SOD TORAH
' (14:27)
 
  «» PDF
http://sodtorah.co.il/bavli.php?masehet=01&daf= - c5f652e50790a05fb10fd010c27cf88a

"

דף ב - א"

: ".