SOD TORAH
ה' תשרי התשפא (04:19), פרשת
חפש את הדברים הכי מעניינים בתורה: שם המשפחה שלך, השם שלך, מקום העבודה, בת הזוג שלך
 
צור קשר: sodtorah@gmail.com
מילון ארמית פורומים לוח שנה תוכנה להגהות תפילין תרומות

אנא עזרו לנו בתרומה להחזרה בתשובה ותקבלו את התוכנה לדילוגים + תיקון לשם שלכם לפי הדילוגים למעבר לתשלום
דרושים עובדים לזיכוי הרבים אנא פנו לאימייל sodtorah@gmail.com

חיפוש גימטריה
חיפוש ביטוי:   איפוס 
שיטת חישוב גימטריה:  שיטת חיפוש: 
ערך גימטריה מחושב
אנא הכנס ביטוי כדי לקבל תוצאת חישוב הגימטריה בשיטה הרצויה, ולאחר מכן לחץ חיפוש כדי לחפש את הערך הרצוי בתנ"ך.
רשימת פסוקים לפי מספר
להורדת הספר "בינו שנות דור ודור" כולל הסברים ודוגמאות
שיטת חלוקת התורה לפסוקים: 5888 (גמרא) | 5846 (שלנו) | 5842 (מסורה 2) | 5845 (מסורה 1)
טווח פסוקים להצגה (לפני שנים עבריות): 0 - 1000 | 1000 - 2000 | 2000 - 3000 | 3000 - 4000 | 4000 - 5000 | 5000 - 6000
שנה עבריתשנה לועזיתפסוק מתאיםמה קרה באותה שנה?
1000 (א')-2760 - -2759(בראשית לד, יט) ולא אחר הנער לעשות הדבר כי חפץ בבת יעקב והוא נכבד מכל בית אביו
1001 (א'א)-2759 - -2758(בראשית לד, כ) ויבא חמור ושכם בנו אל שער עירם וידברו אל אנשי עירם לאמר
1002 (א'ב)-2758 - -2757(בראשית לד, כא) האנשים האלה שלמים הם אתנו וישבו בארץ ויסחרו אתה והארץ הנה רחבת ידים לפניהם את בנתם נקח לנו לנשים ואת בנתינו נתן להם
1003 (א'ג)-2757 - -2756(בראשית לד, כב) אך בזאת יאתו לנו האנשים לשבת אתנו להיות לעם אחד בהמול לנו כל זכר כאשר הם נמלים
1004 (א'ד)-2756 - -2755(בראשית לד, כג) מקנהם וקנינם וכל בהמתם הלוא לנו הם אך נאותה להם וישבו אתנו
1005 (א'ה)-2755 - -2754(בראשית לד, כד) וישמעו אל חמור ואל שכם בנו כל יצאי שער עירו וימלו כל זכר כל יצאי שער עירו
1006 (א'ו)-2754 - -2753(בראשית לד, כה) ויהי ביום השלישי בהיותם כאבים ויקחו שני בני יעקב שמעון ולוי אחי דינה איש חרבו ויבאו על העיר בטח ויהרגו כל זכר
1007 (א'ז)-2753 - -2752(בראשית לד, כו) ואת חמור ואת שכם בנו הרגו לפי חרב ויקחו את דינה מבית שכם ויצאו
1008 (א'ח)-2752 - -2751(בראשית לד, כז) בני יעקב באו על החללים ויבזו העיר אשר טמאו אחותם
1009 (א'ט)-2751 - -2750(בראשית לד, כח) את צאנם ואת בקרם ואת חמריהם ואת אשר בעיר ואת אשר בשדה לקחו
1010 (א'י)-2750 - -2749(בראשית לד, כט) ואת כל חילם ואת כל טפם ואת נשיהם שבו ויבזו ואת כל אשר בבית
1011 (א'יא)-2749 - -2748(בראשית לד, ל) ויאמר יעקב אל שמעון ואל לוי עכרתם אתי להבאישני בישב הארץ בכנעני ובפרזי ואני מתי מספר ונאספו עלי והכוני ונשמדתי אני וביתי
1012 (א'יב)-2748 - -2747(בראשית לד, לא) ויאמרו הכזונה יעשה את אחותנו
1013 (א'יג)-2747 - -2746(בראשית לה, א) ויאמר אלהים אל יעקב קום עלה בית אל ושב שם ועשה שם מזבח לאל הנראה אליך בברחך מפני עשו אחיך
1014 (א'יד)-2746 - -2745(בראשית לה, ב) ויאמר יעקב אל ביתו ואל כל אשר עמו הסרו את אלהי הנכר אשר בתככם והטהרו והחליפו שמלתיכם
1015 (א'טו)-2745 - -2744(בראשית לה, ג) ונקומה ונעלה בית אל ואעשה שם מזבח לאל הענה אתי ביום צרתי ויהי עמדי בדרך אשר הלכתי
1016 (א'טז)-2744 - -2743(בראשית לה, ד) ויתנו אל יעקב את כל אלהי הנכר אשר בידם ואת הנזמים אשר באזניהם ויטמן אתם יעקב תחת האלה אשר עם שכם
1017 (א'יז)-2743 - -2742(בראשית לה, ה) ויסעו ויהי חתת אלהים על הערים אשר סביבותיהם ולא רדפו אחרי בני יעקב
1018 (א'יח)-2742 - -2741(בראשית לה, ו) ויבא יעקב לוזה אשר בארץ כנען הוא בית אל הוא וכל העם אשר עמו
1019 (א'יט)-2741 - -2740(בראשית לה, ז) ויבן שם מזבח ויקרא למקום אל בית אל כי שם נגלו אליו האלהים בברחו מפני אחיו
1020 (א'כ)-2740 - -2739(בראשית לה, ח) ותמת דברה מינקת רבקה ותקבר מתחת לבית אל תחת האלון ויקרא שמו אלון בכות
1021 (א'כא)-2739 - -2738(בראשית לה, ט) וירא אלהים אל יעקב עוד בבאו מפדן ארם ויברך אתו
1022 (א'כב)-2738 - -2737(בראשית לה, י) ויאמר לו אלהים שמך יעקב לא יקרא שמך עוד יעקב כי אם ישראל יהיה שמך ויקרא את שמו ישראל
1023 (א'כג)-2737 - -2736(בראשית לה, יא) ויאמר לו אלהים אני אל שדי פרה ורבה גוי וקהל גוים יהיה ממך ומלכים מחלציך יצאו
1024 (א'כד)-2736 - -2735(בראשית לה, יב) ואת הארץ אשר נתתי לאברהם וליצחק לך אתננה ולזרעך אחריך אתן את הארץ
1025 (א'כה)-2735 - -2734(בראשית לה, יג) ויעל מעליו אלהים במקום אשר דבר אתו
1026 (א'כו)-2734 - -2733(בראשית לה, יד) ויצב יעקב מצבה במקום אשר דבר אתו מצבת אבן ויסך עליה נסך ויצק עליה שמן
1027 (א'כז)-2733 - -2732(בראשית לה, טו) ויקרא יעקב את שם המקום אשר דבר אתו שם אלהים בית אל
1028 (א'כח)-2732 - -2731(בראשית לה, טז) ויסעו מבית אל ויהי עוד כברת הארץ לבוא אפרתה ותלד רחל ותקש בלדתה
1029 (א'כט)-2731 - -2730(בראשית לה, יז) ויהי בהקשתה בלדתה ותאמר לה המילדת אל תיראי כי גם זה לך בן
1030 (א'ל)-2730 - -2729(בראשית לה, יח) ויהי בצאת נפשה כי מתה ותקרא שמו בן אוני ואביו קרא לו בנימין
1031 (א'לא)-2729 - -2728(בראשית לה, יט) ותמת רחל ותקבר בדרך אפרתה הוא בית לחם
1032 (א'לב)-2728 - -2727(בראשית לה, כ) ויצב יעקב מצבה על קברתה הוא מצבת קברת רחל עד היום
1033 (א'לג)-2727 - -2726(בראשית לה, כא) ויסע ישראל ויט אהלה מהלאה למגדל עדר
1034 (א'לד)-2726 - -2725(בראשית לה, כב) ויהי בשכן ישראל בארץ ההוא וילך ראובן וישכב את בלהה פילגש אביו וישמע ישראל ויהיו בני יעקב שנים עשר
1035 (א'לה)-2725 - -2724(בראשית לה, כג) בני לאה בכור יעקב ראובן ושמעון ולוי ויהודה ויששכר וזבלון
1036 (א'לו)-2724 - -2723(בראשית לה, כד) בני רחל יוסף ובנימן
1037 (א'לז)-2723 - -2722(בראשית לה, כה) ובני בלהה שפחת רחל דן ונפתלי
1038 (א'לח)-2722 - -2721(בראשית לה, כו) ובני זלפה שפחת לאה גד ואשר אלה בני יעקב אשר ילד לו בפדן ארם
1039 (א'לט)-2721 - -2720(בראשית לה, כז) ויבא יעקב אל יצחק אביו ממרא קרית הארבע הוא חברון אשר גר שם אברהם ויצחק
1040 (א'מ)-2720 - -2719(בראשית לה, כח) ויהיו ימי יצחק מאת שנה ושמנים שנה
1041 (א'מא)-2719 - -2718(בראשית לה, כט) ויגוע יצחק וימת ויאסף אל עמיו זקן ושבע ימים ויקברו אתו עשו ויעקב בניו
1042 (א'מב)-2718 - -2717(בראשית לו, א) ואלה תלדות עשו הוא אדום
1043 (א'מג)-2717 - -2716(בראשית לו, ב) עשו לקח את נשיו מבנות כנען את עדה בת אילון החתי ואת אהליבמה בת ענה בת צבעון החוי
1044 (א'מד)-2716 - -2715(בראשית לו, ג) ואת בשמת בת ישמעאל אחות נביות
1045 (א'מה)-2715 - -2714(בראשית לו, ד) ותלד עדה לעשו את אליפז ובשמת ילדה את רעואל
1046 (א'מו)-2714 - -2713(בראשית לו, ה) ואהליבמה ילדה את יעיש ואת יעלם ואת קרח אלה בני עשו אשר ילדו לו בארץ כנען
1047 (א'מז)-2713 - -2712(בראשית לו, ו) ויקח עשו את נשיו ואת בניו ואת בנתיו ואת כל נפשות ביתו ואת מקנהו ואת כל בהמתו ואת כל קנינו אשר רכש בארץ כנען וילך אל ארץ מפני יעקב אחיו
1048 (א'מח)-2712 - -2711(בראשית לו, ז) כי היה רכושם רב משבת יחדו ולא יכלה ארץ מגוריהם לשאת אתם מפני מקניהם
1049 (א'מט)-2711 - -2710(בראשית לו, ח) וישב עשו בהר שעיר עשו הוא אדום
1050 (א'נ)-2710 - -2709(בראשית לו, ט) ואלה תלדות עשו אבי אדום בהר שעיר
1051 (א'נא)-2709 - -2708(בראשית לו, י) אלה שמות בני עשו אליפז בן עדה אשת עשו רעואל בן בשמת אשת עשו
1052 (א'נב)-2708 - -2707(בראשית לו, יא) ויהיו בני אליפז תימן אומר צפו וגעתם וקנז
1053 (א'נג)-2707 - -2706(בראשית לו, יב) ותמנע היתה פילגש לאליפז בן עשו ותלד לאליפז את עמלק אלה בני עדה אשת עשו
1054 (א'נד)-2706 - -2705(בראשית לו, יג) ואלה בני רעואל נחת וזרח שמה ומזה אלה היו בני בשמת אשת עשו
1055 (א'נה)-2705 - -2704(בראשית לו, יד) ואלה היו בני אהליבמה בת ענה בת צבעון אשת עשו ותלד לעשו את יעיש ואת יעלם ואת קרח
1056 (א'נו)-2704 - -2703(בראשית לו, טו) אלה אלופי בני עשו בני אליפז בכור עשו אלוף תימן אלוף אומר אלוף צפו אלוף קנז
1057 (א'נז)-2703 - -2702(בראשית לו, טז) אלוף קרח אלוף געתם אלוף עמלק אלה אלופי אליפז בארץ אדום אלה בני עדה
1058 (א'נח)-2702 - -2701(בראשית לו, יז) ואלה בני רעואל בן עשו אלוף נחת אלוף זרח אלוף שמה אלוף מזה אלה אלופי רעואל בארץ אדום אלה בני בשמת אשת עשו
1059 (א'נט)-2701 - -2700(בראשית לו, יח) ואלה בני אהליבמה אשת עשו אלוף יעוש אלוף יעלם אלוף קרח אלה אלופי אהליבמה בת ענה אשת עשו
1060 (א'ס)-2700 - -2699(בראשית לו, יט) אלה בני עשו ואלה אלופיהם הוא אדום
1061 (א'סא)-2699 - -2698(בראשית לו, כ) אלה בני שעיר החרי ישבי הארץ לוטן ושובל וצבעון וענה
1062 (א'סב)-2698 - -2697(בראשית לו, כא) ודשון ואצר ודישן אלה אלופי החרי בני שעיר בארץ אדום
1063 (א'סג)-2697 - -2696(בראשית לו, כב) ויהיו בני לוטן חרי והימם ואחות לוטן תמנע
1064 (א'סד)-2696 - -2695(בראשית לו, כג) ואלה בני שובל עלון ומנחת ועיבל שפו ואונם
1065 (א'סה)-2695 - -2694(בראשית לו, כד) ואלה בני צבעון ואיה וענה הוא ענה אשר מצא את הימם במדבר ברעתו את החמרים לצבעון אביו
1066 (א'סו)-2694 - -2693(בראשית לו, כה) ואלה בני ענה דשן ואהליבמה בת ענה
1067 (א'סז)-2693 - -2692(בראשית לו, כו) ואלה בני דישן חמדן ואשבן ויתרן וכרן
1068 (א'סח)-2692 - -2691(בראשית לו, כז) אלה בני אצר בלהן וזעון ועקן
1069 (א'סט)-2691 - -2690(בראשית לו, כח) אלה בני דישן עוץ וארן
1070 (א'ע)-2690 - -2689(בראשית לו, כט) אלה אלופי החרי אלוף לוטן אלוף שובל אלוף צבעון אלוף ענה
1071 (א'עא)-2689 - -2688(בראשית לו, ל) אלוף דשן אלוף אצר אלוף דישן אלה אלופי החרי לאלפיהם בארץ שעיר
1072 (א'עב)-2688 - -2687(בראשית לו, לא) ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום לפני מלך מלך לבני ישראל
1073 (א'עג)-2687 - -2686(בראשית לו, לב) וימלך באדום בלע בן בעור ושם עירו דנהבה
1074 (א'עד)-2686 - -2685(בראשית לו, לג) וימת בלע וימלך תחתיו יובב בן זרח מבצרה
1075 (א'עה)-2685 - -2684(בראשית לו, לד) וימת יובב וימלך תחתיו חשם מארץ התימני
1076 (א'עו)-2684 - -2683(בראשית לו, לה) וימת חשם וימלך תחתיו הדד בן בדד המכה את מדין בשדה מואב ושם עירו עוית
1077 (א'עז)-2683 - -2682(בראשית לו, לו) וימת הדד וימלך תחתיו שמלה ממשרקה
1078 (א'עח)-2682 - -2681(בראשית לו, לז) וימת שמלה וימלך תחתיו שאול מרחבות הנהר
1079 (א'עט)-2681 - -2680(בראשית לו, לח) וימת שאול וימלך תחתיו בעל חנן בן עכבור
1080 (א'פ)-2680 - -2679(בראשית לו, לט) וימת בעל חנן בן עכבור וימלך תחתיו הדר ושם עירו פעו ושם אשתו מהיטבאל בת מטרד בת מי זהב
1081 (א'פא)-2679 - -2678(בראשית לו, מ) ואלה שמות אלופי עשו למשפחתם למקמתם בשמתם אלוף תמנע אלוף עלוה אלוף יתת
1082 (א'פב)-2678 - -2677(בראשית לו, מא) אלוף אהליבמה אלוף אלה אלוף פינן
1083 (א'פג)-2677 - -2676(בראשית לו, מב) אלוף קנז אלוף תימן אלוף מבצר
1084 (א'פד)-2676 - -2675(בראשית לו, מג) אלוף מגדיאל אלוף עירם אלה אלופי אדום למשבתם בארץ אחזתם הוא עשו אבי אדום
1085 (א'פה)-2675 - -2674(בראשית לז, א) וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען
1086 (א'פו)-2674 - -2673(בראשית לז, ב) אלה תלדות יעקב יוסף בן שבע עשרה שנה היה רעה את אחיו בצאן והוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה נשי אביו ויבא יוסף את דבתם רעה אל אביהם
1087 (א'פז)-2673 - -2672(בראשית לז, ג) וישראל אהב את יוסף מכל בניו כי בן זקנים הוא לו ועשה לו כתנת פסים
1088 (א'פח)-2672 - -2671(בראשית לז, ד) ויראו אחיו כי אתו אהב אביהם מכל אחיו וישנאו אתו ולא יכלו דברו לשלם
1089 (א'פט)-2671 - -2670(בראשית לז, ה) ויחלם יוסף חלום ויגד לאחיו ויוספו עוד שנא אתו
1090 (א'צ)-2670 - -2669(בראשית לז, ו) ויאמר אליהם שמעו נא החלום הזה אשר חלמתי
1091 (א'צא)-2669 - -2668(בראשית לז, ז) והנה אנחנו מאלמים אלמים בתוך השדה והנה קמה אלמתי וגם נצבה והנה תסבינה אלמתיכם ותשתחוין לאלמתי
1092 (א'צב)-2668 - -2667(בראשית לז, ח) ויאמרו לו אחיו המלך תמלך עלינו אם משול תמשל בנו ויוספו עוד שנא אתו על חלמתיו ועל דבריו
1093 (א'צג)-2667 - -2666(בראשית לז, ט) ויחלם עוד חלום אחר ויספר אתו לאחיו ויאמר הנה חלמתי חלום עוד והנה השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחוים לי
1094 (א'צד)-2666 - -2665(בראשית לז, י) ויספר אל אביו ואל אחיו ויגער בו אביו ויאמר לו מה החלום הזה אשר חלמת הבוא נבוא אני ואמך ואחיך להשתחות לך ארצה
1095 (א'צה)-2665 - -2664(בראשית לז, יא) ויקנאו בו אחיו ואביו שמר את הדבר
1096 (א'צו)-2664 - -2663(בראשית לז, יב) וילכו אחיו לרעות את צאן אביהם בשכם
1097 (א'צז)-2663 - -2662(בראשית לז, יג) ויאמר ישראל אל יוסף הלוא אחיך רעים בשכם לכה ואשלחך אליהם ויאמר לו הנני
1098 (א'צח)-2662 - -2661(בראשית לז, יד) ויאמר לו לך נא ראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן והשבני דבר וישלחהו מעמק חברון ויבא שכמה
1099 (א'צט)-2661 - -2660(בראשית לז, טו) וימצאהו איש והנה תעה בשדה וישאלהו האיש לאמר מה תבקש
1100 (א'ק)-2660 - -2659(בראשית לז, טז) ויאמר את אחי אנכי מבקש הגידה נא לי איפה הם רעים
1101 (א'קא)-2659 - -2658(בראשית לז, יז) ויאמר האיש נסעו מזה כי שמעתי אמרים נלכה דתינה וילך יוסף אחר אחיו וימצאם בדתן
1102 (א'קב)-2658 - -2657(בראשית לז, יח) ויראו אתו מרחק ובטרם יקרב אליהם ויתנכלו אתו להמיתו
1103 (א'קג)-2657 - -2656(בראשית לז, יט) ויאמרו איש אל אחיו הנה בעל החלמות הלזה בא
1104 (א'קד)-2656 - -2655(בראשית לז, כ) ועתה לכו ונהרגהו ונשלכהו באחד הברות ואמרנו חיה רעה אכלתהו ונראה מה יהיו חלמתיו
1105 (א'קה)-2655 - -2654(בראשית לז, כא) וישמע ראובן ויצלהו מידם ויאמר לא נכנו נפש
1106 (א'קו)-2654 - -2653(בראשית לז, כב) ויאמר אלהם ראובן אל תשפכו דם השליכו אתו אל הבור הזה אשר במדבר ויד אל תשלחו בו למען הציל אתו מידם להשיבו אל אביו
1107 (א'קז)-2653 - -2652(בראשית לז, כג) ויהי כאשר בא יוסף אל אחיו ויפשיטו את יוסף את כתנתו את כתנת הפסים אשר עליו
1108 (א'קח)-2652 - -2651(בראשית לז, כד) ויקחהו וישלכו אתו הברה והבור רק אין בו מים
1109 (א'קט)-2651 - -2650(בראשית לז, כה) וישבו לאכל לחם וישאו עיניהם ויראו והנה ארחת ישמעאלים באה מגלעד וגמליהם נשאים נכאת וצרי ולט הולכים להוריד מצרימה
1110 (א'קי)-2650 - -2649(בראשית לז, כו) ויאמר יהודה אל אחיו מה בצע כי נהרג את אחינו וכסינו את דמו
1111 (א'קיא)-2649 - -2648(בראשית לז, כז) לכו ונמכרנו לישמעאלים וידנו אל תהי בו כי אחינו בשרנו הוא וישמעו אחיו
1112 (א'קיב)-2648 - -2647(בראשית לז, כח) ויעברו אנשים מדינים סחרים וימשכו ויעלו את יוסף מן הבור וימכרו את יוסף לישמעאלים בעשרים כסף ויביאו את יוסף מצרימה
1113 (א'קיג)-2647 - -2646(בראשית לז, כט) וישב ראובן אל הבור והנה אין יוסף בבור ויקרע את בגדיו
1114 (א'קיד)-2646 - -2645(בראשית לז, ל) וישב אל אחיו ויאמר הילד איננו ואני אנה אני בא
1115 (א'קיה)-2645 - -2644(בראשית לז, לא) ויקחו את כתנת יוסף וישחטו שעיר עזים ויטבלו את הכתנת בדם
1116 (א'קיו)-2644 - -2643(בראשית לז, לב) וישלחו את כתנת הפסים ויביאו אל אביהם ויאמרו זאת מצאנו הכר נא הכתנת בנך הוא אם לא
1117 (א'קיז)-2643 - -2642(בראשית לז, לג) ויכירה ויאמר כתנת בני חיה רעה אכלתהו טרף טרף יוסף
1118 (א'קיח)-2642 - -2641(בראשית לז, לד) ויקרע יעקב שמלתיו וישם שק במתניו ויתאבל על בנו ימים רבים
1119 (א'קיט)-2641 - -2640(בראשית לז, לה) ויקמו כל בניו וכל בנתיו לנחמו וימאן להתנחם ויאמר כי ארד אל בני אבל שאלה ויבך אתו אביו
1120 (א'קכ)-2640 - -2639(בראשית לז, לו) והמדנים מכרו אתו אל מצרים לפוטיפר סריס פרעה שר הטבחים
1121 (א'קכא)-2639 - -2638(בראשית לח, א) ויהי בעת ההוא וירד יהודה מאת אחיו ויט עד איש עדלמי ושמו חירה
1122 (א'קכב)-2638 - -2637(בראשית לח, ב) וירא שם יהודה בת איש כנעני ושמו שוע ויקחה ויבא אליה
1123 (א'קכג)-2637 - -2636(בראשית לח, ג) ותהר ותלד בן ויקרא את שמו ער
1124 (א'קכד)-2636 - -2635(בראשית לח, ד) ותהר עוד ותלד בן ותקרא את שמו אונן
1125 (א'קכה)-2635 - -2634(בראשית לח, ה) ותסף עוד ותלד בן ותקרא את שמו שלה והיה בכזיב בלדתה אתו
