SOD TORAH
ב' סיון התשפ (04:11), פרשת
חפש את הדברים הכי מעניינים בתורה: שם המשפחה שלך, השם שלך, מקום העבודה, בת הזוג שלך
 
צור קשר: sodtorah@gmail.com
מילון ארמית פורומים לוח שנה תוכנה להגהות תפילין תרומות

אנא עזרו לנו בתרומה להחזרה בתשובה ותקבלו את התוכנה לדילוגים + תיקון לשם שלכם לפי הדילוגים למעבר לתשלום

חיפוש דילוגים בתורה
חיפוש ביטוי:   איפוס
שיטת חיפוש:  אזור לחיפוש:
אפשרויות הצגת הסתברויות בטבלה הצג תוויותהצג פסוקיםשלח טבלה לחבר הצג דו"ח הסתברות
הגדרות טבלה
רוחב טבלה לפי דילוג + - LCM GCF סידור אוטומטי
התחל טבלה מ- עד « » סידור אורך טבלה
חיתוך רוחב טבלה עד
רוחב הטבלה: + - אורך טבלה: + - מיקום הדילוג: [ | ]
חיתוך רוחב טבלה
ביטוי: | דילוג:
הפסוק שחותך את האות המסומנת בביטוי:
שמ' לט ב:ג
שמ' לט ג:ג
שמ' לט ג:ד
שמ' לט ד:ה
שמ' לט ה:ו
שמ' לט ו:ו
שמ' לט ו:ז
שמ' לט ז:ח
שמ' לט ח:ט
שמ' לט ט:י
שמ' לט י:יא
שמ' לט יא:יג
שמ' לט יג:יד
שמ' לט יד:יד
שמ' לט יד:טו
שמ' לט טו:טז
שמ' לט טז:יז
שמ' לט יז:יח
שמ' לט יח:יט
שמ' לט יט:כ
שמ' לט כ:כ
שמ' לט כ:כא
שמ' לט כא:כא
שמ' לט כא:כב
שמ' לט כב:כג
שמ' לט כג:כד
שמ' לט כד:כה
שמ' לט כה:כו
שמ' לט כו:כו
שמ' לט כו:כח
שמ' לט כח:כט
שמ' לט כט:כט
שמ' לט כט:ל
שמ' לט ל:לא
שמ' לט לא:לב
שמ' לט לב:לב
שמ' לט לב:לג
שמ' לט לג:לד
שמ' לט לד:לה
שמ' לט לה:לז
שמ' לט לז:לח
שמ' לט לח:לח
שמ' לט לח:לט
שמ' לט לט:מ
שמ' לט מ:מ
שמ' לט מ:מא
שמ' לט מא:מב
שמ' לט מב:מג
שמ' לט מג:מ א
שמ' מ א:ב
שמ' מ ב:ד
שמ' מ ד:ד
שמ' מ ד:ה
שמ' מ ה:ו
שמ' מ ו:ח
שמ' מ ח:ט
שמ' מ ט:ט
שמ' מ ט:י
שמ' מ י:יא
שמ' מ יא:יב
שמ' מ יב:יג
שמ' מ יג:טו
שמ' מ טו:טו
שמ' מ טו:יז
שמ' מ יז:יח
שמ' מ יח:יח
שמ' מ יח:יט
שמ' מ יט:כ
שמ' מ כ:כא
שמ' מ כא:כא
שמ' מ כא:כב
שמ' מ כב:כג
שמ' מ כג:כד
שמ' מ כד:כה
שמ' מ כה:כז
שמ' מ כז:כח
שמ' מ כח:כט
שמ' מ כט:ל
שמ' מ ל:לא
שמ' מ לא:לב
שמ' מ לב:לג
שמ' מ לג:לג
שמ' מ לג:לה
שמ' מ לה:לה
הבתכלתוארגמןותולעתשניוששמשזרוירקעואתפחיהזה
בוקצץפתילםלעשותבתוךהתכלתובתוךהארגמןובתוךתו
