SOD TORAH
כא' אייר התשפ (14:27), פרשת
חפש את הדברים הכי מעניינים בתורה: שם המשפחה שלך, השם שלך, מקום העבודה, בת הזוג שלך
 
צור קשר: sodtorah@gmail.com
מילון ארמית פורומים לוח שנה תוכנה להגהות תפילין תרומות

אנא עזרו לנו בתרומה להחזרה בתשובה ותקבלו את התוכנה לדילוגים + תיקון לשם שלכם לפי הדילוגים למעבר לתשלום

חיפוש דילוגים בתורה
חיפוש ביטוי:   איפוס
שיטת חיפוש:  אזור לחיפוש:
אפשרויות הצגת הסתברויות בטבלה הצג תוויותהצג פסוקיםשלח טבלה לחבר הצג דו"ח הסתברות
הגדרות טבלה
רוחב טבלה לפי דילוג + - LCM GCF סידור אוטומטי
התחל טבלה מ- עד « » סידור אורך טבלה
חיתוך רוחב טבלה עד
רוחב הטבלה: + - אורך טבלה: + - מיקום הדילוג: [ | ]
חיתוך רוחב טבלה
ביטוי: | דילוג:
הפסוק שחותך את האות המסומנת בביטוי:
אכתבעלהלחתאתהדבריםאשרה
יועלהלחתהראשניםאשרשברת
ושמתםבארוןואעשארוןעציש
טיםואפסלשנילחתאבניםכרא
שניםואעלההרהושניהלחתבי
דיויכתבעלהלחתכמכתבהראש
וןאתעשרתהדבריםאשרדבריה
והאליכםבהרמתוךהאשביוםה
קהלויתנםיהוהאליואפןואר
דמןההרואשםאתהלחתבארוןא
שרעשיתיויהיושםכאשרצוני
יהוהובניישראלנסעומבארת
בנייעקןמוסרהשםמתאהרןוי
קברשםויכהןאלעזרבנותחתי
ומשםנסעוהגדגדהומןהגדגד
היטבתהארץנחלימיםבעתההו
אהבדיליהוהאתשבטהלוילשא
תאתארוןבריתיהוהלעמדלפנ
ייהוהלשרתוולברךבשמועדה
יוםהזהעלכןלאהיהללויחלק
ונחלהעםאחיויהוההואנחלת
וכאשרדבריהוהאלהיךלוואנ
כיעמדתיבהרכימיםהראשנים
ארבעיםיוםוארבעיםלילהוי
שמעיהוהאליגםבפעםההואלא
אבהיהוההשחיתךויאמריהוה
אליקוםלךלמסעלפניהעםויב
אוויירשואתהארץאשרנשבעת
ילאבתםלתתלהםועתהישראלמ
 
זיכוי הרבים:

תגובה חדשה

שם השולח
דוא"ל
תגובה