SOD TORAH
ג' סיון התשפ (00:04), פרשת
חפש את הדברים הכי מעניינים בתורה: שם המשפחה שלך, השם שלך, מקום העבודה, בת הזוג שלך
 
צור קשר: sodtorah@gmail.com
מילון ארמית פורומים לוח שנה תוכנה להגהות תפילין תרומות

אנא עזרו לנו בתרומה להחזרה בתשובה ותקבלו את התוכנה לדילוגים + תיקון לשם שלכם לפי הדילוגים למעבר לתשלום

חיפוש דילוגים בתורה
חיפוש ביטוי:   איפוס
שיטת חיפוש:  אזור לחיפוש:
אפשרויות הצגת הסתברויות בטבלה הצג תוויותהצג פסוקיםשלח טבלה לחבר הצג דו"ח הסתברות
הגדרות טבלה
רוחב טבלה לפי דילוג + - LCM GCF סידור אוטומטי
התחל טבלה מ- עד « » סידור אורך טבלה
חיתוך רוחב טבלה עד
רוחב הטבלה: + - אורך טבלה: + - מיקום הדילוג: [ | ]
חיתוך רוחב טבלה
ביטוי: | דילוג:
הפסוק שחותך את האות המסומנת בביטוי:
שיתלךארוןעץואכתבעלהלחתא
תהדבריםאשרהיועלהלחתהראש
ניםאשרשברתושמתםבארוןואע
שארוןעצישטיםואפסלשנילחת
אבניםכראשניםואעלההרהושנ
יהלחתבידיויכתבעלהלחתכמכ
תבהראשוןאתעשרתהדבריםאשר
דבריהוהאליכםבהרמתוךהאשב
יוםהקהלויתנםיהוהאליואפן
וארדמןההרואשםאתהלחתבארו
ןאשרעשיתיויהיושםכאשרצונ
ייהוהובניישראלנסעומבארת
בנייעקןמוסרהשםמתאהרןויק
ברשםויכהןאלעזרבנותחתיומ
שםנסעוהגדגדהומןהגדגדהיט
בתהארץנחלימיםבעתההואהבד
יליהוהאתשבטהלוילשאתאתאר
וןבריתיהוהלעמדלפנייהוהל
שרתוולברךבשמועדהיוםהזהע
לכןלאהיהללויחלקונחלהעםא
חיויהוההואנחלתוכאשרדברי
הוהאלהיךלוואנכיעמדתיבהר
כימיםהראשניםארבעיםיוםוא
רבעיםלילהוישמעיהוהאליגם
בפעםההואלאאבהיהוההשחיתך
ויאמריהוהאליקוםלךלמסעלפ
ניהעםויבאוויירשואתהארץא
שרנשבעתילאבתםלתתלהםועתה
ישראלמהיהוהאלהיךשאלמעמך
 
זיכוי הרבים:

תגובה חדשה

שם השולח
דוא"ל
תגובה