SOD TORAH
כט' אלול התשפ (07:20), פרשת
חפש את הדברים הכי מעניינים בתורה: שם המשפחה שלך, השם שלך, מקום העבודה, בת הזוג שלך
 
צור קשר: sodtorah@gmail.com
מילון ארמית פורומים לוח שנה תוכנה להגהות תפילין תרומות

אנא עזרו לנו בתרומה להחזרה בתשובה ותקבלו את התוכנה לדילוגים + תיקון לשם שלכם לפי הדילוגים למעבר לתשלום
דרושים עובדים לזיכוי הרבים אנא פנו לאימייל sodtorah@gmail.com

חיפוש גימטריה
חיפוש ביטוי:   איפוס 
שיטת חישוב גימטריה:  שיטת חיפוש: 
ערך גימטריה מחושב
אנא הכנס ביטוי כדי לקבל תוצאת חישוב הגימטריה בשיטה הרצויה, ולאחר מכן לחץ חיפוש כדי לחפש את הערך הרצוי בתנ"ך.
רשימת פסוקים לפי מספר
להורדת הספר "בינו שנות דור ודור" כולל הסברים ודוגמאות
שיטת חלוקת התורה לפסוקים: 5888 (גמרא) | 5846 (שלנו) | 5842 (מסורה 2) | 5845 (מסורה 1)
טווח פסוקים להצגה (לפני שנים עבריות): 0 - 1000 | 1000 - 2000 | 2000 - 3000 | 3000 - 4000 | 4000 - 5000 | 5000 - 6000
שנה עבריתשנה לועזיתפסוק מתאיםמה קרה באותה שנה?
1 ('א)-3759 - -3758(בראשית א, א) בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ
2 ('ב)-3758 - -3757(בראשית א, ב) והארץ היתה תהו ובהו וחשך על פני תהום ורוח אלהים מרחפת על פני המים
3 ('ג)-3757 - -3756(בראשית א, ג) ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור
4 ('ד)-3756 - -3755(בראשית א, ד) וירא אלהים את האור כי טוב ויבדל אלהים בין האור ובין החשך
5 ('ה)-3755 - -3754(בראשית א, ה) ויקרא אלהים לאור יום ולחשך קרא לילה ויהי ערב ויהי בקר יום אחד
6 ('ו)-3754 - -3753(בראשית א, ו) ויאמר אלהים יהי רקיע בתוך המים ויהי מבדיל בין מים למים
7 ('ז)-3753 - -3752(בראשית א, ז) ויעש אלהים את הרקיע ויבדל בין המים אשר מתחת לרקיע ובין המים אשר מעל לרקיע ויהי כן
8 ('ח)-3752 - -3751(בראשית א, ח) ויקרא אלהים לרקיע שמים ויהי ערב ויהי בקר יום שני
9 ('ט)-3751 - -3750(בראשית א, ט) ויאמר אלהים יקוו המים מתחת השמים אל מקום אחד ותראה היבשה ויהי כן
10 ('י)-3750 - -3749(בראשית א, י) ויקרא אלהים ליבשה ארץ ולמקוה המים קרא ימים וירא אלהים כי טוב
11 ('יא)-3749 - -3748(בראשית א, יא) ויאמר אלהים תדשא הארץ דשא עשב מזריע זרע עץ פרי עשה פרי למינו אשר זרעו בו על הארץ ויהי כן
12 ('יב)-3748 - -3747(בראשית א, יב) ותוצא הארץ דשא עשב מזריע זרע למינהו ועץ עשה פרי אשר זרעו בו למינהו וירא אלהים כי טוב
13 ('יג)-3747 - -3746(בראשית א, יג) ויהי ערב ויהי בקר יום שלישי
14 ('יד)-3746 - -3745(בראשית א, יד) ויאמר אלהים יהי מארת ברקיע השמים להבדיל בין היום ובין הלילה והיו לאתת ולמועדים ולימים ושנים
15 ('טו)-3745 - -3744(בראשית א, טו) והיו למאורת ברקיע השמים להאיר על הארץ ויהי כן
16 ('טז)-3744 - -3743(בראשית א, טז) ויעש אלהים את שני המארת הגדלים את המאור הגדל לממשלת היום ואת המאור הקטן לממשלת הלילה ואת הכוכבים
17 ('יז)-3743 - -3742(בראשית א, יז) ויתן אתם אלהים ברקיע השמים להאיר על הארץ
18 ('יח)-3742 - -3741(בראשית א, יח) ולמשל ביום ובלילה ולהבדיל בין האור ובין החשך וירא אלהים כי טוב
19 ('יט)-3741 - -3740(בראשית א, יט) ויהי ערב ויהי בקר יום רביעי
20 ('כ)-3740 - -3739(בראשית א, כ) ויאמר אלהים ישרצו המים שרץ נפש חיה ועוף יעופף על הארץ על פני רקיע השמים
21 ('כא)-3739 - -3738(בראשית א, כא) ויברא אלהים את התנינם הגדלים ואת כל נפש החיה הרמשת אשר שרצו המים למינהם ואת כל עוף כנף למינהו וירא אלהים כי טוב
22 ('כב)-3738 - -3737(בראשית א, כב) ויברך אתם אלהים לאמר פרו ורבו ומלאו את המים בימים והעוף ירב בארץ
23 ('כג)-3737 - -3736(בראשית א, כג) ויהי ערב ויהי בקר יום חמישי
24 ('כד)-3736 - -3735(בראשית א, כד) ויאמר אלהים תוצא הארץ נפש חיה למינה בהמה ורמש וחיתו ארץ למינה ויהי כן
25 ('כה)-3735 - -3734(בראשית א, כה) ויעש אלהים את חית הארץ למינה ואת הבהמה למינה ואת כל רמש האדמה למינהו וירא אלהים כי טוב
26 ('כו)-3734 - -3733(בראשית א, כו) ויאמר אלהים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו וירדו בדגת הים ובעוף השמים ובבהמה ובכל הארץ ובכל הרמש הרמש על הארץ
27 ('כז)-3733 - -3732(בראשית א, כז) ויברא אלהים את האדם בצלמו בצלם אלהים ברא אתו זכר ונקבה ברא אתם
28 ('כח)-3732 - -3731(בראשית א, כח) ויברך אתם אלהים ויאמר להם אלהים פרו ורבו ומלאו את הארץ וכבשה ורדו בדגת הים ובעוף השמים ובכל חיה הרמשת על הארץ
29 ('כט)-3731 - -3730(בראשית א, כט) ויאמר אלהים הנה נתתי לכם את כל עשב זרע זרע אשר על פני כל הארץ ואת כל העץ אשר בו פרי עץ זרע זרע לכם יהיה לאכלה
30 ('ל)-3730 - -3729(בראשית א, ל) ולכל חית הארץ ולכל עוף השמים ולכל רומש על הארץ אשר בו נפש חיה את כל ירק עשב לאכלה ויהי כן
31 ('לא)-3729 - -3728(בראשית א, לא) וירא אלהים את כל אשר עשה והנה טוב מאד ויהי ערב ויהי בקר יום הששי
32 ('לב)-3728 - -3727(בראשית ב, א) ויכלו השמים והארץ וכל צבאם
33 ('לג)-3727 - -3726(בראשית ב, ב) ויכל אלהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה וישבת ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה
34 ('לד)-3726 - -3725(בראשית ב, ג) ויברך אלהים את יום השביעי ויקדש אתו כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלהים לעשות
35 ('לה)-3725 - -3724(בראשית ב, ד) אלה תולדות השמים והארץ בהבראם ביום עשות יהוה אלהים ארץ ושמים
36 ('לו)-3724 - -3723(בראשית ב, ה) וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ וכל עשב השדה טרם יצמח כי לא המטיר יהוה אלהים על הארץ ואדם אין לעבד את האדמה
37 ('לז)-3723 - -3722(בראשית ב, ו) ואד יעלה מן הארץ והשקה את כל פני האדמה
38 ('לח)-3722 - -3721(בראשית ב, ז) וייצר יהוה אלהים את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה
39 ('לט)-3721 - -3720(בראשית ב, ח) ויטע יהוה אלהים גן בעדן מקדם וישם שם את האדם אשר יצר
40 ('מ)-3720 - -3719(בראשית ב, ט) ויצמח יהוה אלהים מן האדמה כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל ועץ החיים בתוך הגן ועץ הדעת טוב ורע
41 ('מא)-3719 - -3718(בראשית ב, י) ונהר יצא מעדן להשקות את הגן ומשם יפרד והיה לארבעה ראשים
42 ('מב)-3718 - -3717(בראשית ב, יא) שם האחד פישון הוא הסבב את כל ארץ החוילה אשר שם הזהב
43 ('מג)-3717 - -3716(בראשית ב, יב) וזהב הארץ ההוא טוב שם הבדלח ואבן השהם
44 ('מד)-3716 - -3715(בראשית ב, יג) ושם הנהר השני גיחון הוא הסובב את כל ארץ כוש
45 ('מה)-3715 - -3714(בראשית ב, יד) ושם הנהר השלישי חדקל הוא ההלך קדמת אשור והנהר הרביעי הוא פרת
46 ('מו)-3714 - -3713(בראשית ב, טו) ויקח יהוה אלהים את האדם וינחהו בגן עדן לעבדה ולשמרה
47 ('מז)-3713 - -3712(בראשית ב, טז) ויצו יהוה אלהים על האדם לאמר מכל עץ הגן אכל תאכל
48 ('מח)-3712 - -3711(בראשית ב, יז) ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו כי ביום אכלך ממנו מות תמות
49 ('מט)-3711 - -3710(בראשית ב, יח) ויאמר יהוה אלהים לא טוב היות האדם לבדו אעשה לו עזר כנגדו
50 ('נ)-3710 - -3709(בראשית ב, יט) ויצר יהוה אלהים מן האדמה כל חית השדה ואת כל עוף השמים ויבא אל האדם לראות מה יקרא לו וכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה הוא שמו
51 ('נא)-3709 - -3708(בראשית ב, כ) ויקרא האדם שמות לכל הבהמה ולעוף השמים ולכל חית השדה ולאדם לא מצא עזר כנגדו
52 ('נב)-3708 - -3707(בראשית ב, כא) ויפל יהוה אלהים תרדמה על האדם ויישן ויקח אחת מצלעתיו ויסגר בשר תחתנה
53 ('נג)-3707 - -3706(בראשית ב, כב) ויבן יהוה אלהים את הצלע אשר לקח מן האדם לאשה ויבאה אל האדם
54 ('נד)-3706 - -3705(בראשית ב, כג) ויאמר האדם זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי לזאת יקרא אשה כי מאיש לקחה זאת
55 ('נה)-3705 - -3704(בראשית ב, כד) על כן יעזב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד
56 ('נו)-3704 - -3703(בראשית ב, כה) ויהיו שניהם ערומים האדם ואשתו ולא יתבששו
57 ('נז)-3703 - -3702(בראשית ג, א) והנחש היה ערום מכל חית השדה אשר עשה יהוה אלהים ויאמר אל האשה אף כי אמר אלהים לא תאכלו מכל עץ הגן
58 ('נח)-3702 - -3701(בראשית ג, ב) ותאמר האשה אל הנחש מפרי עץ הגן נאכל
59 ('נט)-3701 - -3700(בראשית ג, ג) ומפרי העץ אשר בתוך הגן אמר אלהים לא תאכלו ממנו ולא תגעו בו פן תמתון
60 ('ס)-3700 - -3699(בראשית ג, ד) ויאמר הנחש אל האשה לא מות תמתון
61 ('סא)-3699 - -3698(בראשית ג, ה) כי ידע אלהים כי ביום אכלכם ממנו ונפקחו עיניכם והייתם כאלהים ידעי טוב ורע
62 ('סב)-3698 - -3697(בראשית ג, ו) ותרא האשה כי טוב העץ למאכל וכי תאוה הוא לעינים ונחמד העץ להשכיל ותקח מפריו ותאכל ותתן גם לאישה עמה ויאכל
63 ('סג)-3697 - -3696(בראשית ג, ז) ותפקחנה עיני שניהם וידעו כי עירמם הם ויתפרו עלה תאנה ויעשו להם חגרת
64 ('סד)-3696 - -3695(בראשית ג, ח) וישמעו את קול יהוה אלהים מתהלך בגן לרוח היום ויתחבא האדם ואשתו מפני יהוה אלהים בתוך עץ הגן
65 ('סה)-3695 - -3694(בראשית ג, ט) ויקרא יהוה אלהים אל האדם ויאמר לו איכה
66 ('סו)-3694 - -3693(בראשית ג, י) ויאמר את קלך שמעתי בגן ואירא כי עירם אנכי ואחבא
67 ('סז)-3693 - -3692(בראשית ג, יא) ויאמר מי הגיד לך כי עירם אתה המן העץ אשר צויתיך לבלתי אכל ממנו אכלת
68 ('סח)-3692 - -3691(בראשית ג, יב) ויאמר האדם האשה אשר נתתה עמדי הוא נתנה לי מן העץ ואכל
69 ('סט)-3691 - -3690(בראשית ג, יג) ויאמר יהוה אלהים לאשה מה זאת עשית ותאמר האשה הנחש השיאני ואכל
70 ('ע)-3690 - -3689(בראשית ג, יד) ויאמר יהוה אלהים אל הנחש כי עשית זאת ארור אתה מכל הבהמה ומכל חית השדה על גחנך תלך ועפר תאכל כל ימי חייך
71 ('עא)-3689 - -3688(בראשית ג, טו) ואיבה אשית בינך ובין האשה ובין זרעך ובין זרעה הוא ישופך ראש ואתה תשופנו עקב
72 ('עב)-3688 - -3687(בראשית ג, טז) אל האשה אמר הרבה ארבה עצבונך והרנך בעצב תלדי בנים ואל אישך תשוקתך והוא ימשל בך
73 ('עג)-3687 - -3686(בראשית ג, יז) ולאדם אמר כי שמעת לקול אשתך ותאכל מן העץ אשר צויתיך לאמר לא תאכל ממנו ארורה האדמה בעבורך בעצבון תאכלנה כל ימי חייך
74 ('עד)-3686 - -3685(בראשית ג, יח) וקוץ ודרדר תצמיח לך ואכלת את עשב השדה
75 ('עה)-3685 - -3684(בראשית ג, יט) בזעת אפיך תאכל לחם עד שובך אל האדמה כי ממנה לקחת כי עפר אתה ואל עפר תשוב
76 ('עו)-3684 - -3683(בראשית ג, כ) ויקרא האדם שם אשתו חוה כי הוא היתה אם כל חי
77 ('עז)-3683 - -3682(בראשית ג, כא) ויעש יהוה אלהים לאדם ולאשתו כתנות עור וילבשם
78 ('עח)-3682 - -3681(בראשית ג, כב) ויאמר יהוה אלהים הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע ועתה פן ישלח ידו ולקח גם מעץ החיים ואכל וחי לעלם
79 ('עט)-3681 - -3680(בראשית ג, כג) וישלחהו יהוה אלהים מגן עדן לעבד את האדמה אשר לקח משם
80 ('פ)-3680 - -3679(בראשית ג, כד) ויגרש את האדם וישכן מקדם לגן עדן את הכרבים ואת להט החרב המתהפכת לשמר את דרך עץ החיים
81 ('פא)-3679 - -3678(בראשית ד, א) והאדם ידע את חוה אשתו ותהר ותלד את קין ותאמר קניתי איש את יהוה
82 ('פב)-3678 - -3677(בראשית ד, ב) ותסף ללדת את אחיו את הבל ויהי הבל רעה צאן וקין היה עבד אדמה
83 ('פג)-3677 - -3676(בראשית ד, ג) ויהי מקץ ימים ויבא קין מפרי האדמה מנחה ליהוה
84 ('פד)-3676 - -3675(בראשית ד, ד) והבל הביא גם הוא מבכרות צאנו ומחלבהן וישע יהוה אל הבל ואל מנחתו
85 ('פה)-3675 - -3674(בראשית ד, ה) ואל קין ואל מנחתו לא שעה ויחר לקין מאד ויפלו פניו
86 ('פו)-3674 - -3673(בראשית ד, ו) ויאמר יהוה אל קין למה חרה לך ולמה נפלו פניך