1126 (א'קכו)-2634 - -2633(בראשית לח, ו) ויקח יהודה אשה לער בכורו ושמה תמר
1127 (א'קכז)-2633 - -2632(בראשית לח, ז) ויהי ער בכור יהודה רע בעיני יהוה וימתהו יהוה
1128 (א'קכח)-2632 - -2631(בראשית לח, ח) ויאמר יהודה לאונן בא אל אשת אחיך ויבם אתה והקם זרע לאחיך
1129 (א'קכט)-2631 - -2630(בראשית לח, ט) וידע אונן כי לא לו יהיה הזרע והיה אם בא אל אשת אחיו ושחת ארצה לבלתי נתן זרע לאחיו
1130 (א'קל)-2630 - -2629(בראשית לח, י) וירע בעיני יהוה אשר עשה וימת גם אתו
1131 (א'קלא)-2629 - -2628(בראשית לח, יא) ויאמר יהודה לתמר כלתו שבי אלמנה בית אביך עד יגדל שלה בני כי אמר פן ימות גם הוא כאחיו ותלך תמר ותשב בית אביה
1132 (א'קלב)-2628 - -2627(בראשית לח, יב) וירבו הימים ותמת בת שוע אשת יהודה וינחם יהודה ויעל על גזזי צאנו הוא וחירה רעהו העדלמי תמנתה
1133 (א'קלג)-2627 - -2626(בראשית לח, יג) ויגד לתמר לאמר הנה חמיך עלה תמנתה לגז צאנו
1134 (א'קלד)-2626 - -2625(בראשית לח, יד) ותסר בגדי אלמנותה מעליה ותכס בצעיף ותתעלף ותשב בפתח עינים אשר על דרך תמנתה כי ראתה כי גדל שלה והוא לא נתנה לו לאשה
1135 (א'קלה)-2625 - -2624(בראשית לח, טו) ויראה יהודה ויחשבה לזונה כי כסתה פניה
1136 (א'קלו)-2624 - -2623(בראשית לח, טז) ויט אליה אל הדרך ויאמר הבה נא אבוא אליך כי לא ידע כי כלתו הוא ותאמר מה תתן לי כי תבוא אלי
1137 (א'קלז)-2623 - -2622(בראשית לח, יז) ויאמר אנכי אשלח גדי עזים מן הצאן ותאמר אם תתן ערבון עד שלחך
1138 (א'קלח)-2622 - -2621(בראשית לח, יח) ויאמר מה הערבון אשר אתן לך ותאמר חתמך ופתילך ומטך אשר בידך ויתן לה ויבא אליה ותהר לו
1139 (א'קלט)-2621 - -2620(בראשית לח, יט) ותקם ותלך ותסר צעיפה מעליה ותלבש בגדי אלמנותה
1140 (א'קמ)-2620 - -2619(בראשית לח, כ) וישלח יהודה את גדי העזים ביד רעהו העדלמי לקחת הערבון מיד האשה ולא מצאה
1141 (א'קמא)-2619 - -2618(בראשית לח, כא) וישאל את אנשי מקמה לאמר איה הקדשה הוא בעינים על הדרך ויאמרו לא היתה בזה קדשה
1142 (א'קמב)-2618 - -2617(בראשית לח, כב) וישב אל יהודה ויאמר לא מצאתיה וגם אנשי המקום אמרו לא היתה בזה קדשה
1143 (א'קמג)-2617 - -2616(בראשית לח, כג) ויאמר יהודה תקח לה פן נהיה לבוז הנה שלחתי הגדי הזה ואתה לא מצאתה
1144 (א'קמד)-2616 - -2615(בראשית לח, כד) ויהי כמשלש חדשים ויגד ליהודה לאמר זנתה תמר כלתך וגם הנה הרה לזנונים ויאמר יהודה הוציאוה ותשרף
1145 (א'קמה)-2615 - -2614(בראשית לח, כה) הוא מוצאת והיא שלחה אל חמיה לאמר לאיש אשר אלה לו אנכי הרה ותאמר הכר נא למי החתמת והפתילים והמטה האלה
1146 (א'קמו)-2614 - -2613(בראשית לח, כו) ויכר יהודה ויאמר צדקה ממני כי על כן לא נתתיה לשלה בני ולא יסף עוד לדעתה
1147 (א'קמז)-2613 - -2612(בראשית לח, כז) ויהי בעת לדתה והנה תאומים בבטנה
1148 (א'קמח)-2612 - -2611(בראשית לח, כח) ויהי בלדתה ויתן יד ותקח המילדת ותקשר על ידו שני לאמר זה יצא ראשנה
1149 (א'קמט)-2611 - -2610(בראשית לח, כט) ויהי כמשיב ידו והנה יצא אחיו ותאמר מה פרצת עליך פרץ ויקרא שמו פרץ
1150 (א'קנ)-2610 - -2609(בראשית לח, ל) ואחר יצא אחיו אשר על ידו השני ויקרא שמו זרח
1151 (א'קנא)-2609 - -2608(בראשית לט, א) ויוסף הורד מצרימה ויקנהו פוטיפר סריס פרעה שר הטבחים איש מצרי מיד הישמעאלים אשר הורדהו שמה
1152 (א'קנב)-2608 - -2607(בראשית לט, ב) ויהי יהוה את יוסף ויהי איש מצליח ויהי בבית אדניו המצרי
1153 (א'קנג)-2607 - -2606(בראשית לט, ג) וירא אדניו כי יהוה אתו וכל אשר הוא עשה יהוה מצליח בידו
1154 (א'קנד)-2606 - -2605(בראשית לט, ד) וימצא יוסף חן בעיניו וישרת אתו ויפקדהו על ביתו וכל יש לו נתן בידו
1155 (א'קנה)-2605 - -2604(בראשית לט, ה) ויהי מאז הפקיד אתו בביתו ועל כל אשר יש לו ויברך יהוה את בית המצרי בגלל יוסף ויהי ברכת יהוה בכל אשר יש לו בבית ובשדה
1156 (א'קנו)-2604 - -2603(בראשית לט, ו) ויעזב כל אשר לו ביד יוסף ולא ידע אתו מאומה כי אם הלחם אשר הוא אוכל ויהי יוסף יפה תאר ויפה מראה
1157 (א'קנז)-2603 - -2602(בראשית לט, ז) ויהי אחר הדברים האלה ותשא אשת אדניו את עיניה אל יוסף ותאמר שכבה עמי
1158 (א'קנח)-2602 - -2601(בראשית לט, ח) וימאן ויאמר אל אשת אדניו הן אדני לא ידע אתי מה בבית וכל אשר יש לו נתן בידי
1159 (א'קנט)-2601 - -2600(בראשית לט, ט) איננו גדול בבית הזה ממני ולא חשך ממני מאומה כי אם אותך באשר את אשתו ואיך אעשה הרעה הגדלה הזאת וחטאתי לאלהים
1160 (א'קס)-2600 - -2599(בראשית לט, י) ויהי כדברה אל יוסף יום יום ולא שמע אליה לשכב אצלה להיות עמה
1161 (א'קסא)-2599 - -2598(בראשית לט, יא) ויהי כהיום הזה ויבא הביתה לעשות מלאכתו ואין איש מאנשי הבית שם בבית
1162 (א'קסב)-2598 - -2597(בראשית לט, יב) ותתפשהו בבגדו לאמר שכבה עמי ויעזב בגדו בידה וינס ויצא החוצה
1163 (א'קסג)-2597 - -2596(בראשית לט, יג) ויהי כראותה כי עזב בגדו בידה וינס החוצה
1164 (א'קסד)-2596 - -2595(בראשית לט, יד) ותקרא לאנשי ביתה ותאמר להם לאמר ראו הביא לנו איש עברי לצחק בנו בא אלי לשכב עמי ואקרא בקול גדול
1165 (א'קסה)-2595 - -2594(בראשית לט, טו) ויהי כשמעו כי הרימתי קולי ואקרא ויעזב בגדו אצלי וינס ויצא החוצה
1166 (א'קסו)-2594 - -2593(בראשית לט, טז) ותנח בגדו אצלה עד בוא אדניו אל ביתו
1167 (א'קסז)-2593 - -2592(בראשית לט, יז) ותדבר אליו כדברים האלה לאמר בא אלי העבד העברי אשר הבאת לנו לצחק בי
1168 (א'קסח)-2592 - -2591(בראשית לט, יח) ויהי כהרימי קולי ואקרא ויעזב בגדו אצלי וינס החוצה
1169 (א'קסט)-2591 - -2590(בראשית לט, יט) ויהי כשמע אדניו את דברי אשתו אשר דברה אליו לאמר כדברים האלה עשה לי עבדך ויחר אפו
1170 (א'קע)-2590 - -2589(בראשית לט, כ) ויקח אדני יוסף אתו ויתנהו אל בית הסהר מקום אשר אסורי המלך אסורים ויהי שם בבית הסהר
1171 (א'קעא)-2589 - -2588(בראשית לט, כא) ויהי יהוה את יוסף ויט אליו חסד ויתן חנו בעיני שר בית הסהר
1172 (א'קעב)-2588 - -2587(בראשית לט, כב) ויתן שר בית הסהר ביד יוסף את כל האסירם אשר בבית הסהר ואת כל אשר עשים שם הוא היה עשה
1173 (א'קעג)-2587 - -2586(בראשית לט, כג) אין שר בית הסהר ראה את כל מאומה בידו באשר יהוה אתו ואשר הוא עשה יהוה מצליח
1174 (א'קעד)-2586 - -2585(בראשית מ, א) ויהי אחר הדברים האלה חטאו משקה מלך מצרים והאפה לאדניהם למלך מצרים
1175 (א'קעה)-2585 - -2584(בראשית מ, ב) ויקצף פרעה על שני סריסיו על שר המשקים ועל שר האופים
1176 (א'קעו)-2584 - -2583(בראשית מ, ג) ויתן אתם במשמר בית שר הטבחים אל בית הסהר מקום אשר יוסף אסור שם
1177 (א'קעז)-2583 - -2582(בראשית מ, ד) ויפקד שר הטבחים את יוסף אתם וישרת אתם ויהיו ימים במשמר
1178 (א'קעח)-2582 - -2581(בראשית מ, ה) ויחלמו חלום שניהם איש חלמו בלילה אחד איש כפתרון חלמו המשקה והאפה אשר למלך מצרים אשר אסורים בבית הסהר
1179 (א'קעט)-2581 - -2580(בראשית מ, ו) ויבא אליהם יוסף בבקר וירא אתם והנם זעפים
1180 (א'קפ)-2580 - -2579(בראשית מ, ז) וישאל את סריסי פרעה אשר אתו במשמר בית אדניו לאמר מדוע פניכם רעים היום
1181 (א'קפא)-2579 - -2578(בראשית מ, ח) ויאמרו אליו חלום חלמנו ופתר אין אתו ויאמר אלהם יוסף הלוא לאלהים פתרנים ספרו נא לי
1182 (א'קפב)-2578 - -2577(בראשית מ, ט) ויספר שר המשקים את חלמו ליוסף ויאמר לו בחלומי והנה גפן לפני
1183 (א'קפג)-2577 - -2576(בראשית מ, י) ובגפן שלשה שריגם והוא כפרחת עלתה נצה הבשילו אשכלתיה ענבים
1184 (א'קפד)-2576 - -2575(בראשית מ, יא) וכוס פרעה בידי ואקח את הענבים ואשחט אתם אל כוס פרעה ואתן את הכוס על כף פרעה
1185 (א'קפה)-2575 - -2574(בראשית מ, יב) ויאמר לו יוסף זה פתרנו שלשת השרגים שלשת ימים הם
1186 (א'קפו)-2574 - -2573(בראשית מ, יג) בעוד שלשת ימים ישא פרעה את ראשך והשיבך על כנך ונתת כוס פרעה בידו כמשפט הראשון אשר היית משקהו
1187 (א'קפז)-2573 - -2572(בראשית מ, יד) כי אם זכרתני אתך כאשר ייטב לך ועשית נא עמדי חסד והזכרתני אל פרעה והוצאתני מן הבית הזה
1188 (א'קפח)-2572 - -2571(בראשית מ, טו) כי גנב גנבתי מארץ העברים וגם פה לא עשיתי מאומה כי שמו אתי בבור
1189 (א'קפט)-2571 - -2570(בראשית מ, טז) וירא שר האפים כי טוב פתר ויאמר אל יוסף אף אני בחלומי והנה שלשה סלי חרי על ראשי
1190 (א'קצ)-2570 - -2569(בראשית מ, יז) ובסל העליון מכל מאכל פרעה מעשה אפה והעוף אכל אתם מן הסל מעל ראשי
1191 (א'קצא)-2569 - -2568(בראשית מ, יח) ויען יוסף ויאמר זה פתרנו שלשת הסלים שלשת ימים הם
1192 (א'קצב)-2568 - -2567(בראשית מ, יט) בעוד שלשת ימים ישא פרעה את ראשך מעליך ותלה אותך על עץ ואכל העוף את בשרך מעליך
1193 (א'קצג)-2567 - -2566(בראשית מ, כ) ויהי ביום השלישי יום הלדת את פרעה ויעש משתה לכל עבדיו וישא את ראש שר המשקים ואת ראש שר האפים בתוך עבדיו
1194 (א'קצד)-2566 - -2565(בראשית מ, כא) וישב את שר המשקים על משקהו ויתן הכוס על כף פרעה
1195 (א'קצה)-2565 - -2564(בראשית מ, כב) ואת שר האפים תלה כאשר פתר להם יוסף
1196 (א'קצו)-2564 - -2563(בראשית מ, כג) ולא זכר שר המשקים את יוסף וישכחהו
1197 (א'קצז)-2563 - -2562(בראשית מא, א) ויהי מקץ שנתים ימים ופרעה חלם והנה עמד על היאר
1198 (א'קצח)-2562 - -2561(בראשית מא, ב) והנה מן היאר עלת שבע פרות יפות מראה ובריאת בשר ותרעינה באחו
1199 (א'קצט)-2561 - -2560(בראשית מא, ג) והנה שבע פרות אחרות עלות אחריהן מן היאר רעות מראה ודקות בשר ותעמדנה אצל הפרות על שפת היאר
1200 (א'ר)-2560 - -2559(בראשית מא, ד) ותאכלנה הפרות רעות המראה ודקת הבשר את שבע הפרות יפת המראה והבריאת וייקץ פרעה
1201 (א'רא)-2559 - -2558(בראשית מא, ה) ויישן ויחלם שנית והנה שבע שבלים עלות בקנה אחד בריאות וטבות
1202 (א'רב)-2558 - -2557(בראשית מא, ו) והנה שבע שבלים דקות ושדופת קדים צמחות אחריהן
1203 (א'רג)-2557 - -2556(בראשית מא, ז) ותבלענה השבלים הדקות את שבע השבלים הבריאות והמלאות וייקץ פרעה והנה חלום
1204 (א'רד)-2556 - -2555(בראשית מא, ח) ויהי בבקר ותפעם רוחו וישלח ויקרא את כל חרטמי מצרים ואת כל חכמיה ויספר פרעה להם את חלמו ואין פותר אותם לפרעה
1205 (א'רה)-2555 - -2554(בראשית מא, ט) וידבר שר המשקים את פרעה לאמר את חטאי אני מזכיר היום
1206 (א'רו)-2554 - -2553(בראשית מא, י) פרעה קצף על עבדיו ויתן אתי במשמר בית שר הטבחים אתי ואת שר האפים
1207 (א'רז)-2553 - -2552(בראשית מא, יא) ונחלמה חלום בלילה אחד אני והוא איש כפתרון חלמו חלמנו
1208 (א'רח)-2552 - -2551(בראשית מא, יב) ושם אתנו נער עברי עבד לשר הטבחים ונספר לו ויפתר לנו את חלמתינו איש כחלמו פתר
1209 (א'רט)-2551 - -2550(בראשית מא, יג) ויהי כאשר פתר לנו כן היה אתי השיב על כני ואתו תלה
1210 (א'רי)-2550 - -2549(בראשית מא, יד) וישלח פרעה ויקרא את יוסף ויריצהו מן הבור ויגלח ויחלף שמלתיו ויבא אל פרעה
1211 (א'ריא)-2549 - -2548(בראשית מא, טו) ויאמר פרעה אל יוסף חלום חלמתי ופתר אין אתו ואני שמעתי עליך לאמר תשמע חלום לפתר אתו
1212 (א'ריב)-2548 - -2547(בראשית מא, טז) ויען יוסף את פרעה לאמר בלעדי אלהים יענה את שלום פרעה
1213 (א'ריג)-2547 - -2546(בראשית מא, יז) וידבר פרעה אל יוסף בחלמי הנני עמד על שפת היאר
1214 (א'ריד)-2546 - -2545(בראשית מא, יח) והנה מן היאר עלת שבע פרות בריאות בשר ויפת תאר ותרעינה באחו
1215 (א'ריה)-2545 - -2544(בראשית מא, יט) והנה שבע פרות אחרות עלות אחריהן דלות ורעות תאר מאד ורקות בשר לא ראיתי כהנה בכל ארץ מצרים לרע
1216 (א'ריו)-2544 - -2543(בראשית מא, כ) ותאכלנה הפרות הרקות והרעות את שבע הפרות הראשנות הבריאת
1217 (א'ריז)-2543 - -2542(בראשית מא, כא) ותבאנה אל קרבנה ולא נודע כי באו אל קרבנה ומראיהן רע כאשר בתחלה ואיקץ
1218 (א'ריח)-2542 - -2541(בראשית מא, כב) וארא בחלמי והנה שבע שבלים עלת בקנה אחד מלאת וטבות
1219 (א'ריט)-2541 - -2540(בראשית מא, כג) והנה שבע שבלים צנמות דקות שדפות קדים צמחות אחריהם
1220 (א'רכ)-2540 - -2539(בראשית מא, כד) ותבלען השבלים הדקת את שבע השבלים הטבות ואמר אל החרטמים ואין מגיד לי
1221 (א'רכא)-2539 - -2538(בראשית מא, כה) ויאמר יוסף אל פרעה חלום פרעה אחד הוא את אשר האלהים עשה הגיד לפרעה
1222 (א'רכב)-2538 - -2537(בראשית מא, כו) שבע פרת הטבת שבע שנים הנה ושבע השבלים הטבת שבע שנים הנה חלום אחד הוא
1223 (א'רכג)-2537 - -2536(בראשית מא, כז) ושבע הפרות הרקות והרעת העלת אחריהן שבע שנים הנה ושבע השבלים הרקות שדפות הקדים יהיו שבע שני רעב
1224 (א'רכד)-2536 - -2535(בראשית מא, כח) הוא הדבר אשר דברתי אל פרעה אשר האלהים עשה הראה את פרעה
1225 (א'רכה)-2535 - -2534(בראשית מא, כט) הנה שבע שנים באות שבע גדול בכל ארץ מצרים
1226 (א'רכו)-2534 - -2533(בראשית מא, ל) וקמו שבע שני רעב אחריהן ונשכח כל השבע בארץ מצרים וכלה הרעב את הארץ
1227 (א'רכז)-2533 - -2532(בראשית מא, לא) ולא יודע השבע בארץ מפני הרעב ההוא אחרי כן כי כבד הוא מאד
1228 (א'רכח)-2532 - -2531(בראשית מא, לב) ועל השנות החלום אל פרעה פעמים כי נכון הדבר מעם האלהים וממהר האלהים לעשתו
1229 (א'רכט)-2531 - -2530(בראשית מא, לג) ועתה ירא פרעה איש נבון וחכם וישיתהו על ארץ מצרים
1230 (א'רל)-2530 - -2529(בראשית מא, לד) יעשה פרעה ויפקד פקדים על הארץ וחמש את ארץ מצרים בשבע שני השבע
1231 (א'רלא)-2529 - -2528(בראשית מא, לה) ויקבצו את כל אכל השנים הטבות הבאת האלה ויצברו בר תחת יד פרעה אכל בערים ושמרו
1232 (א'רלב)-2528 - -2527(בראשית מא, לו) והיה האכל לפקדון לארץ לשבע שני הרעב אשר תהיין בארץ מצרים ולא תכרת הארץ ברעב
1233 (א'רלג)-2527 - -2526(בראשית מא, לז) וייטב הדבר בעיני פרעה ובעיני כל עבדיו
1234 (א'רלד)-2526 - -2525(בראשית מא, לח) ויאמר פרעה אל עבדיו הנמצא כזה איש אשר רוח אלהים בו
1235 (א'רלה)-2525 - -2524(בראשית מא, לט) ויאמר פרעה אל יוסף אחרי הודיע אלהים אותך את כל זאת אין נבון וחכם כמוך
1236 (א'רלו)-2524 - -2523(בראשית מא, מ) אתה תהיה על ביתי ועל פיך ישק כל עמי רק הכסא אגדל ממך
1237 (א'רלז)-2523 - -2522(בראשית מא, מא) ויאמר פרעה אל יוסף ראה נתתי אתך על כל ארץ מצרים
1238 (א'רלח)-2522 - -2521(בראשית מא, מב) ויסר פרעה את טבעתו מעל ידו ויתן אתה על יד יוסף וילבש אתו בגדי שש וישם רבד הזהב על צוארו
1239 (א'רלט)-2521 - -2520(בראשית מא, מג) וירכב אתו במרכבת המשנה אשר לו ויקראו לפניו אברך ונתון אתו על כל ארץ מצרים
1240 (א'רמ)-2520 - -2519(בראשית מא, מד) ויאמר פרעה אל יוסף אני פרעה ובלעדיך לא ירים איש את ידו ואת רגלו בכל ארץ מצרים
1241 (א'רמא)-2519 - -2518(בראשית מא, מה) ויקרא פרעה שם יוסף צפנת פענח ויתן לו את אסנת בת פוטי פרע כהן אן לאשה ויצא יוסף על ארץ מצרים
1242 (א'רמב)-2518 - -2517(בראשית מא, מו) ויוסף בן שלשים שנה בעמדו לפני פרעה מלך מצרים ויצא יוסף מלפני פרעה ויעבר בכל ארץ מצרים
1243 (א'רמג)-2517 - -2516(בראשית מא, מז) ותעש הארץ בשבע שני השבע לקמצים
1244 (א'רמד)-2516 - -2515(בראשית מא, מח) ויקבץ את כל אכל שבע שנים אשר היו בארץ מצרים ויתן אכל בערים אכל שדה העיר אשר סביבתיה נתן בתוכה
1245 (א'רמה)-2515 - -2514(בראשית מא, מט) ויצבר יוסף בר כחול הים הרבה מאד עד כי חדל לספר כי אין מספר
1246 (א'רמו)-2514 - -2513(בראשית מא, נ) וליוסף ילד שני בנים בטרם תבוא שנת הרעב אשר ילדה לו אסנת בת פוטי פרע כהן און
1247 (א'רמז)-2513 - -2512(בראשית מא, נא) ויקרא יוסף את שם הבכור מנשה כי נשני אלהים את כל עמלי ואת כל בית אבי
1248 (א'רמח)-2512 - -2511(בראשית מא, נב) ואת שם השני קרא אפרים כי הפרני אלהים בארץ עניי
1249 (א'רמט)-2511 - -2510(בראשית מא, נג) ותכלינה שבע שני השבע אשר היה בארץ מצרים
1250 (א'רנ)-2510 - -2509(בראשית מא, נד) ותחלינה שבע שני הרעב לבוא כאשר אמר יוסף ויהי רעב בכל הארצות ובכל ארץ מצרים היה לחם
1251 (א'רנא)-2509 - -2508(בראשית מא, נה) ותרעב כל ארץ מצרים ויצעק העם אל פרעה ללחם ויאמר פרעה לכל מצרים לכו אל יוסף אשר יאמר לכם תעשו
1252 (א'רנב)-2508 - -2507(בראשית מא, נו) והרעב היה על כל פני הארץ ויפתח יוסף את כל אשר בהם וישבר למצרים ויחזק הרעב בארץ מצרים
1253 (א'רנג)-2507 - -2506(בראשית מא, נז) וכל הארץ באו מצרימה לשבר אל יוסף כי חזק הרעב בכל הארץ
1254 (א'רנד)-2506 - -2505(בראשית מב, א) וירא יעקב כי יש שבר במצרים ויאמר יעקב לבניו למה תתראו
