SOD TORAH
א' ניסן התשפ (02:14), פרשת
חפש את הדברים הכי מעניינים בתורה: שם המשפחה שלך, השם שלך, מקום העבודה, בת הזוג שלך
 
צור קשר: sodtorah@gmail.com
מילון ארמית פורומים לוח שנה תוכנה להגהות תפילין תרומות

אנא עזרו לנו בתרומה להחזרה בתשובה ותקבלו את התוכנה לדילוגים + תיקון לשם שלכם לפי הדילוגים למעבר לתשלום
דרושים עובדים לזיכוי הרבים אנא פנו לאימייל sodtorah@gmail.com

חיפוש דילוגים בתורה
חיפוש ביטוי:   איפוס
שיטת חיפוש:  אזור לחיפוש:
אפשרויות הצגת הסתברויות בטבלה הצג תוויותהצג פסוקיםשלח טבלה לחבר הצג דו"ח הסתברות
הגדרות טבלה
רוחב טבלה לפי דילוג + - LCM GCF סידור אוטומטי
התחל טבלה מ- עד « » סידור אורך טבלה
חיתוך רוחב טבלה עד
רוחב הטבלה: + - אורך טבלה: + - מיקום הדילוג: [ | ]
חיתוך רוחב טבלה
ביטוי: | דילוג:
הפסוק שחותך את האות המסומנת בביטוי:
יבחרביובקשתיויקראיעקבאלבניוויאמרהא
ספוואגידהלכםאתאשריקראאתכםבאחריתהימ
יםהקבצוושמעובנייעקבושמעואלישראלאבי
כםראובןבכריאתהכחיוראשיתאונייתרשאתו
יתרעזפחזכמיםאלתותרכיעליתמשכביאביךא
זחללתיצועיעלהשמעוןולויאחיםכליחמסמכ
רתיהםבסדםאלתבאנפשיבקהלםאלתחדכבדיכי
באפםהרגואישוברצנםעקרושורארוראפםכיע
זועברתםכיקשתהאחלקםביעקבואפיצםבישרא
ליהודהאתהיודוךאחיךידךבערףאיביךישתח
וולךבניאביךגוראריהיהודהמטרףבניעלית
כרערבץכאריהוכלביאמייקימנולאיסורשבט
מיהודהומחקקמביןרגליועדכייבאשילהולו
יקהתעמיםאסרילגפןעירהולשרקהבניאתנוכ
בסבייןלבשוובדםענביםסותהחכליליעינים
מייןולבןשניםמחלבזבולןלחוףימיםישכןו
הואלחוףאניתוירכתועלצידןיששכרחמרגרם
רבץביןהמשפתיםויראמנחהכיטובואתהארץכ
ינעמהויטשכמולסבלויהילמסעבדדןידיןעמ
וכאחדשבטיישראליהידןנחשעלידרךשפיפןע
ליארחהנשךעקביסוסויפלרכבואחורלישועת
ךקויתייהוהגדגדודיגודנווהואיגדעקבמא
שרשמנהלחמווהואיתןמעדנימלךנפתליאילה
שלחההנתןאמרישפרבןפרתיוסףבןפרתעליעי
ןבנותצעדהעלישורוימררהוורבווישטמהוב
עליחציםותשבבאיתןקשתוויפזוזרעיידיומ
ידיאביריעקבמשםרעהאבןישראלמאלאביךוי
עזרךואתשדיויברכךברכתשמיםמעלברכתתהו
םרבצתתחתברכתשדיםורחםברכתאביךגברועל
ברכתהוריעדתאותגבעתעולםתהייןלראשיוס
ףולקדקדנזיראחיובנימיןזאביטרףבבקריא
כלעדולערביחלקשללכלאלהשבטיישראלשנים
עשרוזאתאשרדברלהםאביהםויברךאותםאישא
שרכברכתוברךאתםויצואותםויאמראלהםאני
נאסףאלעמיקברואתיאלאבתיאלהמערהאשרבש
דהעפרוןהחתיבמערהאשרבשדההמכפלהאשרעל
פניממראבארץכנעןאשרקנהאברהםאתהשדהמא
תעפרןהחתילאחזתקברשמהקברואתאברהםואת
שרהאשתושמהקברואתיצחקואתרבקהאשתוושמ
הקברתיאתלאהמקנההשדהוהמערהאשרבומאתב
 
זיכוי הרבים:

תגובה חדשה

שם השולח
דוא"ל
תגובה
Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/opt/cpanel/ea-php56/root/usr/lib64/php/modules/msql.dll' - /opt/cpanel/ea-php56/root/usr/lib64/php/modules/msql.dll: cannot open shared object file: No such file or directory in Unknown on line 0

Warning: PHP Startup: ssh2: Unable to initialize module Module compiled with module API=20151012 PHP compiled with module API=20131226 These options need to match in Unknown on line 0

Warning: Module 'ssh2' already loaded in Unknown on line 0