87 ('פז)-3673 - -3672(בראשית ד, ז) הלוא אם תיטיב שאת ואם לא תיטיב לפתח חטאת רבץ ואליך תשוקתו ואתה תמשל בו
88 ('פח)-3672 - -3671(בראשית ד, ח) ויאמר קין אל הבל אחיו ויהי בהיותם בשדה ויקם קין אל הבל אחיו ויהרגהו
89 ('פט)-3671 - -3670(בראשית ד, ט) ויאמר יהוה אל קין אי הבל אחיך ויאמר לא ידעתי השמר אחי אנכי
90 ('צ)-3670 - -3669(בראשית ד, י) ויאמר מה עשית קול דמי אחיך צעקים אלי מן האדמה
91 ('צא)-3669 - -3668(בראשית ד, יא) ועתה ארור אתה מן האדמה אשר פצתה את פיה לקחת את דמי אחיך מידך
92 ('צב)-3668 - -3667(בראשית ד, יב) כי תעבד את האדמה לא תסף תת כחה לך נע ונד תהיה בארץ
93 ('צג)-3667 - -3666(בראשית ד, יג) ויאמר קין אל יהוה גדול עוני מנשוא
94 ('צד)-3666 - -3665(בראשית ד, יד) הן גרשת אתי היום מעל פני האדמה ומפניך אסתר והייתי נע ונד בארץ והיה כל מצאי יהרגני
95 ('צה)-3665 - -3664(בראשית ד, טו) ויאמר לו יהוה לכן כל הרג קין שבעתים יקם וישם יהוה לקין אות לבלתי הכות אתו כל מצאו
96 ('צו)-3664 - -3663(בראשית ד, טז) ויצא קין מלפני יהוה וישב בארץ נוד קדמת עדן
97 ('צז)-3663 - -3662(בראשית ד, יז) וידע קין את אשתו ותהר ותלד את חנוך ויהי בנה עיר ויקרא שם העיר כשם בנו חנוך
98 ('צח)-3662 - -3661(בראשית ד, יח) ויולד לחנוך את עירד ועירד ילד את מחויאל ומחייאל ילד את מתושאל ומתושאל ילד את למך
99 ('צט)-3661 - -3660(בראשית ד, יט) ויקח לו למך שתי נשים שם האחת עדה ושם השנית צלה
100 ('ק)-3660 - -3659(בראשית ד, כ) ותלד עדה את יבל הוא היה אבי ישב אהל ומקנה
101 ('קא)-3659 - -3658(בראשית ד, כא) ושם אחיו יובל הוא היה אבי כל תפש כנור ועוגב
102 ('קב)-3658 - -3657(בראשית ד, כב) וצלה גם הוא ילדה את תובל קין לטש כל חרש נחשת וברזל ואחות תובל קין נעמה
103 ('קג)-3657 - -3656(בראשית ד, כג) ויאמר למך לנשיו עדה וצלה שמען קולי נשי למך האזנה אמרתי כי איש הרגתי לפצעי וילד לחברתי
104 ('קד)-3656 - -3655(בראשית ד, כד) כי שבעתים יקם קין ולמך שבעים ושבעה
105 ('קה)-3655 - -3654(בראשית ד, כה) וידע אדם עוד את אשתו ותלד בן ותקרא את שמו שת כי שת לי אלהים זרע אחר תחת הבל כי הרגו קין
106 ('קו)-3654 - -3653(בראשית ד, כו) ולשת גם הוא ילד בן ויקרא את שמו אנוש אז הוחל לקרא בשם יהוה
107 ('קז)-3653 - -3652(בראשית ה, א) זה ספר תולדת אדם ביום ברא אלהים אדם בדמות אלהים עשה אתו
108 ('קח)-3652 - -3651(בראשית ה, ב) זכר ונקבה בראם ויברך אתם ויקרא את שמם אדם ביום הבראם
109 ('קט)-3651 - -3650(בראשית ה, ג) ויחי אדם שלשים ומאת שנה ויולד בדמותו כצלמו ויקרא את שמו שת
110 ('קי)-3650 - -3649(בראשית ה, ד) ויהיו ימי אדם אחרי הולידו את שת שמנה מאת שנה ויולד בנים ובנות
111 ('קיא)-3649 - -3648(בראשית ה, ה) ויהיו כל ימי אדם אשר חי תשע מאות שנה ושלשים שנה וימת
112 ('קיב)-3648 - -3647(בראשית ה, ו) ויחי שת חמש שנים ומאת שנה ויולד את אנוש
113 ('קיג)-3647 - -3646(בראשית ה, ז) ויחי שת אחרי הולידו את אנוש שבע שנים ושמנה מאות שנה ויולד בנים ובנות
114 ('קיד)-3646 - -3645(בראשית ה, ח) ויהיו כל ימי שת שתים עשרה שנה ותשע מאות שנה וימת
115 ('קיה)-3645 - -3644(בראשית ה, ט) ויחי אנוש תשעים שנה ויולד את קינן
116 ('קיו)-3644 - -3643(בראשית ה, י) ויחי אנוש אחרי הולידו את קינן חמש עשרה שנה ושמנה מאות שנה ויולד בנים ובנות
117 ('קיז)-3643 - -3642(בראשית ה, יא) ויהיו כל ימי אנוש חמש שנים ותשע מאות שנה וימת
118 ('קיח)-3642 - -3641(בראשית ה, יב) ויחי קינן שבעים שנה ויולד את מהללאל
119 ('קיט)-3641 - -3640(בראשית ה, יג) ויחי קינן אחרי הולידו את מהללאל ארבעים שנה ושמנה מאות שנה ויולד בנים ובנות
120 ('קכ)-3640 - -3639(בראשית ה, יד) ויהיו כל ימי קינן עשר שנים ותשע מאות שנה וימת
121 ('קכא)-3639 - -3638(בראשית ה, טו) ויחי מהללאל חמש שנים וששים שנה ויולד את ירד
122 ('קכב)-3638 - -3637(בראשית ה, טז) ויחי מהללאל אחרי הולידו את ירד שלשים שנה ושמנה מאות שנה ויולד בנים ובנות
123 ('קכג)-3637 - -3636(בראשית ה, יז) ויהיו כל ימי מהללאל חמש ותשעים שנה ושמנה מאות שנה וימת
124 ('קכד)-3636 - -3635(בראשית ה, יח) ויחי ירד שתים וששים שנה ומאת שנה ויולד את חנוך
125 ('קכה)-3635 - -3634(בראשית ה, יט) ויחי ירד אחרי הולידו את חנוך שמנה מאות שנה ויולד בנים ובנות
126 ('קכו)-3634 - -3633(בראשית ה, כ) ויהיו כל ימי ירד שתים וששים שנה ותשע מאות שנה וימת
127 ('קכז)-3633 - -3632(בראשית ה, כא) ויחי חנוך חמש וששים שנה ויולד את מתושלח
128 ('קכח)-3632 - -3631(בראשית ה, כב) ויתהלך חנוך את האלהים אחרי הולידו את מתושלח שלש מאות שנה ויולד בנים ובנות
129 ('קכט)-3631 - -3630(בראשית ה, כג) ויהי כל ימי חנוך חמש וששים שנה ושלש מאות שנה
130 ('קל)-3630 - -3629(בראשית ה, כד) ויתהלך חנוך את האלהים ואיננו כי לקח אתו אלהים
131 ('קלא)-3629 - -3628(בראשית ה, כה) ויחי מתושלח שבע ושמנים שנה ומאת שנה ויולד את למך
132 ('קלב)-3628 - -3627(בראשית ה, כו) ויחי מתושלח אחרי הולידו את למך שתים ושמונים שנה ושבע מאות שנה ויולד בנים ובנות
133 ('קלג)-3627 - -3626(בראשית ה, כז) ויהיו כל ימי מתושלח תשע וששים שנה ותשע מאות שנה וימת
134 ('קלד)-3626 - -3625(בראשית ה, כח) ויחי למך שתים ושמנים שנה ומאת שנה ויולד בן
135 ('קלה)-3625 - -3624(בראשית ה, כט) ויקרא את שמו נח לאמר זה ינחמנו ממעשנו ומעצבון ידינו מן האדמה אשר אררה יהוה
136 ('קלו)-3624 - -3623(בראשית ה, ל) ויחי למך אחרי הולידו את נח חמש ותשעים שנה וחמש מאת שנה ויולד בנים ובנות
137 ('קלז)-3623 - -3622(בראשית ה, לא) ויהי כל ימי למך שבע ושבעים שנה ושבע מאות שנה וימת
138 ('קלח)-3622 - -3621(בראשית ה, לב) ויהי נח בן חמש מאות שנה ויולד נח את שם את חם ואת יפת
139 ('קלט)-3621 - -3620(בראשית ו, א) ויהי כי החל האדם לרב על פני האדמה ובנות ילדו להם
140 ('קמ)-3620 - -3619(בראשית ו, ב) ויראו בני האלהים את בנות האדם כי טבת הנה ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו
141 ('קמא)-3619 - -3618(בראשית ו, ג) ויאמר יהוה לא ידון רוחי באדם לעלם בשגם הוא בשר והיו ימיו מאה ועשרים שנה
142 ('קמב)-3618 - -3617(בראשית ו, ד) הנפלים היו בארץ בימים ההם וגם אחרי כן אשר יבאו בני האלהים אל בנות האדם וילדו להם המה הגברים אשר מעולם אנשי השם
143 ('קמג)-3617 - -3616(בראשית ו, ה) וירא יהוה כי רבה רעת האדם בארץ וכל יצר מחשבת לבו רק רע כל היום
144 ('קמד)-3616 - -3615(בראשית ו, ו) וינחם יהוה כי עשה את האדם בארץ ויתעצב אל לבו
145 ('קמה)-3615 - -3614(בראשית ו, ז) ויאמר יהוה אמחה את האדם אשר בראתי מעל פני האדמה מאדם עד בהמה עד רמש ועד עוף השמים כי נחמתי כי עשיתם
146 ('קמו)-3614 - -3613(בראשית ו, ח) ונח מצא חן בעיני יהוה
147 ('קמז)-3613 - -3612(נח ו, ט) אלה תולדת נח נח איש צדיק תמים היה בדרתיו את האלהים התהלך נח
148 ('קמח)-3612 - -3611(נח ו, י) ויולד נח שלשה בנים את שם את חם ואת יפת
149 ('קמט)-3611 - -3610(נח ו, יא) ותשחת הארץ לפני האלהים ותמלא הארץ חמס
150 ('קנ)-3610 - -3609(נח ו, יב) וירא אלהים את הארץ והנה נשחתה כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ
151 ('קנא)-3609 - -3608(נח ו, יג) ויאמר אלהים לנח קץ כל בשר בא לפני כי מלאה הארץ חמס מפניהם והנני משחיתם את הארץ
152 ('קנב)-3608 - -3607(נח ו, יד) עשה לך תבת עצי גפר קנים תעשה את התבה וכפרת אתה מבית ומחוץ בכפר
153 ('קנג)-3607 - -3606(נח ו, טו) וזה אשר תעשה אתה שלש מאות אמה ארך התבה חמשים אמה רחבה ושלשים אמה קומתה
154 ('קנד)-3606 - -3605(נח ו, טז) צהר תעשה לתבה ואל אמה תכלנה מלמעלה ופתח התבה בצדה תשים תחתים שנים ושלשים תעשה
155 ('קנה)-3605 - -3604(נח ו, יז) ואני הנני מביא את המבול מים על הארץ לשחת כל בשר אשר בו רוח חיים מתחת השמים כל אשר בארץ יגוע
156 ('קנו)-3604 - -3603(נח ו, יח) והקמתי את בריתי אתך ובאת אל התבה אתה ובניך ואשתך ונשי בניך אתך
157 ('קנז)-3603 - -3602(נח ו, יט) ומכל החי מכל בשר שנים מכל תביא אל התבה להחית אתך זכר ונקבה יהיו
158 ('קנח)-3602 - -3601(נח ו, כ) מהעוף למינהו ומן הבהמה למינה מכל רמש האדמה למינהו שנים מכל יבאו אליך להחיות
159 ('קנט)-3601 - -3600(נח ו, כא) ואתה קח לך מכל מאכל אשר יאכל ואספת אליך והיה לך ולהם לאכלה
160 ('קס)-3600 - -3599(נח ו, כב) ויעש נח ככל אשר צוה אתו אלהים כן עשה
161 ('קסא)-3599 - -3598(בראשית ז, א) ויאמר יהוה לנח בא אתה וכל ביתך אל התבה כי אתך ראיתי צדיק לפני בדור הזה
162 ('קסב)-3598 - -3597(בראשית ז, ב) מכל הבהמה הטהורה תקח לך שבעה שבעה איש ואשתו ומן הבהמה אשר לא טהרה הוא שנים איש ואשתו
163 ('קסג)-3597 - -3596(בראשית ז, ג) גם מעוף השמים שבעה שבעה זכר ונקבה לחיות זרע על פני כל הארץ
164 ('קסד)-3596 - -3595(בראשית ז, ד) כי לימים עוד שבעה אנכי ממטיר על הארץ ארבעים יום וארבעים לילה ומחיתי את כל היקום אשר עשיתי מעל פני האדמה
165 ('קסה)-3595 - -3594(בראשית ז, ה) ויעש נח ככל אשר צוהו יהוה
166 ('קסו)-3594 - -3593(בראשית ז, ו) ונח בן שש מאות שנה והמבול היה מים על הארץ
167 ('קסז)-3593 - -3592(בראשית ז, ז) ויבא נח ובניו ואשתו ונשי בניו אתו אל התבה מפני מי המבול
168 ('קסח)-3592 - -3591(בראשית ז, ח) מן הבהמה הטהורה ומן הבהמה אשר איננה טהרה ומן העוף וכל אשר רמש על האדמה
169 ('קסט)-3591 - -3590(בראשית ז, ט) שנים שנים באו אל נח אל התבה זכר ונקבה כאשר צוה אלהים את נח
170 ('קע)-3590 - -3589(בראשית ז, י) ויהי לשבעת הימים ומי המבול היו על הארץ
171 ('קעא)-3589 - -3588(בראשית ז, יא) בשנת שש מאות שנה לחיי נח בחדש השני בשבעה עשר יום לחדש ביום הזה נבקעו כל מעינות תהום רבה וארבת השמים נפתחו
172 ('קעב)-3588 - -3587(בראשית ז, יב) ויהי הגשם על הארץ ארבעים יום וארבעים לילה
173 ('קעג)-3587 - -3586(בראשית ז, יג) בעצם היום הזה בא נח ושם וחם ויפת בני נח ואשת נח ושלשת נשי בניו אתם אל התבה
174 ('קעד)-3586 - -3585(בראשית ז, יד) המה וכל החיה למינה וכל הבהמה למינה וכל הרמש הרמש על הארץ למינהו וכל העוף למינהו כל צפור כל כנף
175 ('קעה)-3585 - -3584(בראשית ז, טו) ויבאו אל נח אל התבה שנים שנים מכל הבשר אשר בו רוח חיים
176 ('קעו)-3584 - -3583(בראשית ז, טז) והבאים זכר ונקבה מכל בשר באו כאשר צוה אתו אלהים ויסגר יהוה בעדו
177 ('קעז)-3583 - -3582(בראשית ז, יז) ויהי המבול ארבעים יום על הארץ וירבו המים וישאו את התבה ותרם מעל הארץ
178 ('קעח)-3582 - -3581(בראשית ז, יח) ויגברו המים וירבו מאד על הארץ ותלך התבה על פני המים
179 ('קעט)-3581 - -3580(בראשית ז, יט) והמים גברו מאד מאד על הארץ ויכסו כל ההרים הגבהים אשר תחת כל השמים
180 ('קפ)-3580 - -3579(בראשית ז, כ) חמש עשרה אמה מלמעלה גברו המים ויכסו ההרים
181 ('קפא)-3579 - -3578(בראשית ז, כא) ויגוע כל בשר הרמש על הארץ בעוף ובבהמה ובחיה ובכל השרץ השרץ על הארץ וכל האדם
182 ('קפב)-3578 - -3577(בראשית ז, כב) כל אשר נשמת רוח חיים באפיו מכל אשר בחרבה מתו
183 ('קפג)-3577 - -3576(בראשית ז, כג) וימח את כל היקום אשר על פני האדמה מאדם עד בהמה עד רמש ועד עוף השמים וימחו מן הארץ וישאר אך נח ואשר אתו בתבה
184 ('קפד)-3576 - -3575(בראשית ז, כד) ויגברו המים על הארץ חמשים ומאת יום
185 ('קפה)-3575 - -3574(בראשית ח, א) ויזכר אלהים את נח ואת כל החיה ואת כל הבהמה אשר אתו בתבה ויעבר אלהים רוח על הארץ וישכו המים
186 ('קפו)-3574 - -3573(בראשית ח, ב) ויסכרו מעינת תהום וארבת השמים ויכלא הגשם מן השמים
187 ('קפז)-3573 - -3572(בראשית ח, ג) וישבו המים מעל הארץ הלוך ושוב ויחסרו המים מקצה חמשים ומאת יום
188 ('קפח)-3572 - -3571(בראשית ח, ד) ותנח התבה בחדש השביעי בשבעה עשר יום לחדש על הרי אררט
