SOD TORAH
ג' סיון התשפ (00:26), פרשת
חפש את הדברים הכי מעניינים בתורה: שם המשפחה שלך, השם שלך, מקום העבודה, בת הזוג שלך
 
צור קשר: sodtorah@gmail.com
מילון ארמית פורומים לוח שנה תוכנה להגהות תפילין תרומות

אנא עזרו לנו בתרומה להחזרה בתשובה ותקבלו את התוכנה לדילוגים + תיקון לשם שלכם לפי הדילוגים למעבר לתשלום

חיפוש דילוגים בתורה
חיפוש ביטוי:   איפוס
שיטת חיפוש:  אזור לחיפוש:
אפשרויות הצגת הסתברויות בטבלה הצג תוויותהצג פסוקיםשלח טבלה לחבר הצג דו"ח הסתברות
הגדרות טבלה
רוחב טבלה לפי דילוג + - LCM GCF סידור אוטומטי
התחל טבלה מ- עד « » סידור אורך טבלה
חיתוך רוחב טבלה עד
רוחב הטבלה: + - אורך טבלה: + - מיקום הדילוג: [ | ]
חיתוך רוחב טבלה
ביטוי: | דילוג:
הפסוק שחותך את האות המסומנת בביטוי:
פרבןבקרתמיםליהוהלחטאתוהביאאתהפ
ראלפתחאהלמועדלפנייהוהוסמךאתידו
עלראשהפרושחטאתהפרלפנייהוהולקחה
כהןהמשיחמדםהפרוהביאאתואלאהלמוע
דוטבלהכהןאתאצבעובדםוהזהמןהדםשב
עפעמיםלפנייהוהאתפניפרכתהקדשונת
ןהכהןמןהדםעלקרנותמזבחקטרתהסמים
לפנייהוהאשרבאהלמועדואתכלדםהפרי
שפךאליסודמזבחהעלהאשרפתחאהלמועד
ואתכלחלבפרהחטאתיריםממנואתהחלבה
מכסהעלהקרבואתכלהחלבאשרעלהקרבוא
תשתיהכליתואתהחלבאשרעליהןאשרעלה
כסליםואתהיתרתעלהכבדעלהכליותיסי
רנהכאשריורםמשורזבחהשלמיםוהקטיר
םהכהןעלמזבחהעלהואתעורהפרואתכלב
שרועלראשוועלכרעיווקרבוופרשווהו
ציאאתכלהפראלמחוץלמחנהאלמקוםטהו
ראלשפךהדשןושרףאתועלעציםבאשעלשפ
ךהדשןישרףואםכלעדתישראלישגוונעל
םדברמעיניהקהלועשואחתמכלמצותיהו
האשרלאתעשינהואשמוונודעההחטאתאש
רחטאועליהוהקריבוהקהלפרבןבקרלחט
אתוהביאואתולפניאהלמועדוסמכוזקנ
יהעדהאתידיהםעלראשהפרלפנייהוהוש
חטאתהפרלפנייהוהוהביאהכהןהמשיחמ
דםהפראלאהלמועדוטבלהכהןאצבעומןה
דםוהזהשבעפעמיםלפנייהוהאתפניהפר
כתומןהדםיתןעלקרנתהמזבחאשרלפניי
הוהאשרבאהלמועדואתכלהדםישפךאליס
ודמזבחהעלהאשרפתחאהלמועדואתכלחל
בויריםממנווהקטירהמזבחהועשהלפרכ
אשרעשהלפרהחטאתכןיעשהלווכפרעלהם
הכהןונסלחלהםוהוציאאתהפראלמחוץל
מחנהושרףאתוכאשרשרףאתהפרהראשוןח
טאתהקהלהואאשרנשיאיחטאועשהאחתמכ
למצותיהוהאלהיואשרלאתעשינהבשגגה
ואשםאוהודעאליוחטאתואשרחטאבהוהב
יאאתקרבנושעירעזיםזכרתמיםוסמךיד
ועלראשהשעירושחטאתובמקוםאשרישחט
אתהעלהלפנייהוהחטאתהואולקחהכהןמ
דםהחטאתבאצבעוונתןעלקרנתמזבחהעל
הואתדמוישפךאליסודמזבחהעלהואתכל
חלבויקטירהמזבחהכחלבזבחהשלמיםוכ
פרעליוהכהןמחטאתוונסלחלוואםנפשא
 
זיכוי הרבים:

תגובה חדשה

שם השולח
דוא"ל
תגובה