1255 (א'רנה)-2505 - -2504(בראשית מב, ב) ויאמר הנה שמעתי כי יש שבר במצרים רדו שמה ושברו לנו משם ונחיה ולא נמות
1256 (א'רנו)-2504 - -2503(בראשית מב, ג) וירדו אחי יוסף עשרה לשבר בר ממצרים
1257 (א'רנז)-2503 - -2502(בראשית מב, ד) ואת בנימין אחי יוסף לא שלח יעקב את אחיו כי אמר פן יקראנו אסון
1258 (א'רנח)-2502 - -2501(בראשית מב, ה) ויבאו בני ישראל לשבר בתוך הבאים כי היה הרעב בארץ כנען
1259 (א'רנט)-2501 - -2500(בראשית מב, ו) ויוסף הוא השליט על הארץ הוא המשביר לכל עם הארץ ויבאו אחי יוסף וישתחוו לו אפים ארצה
1260 (א'רס)-2500 - -2499(בראשית מב, ז) וירא יוסף את אחיו ויכרם ויתנכר אליהם וידבר אתם קשות ויאמר אלהם מאין באתם ויאמרו מארץ כנען לשבר אכל
1261 (א'רסא)-2499 - -2498(בראשית מב, ח) ויכר יוסף את אחיו והם לא הכרהו
1262 (א'רסב)-2498 - -2497(בראשית מב, ט) ויזכר יוסף את החלמות אשר חלם להם ויאמר אלהם מרגלים אתם לראות את ערות הארץ באתם
1263 (א'רסג)-2497 - -2496(בראשית מב, י) ויאמרו אליו לא אדני ועבדיך באו לשבר אכל
1264 (א'רסד)-2496 - -2495(בראשית מב, יא) כלנו בני איש אחד נחנו כנים אנחנו לא היו עבדיך מרגלים
1265 (א'רסה)-2495 - -2494(בראשית מב, יב) ויאמר אלהם לא כי ערות הארץ באתם לראות
1266 (א'רסו)-2494 - -2493(בראשית מב, יג) ויאמרו שנים עשר עבדיך אחים אנחנו בני איש אחד בארץ כנען והנה הקטן את אבינו היום והאחד איננו
1267 (א'רסז)-2493 - -2492(בראשית מב, יד) ויאמר אלהם יוסף הוא אשר דברתי אלכם לאמר מרגלים אתם
1268 (א'רסח)-2492 - -2491(בראשית מב, טו) בזאת תבחנו חי פרעה אם תצאו מזה כי אם בבוא אחיכם הקטן הנה
1269 (א'רסט)-2491 - -2490(בראשית מב, טז) שלחו מכם אחד ויקח את אחיכם ואתם האסרו ויבחנו דבריכם האמת אתכם ואם לא חי פרעה כי מרגלים אתם
1270 (א'רע)-2490 - -2489(בראשית מב, יז) ויאסף אתם אל משמר שלשת ימים
1271 (א'רעא)-2489 - -2488(בראשית מב, יח) ויאמר אלהם יוסף ביום השלישי זאת עשו וחיו את האלהים אני ירא
1272 (א'רעב)-2488 - -2487(בראשית מב, יט) אם כנים אתם אחיכם אחד יאסר בבית משמרכם ואתם לכו הביאו שבר רעבון בתיכם
1273 (א'רעג)-2487 - -2486(בראשית מב, כ) ואת אחיכם הקטן תביאו אלי ויאמנו דבריכם ולא תמותו ויעשו כן
1274 (א'רעד)-2486 - -2485(בראשית מב, כא) ויאמרו איש אל אחיו אבל אשמים אנחנו על אחינו אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו ולא שמענו על כן באה אלינו הצרה הזאת
1275 (א'רעה)-2485 - -2484(בראשית מב, כב) ויען ראובן אתם לאמר הלוא אמרתי אליכם לאמר אל תחטאו בילד ולא שמעתם וגם דמו הנה נדרש
1276 (א'רעו)-2484 - -2483(בראשית מב, כג) והם לא ידעו כי שמע יוסף כי המליץ בינתם
1277 (א'רעז)-2483 - -2482(בראשית מב, כד) ויסב מעליהם ויבך וישב אלהם וידבר אלהם ויקח מאתם את שמעון ויאסר אתו לעיניהם
1278 (א'רעח)-2482 - -2481(בראשית מב, כה) ויצו יוסף וימלאו את כליהם בר ולהשיב כספיהם איש אל שקו ולתת להם צדה לדרך ויעש להם כן
1279 (א'רעט)-2481 - -2480(בראשית מב, כו) וישאו את שברם על חמריהם וילכו משם
1280 (א'רפ)-2480 - -2479(בראשית מב, כז) ויפתח האחד את שקו לתת מספוא לחמרו במלון וירא את כספו והנה הוא בפי אמתחתו
1281 (א'רפא)-2479 - -2478(בראשית מב, כח) ויאמר אל אחיו הושב כספי וגם הנה באמתחתי ויצא לבם ויחרדו איש אל אחיו לאמר מה זאת עשה אלהים לנו
1282 (א'רפב)-2478 - -2477(בראשית מב, כט) ויבאו אל יעקב אביהם ארצה כנען ויגידו לו את כל הקרת אתם לאמר
1283 (א'רפג)-2477 - -2476(בראשית מב, ל) דבר האיש אדני הארץ אתנו קשות ויתן אתנו כמרגלים את הארץ
1284 (א'רפד)-2476 - -2475(בראשית מב, לא) ונאמר אליו כנים אנחנו לא היינו מרגלים
1285 (א'רפה)-2475 - -2474(בראשית מב, לב) שנים עשר אנחנו אחים בני אבינו האחד איננו והקטן היום את אבינו בארץ כנען
1286 (א'רפו)-2474 - -2473(בראשית מב, לג) ויאמר אלינו האיש אדני הארץ בזאת אדע כי כנים אתם אחיכם האחד הניחו אתי ואת רעבון בתיכם קחו ולכו
1287 (א'רפז)-2473 - -2472(בראשית מב, לד) והביאו את אחיכם הקטן אלי ואדעה כי לא מרגלים אתם כי כנים אתם את אחיכם אתן לכם ואת הארץ תסחרו
1288 (א'רפח)-2472 - -2471(בראשית מב, לה) ויהי הם מריקים שקיהם והנה איש צרור כספו בשקו ויראו את צררות כספיהם המה ואביהם וייראו
1289 (א'רפט)-2471 - -2470(בראשית מב, לו) ויאמר אלהם יעקב אביהם אתי שכלתם יוסף איננו ושמעון איננו ואת בנימן תקחו עלי היו כלנה
1290 (א'רצ)-2470 - -2469(בראשית מב, לז) ויאמר ראובן אל אביו לאמר את שני בני תמית אם לא אביאנו אליך תנה אתו על ידי ואני אשיבנו אליך
1291 (א'רצא)-2469 - -2468(בראשית מב, לח) ויאמר לא ירד בני עמכם כי אחיו מת והוא לבדו נשאר וקראהו אסון בדרך אשר תלכו בה והורדתם את שיבתי ביגון שאולה
1292 (א'רצב)-2468 - -2467(בראשית מג, א) והרעב כבד בארץ
1293 (א'רצג)-2467 - -2466(בראשית מג, ב) ויהי כאשר כלו לאכל את השבר אשר הביאו ממצרים ויאמר אליהם אביהם שבו שברו לנו מעט אכל
1294 (א'רצד)-2466 - -2465(בראשית מג, ג) ויאמר אליו יהודה לאמר העד העד בנו האיש לאמר לא תראו פני בלתי אחיכם אתכם
1295 (א'רצה)-2465 - -2464(בראשית מג, ד) אם ישך משלח את אחינו אתנו נרדה ונשברה לך אכל
1296 (א'רצו)-2464 - -2463(בראשית מג, ה) ואם אינך משלח לא נרד כי האיש אמר אלינו לא תראו פני בלתי אחיכם אתכם
1297 (א'רצז)-2463 - -2462(בראשית מג, ו) ויאמר ישראל למה הרעתם לי להגיד לאיש העוד לכם אח
1298 (א'רצח)-2462 - -2461(בראשית מג, ז) ויאמרו שאול שאל האיש לנו ולמולדתנו לאמר העוד אביכם חי היש לכם אח ונגד לו על פי הדברים האלה הידוע נדע כי יאמר הורידו את אחיכם
1299 (א'רצט)-2461 - -2460(בראשית מג, ח) ויאמר יהודה אל ישראל אביו שלחה הנער אתי ונקומה ונלכה ונחיה ולא נמות גם אנחנו גם אתה גם טפנו
1300 (א'ש)-2460 - -2459(בראשית מג, ט) אנכי אערבנו מידי תבקשנו אם לא הביאתיו אליך והצגתיו לפניך וחטאתי לך כל הימים
1301 (א'שא)-2459 - -2458(בראשית מג, י) כי לולא התמהמהנו כי עתה שבנו זה פעמים
1302 (א'שב)-2458 - -2457(בראשית מג, יא) ויאמר אלהם ישראל אביהם אם כן אפוא זאת עשו קחו מזמרת הארץ בכליכם והורידו לאיש מנחה מעט צרי ומעט דבש נכאת ולט בטנים ושקדים
1303 (א'שג)-2457 - -2456(בראשית מג, יב) וכסף משנה קחו בידכם ואת הכסף המושב בפי אמתחתיכם תשיבו בידכם אולי משגה הוא
1304 (א'שד)-2456 - -2455(בראשית מג, יג) ואת אחיכם קחו וקומו שובו אל האיש
1305 (א'שה)-2455 - -2454(בראשית מג, יד) ואל שדי יתן לכם רחמים לפני האיש ושלח לכם את אחיכם אחר ואת בנימין ואני כאשר שכלתי שכלתי
1306 (א'שו)-2454 - -2453(בראשית מג, טו) ויקחו האנשים את המנחה הזאת ומשנה כסף לקחו בידם ואת בנימן ויקמו וירדו מצרים ויעמדו לפני יוסף
1307 (א'שז)-2453 - -2452(בראשית מג, טז) וירא יוסף אתם את בנימין ויאמר לאשר על ביתו הבא את האנשים הביתה וטבח טבח והכן כי אתי יאכלו האנשים בצהרים
1308 (א'שח)-2452 - -2451(בראשית מג, יז) ויעש האיש כאשר אמר יוסף ויבא האיש את האנשים ביתה יוסף
1309 (א'שט)-2451 - -2450(בראשית מג, יח) וייראו האנשים כי הובאו בית יוסף ויאמרו על דבר הכסף השב באמתחתינו בתחלה אנחנו מובאים להתגלל עלינו ולהתנפל עלינו ולקחת אתנו לעבדים ואת חמרינו
1310 (א'שי)-2450 - -2449(בראשית מג, יט) ויגשו אל האיש אשר על בית יוסף וידברו אליו פתח הבית
1311 (א'שיא)-2449 - -2448(בראשית מג, כ) ויאמרו בי אדני ירד ירדנו בתחלה לשבר אכל
1312 (א'שיב)-2448 - -2447(בראשית מג, כא) ויהי כי באנו אל המלון ונפתחה את אמתחתינו והנה כסף איש בפי אמתחתו כספנו במשקלו ונשב אתו בידנו
1313 (א'שיג)-2447 - -2446(בראשית מג, כב) וכסף אחר הורדנו בידנו לשבר אכל לא ידענו מי שם כספנו באמתחתינו
1314 (א'שיד)-2446 - -2445(בראשית מג, כג) ויאמר שלום לכם אל תיראו אלהיכם ואלהי אביכם נתן לכם מטמון באמתחתיכם כספכם בא אלי ויוצא אלהם את שמעון
1315 (א'שיה)-2445 - -2444(בראשית מג, כד) ויבא האיש את האנשים ביתה יוסף ויתן מים וירחצו רגליהם ויתן מספוא לחמריהם
1316 (א'שיו)-2444 - -2443(בראשית מג, כה) ויכינו את המנחה עד בוא יוסף בצהרים כי שמעו כי שם יאכלו לחם
1317 (א'שיז)-2443 - -2442(בראשית מג, כו) ויבא יוסף הביתה ויביאו לו את המנחה אשר בידם הביתה וישתחוו לו ארצה
1318 (א'שיח)-2442 - -2441(בראשית מג, כז) וישאל להם לשלום ויאמר השלום אביכם הזקן אשר אמרתם העודנו חי
1319 (א'שיט)-2441 - -2440(בראשית מג, כח) ויאמרו שלום לעבדך לאבינו עודנו חי ויקדו וישתחו
1320 (א'שכ)-2440 - -2439(בראשית מג, כט) וישא עיניו וירא את בנימין אחיו בן אמו ויאמר הזה אחיכם הקטן אשר אמרתם אלי ויאמר אלהים יחנך בני
1321 (א'שכא)-2439 - -2438(בראשית מג, ל) וימהר יוסף כי נכמרו רחמיו אל אחיו ויבקש לבכות ויבא החדרה ויבך שמה
1322 (א'שכב)-2438 - -2437(בראשית מג, לא) וירחץ פניו ויצא ויתאפק ויאמר שימו לחם
1323 (א'שכג)-2437 - -2436(בראשית מג, לב) וישימו לו לבדו ולהם לבדם ולמצרים האכלים אתו לבדם כי לא יוכלון המצרים לאכל את העברים לחם כי תועבה הוא למצרים
1324 (א'שכד)-2436 - -2435(בראשית מג, לג) וישבו לפניו הבכר כבכרתו והצעיר כצערתו ויתמהו האנשים איש אל רעהו
1325 (א'שכה)-2435 - -2434(בראשית מג, לד) וישא משאת מאת פניו אלהם ותרב משאת בנימן ממשאת כלם חמש ידות וישתו וישכרו עמו
1326 (א'שכו)-2434 - -2433(בראשית מד, א) ויצו את אשר על ביתו לאמר מלא את אמתחת האנשים אכל כאשר יוכלון שאת ושים כסף איש בפי אמתחתו
1327 (א'שכז)-2433 - -2432(בראשית מד, ב) ואת גביעי גביע הכסף תשים בפי אמתחת הקטן ואת כסף שברו ויעש כדבר יוסף אשר דבר
1328 (א'שכח)-2432 - -2431(בראשית מד, ג) הבקר אור והאנשים שלחו המה וחמריהם
1329 (א'שכט)-2431 - -2430(בראשית מד, ד) הם יצאו את העיר לא הרחיקו ויוסף אמר לאשר על ביתו קום רדף אחרי האנשים והשגתם ואמרת אלהם למה שלמתם רעה תחת טובה
1330 (א'של)-2430 - -2429(בראשית מד, ה) הלוא זה אשר ישתה אדני בו והוא נחש ינחש בו הרעתם אשר עשיתם
1331 (א'שלא)-2429 - -2428(בראשית מד, ו) וישגם וידבר אלהם את הדברים האלה
1332 (א'שלב)-2428 - -2427(בראשית מד, ז) ויאמרו אליו למה ידבר אדני כדברים האלה חלילה לעבדיך מעשות כדבר הזה
1333 (א'שלג)-2427 - -2426(בראשית מד, ח) הן כסף אשר מצאנו בפי אמתחתינו השיבנו אליך מארץ כנען ואיך נגנב מבית אדניך כסף או זהב
1334 (א'שלד)-2426 - -2425(בראשית מד, ט) אשר ימצא אתו מעבדיך ומת וגם אנחנו נהיה לאדני לעבדים
1335 (א'שלה)-2425 - -2424(בראשית מד, י) ויאמר גם עתה כדבריכם כן הוא אשר ימצא אתו יהיה לי עבד ואתם תהיו נקים
1336 (א'שלו)-2424 - -2423(בראשית מד, יא) וימהרו ויורדו איש את אמתחתו ארצה ויפתחו איש אמתחתו
1337 (א'שלז)-2423 - -2422(בראשית מד, יב) ויחפש בגדול החל ובקטן כלה וימצא הגביע באמתחת בנימן
1338 (א'שלח)-2422 - -2421(בראשית מד, יג) ויקרעו שמלתם ויעמס איש על חמרו וישבו העירה
1339 (א'שלט)-2421 - -2420(בראשית מד, יד) ויבא יהודה ואחיו ביתה יוסף והוא עודנו שם ויפלו לפניו ארצה
1340 (א'שמ)-2420 - -2419(בראשית מד, טו) ויאמר להם יוסף מה המעשה הזה אשר עשיתם הלוא ידעתם כי נחש ינחש איש אשר כמני
1341 (א'שמא)-2419 - -2418(בראשית מד, טז) ויאמר יהודה מה נאמר לאדני מה נדבר ומה נצטדק האלהים מצא את עון עבדיך הננו עבדים לאדני גם אנחנו גם אשר נמצא הגביע בידו
1342 (א'שמב)-2418 - -2417(בראשית מד, יז) ויאמר חלילה לי מעשות זאת האיש אשר נמצא הגביע בידו הוא יהיה לי עבד ואתם עלו לשלום אל אביכם
1343 (א'שמג)-2417 - -2416(בראשית מד, יח) ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדני ידבר נא עבדך דבר באזני אדני ואל יחר אפך בעבדך כי כמוך כפרעה
1344 (א'שמד)-2416 - -2415(בראשית מד, יט) אדני שאל את עבדיו לאמר היש לכם אב או אח
1345 (א'שמה)-2415 - -2414(בראשית מד, כ) ונאמר אל אדני יש לנו אב זקן וילד זקנים קטן ואחיו מת ויותר הוא לבדו לאמו ואביו אהבו
1346 (א'שמו)-2414 - -2413(בראשית מד, כא) ותאמר אל עבדיך הורדהו אלי ואשימה עיני עליו
1347 (א'שמז)-2413 - -2412(בראשית מד, כב) ונאמר אל אדני לא יוכל הנער לעזב את אביו ועזב את אביו ומת
1348 (א'שמח)-2412 - -2411(בראשית מד, כג) ותאמר אל עבדיך אם לא ירד אחיכם הקטן אתכם לא תספון לראות פני
1349 (א'שמט)-2411 - -2410(בראשית מד, כד) ויהי כי עלינו אל עבדך אבי ונגד לו את דברי אדני
1350 (א'שנ)-2410 - -2409(בראשית מד, כה) ויאמר אבינו שבו שברו לנו מעט אכל
1351 (א'שנא)-2409 - -2408(בראשית מד, כו) ונאמר לא נוכל לרדת אם יש אחינו הקטן אתנו וירדנו כי לא נוכל לראות פני האיש ואחינו הקטן איננו אתנו
1352 (א'שנב)-2408 - -2407(בראשית מד, כז) ויאמר עבדך אבי אלינו אתם ידעתם כי שנים ילדה לי אשתי
1353 (א'שנג)-2407 - -2406(בראשית מד, כח) ויצא האחד מאתי ואמר אך טרף טרף ולא ראיתיו עד הנה
1354 (א'שנד)-2406 - -2405(בראשית מד, כט) ולקחתם גם את זה מעם פני וקרהו אסון והורדתם את שיבתי ברעה שאלה
1355 (א'שנה)-2405 - -2404(בראשית מד, ל) ועתה כבאי אל עבדך אבי והנער איננו אתנו ונפשו קשורה בנפשו
1356 (א'שנו)-2404 - -2403(בראשית מד, לא) והיה כראותו כי אין הנער ומת והורידו עבדיך את שיבת עבדך אבינו ביגון שאלה
1357 (א'שנז)-2403 - -2402(בראשית מד, לב) כי עבדך ערב את הנער מעם אבי לאמר אם לא אביאנו אליך וחטאתי לאבי כל הימים
1358 (א'שנח)-2402 - -2401(בראשית מד, לג) ועתה ישב נא עבדך תחת הנער עבד לאדני והנער יעל עם אחיו
1359 (א'שנט)-2401 - -2400(בראשית מד, לד) כי איך אעלה אל אבי והנער איננו אתי פן אראה ברע אשר ימצא את אבי
1360 (א'שס)-2400 - -2399(בראשית מה, א) ולא יכל יוסף להתאפק לכל הנצבים עליו ויקרא הוציאו כל איש מעלי ולא עמד איש אתו בהתודע יוסף אל אחיו
1361 (א'שסא)-2399 - -2398(בראשית מה, ב) ויתן את קלו בבכי וישמעו מצרים וישמע בית פרעה
1362 (א'שסב)-2398 - -2397(בראשית מה, ג) ויאמר יוסף אל אחיו אני יוסף העוד אבי חי ולא יכלו אחיו לענות אתו כי נבהלו מפניו
1363 (א'שסג)-2397 - -2396(בראשית מה, ד) ויאמר יוסף אל אחיו גשו נא אלי ויגשו ויאמר אני יוסף אחיכם אשר מכרתם אתי מצרימה
1364 (א'שסד)-2396 - -2395(בראשית מה, ה) ועתה אל תעצבו ואל יחר בעיניכם כי מכרתם אתי הנה כי למחיה שלחני אלהים לפניכם
1365 (א'שסה)-2395 - -2394(בראשית מה, ו) כי זה שנתים הרעב בקרב הארץ ועוד חמש שנים אשר אין חריש וקציר
1366 (א'שסו)-2394 - -2393(בראשית מה, ז) וישלחני אלהים לפניכם לשום לכם שארית בארץ ולהחיות לכם לפליטה גדלה
1367 (א'שסז)-2393 - -2392(בראשית מה, ח) ועתה לא אתם שלחתם אתי הנה כי האלהים וישימני לאב לפרעה ולאדון לכל ביתו ומשל בכל ארץ מצרים
1368 (א'שסח)-2392 - -2391(בראשית מה, ט) מהרו ועלו אל אבי ואמרתם אליו כה אמר בנך יוסף שמני אלהים לאדון לכל מצרים רדה אלי אל תעמד
1369 (א'שסט)-2391 - -2390(בראשית מה, י) וישבת בארץ גשן והיית קרוב אלי אתה ובניך ובני בניך וצאנך ובקרך וכל אשר לך
1370 (א'שע)-2390 - -2389(בראשית מה, יא) וכלכלתי אתך שם כי עוד חמש שנים רעב פן תורש אתה וביתך וכל אשר לך
1371 (א'שעא)-2389 - -2388(בראשית מה, יב) והנה עיניכם ראות ועיני אחי בנימין כי פי המדבר אליכם
1372 (א'שעב)-2388 - -2387(בראשית מה, יג) והגדתם לאבי את כל כבודי במצרים ואת כל אשר ראיתם ומהרתם והורדתם את אבי הנה
1373 (א'שעג)-2387 - -2386(בראשית מה, יד) ויפל על צוארי בנימן אחיו ויבך ובנימן בכה על צואריו
1374 (א'שעד)-2386 - -2385(בראשית מה, טו) וינשק לכל אחיו ויבך עלהם ואחרי כן דברו אחיו אתו
1375 (א'שעה)-2385 - -2384(בראשית מה, טז) והקל נשמע בית פרעה לאמר באו אחי יוסף וייטב בעיני פרעה ובעיני עבדיו
1376 (א'שעו)-2384 - -2383(בראשית מה, יז) ויאמר פרעה אל יוסף אמר אל אחיך זאת עשו טענו את בעירכם ולכו באו ארצה כנען
1377 (א'שעז)-2383 - -2382(בראשית מה, יח) וקחו את אביכם ואת בתיכם ובאו אלי ואתנה לכם את טוב ארץ מצרים ואכלו את חלב הארץ
1378 (א'שעח)-2382 - -2381(בראשית מה, יט) ואתה צויתה זאת עשו קחו לכם מארץ מצרים עגלות לטפכם ולנשיכם ונשאתם את אביכם ובאתם
1379 (א'שעט)-2381 - -2380(בראשית מה, כ) ועינכם אל תחס על כליכם כי טוב כל ארץ מצרים לכם הוא
1380 (א'שפ)-2380 - -2379(בראשית מה, כא) ויעשו כן בני ישראל ויתן להם יוסף עגלות על פי פרעה ויתן להם צדה לדרך