189 ('קפט)-3571 - -3570(בראשית ח, ה) והמים היו הלוך וחסור עד החדש העשירי בעשירי באחד לחדש נראו ראשי ההרים
190 ('קצ)-3570 - -3569(בראשית ח, ו) ויהי מקץ ארבעים יום ויפתח נח את חלון התבה אשר עשה
191 ('קצא)-3569 - -3568(בראשית ח, ז) וישלח את הערב ויצא יצוא ושוב עד יבשת המים מעל הארץ
192 ('קצב)-3568 - -3567(בראשית ח, ח) וישלח את היונה מאתו לראות הקלו המים מעל פני האדמה
193 ('קצג)-3567 - -3566(בראשית ח, ט) ולא מצאה היונה מנוח לכף רגלה ותשב אליו אל התבה כי מים על פני כל הארץ וישלח ידו ויקחה ויבא אתה אליו אל התבה
194 ('קצד)-3566 - -3565(בראשית ח, י) ויחל עוד שבעת ימים אחרים ויסף שלח את היונה מן התבה
195 ('קצה)-3565 - -3564(בראשית ח, יא) ותבא אליו היונה לעת ערב והנה עלה זית טרף בפיה וידע נח כי קלו המים מעל הארץ
196 ('קצו)-3564 - -3563(בראשית ח, יב) וייחל עוד שבעת ימים אחרים וישלח את היונה ולא יספה שוב אליו עוד
197 ('קצז)-3563 - -3562(בראשית ח, יג) ויהי באחת ושש מאות שנה בראשון באחד לחדש חרבו המים מעל הארץ ויסר נח את מכסה התבה וירא והנה חרבו פני האדמה
198 ('קצח)-3562 - -3561(בראשית ח, יד) ובחדש השני בשבעה ועשרים יום לחדש יבשה הארץ
199 ('קצט)-3561 - -3560(בראשית ח, טו) וידבר אלהים אל נח לאמר
200 ('ר)-3560 - -3559(בראשית ח, טז) צא מן התבה אתה ואשתך ובניך ונשי בניך אתך
201 ('רא)-3559 - -3558(בראשית ח, יז) כל החיה אשר אתך מכל בשר בעוף ובבהמה ובכל הרמש הרמש על הארץ הוצא אתך ושרצו בארץ ופרו ורבו על הארץ
202 ('רב)-3558 - -3557(בראשית ח, יח) ויצא נח ובניו ואשתו ונשי בניו אתו
203 ('רג)-3557 - -3556(בראשית ח, יט) כל החיה כל הרמש וכל העוף כל רומש על הארץ למשפחתיהם יצאו מן התבה
204 ('רד)-3556 - -3555(בראשית ח, כ) ויבן נח מזבח ליהוה ויקח מכל הבהמה הטהרה ומכל העוף הטהור ויעל עלת במזבח
205 ('רה)-3555 - -3554(בראשית ח, כא) וירח יהוה את ריח הניחח ויאמר יהוה אל לבו לא אסף לקלל עוד את האדמה בעבור האדם כי יצר לב האדם רע מנעריו ולא אסף עוד להכות את כל חי כאשר עשיתי
206 ('רו)-3554 - -3553(בראשית ח, כב) עד כל ימי הארץ זרע וקציר וקר וחם וקיץ וחרף ויום ולילה לא ישבתו
207 ('רז)-3553 - -3552(בראשית ט, א) ויברך אלהים את נח ואת בניו ויאמר להם פרו ורבו ומלאו את הארץ
208 ('רח)-3552 - -3551(בראשית ט, ב) ומוראכם וחתכם יהיה על כל חית הארץ ועל כל עוף השמים בכל אשר תרמש האדמה ובכל דגי הים בידכם נתנו
209 ('רט)-3551 - -3550(בראשית ט, ג) כל רמש אשר הוא חי לכם יהיה לאכלה כירק עשב נתתי לכם את כל
210 ('רי)-3550 - -3549(בראשית ט, ד) אך בשר בנפשו דמו לא תאכלו
211 ('ריא)-3549 - -3548(בראשית ט, ה) ואך את דמכם לנפשתיכם אדרש מיד כל חיה אדרשנו ומיד האדם מיד איש אחיו אדרש את נפש האדם
212 ('ריב)-3548 - -3547(בראשית ט, ו) שפך דם האדם באדם דמו ישפך כי בצלם אלהים עשה את האדם
213 ('ריג)-3547 - -3546(בראשית ט, ז) ואתם פרו ורבו שרצו בארץ ורבו בה
214 ('ריד)-3546 - -3545(בראשית ט, ח) ויאמר אלהים אל נח ואל בניו אתו לאמר
215 ('ריה)-3545 - -3544(בראשית ט, ט) ואני הנני מקים את בריתי אתכם ואת זרעכם אחריכם
216 ('ריו)-3544 - -3543(בראשית ט, י) ואת כל נפש החיה אשר אתכם בעוף בבהמה ובכל חית הארץ אתכם מכל יצאי התבה לכל חית הארץ
217 ('ריז)-3543 - -3542(בראשית ט, יא) והקמתי את בריתי אתכם ולא יכרת כל בשר עוד ממי המבול ולא יהיה עוד מבול לשחת הארץ
218 ('ריח)-3542 - -3541(בראשית ט, יב) ויאמר אלהים זאת אות הברית אשר אני נתן ביני וביניכם ובין כל נפש חיה אשר אתכם לדרת עולם
219 ('ריט)-3541 - -3540(בראשית ט, יג) את קשתי נתתי בענן והיתה לאות ברית ביני ובין הארץ
220 ('רכ)-3540 - -3539(בראשית ט, יד) והיה בענני ענן על הארץ ונראתה הקשת בענן
221 ('רכא)-3539 - -3538(בראשית ט, טו) וזכרתי את בריתי אשר ביני וביניכם ובין כל נפש חיה בכל בשר ולא יהיה עוד המים למבול לשחת כל בשר
222 ('רכב)-3538 - -3537(בראשית ט, טז) והיתה הקשת בענן וראיתיה לזכר ברית עולם בין אלהים ובין כל נפש חיה בכל בשר אשר על הארץ
223 ('רכג)-3537 - -3536(בראשית ט, יז) ויאמר אלהים אל נח זאת אות הברית אשר הקמתי ביני ובין כל בשר אשר על הארץ
224 ('רכד)-3536 - -3535(בראשית ט, יח) ויהיו בני נח היצאים מן התבה שם וחם ויפת וחם הוא אבי כנען
225 ('רכה)-3535 - -3534(בראשית ט, יט) שלשה אלה בני נח ומאלה נפצה כל הארץ
226 ('רכו)-3534 - -3533(בראשית ט, כ) ויחל נח איש האדמה ויטע כרם
227 ('רכז)-3533 - -3532(בראשית ט, כא) וישת מן היין וישכר ויתגל בתוך אהלה
228 ('רכח)-3532 - -3531(בראשית ט, כב) וירא חם אבי כנען את ערות אביו ויגד לשני אחיו בחוץ
229 ('רכט)-3531 - -3530(בראשית ט, כג) ויקח שם ויפת את השמלה וישימו על שכם שניהם וילכו אחרנית ויכסו את ערות אביהם ופניהם אחרנית וערות אביהם לא ראו
230 ('רל)-3530 - -3529(בראשית ט, כד) וייקץ נח מיינו וידע את אשר עשה לו בנו הקטן
231 ('רלא)-3529 - -3528(בראשית ט, כה) ויאמר ארור כנען עבד עבדים יהיה לאחיו
232 ('רלב)-3528 - -3527(בראשית ט, כו) ויאמר ברוך יהוה אלהי שם ויהי כנען עבד למו
233 ('רלג)-3527 - -3526(בראשית ט, כז) יפת אלהים ליפת וישכן באהלי שם ויהי כנען עבד למו
234 ('רלד)-3526 - -3525(בראשית ט, כח) ויחי נח אחר המבול שלש מאות שנה וחמשים שנה
235 ('רלה)-3525 - -3524(בראשית ט, כט) ויהי כל ימי נח תשע מאות שנה וחמשים שנה וימת
236 ('רלו)-3524 - -3523(בראשית י, א) ואלה תולדת בני נח שם חם ויפת ויולדו להם בנים אחר המבול
237 ('רלז)-3523 - -3522(בראשית י, ב) בני יפת גמר ומגוג ומדי ויון ותבל ומשך ותירס
238 ('רלח)-3522 - -3521(בראשית י, ג) ובני גמר אשכנז וריפת ותגרמה
239 ('רלט)-3521 - -3520(בראשית י, ד) ובני יון אלישה ותרשיש כתים ודדנים
240 ('רמ)-3520 - -3519(בראשית י, ה) מאלה נפרדו איי הגוים בארצתם איש ללשנו למשפחתם בגויהם
241 ('רמא)-3519 - -3518(בראשית י, ו) ובני חם כוש ומצרים ופוט וכנען
242 ('רמב)-3518 - -3517(בראשית י, ז) ובני כוש סבא וחוילה וסבתה ורעמה וסבתכא ובני רעמה שבא ודדן
243 ('רמג)-3517 - -3516(בראשית י, ח) וכוש ילד את נמרד הוא החל להיות גבר בארץ
244 ('רמד)-3516 - -3515(בראשית י, ט) הוא היה גבר ציד לפני יהוה על כן יאמר כנמרד גבור ציד לפני יהוה
245 ('רמה)-3515 - -3514(בראשית י, י) ותהי ראשית ממלכתו בבל וארך ואכד וכלנה בארץ שנער
246 ('רמו)-3514 - -3513(בראשית י, יא) מן הארץ ההוא יצא אשור ויבן את נינוה ואת רחבת עיר ואת כלח
247 ('רמז)-3513 - -3512(בראשית י, יב) ואת רסן בין נינוה ובין כלח הוא העיר הגדלה
248 ('רמח)-3512 - -3511(בראשית י, יג) ומצרים ילד את לודים ואת ענמים ואת להבים ואת נפתחים
249 ('רמט)-3511 - -3510(בראשית י, יד) ואת פתרסים ואת כסלחים אשר יצאו משם פלשתים ואת כפתרים
250 ('רנ)-3510 - -3509(בראשית י, טו) וכנען ילד את צידן בכרו ואת חת
251 ('רנא)-3509 - -3508(בראשית י, טז) ואת היבוסי ואת האמרי ואת הגרגשי
252 ('רנב)-3508 - -3507(בראשית י, יז) ואת החוי ואת הערקי ואת הסיני
253 ('רנג)-3507 - -3506(בראשית י, יח) ואת הארודי ואת הצמרי ואת החמתי ואחר נפצו משפחות הכנעני
254 ('רנד)-3506 - -3505(בראשית י, יט) ויהי גבול הכנעני מצידן באכה גררה עד עזה באכה סדמה ועמרה ואדמה וצבים עד לשע
255 ('רנה)-3505 - -3504(בראשית י, כ) אלה בני חם למשפחתם ללשנתם בארצתם בגויהם
256 ('רנו)-3504 - -3503(בראשית י, כא) ולשם ילד גם הוא אבי כל בני עבר אחי יפת הגדול
257 ('רנז)-3503 - -3502(בראשית י, כב) בני שם עילם ואשור וארפכשד ולוד וארם
258 ('רנח)-3502 - -3501(בראשית י, כג) ובני ארם עוץ וחול וגתר ומש
259 ('רנט)-3501 - -3500(בראשית י, כד) וארפכשד ילד את שלח ושלח ילד את עבר
260 ('רס)-3500 - -3499(בראשית י, כה) ולעבר ילד שני בנים שם האחד פלג כי בימיו נפלגה הארץ ושם אחיו יקטן
261 ('רסא)-3499 - -3498(בראשית י, כו) ויקטן ילד את אלמודד ואת שלף ואת חצרמות ואת ירח
262 ('רסב)-3498 - -3497(בראשית י, כז) ואת הדורם ואת אוזל ואת דקלה
263 ('רסג)-3497 - -3496(בראשית י, כח) ואת עובל ואת אבימאל ואת שבא
264 ('רסד)-3496 - -3495(בראשית י, כט) ואת אופר ואת חוילה ואת יובב כל אלה בני יקטן
265 ('רסה)-3495 - -3494(בראשית י, ל) ויהי מושבם ממשא באכה ספרה הר הקדם
266 ('רסו)-3494 - -3493(בראשית י, לא) אלה בני שם למשפחתם ללשנתם בארצתם לגויהם
267 ('רסז)-3493 - -3492(בראשית י, לב) אלה משפחת בני נח לתולדתם בגויהם ומאלה נפרדו הגוים בארץ אחר המבול
268 ('רסח)-3492 - -3491(בראשית יא, א) ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים
269 ('רסט)-3491 - -3490(בראשית יא, ב) ויהי בנסעם מקדם וימצאו בקעה בארץ שנער וישבו שם
270 ('רע)-3490 - -3489(בראשית יא, ג) ויאמרו איש אל רעהו הבה נלבנה לבנים ונשרפה לשרפה ותהי להם הלבנה לאבן והחמר היה להם לחמר
271 ('רעא)-3489 - -3488(בראשית יא, ד) ויאמרו הבה נבנה לנו עיר ומגדל וראשו בשמים ונעשה לנו שם פן נפוץ על פני כל הארץ
272 ('רעב)-3488 - -3487(בראשית יא, ה) וירד יהוה לראת את העיר ואת המגדל אשר בנו בני האדם
273 ('רעג)-3487 - -3486(בראשית יא, ו) ויאמר יהוה הן עם אחד ושפה אחת לכלם וזה החלם לעשות ועתה לא יבצר מהם כל אשר יזמו לעשות
274 ('רעד)-3486 - -3485(בראשית יא, ז) הבה נרדה ונבלה שם שפתם אשר לא ישמעו איש שפת רעהו
275 ('רעה)-3485 - -3484(בראשית יא, ח) ויפץ יהוה אתם משם על פני כל הארץ ויחדלו לבנת העיר
276 ('רעו)-3484 - -3483(בראשית יא, ט) על כן קרא שמה בבל כי שם בלל יהוה שפת כל הארץ ומשם הפיצם יהוה על פני כל הארץ
277 ('רעז)-3483 - -3482(בראשית יא, י) אלה תולדת שם שם בן מאת שנה ויולד את ארפכשד שנתים אחר המבול
278 ('רעח)-3482 - -3481(בראשית יא, יא) ויחי שם אחרי הולידו את ארפכשד חמש מאות שנה ויולד בנים ובנות
279 ('רעט)-3481 - -3480(בראשית יא, יב) וארפכשד חי חמש ושלשים שנה ויולד את שלח
280 ('רפ)-3480 - -3479(בראשית יא, יג) ויחי ארפכשד אחרי הולידו את שלח שלש שנים וארבע מאות שנה ויולד בנים ובנות
281 ('רפא)-3479 - -3478(בראשית יא, יד) ושלח חי שלשים שנה ויולד את עבר
282 ('רפב)-3478 - -3477(בראשית יא, טו) ויחי שלח אחרי הולידו את עבר שלש שנים וארבע מאות שנה ויולד בנים ובנות
283 ('רפג)-3477 - -3476(בראשית יא, טז) ויחי עבר ארבע ושלשים שנה ויולד את פלג
284 ('רפד)-3476 - -3475(בראשית יא, יז) ויחי עבר אחרי הולידו את פלג שלשים שנה וארבע מאות שנה ויולד בנים ובנות
285 ('רפה)-3475 - -3474(בראשית יא, יח) ויחי פלג שלשים שנה ויולד את רעו
286 ('רפו)-3474 - -3473(בראשית יא, יט) ויחי פלג אחרי הולידו את רעו תשע שנים ומאתים שנה ויולד בנים ובנות
287 ('רפז)-3473 - -3472(בראשית יא, כ) ויחי רעו שתים ושלשים שנה ויולד את שרוג
288 ('רפח)-3472 - -3471(בראשית יא, כא) ויחי רעו אחרי הולידו את שרוג שבע שנים ומאתים שנה ויולד בנים ובנות
289 ('רפט)-3471 - -3470(בראשית יא, כב) ויחי שרוג שלשים שנה ויולד את נחור
290 ('רצ)-3470 - -3469(בראשית יא, כג) ויחי שרוג אחרי הולידו את נחור מאתים שנה ויולד בנים ובנות
291 ('רצא)-3469 - -3468(בראשית יא, כד) ויחי נחור תשע ועשרים שנה ויולד את תרח
292 ('רצב)-3468 - -3467(בראשית יא, כה) ויחי נחור אחרי הולידו את תרח תשע עשרה שנה ומאת שנה ויולד בנים ובנות
293 ('רצג)-3467 - -3466(בראשית יא, כו) ויחי תרח שבעים שנה ויולד את אברם את נחור ואת הרן
294 ('רצד)-3466 - -3465(בראשית יא, כז) ואלה תולדת תרח תרח הוליד את אברם את נחור ואת הרן והרן הוליד את לוט
295 ('רצה)-3465 - -3464(בראשית יא, כח) וימת הרן על פני תרח אביו בארץ מולדתו באור כשדים
