SOD TORAH
ג' חשון התשפא (22:12), פרשת
חפש את הדברים הכי מעניינים בתורה: שם המשפחה שלך, השם שלך, מקום העבודה, בת הזוג שלך
 
צור קשר: sodtorah@gmail.com
מילון ארמית פורומים לוח שנה תוכנה להגהות תפילין תרומות

אנא עזרו לנו בתרומה להחזרה בתשובה ותקבלו את התוכנה לדילוגים + תיקון לשם שלכם לפי הדילוגים למעבר לתשלום
דרושים עובדים לזיכוי הרבים אנא פנו לאימייל sodtorah@gmail.com

חיפוש ראשי תיבות
חיפוש ביטוי:   איפוס
שיטת חיפוש:  אזור לחיפוש:
סידור טבלה
תצוגה של טקסט- עד
הצג רק ראשי תיבות פסוקים: הצג \ הסתר
אורך הטקסט + -
(ד)כי כה אמר יהוה אלי כאשר יהגה האריה והכפיר על טרפו אשר יקרא עליו מלא רעים מקולם לא יחת ומהמונם לא יענה כן ירד יהוה צבאות לצבא על הר ציון ועל גבעתה: (ה) כצפרים עפות כן יגן יהוה צבאות על ירושלם גנון והציל פסח והמליט: (ו) שובו לאשר העמיקו סרה בני ישראל: (ז) כי ביום ההוא ימאסון איש אלילי כספו ואלילי זהבו אשר עשו לכם ידיכם חטא: (ח) ונפל אשור בחרב לא איש וחרב לא אדם תאכלנו ונס לו מפני חרב ובחוריו למס יהיו: (ט) וסלעו ממגור יעבור וחתו מנס שריו נאם יהוה אשר אור לו בציון ותנור לו בירושלם:

ישעיה פרק-לב

(א) הן לצדק ימלך מלך ולשרים למשפט ישרו: (ב) והיה איש כמחבא רוח וסתר זרם כפלגי מים בציון כצל סלע כבד בארץ עיפה: (ג) ולא תשעינה עיני ראים ואזני שמעים תקשבנה: (ד) ולבב נמהרים יבין לדעת ולשון עלגים תמהר לדבר צחות: (ה) לא יקרא עוד לנבל נדיב ולכילי לא יאמר שוע: (ו) כי נבל נבלה ידבר ולבו יעשה און לעשות חנף ולדבר אל יהוה תועה להריק נפש רעב ומשקה צמא יחסיר: (ז) וכלי כליו רעים הוא זמות יעץ לחבל ענוים באמרי שקר ובדבר אביון משפט: (ח) ונדיב נדיבות יעץ והוא על נדיבות יקום: (ט) נשים שאננות קמנה שמענה קולי בנות בטחות האזנה אמרתי: (י) ימים על שנה תרגזנה בטחות כי כלה בציר אסף בלי יבוא: (יא) חרדו שאננות רגזה בטחות פשטה וערה וחגורה על חלצים: (יב) על שדים ספדים על שדי חמד על גפן פריה: (יג) על אדמת עמי קוץ שמיר תעלה כי על כל בתי משוש קריה עליזה: (יד) כי ארמון נטש המון עיר עזב עפל ובחן היה בעד מערות עד עולם משוש פראים מרעה עדרים: (טו) עד יערה עלינו רוח ממרום והיה מדבר לכרמל וכרמל ליער יחשב: (טז) ושכן במדבר משפט וצדקה בכרמל תשב: (יז) והיה מעשה הצדקה שלום ועבדת הצדקה השקט ובטח עד עולם: (יח) וישב עמי בנוה שלום ובמשכנות מבטחים ובמנוחת שאננות: (יט) וברד ברדת היער ובשפלה תשפל העיר: (כ) אשריכם זרעי על כל מים משלחי רגל השור והחמור:

ישעיה פרק-לג

(א) הוי שודד ואתה לא שדוד ובוגד ולא בגדו בו כהתמך שודד תושד כנלתך לבגד יבגדו בך: (ב) יהוה חננו לך קוינו היה זרעם לבקרים אף ישועתנו בעת צרה: (ג) מקול המון נדדו עמים מרוממתך נפצו גוים: (ד) ואסף שללכם אסף החסיל כמשק גבים שוקק בו: (ה) נשגב יהוה כי שכן מרום מלא ציון משפט וצדקה: (ו) והיה אמונת עתיך חסן ישועת חכמת ודעת יראת יהוה היא אוצרו: (ז) הן אראלם צעקו חצה מלאכי שלום מר יבכיון: (ח) נשמו מסלות שבת עבר ארח הפר ברית מאס ערים לא חשב אנוש: (ט) אבל אמללה ארץ החפיר לבנון קמל היה השרון כערבה ונער בשן וכרמל: (י) עתה אקום יאמר יהוה עתה ארומם עתה אנשא: (יא) תהרו חשש תלדו קש רוחכם אש תאכלכם: (יב) והיו עמים משרפות שיד קוצים כסוחים באש יצתו: (יג) שמעו רחוקים אשר עשיתי ודעו קרובים גברתי: (יד) פחדו בציון חטאים אחזה רעדה חנפים מי יגור לנו אש אוכלה מי יגור לנו מוקדי עולם: (טו) הלך צדקות ודבר מישרים מאס בבצע מעשקות נער כפיו מתמך בשחד אטם אזנו משמע דמים ועצם עיניו מראות ברע: (טז) הוא מרומים ישכן מצדות סלעים משגבו לחמו נתן מימיו נאמנים: (יז) מלך ביפיו תחזינה עיניך תראינה ארץ מרחקים: (יח) לבך יהגה אימה איה ספר איה שקל איה ספר את המגדלים: (יט) את עם נועז לא תראה עם עמקי שפה משמוע נלעג לשון אין בינה: (כ) חזה ציון קרית מועדנו עיניך תראינה ירושלם נוה שאנן אהל בל יצען בל יסע יתדתיו לנצח וכל חבליו בל ינתקו: (כא) כי אם שם אדיר יהוה לנו מקום נהרים יארים רחבי ידים בל תלך בו אני שיט וצי אדיר לא יעברנו: (כב) כי יהוה שפטנו יהוה מחקקנו יהוה מלכנו הוא יושיענו: (כג) נטשו חבליך בל יחזקו כן תרנם בל פרשו נס אז חלק עד שלל מרבה פסחים בזזו בז: (כד) ובל יאמר שכן חליתי העם הישב בה נשא עון:

ישעיה פרק-לד

(א) קרבו גוים לשמע ולאמים הקשיבו תשמע הארץ ומלאה תבל וכל צאצאיה: (ב) כי קצף ליהוה על כל הגוים וחמה על כל צבאם החרימם נתנם לטבח: (ג) וחלליהם ישלכו ופגריהם יעלה באשם ונמסו הרים מדמם: (ד) ונמקו כל צבא השמים ונגלו כספר השמים וכל צבאם יבול כנבל עלה מגפן וכנבלת מתאנה: (ה) כי רותה בשמים חרבי הנה על אדום תרד ועל עם חרמי למשפט: (ו) חרב ליהוה מלאה דם הדשנה מחלב מדם כרים ועתודים מחלב כליות אילים כי זבח ליהוה בבצרה וטבח גדול בארץ אדום: (ז) וירדו ראמים עמם ופרים עם אבירים ורותה ארצם מדם ועפרם מחלב ידשן: (ח) כי יום נקם ליהוה שנת שלומים לריב ציון: (ט) ונהפכו נחליה לזפת ועפרה לגפרית והיתה ארצה לזפת בערה: (י) לילה ויומם לא תכבה לעולם יעלה עשנה מדור לדור תחרב לנצח נצחים אין עבר בה: (יא) וירשוה קאת וקפוד וינשוף וערב ישכנו בה ונטה עליה קו תהו ואבני בהו: (יב) חריה ואין שם מלוכה יקראו וכל שריה יהיו אפס: (יג) ועלתה ארמנתיה סירים קמוש וחוח במבצריה והיתה נוה תנים חציר לבנות יענה: (יד) ופגשו ציים את איים ושעיר על רעהו יקרא אך שם הרגיעה לילית ומצאה לה מנוח: (טו) שמה קננה קפוז ותמלט ובקעה ודגרה בצלה אך שם נקבצו דיות אשה רעותה: (טז) דרשו מעל ספר יהוה וקראו אחת מהנה לא נעדרה אשה רעותה לא פקדו כי פי הוא צוה ורוחו הוא קבצן: (יז) והוא הפיל להן גורל וידו חלקתה להם בקו עד עולם יירשוה לדור ודור ישכנו בה:

ישעיה פרק-לה

(א) יששום מדבר וציה ותגל ערבה ותפרח כחבצלת: (ב) פרח תפרח ותגל אף גילת ורנן כבוד הלבנון נתן לה הדר הכרמל והשרון המה יראו כבוד יהוה הדר אלהינו: (ג) חזקו ידים רפות וברכים כשלות אמצו: (ד) אמרו לנמהרי לב חזקו אל תיראו הנה אלהיכם נקם יבוא גמול אלהים הוא יבוא וישעכם: (ה) אז תפקחנה עיני עורים ואזני חרשים תפתחנה: (ו) אז ידלג כאיל פסח ותרן לשון אלם כי נבקעו במדבר מים ונחלים בערבה: (ז) והיה השרב לאגם וצמאון למבועי מים בנוה תנים רבצה חציר לקנה וגמא: (ח) והיה שם מסלול ודרך ודרך הקדש יקרא לה לא יעברנו טמא והוא למו הלך דרך ואוילים לא יתעו: (ט) לא יהיה שם אריה ופריץ חיות בל יעלנה לא תמצא שם והלכו גאולים: (י) ופדויי יהוה ישבון ובאו ציון ברנה ושמחת עולם על ראשם ששון ושמחה ישיגו ונסו יגון ואנחה:

ישעיה פרק-לו

(א) ויהי בארבע עשרה שנה למלך חזקיהו עלה סנחריב מלך אשור על כל ערי יהודה הבצרות ויתפשם: (ב) וישלח מלך אשור את רב שקה מלכיש ירושלמה אל המלך חזקיהו בחיל כבד ויעמד בתעלת הברכה העליונה במסלת שדה כובס: (ג) ויצא אליו אליקים בן חלקיהו אשר על הבית ושבנא הספר ויואח בן אסף המזכיר: (ד) ויאמר אליהם רב שקה אמרו נא אל חזקיהו כה אמר המלך הגדול מלך אשור מה הבטחון הזה אשר בטחת: (ה) אמרתי אך דבר שפתים עצה וגבורה למלחמה עתה על מי בטחת כי מרדת בי: (ו) הנה בטחת על משענת הקנה הרצוץ הזה על מצרים אשר יסמך איש עליו ובא בכפו ונקבה כן פרעה מלך מצרים לכל הבטחים עליו: