SOD TORAH
ג' סיון התשעז (20:13), פרשת בהר
 
חפש את הדברים הכי מעניינים בתורה: שם המשפחה שלך, השם שלך, מקום העבודה, בת הזוג שלך
צור קשר: sodtorah@gmail.com
מילון ארמית

בינה לעתים - תורה מגלה את המדע
ספר סימני הגאולה - משיח בדרך אלינו סימנים גדולים
קבלה מגלה את המדע - הקבלה פותרת עשרות בעיות במדע
ספר צופן התורה כולל מאות צפנים והסברים - הורדת הספר "צפנת פענח"

חיפוש דילוגים בתורה
חיפוש ביטוי:   איפוס
שיטת חיפוש:  אזור לחיפוש:
אפשרויות בקשה לחישוב הסתברות הצג תוויותהצג פסוקים הצג דו"ח הסתברות
הגדרות טבלה
רוחב טבלה לפי דילוג + - LCM GCF סידור אוטומטי
התחל טבלה מ- עד « » סידור אורך טבלה
חיתוך רוחב טבלה עד
רוחב הטבלה: + - אורך טבלה: + - מיקום הדילוג: [ | ]
חיתוך רוחב טבלה
ביטוי: | דילוג:
הפסוק שחותך את האות המסומנת בביטוי:
ךאתעוץבכרוואתבוזאחיוואתקמואלאביארם
ואתכשדואתחזוואתפלדשואתידלףואתבתואל
ובתואלילדאתרבקהשמנהאלהילדהמלכהלנחו
ראחיאברהםופילגשוושמהראומהותלדגםהוא
אתטבחואתגחםואתתחשואתמעכהויהיוחיישר
המאהשנהועשריםשנהושבעשניםשניחיישרהו
תמתשרהבקריתארבעהואחברוןבארץכנעןויב
אאברהםלספדלשרהולבכתהויקםאברהםמעלפנ
ימתווידבראלבניחתלאמרגרותושבאנכיעמכ
םתנוליאחזתקברעמכםואקברהמתימלפניויע
נובניחתאתאברהםלאמרלושמענואדנינשיאא
להיםאתהבתוכנובמבחרקברינוקבראתמתךאי
שממנואתקברולאיכלהממךמקברמתךויקםאבר
הםוישתחולעםהארץלבניחתוידבראתםלאמרא
םישאתנפשכםלקבראתמתימלפנישמעוניופגע
וליבעפרוןבןצחרויתןליאתמערתהמכפלהאש
רלואשרבקצהשדהובכסףמלאיתננהליבתוככם
לאחזתקברועפרוןישבבתוךבניחתויעןעפרו
ןהחתיאתאברהםבאזניבניחתלכלבאישערעיר
ולאמרלאאדנישמעניהשדהנתתילךוהמערהאש
רבולךנתתיהלעיניבניעמינתתיהלךקברמתך
וישתחואברהםלפניעםהארץוידבראלעפרוןב
אזניעםהארץלאמראךאםאתהלושמענינתתיכס
ףהשדהקחממניואקברהאתמתישמהויעןעפרון
אתאברהםלאמרלואדנישמעניארץארבעמאתשק
לכסףביניובינךמההואואתמתךקברוישמעאב
רהםאלעפרוןוישקלאברהםלעפרןאתהכסףאשר
דברבאזניבניחתארבעמאותשקלכסףעברלסחר
ויקםשדהעפרוןאשרבמכפלהאשרלפניממראהש
דהוהמערהאשרבווכלהעץאשרבשדהאשרבכלגב
לוסביבלאברהםלמקנהלעיניבניחתבכלבאיש
ערעירוואחריכןקבראברהםאתשרהאשתואלמע
רתשדההמכפלהעלפניממראהואחברוןבארץכנ
עןויקםהשדהוהמערהאשרבולאברהםלאחזתקב
רמאתבניחתואברהםזקןבאבימיםויהוהברךא
תאברהםבכלויאמראברהםאלעבדוזקןביתוהמ
שלבכלאשרלושיםנאידךתחתירכיואשביעךבי
הוהאלהיהשמיםואלהיהארץאשרלאתקחאשהלב
נימבנותהכנעניאשראנכייושבבקרבוכיאלא
רציואלמולדתיתלךולקחתאשהלבניליצחקוי
אמראליוהעבדאולילאתאבההאשהללכתאחריא
להארץהזאתההשבאשיבאתבנךאלהארץאשריצא
תמשםויאמראליואברהםהשמרלךפןתשיבאתבנ
ישמהיהוהאלהיהשמיםאשרלקחנימביתאביומ
ארץמולדתיואשרדברליואשרנשבעלילאמרלז
רעךאתןאתהארץהזאתהואישלחמלאכולפניךו
לקחתאשהלבנימשםואםלאתאבההאשהללכתאחר
יךונקיתמשבעתיזאתרקאתבנילאתשבשמהויש
םהעבדאתידותחתירךאברהםאדניווישבעלוע
להדברהזהויקחהעבדעשרהגמליםמגמליאדני
ווילךוכלטובאדניובידוויקםוילךאלארםנ
הריםאלעירנחורויברךהגמליםמחוץלעיראל
בארהמיםלעתערבלעתצאתהשאבתויאמריהוהא
להיאדניאברהםהקרהנאלפניהיוםועשהחסדע
םאדניאברהםהנהאנכינצבעלעיןהמיםובנות
אנשיהעיריצאתלשאבמיםוהיההנעראשראמרא
ליההטינאכדךואשתהואמרהשתהוגםגמליךאש
קהאתההכחתלעבדךליצחקובהאדעכיעשיתחסד
עםאדניויהיהואטרםכלהלדברוהנהרבקהיצא
תאשרילדהלבתואלבןמלכהאשתנחוראחיאברה
םוכדהעלשכמהוהנערטבתמראהמאדבתולהואי
שלאידעהותרדהעינהותמלאכדהותעלוירץהע
בדלקראתהויאמרהגמיאינינאמעטמיםמכדךו
 ה' באייר העצמאות
זיכוי הרבים:
פורסם בתאריך: יב' טבת התשעז (10/1/2017)

דילוג מינימלי "העצמאות" חותך את הדילוג המינימלי "ה' באייר", שזהו תאריך של יום העצמאות ה' באייר.

 

תגובה חדשה

שם השולח
דוא"ל
תגובה
שאלת אבטחה:
איך קוראים לבן של אברהם אבינו?

רמז: יצח...

טבלאות צפנים אחרונות

פיגוע במנצסטר דאעש
מאת המערכת
5 צפיות
נושא: אקטואליה

עת תשעז
מאת המערכת
7 צפיות
נושא: אקטואליה

פרס דאעש
מאת המערכת
7 צפיות
נושא: אקטואליה

שוקד על דברי
מאת המערכת
21 צפיות
נושא: אקטואליה

תאונה קו 101 (מאה וא')
מאת המערכת
2 צפיות
נושא: אקטואליה

רעידת אדמה אקודור יפן
מאת המערכת
2 צפיות
נושא: אקטואליה

אובמה יפול
מאת המערכת
19 צפיות
נושא: אקטואליה

הזבחים - מדהים!
מאת המערכת
14 צפיות
נושא: אקטואליה

ה' באייר העצמאות
מאת המערכת
15 צפיות
נושא: אקטואליה

חללי הזיכרון
מאת המערכת
6 צפיות
נושא: אקטואליה