296 ('רצו)-3464 - -3463(בראשית יא, כט) ויקח אברם ונחור להם נשים שם אשת אברם שרי ושם אשת נחור מלכה בת הרן אבי מלכה ואבי יסכה
297 ('רצז)-3463 - -3462(בראשית יא, ל) ותהי שרי עקרה אין לה ולד
298 ('רצח)-3462 - -3461(בראשית יא, לא) ויקח תרח את אברם בנו ואת לוט בן הרן בן בנו ואת שרי כלתו אשת אברם בנו ויצאו אתם מאור כשדים ללכת ארצה כנען ויבאו עד חרן וישבו שם
299 ('רצט)-3461 - -3460(בראשית יא, לב) ויהיו ימי תרח חמש שנים ומאתים שנה וימת תרח בחרן
300 ('ש)-3460 - -3459(בראשית יב, א) ויאמר יהוה אל אברם לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך
301 ('שא)-3459 - -3458(בראשית יב, ב) ואעשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך והיה ברכה
302 ('שב)-3458 - -3457(בראשית יב, ג) ואברכה מברכיך ומקללך אאר ונברכו בך כל משפחת האדמה
303 ('שג)-3457 - -3456(בראשית יב, ד) וילך אברם כאשר דבר אליו יהוה וילך אתו לוט ואברם בן חמש שנים ושבעים שנה בצאתו מחרן
304 ('שד)-3456 - -3455(בראשית יב, ה) ויקח אברם את שרי אשתו ואת לוט בן אחיו ואת כל רכושם אשר רכשו ואת הנפש אשר עשו בחרן ויצאו ללכת ארצה כנען ויבאו ארצה כנען
305 ('שה)-3455 - -3454(בראשית יב, ו) ויעבר אברם בארץ עד מקום שכם עד אלון מורה והכנעני אז בארץ
306 ('שו)-3454 - -3453(בראשית יב, ז) וירא יהוה אל אברם ויאמר לזרעך אתן את הארץ הזאת ויבן שם מזבח ליהוה הנראה אליו
307 ('שז)-3453 - -3452(בראשית יב, ח) ויעתק משם ההרה מקדם לבית אל ויט אהלה בית אל מים והעי מקדם ויבן שם מזבח ליהוה ויקרא בשם יהוה
308 ('שח)-3452 - -3451(בראשית יב, ט) ויסע אברם הלוך ונסוע הנגבה
309 ('שט)-3451 - -3450(בראשית יב, י) ויהי רעב בארץ וירד אברם מצרימה לגור שם כי כבד הרעב בארץ
310 ('שי)-3450 - -3449(בראשית יב, יא) ויהי כאשר הקריב לבוא מצרימה ויאמר אל שרי אשתו הנה נא ידעתי כי אשה יפת מראה את
311 ('שיא)-3449 - -3448(בראשית יב, יב) והיה כי יראו אתך המצרים ואמרו אשתו זאת והרגו אתי ואתך יחיו
312 ('שיב)-3448 - -3447(בראשית יב, יג) אמרי נא אחתי את למען ייטב לי בעבורך וחיתה נפשי בגללך
313 ('שיג)-3447 - -3446(בראשית יב, יד) ויהי כבוא אברם מצרימה ויראו המצרים את האשה כי יפה הוא מאד
314 ('שיד)-3446 - -3445(בראשית יב, טו) ויראו אתה שרי פרעה ויהללו אתה אל פרעה ותקח האשה בית פרעה
315 ('שיה)-3445 - -3444(בראשית יב, טז) ולאברם היטיב בעבורה ויהי לו צאן ובקר וחמרים ועבדים ושפחת ואתנת וגמלים
316 ('שיו)-3444 - -3443(בראשית יב, יז) וינגע יהוה את פרעה נגעים גדלים ואת ביתו על דבר שרי אשת אברם
317 ('שיז)-3443 - -3442(בראשית יב, יח) ויקרא פרעה לאברם ויאמר מה זאת עשית לי למה לא הגדת לי כי אשתך הוא
318 ('שיח)-3442 - -3441(בראשית יב, יט) למה אמרת אחתי הוא ואקח אתה לי לאשה ועתה הנה אשתך קח ולך
319 ('שיט)-3441 - -3440(בראשית יב, כ) ויצו עליו פרעה אנשים וישלחו אתו ואת אשתו ואת כל אשר לו
320 ('שכ)-3440 - -3439(בראשית יג, א) ויעל אברם ממצרים הוא ואשתו וכל אשר לו ולוט עמו הנגבה
321 ('שכא)-3439 - -3438(בראשית יג, ב) ואברם כבד מאד במקנה בכסף ובזהב
322 ('שכב)-3438 - -3437(בראשית יג, ג) וילך למסעיו מנגב ועד בית אל עד המקום אשר היה שם אהלה בתחלה בין בית אל ובין העי
323 ('שכג)-3437 - -3436(בראשית יג, ד) אל מקום המזבח אשר עשה שם בראשנה ויקרא שם אברם בשם יהוה
324 ('שכד)-3436 - -3435(בראשית יג, ה) וגם ללוט ההלך את אברם היה צאן ובקר ואהלים
325 ('שכה)-3435 - -3434(בראשית יג, ו) ולא נשא אתם הארץ לשבת יחדו כי היה רכושם רב ולא יכלו לשבת יחדו
326 ('שכו)-3434 - -3433(בראשית יג, ז) ויהי ריב בין רעי מקנה אברם ובין רעי מקנה לוט והכנעני והפרזי אז ישב בארץ
327 ('שכז)-3433 - -3432(בראשית יג, ח) ויאמר אברם אל לוט אל נא תהי מריבה ביני ובינך ובין רעי ובין רעיך כי אנשים אחים אנחנו
328 ('שכח)-3432 - -3431(בראשית יג, ט) הלא כל הארץ לפניך הפרד נא מעלי אם השמאל ואימנה ואם הימין ואשמאילה
329 ('שכט)-3431 - -3430(בראשית יג, י) וישא לוט את עיניו וירא את כל ככר הירדן כי כלה משקה לפני שחת יהוה את סדם ואת עמרה כגן יהוה כארץ מצרים באכה צער
330 ('של)-3430 - -3429(בראשית יג, יא) ויבחר לו לוט את כל ככר הירדן ויסע לוט מקדם ויפרדו איש מעל אחיו
331 ('שלא)-3429 - -3428(בראשית יג, יב) אברם ישב בארץ כנען ולוט ישב בערי הככר ויאהל עד סדם
332 ('שלב)-3428 - -3427(בראשית יג, יג) ואנשי סדם רעים וחטאים ליהוה מאד
333 ('שלג)-3427 - -3426(בראשית יג, יד) ויהוה אמר אל אברם אחרי הפרד לוט מעמו שא נא עיניך וראה מן המקום אשר אתה שם צפנה ונגבה וקדמה וימה
334 ('שלד)-3426 - -3425(בראשית יג, טו) כי את כל הארץ אשר אתה ראה לך אתננה ולזרעך עד עולם
335 ('שלה)-3425 - -3424(בראשית יג, טז) ושמתי את זרעך כעפר הארץ אשר אם יוכל איש למנות את עפר הארץ גם זרעך ימנה
336 ('שלו)-3424 - -3423(בראשית יג, יז) קום התהלך בארץ לארכה ולרחבה כי לך אתננה
337 ('שלז)-3423 - -3422(בראשית יג, יח) ויאהל אברם ויבא וישב באלני ממרא אשר בחברון ויבן שם מזבח ליהוה
338 ('שלח)-3422 - -3421(בראשית יד, א) ויהי בימי אמרפל מלך שנער אריוך מלך אלסר כדרלעמר מלך עילם ותדעל מלך גוים
339 ('שלט)-3421 - -3420(בראשית יד, ב) עשו מלחמה את ברע מלך סדם ואת ברשע מלך עמרה שנאב מלך אדמה ושמאבר מלך צביים ומלך בלע היא צער
340 ('שמ)-3420 - -3419(בראשית יד, ג) כל אלה חברו אל עמק השדים הוא ים המלח
341 ('שמא)-3419 - -3418(בראשית יד, ד) שתים עשרה שנה עבדו את כדרלעמר ושלש עשרה שנה מרדו
342 ('שמב)-3418 - -3417(בראשית יד, ה) ובארבע עשרה שנה בא כדרלעמר והמלכים אשר אתו ויכו את רפאים בעשתרת קרנים ואת הזוזים בהם ואת האימים בשוה קריתים
343 ('שמג)-3417 - -3416(בראשית יד, ו) ואת החרי בהררם שעיר עד איל פארן אשר על המדבר
344 ('שמד)-3416 - -3415(בראשית יד, ז) וישבו ויבאו אל עין משפט הוא קדש ויכו את כל שדה העמלקי וגם את האמרי הישב בחצצן תמר
345 ('שמה)-3415 - -3414(בראשית יד, ח) ויצא מלך סדם ומלך עמרה ומלך אדמה ומלך צביים ומלך בלע הוא צער ויערכו אתם מלחמה בעמק השדים
346 ('שמו)-3414 - -3413(בראשית יד, ט) את כדרלעמר מלך עילם ותדעל מלך גוים ואמרפל מלך שנער ואריוך מלך אלסר ארבעה מלכים את החמשה
347 ('שמז)-3413 - -3412(בראשית יד, י) ועמק השדים בארת בארת חמר וינסו מלך סדם ועמרה ויפלו שמה והנשארים הרה נסו
348 ('שמח)-3412 - -3411(בראשית יד, יא) ויקחו את כל רכש סדם ועמרה ואת כל אכלם וילכו
349 ('שמט)-3411 - -3410(בראשית יד, יב) ויקחו את לוט ואת רכשו בן אחי אברם וילכו והוא ישב בסדם
350 ('שנ)-3410 - -3409(בראשית יד, יג) ויבא הפליט ויגד לאברם העברי והוא שכן באלני ממרא האמרי אחי אשכל ואחי ענר והם בעלי ברית אברם
351 ('שנא)-3409 - -3408(בראשית יד, יד) וישמע אברם כי נשבה אחיו וירק את חניכיו ילידי ביתו שמנה עשר ושלש מאות וירדף עד דן
352 ('שנב)-3408 - -3407(בראשית יד, טו) ויחלק עליהם לילה הוא ועבדיו ויכם וירדפם עד חובה אשר משמאל לדמשק
353 ('שנג)-3407 - -3406(בראשית יד, טז) וישב את כל הרכש וגם את לוט אחיו ורכשו השיב וגם את הנשים ואת העם
354 ('שנד)-3406 - -3405(בראשית יד, יז) ויצא מלך סדם לקראתו אחרי שובו מהכות את כדרלעמר ואת המלכים אשר אתו אל עמק שוה הוא עמק המלך
355 ('שנה)-3405 - -3404(בראשית יד, יח) ומלכי צדק מלך שלם הוציא לחם ויין והוא כהן לאל עליון
356 ('שנו)-3404 - -3403(בראשית יד, יט) ויברכהו ויאמר ברוך אברם לאל עליון קנה שמים וארץ
357 ('שנז)-3403 - -3402(בראשית יד, כ) וברוך אל עליון אשר מגן צריך בידך ויתן לו מעשר מכל
358 ('שנח)-3402 - -3401(בראשית יד, כא) ויאמר מלך סדם אל אברם תן לי הנפש והרכש קח לך
359 ('שנט)-3401 - -3400(בראשית יד, כב) ויאמר אברם אל מלך סדם הרמתי ידי אל יהוה אל עליון קנה שמים וארץ
360 ('שס)-3400 - -3399(בראשית יד, כג) אם מחוט ועד שרוך נעל ואם אקח מכל אשר לך ולא תאמר אני העשרתי את אברם
361 ('שסא)-3399 - -3398(בראשית יד, כד) בלעדי רק אשר אכלו הנערים וחלק האנשים אשר הלכו אתי ענר אשכל וממרא הם יקחו חלקם
362 ('שסב)-3398 - -3397(בראשית טו, א) אחר הדברים האלה היה דבר יהוה אל אברם במחזה לאמר אל תירא אברם אנכי מגן לך שכרך הרבה מאד
363 ('שסג)-3397 - -3396(בראשית טו, ב) ויאמר אברם אדני יהוה מה תתן לי ואנכי הולך ערירי ובן משק ביתי הוא דמשק אליעזר
364 ('שסד)-3396 - -3395(בראשית טו, ג) ויאמר אברם הן לי לא נתתה זרע והנה בן ביתי יורש אתי
365 ('שסה)-3395 - -3394(בראשית טו, ד) והנה דבר יהוה אליו לאמר לא יירשך זה כי אם אשר יצא ממעיך הוא יירשך
366 ('שסו)-3394 - -3393(בראשית טו, ה) ויוצא אתו החוצה ויאמר הבט נא השמימה וספר הכוכבים אם תוכל לספר אתם ויאמר לו כה יהיה זרעך
367 ('שסז)-3393 - -3392(בראשית טו, ו) והאמן ביהוה ויחשבה לו צדקה
368 ('שסח)-3392 - -3391(בראשית טו, ז) ויאמר אליו אני יהוה אשר הוצאתיך מאור כשדים לתת לך את הארץ הזאת לרשתה
369 ('שסט)-3391 - -3390(בראשית טו, ח) ויאמר אדני יהוה במה אדע כי אירשנה
370 ('שע)-3390 - -3389(בראשית טו, ט) ויאמר אליו קחה לי עגלה משלשת ועז משלשת ואיל משלש ותר וגוזל
371 ('שעא)-3389 - -3388(בראשית טו, י) ויקח לו את כל אלה ויבתר אתם בתוך ויתן איש בתרו לקראת רעהו ואת הצפר לא בתר
372 ('שעב)-3388 - -3387(בראשית טו, יא) וירד העיט על הפגרים וישב אתם אברם
373 ('שעג)-3387 - -3386(בראשית טו, יב) ויהי השמש לבוא ותרדמה נפלה על אברם והנה אימה חשכה גדלה נפלת עליו
374 ('שעד)-3386 - -3385(בראשית טו, יג) ויאמר לאברם ידע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום וענו אתם ארבע מאות שנה
375 ('שעה)-3385 - -3384(בראשית טו, יד) וגם את הגוי אשר יעבדו דן אנכי ואחרי כן יצאו ברכש גדול
376 ('שעו)-3384 - -3383(בראשית טו, טו) ואתה תבוא אל אבתיך בשלום תקבר בשיבה טובה
377 ('שעז)-3383 - -3382(בראשית טו, טז) ודור רביעי ישובו הנה כי לא שלם עון האמרי עד הנה
378 ('שעח)-3382 - -3381(בראשית טו, יז) ויהי השמש באה ועלטה היה והנה תנור עשן ולפיד אש אשר עבר בין הגזרים האלה
379 ('שעט)-3381 - -3380(בראשית טו, יח) ביום ההוא כרת יהוה את אברם ברית לאמר לזרעך נתתי את הארץ הזאת מנהר מצרים עד הנהר הגדל נהר פרת
380 ('שפ)-3380 - -3379(בראשית טו, יט) את הקיני ואת הקנזי ואת הקדמני
381 ('שפא)-3379 - -3378(בראשית טו, כ) ואת החתי ואת הפרזי ואת הרפאים
382 ('שפב)-3378 - -3377(בראשית טו, כא) ואת האמרי ואת הכנעני ואת הגרגשי ואת היבוסי
383 ('שפג)-3377 - -3376(בראשית טז, א) ושרי אשת אברם לא ילדה לו ולה שפחה מצרית ושמה הגר
384 ('שפד)-3376 - -3375(בראשית טז, ב) ותאמר שרי אל אברם הנה נא עצרני יהוה מלדת בא נא אל שפחתי אולי אבנה ממנה וישמע אברם לקול שרי
385 ('שפה)-3375 - -3374(בראשית טז, ג) ותקח שרי אשת אברם את הגר המצרית שפחתה מקץ עשר שנים לשבת אברם בארץ כנען ותתן אתה לאברם אישה לו לאשה
386 ('שפו)-3374 - -3373(בראשית טז, ד) ויבא אל הגר ותהר ותרא כי הרתה ותקל גברתה בעיניה
387 ('שפז)-3373 - -3372(בראשית טז, ה) ותאמר שרי אל אברם חמסי עליך אנכי נתתי שפחתי בחיקך ותרא כי הרתה ואקל בעיניה ישפט יהוה ביני וביניך
388 ('שפח)-3372 - -3371(בראשית טז, ו) ויאמר אברם אל שרי הנה שפחתך בידך עשי לה הטוב בעיניך ותענה שרי ותברח מפניה
389 ('שפט)-3371 - -3370(בראשית טז, ז) וימצאה מלאך יהוה על עין המים במדבר על העין בדרך שור
390 ('שצ)-3370 - -3369(בראשית טז, ח) ויאמר הגר שפחת שרי אי מזה באת ואנה תלכי ותאמר מפני שרי גברתי אנכי ברחת
391 ('שצא)-3369 - -3368(בראשית טז, ט) ויאמר לה מלאך יהוה שובי אל גברתך והתעני תחת ידיה
