SOD TORAH
' (06:44)
 
  «» PDF
http://sodtorah.co.il/bavli.php?masehet=00&daf= - 089de7c820136eee43fb4a81ce4daf2c

"

דף ב - א"

: ".