1381 (א'שפא)-2379 - -2378(בראשית מה, כב) לכלם נתן לאיש חלפות שמלת ולבנימן נתן שלש מאות כסף וחמש חלפת שמלת
1382 (א'שפב)-2378 - -2377(בראשית מה, כג) ולאביו שלח כזאת עשרה חמרים נשאים מטוב מצרים ועשר אתנת נשאת בר ולחם ומזון לאביו לדרך
1383 (א'שפג)-2377 - -2376(בראשית מה, כד) וישלח את אחיו וילכו ויאמר אלהם אל תרגזו בדרך
1384 (א'שפד)-2376 - -2375(בראשית מה, כה) ויעלו ממצרים ויבאו ארץ כנען אל יעקב אביהם
1385 (א'שפה)-2375 - -2374(בראשית מה, כו) ויגדו לו לאמר עוד יוסף חי וכי הוא משל בכל ארץ מצרים ויפג לבו כי לא האמין להם
1386 (א'שפו)-2374 - -2373(בראשית מה, כז) וידברו אליו את כל דברי יוסף אשר דבר אלהם וירא את העגלות אשר שלח יוסף לשאת אתו ותחי רוח יעקב אביהם
1387 (א'שפז)-2373 - -2372(בראשית מה, כח) ויאמר ישראל רב עוד יוסף בני חי אלכה ואראנו בטרם אמות
1388 (א'שפח)-2372 - -2371(בראשית מו, א) ויסע ישראל וכל אשר לו ויבא בארה שבע ויזבח זבחים לאלהי אביו יצחק
1389 (א'שפט)-2371 - -2370(בראשית מו, ב) ויאמר אלהים לישראל במראת הלילה ויאמר יעקב יעקב ויאמר הנני
1390 (א'שצ)-2370 - -2369(בראשית מו, ג) ויאמר אנכי האל אלהי אביך אל תירא מרדה מצרימה כי לגוי גדול אשימך שם
1391 (א'שצא)-2369 - -2368(בראשית מו, ד) אנכי ארד עמך מצרימה ואנכי אעלך גם עלה ויוסף ישית ידו על עיניך
1392 (א'שצב)-2368 - -2367(בראשית מו, ה) ויקם יעקב מבאר שבע וישאו בני ישראל את יעקב אביהם ואת טפם ואת נשיהם בעגלות אשר שלח פרעה לשאת אתו
1393 (א'שצג)-2367 - -2366(בראשית מו, ו) ויקחו את מקניהם ואת רכושם אשר רכשו בארץ כנען ויבאו מצרימה יעקב וכל זרעו אתו
1394 (א'שצד)-2366 - -2365(בראשית מו, ז) בניו ובני בניו אתו בנתיו ובנות בניו וכל זרעו הביא אתו מצרימה
1395 (א'שצה)-2365 - -2364(בראשית מו, ח) ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה יעקב ובניו בכר יעקב ראובן
1396 (א'שצו)-2364 - -2363(בראשית מו, ט) ובני ראובן חנוך ופלוא וחצרן וכרמי
1397 (א'שצז)-2363 - -2362(בראשית מו, י) ובני שמעון ימואל וימין ואהד ויכין וצחר ושאול בן הכנענית
1398 (א'שצח)-2362 - -2361(בראשית מו, יא) ובני לוי גרשון קהת ומררי
1399 (א'שצט)-2361 - -2360(בראשית מו, יב) ובני יהודה ער ואונן ושלה ופרץ וזרח וימת ער ואונן בארץ כנען ויהיו בני פרץ חצרן וחמול
1400 (א'ת)-2360 - -2359(בראשית מו, יג) ובני יששכר תולע ופוה ויוב ושמרן
1401 (א'תא)-2359 - -2358(בראשית מו, יד) ובני זבלון סרד ואלון ויחלאל
1402 (א'תב)-2358 - -2357(בראשית מו, טו) אלה בני לאה אשר ילדה ליעקב בפדן ארם ואת דינה בתו כל נפש בניו ובנותיו שלשים ושלש
1403 (א'תג)-2357 - -2356(בראשית מו, טז) ובני גד צפיון וחגי שוני ואצבן ערי וארודי ואראלי
1404 (א'תד)-2356 - -2355(בראשית מו, יז) ובני אשר ימנה וישוה וישוי ובריעה ושרח אחתם ובני בריעה חבר ומלכיאל
1405 (א'תה)-2355 - -2354(בראשית מו, יח) אלה בני זלפה אשר נתן לבן ללאה בתו ותלד את אלה ליעקב שש עשרה נפש
1406 (א'תו)-2354 - -2353(בראשית מו, יט) בני רחל אשת יעקב יוסף ובנימן
1407 (א'תז)-2353 - -2352(בראשית מו, כ) ויולד ליוסף בארץ מצרים אשר ילדה לו אסנת בת פוטי פרע כהן אן את מנשה ואת אפרים
1408 (א'תח)-2352 - -2351(בראשית מו, כא) ובני בנימן בלע ובכר ואשבל גרא ונעמן אחי וראש מפים וחפים וארד
1409 (א'תט)-2351 - -2350(בראשית מו, כב) אלה בני רחל אשר ילד ליעקב כל נפש ארבעה עשר
1410 (א'תי)-2350 - -2349(בראשית מו, כג) ובני דן חשים
1411 (א'תיא)-2349 - -2348(בראשית מו, כד) ובני נפתלי יחצאל וגוני ויצר ושלם
1412 (א'תיב)-2348 - -2347(בראשית מו, כה) אלה בני בלהה אשר נתן לבן לרחל בתו ותלד את אלה ליעקב כל נפש שבעה
1413 (א'תיג)-2347 - -2346(בראשית מו, כו) כל הנפש הבאה ליעקב מצרימה יצאי ירכו מלבד נשי בני יעקב כל נפש ששים ושש
1414 (א'תיד)-2346 - -2345(בראשית מו, כז) ובני יוסף אשר ילד לו במצרים נפש שנים כל הנפש לבית יעקב הבאה מצרימה שבעים
1415 (א'תיה)-2345 - -2344(בראשית מו, כח) ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף להורת לפניו גשנה ויבאו ארצה גשן
1416 (א'תיו)-2344 - -2343(בראשית מו, כט) ויאסר יוסף מרכבתו ויעל לקראת ישראל אביו גשנה וירא אליו ויפל על צואריו ויבך על צואריו עוד
1417 (א'תיז)-2343 - -2342(בראשית מו, ל) ויאמר ישראל אל יוסף אמותה הפעם אחרי ראותי את פניך כי עודך חי
1418 (א'תיח)-2342 - -2341(בראשית מו, לא) ויאמר יוסף אל אחיו ואל בית אביו אעלה ואגידה לפרעה ואמרה אליו אחי ובית אבי אשר בארץ כנען באו אלי
1419 (א'תיט)-2341 - -2340(בראשית מו, לב) והאנשים רעי צאן כי אנשי מקנה היו וצאנם ובקרם וכל אשר להם הביאו
1420 (א'תכ)-2340 - -2339(בראשית מו, לג) והיה כי יקרא לכם פרעה ואמר מה מעשיכם
1421 (א'תכא)-2339 - -2338(בראשית מו, לד) ואמרתם אנשי מקנה היו עבדיך מנעורינו ועד עתה גם אנחנו גם אבתינו בעבור תשבו בארץ גשן כי תועבת מצרים כל רעה צאן
1422 (א'תכב)-2338 - -2337(בראשית מז, א) ויבא יוסף ויגד לפרעה ויאמר אבי ואחי וצאנם ובקרם וכל אשר להם באו מארץ כנען והנם בארץ גשן
1423 (א'תכג)-2337 - -2336(בראשית מז, ב) ומקצה אחיו לקח חמשה אנשים ויצגם לפני פרעה
1424 (א'תכד)-2336 - -2335(בראשית מז, ג) ויאמר פרעה אל אחיו מה מעשיכם ויאמרו אל פרעה רעה צאן עבדיך גם אנחנו גם אבותינו
1425 (א'תכה)-2335 - -2334(בראשית מז, ד) ויאמרו אל פרעה לגור בארץ באנו כי אין מרעה לצאן אשר לעבדיך כי כבד הרעב בארץ כנען ועתה ישבו נא עבדיך בארץ גשן
1426 (א'תכו)-2334 - -2333(בראשית מז, ה) ויאמר פרעה אל יוסף לאמר אביך ואחיך באו אליך
1427 (א'תכז)-2333 - -2332(בראשית מז, ו) ארץ מצרים לפניך הוא במיטב הארץ הושב את אביך ואת אחיך ישבו בארץ גשן ואם ידעת ויש בם אנשי חיל ושמתם שרי מקנה על אשר לי
1428 (א'תכח)-2332 - -2331(בראשית מז, ז) ויבא יוסף את יעקב אביו ויעמדהו לפני פרעה ויברך יעקב את פרעה
1429 (א'תכט)-2331 - -2330(בראשית מז, ח) ויאמר פרעה אל יעקב כמה ימי שני חייך
1430 (א'תל)-2330 - -2329(בראשית מז, ט) ויאמר יעקב אל פרעה ימי שני מגורי שלשים ומאת שנה מעט ורעים היו ימי שני חיי ולא השיגו את ימי שני חיי אבתי בימי מגוריהם
1431 (א'תלא)-2329 - -2328(בראשית מז, י) ויברך יעקב את פרעה ויצא מלפני פרעה
1432 (א'תלב)-2328 - -2327(בראשית מז, יא) ויושב יוסף את אביו ואת אחיו ויתן להם אחזה בארץ מצרים במיטב הארץ בארץ רעמסס כאשר צוה פרעה
1433 (א'תלג)-2327 - -2326(בראשית מז, יב) ויכלכל יוסף את אביו ואת אחיו ואת כל בית אביו לחם לפי הטף
1434 (א'תלד)-2326 - -2325(בראשית מז, יג) ולחם אין בכל הארץ כי כבד הרעב מאד ותלה ארץ מצרים וארץ כנען מפני הרעב
1435 (א'תלה)-2325 - -2324(בראשית מז, יד) וילקט יוסף את כל הכסף הנמצא בארץ מצרים ובארץ כנען בשבר אשר הם שברים ויבא יוסף את הכסף ביתה פרעה
1436 (א'תלו)-2324 - -2323(בראשית מז, טו) ויתם הכסף מארץ מצרים ומארץ כנען ויבאו כל מצרים אל יוסף לאמר הבה לנו לחם ולמה נמות נגדך כי אפס כסף
1437 (א'תלז)-2323 - -2322(בראשית מז, טז) ויאמר יוסף הבו מקניכם ואתנה לכם במקניכם אם אפס כסף
1438 (א'תלח)-2322 - -2321(בראשית מז, יז) ויביאו את מקניהם אל יוסף ויתן להם יוסף לחם בסוסים ובמקנה הצאן ובמקנה הבקר ובחמרים וינהלם בלחם בכל מקנהם בשנה ההוא
1439 (א'תלט)-2321 - -2320(בראשית מז, יח) ותתם השנה ההוא ויבאו אליו בשנה השנית ויאמרו לו לא נכחד מאדני כי אם תם הכסף ומקנה הבהמה אל אדני לא נשאר לפני אדני בלתי אם גויתנו ואדמתנו
1440 (א'תמ)-2320 - -2319(בראשית מז, יט) למה נמות לעיניך גם אנחנו גם אדמתנו קנה אתנו ואת אדמתנו בלחם ונהיה אנחנו ואדמתנו עבדים לפרעה ותן זרע ונחיה ולא נמות והאדמה לא תשם
1441 (א'תמא)-2319 - -2318(בראשית מז, כ) ויקן יוסף את כל אדמת מצרים לפרעה כי מכרו מצרים איש שדהו כי חזק עלהם הרעב ותהי הארץ לפרעה
1442 (א'תמב)-2318 - -2317(בראשית מז, כא) ואת העם העביר אתו לערים מקצה גבול מצרים ועד קצהו
1443 (א'תמג)-2317 - -2316(בראשית מז, כב) רק אדמת הכהנים לא קנה כי חק לכהנים מאת פרעה ואכלו את חקם אשר נתן להם פרעה על כן לא מכרו את אדמתם
1444 (א'תמד)-2316 - -2315(בראשית מז, כג) ויאמר יוסף אל העם הן קניתי אתכם היום ואת אדמתכם לפרעה הא לכם זרע וזרעתם את האדמה
1445 (א'תמה)-2315 - -2314(בראשית מז, כד) והיה בתבואת ונתתם חמישית לפרעה וארבע הידת יהיה לכם לזרע השדה ולאכלכם ולאשר בבתיכם ולאכל לטפכם
1446 (א'תמו)-2314 - -2313(בראשית מז, כה) ויאמרו החיתנו נמצא חן בעיני אדני והיינו עבדים לפרעה
1447 (א'תמז)-2313 - -2312(בראשית מז, כו) וישם אתה יוסף לחק עד היום הזה על אדמת מצרים לפרעה לחמש רק אדמת הכהנים לבדם לא היתה לפרעה
1448 (א'תמח)-2312 - -2311(בראשית מז, כז) וישב ישראל בארץ מצרים בארץ גשן ויאחזו בה ויפרו וירבו מאד
1449 (א'תמט)-2311 - -2310(בראשית מז, כח) ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה ויהי ימי יעקב שני חייו שבע שנים וארבעים ומאת שנה
1450 (א'תנ)-2310 - -2309(בראשית מז, כט) ויקרבו ימי ישראל למות ויקרא לבנו ליוסף ויאמר לו אם נא מצאתי חן בעיניך שים נא ידך תחת ירכי ועשית עמדי חסד ואמת אל נא תקברני במצרים
1451 (א'תנא)-2309 - -2308(בראשית מז, ל) ושכבתי עם אבתי ונשאתני ממצרים וקברתני בקברתם ויאמר אנכי אעשה כדברך
1452 (א'תנב)-2308 - -2307(בראשית מז, לא) ויאמר השבעה לי וישבע לו וישתחו ישראל על ראש המטה
1453 (א'תנג)-2307 - -2306(בראשית מח, א) ויהי אחרי הדברים האלה ויאמר ליוסף הנה אביך חלה ויקח את שני בניו עמו את מנשה ואת אפרים
1454 (א'תנד)-2306 - -2305(בראשית מח, ב) ויגד ליעקב ויאמר הנה בנך יוסף בא אליך ויתחזק ישראל וישב על המטה
1455 (א'תנה)-2305 - -2304(בראשית מח, ג) ויאמר יעקב אל יוסף אל שדי נראה אלי בלוז בארץ כנען ויברך אתי
1456 (א'תנו)-2304 - -2303(בראשית מח, ד) ויאמר אלי הנני מפרך והרביתך ונתתיך לקהל עמים ונתתי את הארץ הזאת לזרעך אחריך אחזת עולם
1457 (א'תנז)-2303 - -2302(בראשית מח, ה) ועתה שני בניך הנולדים לך בארץ מצרים עד באי אליך מצרימה לי הם אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי
1458 (א'תנח)-2302 - -2301(בראשית מח, ו) ומולדתך אשר הולדת אחריהם לך יהיו על שם אחיהם יקראו בנחלתם
1459 (א'תנט)-2301 - -2300(בראשית מח, ז) ואני בבאי מפדן מתה עלי רחל בארץ כנען בדרך בעוד כברת ארץ לבא אפרתה ואקברה שם בדרך אפרת הוא בית לחם
1460 (א'תס)-2300 - -2299(בראשית מח, ח) וירא ישראל את בני יוסף ויאמר מי אלה
1461 (א'תסא)-2299 - -2298(בראשית מח, ט) ויאמר יוסף אל אביו בני הם אשר נתן לי אלהים בזה ויאמר קחם נא אלי ואברכם
1462 (א'תסב)-2298 - -2297(בראשית מח, י) ועיני ישראל כבדו מזקן לא יוכל לראות ויגש אתם אליו וישק להם ויחבק להם
1463 (א'תסג)-2297 - -2296(בראשית מח, יא) ויאמר ישראל אל יוסף ראה פניך לא פללתי והנה הראה אתי אלהים גם את זרעך
1464 (א'תסד)-2296 - -2295(בראשית מח, יב) ויוצא יוסף אתם מעם ברכיו וישתחו לאפיו ארצה
1465 (א'תסה)-2295 - -2294(בראשית מח, יג) ויקח יוסף את שניהם את אפרים בימינו משמאל ישראל ואת מנשה בשמאלו מימין ישראל ויגש אליו
1466 (א'תסו)-2294 - -2293(בראשית מח, יד) וישלח ישראל את ימינו וישת על ראש אפרים והוא הצעיר ואת שמאלו על ראש מנשה שכל את ידיו כי מנשה הבכור
1467 (א'תסז)-2293 - -2292(בראשית מח, טו) ויברך את יוסף ויאמר האלהים אשר התהלכו אבתי לפניו אברהם ויצחק האלהים הרעה אתי מעודי עד היום הזה
1468 (א'תסח)-2292 - -2291(בראשית מח, טז) המלאך הגאל אתי מכל רע יברך את הנערים ויקרא בהם שמי ושם אבתי אברהם ויצחק וידגו לרב בקרב הארץ
1469 (א'תסט)-2291 - -2290(בראשית מח, יז) וירא יוסף כי ישית אביו יד ימינו על ראש אפרים וירע בעיניו ויתמך יד אביו להסיר אתה מעל ראש אפרים על ראש מנשה
1470 (א'תע)-2290 - -2289(בראשית מח, יח) ויאמר יוסף אל אביו לא כן אבי כי זה הבכר שים ימינך על ראשו
1471 (א'תעא)-2289 - -2288(בראשית מח, יט) וימאן אביו ויאמר ידעתי בני ידעתי גם הוא יהיה לעם וגם הוא יגדל ואולם אחיו הקטן יגדל ממנו וזרעו יהיה מלא הגוים
1472 (א'תעב)-2288 - -2287(בראשית מח, כ) ויברכם ביום ההוא לאמור בך יברך ישראל לאמר ישמך אלהים כאפרים וכמנשה וישם את אפרים לפני מנשה
1473 (א'תעג)-2287 - -2286(בראשית מח, כא) ויאמר ישראל אל יוסף הנה אנכי מת והיה אלהים עמכם והשיב אתכם אל ארץ אבתיכם
1474 (א'תעד)-2286 - -2285(בראשית מח, כב) ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך אשר לקחתי מיד האמרי בחרבי ובקשתי
1475 (א'תעה)-2285 - -2284(בראשית מט, א) ויקרא יעקב אל בניו ויאמר האספו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים
1476 (א'תעו)-2284 - -2283(בראשית מט, ב) הקבצו ושמעו בני יעקב ושמעו אל ישראל אביכם
1477 (א'תעז)-2283 - -2282(בראשית מט, ג) ראובן בכרי אתה כחי וראשית אוני יתר שאת ויתר עז
1478 (א'תעח)-2282 - -2281(בראשית מט, ד) פחז כמים אל תותר כי עלית משכבי אביך אז חללת יצועי עלה
1479 (א'תעט)-2281 - -2280(בראשית מט, ה) שמעון ולוי אחים כלי חמס מכרתיהם
1480 (א'תפ)-2280 - -2279(בראשית מט, ו) בסדם אל תבא נפשי בקהלם אל תחד כבדי כי באפם הרגו איש וברצנם עקרו שור
1481 (א'תפא)-2279 - -2278(בראשית מט, ז) ארור אפם כי עז ועברתם כי קשתה אחלקם ביעקב ואפיצם בישראל
1482 (א'תפב)-2278 - -2277(בראשית מט, ח) יהודה אתה יודוך אחיך ידך בערף איביך ישתחוו לך בני אביך
1483 (א'תפג)-2277 - -2276(בראשית מט, ט) גור אריה יהודה מטרף בני עלית כרע רבץ כאריה וכלביא מי יקימנו
1484 (א'תפד)-2276 - -2275(בראשית מט, י) לא יסור שבט מיהודה ומחקק מבין רגליו עד כי יבא שילה ולו יקהת עמים
1485 (א'תפה)-2275 - -2274(בראשית מט, יא) אסרי לגפן עירה ולשרקה בני אתנו כבס ביין לבשו ובדם ענבים סותה
1486 (א'תפו)-2274 - -2273(בראשית מט, יב) חכלילי עינים מיין ולבן שנים מחלב
1487 (א'תפז)-2273 - -2272(בראשית מט, יג) זבולן לחוף ימים ישכן והוא לחוף אנית וירכתו על צידן
1488 (א'תפח)-2272 - -2271(בראשית מט, יד) יששכר חמר גרם רבץ בין המשפתים
1489 (א'תפט)-2271 - -2270(בראשית מט, טו) וירא מנחה כי טוב ואת הארץ כי נעמה ויט שכמו לסבל ויהי למס עבד
1490 (א'תצ)-2270 - -2269(בראשית מט, טז) דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל
1491 (א'תצא)-2269 - -2268(בראשית מט, יז) יהי דן נחש עלי דרך שפיפן עלי ארח הנשך עקבי סוס ויפל רכבו אחור
1492 (א'תצב)-2268 - -2267(בראשית מט, יח) לישועתך קויתי יהוה
1493 (א'תצג)-2267 - -2266(בראשית מט, יט) גד גדוד יגודנו והוא יגד עקב
1494 (א'תצד)-2266 - -2265(בראשית מט, כ) מאשר שמנה לחמו והוא יתן מעדני מלך
1495 (א'תצה)-2265 - -2264(בראשית מט, כא) נפתלי אילה שלחה הנתן אמרי שפר
1496 (א'תצו)-2264 - -2263(בראשית מט, כב) בן פרת יוסף בן פרת עלי עין בנות צעדה עלי שור
1497 (א'תצז)-2263 - -2262(בראשית מט, כג) וימררהו ורבו וישטמהו בעלי חצים
1498 (א'תצח)-2262 - -2261(בראשית מט, כד) ותשב באיתן קשתו ויפזו זרעי ידיו מידי אביר יעקב משם רעה אבן ישראל
1499 (א'תצט)-2261 - -2260(בראשית מט, כה) מאל אביך ויעזרך ואת שדי ויברכך ברכת שמים מעל ברכת תהום רבצת תחת ברכת שדים ורחם
1500 (א'תק)-2260 - -2259(בראשית מט, כו) ברכת אביך גברו על ברכת הורי עד תאות גבעת עולם תהיין לראש יוסף ולקדקד נזיר אחיו
1501 (א'תקא)-2259 - -2258(בראשית מט, כז) בנימין זאב יטרף בבקר יאכל עד ולערב יחלק שלל
1502 (א'תקב)-2258 - -2257(בראשית מט, כח) כל אלה שבטי ישראל שנים עשר וזאת אשר דבר להם אביהם ויברך אותם איש אשר כברכתו ברך אתם
1503 (א'תקג)-2257 - -2256(בראשית מט, כט) ויצו אותם ויאמר אלהם אני נאסף אל עמי קברו אתי אל אבתי אל המערה אשר בשדה עפרון החתי
1504 (א'תקד)-2256 - -2255(בראשית מט, ל) במערה אשר בשדה המכפלה אשר על פני ממרא בארץ כנען אשר קנה אברהם את השדה מאת עפרן החתי לאחזת קבר
1505 (א'תקה)-2255 - -2254(בראשית מט, לא) שמה קברו את אברהם ואת שרה אשתו שמה קברו את יצחק ואת רבקה אשתו ושמה קברתי את לאה
1506 (א'תקו)-2254 - -2253(בראשית מט, לב) מקנה השדה והמערה אשר בו מאת בני חת
1507 (א'תקז)-2253 - -2252(בראשית מט, לג) ויכל יעקב לצות את בניו ויאסף רגליו אל המטה ויגוע ויאסף אל עמיו