לעתהשניובתוךהששמעשהחשבכתפתעשולוחברתעלשניקצ
וותוחברוחשבאפדתואשרעליוממנוהואכמעשהוזהבתכל
תוארגמןותולעתשניוששמשזרכאשרצוהיהוהאתמשהויע
שואתאבניהשהםמסבתמשבצתזהבמפתחתפתוחיחותםעלשמ
ותבניישראלוישםאתםעלכתפתהאפדאבניזכרוןלבנייש
ראלכאשרצוהיהוהאתמשהויעשאתהחשןמעשהחשבכמעשהא
פדזהבתכלתוארגמןותולעתשניוששמשזררבועהיהכפול
עשואתהחשןזרתארכווזרתרחבוכפולוימלאובוארבעהט
וריאבןטוראדםפטדהוברקתהטורהאחדוהטורהשנינפךס
פירויהלםוהטורהשלישילשםשבוואחלמהוהטורהרביעי
תרשיששהםוישפהמוסבתמשבצתזהבבמלאתםוהאבניםעלש
מתבניישראלהנהשתיםעשרהעלשמתםפתוחיחתםאישעלשמ
ולשניםעשרשבטויעשועלהחשןשרשרתגבלתמעשהעבתזהב
טהורויעשושתימשבצתזהבושתיטבעתזהבויתנואתשתיה
טבעתעלשניקצותהחשןויתנושתיהעבתתהזהבעלשתיהטב
עתעלקצותהחשןואתשתיקצותשתיהעבתתנתנועלשתיהמש
בצתויתנםעלכתפתהאפדאלמולפניוויעשושתיטבעתזהב
וישימועלשניקצותהחשןעלשפתואשראלעברהאפדביתהו
יעשושתיטבעתזהבויתנםעלשתיכתפתהאפדמלמטהממולפ
ניולעמתמחברתוממעללחשבהאפדוירכסואתהחשןמטבעת
יואלטבעתהאפדבפתילתכלתלהיתעלחשבהאפדולאיזחהח
שןמעלהאפדכאשרצוהיהוהאתמשהויעשאתמעילהאפדמעש
הארגכלילתכלתופיהמעילבתוכוכפיתחראשפהלפיוסבי
בלאיקרעויעשועלשוליהמעילרמוניתכלתוארגמןותול
עתשנימשזרויעשופעמניזהבטהורויתנואתהפעמניםבת
וךהרמניםעלשוליהמעילסביבבתוךהרמניםפעמןורמןפ
עמןורמןעלשוליהמעילסביבלשרתכאשרצוהיהוהאתמשה
ויעשואתהכתנתששמעשהארגלאהרןולבניוואתהמצנפתש
שואתפאריהמגבעתששואתמכנסיהבדששמשזרואתהאבנטש
שמשזרותכלתוארגמןותולעתשנימעשהרקםכאשרצוהיהו
האתמשהויעשואתציץנזרהקדשזהבטהורויכתבועליומכ
תבפתוחיחותםקדשליהוהויתנועליופתילתכלתלתתעלה
מצנפתמלמעלהכאשרצוהיהוהאתמשהותכלכלעבדתמשכןא
הלמועדויעשובניישראלככלאשרצוהיהוהאתמשהכןעשו
ויביאואתהמשכןאלמשהאתהאהלואתכלכליוקרסיוקרשי
ובריחוועמדיוואדניוואתמכסהעורתהאילםהמאדמיםו
אתמכסהערתהתחשיםואתפרכתהמסךאתארוןהעדתואתבדי
וואתהכפרתאתהשלחןאתכלכליוואתלחםהפניםאתהמנרה
הטהרהאתנרתיהנרתהמערכהואתכלכליהואתשמןהמאורו
אתמזבחהזהבואתשמןהמשחהואתקטרתהסמיםואתמסךפתח
האהלאתמזבחהנחשתואתמכברהנחשתאשרלואתבדיוואתכ
לכליואתהכירואתכנואתקלעיהחצראתעמדיהואתאדניה
