SOD TORAH
כא' אייר התשפ (14:25), פרשת
חפש את הדברים הכי מעניינים בתורה: שם המשפחה שלך, השם שלך, מקום העבודה, בת הזוג שלך
 
צור קשר: sodtorah@gmail.com
מילון ארמית פורומים לוח שנה תוכנה להגהות תפילין תרומות

אנא עזרו לנו בתרומה להחזרה בתשובה ותקבלו את התוכנה לדילוגים + תיקון לשם שלכם לפי הדילוגים למעבר לתשלום

חיפוש דילוגים בתורה
חיפוש ביטוי:   איפוס
שיטת חיפוש:  אזור לחיפוש:
אפשרויות הצגת הסתברויות בטבלה הצג תוויותהצג פסוקיםשלח טבלה לחבר הצג דו"ח הסתברות
הגדרות טבלה
רוחב טבלה לפי דילוג + - LCM GCF סידור אוטומטי
התחל טבלה מ- עד « » סידור אורך טבלה
חיתוך רוחב טבלה עד
רוחב הטבלה: + - אורך טבלה: + - מיקום הדילוג: [ | ]
חיתוך רוחב טבלה
ביטוי: | דילוג:
הפסוק שחותך את האות המסומנת בביטוי:
אכתבעלהלחתאתהדבריםאשרהי
ועלהלחתהראשניםאשרשברתוש
מתםבארוןואעשארוןעצישטים
ואפסלשנילחתאבניםכראשנים
ואעלההרהושניהלחתבידיויכ
תבעלהלחתכמכתבהראשוןאתעש
רתהדבריםאשרדבריהוהאליכם
בהרמתוךהאשביוםהקהלויתנם
יהוהאליואפןוארדמןההרואש
םאתהלחתבארוןאשרעשיתיויה
יושםכאשרצונייהוהובניישר
אלנסעומבארתבנייעקןמוסרה
שםמתאהרןויקברשםויכהןאלע
זרבנותחתיומשםנסעוהגדגדה
ומןהגדגדהיטבתהארץנחלימי
םבעתההואהבדיליהוהאתשבטה
לוילשאתאתארוןבריתיהוהלע
מדלפנייהוהלשרתוולברךבשמ
ועדהיוםהזהעלכןלאהיהללוי
חלקונחלהעםאחיויהוההואנח
לתוכאשרדבריהוהאלהיךלווא
נכיעמדתיבהרכימיםהראשנים
ארבעיםיוםוארבעיםלילהויש
מעיהוהאליגםבפעםההואלאאב
היהוההשחיתךויאמריהוהאלי
קוםלךלמסעלפניהעםויבאווי
ירשואתהארץאשרנשבעתילאבת
םלתתלהםועתהישראלמהיהוהא
 
זיכוי הרבים:

תגובה חדשה

שם השולח
דוא"ל
תגובה