SOD TORAH
ג' סיון התשפ (01:32), פרשת
חפש את הדברים הכי מעניינים בתורה: שם המשפחה שלך, השם שלך, מקום העבודה, בת הזוג שלך
 
צור קשר: sodtorah@gmail.com
מילון ארמית פורומים לוח שנה תוכנה להגהות תפילין תרומות

אנא עזרו לנו בתרומה להחזרה בתשובה ותקבלו את התוכנה לדילוגים + תיקון לשם שלכם לפי הדילוגים למעבר לתשלום

חיפוש דילוגים בתורה
חיפוש ביטוי:   איפוס
שיטת חיפוש:  אזור לחיפוש:
אפשרויות הצגת הסתברויות בטבלה הצג תוויותהצג פסוקיםשלח טבלה לחבר הצג דו"ח הסתברות
הגדרות טבלה
רוחב טבלה לפי דילוג + - LCM GCF סידור אוטומטי
התחל טבלה מ- עד « » סידור אורך טבלה
חיתוך רוחב טבלה עד
רוחב הטבלה: + - אורך טבלה: + - מיקום הדילוג: [ | ]
חיתוך רוחב טבלה
ביטוי: | דילוג:
הפסוק שחותך את האות המסומנת בביטוי:
אכתבעלהלחתא
תהדבריםאשרה
יועלהלחתהרא
שניםאשרשברת
ושמתםבארוןו
אעשארוןעציש
טיםואפסלשני
לחתאבניםכרא
שניםואעלההר
הושניהלחתבי
דיויכתבעלהל
חתכמכתבהראש
וןאתעשרתהדב
ריםאשרדבריה
והאליכםבהרמ
תוךהאשביוםה
קהלויתנםיהו
האליואפןואר
דמןההרואשםא
תהלחתבארוןא
שרעשיתיויהי
ושםכאשרצוני
יהוהובניישר
אלנסעומבארת
בנייעקןמוסר
השםמתאהרןוי
קברשםויכהןא
לעזרבנותחתי
ומשםנסעוהגד
גדהומןהגדגד
היטבתהארץנח
לימיםבעתההו
אהבדיליהוהא
תשבטהלוילשא
תאתארוןברית
יהוהלעמדלפנ
ייהוהלשרתוו
לברךבשמועדה
יוםהזהעלכןל
אהיהללויחלק
ונחלהעםאחיו
יהוההואנחלת
וכאשרדבריהו
האלהיךלוואנ
כיעמדתיבהרכ
ימיםהראשנים
ארבעיםיוםוא
רבעיםלילהוי
שמעיהוהאליג
םבפעםההואלא
אבהיהוההשחי
תךויאמריהוה
אליקוםלךלמס
עלפניהעםויב
אוויירשואתה
ארץאשרנשבעת
 
זיכוי הרבים:

תגובה חדשה

שם השולח
דוא"ל
תגובה