SOD TORAH
ט' חשון התשפא (12:32), פרשת
חפש את הדברים הכי מעניינים בתורה: שם המשפחה שלך, השם שלך, מקום העבודה, בת הזוג שלך
 
צור קשר: sodtorah@gmail.com
מילון ארמית פורומים לוח שנה תוכנה להגהות תפילין תרומות

אנא עזרו לנו בתרומה להחזרה בתשובה ותקבלו את התוכנה לדילוגים + תיקון לשם שלכם לפי הדילוגים למעבר לתשלום
דרושים עובדים לזיכוי הרבים אנא פנו לאימייל sodtorah@gmail.com

חיפוש ראשי תיבות
חיפוש ביטוי:   איפוס
שיטת חיפוש:  אזור לחיפוש:
סידור טבלה
תצוגה של טקסט- עד
הצג רק ראשי תיבות פסוקים: הצג \ הסתר
אורך הטקסט + -
(מא)וישובו וינסו אל וקדוש ישראל התוו: (מב) לא זכרו את ידו יום אשר פדם מני צר: (מג) אשר שם במצרים אתותיו ומופתיו בשדה צען: (מד) ויהפך לדם יאריהם ונזליהם בל ישתיון: (מה) ישלח בהם ערב ויאכלם וצפרדע ותשחיתם: (מו) ויתן לחסיל יבולם ויגיעם לארבה: (מז) יהרג בברד גפנם ושקמותם בחנמל: (מח) ויסגר לברד בעירם ומקניהם לרשפים: (מט) ישלח בם חרון אפו עברה וזעם וצרה משלחת מלאכי רעים: (נ) יפלס נתיב לאפו לא חשך ממות נפשם וחיתם לדבר הסגיר: (נא) ויך כל בכור במצרים ראשית אונים באהלי חם: (נב) ויסע כצאן עמו וינהגם כעדר במדבר: (נג) וינחם לבטח ולא פחדו ואת אויביהם כסה הים: (נד) ויביאם אל גבול קדשו הר זה קנתה ימינו: (נה) ויגרש מפניהם גוים ויפילם בחבל נחלה וישכן באהליהם שבטי ישראל: (נו) וינסו וימרו את אלהים עליון ועדותיו לא שמרו: (נז) ויסגו ויבגדו כאבותם נהפכו כקשת רמיה: (נח) ויכעיסוהו בבמותם ובפסיליהם יקניאוהו: (נט) שמע אלהים ויתעבר וימאס מאד בישראל: (ס) ויטש משכן שלו אהל שכן באדם: (סא) ויתן לשבי עזו ותפארתו ביד צר: (סב) ויסגר לחרב עמו ובנחלתו התעבר: (סג) בחוריו אכלה אש ובתולתיו לא הוללו: (סד) כהניו בחרב נפלו ואלמנתיו לא תבכינה: (סה) ויקץ כישן אדני כגבור מתרונן מיין: (סו) ויך צריו אחור חרפת עולם נתן למו: (סז) וימאס באהל יוסף ובשבט אפרים לא בחר: (סח) ויבחר את שבט יהודה את הר ציון אשר אהב: (סט) ויבן כמו רמים מקדשו כארץ יסדה לעולם: (ע) ויבחר בדוד עבדו ויקחהו ממכלאת צאן: (עא) מאחר עלות הביאו לרעות ביעקב עמו ובישראל נחלתו: (עב) וירעם כתם לבבו ובתבונות כפיו ינחם:

תהילים פרק-עט

(א) מזמור לאסף אלהים באו גוים בנחלתך טמאו את היכל קדשך שמו את ירושלם לעיים: (ב) נתנו את נבלת עבדיך מאכל לעוף השמים בשר חסידיך לחיתו ארץ: (ג) שפכו דמם כמים סביבות ירושלם ואין קובר: (ד) היינו חרפה לשכנינו לעג וקלס לסביבותינו: (ה) עד מה יהוה תאנף לנצח תבער כמו אש קנאתך: (ו) שפך חמתך אל הגוים אשר לא ידעוך ועל ממלכות אשר בשמך לא קראו: (ז) כי אכל את יעקב ואת נוהו השמו: (ח) אל תזכר לנו עונת ראשנים מהר יקדמונו רחמיך כי דלונו מאד: (ט) עזרנו אלהי ישענו על דבר כבוד שמך והצילנו וכפר על חטאתינו למען שמך: (י) למה יאמרו הגוים איה אלהיהם יודע בגיים לעינינו נקמת דם עבדיך השפוך: (יא) תבוא לפניך אנקת אסיר כגדל זרועך הותר בני תמותה: (יב) והשב לשכנינו שבעתים אל חיקם חרפתם אשר חרפוך אדני: (יג) ואנחנו עמך וצאן מרעיתך נודה לך לעולם לדר ודר נספר תהלתך:

תהילים פרק-פ

(א) למנצח אל ששנים עדות לאסף מזמור: (ב) רעה ישראל האזינה נהג כצאן יוסף ישב הכרובים הופיעה: (ג) לפני אפרים ובנימן ומנשה עוררה את גבורתך ולכה לישעתה לנו: (ד) אלהים השיבנו והאר פניך ונושעה: (ה) יהוה אלהים צבאות עד מתי עשנת בתפלת עמך: (ו) האכלתם לחם דמעה ותשקמו בדמעות שליש: (ז) תשימנו מדון לשכנינו ואיבינו ילעגו למו: (ח) אלהים צבאות השיבנו והאר פניך ונושעה: (ט) גפן ממצרים תסיע תגרש גוים ותטעה: (י) פנית לפניה ותשרש שרשיה ותמלא ארץ: (יא) כסו הרים צלה וענפיה ארזי אל: (יב) תשלח קצירה עד ים ואל נהר יונקותיה: (יג) למה פרצת גדריה וארוה כל עברי דרך: (יד) יכרסמנה חזיר מיער וזיז שדי ירענה: (טו) אלהים צבאות שוב נא הבט משמים וראה ופקד גפן זאת: (טז) וכנה אשר נטעה ימינך ועל בן אמצתה לך: (יז) שרפה באש כסוחה מגערת פניך יאבדו: (יח) תהי ידך על איש ימינך על בן אדם אמצת לך: (יט) ולא נסוג ממך תחינו ובשמך נקרא: (כ) יהוה אלהים צבאות השיבנו האר פניך ונושעה:

תהילים פרק-פא

(א) למנצח על הגתית לאסף: (ב) הרנינו לאלהים עוזנו הריעו לאלהי יעקב: (ג) שאו זמרה ותנו תף כנור נעים עם נבל: (ד) תקעו בחדש שופר בכסה ליום חגנו: (ה) כי חק לישראל הוא משפט לאלהי יעקב: (ו) עדות ביהוסף שמו בצאתו על ארץ מצרים שפת לא ידעתי אשמע: (ז) הסירותי מסבל שכמו כפיו מדוד תעברנה: (ח) בצרה קראת ואחלצך אענך בסתר רעם אבחנך על מי מריבה סלה: (ט) שמע עמי ואעידה בך ישראל אם תשמע לי: (י) לא יהיה בך אל זר ולא תשתחוה לאל נכר: (יא) אנכי יהוה אלהיך המעלך מארץ מצרים הרחב פיך ואמלאהו: (יב) ולא שמע עמי לקולי וישראל לא אבה לי: (יג) ואשלחהו בשרירות לבם ילכו במועצותיהם: (יד) לו עמי שמע לי ישראל בדרכי יהלכו: (טו) כמעט אויביהם אכניע ועל צריהם אשיב ידי: (טז) משנאי יהוה יכחשו לו ויהי עתם לעולם: (יז) ויאכילהו מחלב חטה ומצור דבש אשביעך:

