SOD TORAH
כה' טבת התשעז (08:28), פרשת וארא
 
חפש את הדברים הכי מעניינים בתורה: שם המשפחה שלך, השם שלך, מקום העבודה, בת הזוג שלך
צור קשר: [email protected]

עֵמֶק הַשִּׂדִּים - ספר מתח חדש שמתאר את המקור למחלת הסכיזופרניה - שדים
בינה לעתים - תורה מגלה את המדע
ספר סימני הגאולה - משיח בדרך אלינו סימנים גדולים
קבלה מגלה את המדע - הקבלה פותרת עשרות בעיות במדע
ספר צופן התורה כולל מאות צפנים והסברים - הורדת הספר "צפנת פענח"

חיפוש דילוגים בתורה
חיפוש ביטוי:   איפוס
שיטת חיפוש:  אזור לחיפוש:
אפשרויות בקשה לחישוב הסתברות הצג תוויותהצג פסוקים הצג דו"ח הסתברות
הגדרות טבלה
רוחב טבלה לפי דילוג + - LCM GCF סידור אוטומטי
התחל טבלה מ- עד « » סידור אורך טבלה
חיתוך רוחב טבלה עד
רוחב הטבלה: + - אורך טבלה: + - מיקום הדילוג: [ | ]
חיתוך רוחב טבלה
ביטוי: | דילוג:
הפסוק שחותך את האות המסומנת בביטוי:
ךאתעוץבכרוואתבוזאחיוואתקמואלאביארם
ואתכשדואתחזוואתפלדשואתידלףואתבתואל
ובתואלילדאתרבקהשמנהאלהילדהמלכהלנחו
ראחיאברהםופילגשוושמהראומהותלדגםהוא
אתטבחואתגחםואתתחשואתמעכהויהיוחיישר
המאהשנהועשריםשנהושבעשניםשניחיישרהו
תמתשרהבקריתארבעהואחברוןבארץכנעןויב
אאברהםלספדלשרהולבכתהויקםאברהםמעלפנ
ימתווידבראלבניחתלאמרגרותושבאנכיעמכ
םתנוליאחזתקברעמכםואקברהמתימלפניויע
נובניחתאתאברהםלאמרלושמענואדנינשיאא
להיםאתהבתוכנובמבחרקברינוקבראתמתךאי
שממנואתקברולאיכלהממךמקברמתךויקםאבר
הםוישתחולעםהארץלבניחתוידבראתםלאמרא
םישאתנפשכםלקבראתמתימלפנישמעוניופגע
וליבעפרוןבןצחרויתןליאתמערתהמכפלהאש
רלואשרבקצהשדהובכסףמלאיתננהליבתוככם
לאחזתקברועפרוןישבבתוךבניחתויעןעפרו
ןהחתיאתאברהםבאזניבניחתלכלבאישערעיר
ולאמרלאאדנישמעניהשדהנתתילךוהמערהאש
רבולךנתתיהלעיניבניעמינתתיהלךקברמתך
וישתחואברהםלפניעםהארץוידבראלעפרוןב
אזניעםהארץלאמראךאםאתהלושמענינתתיכס
ףהשדהקחממניואקברהאתמתישמהויעןעפרון
אתאברהםלאמרלואדנישמעניארץארבעמאתשק
לכסףביניובינךמההואואתמתךקברוישמעאב
רהםאלעפרוןוישקלאברהםלעפרןאתהכסףאשר
דברבאזניבניחתארבעמאותשקלכסףעברלסחר
ויקםשדהעפרוןאשרבמכפלהאשרלפניממראהש
דהוהמערהאשרבווכלהעץאשרבשדהאשרבכלגב
לוסביבלאברהםלמקנהלעיניבניחתבכלבאיש
ערעירוואחריכןקבראברהםאתשרהאשתואלמע
רתשדההמכפלהעלפניממראהואחברוןבארץכנ
עןויקםהשדהוהמערהאשרבולאברהםלאחזתקב
רמאתבניחתואברהםזקןבאבימיםויהוהברךא
תאברהםבכלויאמראברהםאלעבדוזקןביתוהמ
שלבכלאשרלושיםנאידךתחתירכיואשביעךבי
הוהאלהיהשמיםואלהיהארץאשרלאתקחאשהלב
נימבנותהכנעניאשראנכייושבבקרבוכיאלא
רציואלמולדתיתלךולקחתאשהלבניליצחקוי
אמראליוהעבדאולילאתאבההאשהללכתאחריא
להארץהזאתההשבאשיבאתבנךאלהארץאשריצא
תמשםויאמראליואברהםהשמרלךפןתשיבאתבנ
ישמהיהוהאלהיהשמיםאשרלקחנימביתאביומ
ארץמולדתיואשרדברליואשרנשבעלילאמרלז
רעךאתןאתהארץהזאתהואישלחמלאכולפניךו
לקחתאשהלבנימשםואםלאתאבההאשהללכתאחר
יךונקיתמשבעתיזאתרקאתבנילאתשבשמהויש
םהעבדאתידותחתירךאברהםאדניווישבעלוע
להדברהזהויקחהעבדעשרהגמליםמגמליאדני
ווילךוכלטובאדניובידוויקםוילךאלארםנ
הריםאלעירנחורויברךהגמליםמחוץלעיראל
בארהמיםלעתערבלעתצאתהשאבתויאמריהוהא
להיאדניאברהםהקרהנאלפניהיוםועשהחסדע
םאדניאברהםהנהאנכינצבעלעיןהמיםובנות
אנשיהעיריצאתלשאבמיםוהיההנעראשראמרא
ליההטינאכדךואשתהואמרהשתהוגםגמליךאש
קהאתההכחתלעבדךליצחקובהאדעכיעשיתחסד
עםאדניויהיהואטרםכלהלדברוהנהרבקהיצא
תאשרילדהלבתואלבןמלכהאשתנחוראחיאברה
םוכדהעלשכמהוהנערטבתמראהמאדבתולהואי
שלאידעהותרדהעינהותמלאכדהותעלוירץהע
בדלקראתהויאמרהגמיאינינאמעטמיםמכדךו
 ה' באייר העצמאות
זיכוי הרבים:
פורסם בתאריך: יב' טבת התשעז (10/1/2017)

דילוג מינימלי "העצמאות" חותך את הדילוג המינימלי "ה' באייר", שזהו תאריך של יום העצמאות ה' באייר.

 

תגובה חדשה

שם השולח
דוא"ל
תגובה
שאלת אבטחה:
איך קוראים לבן של אברהם אבינו?

רמז: יצח...

טבלאות צפנים אחרונות

הזבחים - מדהים!
מאת המערכת
6 צפיות
נושא: אקטואליה

ה' באייר העצמאות
מאת המערכת
1 צפיות
נושא: אקטואליה

חללי הזיכרון
מאת המערכת
4 צפיות
נושא: אקטואליה

השריפה ברחובות
מאת שלומי
2 צפיות
נושא: אקטואליה

מתי משיח?
מאת שלומי
26 צפיות
נושא: אקטואליה

רעידת אדמה איטליה
מאת המערכת
10 צפיות
נושא: אקטואליה

טראמפ אובמה
מאת המערכת
17 צפיות
נושא: אקטואליה

טראמפ אובמה
מאת המערכת
36 צפיות
נושא: אקטואליה

שריפות ערבים
מאת המערכת
4 צפיות
נושא: אקטואליה