392 ('שצב)-3368 - -3367(בראשית טז, י) ויאמר לה מלאך יהוה הרבה ארבה את זרעך ולא יספר מרב
393 ('שצג)-3367 - -3366(בראשית טז, יא) ויאמר לה מלאך יהוה הנך הרה וילדת בן וקראת שמו ישמעאל כי שמע יהוה אל עניך
394 ('שצד)-3366 - -3365(בראשית טז, יב) והוא יהיה פרא אדם ידו בכל ויד כל בו ועל פני כל אחיו ישכן
395 ('שצה)-3365 - -3364(בראשית טז, יג) ותקרא שם יהוה הדבר אליה אתה אל ראי כי אמרה הגם הלם ראיתי אחרי ראי
396 ('שצו)-3364 - -3363(בראשית טז, יד) על כן קרא לבאר באר לחי ראי הנה בין קדש ובין ברד
397 ('שצז)-3363 - -3362(בראשית טז, טו) ותלד הגר לאברם בן ויקרא אברם שם בנו אשר ילדה הגר ישמעאל
398 ('שצח)-3362 - -3361(בראשית טז, טז) ואברם בן שמנים שנה ושש שנים בלדת הגר את ישמעאל לאברם
399 ('שצט)-3361 - -3360(בראשית יז, א) ויהי אברם בן תשעים שנה ותשע שנים וירא יהוה אל אברם ויאמר אליו אני אל שדי התהלך לפני והיה תמים
400 ('ת)-3360 - -3359(בראשית יז, ב) ואתנה בריתי ביני ובינך וארבה אותך במאד מאד
401 ('תא)-3359 - -3358(בראשית יז, ג) ויפל אברם על פניו וידבר אתו אלהים לאמר
402 ('תב)-3358 - -3357(בראשית יז, ד) אני הנה בריתי אתך והיית לאב המון גוים
403 ('תג)-3357 - -3356(בראשית יז, ה) ולא יקרא עוד את שמך אברם והיה שמך אברהם כי אב המון גוים נתתיך
404 ('תד)-3356 - -3355(בראשית יז, ו) והפרתי אתך במאד מאד ונתתיך לגוים ומלכים ממך יצאו
405 ('תה)-3355 - -3354(בראשית יז, ז) והקמתי את בריתי ביני ובינך ובין זרעך אחריך לדרתם לברית עולם להיות לך לאלהים ולזרעך אחריך
406 ('תו)-3354 - -3353(בראשית יז, ח) ונתתי לך ולזרעך אחריך את ארץ מגריך את כל ארץ כנען לאחזת עולם והייתי להם לאלהים
407 ('תז)-3353 - -3352(בראשית יז, ט) ויאמר אלהים אל אברהם ואתה את בריתי תשמר אתה וזרעך אחריך לדרתם
408 ('תח)-3352 - -3351(בראשית יז, י) זאת בריתי אשר תשמרו ביני וביניכם ובין זרעך אחריך המול לכם כל זכר
409 ('תט)-3351 - -3350(בראשית יז, יא) ונמלתם את בשר ערלתכם והיה לאות ברית ביני וביניכם
410 ('תי)-3350 - -3349(בראשית יז, יב) ובן שמנת ימים ימול לכם כל זכר לדרתיכם יליד בית ומקנת כסף מכל בן נכר אשר לא מזרעך הוא
411 ('תיא)-3349 - -3348(בראשית יז, יג) המול ימול יליד ביתך ומקנת כספך והיתה בריתי בבשרכם לברית עולם
412 ('תיב)-3348 - -3347(בראשית יז, יד) וערל זכר אשר לא ימול את בשר ערלתו ונכרתה הנפש ההוא מעמיה את בריתי הפר
413 ('תיג)-3347 - -3346(בראשית יז, טו) ויאמר אלהים אל אברהם שרי אשתך לא תקרא את שמה שרי כי שרה שמה
414 ('תיד)-3346 - -3345(בראשית יז, טז) וברכתי אתה וגם נתתי ממנה לך בן וברכתיה והיתה לגוים מלכי עמים ממנה יהיו
415 ('תיה)-3345 - -3344(בראשית יז, יז) ויפל אברהם על פניו ויצחק ויאמר בלבו הלבן מאה שנה יולד ואם שרה הבת תשעים שנה תלד
416 ('תיו)-3344 - -3343(בראשית יז, יח) ויאמר אברהם אל האלהים לו ישמעאל יחיה לפניך
417 ('תיז)-3343 - -3342(בראשית יז, יט) ויאמר אלהים אבל שרה אשתך ילדת לך בן וקראת את שמו יצחק והקמתי את בריתי אתו לברית עולם לזרעו אחריו
418 ('תיח)-3342 - -3341(בראשית יז, כ) ולישמעאל שמעתיך הנה ברכתי אתו והפריתי אתו והרביתי אתו במאד מאד שנים עשר נשיאם יוליד ונתתיו לגוי גדול
419 ('תיט)-3341 - -3340(בראשית יז, כא) ואת בריתי אקים את יצחק אשר תלד לך שרה למועד הזה בשנה האחרת
420 ('תכ)-3340 - -3339(בראשית יז, כב) ויכל לדבר אתו ויעל אלהים מעל אברהם
421 ('תכא)-3339 - -3338(בראשית יז, כג) ויקח אברהם את ישמעאל בנו ואת כל ילידי ביתו ואת כל מקנת כספו כל זכר באנשי בית אברהם וימל את בשר ערלתם בעצם היום הזה כאשר דבר אתו אלהים
422 ('תכב)-3338 - -3337(בראשית יז, כד) ואברהם בן תשעים ותשע שנה בהמלו בשר ערלתו
423 ('תכג)-3337 - -3336(בראשית יז, כה) וישמעאל בנו בן שלש עשרה שנה בהמלו את בשר ערלתו
424 ('תכד)-3336 - -3335(בראשית יז, כו) בעצם היום הזה נמול אברהם וישמעאל בנו
425 ('תכה)-3335 - -3334(בראשית יז, כז) וכל אנשי ביתו יליד בית ומקנת כסף מאת בן נכר נמלו אתו
426 ('תכו)-3334 - -3333(בראשית יח, א) וירא אליו יהוה באלני ממרא והוא ישב פתח האהל כחם היום
427 ('תכז)-3333 - -3332(בראשית יח, ב) וישא עיניו וירא והנה שלשה אנשים נצבים עליו וירא וירץ לקראתם מפתח האהל וישתחו ארצה
428 ('תכח)-3332 - -3331(בראשית יח, ג) ויאמר אדני אם נא מצאתי חן בעיניך אל נא תעבר מעל עבדך
429 ('תכט)-3331 - -3330(בראשית יח, ד) יקח נא מעט מים ורחצו רגליכם והשענו תחת העץ
430 ('תל)-3330 - -3329(בראשית יח, ה) ואקחה פת לחם וסעדו לבכם אחר תעברו כי על כן עברתם על עבדכם ויאמרו כן תעשה כאשר דברת
431 ('תלא)-3329 - -3328(בראשית יח, ו) וימהר אברהם האהלה אל שרה ויאמר מהרי שלש סאים קמח סלת לושי ועשי עגות
432 ('תלב)-3328 - -3327(בראשית יח, ז) ואל הבקר רץ אברהם ויקח בן בקר רך וטוב ויתן אל הנער וימהר לעשות אתו
433 ('תלג)-3327 - -3326(בראשית יח, ח) ויקח חמאה וחלב ובן הבקר אשר עשה ויתן לפניהם והוא עמד עליהם תחת העץ ויאכלו
434 ('תלד)-3326 - -3325(בראשית יח, ט) ויאמרו אליו איה שרה אשתך ויאמר הנה באהל
435 ('תלה)-3325 - -3324(בראשית יח, י) ויאמר שוב אשוב אליך כעת חיה והנה בן לשרה אשתך ושרה שמעת פתח האהל והוא אחריו
436 ('תלו)-3324 - -3323(בראשית יח, יא) ואברהם ושרה זקנים באים בימים חדל להיות לשרה ארח כנשים
437 ('תלז)-3323 - -3322(בראשית יח, יב) ותצחק שרה בקרבה לאמר אחרי בלתי היתה לי עדנה ואדני זקן
438 ('תלח)-3322 - -3321(בראשית יח, יג) ויאמר יהוה אל אברהם למה זה צחקה שרה לאמר האף אמנם אלד ואני זקנתי
439 ('תלט)-3321 - -3320(בראשית יח, יד) היפלא מיהוה דבר למועד אשוב אליך כעת חיה ולשרה בן
440 ('תמ)-3320 - -3319(בראשית יח, טו) ותכחש שרה לאמר לא צחקתי כי יראה ויאמר לא כי צחקת
441 ('תמא)-3319 - -3318(בראשית יח, טז) ויקמו משם האנשים וישקפו על פני סדם ואברהם הלך עמם לשלחם
442 ('תמב)-3318 - -3317(בראשית יח, יז) ויהוה אמר המכסה אני מאברהם אשר אני עשה
443 ('תמג)-3317 - -3316(בראשית יח, יח) ואברהם היו יהיה לגוי גדול ועצום ונברכו בו כל גויי הארץ
444 ('תמד)-3316 - -3315(בראשית יח, יט) כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך יהוה לעשות צדקה ומשפט למען הביא יהוה על אברהם את אשר דבר עליו
445 ('תמה)-3315 - -3314(בראשית יח, כ) ויאמר יהוה זעקת סדם ועמרה כי רבה וחטאתם כי כבדה מאד
446 ('תמו)-3314 - -3313(בראשית יח, כא) ארדה נא ואראה הכצעקתה הבאה אלי עשו כלה ואם לא אדעה
447 ('תמז)-3313 - -3312(בראשית יח, כב) ויפנו משם האנשים וילכו סדמה ואברהם עודנו עמד לפני יהוה
448 ('תמח)-3312 - -3311(בראשית יח, כג) ויגש אברהם ויאמר האף תספה צדיק עם רשע
449 ('תמט)-3311 - -3310(בראשית יח, כד) אולי יש חמשים צדיקם בתוך העיר האף תספה ולא תשא למקום למען חמשים הצדיקם אשר בקרבה
450 ('תנ)-3310 - -3309(בראשית יח, כה) חללה לך מעשת כדבר הזה להמית צדיק עם רשע והיה כצדיק כרשע חללה לך השפט כל הארץ לא יעשה משפט
451 ('תנא)-3309 - -3308(בראשית יח, כו) ויאמר יהוה אם אמצא בסדם חמשים צדיקם בתוך העיר ונשאתי לכל המקום בעבורם
452 ('תנב)-3308 - -3307(בראשית יח, כז) ויען אברהם ויאמר הנה נא הואלתי לדבר אל אדני ואנכי עפר ואפר
453 ('תנג)-3307 - -3306(בראשית יח, כח) אולי יחסרון חמשים הצדיקם חמשה התשחית בחמשה את כל העיר ויאמר לא אשחית אם אמצא שם ארבעים וחמשה
454 ('תנד)-3306 - -3305(בראשית יח, כט) ויסף עוד לדבר אליו ויאמר אולי ימצאון שם ארבעים ויאמר לא אעשה בעבור הארבעים
455 ('תנה)-3305 - -3304(בראשית יח, ל) ויאמר אל נא יחר לאדני ואדברה אולי ימצאון שם שלשים ויאמר לא אעשה אם אמצא שם שלשים
456 ('תנו)-3304 - -3303(בראשית יח, לא) ויאמר הנה נא הואלתי לדבר אל אדני אולי ימצאון שם עשרים ויאמר לא אשחית בעבור העשרים
457 ('תנז)-3303 - -3302(בראשית יח, לב) ויאמר אל נא יחר לאדני ואדברה אך הפעם אולי ימצאון שם עשרה ויאמר לא אשחית בעבור העשרה
458 ('תנח)-3302 - -3301(בראשית יח, לג) וילך יהוה כאשר כלה לדבר אל אברהם ואברהם שב למקמו
459 ('תנט)-3301 - -3300(בראשית יט, א) ויבאו שני המלאכים סדמה בערב ולוט ישב בשער סדם וירא לוט ויקם לקראתם וישתחו אפים ארצה
460 ('תס)-3300 - -3299(בראשית יט, ב) ויאמר הנה נא אדני סורו נא אל בית עבדכם ולינו ורחצו רגליכם והשכמתם והלכתם לדרככם ויאמרו לא כי ברחוב נלין
461 ('תסא)-3299 - -3298(בראשית יט, ג) ויפצר בם מאד ויסרו אליו ויבאו אל ביתו ויעש להם משתה ומצות אפה ויאכלו
462 ('תסב)-3298 - -3297(בראשית יט, ד) טרם ישכבו ואנשי העיר אנשי סדם נסבו על הבית מנער ועד זקן כל העם מקצה
463 ('תסג)-3297 - -3296(בראשית יט, ה) ויקראו אל לוט ויאמרו לו איה האנשים אשר באו אליך הלילה הוציאם אלינו ונדעה אתם
464 ('תסד)-3296 - -3295(בראשית יט, ו) ויצא אלהם לוט הפתחה והדלת סגר אחריו
465 ('תסה)-3295 - -3294(בראשית יט, ז) ויאמר אל נא אחי תרעו
466 ('תסו)-3294 - -3293(בראשית יט, ח) הנה נא לי שתי בנות אשר לא ידעו איש אוציאה נא אתהן אליכם ועשו להן כטוב בעיניכם רק לאנשים האל אל תעשו דבר כי על כן באו בצל קרתי
467 ('תסז)-3293 - -3292(בראשית יט, ט) ויאמרו גש הלאה ויאמרו האחד בא לגור וישפט שפוט עתה נרע לך מהם ויפצרו באיש בלוט מאד ויגשו לשבר הדלת
468 ('תסח)-3292 - -3291(בראשית יט, י) וישלחו האנשים את ידם ויביאו את לוט אליהם הביתה ואת הדלת סגרו
469 ('תסט)-3291 - -3290(בראשית יט, יא) ואת האנשים אשר פתח הבית הכו בסנורים מקטן ועד גדול וילאו למצא הפתח
470 ('תע)-3290 - -3289(בראשית יט, יב) ויאמרו האנשים אל לוט עד מי לך פה חתן ובניך ובנתיך וכל אשר לך בעיר הוצא מן המקום
471 ('תעא)-3289 - -3288(בראשית יט, יג) כי משחתים אנחנו את המקום הזה כי גדלה צעקתם את פני יהוה וישלחנו יהוה לשחתה
472 ('תעב)-3288 - -3287(בראשית יט, יד) ויצא לוט וידבר אל חתניו לקחי בנתיו ויאמר קומו צאו מן המקום הזה כי משחית יהוה את העיר ויהי כמצחק בעיני חתניו
473 ('תעג)-3287 - -3286(בראשית יט, טו) וכמו השחר עלה ויאיצו המלאכים בלוט לאמר קום קח את אשתך ואת שתי בנתיך הנמצאת פן תספה בעון העיר
474 ('תעד)-3286 - -3285(בראשית יט, טז) ויתמהמה ויחזיקו האנשים בידו וביד אשתו וביד שתי בנתיו בחמלת יהוה עליו ויצאהו וינחהו מחוץ לעיר
475 ('תעה)-3285 - -3284(בראשית יט, יז) ויהי כהוציאם אתם החוצה ויאמר המלט על נפשך אל תביט אחריך ואל תעמד בכל הככר ההרה המלט פן תספה
476 ('תעו)-3284 - -3283(בראשית יט, יח) ויאמר לוט אלהם אל נא אדני
477 ('תעז)-3283 - -3282(בראשית יט, יט) הנה נא מצא עבדך חן בעיניך ותגדל חסדך אשר עשית עמדי להחיות את נפשי ואנכי לא אוכל להמלט ההרה פן תדבקני הרעה ומתי
478 ('תעח)-3282 - -3281(בראשית יט, כ) הנה נא העיר הזאת קרבה לנוס שמה והוא מצער אמלטה נא שמה הלא מצער הוא ותחי נפשי
479 ('תעט)-3281 - -3280(בראשית יט, כא) ויאמר אליו הנה נשאתי פניך גם לדבר הזה לבלתי הפכי את העיר אשר דברת
480 ('תפ)-3280 - -3279(בראשית יט, כב) מהר המלט שמה כי לא אוכל לעשות דבר עד באך שמה על כן קרא שם העיר צוער
481 ('תפא)-3279 - -3278(בראשית יט, כג) השמש יצא על הארץ ולוט בא צערה
482 ('תפב)-3278 - -3277(בראשית יט, כד) ויהוה המטיר על סדם ועל עמרה גפרית ואש מאת יהוה מן השמים
483 ('תפג)-3277 - -3276(בראשית יט, כה) ויהפך את הערים האל ואת כל הככר ואת כל ישבי הערים וצמח האדמה
484 ('תפד)-3276 - -3275(בראשית יט, כו) ותבט אשתו מאחריו ותהי נציב מלח
485 ('תפה)-3275 - -3274(בראשית יט, כז) וישכם אברהם בבקר אל המקום אשר עמד שם את פני יהוה
486 ('תפו)-3274 - -3273(בראשית יט, כח) וישקף על פני סדם ועמרה ועל כל פני ארץ הככר וירא והנה עלה קיטר הארץ כקיטר הכבשן
