SOD TORAH
כה' אב התשפ (11:12)
 
מילון ארמית פורומים לוח שנה תוכנה להגהות תפילין תרומות
   ביאור המיליםכתב רגילתגובות גולשים
הדף מוצג בגירסא מבוארת עם פירושי המילים. ליד כל מילה יופיעו סוגריים מרובעים [.] עם פירושים אפשריים, למשל: בעי [ביקש, הקשה, שאל]. בנוסף בתחתית הדף יש הסבר ודוגמא למילים הקשות שבדף.

עיקר תוי"ט

ברכות

פרק ט

ר"ע מברטנורה


פירוש המילים

הערה: התרגום נעשה על ידי מחשב לכן אם לא תמצאו הגיון בפירוש כנראה שזאת טעות.