SOD TORAH
' (06:43)
 
  «» PDF
http://sodtorah.co.il/bavli.php?masehet=03&daf= - b5b6a076e58b77c560c6b0bda8072ab3

"

דף ב - א"

: ".