487 ('תפז)-3273 - -3272(בראשית יט, כט) ויהי בשחת אלהים את ערי הככר ויזכר אלהים את אברהם וישלח את לוט מתוך ההפכה בהפך את הערים אשר ישב בהן לוט
488 ('תפח)-3272 - -3271(בראשית יט, ל) ויעל לוט מצוער וישב בהר ושתי בנתיו עמו כי ירא לשבת בצוער וישב במערה הוא ושתי בנתיו
489 ('תפט)-3271 - -3270(בראשית יט, לא) ותאמר הבכירה אל הצעירה אבינו זקן ואיש אין בארץ לבוא עלינו כדרך כל הארץ
490 ('תצ)-3270 - -3269(בראשית יט, לב) לכה נשקה את אבינו יין ונשכבה עמו ונחיה מאבינו זרע
491 ('תצא)-3269 - -3268(בראשית יט, לג) ותשקין את אביהן יין בלילה הוא ותבא הבכירה ותשכב את אביה ולא ידע בשכבה ובקומה
492 ('תצב)-3268 - -3267(בראשית יט, לד) ויהי ממחרת ותאמר הבכירה אל הצעירה הן שכבתי אמש את אבי נשקנו יין גם הלילה ובאי שכבי עמו ונחיה מאבינו זרע
493 ('תצג)-3267 - -3266(בראשית יט, לה) ותשקין גם בלילה ההוא את אביהן יין ותקם הצעירה ותשכב עמו ולא ידע בשכבה ובקמה
494 ('תצד)-3266 - -3265(בראשית יט, לו) ותהרין שתי בנות לוט מאביהן
495 ('תצה)-3265 - -3264(בראשית יט, לז) ותלד הבכירה בן ותקרא שמו מואב הוא אבי מואב עד היום
496 ('תצו)-3264 - -3263(בראשית יט, לח) והצעירה גם הוא ילדה בן ותקרא שמו בן עמי הוא אבי בני עמון עד היום
497 ('תצז)-3263 - -3262(בראשית כ, א) ויסע משם אברהם ארצה הנגב וישב בין קדש ובין שור ויגר בגרר
498 ('תצח)-3262 - -3261(בראשית כ, ב) ויאמר אברהם אל שרה אשתו אחתי הוא וישלח אבימלך מלך גרר ויקח את שרה
499 ('תצט)-3261 - -3260(בראשית כ, ג) ויבא אלהים אל אבימלך בחלום הלילה ויאמר לו הנך מת על האשה אשר לקחת והוא בעלת בעל
500 ('תק)-3260 - -3259(בראשית כ, ד) ואבימלך לא קרב אליה ויאמר אדני הגוי גם צדיק תהרג
501 ('תקא)-3259 - -3258(בראשית כ, ה) הלא הוא אמר לי אחתי הוא והיא גם הוא אמרה אחי הוא בתם לבבי ובנקין כפי עשיתי זאת
502 ('תקב)-3258 - -3257(בראשית כ, ו) ויאמר אליו האלהים בחלם גם אנכי ידעתי כי בתם לבבך עשית זאת ואחשך גם אנכי אותך מחטו לי על כן לא נתתיך לנגע אליה
503 ('תקג)-3257 - -3256(בראשית כ, ז) ועתה השב אשת האיש כי נביא הוא ויתפלל בעדך וחיה ואם אינך משיב דע כי מות תמות אתה וכל אשר לך
504 ('תקד)-3256 - -3255(בראשית כ, ח) וישכם אבימלך בבקר ויקרא לכל עבדיו וידבר את כל הדברים האלה באזניהם וייראו האנשים מאד
505 ('תקה)-3255 - -3254(בראשית כ, ט) ויקרא אבימלך לאברהם ויאמר לו מה עשית לנו ומה חטאתי לך כי הבאת עלי ועל ממלכתי חטאה גדלה מעשים אשר לא יעשו עשית עמדי
506 ('תקו)-3254 - -3253(בראשית כ, י) ויאמר אבימלך אל אברהם מה ראית כי עשית את הדבר הזה
507 ('תקז)-3253 - -3252(בראשית כ, יא) ויאמר אברהם כי אמרתי רק אין יראת אלהים במקום הזה והרגוני על דבר אשתי
508 ('תקח)-3252 - -3251(בראשית כ, יב) וגם אמנה אחתי בת אבי הוא אך לא בת אמי ותהי לי לאשה
509 ('תקט)-3251 - -3250(בראשית כ, יג) ויהי כאשר התעו אתי אלהים מבית אבי ואמר לה זה חסדך אשר תעשי עמדי אל כל המקום אשר נבוא שמה אמרי לי אחי הוא
510 ('תקי)-3250 - -3249(בראשית כ, יד) ויקח אבימלך צאן ובקר ועבדים ושפחת ויתן לאברהם וישב לו את שרה אשתו
511 ('תקיא)-3249 - -3248(בראשית כ, טו) ויאמר אבימלך הנה ארצי לפניך בטוב בעיניך שב
512 ('תקיב)-3248 - -3247(בראשית כ, טז) ולשרה אמר הנה נתתי אלף כסף לאחיך הנה הוא לך כסות עינים לכל אשר אתך ואת כל ונכחת
513 ('תקיג)-3247 - -3246(בראשית כ, יז) ויתפלל אברהם אל האלהים וירפא אלהים את אבימלך ואת אשתו ואמהתיו וילדו
514 ('תקיד)-3246 - -3245(בראשית כ, יח) כי עצר עצר יהוה בעד כל רחם לבית אבימלך על דבר שרה אשת אברהם
515 ('תקיה)-3245 - -3244(בראשית כא, א) ויהוה פקד את שרה כאשר אמר ויעש יהוה לשרה כאשר דבר
516 ('תקיו)-3244 - -3243(בראשית כא, ב) ותהר ותלד שרה לאברהם בן לזקניו למועד אשר דבר אתו אלהים
517 ('תקיז)-3243 - -3242(בראשית כא, ג) ויקרא אברהם את שם בנו הנולד לו אשר ילדה לו שרה יצחק
518 ('תקיח)-3242 - -3241(בראשית כא, ד) וימל אברהם את יצחק בנו בן שמנת ימים כאשר צוה אתו אלהים
519 ('תקיט)-3241 - -3240(בראשית כא, ה) ואברהם בן מאת שנה בהולד לו את יצחק בנו
520 ('תקכ)-3240 - -3239(בראשית כא, ו) ותאמר שרה צחק עשה לי אלהים כל השמע יצחק לי
521 ('תקכא)-3239 - -3238(בראשית כא, ז) ותאמר מי מלל לאברהם היניקה בנים שרה כי ילדתי בן לזקניו
522 ('תקכב)-3238 - -3237(בראשית כא, ח) ויגדל הילד ויגמל ויעש אברהם משתה גדול ביום הגמל את יצחק
523 ('תקכג)-3237 - -3236(בראשית כא, ט) ותרא שרה את בן הגר המצרית אשר ילדה לאברהם מצחק
524 ('תקכד)-3236 - -3235(בראשית כא, י) ותאמר לאברהם גרש האמה הזאת ואת בנה כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני עם יצחק
525 ('תקכה)-3235 - -3234(בראשית כא, יא) וירע הדבר מאד בעיני אברהם על אודת בנו
526 ('תקכו)-3234 - -3233(בראשית כא, יב) ויאמר אלהים אל אברהם אל ירע בעיניך על הנער ועל אמתך כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקלה כי ביצחק יקרא לך זרע
527 ('תקכז)-3233 - -3232(בראשית כא, יג) וגם את בן האמה לגוי אשימנו כי זרעך הוא
528 ('תקכח)-3232 - -3231(בראשית כא, יד) וישכם אברהם בבקר ויקח לחם וחמת מים ויתן אל הגר שם על שכמה ואת הילד וישלחה ותלך ותתע במדבר באר שבע
529 ('תקכט)-3231 - -3230(בראשית כא, טו) ויכלו המים מן החמת ותשלך את הילד תחת אחד השיחם
530 ('תקל)-3230 - -3229(בראשית כא, טז) ותלך ותשב לה מנגד הרחק כמטחוי קשת כי אמרה אל אראה במות הילד ותשב מנגד ותשא את קלה ותבך
531 ('תקלא)-3229 - -3228(בראשית כא, יז) וישמע אלהים את קול הנער ויקרא מלאך אלהים אל הגר מן השמים ויאמר לה מה לך הגר אל תיראי כי שמע אלהים אל קול הנער באשר הוא שם
532 ('תקלב)-3228 - -3227(בראשית כא, יח) קומי שאי את הנער והחזיקי את ידך בו כי לגוי גדול אשימנו
533 ('תקלג)-3227 - -3226(בראשית כא, יט) ויפקח אלהים את עיניה ותרא באר מים ותלך ותמלא את החמת מים ותשק את הנער
534 ('תקלד)-3226 - -3225(בראשית כא, כ) ויהי אלהים את הנער ויגדל וישב במדבר ויהי רבה קשת
535 ('תקלה)-3225 - -3224(בראשית כא, כא) וישב במדבר פארן ותקח לו אמו אשה מארץ מצרים
536 ('תקלו)-3224 - -3223(בראשית כא, כב) ויהי בעת ההוא ויאמר אבימלך ופיכל שר צבאו אל אברהם לאמר אלהים עמך בכל אשר אתה עשה
537 ('תקלז)-3223 - -3222(בראשית כא, כג) ועתה השבעה לי באלהים הנה אם תשקר לי ולניני ולנכדי כחסד אשר עשיתי עמך תעשה עמדי ועם הארץ אשר גרתה בה
538 ('תקלח)-3222 - -3221(בראשית כא, כד) ויאמר אברהם אנכי אשבע
539 ('תקלט)-3221 - -3220(בראשית כא, כה) והוכח אברהם את אבימלך על אדות באר המים אשר גזלו עבדי אבימלך
540 ('תקמ)-3220 - -3219(בראשית כא, כו) ויאמר אבימלך לא ידעתי מי עשה את הדבר הזה וגם אתה לא הגדת לי וגם אנכי לא שמעתי בלתי היום
541 ('תקמא)-3219 - -3218(בראשית כא, כז) ויקח אברהם צאן ובקר ויתן לאבימלך ויכרתו שניהם ברית
542 ('תקמב)-3218 - -3217(בראשית כא, כח) ויצב אברהם את שבע כבשת הצאן לבדהן
543 ('תקמג)-3217 - -3216(בראשית כא, כט) ויאמר אבימלך אל אברהם מה הנה שבע כבשת האלה אשר הצבת לבדנה
544 ('תקמד)-3216 - -3215(בראשית כא, ל) ויאמר כי את שבע כבשת תקח מידי בעבור תהיה לי לעדה כי חפרתי את הבאר הזאת
545 ('תקמה)-3215 - -3214(בראשית כא, לא) על כן קרא למקום ההוא באר שבע כי שם נשבעו שניהם
546 ('תקמו)-3214 - -3213(בראשית כא, לב) ויכרתו ברית בבאר שבע ויקם אבימלך ופיכל שר צבאו וישבו אל ארץ פלשתים
547 ('תקמז)-3213 - -3212(בראשית כא, לג) ויטע אשל בבאר שבע ויקרא שם בשם יהוה אל עולם
548 ('תקמח)-3212 - -3211(בראשית כא, לד) ויגר אברהם בארץ פלשתים ימים רבים
549 ('תקמט)-3211 - -3210(בראשית כב, א) ויהי אחר הדברים האלה והאלהים נסה את אברהם ויאמר אליו אברהם ויאמר הנני
550 ('תקנ)-3210 - -3209(בראשית כב, ב) ויאמר קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק ולך לך אל ארץ המריה והעלהו שם לעלה על אחד ההרים אשר אמר אליך
551 ('תקנא)-3209 - -3208(בראשית כב, ג) וישכם אברהם בבקר ויחבש את חמרו ויקח את שני נעריו אתו ואת יצחק בנו ויבקע עצי עלה ויקם וילך אל המקום אשר אמר לו האלהים
552 ('תקנב)-3208 - -3207(בראשית כב, ד) ביום השלישי וישא אברהם את עיניו וירא את המקום מרחק
553 ('תקנג)-3207 - -3206(בראשית כב, ה) ויאמר אברהם אל נעריו שבו לכם פה עם החמור ואני והנער נלכה עד כה ונשתחוה ונשובה אליכם
554 ('תקנד)-3206 - -3205(בראשית כב, ו) ויקח אברהם את עצי העלה וישם על יצחק בנו ויקח בידו את האש ואת המאכלת וילכו שניהם יחדו
555 ('תקנה)-3205 - -3204(בראשית כב, ז) ויאמר יצחק אל אברהם אביו ויאמר אבי ויאמר הנני בני ויאמר הנה האש והעצים ואיה השה לעלה
556 ('תקנו)-3204 - -3203(בראשית כב, ח) ויאמר אברהם אלהים יראה לו השה לעלה בני וילכו שניהם יחדו
557 ('תקנז)-3203 - -3202(בראשית כב, ט) ויבאו אל המקום אשר אמר לו האלהים ויבן שם אברהם את המזבח ויערך את העצים ויעקד את יצחק בנו וישם אתו על המזבח ממעל לעצים
558 ('תקנח)-3202 - -3201(בראשית כב, י) וישלח אברהם את ידו ויקח את המאכלת לשחט את בנו
559 ('תקנט)-3201 - -3200(בראשית כב, יא) ויקרא אליו מלאך יהוה מן השמים ויאמר אברהם אברהם ויאמר הנני
560 ('תקס)-3200 - -3199(בראשית כב, יב) ויאמר אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו מאומה כי עתה ידעתי כי ירא אלהים אתה ולא חשכת את בנך את יחידך ממני
561 ('תקסא)-3199 - -3198(בראשית כב, יג) וישא אברהם את עיניו וירא והנה איל אחר נאחז בסבך בקרניו וילך אברהם ויקח את האיל ויעלהו לעלה תחת בנו
562 ('תקסב)-3198 - -3197(בראשית כב, יד) ויקרא אברהם שם המקום ההוא יהוה יראה אשר יאמר היום בהר יהוה יראה
563 ('תקסג)-3197 - -3196(בראשית כב, טו) ויקרא מלאך יהוה אל אברהם שנית מן השמים
564 ('תקסד)-3196 - -3195(בראשית כב, טז) ויאמר בי נשבעתי נאם יהוה כי יען אשר עשית את הדבר הזה ולא חשכת את בנך את יחידך
565 ('תקסה)-3195 - -3194(בראשית כב, יז) כי ברך אברכך והרבה ארבה את זרעך ככוכבי השמים וכחול אשר על שפת הים וירש זרעך את שער איביו
566 ('תקסו)-3194 - -3193(בראשית כב, יח) והתברכו בזרעך כל גויי הארץ עקב אשר שמעת בקלי
567 ('תקסז)-3193 - -3192(בראשית כב, יט) וישב אברהם אל נעריו ויקמו וילכו יחדו אל באר שבע וישב אברהם בבאר שבע
568 ('תקסח)-3192 - -3191(בראשית כב, כ) ויהי אחרי הדברים האלה ויגד לאברהם לאמר הנה ילדה מלכה גם הוא בנים לנחור אחיך
569 ('תקסט)-3191 - -3190(בראשית כב, כא) את עוץ בכרו ואת בוז אחיו ואת קמואל אבי ארם
570 ('תקע)-3190 - -3189(בראשית כב, כב) ואת כשד ואת חזו ואת פלדש ואת ידלף ואת בתואל
571 ('תקעא)-3189 - -3188(בראשית כב, כג) ובתואל ילד את רבקה שמנה אלה ילדה מלכה לנחור אחי אברהם
572 ('תקעב)-3188 - -3187(בראשית כב, כד) ופילגשו ושמה ראומה ותלד גם הוא את טבח ואת גחם ואת תחש ואת מעכה
573 ('תקעג)-3187 - -3186(בראשית כג, א) ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים שני חיי שרה
574 ('תקעד)-3186 - -3185(בראשית כג, ב) ותמת שרה בקרית ארבע הוא חברון בארץ כנען ויבא אברהם לספד לשרה ולבכתה
575 ('תקעה)-3185 - -3184(בראשית כג, ג) ויקם אברהם מעל פני מתו וידבר אל בני חת לאמר
576 ('תקעו)-3184 - -3183(בראשית כג, ד) גר ותושב אנכי עמכם תנו לי אחזת קבר עמכם ואקברה מתי מלפני
577 ('תקעז)-3183 - -3182(בראשית כג, ה) ויענו בני חת את אברהם לאמר לו
578 ('תקעח)-3182 - -3181(בראשית כג, ו) שמענו אדני נשיא אלהים אתה בתוכנו במבחר קברינו קבר את מתך איש ממנו את קברו לא יכלה ממך מקבר מתך
579 ('תקעט)-3181 - -3180(בראשית כג, ז) ויקם אברהם וישתחו לעם הארץ לבני חת