תהילים פרק-פב

(א) מזמור לאסף אלהים נצב בעדת אל בקרב אלהים ישפט: (ב) עד מתי תשפטו עול ופני רשעים תשאו סלה: (ג) שפטו דל ויתום עני ורש הצדיקו: (ד) פלטו דל ואביון מיד רשעים הצילו: (ה) לא ידעו ולא יבינו בחשכה יתהלכו ימוטו כל מוסדי ארץ: (ו) אני אמרתי אלהים אתם ובני עליון כלכם: (ז) אכן כאדם תמותון וכאחד השרים תפלו: (ח) קומה אלהים שפטה הארץ כי אתה תנחל בכל הגוים:

תהילים פרק-פג

(א) שיר מזמור לאסף: (ב) אלהים אל דמי לך אל תחרש ואל תשקט אל: (ג) כי הנה אויביך יהמיון ומשנאיך נשאו ראש: (ד) על עמך יערימו סוד ויתיעצו על צפוניך: (ה) אמרו לכו ונכחידם מגוי ולא יזכר שם ישראל עוד: (ו) כי נועצו לב יחדו עליך ברית יכרתו: (ז) אהלי אדום וישמעאלים מואב והגרים: (ח) גבל ועמון ועמלק פלשת עם ישבי צור: (ט) גם אשור נלוה עמם היו זרוע לבני לוט סלה: (י) עשה להם כמדין כסיסרא כיבין בנחל קישון: (יא) נשמדו בעין דאר היו דמן לאדמה: (יב) שיתמו נדיבמו כערב וכזאב וכזבח וכצלמנע כל נסיכמו: (יג) אשר אמרו נירשה לנו את נאות אלהים: (יד) אלהי שיתמו כגלגל כקש לפני רוח: (טו) כאש תבער יער וכלהבה תלהט הרים: (טז) כן תרדפם בסערך ובסופתך תבהלם: (יז) מלא פניהם קלון ויבקשו שמך יהוה: (יח) יבשו ויבהלו עדי עד ויחפרו ויאבדו: (יט) וידעו כי אתה שמך יהוה לבדך עליון על כל הארץ:

תהילים פרק-פד

(א) למנצח על הגתית לבני קרח מזמור: (ב) מה ידידות משכנותיך יהוה צבאות: (ג) נכספה וגם כלתה נפשי לחצרות יהוה לבי ובשרי ירננו אל אל חי: (ד) גם צפור מצאה בית ודרור קן לה אשר שתה אפרחיה את מזבחותיך יהוה צבאות מלכי ואלהי: (ה) אשרי יושבי ביתך עוד יהללוך סלה: (ו) אשרי אדם עוז לו בך מסלות בלבבם: (ז) עברי בעמק הבכא מעין ישיתוהו גם ברכות יעטה מורה: (ח) ילכו מחיל אל חיל יראה אל אלהים בציון: (ט) יהוה אלהים צבאות שמעה תפלתי האזינה אלהי יעקב סלה: (י) מגננו ראה אלהים והבט פני משיחך: (יא) כי טוב יום בחצריך מאלף בחרתי הסתופף בבית אלהי מדור באהלי רשע: (יב) כי שמש ומגן יהוה אלהים חן וכבוד יתן יהוה לא ימנע טוב להלכים בתמים: (יג) יהוה צבאות אשרי אדם בטח בך:

תהילים פרק-פה

(א) למנצח לבני קרח מזמור: (ב) רצית יהוה ארצך שבת שבות יעקב: (ג) נשאת עון עמך כסית כל חטאתם סלה: (ד) אספת כל עברתך השיבות מחרון אפך: (ה) שובנו אלהי ישענו והפר כעסך עמנו: (ו) הלעולם תאנף בנו תמשך אפך לדר ודר: (ז) הלא אתה תשוב תחינו ועמך ישמחו בך: (ח) הראנו יהוה חסדך וישעך תתן לנו: (ט) אשמעה מה ידבר האל יהוה כי ידבר שלום אל עמו ואל חסידיו ואל ישובו לכסלה: