SOD TORAH
' (19:27)
 
   «»
http://sodtorah.co.il/zohar.php?s_m=000023_ZOHAR-VETARGUM-6.txt%40%D7%94%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%AA+%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%99+%D7%94%D7%96%D7%94%D7%A8&daf=65f0c5ed112de519aeb4e611b3bc39c1

הקדמת תקוני הזהר

דף א ע''א

'' - (c) ' '', .