580 ('תקפ)-3180 - -3179(בראשית כג, ח) וידבר אתם לאמר אם יש את נפשכם לקבר את מתי מלפני שמעוני ופגעו לי בעפרון בן צחר
581 ('תקפא)-3179 - -3178(בראשית כג, ט) ויתן לי את מערת המכפלה אשר לו אשר בקצה שדהו בכסף מלא יתננה לי בתוככם לאחזת קבר
582 ('תקפב)-3178 - -3177(בראשית כג, י) ועפרון ישב בתוך בני חת ויען עפרון החתי את אברהם באזני בני חת לכל באי שער עירו לאמר
583 ('תקפג)-3177 - -3176(בראשית כג, יא) לא אדני שמעני השדה נתתי לך והמערה אשר בו לך נתתיה לעיני בני עמי נתתיה לך קבר מתך
584 ('תקפד)-3176 - -3175(בראשית כג, יב) וישתחו אברהם לפני עם הארץ
585 ('תקפה)-3175 - -3174(בראשית כג, יג) וידבר אל עפרון באזני עם הארץ לאמר אך אם אתה לו שמעני נתתי כסף השדה קח ממני ואקברה את מתי שמה
586 ('תקפו)-3174 - -3173(בראשית כג, יד) ויען עפרון את אברהם לאמר לו
587 ('תקפז)-3173 - -3172(בראשית כג, טו) אדני שמעני ארץ ארבע מאת שקל כסף ביני ובינך מה הוא ואת מתך קבר
588 ('תקפח)-3172 - -3171(בראשית כג, טז) וישמע אברהם אל עפרון וישקל אברהם לעפרן את הכסף אשר דבר באזני בני חת ארבע מאות שקל כסף עבר לסחר
589 ('תקפט)-3171 - -3170(בראשית כג, יז) ויקם שדה עפרון אשר במכפלה אשר לפני ממרא השדה והמערה אשר בו וכל העץ אשר בשדה אשר בכל גבלו סביב
590 ('תקצ)-3170 - -3169(בראשית כג, יח) לאברהם למקנה לעיני בני חת בכל באי שער עירו
591 ('תקצא)-3169 - -3168(בראשית כג, יט) ואחרי כן קבר אברהם את שרה אשתו אל מערת שדה המכפלה על פני ממרא הוא חברון בארץ כנען
592 ('תקצב)-3168 - -3167(בראשית כג, כ) ויקם השדה והמערה אשר בו לאברהם לאחזת קבר מאת בני חת
593 ('תקצג)-3167 - -3166(בראשית כד, א) ואברהם זקן בא בימים ויהוה ברך את אברהם בכל
594 ('תקצד)-3166 - -3165(בראשית כד, ב) ויאמר אברהם אל עבדו זקן ביתו המשל בכל אשר לו שים נא ידך תחת ירכי
595 ('תקצה)-3165 - -3164(בראשית כד, ג) ואשביעך ביהוה אלהי השמים ואלהי הארץ אשר לא תקח אשה לבני מבנות הכנעני אשר אנכי יושב בקרבו
596 ('תקצו)-3164 - -3163(בראשית כד, ד) כי אל ארצי ואל מולדתי תלך ולקחת אשה לבני ליצחק
597 ('תקצז)-3163 - -3162(בראשית כד, ה) ויאמר אליו העבד אולי לא תאבה האשה ללכת אחרי אל הארץ הזאת ההשב אשיב את בנך אל הארץ אשר יצאת משם
598 ('תקצח)-3162 - -3161(בראשית כד, ו) ויאמר אליו אברהם השמר לך פן תשיב את בני שמה
599 ('תקצט)-3161 - -3160(בראשית כד, ז) יהוה אלהי השמים אשר לקחני מבית אבי ומארץ מולדתי ואשר דבר לי ואשר נשבע לי לאמר לזרעך אתן את הארץ הזאת הוא ישלח מלאכו לפניך ולקחת אשה לבני משם
600 ('תר)-3160 - -3159(בראשית כד, ח) ואם לא תאבה האשה ללכת אחריך ונקית משבעתי זאת רק את בני לא תשב שמה
601 ('תרא)-3159 - -3158(בראשית כד, ט) וישם העבד את ידו תחת ירך אברהם אדניו וישבע לו על הדבר הזה
602 ('תרב)-3158 - -3157(בראשית כד, י) ויקח העבד עשרה גמלים מגמלי אדניו וילך וכל טוב אדניו בידו ויקם וילך אל ארם נהרים אל עיר נחור
603 ('תרג)-3157 - -3156(בראשית כד, יא) ויברך הגמלים מחוץ לעיר אל באר המים לעת ערב לעת צאת השאבת
604 ('תרד)-3156 - -3155(בראשית כד, יב) ויאמר יהוה אלהי אדני אברהם הקרה נא לפני היום ועשה חסד עם אדני אברהם
605 ('תרה)-3155 - -3154(בראשית כד, יג) הנה אנכי נצב על עין המים ובנות אנשי העיר יצאת לשאב מים
606 ('תרו)-3154 - -3153(בראשית כד, יד) והיה הנער אשר אמר אליה הטי נא כדך ואשתה ואמרה שתה וגם גמליך אשקה אתה הכחת לעבדך ליצחק ובה אדע כי עשית חסד עם אדני
607 ('תרז)-3153 - -3152(בראשית כד, טו) ויהי הוא טרם כלה לדבר והנה רבקה יצאת אשר ילדה לבתואל בן מלכה אשת נחור אחי אברהם וכדה על שכמה
608 ('תרח)-3152 - -3151(בראשית כד, טז) והנער טבת מראה מאד בתולה ואיש לא ידעה ותרד העינה ותמלא כדה ותעל
609 ('תרט)-3151 - -3150(בראשית כד, יז) וירץ העבד לקראתה ויאמר הגמיאיני נא מעט מים מכדך
610 ('תרי)-3150 - -3149(בראשית כד, יח) ותאמר שתה אדני ותמהר ותרד כדה על ידה ותשקהו
611 ('תריא)-3149 - -3148(בראשית כד, יט) ותכל להשקתו ותאמר גם לגמליך אשאב עד אם כלו לשתת
612 ('תריב)-3148 - -3147(בראשית כד, כ) ותמהר ותער כדה אל השקת ותרץ עוד אל הבאר לשאב ותשאב לכל גמליו
613 ('תריג)-3147 - -3146(בראשית כד, כא) והאיש משתאה לה מחריש לדעת ההצליח יהוה דרכו אם לא
614 ('תריד)-3146 - -3145(בראשית כד, כב) ויהי כאשר כלו הגמלים לשתות ויקח האיש נזם זהב בקע משקלו ושני צמידים על ידיה עשרה זהב משקלם
615 ('תריה)-3145 - -3144(בראשית כד, כג) ויאמר בת מי את הגידי נא לי היש בית אביך מקום לנו ללין
616 ('תריו)-3144 - -3143(בראשית כד, כד) ותאמר אליו בת בתואל אנכי בן מלכה אשר ילדה לנחור
617 ('תריז)-3143 - -3142(בראשית כד, כה) ותאמר אליו גם תבן גם מספוא רב עמנו גם מקום ללון
618 ('תריח)-3142 - -3141(בראשית כד, כו) ויקד האיש וישתחו ליהוה
619 ('תריט)-3141 - -3140(בראשית כד, כז) ויאמר ברוך יהוה אלהי אדני אברהם אשר לא עזב חסדו ואמתו מעם אדני אנכי בדרך נחני יהוה בית אחי אדני
620 ('תרכ)-3140 - -3139(בראשית כד, כח) ותרץ הנער ותגד לבית אמה כדברים האלה
621 ('תרכא)-3139 - -3138(בראשית כד, כט) ולרבקה אח ושמו לבן וירץ לבן אל האיש החוצה אל העין
622 ('תרכב)-3138 - -3137(בראשית כד, ל) ויהי כראת את הנזם ואת הצמדים על ידי אחתו וכשמעו את דברי רבקה אחתו לאמר כה דבר אלי האיש ויבא אל האיש והנה עמד על הגמלים על העין
623 ('תרכג)-3137 - -3136(בראשית כד, לא) ויאמר בוא ברוך יהוה למה תעמד בחוץ ואנכי פניתי הבית ומקום לגמלים
624 ('תרכד)-3136 - -3135(בראשית כד, לב) ויבא האיש הביתה ויפתח הגמלים ויתן תבן ומספוא לגמלים ומים לרחץ רגליו ורגלי האנשים אשר אתו
625 ('תרכה)-3135 - -3134(בראשית כד, לג) ויישם לפניו לאכל ויאמר לא אכל עד אם דברתי דברי ויאמר דבר
626 ('תרכו)-3134 - -3133(בראשית כד, לד) ויאמר עבד אברהם אנכי
627 ('תרכז)-3133 - -3132(בראשית כד, לה) ויהוה ברך את אדני מאד ויגדל ויתן לו צאן ובקר וכסף וזהב ועבדם ושפחת וגמלים וחמרים
628 ('תרכח)-3132 - -3131(בראשית כד, לו) ותלד שרה אשת אדני בן לאדני אחרי זקנתה ויתן לו את כל אשר לו
629 ('תרכט)-3131 - -3130(בראשית כד, לז) וישבעני אדני לאמר לא תקח אשה לבני מבנות הכנעני אשר אנכי ישב בארצו
630 ('תרל)-3130 - -3129(בראשית כד, לח) אם לא אל בית אבי תלך ואל משפחתי ולקחת אשה לבני
631 ('תרלא)-3129 - -3128(בראשית כד, לט) ואמר אל אדני אלי לא תלך האשה אחרי
632 ('תרלב)-3128 - -3127(בראשית כד, מ) ויאמר אלי יהוה אשר התהלכתי לפניו ישלח מלאכו אתך והצליח דרכך ולקחת אשה לבני ממשפחתי ומבית אבי
633 ('תרלג)-3127 - -3126(בראשית כד, מא) אז תנקה מאלתי כי תבוא אל משפחתי ואם לא יתנו לך והיית נקי מאלתי
634 ('תרלד)-3126 - -3125(בראשית כד, מב) ואבא היום אל העין ואמר יהוה אלהי אדני אברהם אם ישך נא מצליח דרכי אשר אנכי הלך עליה
635 ('תרלה)-3125 - -3124(בראשית כד, מג) הנה אנכי נצב על עין המים והיה העלמה היצאת לשאב ואמרתי אליה השקיני נא מעט מים מכדך
636 ('תרלו)-3124 - -3123(בראשית כד, מד) ואמרה אלי גם אתה שתה וגם לגמליך אשאב הוא האשה אשר הכיח יהוה לבן אדני
637 ('תרלז)-3123 - -3122(בראשית כד, מה) אני טרם אכלה לדבר אל לבי והנה רבקה יצאת וכדה על שכמה ותרד העינה ותשאב ואמר אליה השקיני נא
638 ('תרלח)-3122 - -3121(בראשית כד, מו) ותמהר ותורד כדה מעליה ותאמר שתה וגם גמליך אשקה ואשת וגם הגמלים השקתה
639 ('תרלט)-3121 - -3120(בראשית כד, מז) ואשאל אתה ואמר בת מי את ותאמר בת בתואל בן נחור אשר ילדה לו מלכה ואשם הנזם על אפה והצמידים על ידיה
640 ('תרמ)-3120 - -3119(בראשית כד, מח) ואקד ואשתחוה ליהוה ואברך את יהוה אלהי אדני אברהם אשר הנחני בדרך אמת לקחת את בת אחי אדני לבנו
641 ('תרמא)-3119 - -3118(בראשית כד, מט) ועתה אם ישכם עשים חסד ואמת את אדני הגידו לי ואם לא הגידו לי ואפנה על ימין או על שמאל
642 ('תרמב)-3118 - -3117(בראשית כד, נ) ויען לבן ובתואל ויאמרו מיהוה יצא הדבר לא נוכל דבר אליך רע או טוב
643 ('תרמג)-3117 - -3116(בראשית כד, נא) הנה רבקה לפניך קח ולך ותהי אשה לבן אדניך כאשר דבר יהוה
644 ('תרמד)-3116 - -3115(בראשית כד, נב) ויהי כאשר שמע עבד אברהם את דבריהם וישתחו ארצה ליהוה
645 ('תרמה)-3115 - -3114(בראשית כד, נג) ויוצא העבד כלי כסף וכלי זהב ובגדים ויתן לרבקה ומגדנת נתן לאחיה ולאמה
646 ('תרמו)-3114 - -3113(בראשית כד, נד) ויאכלו וישתו הוא והאנשים אשר עמו וילינו ויקומו בבקר ויאמר שלחני לאדני
647 ('תרמז)-3113 - -3112(בראשית כד, נה) ויאמר אחיה ואמה תשב הנער אתנו ימים או עשור אחר תלך
648 ('תרמח)-3112 - -3111(בראשית כד, נו) ויאמר אלהם אל תאחרו אתי ויהוה הצליח דרכי שלחוני ואלכה לאדני
649 ('תרמט)-3111 - -3110(בראשית כד, נז) ויאמרו נקרא לנער ונשאלה את פיה
650 ('תרנ)-3110 - -3109(בראשית כד, נח) ויקראו לרבקה ויאמרו אליה התלכי עם האיש הזה ותאמר אלך
651 ('תרנא)-3109 - -3108(בראשית כד, נט) וישלחו את רבקה אחתם ואת מנקתה ואת עבד אברהם ואת אנשיו
652 ('תרנב)-3108 - -3107(בראשית כד, ס) ויברכו את רבקה ויאמרו לה אחתנו את היי לאלפי רבבה ויירש זרעך את שער שנאיו
653 ('תרנג)-3107 - -3106(בראשית כד, סא) ותקם רבקה ונערתיה ותרכבנה על הגמלים ותלכנה אחרי האיש ויקח העבד את רבקה וילך
654 ('תרנד)-3106 - -3105(בראשית כד, סב) ויצחק בא מבוא באר לחי ראי והוא יושב בארץ הנגב
655 ('תרנה)-3105 - -3104(בראשית כד, סג) ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות ערב וישא עיניו וירא והנה גמלים באים
656 ('תרנו)-3104 - -3103(בראשית כד, סד) ותשא רבקה את עיניה ותרא את יצחק ותפל מעל הגמל
657 ('תרנז)-3103 - -3102(בראשית כד, סה) ותאמר אל העבד מי האיש הלזה ההלך בשדה לקראתנו ויאמר העבד הוא אדני ותקח הצעיף ותתכס
658 ('תרנח)-3102 - -3101(בראשית כד, סו) ויספר העבד ליצחק את כל הדברים אשר עשה
659 ('תרנט)-3101 - -3100(בראשית כד, סז) ויבאה יצחק האהלה שרה אמו ויקח את רבקה ותהי לו לאשה ויאהבה וינחם יצחק אחרי אמו
660 ('תרס)-3100 - -3099(בראשית כה, א) ויסף אברהם ויקח אשה ושמה קטורה
661 ('תרסא)-3099 - -3098(בראשית כה, ב) ותלד לו את זמרן ואת יקשן ואת מדן ואת מדין ואת ישבק ואת שוח
662 ('תרסב)-3098 - -3097(בראשית כה, ג) ויקשן ילד את שבא ואת דדן ובני דדן היו אשורם ולטושם ולאמים
663 ('תרסג)-3097 - -3096(בראשית כה, ד) ובני מדין עיפה ועפר וחנך ואבידע ואלדעה כל אלה בני קטורה
664 ('תרסד)-3096 - -3095(בראשית כה, ה) ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק
665 ('תרסה)-3095 - -3094(בראשית כה, ו) ולבני הפילגשים אשר לאברהם נתן אברהם מתנת וישלחם מעל יצחק בנו בעודנו חי קדמה אל ארץ קדם
666 ('תרסו)-3094 - -3093(בראשית כה, ז) ואלה ימי שני חיי אברהם אשר חי מאת שנה ושבעים שנה וחמש שנים
667 ('תרסז)-3093 - -3092(בראשית כה, ח) ויגוע וימת אברהם בשיבה טובה זקן ושבע ויאסף אל עמיו
668 ('תרסח)-3092 - -3091(בראשית כה, ט) ויקברו אתו יצחק וישמעאל בניו אל מערת המכפלה אל שדה עפרן בן צחר החתי אשר על פני ממרא
669 ('תרסט)-3091 - -3090(בראשית כה, י) השדה אשר קנה אברהם מאת בני חת שמה קבר אברהם ושרה אשתו
670 ('תרע)-3090 - -3089(בראשית כה, יא) ויהי אחרי מות אברהם ויברך אלהים את יצחק בנו וישב יצחק עם באר לחי ראי
671 ('תרעא)-3089 - -3088(בראשית כה, יב) ואלה תלדת ישמעאל בן אברהם אשר ילדה הגר המצרית שפחת שרה לאברהם
672 ('תרעב)-3088 - -3087(בראשית כה, יג) ואלה שמות בני ישמעאל בשמתם לתולדתם בכר ישמעאל נבית וקדר ואדבאל ומבשם
673 ('תרעג)-3087 - -3086(בראשית כה, יד) ומשמע ודומה ומשא
674 ('תרעד)-3086 - -3085(בראשית כה, טו) חדד ותימא יטור נפיש וקדמה