1508 (א'תקח)-2252 - -2251(בראשית נ, א) ויפל יוסף על פני אביו ויבך עליו וישק לו
1509 (א'תקט)-2251 - -2250(בראשית נ, ב) ויצו יוסף את עבדיו את הרפאים לחנט את אביו ויחנטו הרפאים את ישראל
1510 (א'תקי)-2250 - -2249(בראשית נ, ג) וימלאו לו ארבעים יום כי כן ימלאו ימי החנטים ויבכו אתו מצרים שבעים יום
1511 (א'תקיא)-2249 - -2248(בראשית נ, ד) ויעברו ימי בכיתו וידבר יוסף אל בית פרעה לאמר אם נא מצאתי חן בעיניכם דברו נא באזני פרעה לאמר
1512 (א'תקיב)-2248 - -2247(בראשית נ, ה) אבי השביעני לאמר הנה אנכי מת בקברי אשר כריתי לי בארץ כנען שמה תקברני ועתה אעלה נא ואקברה את אבי ואשובה
1513 (א'תקיג)-2247 - -2246(בראשית נ, ו) ויאמר פרעה עלה וקבר את אביך כאשר השביעך
1514 (א'תקיד)-2246 - -2245(בראשית נ, ז) ויעל יוסף לקבר את אביו ויעלו אתו כל עבדי פרעה זקני ביתו וכל זקני ארץ מצרים
1515 (א'תקיה)-2245 - -2244(בראשית נ, ח) וכל בית יוסף ואחיו ובית אביו רק טפם וצאנם ובקרם עזבו בארץ גשן
1516 (א'תקיו)-2244 - -2243(בראשית נ, ט) ויעל עמו גם רכב גם פרשים ויהי המחנה כבד מאד
1517 (א'תקיז)-2243 - -2242(בראשית נ, י) ויבאו עד גרן האטד אשר בעבר הירדן ויספדו שם מספד גדול וכבד מאד ויעש לאביו אבל שבעת ימים
1518 (א'תקיח)-2242 - -2241(בראשית נ, יא) וירא יושב הארץ הכנעני את האבל בגרן האטד ויאמרו אבל כבד זה למצרים על כן קרא שמה אבל מצרים אשר בעבר הירדן
1519 (א'תקיט)-2241 - -2240(בראשית נ, יב) ויעשו בניו לו כן כאשר צום
1520 (א'תקכ)-2240 - -2239(בראשית נ, יג) וישאו אתו בניו ארצה כנען ויקברו אתו במערת שדה המכפלה אשר קנה אברהם את השדה לאחזת קבר מאת עפרן החתי על פני ממרא
1521 (א'תקכא)-2239 - -2238(בראשית נ, יד) וישב יוסף מצרימה הוא ואחיו וכל העלים אתו לקבר את אביו אחרי קברו את אביו
1522 (א'תקכב)-2238 - -2237(בראשית נ, טו) ויראו אחי יוסף כי מת אביהם ויאמרו לו ישטמנו יוסף והשב ישיב לנו את כל הרעה אשר גמלנו אתו
1523 (א'תקכג)-2237 - -2236(בראשית נ, טז) ויצוו אל יוסף לאמר אביך צוה לפני מותו לאמר
1524 (א'תקכד)-2236 - -2235(בראשית נ, יז) כה תאמרו ליוסף אנא שא נא פשע אחיך וחטאתם כי רעה גמלוך ועתה שא נא לפשע עבדי אלהי אביך ויבך יוסף בדברם אליו
1525 (א'תקכה)-2235 - -2234(בראשית נ, יח) וילכו גם אחיו ויפלו לפניו ויאמרו הננו לך לעבדים
1526 (א'תקכו)-2234 - -2233(בראשית נ, יט) ויאמר אלהם יוסף אל תיראו כי התחת אלהים אני
1527 (א'תקכז)-2233 - -2232(בראשית נ, כ) ואתם חשבתם עלי רעה אלהים חשבה לטבה למען עשה כיום הזה להחית עם רב
1528 (א'תקכח)-2232 - -2231(בראשית נ, כא) ועתה אל תיראו אנכי אכלכל אתכם ואת טפכם וינחם אותם וידבר על לבם
1529 (א'תקכט)-2231 - -2230(בראשית נ, כב) וישב יוסף במצרים הוא ובית אביו ויחי יוסף מאה ועשר שנים
1530 (א'תקל)-2230 - -2229(בראשית נ, כג) וירא יוסף לאפרים בני שלשים גם בני מכיר בן מנשה ילדו על ברכי יוסף
1531 (א'תקלא)-2229 - -2228(בראשית נ, כד) ויאמר יוסף אל אחיו אנכי מת ואלהים פקד יפקד אתכם והעלה אתכם מן הארץ הזאת אל הארץ אשר נשבע לאברהם ליצחק וליעקב
1532 (א'תקלב)-2228 - -2227(בראשית נ, כה) וישבע יוסף את בני ישראל לאמר פקד יפקד אלהים אתכם והעלתם את עצמתי מזה
1533 (א'תקלג)-2227 - -2226(בראשית נ, כו) וימת יוסף בן מאה ועשר שנים ויחנטו אתו ויישם בארון במצרים
1534 (א'תקלד)-2226 - -2225(שמות א, א) ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב איש וביתו באו
1535 (א'תקלה)-2225 - -2224(שמות א, ב) ראובן שמעון לוי ויהודה
1536 (א'תקלו)-2224 - -2223(שמות א, ג) יששכר זבולן ובנימן
1537 (א'תקלז)-2223 - -2222(שמות א, ד) דן ונפתלי גד ואשר
1538 (א'תקלח)-2222 - -2221(שמות א, ה) ויהי כל נפש יצאי ירך יעקב שבעים נפש ויוסף היה במצרים
1539 (א'תקלט)-2221 - -2220(שמות א, ו) וימת יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא
1540 (א'תקמ)-2220 - -2219(שמות א, ז) ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאד מאד ותמלא הארץ אתם
1541 (א'תקמא)-2219 - -2218(שמות א, ח) ויקם מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף
1542 (א'תקמב)-2218 - -2217(שמות א, ט) ויאמר אל עמו הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו
1543 (א'תקמג)-2217 - -2216(שמות א, י) הבה נתחכמה לו פן ירבה והיה כי תקראנה מלחמה ונוסף גם הוא על שנאינו ונלחם בנו ועלה מן הארץ
1544 (א'תקמד)-2216 - -2215(שמות א, יא) וישימו עליו שרי מסים למען ענתו בסבלתם ויבן ערי מסכנות לפרעה את פתם ואת רעמסס
1545 (א'תקמה)-2215 - -2214(שמות א, יב) וכאשר יענו אתו כן ירבה וכן יפרץ ויקצו מפני בני ישראל
1546 (א'תקמו)-2214 - -2213(שמות א, יג) ויעבדו מצרים את בני ישראל בפרך
1547 (א'תקמז)-2213 - -2212(שמות א, יד) וימררו את חייהם בעבדה קשה בחמר ובלבנים ובכל עבדה בשדה את כל עבדתם אשר עבדו בהם בפרך
1548 (א'תקמח)-2212 - -2211(שמות א, טו) ויאמר מלך מצרים למילדת העברית אשר שם האחת שפרה ושם השנית פועה
1549 (א'תקמט)-2211 - -2210(שמות א, טז) ויאמר בילדכן את העבריות וראיתן על האבנים אם בן הוא והמתן אתו ואם בת הוא וחיה
1550 (א'תקנ)-2210 - -2209(שמות א, יז) ותיראן המילדת את האלהים ולא עשו כאשר דבר אליהן מלך מצרים ותחיין את הילדים
1551 (א'תקנא)-2209 - -2208(שמות א, יח) ויקרא מלך מצרים למילדת ויאמר להן מדוע עשיתן הדבר הזה ותחיין את הילדים
1552 (א'תקנב)-2208 - -2207(שמות א, יט) ותאמרן המילדת אל פרעה כי לא כנשים המצרית העברית כי חיות הנה בטרם תבוא אלהן המילדת וילדו
1553 (א'תקנג)-2207 - -2206(שמות א, כ) וייטב אלהים למילדת וירב העם ויעצמו מאד
1554 (א'תקנד)-2206 - -2205(שמות א, כא) ויהי כי יראו המילדת את האלהים ויעש להם בתים
1555 (א'תקנה)-2205 - -2204(שמות א, כב) ויצו פרעה לכל עמו לאמר כל הבן הילוד היארה תשליכהו וכל הבת תחיון
1556 (א'תקנו)-2204 - -2203(שמות ב, א) וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי
1557 (א'תקנז)-2203 - -2202(שמות ב, ב) ותהר האשה ותלד בן ותרא אתו כי טוב הוא ותצפנהו שלשה ירחים
1558 (א'תקנח)-2202 - -2201(שמות ב, ג) ולא יכלה עוד הצפינו ותקח לו תבת גמא ותחמרה בחמר ובזפת ותשם בה את הילד ותשם בסוף על שפת היאר
1559 (א'תקנט)-2201 - -2200(שמות ב, ד) ותתצב אחתו מרחק לדעה מה יעשה לו
1560 (א'תקס)-2200 - -2199(שמות ב, ה) ותרד בת פרעה לרחץ על היאר ונערתיה הלכת על יד היאר ותרא את התבה בתוך הסוף ותשלח את אמתה ותקחה
1561 (א'תקסא)-2199 - -2198(שמות ב, ו) ותפתח ותראהו את הילד והנה נער בכה ותחמל עליו ותאמר מילדי העברים זה
1562 (א'תקסב)-2198 - -2197(שמות ב, ז) ותאמר אחתו אל בת פרעה האלך וקראתי לך אשה מינקת מן העברית ותינק לך את הילד
1563 (א'תקסג)-2197 - -2196(שמות ב, ח) ותאמר לה בת פרעה לכי ותלך העלמה ותקרא את אם הילד
1564 (א'תקסד)-2196 - -2195(שמות ב, ט) ותאמר לה בת פרעה היליכי את הילד הזה והינקהו לי ואני אתן את שכרך ותקח האשה הילד ותניקהו
1565 (א'תקסה)-2195 - -2194(שמות ב, י) ויגדל הילד ותבאהו לבת פרעה ויהי לה לבן ותקרא שמו משה ותאמר כי מן המים משיתהו
1566 (א'תקסו)-2194 - -2193(שמות ב, יא) ויהי בימים ההם ויגדל משה ויצא אל אחיו וירא בסבלתם וירא איש מצרי מכה איש עברי מאחיו
1567 (א'תקסז)-2193 - -2192(שמות ב, יב) ויפן כה וכה וירא כי אין איש ויך את המצרי ויטמנהו בחול
1568 (א'תקסח)-2192 - -2191(שמות ב, יג) ויצא ביום השני והנה שני אנשים עברים נצים ויאמר לרשע למה תכה רעך
1569 (א'תקסט)-2191 - -2190(שמות ב, יד) ויאמר מי שמך לאיש שר ושפט עלינו הלהרגני אתה אמר כאשר הרגת את המצרי ויירא משה ויאמר אכן נודע הדבר
1570 (א'תקע)-2190 - -2189(שמות ב, טו) וישמע פרעה את הדבר הזה ויבקש להרג את משה ויברח משה מפני פרעה וישב בארץ מדין וישב על הבאר
1571 (א'תקעא)-2189 - -2188(שמות ב, טז) ולכהן מדין שבע בנות ותבאנה ותדלנה ותמלאנה את הרהטים להשקות צאן אביהן
1572 (א'תקעב)-2188 - -2187(שמות ב, יז) ויבאו הרעים ויגרשום ויקם משה ויושען וישק את צאנם
1573 (א'תקעג)-2187 - -2186(שמות ב, יח) ותבאנה אל רעואל אביהן ויאמר מדוע מהרתן בא היום
1574 (א'תקעד)-2186 - -2185(שמות ב, יט) ותאמרן איש מצרי הצילנו מיד הרעים וגם דלה דלה לנו וישק את הצאן
1575 (א'תקעה)-2185 - -2184(שמות ב, כ) ויאמר אל בנתיו ואיו למה זה עזבתן את האיש קראן לו ויאכל לחם
1576 (א'תקעו)-2184 - -2183(שמות ב, כא) ויואל משה לשבת את האיש ויתן את צפרה בתו למשה
1577 (א'תקעז)-2183 - -2182(שמות ב, כב) ותלד בן ויקרא את שמו גרשם כי אמר גר הייתי בארץ נכריה
1578 (א'תקעח)-2182 - -2181(שמות ב, כג) ויהי בימים הרבים ההם וימת מלך מצרים ויאנחו בני ישראל מן העבדה ויזעקו ותעל שועתם אל האלהים מן העבדה
1579 (א'תקעט)-2181 - -2180(שמות ב, כד) וישמע אלהים את נאקתם ויזכר אלהים את בריתו את אברהם את יצחק ואת יעקב
1580 (א'תקפ)-2180 - -2179(שמות ב, כה) וירא אלהים את בני ישראל וידע אלהים
1581 (א'תקפא)-2179 - -2178(שמות ג, א) ומשה היה רעה את צאן יתרו חתנו כהן מדין וינהג את הצאן אחר המדבר ויבא אל הר האלהים חרבה
1582 (א'תקפב)-2178 - -2177(שמות ג, ב) וירא מלאך יהוה אליו בלבת אש מתוך הסנה וירא והנה הסנה בער באש והסנה איננו אכל
1583 (א'תקפג)-2177 - -2176(שמות ג, ג) ויאמר משה אסרה נא ואראה את המראה הגדל הזה מדוע לא יבער הסנה
1584 (א'תקפד)-2176 - -2175(שמות ג, ד) וירא יהוה כי סר לראות ויקרא אליו אלהים מתוך הסנה ויאמר משה משה ויאמר הנני
1585 (א'תקפה)-2175 - -2174(שמות ג, ה) ויאמר אל תקרב הלם של נעליך מעל רגליך כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קדש הוא
1586 (א'תקפו)-2174 - -2173(שמות ג, ו) ויאמר אנכי אלהי אביך אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב ויסתר משה פניו כי ירא מהביט אל האלהים
1587 (א'תקפז)-2173 - -2172(שמות ג, ז) ויאמר יהוה ראה ראיתי את עני עמי אשר במצרים ואת צעקתם שמעתי מפני נגשיו כי ידעתי את מכאביו
1588 (א'תקפח)-2172 - -2171(שמות ג, ח) וארד להצילו מיד מצרים ולהעלתו מן הארץ ההוא אל ארץ טובה ורחבה אל ארץ זבת חלב ודבש אל מקום הכנעני והחתי והאמרי והפרזי והחוי והיבוסי
1589 (א'תקפט)-2171 - -2170(שמות ג, ט) ועתה הנה צעקת בני ישראל באה אלי וגם ראיתי את הלחץ אשר מצרים לחצים אתם
1590 (א'תקצ)-2170 - -2169(שמות ג, י) ועתה לכה ואשלחך אל פרעה והוצא את עמי בני ישראל ממצרים
1591 (א'תקצא)-2169 - -2168(שמות ג, יא) ויאמר משה אל האלהים מי אנכי כי אלך אל פרעה וכי אוציא את בני ישראל ממצרים
1592 (א'תקצב)-2168 - -2167(שמות ג, יב) ויאמר כי אהיה עמך וזה לך האות כי אנכי שלחתיך בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלהים על ההר הזה
1593 (א'תקצג)-2167 - -2166(שמות ג, יג) ויאמר משה אל האלהים הנה אנכי בא אל בני ישראל ואמרתי להם אלהי אבותיכם שלחני אליכם ואמרו לי מה שמו מה אמר אלהם
1594 (א'תקצד)-2166 - -2165(שמות ג, יד) ויאמר אלהים אל משה אהיה אשר אהיה ויאמר כה תאמר לבני ישראל אהיה שלחני אליכם
1595 (א'תקצה)-2165 - -2164(שמות ג, טו) ויאמר עוד אלהים אל משה כה תאמר אל בני ישראל יהוה אלהי אבתיכם אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב שלחני אליכם זה שמי לעלם וזה זכרי לדר דר
1596 (א'תקצו)-2164 - -2163(שמות ג, טז) לך ואספת את זקני ישראל ואמרת אלהם יהוה אלהי אבתיכם נראה אלי אלהי אברהם יצחק ויעקב לאמר פקד פקדתי אתכם ואת העשוי לכם במצרים
1597 (א'תקצז)-2163 - -2162(שמות ג, יז) ואמר אעלה אתכם מעני מצרים אל ארץ הכנעני והחתי והאמרי והפרזי והחוי והיבוסי אל ארץ זבת חלב ודבש
1598 (א'תקצח)-2162 - -2161(שמות ג, יח) ושמעו לקלך ובאת אתה וזקני ישראל אל מלך מצרים ואמרתם אליו יהוה אלהי העבריים נקרה עלינו ועתה נלכה נא דרך שלשת ימים במדבר ונזבחה ליהוה אלהינו
1599 (א'תקצט)-2161 - -2160(שמות ג, יט) ואני ידעתי כי לא יתן אתכם מלך מצרים להלך ולא ביד חזקה
1600 (א'תר)-2160 - -2159(שמות ג, כ) ושלחתי את ידי והכיתי את מצרים בכל נפלאתי אשר אעשה בקרבו ואחרי כן ישלח אתכם
1601 (א'תרא)-2159 - -2158(שמות ג, כא) ונתתי את חן העם הזה בעיני מצרים והיה כי תלכון לא תלכו ריקם
1602 (א'תרב)-2158 - -2157(שמות ג, כב) ושאלה אשה משכנתה ומגרת ביתה כלי כסף וכלי זהב ושמלת ושמתם על בניכם ועל בנתיכם ונצלתם את מצרים
1603 (א'תרג)-2157 - -2156(שמות ד, א) ויען משה ויאמר והן לא יאמינו לי ולא ישמעו בקלי כי יאמרו לא נראה אליך יהוה
1604 (א'תרד)-2156 - -2155(שמות ד, ב) ויאמר אליו יהוה מזה בידך ויאמר מטה
1605 (א'תרה)-2155 - -2154(שמות ד, ג) ויאמר השליכהו ארצה וישלכהו ארצה ויהי לנחש וינס משה מפניו
1606 (א'תרו)-2154 - -2153(שמות ד, ד) ויאמר יהוה אל משה שלח ידך ואחז בזנבו וישלח ידו ויחזק בו ויהי למטה בכפו
1607 (א'תרז)-2153 - -2152(שמות ד, ה) למען יאמינו כי נראה אליך יהוה אלהי אבתם אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב
1608 (א'תרח)-2152 - -2151(שמות ד, ו) ויאמר יהוה לו עוד הבא נא ידך בחיקך ויבא ידו בחיקו ויוצאה והנה ידו מצרעת כשלג
1609 (א'תרט)-2151 - -2150(שמות ד, ז) ויאמר השב ידך אל חיקך וישב ידו אל חיקו ויוצאה מחיקו והנה שבה כבשרו
1610 (א'תרי)-2150 - -2149(שמות ד, ח) והיה אם לא יאמינו לך ולא ישמעו לקל האת הראשון והאמינו לקל האת האחרון
1611 (א'תריא)-2149 - -2148(שמות ד, ט) והיה אם לא יאמינו גם לשני האתות האלה ולא ישמעון לקלך ולקחת ממימי היאר ושפכת היבשה והיו המים אשר תקח מן היאר והיו לדם ביבשת
1612 (א'תריב)-2148 - -2147(שמות ד, י) ויאמר משה אל יהוה בי אדני לא איש דברים אנכי גם מתמול גם משלשם גם מאז דברך אל עבדך כי כבד פה וכבד לשון אנכי
1613 (א'תריג)-2147 - -2146(שמות ד, יא) ויאמר יהוה אליו מי שם פה לאדם או מי ישום אלם או חרש או פקח או עור הלא אנכי יהוה
1614 (א'תריד)-2146 - -2145(שמות ד, יב) ועתה לך ואנכי אהיה עם פיך והוריתיך אשר תדבר
1615 (א'תריה)-2145 - -2144(שמות ד, יג) ויאמר בי אדני שלח נא ביד תשלח
1616 (א'תריו)-2144 - -2143(שמות ד, יד) ויחר אף יהוה במשה ויאמר הלא אהרן אחיך הלוי ידעתי כי דבר ידבר הוא וגם הנה הוא יצא לקראתך וראך ושמח בלבו
1617 (א'תריז)-2143 - -2142(שמות ד, טו) ודברת אליו ושמת את הדברים בפיו ואנכי אהיה עם פיך ועם פיהו והוריתי אתכם את אשר תעשון
1618 (א'תריח)-2142 - -2141(שמות ד, טז) ודבר הוא לך אל העם והיה הוא יהיה לך לפה ואתה תהיה לו לאלהים
1619 (א'תריט)-2141 - -2140(שמות ד, יז) ואת המטה הזה תקח בידך אשר תעשה בו את האתת
1620 (א'תרכ)-2140 - -2139(שמות ד, יח) וילך משה וישב אל יתר חתנו ויאמר לו אלכה נא ואשובה אל אחי אשר במצרים ואראה העודם חיים ויאמר יתרו למשה לך לשלום
1621 (א'תרכא)-2139 - -2138(שמות ד, יט) ויאמר יהוה אל משה במדין לך שב מצרים כי מתו כל האנשים המבקשים את נפשך
1622 (א'תרכב)-2138 - -2137(שמות ד, כ) ויקח משה את אשתו ואת בניו וירכבם על החמר וישב ארצה מצרים ויקח משה את מטה האלהים בידו
1623 (א'תרכג)-2137 - -2136(שמות ד, כא) ויאמר יהוה אל משה בלכתך לשוב מצרימה ראה כל המפתים אשר שמתי בידך ועשיתם לפני פרעה ואני אחזק את לבו ולא ישלח את העם
1624 (א'תרכד)-2136 - -2135(שמות ד, כב) ואמרת אל פרעה כה אמר יהוה בני בכרי ישראל
1625 (א'תרכה)-2135 - -2134(שמות ד, כג) ואמר אליך שלח את בני ויעבדני ותמאן לשלחו הנה אנכי הרג את בנך בכרך
1626 (א'תרכו)-2134 - -2133(שמות ד, כד) ויהי בדרך במלון ויפגשהו יהוה ויבקש המיתו
1627 (א'תרכז)-2133 - -2132(שמות ד, כה) ותקח צפרה צר ותכרת את ערלת בנה ותגע לרגליו ותאמר כי חתן דמים אתה לי
1628 (א'תרכח)-2132 - -2131(שמות ד, כו) וירף ממנו אז אמרה חתן דמים למולת
1629 (א'תרכט)-2131 - -2130(שמות ד, כז) ויאמר יהוה אל אהרן לך לקראת משה המדברה וילך ויפגשהו בהר האלהים וישק לו
1630 (א'תרל)-2130 - -2129(שמות ד, כח) ויגד משה לאהרן את כל דברי יהוה אשר שלחו ואת כל האתת אשר צוהו
1631 (א'תרלא)-2129 - -2128(שמות ד, כט) וילך משה ואהרן ויאספו את כל זקני בני ישראל
1632 (א'תרלב)-2128 - -2127(שמות ד, ל) וידבר אהרן את כל הדברים אשר דבר יהוה אל משה ויעש האתת לעיני העם
1633 (א'תרלג)-2127 - -2126(שמות ד, לא) ויאמן העם וישמעו כי פקד יהוה את בני ישראל וכי ראה את ענים ויקדו וישתחוו
1634 (א'תרלד)-2126 - -2125(שמות ה, א) ואחר באו משה ואהרן ויאמרו אל פרעה כה אמר יהוה אלהי ישראל שלח את עמי ויחגו לי במדבר
1635 (א'תרלה)-2125 - -2124(שמות ה, ב) ויאמר פרעה מי יהוה אשר אשמע בקלו לשלח את ישראל לא ידעתי את יהוה וגם את ישראל לא אשלח
1636 (א'תרלו)-2124 - -2123(שמות ה, ג) ויאמרו אלהי העברים נקרא עלינו נלכה נא דרך שלשת ימים במדבר ונזבחה ליהוה אלהינו פן יפגענו בדבר או בחרב
1637 (א'תרלז)-2123 - -2122(שמות ה, ד) ויאמר אלהם מלך מצרים למה משה ואהרן תפריעו את העם ממעשיו לכו לסבלתיכם
1638 (א'תרלח)-2122 - -2121(שמות ה, ה) ויאמר פרעה הן רבים עתה עם הארץ והשבתם אתם מסבלתם
1639 (א'תרלט)-2121 - -2120(שמות ה, ו) ויצו פרעה ביום ההוא את הנגשים בעם ואת שטריו לאמר
1640 (א'תרמ)-2120 - -2119(שמות ה, ז) לא תאספון לתת תבן לעם ללבן הלבנים כתמול שלשם הם ילכו וקששו להם תבן
1641 (א'תרמא)-2119 - -2118(שמות ה, ח) ואת מתכנת הלבנים אשר הם עשים תמול שלשם תשימו עליהם לא תגרעו ממנו כי נרפים הם על כן הם צעקים לאמר נלכה נזבחה לאלהינו
1642 (א'תרמב)-2118 - -2117(שמות ה, ט) תכבד העבדה על האנשים ויעשו בה ואל ישעו בדברי שקר
1643 (א'תרמג)-2117 - -2116(שמות ה, י) ויצאו נגשי העם ושטריו ויאמרו אל העם לאמר כה אמר פרעה אינני נתן לכם תבן
1644 (א'תרמד)-2116 - -2115(שמות ה, יא) אתם לכו קחו לכם תבן מאשר תמצאו כי אין נגרע מעבדתכם דבר
1645 (א'תרמה)-2115 - -2114(שמות ה, יב) ויפץ העם בכל ארץ מצרים לקשש קש לתבן
1646 (א'תרמו)-2114 - -2113(שמות ה, יג) והנגשים אצים לאמר כלו מעשיכם דבר יום ביומו כאשר בהיות התבן
1647 (א'תרמז)-2113 - -2112(שמות ה, יד) ויכו שטרי בני ישראל אשר שמו עלהם נגשי פרעה לאמר מדוע לא כליתם חקכם ללבן כתמול שלשם גם תמול גם היום
1648 (א'תרמח)-2112 - -2111(שמות ה, טו) ויבאו שטרי בני ישראל ויצעקו אל פרעה לאמר למה תעשה כה לעבדיך
1649 (א'תרמט)-2111 - -2110(שמות ה, טז) תבן אין נתן לעבדיך ולבנים אמרים לנו עשו והנה עבדיך מכים וחטאת עמך
1650 (א'תרנ)-2110 - -2109(שמות ה, יז) ויאמר נרפים אתם נרפים על כן אתם אמרים נלכה נזבחה ליהוה
1651 (א'תרנא)-2109 - -2108(שמות ה, יח) ועתה לכו עבדו ותבן לא ינתן לכם ותכן לבנים תתנו
1652 (א'תרנב)-2108 - -2107(שמות ה, יט) ויראו שטרי בני ישראל אתם ברע לאמר לא תגרעו מלבניכם דבר יום ביומו
1653 (א'תרנג)-2107 - -2106(שמות ה, כ) ויפגעו את משה ואת אהרן נצבים לקראתם בצאתם מאת פרעה
1654 (א'תרנד)-2106 - -2105(שמות ה, כא) ויאמרו אלהם ירא יהוה עליכם וישפט אשר הבאשתם את ריחנו בעיני פרעה ובעיני עבדיו לתת חרב בידם להרגנו
1655 (א'תרנה)-2105 - -2104(שמות ה, כב) וישב משה אל יהוה ויאמר אדני למה הרעתה לעם הזה למה זה שלחתני
1656 (א'תרנו)-2104 - -2103(שמות ה, כג) ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך הרע לעם הזה והצל לא הצלת את עמך
1657 (א'תרנז)-2103 - -2102(שמות ו, א) ויאמר יהוה אל משה עתה תראה אשר אעשה לפרעה כי ביד חזקה ישלחם וביד חזקה יגרשם מארצו
1658 (א'תרנח)-2102 - -2101(שמות ו, ב) וידבר אלהים אל משה ויאמר אליו אני יהוה
1659 (א'תרנט)-2101 - -2100(שמות ו, ג) וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב באל שדי ושמי יהוה לא נודעתי להם
1660 (א'תרס)-2100 - -2099(שמות ו, ד) וגם הקמתי את בריתי אתם לתת להם את ארץ כנען את ארץ מגריהם אשר גרו בה
1661 (א'תרסא)-2099 - -2098(שמות ו, ה) וגם אני שמעתי את נאקת בני ישראל אשר מצרים מעבדים אתם ואזכר את בריתי
1662 (א'תרסב)-2098 - -2097(שמות ו, ו) לכן אמר לבני ישראל אני יהוה והוצאתי אתכם מתחת סבלת מצרים והצלתי אתכם מעבדתם וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדלים
1663 (א'תרסג)-2097 - -2096(שמות ו, ז) ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לאלהים וידעתם כי אני יהוה אלהיכם המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים
1664 (א'תרסד)-2096 - -2095(שמות ו, ח) והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אתה לאברהם ליצחק וליעקב ונתתי אתה לכם מורשה אני יהוה
1665 (א'תרסה)-2095 - -2094(שמות ו, ט) וידבר משה כן אל בני ישראל ולא שמעו אל משה מקצר רוח ומעבדה קשה
1666 (א'תרסו)-2094 - -2093(שמות ו, י) וידבר יהוה אל משה לאמר
1667 (א'תרסז)-2093 - -2092(שמות ו, יא) בא דבר אל פרעה מלך מצרים וישלח את בני ישראל מארצו
1668 (א'תרסח)-2092 - -2091(שמות ו, יב) וידבר משה לפני יהוה לאמר הן בני ישראל לא שמעו אלי ואיך ישמעני פרעה ואני ערל שפתים
1669 (א'תרסט)-2091 - -2090(שמות ו, יג) וידבר יהוה אל משה ואל אהרן ויצום אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים להוציא את בני ישראל מארץ מצרים
1670 (א'תרע)-2090 - -2089(שמות ו, יד) אלה ראשי בית אבתם בני ראובן בכר ישראל חנוך ופלוא חצרן וכרמי אלה משפחת ראובן
1671 (א'תרעא)-2089 - -2088(שמות ו, טו) ובני שמעון ימואל וימין ואהד ויכין וצחר ושאול בן הכנענית אלה משפחת שמעון
1672 (א'תרעב)-2088 - -2087(שמות ו, טז) ואלה שמות בני לוי לתלדתם גרשון וקהת ומררי ושני חיי לוי שבע ושלשים ומאת שנה
1673 (א'תרעג)-2087 - -2086(שמות ו, יז) בני גרשון לבני ושמעי למשפחתם
1674 (א'תרעד)-2086 - -2085(שמות ו, יח) ובני קהת עמרם ויצהר וחברון ועזיאל ושני חיי קהת שלש ושלשים ומאת שנה
1675 (א'תרעה)-2085 - -2084(שמות ו, יט) ובני מררי מחלי ומושי אלה משפחת הלוי לתלדתם
1676 (א'תרעו)-2084 - -2083(שמות ו, כ) ויקח עמרם את יוכבד דדתו לו לאשה ותלד לו את אהרן ואת משה ושני חיי עמרם שבע ושלשים ומאת שנה
1677 (א'תרעז)-2083 - -2082(שמות ו, כא) ובני יצהר קרח ונפג וזכרי
1678 (א'תרעח)-2082 - -2081(שמות ו, כב) ובני עזיאל מישאל ואלצפן וסתרי
1679 (א'תרעט)-2081 - -2080(שמות ו, כג) ויקח אהרן את אלישבע בת עמינדב אחות נחשון לו לאשה ותלד לו את נדב ואת אביהוא את אלעזר ואת איתמר
1680 (א'תרפ)-2080 - -2079(שמות ו, כד) ובני קרח אסיר ואלקנה ואביאסף אלה משפחת הקרחי
1681 (א'תרפא)-2079 - -2078(שמות ו, כה) ואלעזר בן אהרן לקח לו מבנות פוטיאל לו לאשה ותלד לו את פינחס אלה ראשי אבות הלוים למשפחתם
1682 (א'תרפב)-2078 - -2077(שמות ו, כו) הוא אהרן ומשה אשר אמר יהוה להם הוציאו את בני ישראל מארץ מצרים על צבאתם
1683 (א'תרפג)-2077 - -2076(שמות ו, כז) הם המדברים אל פרעה מלך מצרים להוציא את בני ישראל ממצרים הוא משה ואהרן
1684 (א'תרפד)-2076 - -2075(שמות ו, כח) ויהי ביום דבר יהוה אל משה בארץ מצרים
1685 (א'תרפה)-2075 - -2074(שמות ו, כט) וידבר יהוה אל משה לאמר אני יהוה דבר אל פרעה מלך מצרים את כל אשר אני דבר אליך
1686 (א'תרפו)-2074 - -2073(שמות ו, ל) ויאמר משה לפני יהוה הן אני ערל שפתים ואיך ישמע אלי פרעה
1687 (א'תרפז)-2073 - -2072(שמות ז, א) ויאמר יהוה אל משה ראה נתתיך אלהים לפרעה ואהרן אחיך יהיה נביאך
1688 (א'תרפח)-2072 - -2071(שמות ז, ב) אתה תדבר את כל אשר אצוך ואהרן אחיך ידבר אל פרעה ושלח את בני ישראל מארצו
1689 (א'תרפט)-2071 - -2070(שמות ז, ג) ואני אקשה את לב פרעה והרביתי את אתתי ואת מופתי בארץ מצרים
1690 (א'תרצ)-2070 - -2069(שמות ז, ד) ולא ישמע אלכם פרעה ונתתי את ידי במצרים והוצאתי את צבאתי את עמי בני ישראל מארץ מצרים בשפטים גדלים
1691 (א'תרצא)-2069 - -2068(שמות ז, ה) וידעו מצרים כי אני יהוה בנטתי את ידי על מצרים והוצאתי את בני ישראל מתוכם
1692 (א'תרצב)-2068 - -2067(שמות ז, ו) ויעש משה ואהרן כאשר צוה יהוה אתם כן עשו
1693 (א'תרצג)-2067 - -2066(שמות ז, ז) ומשה בן שמנים שנה ואהרן בן שלש ושמנים שנה בדברם אל פרעה
1694 (א'תרצד)-2066 - -2065(שמות ז, ח) ויאמר יהוה אל משה ואל אהרן לאמר
1695 (א'תרצה)-2065 - -2064(שמות ז, ט) כי ידבר אלכם פרעה לאמר תנו לכם מופת ואמרת אל אהרן קח את מטך והשלך לפני פרעה יהי לתנין
1696 (א'תרצו)-2064 - -2063(שמות ז, י) ויבא משה ואהרן אל פרעה ויעשו כן כאשר צוה יהוה וישלך אהרן את מטהו לפני פרעה ולפני עבדיו ויהי לתנין
1697 (א'תרצז)-2063 - -2062(שמות ז, יא) ויקרא גם פרעה לחכמים ולמכשפים ויעשו גם הם חרטמי מצרים בלהטיהם כן
1698 (א'תרצח)-2062 - -2061(שמות ז, יב) וישליכו איש מטהו ויהיו לתנינם ויבלע מטה אהרן את מטתם
1699 (א'תרצט)-2061 - -2060(שמות ז, יג) ויחזק לב פרעה ולא שמע אלהם כאשר דבר יהוה
1700 (א'תש)-2060 - -2059(שמות ז, יד) ויאמר יהוה אל משה כבד לב פרעה מאן לשלח העם
1701 (א'תשא)-2059 - -2058(שמות ז, טו) לך אל פרעה בבקר הנה יצא המימה ונצבת לקראתו על שפת היאר והמטה אשר נהפך לנחש תקח בידך
1702 (א'תשב)-2058 - -2057(שמות ז, טז) ואמרת אליו יהוה אלהי העברים שלחני אליך לאמר שלח את עמי ויעבדני במדבר והנה לא שמעת עד כה
1703 (א'תשג)-2057 - -2056(שמות ז, יז) כה אמר יהוה בזאת תדע כי אני יהוה הנה אנכי מכה במטה אשר בידי על המים אשר ביאר ונהפכו לדם
1704 (א'תשד)-2056 - -2055(שמות ז, יח) והדגה אשר ביאר תמות ובאש היאר ונלאו מצרים לשתות מים מן היאר
1705 (א'תשה)-2055 - -2054(שמות ז, יט) ויאמר יהוה אל משה אמר אל אהרן קח מטך ונטה ידך על מימי מצרים על נהרתם על יאריהם ועל אגמיהם ועל כל מקוה מימיהם ויהיו דם והיה דם בכל ארץ מצרים ובעצים ובאבנים
1706 (א'תשו)-2054 - -2053(שמות ז, כ) ויעשו כן משה ואהרן כאשר צוה יהוה וירם במטה ויך את המים אשר ביאר לעיני פרעה ולעיני עבדיו ויהפכו כל המים אשר ביאר לדם
1707 (א'תשז)-2053 - -2052(שמות ז, כא) והדגה אשר ביאר מתה ויבאש היאר ולא יכלו מצרים לשתות מים מן היאר ויהי הדם בכל ארץ מצרים
1708 (א'תשח)-2052 - -2051(שמות ז, כב) ויעשו כן חרטמי מצרים בלטיהם ויחזק לב פרעה ולא שמע אלהם כאשר דבר יהוה
1709 (א'תשט)-2051 - -2050(שמות ז, כג) ויפן פרעה ויבא אל ביתו ולא שת לבו גם לזאת
1710 (א'תשי)-2050 - -2049(שמות ז, כד) ויחפרו כל מצרים סביבת היאר מים לשתות כי לא יכלו לשתת ממימי היאר
1711 (א'תשיא)-2049 - -2048(שמות ז, כה) וימלא שבעת ימים אחרי הכות יהוה את היאר
1712 (א'תשיב)-2048 - -2047(שמות ז, כו) ויאמר יהוה אל משה בא אל פרעה ואמרת אליו כה אמר יהוה שלח את עמי ויעבדני
1713 (א'תשיג)-2047 - -2046(שמות ז, כז) ואם מאן אתה לשלח הנה אנכי נגף את כל גבולך בצפרדעים
1714 (א'תשיד)-2046 - -2045(שמות ז, כח) ושרץ היאר צפרדעים ועלו ובאו בביתך ובחדר משכבך ועל מטתך ובבית עבדיך ובעמך ובתנוריך ובמשארותיך
1715 (א'תשיה)-2045 - -2044(שמות ז, כט) ובכה ובעמך ובכל עבדיך יעלו הצפרדעים
1716 (א'תשיו)-2044 - -2043(שמות ח, א) ויאמר יהוה אל משה אמר אל אהרן נטה את ידך במטך על הנהרת על היארים ועל האגמים והעל את הצפרדעים על ארץ מצרים
1717 (א'תשיז)-2043 - -2042(שמות ח, ב) ויט אהרן את ידו על מימי מצרים ותעל הצפרדע ותכס את ארץ מצרים
1718 (א'תשיח)-2042 - -2041(שמות ח, ג) ויעשו כן החרטמים בלטיהם ויעלו את הצפרדעים על ארץ מצרים
1719 (א'תשיט)-2041 - -2040(שמות ח, ד) ויקרא פרעה למשה ולאהרן ויאמר העתירו אל יהוה ויסר הצפרדעים ממני ומעמי ואשלחה את העם ויזבחו ליהוה
1720 (א'תשכ)-2040 - -2039(שמות ח, ה) ויאמר משה לפרעה התפאר עלי למתי אעתיר לך ולעבדיך ולעמך להכרית הצפרדעים ממך ומבתיך רק ביאר תשארנה
1721 (א'תשכא)-2039 - -2038(שמות ח, ו) ויאמר למחר ויאמר כדברך למען תדע כי אין כיהוה אלהינו
1722 (א'תשכב)-2038 - -2037(שמות ח, ז) וסרו הצפרדעים ממך ומבתיך ומעבדיך ומעמך רק ביאר תשארנה
1723 (א'תשכג)-2037 - -2036(שמות ח, ח) ויצא משה ואהרן מעם פרעה ויצעק משה אל יהוה על דבר הצפרדעים אשר שם לפרעה
1724 (א'תשכד)-2036 - -2035(שמות ח, ט) ויעש יהוה כדבר משה וימתו הצפרדעים מן הבתים מן החצרת ומן השדת
1725 (א'תשכה)-2035 - -2034(שמות ח, י) ויצברו אתם חמרם חמרם ותבאש הארץ
1726 (א'תשכו)-2034 - -2033(שמות ח, יא) וירא פרעה כי היתה הרוחה והכבד את לבו ולא שמע אלהם כאשר דבר יהוה
1727 (א'תשכז)-2033 - -2032(שמות ח, יב) ויאמר יהוה אל משה אמר אל אהרן נטה את מטך והך את עפר הארץ והיה לכנם בכל ארץ מצרים
1728 (א'תשכח)-2032 - -2031(שמות ח, יג) ויעשו כן ויט אהרן את ידו במטהו ויך את עפר הארץ ותהי הכנם באדם ובבהמה כל עפר הארץ היה כנים בכל ארץ מצרים
1729 (א'תשכט)-2031 - -2030(שמות ח, יד) ויעשו כן החרטמים בלטיהם להוציא את הכנים ולא יכלו ותהי הכנם באדם ובבהמה
1730 (א'תשל)-2030 - -2029(שמות ח, טו) ויאמרו החרטמם אל פרעה אצבע אלהים הוא ויחזק לב פרעה ולא שמע אלהם כאשר דבר יהוה
1731 (א'תשלא)-2029 - -2028(שמות ח, טז) ויאמר יהוה אל משה השכם בבקר והתיצב לפני פרעה הנה יוצא המימה ואמרת אליו כה אמר יהוה שלח עמי ויעבדני
1732 (א'תשלב)-2028 - -2027(שמות ח, יז) כי אם אינך משלח את עמי הנני משליח בך ובעבדיך ובעמך ובבתיך את הערב ומלאו בתי מצרים את הערב וגם האדמה אשר הם עליה
1733 (א'תשלג)-2027 - -2026(שמות ח, יח) והפליתי ביום ההוא את ארץ גשן אשר עמי עמד עליה לבלתי היות שם ערב למען תדע כי אני יהוה בקרב הארץ
1734 (א'תשלד)-2026 - -2025(שמות ח, יט) ושמתי פדת בין עמי ובין עמך למחר יהיה האת הזה
1735 (א'תשלה)-2025 - -2024(שמות ח, כ) ויעש יהוה כן ויבא ערב כבד ביתה פרעה ובית עבדיו ובכל ארץ מצרים תשחת הארץ מפני הערב
1736 (א'תשלו)-2024 - -2023(שמות ח, כא) ויקרא פרעה אל משה ולאהרן ויאמר לכו זבחו לאלהיכם בארץ
1737 (א'תשלז)-2023 - -2022(שמות ח, כב) ויאמר משה לא נכון לעשות כן כי תועבת מצרים נזבח ליהוה אלהינו הן נזבח את תועבת מצרים לעיניהם ולא יסקלנו
1738 (א'תשלח)-2022 - -2021(שמות ח, כג) דרך שלשת ימים נלך במדבר וזבחנו ליהוה אלהינו כאשר יאמר אלינו
1739 (א'תשלט)-2021 - -2020(שמות ח, כד) ויאמר פרעה אנכי אשלח אתכם וזבחתם ליהוה אלהיכם במדבר רק הרחק לא תרחיקו ללכת העתירו בעדי
1740 (א'תשמ)-2020 - -2019(שמות ח, כה) ויאמר משה הנה אנכי יוצא מעמך והעתרתי אל יהוה וסר הערב מפרעה מעבדיו ומעמו מחר רק אל יסף פרעה התל לבלתי שלח את העם לזבח ליהוה
1741 (א'תשמא)-2019 - -2018(שמות ח, כו) ויצא משה מעם פרעה ויעתר אל יהוה
1742 (א'תשמב)-2018 - -2017(שמות ח, כז) ויעש יהוה כדבר משה ויסר הערב מפרעה מעבדיו ומעמו לא נשאר אחד
1743 (א'תשמג)-2017 - -2016(שמות ח, כח) ויכבד פרעה את לבו גם בפעם הזאת ולא שלח את העם
1744 (א'תשמד)-2016 - -2015(שמות ט, א) ויאמר יהוה אל משה בא אל פרעה ודברת אליו כה אמר יהוה אלהי העברים שלח את עמי ויעבדני
1745 (א'תשמה)-2015 - -2014(שמות ט, ב) כי אם מאן אתה לשלח ועודך מחזיק בם
1746 (א'תשמו)-2014 - -2013(שמות ט, ג) הנה יד יהוה הויה במקנך אשר בשדה בסוסים בחמרים בגמלים בבקר ובצאן דבר כבד מאד
1747 (א'תשמז)-2013 - -2012(שמות ט, ד) והפלה יהוה בין מקנה ישראל ובין מקנה מצרים ולא ימות מכל לבני ישראל דבר
1748 (א'תשמח)-2012 - -2011(שמות ט, ה) וישם יהוה מועד לאמר מחר יעשה יהוה הדבר הזה בארץ
1749 (א'תשמט)-2011 - -2010(שמות ט, ו) ויעש יהוה את הדבר הזה ממחרת וימת כל מקנה מצרים וממקנה בני ישראל לא מת אחד
1750 (א'תשנ)-2010 - -2009(שמות ט, ז) וישלח פרעה והנה לא מת ממקנה ישראל עד אחד ויכבד לב פרעה ולא שלח את העם
1751 (א'תשנא)-2009 - -2008(שמות ט, ח) ויאמר יהוה אל משה ואל אהרן קחו לכם מלא חפניכם פיח כבשן וזרקו משה השמימה לעיני פרעה
1752 (א'תשנב)-2008 - -2007(שמות ט, ט) והיה לאבק על כל ארץ מצרים והיה על האדם ועל הבהמה לשחין פרח אבעבעת בכל ארץ מצרים
1753 (א'תשנג)-2007 - -2006(שמות ט, י) ויקחו את פיח הכבשן ויעמדו לפני פרעה ויזרק אתו משה השמימה ויהי שחין אבעבעת פרח באדם ובבהמה
1754 (א'תשנד)-2006 - -2005(שמות ט, יא) ולא יכלו החרטמים לעמד לפני משה מפני השחין כי היה השחין בחרטמם ובכל מצרים
1755 (א'תשנה)-2005 - -2004(שמות ט, יב) ויחזק יהוה את לב פרעה ולא שמע אלהם כאשר דבר יהוה אל משה
1756 (א'תשנו)-2004 - -2003(שמות ט, יג) ויאמר יהוה אל משה השכם בבקר והתיצב לפני פרעה ואמרת אליו כה אמר יהוה אלהי העברים שלח את עמי ויעבדני
1757 (א'תשנז)-2003 - -2002(שמות ט, יד) כי בפעם הזאת אני שלח את כל מגפתי אל לבך ובעבדיך ובעמך בעבור תדע כי אין כמני בכל הארץ
1758 (א'תשנח)-2002 - -2001(שמות ט, טו) כי עתה שלחתי את ידי ואך אותך ואת עמך בדבר ותכחד מן הארץ
1759 (א'תשנט)-2001 - -2000(שמות ט, טז) ואולם בעבור זאת העמדתיך בעבור הראתך את כחי ולמען ספר שמי בכל הארץ