ואתהמסךלשערהחצראתמיתריוויתדתיהואתכלכליעבדת
המשכןלאהלמועדאתבגדיהשרדלשרתבקדשאתבגדיהקדשל
אהרןהכהןואתבגדיבניולכהןככלאשרצוהיהוהאתמשהכ
ןעשובניישראלאתכלהעבדהויראמשהאתכלהמלאכהוהנה
עשואתהכאשרצוהיהוהכןעשוויברךאתםמשהוידבריהוה
אלמשהלאמרביוםהחדשהראשוןבאחדלחדשתקיםאתמשכןא
הלמועדושמתשםאתארוןהעדותוסכתעלהארןאתהפרכתוה
באתאתהשלחןוערכתאתערכווהבאתאתהמנרהוהעליתאתנ
רתיהונתתהאתמזבחהזהבלקטרתלפניארוןהעדתושמתאת
מסךהפתחלמשכןונתתהאתמזבחהעלהלפניפתחמשכןאהלמ
ועדונתתאתהכירביןאהלמועדוביןהמזבחונתתשםמיםו
שמתאתהחצרסביבונתתאתמסךשערהחצרולקחתאתשמןהמש
חהומשחתאתהמשכןואתכלאשרבווקדשתאתוואתכלכליוו
היהקדשומשחתאתמזבחהעלהואתכלכליווקדשתאתהמזבח
והיההמזבחקדשקדשיםומשחתאתהכירואתכנווקדשתאתו
והקרבתאתאהרןואתבניואלפתחאהלמועדורחצתאתםבמי
םוהלבשתאתאהרןאתבגדיהקדשומשחתאתווקדשתאתווכה
ןליואתבניותקריבוהלבשתאתםכתנתומשחתאתםכאשרמש
חתאתאביהםוכהנוליוהיתהלהיתלהםמשחתםלכהנתעולם
לדרתםויעשמשהככלאשרצוהיהוהאתוכןעשהויהיבחדשה
ראשוןבשנההשניתבאחדלחדשהוקםהמשכןויקםמשהאתהמ
שכןויתןאתאדניווישםאתקרשיוויתןאתבריחיוויקםא
תעמודיוויפרשאתהאהלעלהמשכןוישםאתמכסההאהלעלי
ומלמעלהכאשרצוהיהוהאתמשהויקחויתןאתהעדתאלהאר
ןוישםאתהבדיםעלהארןויתןאתהכפרתעלהארןמלמעלהו
יבאאתהארןאלהמשכןוישםאתפרכתהמסךויסךעלארוןהע
דותכאשרצוהיהוהאתמשהויתןאתהשלחןבאהלמועדעליר
ךהמשכןצפנהמחוץלפרכתויערךעליוערךלחםלפנייהוה
כאשרצוהיהוהאתמשהוישםאתהמנרהבאהלמועדנכחהשלח
ןעלירךהמשכןנגבהויעלהנרתלפנייהוהכאשרצוהיהוה
אתמשהוישםאתמזבחהזהבבאהלמועדלפניהפרכתויקטרע
ליוקטרתסמיםכאשרצוהיהוהאתמשהוישםאתמסךהפתחלמ
שכןואתמזבחהעלהשםפתחמשכןאהלמועדויעלעליואתהע
להואתהמנחהכאשרצוהיהוהאתמשהוישםאתהכירביןאהל
מועדוביןהמזבחויתןשמהמיםלרחצהורחצוממנומשהוא
הרןובניואתידיהםואתרגליהםבבאםאלאהלמועדובקרב
תםאלהמזבחירחצוכאשרצוהיהוהאתמשהויקםאתהחצרסב
יבלמשכןולמזבחויתןאתמסךשערהחצרויכלמשהאתהמלא
כהויכסהענןאתאהלמועדוכבודיהוהמלאאתהמשכןולאי
כלמשהלבואאלאהלמועדכישכןעליוהענןוכבודיהוהמל
 
זיכוי הרבים:

תגובה חדשה

שם השולח
דוא"ל
תגובה