1760 (א'תשס)-2000 - -1999(שמות ט, יז) עודך מסתולל בעמי לבלתי שלחם
1761 (א'תשסא)-1999 - -1998(שמות ט, יח) הנני ממטיר כעת מחר ברד כבד מאד אשר לא היה כמהו במצרים למן היום הוסדה ועד עתה
1762 (א'תשסב)-1998 - -1997(שמות ט, יט) ועתה שלח העז את מקנך ואת כל אשר לך בשדה כל האדם והבהמה אשר ימצא בשדה ולא יאסף הביתה וירד עלהם הברד ומתו
1763 (א'תשסג)-1997 - -1996(שמות ט, כ) הירא את דבר יהוה מעבדי פרעה הניס את עבדיו ואת מקנהו אל הבתים
1764 (א'תשסד)-1996 - -1995(שמות ט, כא) ואשר לא שם לבו אל דבר יהוה ויעזב את עבדיו ואת מקנהו בשדה
1765 (א'תשסה)-1995 - -1994(שמות ט, כב) ויאמר יהוה אל משה נטה את ידך על השמים ויהי ברד בכל ארץ מצרים על האדם ועל הבהמה ועל כל עשב השדה בארץ מצרים
1766 (א'תשסו)-1994 - -1993(שמות ט, כג) ויט משה את מטהו על השמים ויהוה נתן קלת וברד ותהלך אש ארצה וימטר יהוה ברד על ארץ מצרים
1767 (א'תשסז)-1993 - -1992(שמות ט, כד) ויהי ברד ואש מתלקחת בתוך הברד כבד מאד אשר לא היה כמהו בכל ארץ מצרים מאז היתה לגוי
1768 (א'תשסח)-1992 - -1991(שמות ט, כה) ויך הברד בכל ארץ מצרים את כל אשר בשדה מאדם ועד בהמה ואת כל עשב השדה הכה הברד ואת כל עץ השדה שבר
1769 (א'תשסט)-1991 - -1990(שמות ט, כו) רק בארץ גשן אשר שם בני ישראל לא היה ברד
1770 (א'תשע)-1990 - -1989(שמות ט, כז) וישלח פרעה ויקרא למשה ולאהרן ויאמר אלהם חטאתי הפעם יהוה הצדיק ואני ועמי הרשעים
1771 (א'תשעא)-1989 - -1988(שמות ט, כח) העתירו אל יהוה ורב מהית קלת אלהים וברד ואשלחה אתכם ולא תספון לעמד
1772 (א'תשעב)-1988 - -1987(שמות ט, כט) ויאמר אליו משה כצאתי את העיר אפרש את כפי אל יהוה הקלות יחדלון והברד לא יהיה עוד למען תדע כי ליהוה הארץ
1773 (א'תשעג)-1987 - -1986(שמות ט, ל) ואתה ועבדיך ידעתי כי טרם תיראון מפני יהוה אלהים
1774 (א'תשעד)-1986 - -1985(שמות ט, לא) והפשתה והשערה נכתה כי השערה אביב והפשתה גבעל
1775 (א'תשעה)-1985 - -1984(שמות ט, לב) והחטה והכסמת לא נכו כי אפילת הנה
1776 (א'תשעו)-1984 - -1983(שמות ט, לג) ויצא משה מעם פרעה את העיר ויפרש כפיו אל יהוה ויחדלו הקלות והברד ומטר לא נתך ארצה
1777 (א'תשעז)-1983 - -1982(שמות ט, לד) וירא פרעה כי חדל המטר והברד והקלת ויסף לחטא ויכבד לבו הוא ועבדיו
1778 (א'תשעח)-1982 - -1981(שמות ט, לה) ויחזק לב פרעה ולא שלח את בני ישראל כאשר דבר יהוה ביד משה
1779 (א'תשעט)-1981 - -1980(שמות י, א) ויאמר יהוה אל משה בא אל פרעה כי אני הכבדתי את לבו ואת לב עבדיו למען שתי אתתי אלה בקרבו
1780 (א'תשפ)-1980 - -1979(שמות י, ב) ולמען תספר באזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים ואת אתתי אשר שמתי בם וידעתם כי אני יהוה
1781 (א'תשפא)-1979 - -1978(שמות י, ג) ויבא משה ואהרן אל פרעה ויאמרו אליו כה אמר יהוה אלהי העברים עד מתי מאנת לענת מפני שלח עמי ויעבדני
1782 (א'תשפב)-1978 - -1977(שמות י, ד) כי אם מאן אתה לשלח את עמי הנני מביא מחר ארבה בגבלך
1783 (א'תשפג)-1977 - -1976(שמות י, ה) וכסה את עין הארץ ולא יוכל לראת את הארץ ואכל את יתר הפלטה הנשארת לכם מן הברד ואכל את כל העץ הצמח לכם מן השדה
1784 (א'תשפד)-1976 - -1975(שמות י, ו) ומלאו בתיך ובתי כל עבדיך ובתי כל מצרים אשר לא ראו אבתיך ואבות אבתיך מיום היותם על האדמה עד היום הזה ויפן ויצא מעם פרעה
1785 (א'תשפה)-1975 - -1974(שמות י, ז) ויאמרו עבדי פרעה אליו עד מתי יהיה זה לנו למוקש שלח את האנשים ויעבדו את יהוה אלהיהם הטרם תדע כי אבדה מצרים
1786 (א'תשפו)-1974 - -1973(שמות י, ח) ויושב את משה ואת אהרן אל פרעה ויאמר אלהם לכו עבדו את יהוה אלהיכם מי ומי ההלכים
1787 (א'תשפז)-1973 - -1972(שמות י, ט) ויאמר משה בנערינו ובזקנינו נלך בבנינו ובבנותנו בצאננו ובבקרנו נלך כי חג יהוה לנו
1788 (א'תשפח)-1972 - -1971(שמות י, י) ויאמר אלהם יהי כן יהוה עמכם כאשר אשלח אתכם ואת טפכם ראו כי רעה נגד פניכם
1789 (א'תשפט)-1971 - -1970(שמות י, יא) לא כן לכו נא הגברים ועבדו את יהוה כי אתה אתם מבקשים ויגרש אתם מאת פני פרעה
1790 (א'תשצ)-1970 - -1969(שמות י, יב) ויאמר יהוה אל משה נטה ידך על ארץ מצרים בארבה ויעל על ארץ מצרים ויאכל את כל עשב הארץ את כל אשר השאיר הברד
1791 (א'תשצא)-1969 - -1968(שמות י, יג) ויט משה את מטהו על ארץ מצרים ויהוה נהג רוח קדים בארץ כל היום ההוא וכל הלילה הבקר היה ורוח הקדים נשא את הארבה
1792 (א'תשצב)-1968 - -1967(שמות י, יד) ויעל הארבה על כל ארץ מצרים וינח בכל גבול מצרים כבד מאד לפניו לא היה כן ארבה כמהו ואחריו לא יהיה כן
1793 (א'תשצג)-1967 - -1966(שמות י, טו) ויכס את עין כל הארץ ותחשך הארץ ויאכל את כל עשב הארץ ואת כל פרי העץ אשר הותיר הברד ולא נותר כל ירק בעץ ובעשב השדה בכל ארץ מצרים
1794 (א'תשצד)-1966 - -1965(שמות י, טז) וימהר פרעה לקרא למשה ולאהרן ויאמר חטאתי ליהוה אלהיכם ולכם
1795 (א'תשצה)-1965 - -1964(שמות י, יז) ועתה שא נא חטאתי אך הפעם והעתירו ליהוה אלהיכם ויסר מעלי רק את המות הזה
1796 (א'תשצו)-1964 - -1963(שמות י, יח) ויצא מעם פרעה ויעתר אל יהוה
1797 (א'תשצז)-1963 - -1962(שמות י, יט) ויהפך יהוה רוח ים חזק מאד וישא את הארבה ויתקעהו ימה סוף לא נשאר ארבה אחד בכל גבול מצרים
1798 (א'תשצח)-1962 - -1961(שמות י, כ) ויחזק יהוה את לב פרעה ולא שלח את בני ישראל
1799 (א'תשצט)-1961 - -1960(שמות י, כא) ויאמר יהוה אל משה נטה ידך על השמים ויהי חשך על ארץ מצרים וימש חשך
1800 (א'תשק)-1960 - -1959(שמות י, כב) ויט משה את ידו על השמים ויהי חשך אפלה בכל ארץ מצרים שלשת ימים
1801 (א'תשקא)-1959 - -1958(שמות י, כג) לא ראו איש את אחיו ולא קמו איש מתחתיו שלשת ימים ולכל בני ישראל היה אור במושבתם
1802 (א'תשקב)-1958 - -1957(שמות י, כד) ויקרא פרעה אל משה ויאמר לכו עבדו את יהוה רק צאנכם ובקרכם יצג גם טפכם ילך עמכם
1803 (א'תשקג)-1957 - -1956(שמות י, כה) ויאמר משה גם אתה תתן בידנו זבחים ועלת ועשינו ליהוה אלהינו
1804 (א'תשקד)-1956 - -1955(שמות י, כו) וגם מקננו ילך עמנו לא תשאר פרסה כי ממנו נקח לעבד את יהוה אלהינו ואנחנו לא נדע מה נעבד את יהוה עד באנו שמה
1805 (א'תשקה)-1955 - -1954(שמות י, כז) ויחזק יהוה את לב פרעה ולא אבה לשלחם
1806 (א'תשקו)-1954 - -1953(שמות י, כח) ויאמר לו פרעה לך מעלי השמר לך אל תסף ראות פני כי ביום ראתך פני תמות
1807 (א'תשקז)-1953 - -1952(שמות י, כט) ויאמר משה כן דברת לא אסף עוד ראות פניך
1808 (א'תשקח)-1952 - -1951(שמות יא, א) ויאמר יהוה אל משה עוד נגע אחד אביא על פרעה ועל מצרים אחרי כן ישלח אתכם מזה כשלחו כלה גרש יגרש אתכם מזה
1809 (א'תשקט)-1951 - -1950(שמות יא, ב) דבר נא באזני העם וישאלו איש מאת רעהו ואשה מאת רעותה כלי כסף וכלי זהב
1810 (א'תשקי)-1950 - -1949(שמות יא, ג) ויתן יהוה את חן העם בעיני מצרים גם האיש משה גדול מאד בארץ מצרים בעיני עבדי פרעה ובעיני העם
1811 (א'תשקיא)-1949 - -1948(שמות יא, ד) ויאמר משה כה אמר יהוה כחצת הלילה אני יוצא בתוך מצרים
1812 (א'תשקיב)-1948 - -1947(שמות יא, ה) ומת כל בכור בארץ מצרים מבכור פרעה הישב על כסאו עד בכור השפחה אשר אחר הרחים וכל בכור בהמה
1813 (א'תשקיג)-1947 - -1946(שמות יא, ו) והיתה צעקה גדלה בכל ארץ מצרים אשר כמהו לא נהיתה וכמהו לא תסף
1814 (א'תשקיד)-1946 - -1945(שמות יא, ז) ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשנו למאיש ועד בהמה למען תדעון אשר יפלה יהוה בין מצרים ובין ישראל
1815 (א'תשקיה)-1945 - -1944(שמות יא, ח) וירדו כל עבדיך אלה אלי והשתחוו לי לאמר צא אתה וכל העם אשר ברגליך ואחרי כן אצא ויצא מעם פרעה בחרי אף
1816 (א'תשקיו)-1944 - -1943(שמות יא, ט) ויאמר יהוה אל משה לא ישמע אליכם פרעה למען רבות מופתי בארץ מצרים
1817 (א'תשקיז)-1943 - -1942(שמות יא, י) ומשה ואהרן עשו את כל המפתים האלה לפני פרעה ויחזק יהוה את לב פרעה ולא שלח את בני ישראל מארצו
1818 (א'תשקיח)-1942 - -1941(שמות יב, א) ויאמר יהוה אל משה ואל אהרן בארץ מצרים לאמר
1819 (א'תשקיט)-1941 - -1940(שמות יב, ב) החדש הזה לכם ראש חדשים ראשון הוא לכם לחדשי השנה
1820 (א'תשקכ)-1940 - -1939(שמות יב, ג) דברו אל כל עדת ישראל לאמר בעשר לחדש הזה ויקחו להם איש שה לבית אבת שה לבית
1821 (א'תשקכא)-1939 - -1938(שמות יב, ד) ואם ימעט הבית מהיות משה ולקח הוא ושכנו הקרב אל ביתו במכסת נפשת איש לפי אכלו תכסו על השה
1822 (א'תשקכב)-1938 - -1937(שמות יב, ה) שה תמים זכר בן שנה יהיה לכם מן הכבשים ומן העזים תקחו
1823 (א'תשקכג)-1937 - -1936(שמות יב, ו) והיה לכם למשמרת עד ארבעה עשר יום לחדש הזה ושחטו אתו כל קהל עדת ישראל בין הערבים
1824 (א'תשקכד)-1936 - -1935(שמות יב, ז) ולקחו מן הדם ונתנו על שתי המזוזת ועל המשקוף על הבתים אשר יאכלו אתו בהם
1825 (א'תשקכה)-1935 - -1934(שמות יב, ח) ואכלו את הבשר בלילה הזה צלי אש ומצות על מררים יאכלהו
1826 (א'תשקכו)-1934 - -1933(שמות יב, ט) אל תאכלו ממנו נא ובשל מבשל במים כי אם צלי אש ראשו על כרעיו ועל קרבו
1827 (א'תשקכז)-1933 - -1932(שמות יב, י) ולא תותירו ממנו עד בקר והנתר ממנו עד בקר באש תשרפו
1828 (א'תשקכח)-1932 - -1931(שמות יב, יא) וככה תאכלו אתו מתניכם חגרים נעליכם ברגליכם ומקלכם בידכם ואכלתם אתו בחפזון פסח הוא ליהוה
1829 (א'תשקכט)-1931 - -1930(שמות יב, יב) ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה והכיתי כל בכור בארץ מצרים מאדם ועד בהמה ובכל אלהי מצרים אעשה שפטים אני יהוה
1830 (א'תשקל)-1930 - -1929(שמות יב, יג) והיה הדם לכם לאת על הבתים אשר אתם שם וראיתי את הדם ופסחתי עלכם ולא יהיה בכם נגף למשחית בהכתי בארץ מצרים
1831 (א'תשקלא)-1929 - -1928(שמות יב, יד) והיה היום הזה לכם לזכרון וחגתם אתו חג ליהוה לדרתיכם חקת עולם תחגהו
1832 (א'תשקלב)-1928 - -1927(שמות יב, טו) שבעת ימים מצות תאכלו אך ביום הראשון תשביתו שאר מבתיכם כי כל אכל חמץ ונכרתה הנפש ההוא מישראל מיום הראשן עד יום השבעי
1833 (א'תשקלג)-1927 - -1926(שמות יב, טז) וביום הראשון מקרא קדש וביום השביעי מקרא קדש יהיה לכם כל מלאכה לא יעשה בהם אך אשר יאכל לכל נפש הוא לבדו יעשה לכם
1834 (א'תשקלד)-1926 - -1925(שמות יב, יז) ושמרתם את המצות כי בעצם היום הזה הוצאתי את צבאותיכם מארץ מצרים ושמרתם את היום הזה לדרתיכם חקת עולם
1835 (א'תשקלה)-1925 - -1924(שמות יב, יח) בראשן בארבעה עשר יום לחדש בערב תאכלו מצת עד יום האחד ועשרים לחדש בערב
1836 (א'תשקלו)-1924 - -1923(שמות יב, יט) שבעת ימים שאר לא ימצא בבתיכם כי כל אכל מחמצת ונכרתה הנפש ההוא מעדת ישראל בגר ובאזרח הארץ
1837 (א'תשקלז)-1923 - -1922(שמות יב, כ) כל מחמצת לא תאכלו בכל מושבתיכם תאכלו מצות
1838 (א'תשקלח)-1922 - -1921(שמות יב, כא) ויקרא משה לכל זקני ישראל ויאמר אלהם משכו וקחו לכם צאן למשפחתיכם ושחטו הפסח
1839 (א'תשקלט)-1921 - -1920(שמות יב, כב) ולקחתם אגדת אזוב וטבלתם בדם אשר בסף והגעתם אל המשקוף ואל שתי המזוזת מן הדם אשר בסף ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בקר
1840 (א'תשקמ)-1920 - -1919(שמות יב, כג) ועבר יהוה לנגף את מצרים וראה את הדם על המשקוף ועל שתי המזוזת ופסח יהוה על הפתח ולא יתן המשחית לבא אל בתיכם לנגף
1841 (א'תשקמא)-1919 - -1918(שמות יב, כד) ושמרתם את הדבר הזה לחק לך ולבניך עד עולם
1842 (א'תשקמב)-1918 - -1917(שמות יב, כה) והיה כי תבאו אל הארץ אשר יתן יהוה לכם כאשר דבר ושמרתם את העבדה הזאת
1843 (א'תשקמג)-1917 - -1916(שמות יב, כו) והיה כי יאמרו אליכם בניכם מה העבדה הזאת לכם
1844 (א'תשקמד)-1916 - -1915(שמות יב, כז) ואמרתם זבח פסח הוא ליהוה אשר פסח על בתי בני ישראל במצרים בנגפו את מצרים ואת בתינו הציל ויקד העם וישתחוו
1845 (א'תשקמה)-1915 - -1914(שמות יב, כח) וילכו ויעשו בני ישראל כאשר צוה יהוה את משה ואהרן כן עשו
1846 (א'תשקמו)-1914 - -1913(שמות יב, כט) ויהי בחצי הלילה ויהוה הכה כל בכור בארץ מצרים מבכר פרעה הישב על כסאו עד בכור השבי אשר בבית הבור וכל בכור בהמה
1847 (א'תשקמז)-1913 - -1912(שמות יב, ל) ויקם פרעה לילה הוא וכל עבדיו וכל מצרים ותהי צעקה גדלה במצרים כי אין בית אשר אין שם מת
1848 (א'תשקמח)-1912 - -1911(שמות יב, לא) ויקרא למשה ולאהרן לילה ויאמר קומו צאו מתוך עמי גם אתם גם בני ישראל ולכו עבדו את יהוה כדברכם
1849 (א'תשקמט)-1911 - -1910(שמות יב, לב) גם צאנכם גם בקרכם קחו כאשר דברתם ולכו וברכתם גם אתי
1850 (א'תשקנ)-1910 - -1909(שמות יב, לג) ותחזק מצרים על העם למהר לשלחם מן הארץ כי אמרו כלנו מתים
1851 (א'תשקנא)-1909 - -1908(שמות יב, לד) וישא העם את בצקו טרם יחמץ משארתם צררת בשמלתם על שכמם
1852 (א'תשקנב)-1908 - -1907(שמות יב, לה) ובני ישראל עשו כדבר משה וישאלו ממצרים כלי כסף וכלי זהב ושמלת
1853 (א'תשקנג)-1907 - -1906(שמות יב, לו) ויהוה נתן את חן העם בעיני מצרים וישאלום וינצלו את מצרים
1854 (א'תשקנד)-1906 - -1905(שמות יב, לז) ויסעו בני ישראל מרעמסס סכתה כשש מאות אלף רגלי הגברים לבד מטף
1855 (א'תשקנה)-1905 - -1904(שמות יב, לח) וגם ערב רב עלה אתם וצאן ובקר מקנה כבד מאד
1856 (א'תשקנו)-1904 - -1903(שמות יב, לט) ויאפו את הבצק אשר הוציאו ממצרים עגת מצות כי לא חמץ כי גרשו ממצרים ולא יכלו להתמהמה וגם צדה לא עשו להם
1857 (א'תשקנז)-1903 - -1902(שמות יב, מ) ומושב בני ישראל אשר ישבו במצרים שלשים שנה וארבע מאות שנה
1858 (א'תשקנח)-1902 - -1901(שמות יב, מא) ויהי מקץ שלשים שנה וארבע מאות שנה ויהי בעצם היום הזה יצאו כל צבאות יהוה מארץ מצרים
1859 (א'תשקנט)-1901 - -1900(שמות יב, מב) ליל שמרים הוא ליהוה להוציאם מארץ מצרים הוא הלילה הזה ליהוה שמרים לכל בני ישראל לדרתם
1860 (א'תשקס)-1900 - -1899(שמות יב, מג) ויאמר יהוה אל משה ואהרן זאת חקת הפסח כל בן נכר לא יאכל בו
1861 (א'תשקסא)-1899 - -1898(שמות יב, מד) וכל עבד איש מקנת כסף ומלתה אתו אז יאכל בו
1862 (א'תשקסב)-1898 - -1897(שמות יב, מה) תושב ושכיר לא יאכל בו
1863 (א'תשקסג)-1897 - -1896(שמות יב, מו) בבית אחד יאכל לא תוציא מן הבית מן הבשר חוצה ועצם לא תשברו בו
1864 (א'תשקסד)-1896 - -1895(שמות יב, מז) כל עדת ישראל יעשו אתו
1865 (א'תשקסה)-1895 - -1894(שמות יב, מח) וכי יגור אתך גר ועשה פסח ליהוה המול לו כל זכר ואז יקרב לעשתו והיה כאזרח הארץ וכל ערל לא יאכל בו
1866 (א'תשקסו)-1894 - -1893(שמות יב, מט) תורה אחת יהיה לאזרח ולגר הגר בתוככם
1867 (א'תשקסז)-1893 - -1892(שמות יב, נ) ויעשו כל בני ישראל כאשר צוה יהוה את משה ואת אהרן כן עשו
1868 (א'תשקסח)-1892 - -1891(שמות יב, נא) ויהי בעצם היום הזה הוציא יהוה את בני ישראל מארץ מצרים על צבאתם
1869 (א'תשקסט)-1891 - -1890(שמות יג, א) וידבר יהוה אל משה לאמר
1870 (א'תשקע)-1890 - -1889(שמות יג, ב) קדש לי כל בכור פטר כל רחם בבני ישראל באדם ובבהמה לי הוא
1871 (א'תשקעא)-1889 - -1888(שמות יג, ג) ויאמר משה אל העם זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים מבית עבדים כי בחזק יד הוציא יהוה אתכם מזה ולא יאכל חמץ
1872 (א'תשקעב)-1888 - -1887(שמות יג, ד) היום אתם יצאים בחדש האביב
1873 (א'תשקעג)-1887 - -1886(שמות יג, ה) והיה כי יביאך יהוה אל ארץ הכנעני והחתי והאמרי והחוי והיבוסי אשר נשבע לאבתיך לתת לך ארץ זבת חלב ודבש ועבדת את העבדה הזאת בחדש הזה
1874 (א'תשקעד)-1886 - -1885(שמות יג, ו) שבעת ימים תאכל מצת וביום השביעי חג ליהוה
1875 (א'תשקעה)-1885 - -1884(שמות יג, ז) מצות יאכל את שבעת הימים ולא יראה לך חמץ ולא יראה לך שאר בכל גבלך
1876 (א'תשקעו)-1884 - -1883(שמות יג, ח) והגדת לבנך ביום ההוא לאמר בעבור זה עשה יהוה לי בצאתי ממצרים
1877 (א'תשקעז)-1883 - -1882(שמות יג, ט) והיה לך לאות על ידך ולזכרון בין עיניך למען תהיה תורת יהוה בפיך כי ביד חזקה הוצאך יהוה ממצרים
1878 (א'תשקעח)-1882 - -1881(שמות יג, י) ושמרת את החקה הזאת למועדה מימים ימימה
1879 (א'תשקעט)-1881 - -1880(שמות יג, יא) והיה כי יבאך יהוה אל ארץ הכנעני כאשר נשבע לך ולאבתיך ונתנה לך
1880 (א'תשקפ)-1880 - -1879(שמות יג, יב) והעברת כל פטר רחם ליהוה וכל פטר שגר בהמה אשר יהיה לך הזכרים ליהוה
1881 (א'תשקפא)-1879 - -1878(שמות יג, יג) וכל פטר חמר תפדה בשה ואם לא תפדה וערפתו וכל בכור אדם בבניך תפדה
1882 (א'תשקפב)-1878 - -1877(שמות יג, יד) והיה כי ישאלך בנך מחר לאמר מה זאת ואמרת אליו בחזק יד הוציאנו יהוה ממצרים מבית עבדים
1883 (א'תשקפג)-1877 - -1876(שמות יג, טו) ויהי כי הקשה פרעה לשלחנו ויהרג יהוה כל בכור בארץ מצרים מבכר אדם ועד בכור בהמה על כן אני זבח ליהוה כל פטר רחם הזכרים וכל בכור בני אפדה
1884 (א'תשקפד)-1876 - -1875(שמות יג, טז) והיה לאות על ידכה ולטוטפת בין עיניך כי בחזק יד הוציאנו יהוה ממצרים
1885 (א'תשקפה)-1875 - -1874(שמות יג, יז) ויהי בשלח פרעה את העם ולא נחם אלהים דרך ארץ פלשתים כי קרוב הוא כי אמר אלהים פן ינחם העם בראתם מלחמה ושבו מצרימה
1886 (א'תשקפו)-1874 - -1873(שמות יג, יח) ויסב אלהים את העם דרך המדבר ים סוף וחמשים עלו בני ישראל מארץ מצרים
1887 (א'תשקפז)-1873 - -1872(שמות יג, יט) ויקח משה את עצמות יוסף עמו כי השבע השביע את בני ישראל לאמר פקד יפקד אלהים אתכם והעליתם את עצמתי מזה אתכם
1888 (א'תשקפח)-1872 - -1871(שמות יג, כ) ויסעו מסכת ויחנו באתם בקצה המדבר
1889 (א'תשקפט)-1871 - -1870(שמות יג, כא) ויהוה הלך לפניהם יומם בעמוד ענן לנחתם הדרך ולילה בעמוד אש להאיר להם ללכת יומם ולילה
1890 (א'תשקצ)-1870 - -1869(שמות יג, כב) לא ימיש עמוד הענן יומם ועמוד האש לילה לפני העם
1891 (א'תשקצא)-1869 - -1868(שמות יד, א) וידבר יהוה אל משה לאמר
1892 (א'תשקצב)-1868 - -1867(שמות יד, ב) דבר אל בני ישראל וישבו ויחנו לפני פי החירת בין מגדל ובין הים לפני בעל צפן נכחו תחנו על הים
1893 (א'תשקצג)-1867 - -1866(שמות יד, ג) ואמר פרעה לבני ישראל נבכים הם בארץ סגר עליהם המדבר
1894 (א'תשקצד)-1866 - -1865(שמות יד, ד) וחזקתי את לב פרעה ורדף אחריהם ואכבדה בפרעה ובכל חילו וידעו מצרים כי אני יהוה ויעשו כן
1895 (א'תשקצה)-1865 - -1864(שמות יד, ה) ויגד למלך מצרים כי ברח העם ויהפך לבב פרעה ועבדיו אל העם ויאמרו מה זאת עשינו כי שלחנו את ישראל מעבדנו
1896 (א'תשקצו)-1864 - -1863(שמות יד, ו) ויאסר את רכבו ואת עמו לקח עמו
1897 (א'תשקצז)-1863 - -1862(שמות יד, ז) ויקח שש מאות רכב בחור וכל רכב מצרים ושלשם על כלו
1898 (א'תשקצח)-1862 - -1861(שמות יד, ח) ויחזק יהוה את לב פרעה מלך מצרים וירדף אחרי בני ישראל ובני ישראל יצאים ביד רמה
1899 (א'תשקצט)-1861 - -1860(שמות יד, ט) וירדפו מצרים אחריהם וישיגו אותם חנים על הים כל סוס רכב פרעה ופרשיו וחילו על פי החירת לפני בעל צפן
1900 (א'תשר)-1860 - -1859(שמות יד, י) ופרעה הקריב וישאו בני ישראל את עיניהם והנה מצרים נסע אחריהם וייראו מאד ויצעקו בני ישראל אל יהוה
1901 (א'תשרא)-1859 - -1858(שמות יד, יא) ויאמרו אל משה המבלי אין קברים במצרים לקחתנו למות במדבר מה זאת עשית לנו להוציאנו ממצרים
1902 (א'תשרב)-1858 - -1857(שמות יד, יב) הלא זה הדבר אשר דברנו אליך במצרים לאמר חדל ממנו ונעבדה את מצרים כי טוב לנו עבד את מצרים ממתנו במדבר
1903 (א'תשרג)-1857 - -1856(שמות יד, יג) ויאמר משה אל העם אל תיראו התיצבו וראו את ישועת יהוה אשר יעשה לכם היום כי אשר ראיתם את מצרים היום לא תספו לראתם עוד עד עולם
1904 (א'תשרד)-1856 - -1855(שמות יד, יד) יהוה ילחם לכם ואתם תחרשון
1905 (א'תשרה)-1855 - -1854(שמות יד, טו) ויאמר יהוה אל משה מה תצעק אלי דבר אל בני ישראל ויסעו
1906 (א'תשרו)-1854 - -1853(שמות יד, טז) ואתה הרם את מטך ונטה את ידך על הים ובקעהו ויבאו בני ישראל בתוך הים ביבשה
1907 (א'תשרז)-1853 - -1852(שמות יד, יז) ואני הנני מחזק את לב מצרים ויבאו אחריהם ואכבדה בפרעה ובכל חילו ברכבו ובפרשיו
1908 (א'תשרח)-1852 - -1851(שמות יד, יח) וידעו מצרים כי אני יהוה בהכבדי בפרעה ברכבו ובפרשיו
1909 (א'תשרט)-1851 - -1850(שמות יד, יט) ויסע מלאך האלהים ההלך לפני מחנה ישראל וילך מאחריהם ויסע עמוד הענן מפניהם ויעמד מאחריהם
1910 (א'תשרי)-1850 - -1849(שמות יד, כ) ויבא בין מחנה מצרים ובין מחנה ישראל ויהי הענן והחשך ויאר את הלילה ולא קרב זה אל זה כל הלילה
1911 (א'תשריא)-1849 - -1848(שמות יד, כא) ויט משה את ידו על הים ויולך יהוה את הים ברוח קדים עזה כל הלילה וישם את הים לחרבה ויבקעו המים
1912 (א'תשריב)-1848 - -1847(שמות יד, כב) ויבאו בני ישראל בתוך הים ביבשה והמים להם חומה מימינם ומשמאלם
1913 (א'תשריג)-1847 - -1846(שמות יד, כג) וירדפו מצרים ויבאו אחריהם כל סוס פרעה רכבו ופרשיו אל תוך הים
1914 (א'תשריד)-1846 - -1845(שמות יד, כד) ויהי באשמרת הבקר וישקף יהוה אל מחנה מצרים בעמוד אש וענן ויהם את מחנה מצרים
1915 (א'תשריה)-1845 - -1844(שמות יד, כה) ויסר את אפן מרכבתיו וינהגהו בכבדת ויאמר מצרים אנוסה מפני ישראל כי יהוה נלחם להם במצרים
1916 (א'תשריו)-1844 - -1843(שמות יד, כו) ויאמר יהוה אל משה נטה את ידך על הים וישבו המים על מצרים על רכבו ועל פרשיו
1917 (א'תשריז)-1843 - -1842(שמות יד, כז) ויט משה את ידו על הים וישב הים לפנות בקר לאיתנו ומצרים נסים לקראתו וינער יהוה את מצרים בתוך הים
1918 (א'תשריח)-1842 - -1841(שמות יד, כח) וישבו המים ויכסו את הרכב ואת הפרשים לכל חיל פרעה הבאים אחריהם בים לא נשאר בהם עד אחד
1919 (א'תשריט)-1841 - -1840(שמות יד, כט) ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים והמים להם חמה מימינם ומשמאלם
1920 (א'תשרכ)-1840 - -1839(שמות יד, ל) ויושע יהוה ביום ההוא את ישראל מיד מצרים וירא ישראל את מצרים מת על שפת הים
1921 (א'תשרכא)-1839 - -1838(שמות יד, לא) וירא ישראל את היד הגדלה אשר עשה יהוה במצרים וייראו העם את יהוה ויאמינו ביהוה ובמשה עבדו
1922 (א'תשרכב)-1838 - -1837(שמות טו, א) אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת ליהוה ויאמרו לאמר אשירה ליהוה כי גאה גאה סוס ורכבו רמה בים
1923 (א'תשרכג)-1837 - -1836(שמות טו, ב) עזי וזמרת יה ויהי לי לישועה זה אלי ואנוהו אלהי אבי וארממנהו
1924 (א'תשרכד)-1836 - -1835(שמות טו, ג) יהוה איש מלחמה יהוה שמו
1925 (א'תשרכה)-1835 - -1834(שמות טו, ד) מרכבת פרעה וחילו ירה בים ומבחר שלשיו טבעו בים סוף
1926 (א'תשרכו)-1834 - -1833(שמות טו, ה) תהמת יכסימו ירדו במצולת כמו אבן
1927 (א'תשרכז)-1833 - -1832(שמות טו, ו) ימינך יהוה נאדרי בכח ימינך יהוה תרעץ אויב
1928 (א'תשרכח)-1832 - -1831(שמות טו, ז) וברב גאונך תהרס קמיך תשלח חרנך יאכלמו כקש
1929 (א'תשרכט)-1831 - -1830(שמות טו, ח) וברוח אפיך נערמו מים נצבו כמו נד נזלים קפאו תהמת בלב ים
1930 (א'תשרל)-1830 - -1829(שמות טו, ט) אמר אויב ארדף אשיג אחלק שלל תמלאמו נפשי אריק חרבי תורישמו ידי
1931 (א'תשרלא)-1829 - -1828(שמות טו, י) נשפת ברוחך כסמו ים צללו כעופרת במים אדירים
1932 (א'תשרלב)-1828 - -1827(שמות טו, יא) מי כמכה באלם יהוה מי כמכה נאדר בקדש נורא תהלת עשה פלא
1933 (א'תשרלג)-1827 - -1826(שמות טו, יב) נטית ימינך תבלעמו ארץ
1934 (א'תשרלד)-1826 - -1825(שמות טו, יג) נחית בחסדך עם זו גאלת נהלת בעזך אל נוה קדשך
1935 (א'תשרלה)-1825 - -1824(שמות טו, יד) שמעו עמים ירגזון חיל אחז ישבי פלשת
1936 (א'תשרלו)-1824 - -1823(שמות טו, טו) אז נבהלו אלופי אדום אילי מואב יאחזמו רעד נמגו כל ישבי כנען
1937 (א'תשרלז)-1823 - -1822(שמות טו, טז) תפל עליהם אימתה ופחד בגדל זרועך ידמו כאבן עד יעבר עמך יהוה עד יעבר עם זו קנית
1938 (א'תשרלח)-1822 - -1821(שמות טו, יז) תבאמו ותטעמו בהר נחלתך מכון לשבתך פעלת יהוה מקדש אדני כוננו ידיך
1939 (א'תשרלט)-1821 - -1820(שמות טו, יח) יהוה ימלך לעלם ועד
1940 (א'תשרמ)-1820 - -1819(שמות טו, יט) כי בא סוס פרעה ברכבו ובפרשיו בים וישב יהוה עלהם את מי הים ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים
1941 (א'תשרמא)-1819 - -1818(שמות טו, כ) ותקח מרים הנביאה אחות אהרן את התף בידה ותצאן כל הנשים אחריה בתפים ובמחלת
1942 (א'תשרמב)-1818 - -1817(שמות טו, כא) ותען להם מרים שירו ליהוה כי גאה גאה סוס ורכבו רמה בים
1943 (א'תשרמג)-1817 - -1816(שמות טו, כב) ויסע משה את ישראל מים סוף ויצאו אל מדבר שור וילכו שלשת ימים במדבר ולא מצאו מים
1944 (א'תשרמד)-1816 - -1815(שמות טו, כג) ויבאו מרתה ולא יכלו לשתת מים ממרה כי מרים הם על כן קרא שמה מרה
1945 (א'תשרמה)-1815 - -1814(שמות טו, כד) וילנו העם על משה לאמר מה נשתה
1946 (א'תשרמו)-1814 - -1813(שמות טו, כה) ויצעק אל יהוה ויורהו יהוה עץ וישלך אל המים וימתקו המים שם שם לו חק ומשפט ושם נסהו
1947 (א'תשרמז)-1813 - -1812(שמות טו, כו) ויאמר אם שמוע תשמע לקול יהוה אלהיך והישר בעיניו תעשה והאזנת למצותיו ושמרת כל חקיו כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני יהוה רפאך
1948 (א'תשרמח)-1812 - -1811(שמות טו, כז) ויבאו אילמה ושם שתים עשרה עינת מים ושבעים תמרים ויחנו שם על המים
1949 (א'תשרמט)-1811 - -1810(שמות טז, א) ויסעו מאילם ויבאו כל עדת בני ישראל אל מדבר סין אשר בין אילם ובין סיני בחמשה עשר יום לחדש השני לצאתם מארץ מצרים
1950 (א'תשרנ)-1810 - -1809(שמות טז, ב) וילינו כל עדת בני ישראל על משה ועל אהרן במדבר
1951 (א'תשרנא)-1809 - -1808(שמות טז, ג) ויאמרו אלהם בני ישראל מי יתן מותנו ביד יהוה בארץ מצרים בשבתנו על סיר הבשר באכלנו לחם לשבע כי הוצאתם אתנו אל המדבר הזה להמית את כל הקהל הזה ברעב
1952 (א'תשרנב)-1808 - -1807(שמות טז, ד) ויאמר יהוה אל משה הנני ממטיר לכם לחם מן השמים ויצא העם ולקטו דבר יום ביומו למען אנסנו הילך בתורתי אם לא
1953 (א'תשרנג)-1807 - -1806(שמות טז, ה) והיה ביום הששי והכינו את אשר יביאו והיה משנה על אשר ילקטו יום יום
1954 (א'תשרנד)-1806 - -1805(שמות טז, ו) ויאמר משה ואהרן אל כל בני ישראל ערב וידעתם כי יהוה הוציא אתכם מארץ מצרים
1955 (א'תשרנה)-1805 - -1804(שמות טז, ז) ובקר וראיתם את כבוד יהוה בשמעו את תלנתיכם על יהוה ונחנו מה כי תלונו עלינו
1956 (א'תשרנו)-1804 - -1803(שמות טז, ח) ויאמר משה בתת יהוה לכם בערב בשר לאכל ולחם בבקר לשבע בשמע יהוה את תלנתיכם אשר אתם מלינם עליו ונחנו מה לא עלינו תלנתיכם כי על יהוה
1957 (א'תשרנז)-1803 - -1802(שמות טז, ט) ויאמר משה אל אהרן אמר אל כל עדת בני ישראל קרבו לפני יהוה כי שמע את תלנתיכם
1958 (א'תשרנח)-1802 - -1801(שמות טז, י) ויהי כדבר אהרן אל כל עדת בני ישראל ויפנו אל המדבר והנה כבוד יהוה נראה בענן
1959 (א'תשרנט)-1801 - -1800(שמות טז, יא) וידבר יהוה אל משה לאמר
1960 (א'תשרס)-1800 - -1799(שמות טז, יב) שמעתי את תלונת בני ישראל דבר אלהם לאמר בין הערבים תאכלו בשר ובבקר תשבעו לחם וידעתם כי אני יהוה אלהיכם
1961 (א'תשרסא)-1799 - -1798(שמות טז, יג) ויהי בערב ותעל השלו ותכס את המחנה ובבקר היתה שכבת הטל סביב למחנה
1962 (א'תשרסב)-1798 - -1797(שמות טז, יד) ותעל שכבת הטל והנה על פני המדבר דק מחספס דק ככפר על הארץ
1963 (א'תשרסג)-1797 - -1796(שמות טז, טו) ויראו בני ישראל ויאמרו איש אל אחיו מן הוא כי לא ידעו מה הוא ויאמר משה אלהם הוא הלחם אשר נתן יהוה לכם לאכלה
1964 (א'תשרסד)-1796 - -1795(שמות טז, טז) זה הדבר אשר צוה יהוה לקטו ממנו איש לפי אכלו עמר לגלגלת מספר נפשתיכם איש לאשר באהלו תקחו
1965 (א'תשרסה)-1795 - -1794(שמות טז, יז) ויעשו כן בני ישראל וילקטו המרבה והממעיט
1966 (א'תשרסו)-1794 - -1793(שמות טז, יח) וימדו בעמר ולא העדיף המרבה והממעיט לא החסיר איש לפי אכלו לקטו
1967 (א'תשרסז)-1793 - -1792(שמות טז, יט) ויאמר משה אלהם איש אל יותר ממנו עד בקר
1968 (א'תשרסח)-1792 - -1791(שמות טז, כ) ולא שמעו אל משה ויותרו אנשים ממנו עד בקר וירם תולעים ויבאש ויקצף עלהם משה
1969 (א'תשרסט)-1791 - -1790(שמות טז, כא) וילקטו אתו בבקר בבקר איש כפי אכלו וחם השמש ונמס
1970 (א'תשרע)-1790 - -1789(שמות טז, כב) ויהי ביום הששי לקטו לחם משנה שני העמר לאחד ויבאו כל נשיאי העדה ויגידו למשה
1971 (א'תשרעא)-1789 - -1788(שמות טז, כג) ויאמר אלהם הוא אשר דבר יהוה שבתון שבת קדש ליהוה מחר את אשר תאפו אפו ואת אשר תבשלו בשלו ואת כל העדף הניחו לכם למשמרת עד הבקר
1972 (א'תשרעב)-1788 - -1787(שמות טז, כד) ויניחו אתו עד הבקר כאשר צוה משה ולא הבאיש ורמה לא היתה בו
1973 (א'תשרעג)-1787 - -1786(שמות טז, כה) ויאמר משה אכלהו היום כי שבת היום ליהוה היום לא תמצאהו בשדה
1974 (א'תשרעד)-1786 - -1785(שמות טז, כו) ששת ימים תלקטהו וביום השביעי שבת לא יהיה בו
1975 (א'תשרעה)-1785 - -1784(שמות טז, כז) ויהי ביום השביעי יצאו מן העם ללקט ולא מצאו
1976 (א'תשרעו)-1784 - -1783(שמות טז, כח) ויאמר יהוה אל משה עד אנה מאנתם לשמר מצותי ותורתי
1977 (א'תשרעז)-1783 - -1782(שמות טז, כט) ראו כי יהוה נתן לכם השבת על כן הוא נתן לכם ביום הששי לחם יומים שבו איש תחתיו אל יצא איש ממקמו ביום השביעי
1978 (א'תשרעח)-1782 - -1781(שמות טז, ל) וישבתו העם ביום השבעי
1979 (א'תשרעט)-1781 - -1780(שמות טז, לא) ויקראו בית ישראל את שמו מן והוא כזרע גד לבן וטעמו כצפיחת בדבש
1980 (א'תשרפ)-1780 - -1779(שמות טז, לב) ויאמר משה זה הדבר אשר צוה יהוה מלא העמר ממנו למשמרת לדרתיכם למען יראו את הלחם אשר האכלתי אתכם במדבר בהוציאי אתכם מארץ מצרים
1981 (א'תשרפא)-1779 - -1778(שמות טז, לג) ויאמר משה אל אהרן קח צנצנת אחת ותן שמה מלא העמר מן והנח אתו לפני יהוה למשמרת לדרתיכם
1982 (א'תשרפב)-1778 - -1777(שמות טז, לד) כאשר צוה יהוה אל משה ויניחהו אהרן לפני העדת למשמרת
1983 (א'תשרפג)-1777 - -1776(שמות טז, לה) ובני ישראל אכלו את המן ארבעים שנה עד באם אל ארץ נושבת את המן אכלו עד באם אל קצה ארץ כנען
1984 (א'תשרפד)-1776 - -1775(שמות טז, לו) והעמר עשרית האיפה הוא
1985 (א'תשרפה)-1775 - -1774(שמות יז, א) ויסעו כל עדת בני ישראל ממדבר סין למסעיהם על פי יהוה ויחנו ברפידים ואין מים לשתת העם
1986 (א'תשרפו)-1774 - -1773(שמות יז, ב) וירב העם עם משה ויאמרו תנו לנו מים ונשתה ויאמר להם משה מה תריבון עמדי מה תנסון את יהוה
1987 (א'תשרפז)-1773 - -1772(שמות יז, ג) ויצמא שם העם למים וילן העם על משה ויאמר למה זה העליתנו ממצרים להמית אתי ואת בני ואת מקני בצמא
1988 (א'תשרפח)-1772 - -1771(שמות יז, ד) ויצעק משה אל יהוה לאמר מה אעשה לעם הזה עוד מעט וסקלני
1989 (א'תשרפט)-1771 - -1770(שמות יז, ה) ויאמר יהוה אל משה עבר לפני העם וקח אתך מזקני ישראל ומטך אשר הכית בו את היאר קח בידך והלכת
1990 (א'תשרצ)-1770 - -1769(שמות יז, ו) הנני עמד לפניך שם על הצור בחרב והכית בצור ויצאו ממנו מים ושתה העם ויעש כן משה לעיני זקני ישראל
1991 (א'תשרצא)-1769 - -1768(שמות יז, ז) ויקרא שם המקום מסה ומריבה על ריב בני ישראל ועל נסתם את יהוה לאמר היש יהוה בקרבנו אם אין
1992 (א'תשרצב)-1768 - -1767(שמות יז, ח) ויבא עמלק וילחם עם ישראל ברפידם
1993 (א'תשרצג)-1767 - -1766(שמות יז, ט) ויאמר משה אל יהושע בחר לנו אנשים וצא הלחם בעמלק מחר אנכי נצב על ראש הגבעה ומטה האלהים בידי
1994 (א'תשרצד)-1766 - -1765(שמות יז, י) ויעש יהושע כאשר אמר לו משה להלחם בעמלק ומשה אהרן וחור עלו ראש הגבעה
1995 (א'תשרצה)-1765 - -1764(שמות יז, יא) והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל וכאשר יניח ידו וגבר עמלק
1996 (א'תשרצו)-1764 - -1763(שמות יז, יב) וידי משה כבדים ויקחו אבן וישימו תחתיו וישב עליה ואהרן וחור תמכו בידיו מזה אחד ומזה אחד ויהי ידיו אמונה עד בא השמש
1997 (א'תשרצז)-1763 - -1762(שמות יז, יג) ויחלש יהושע את עמלק ואת עמו לפי חרב
1998 (א'תשרצח)-1762 - -1761(שמות יז, יד) ויאמר יהוה אל משה כתב זאת זכרון בספר ושים באזני יהושע כי מחה אמחה את זכר עמלק מתחת השמים
1999 (א'תשרצט)-1761 - -1760(שמות יז, טו) ויבן משה מזבח ויקרא שמו יהוה נסי
2000 (ב')-1760 - -1759(שמות יז, טז) ויאמר כי יד על כס יה מלחמה ליהוה בעמלק מדר דר

תודה מיוחדת לרבי אייל כליל על עזרתו בפיתוח הממשק

טבלאות מוכנות של צפנים בגימטריה

חיפוש טבלאות במאגר
באפשרותך לחפש לפי נושאים טבלה במאגר שלנו:
כותרת
נושא
קץ הזוהר
מאת המערכת
1355 צפיות
נושא: גימטריה

איכה צוארי הלבנון
מאת המערכת
958 צפיות
נושא: גימטריה

אחד עשר יום מחורב
מאת המערכת
1177 צפיות
נושא: גימטריה

כי ישבו אחים יחדיו
מאת המערכת
1266 צפיות
נושא: גימטריה

בראשית ברא
מאת המערכת
1404 צפיות
נושא: גימטריה

רשימת חידושים במידת גימטריה
בסך הכול 0 חידושים נמצאו