675 ('תרעה)-3085 - -3084(בראשית כה, טז) אלה הם בני ישמעאל ואלה שמתם בחצריהם ובטירתם שנים עשר נשיאם לאמתם
676 ('תרעו)-3084 - -3083(בראשית כה, יז) ואלה שני חיי ישמעאל מאת שנה ושלשים שנה ושבע שנים ויגוע וימת ויאסף אל עמיו
677 ('תרעז)-3083 - -3082(בראשית כה, יח) וישכנו מחוילה עד שור אשר על פני מצרים באכה אשורה על פני כל אחיו נפל
678 ('תרעח)-3082 - -3081(בראשית כה, יט) ואלה תולדת יצחק בן אברהם אברהם הוליד את יצחק
679 ('תרעט)-3081 - -3080(בראשית כה, כ) ויהי יצחק בן ארבעים שנה בקחתו את רבקה בת בתואל הארמי מפדן ארם אחות לבן הארמי לו לאשה
680 ('תרפ)-3080 - -3079(בראשית כה, כא) ויעתר יצחק ליהוה לנכח אשתו כי עקרה הוא ויעתר לו יהוה ותהר רבקה אשתו
681 ('תרפא)-3079 - -3078(בראשית כה, כב) ויתרצצו הבנים בקרבה ותאמר אם כן למה זה אנכי ותלך לדרש את יהוה
682 ('תרפב)-3078 - -3077(בראשית כה, כג) ויאמר יהוה לה שני גיים בבטנך ושני לאמים ממעיך יפרדו ולאם מלאם יאמץ ורב יעבד צעיר
683 ('תרפג)-3077 - -3076(בראשית כה, כד) וימלאו ימיה ללדת והנה תומם בבטנה
684 ('תרפד)-3076 - -3075(בראשית כה, כה) ויצא הראשון אדמוני כלו כאדרת שער ויקראו שמו עשו
685 ('תרפה)-3075 - -3074(בראשית כה, כו) ואחרי כן יצא אחיו וידו אחזת בעקב עשו ויקרא שמו יעקב ויצחק בן ששים שנה בלדת אתם
686 ('תרפו)-3074 - -3073(בראשית כה, כז) ויגדלו הנערים ויהי עשו איש ידע ציד איש שדה ויעקב איש תם ישב אהלים
687 ('תרפז)-3073 - -3072(בראשית כה, כח) ויאהב יצחק את עשו כי ציד בפיו ורבקה אהבת את יעקב
688 ('תרפח)-3072 - -3071(בראשית כה, כט) ויזד יעקב נזיד ויבא עשו מן השדה והוא עיף
689 ('תרפט)-3071 - -3070(בראשית כה, ל) ויאמר עשו אל יעקב הלעיטני נא מן האדם האדם הזה כי עיף אנכי על כן קרא שמו אדום
690 ('תרצ)-3070 - -3069(בראשית כה, לא) ויאמר יעקב מכרה כיום את בכרתך לי
691 ('תרצא)-3069 - -3068(בראשית כה, לב) ויאמר עשו הנה אנכי הולך למות ולמה זה לי בכרה
692 ('תרצב)-3068 - -3067(בראשית כה, לג) ויאמר יעקב השבעה לי כיום וישבע לו וימכר את בכרתו ליעקב
693 ('תרצג)-3067 - -3066(בראשית כה, לד) ויעקב נתן לעשו לחם ונזיד עדשים ויאכל וישת ויקם וילך ויבז עשו את הבכרה
694 ('תרצד)-3066 - -3065(בראשית כו, א) ויהי רעב בארץ מלבד הרעב הראשון אשר היה בימי אברהם וילך יצחק אל אבימלך מלך פלשתים גררה
695 ('תרצה)-3065 - -3064(בראשית כו, ב) וירא אליו יהוה ויאמר אל תרד מצרימה שכן בארץ אשר אמר אליך
696 ('תרצו)-3064 - -3063(בראשית כו, ג) גור בארץ הזאת ואהיה עמך ואברכך כי לך ולזרעך אתן את כל הארצת האל והקמתי את השבעה אשר נשבעתי לאברהם אביך
697 ('תרצז)-3063 - -3062(בראשית כו, ד) והרביתי את זרעך ככוכבי השמים ונתתי לזרעך את כל הארצת האל והתברכו בזרעך כל גויי הארץ
698 ('תרצח)-3062 - -3061(בראשית כו, ה) עקב אשר שמע אברהם בקלי וישמר משמרתי מצותי חקותי ותורתי
699 ('תרצט)-3061 - -3060(בראשית כו, ו) וישב יצחק בגרר
700 ('תש)-3060 - -3059(בראשית כו, ז) וישאלו אנשי המקום לאשתו ויאמר אחתי הוא כי ירא לאמר אשתי פן יהרגני אנשי המקום על רבקה כי טובת מראה הוא
701 ('תשא)-3059 - -3058(בראשית כו, ח) ויהי כי ארכו לו שם הימים וישקף אבימלך מלך פלשתים בעד החלון וירא והנה יצחק מצחק את רבקה אשתו
702 ('תשב)-3058 - -3057(בראשית כו, ט) ויקרא אבימלך ליצחק ויאמר אך הנה אשתך הוא ואיך אמרת אחתי הוא ויאמר אליו יצחק כי אמרתי פן אמות עליה
703 ('תשג)-3057 - -3056(בראשית כו, י) ויאמר אבימלך מה זאת עשית לנו כמעט שכב אחד העם את אשתך והבאת עלינו אשם
704 ('תשד)-3056 - -3055(בראשית כו, יא) ויצו אבימלך את כל העם לאמר הנגע באיש הזה ובאשתו מות יומת
705 ('תשה)-3055 - -3054(בראשית כו, יב) ויזרע יצחק בארץ ההוא וימצא בשנה ההוא מאה שערים ויברכהו יהוה
706 ('תשו)-3054 - -3053(בראשית כו, יג) ויגדל האיש וילך הלוך וגדל עד כי גדל מאד
707 ('תשז)-3053 - -3052(בראשית כו, יד) ויהי לו מקנה צאן ומקנה בקר ועבדה רבה ויקנאו אתו פלשתים
708 ('תשח)-3052 - -3051(בראשית כו, טו) וכל הבארת אשר חפרו עבדי אביו בימי אברהם אביו סתמום פלשתים וימלאום עפר
709 ('תשט)-3051 - -3050(בראשית כו, טז) ויאמר אבימלך אל יצחק לך מעמנו כי עצמת ממנו מאד
710 ('תשי)-3050 - -3049(בראשית כו, יז) וילך משם יצחק ויחן בנחל גרר וישב שם
711 ('תשיא)-3049 - -3048(בראשית כו, יח) וישב יצחק ויחפר את בארת המים אשר חפרו בימי אברהם אביו ויסתמום פלשתים אחרי מות אברהם ויקרא להן שמות כשמת אשר קרא להן אביו
712 ('תשיב)-3048 - -3047(בראשית כו, יט) ויחפרו עבדי יצחק בנחל וימצאו שם באר מים חיים
713 ('תשיג)-3047 - -3046(בראשית כו, כ) ויריבו רעי גרר עם רעי יצחק לאמר לנו המים ויקרא שם הבאר עשק כי התעשקו עמו
714 ('תשיד)-3046 - -3045(בראשית כו, כא) ויחפרו באר אחרת ויריבו גם עליה ויקרא שמה שטנה
715 ('תשיה)-3045 - -3044(בראשית כו, כב) ויעתק משם ויחפר באר אחרת ולא רבו עליה ויקרא שמה רחבות ויאמר כי עתה הרחיב יהוה לנו ופרינו בארץ
716 ('תשיו)-3044 - -3043(בראשית כו, כג) ויעל משם באר שבע
717 ('תשיז)-3043 - -3042(בראשית כו, כד) וירא אליו יהוה בלילה ההוא ויאמר אנכי אלהי אברהם אביך אל תירא כי אתך אנכי וברכתיך והרביתי את זרעך בעבור אברהם עבדי
718 ('תשיח)-3042 - -3041(בראשית כו, כה) ויבן שם מזבח ויקרא בשם יהוה ויט שם אהלו ויכרו שם עבדי יצחק באר
719 ('תשיט)-3041 - -3040(בראשית כו, כו) ואבימלך הלך אליו מגרר ואחזת מרעהו ופיכל שר צבאו
720 ('תשכ)-3040 - -3039(בראשית כו, כז) ויאמר אלהם יצחק מדוע באתם אלי ואתם שנאתם אתי ותשלחוני מאתכם
721 ('תשכא)-3039 - -3038(בראשית כו, כח) ויאמרו ראו ראינו כי היה יהוה עמך ונאמר תהי נא אלה בינותינו בינינו ובינך ונכרתה ברית עמך
722 ('תשכב)-3038 - -3037(בראשית כו, כט) אם תעשה עמנו רעה כאשר לא נגענוך וכאשר עשינו עמך רק טוב ונשלחך בשלום אתה עתה ברוך יהוה
723 ('תשכג)-3037 - -3036(בראשית כו, ל) ויעש להם משתה ויאכלו וישתו
724 ('תשכד)-3036 - -3035(בראשית כו, לא) וישכימו בבקר וישבעו איש לאחיו וישלחם יצחק וילכו מאתו בשלום
725 ('תשכה)-3035 - -3034(בראשית כו, לב) ויהי ביום ההוא ויבאו עבדי יצחק ויגדו לו על אדות הבאר אשר חפרו ויאמרו לו מצאנו מים
726 ('תשכו)-3034 - -3033(בראשית כו, לג) ויקרא אתה שבעה על כן שם העיר באר שבע עד היום הזה
727 ('תשכז)-3033 - -3032(בראשית כו, לד) ויהי עשו בן ארבעים שנה ויקח אשה את יהודית בת בארי החתי ואת בשמת בת אילן החתי
728 ('תשכח)-3032 - -3031(בראשית כו, לה) ותהיין מרת רוח ליצחק ולרבקה
729 ('תשכט)-3031 - -3030(בראשית כז, א) ויהי כי זקן יצחק ותכהין עיניו מראת ויקרא את עשו בנו הגדל ויאמר אליו בני ויאמר אליו הנני
730 ('תשל)-3030 - -3029(בראשית כז, ב) ויאמר הנה נא זקנתי לא ידעתי יום מותי
731 ('תשלא)-3029 - -3028(בראשית כז, ג) ועתה שא נא כליך תליך וקשתך וצא השדה וצודה לי צידה
732 ('תשלב)-3028 - -3027(בראשית כז, ד) ועשה לי מטעמים כאשר אהבתי והביאה לי ואכלה בעבור תברכך נפשי בטרם אמות
733 ('תשלג)-3027 - -3026(בראשית כז, ה) ורבקה שמעת בדבר יצחק אל עשו בנו וילך עשו השדה לצוד ציד להביא
734 ('תשלד)-3026 - -3025(בראשית כז, ו) ורבקה אמרה אל יעקב בנה לאמר הנה שמעתי את אביך מדבר אל עשו אחיך לאמר
735 ('תשלה)-3025 - -3024(בראשית כז, ז) הביאה לי ציד ועשה לי מטעמים ואכלה ואברככה לפני יהוה לפני מותי
736 ('תשלו)-3024 - -3023(בראשית כז, ח) ועתה בני שמע בקלי לאשר אני מצוה אתך
737 ('תשלז)-3023 - -3022(בראשית כז, ט) לך נא אל הצאן וקח לי משם שני גדיי עזים טבים ואעשה אתם מטעמים לאביך כאשר אהב
738 ('תשלח)-3022 - -3021(בראשית כז, י) והבאת לאביך ואכל בעבר אשר יברכך לפני מותו
739 ('תשלט)-3021 - -3020(בראשית כז, יא) ויאמר יעקב אל רבקה אמו הן עשו אחי איש שער ואנכי איש חלק
740 ('תשמ)-3020 - -3019(בראשית כז, יב) אולי ימשני אבי והייתי בעיניו כמתעתע והבאתי עלי קללה ולא ברכה
741 ('תשמא)-3019 - -3018(בראשית כז, יג) ותאמר לו אמו עלי קללתך בני אך שמע בקלי ולך קח לי
742 ('תשמב)-3018 - -3017(בראשית כז, יד) וילך ויקח ויבא לאמו ותעש אמו מטעמים כאשר אהב אביו
743 ('תשמג)-3017 - -3016(בראשית כז, טו) ותקח רבקה את בגדי עשו בנה הגדל החמדת אשר אתה בבית ותלבש את יעקב בנה הקטן
744 ('תשמד)-3016 - -3015(בראשית כז, טז) ואת ערת גדיי העזים הלבישה על ידיו ועל חלקת צואריו
745 ('תשמה)-3015 - -3014(בראשית כז, יז) ותתן את המטעמים ואת הלחם אשר עשתה ביד יעקב בנה
746 ('תשמו)-3014 - -3013(בראשית כז, יח) ויבא אל אביו ויאמר אבי ויאמר הנני מי אתה בני
747 ('תשמז)-3013 - -3012(בראשית כז, יט) ויאמר יעקב אל אביו אנכי עשו בכרך עשיתי כאשר דברת אלי קום נא שבה ואכלה מצידי בעבור תברכני נפשך
748 ('תשמח)-3012 - -3011(בראשית כז, כ) ויאמר יצחק אל בנו מה זה מהרת למצא בני ויאמר כי הקרה יהוה אלהיך לפני
749 ('תשמט)-3011 - -3010(בראשית כז, כא) ויאמר יצחק אל יעקב גשה נא ואמשך בני האתה זה בני עשו אם לא
750 ('תשנ)-3010 - -3009(בראשית כז, כב) ויגש יעקב אל יצחק אביו וימשהו ויאמר הקל קול יעקב והידים ידי עשו
751 ('תשנא)-3009 - -3008(בראשית כז, כג) ולא הכירו כי היו ידיו כידי עשו אחיו שערת ויברכהו
752 ('תשנב)-3008 - -3007(בראשית כז, כד) ויאמר אתה זה בני עשו ויאמר אני
753 ('תשנג)-3007 - -3006(בראשית כז, כה) ויאמר הגשה לי ואכלה מציד בני למען תברכך נפשי ויגש לו ויאכל ויבא לו יין וישת
754 ('תשנד)-3006 - -3005(בראשית כז, כו) ויאמר אליו יצחק אביו גשה נא ושקה לי בני
755 ('תשנה)-3005 - -3004(בראשית כז, כז) ויגש וישק לו וירח את ריח בגדיו ויברכהו ויאמר ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו יהוה
756 ('תשנו)-3004 - -3003(בראשית כז, כח) ויתן לך האלהים מטל השמים ומשמני הארץ ורב דגן ותירש
757 ('תשנז)-3003 - -3002(בראשית כז, כט) יעבדוך עמים וישתחו לך לאמים הוה גביר לאחיך וישתחוו לך בני אמך ארריך ארור ומברכיך ברוך
758 ('תשנח)-3002 - -3001(בראשית כז, ל) ויהי כאשר כלה יצחק לברך את יעקב ויהי אך יצא יצא יעקב מאת פני יצחק אביו ועשו אחיו בא מצידו
759 ('תשנט)-3001 - -3000(בראשית כז, לא) ויעש גם הוא מטעמים ויבא לאביו ויאמר לאביו יקם אבי ויאכל מציד בנו בעבר תברכני נפשך
760 ('תשס)-3000 - -2999(בראשית כז, לב) ויאמר לו יצחק אביו מי אתה ויאמר אני בנך בכרך עשו
761 ('תשסא)-2999 - -2998(בראשית כז, לג) ויחרד יצחק חרדה גדלה עד מאד ויאמר מי אפוא הוא הצד ציד ויבא לי ואכל מכל בטרם תבוא ואברכהו גם ברוך יהיה
762 ('תשסב)-2998 - -2997(בראשית כז, לד) כשמע עשו את דברי אביו ויצעק צעקה גדלה ומרה עד מאד ויאמר לאביו ברכני גם אני אבי
763 ('תשסג)-2997 - -2996(בראשית כז, לה) ויאמר בא אחיך במרמה ויקח ברכתך
764 ('תשסד)-2996 - -2995(בראשית כז, לו) ויאמר הכי קרא שמו יעקב ויעקבני זה פעמים את בכרתי לקח והנה עתה לקח ברכתי ויאמר הלא אצלת לי ברכה
765 ('תשסה)-2995 - -2994(בראשית כז, לז) ויען יצחק ויאמר לעשו הן גביר שמתיו לך ואת כל אחיו נתתי לו לעבדים ודגן ותירש סמכתיו ולכה אפוא מה אעשה בני
766 ('תשסו)-2994 - -2993(בראשית כז, לח) ויאמר עשו אל אביו הברכה אחת הוא לך אבי ברכני גם אני אבי וישא עשו קלו ויבך
767 ('תשסז)-2993 - -2992(בראשית כז, לט) ויען יצחק אביו ויאמר אליו הנה משמני הארץ יהיה מושבך ומטל השמים מעל
768 ('תשסח)-2992 - -2991(בראשית כז, מ) ועל חרבך תחיה ואת אחיך תעבד והיה כאשר תריד ופרקת עלו מעל צוארך
769 ('תשסט)-2991 - -2990(בראשית כז, מא) וישטם עשו את יעקב על הברכה אשר ברכו אביו ויאמר עשו בלבו יקרבו ימי אבל אבי ואהרגה את יעקב אחי
770 ('תשע)-2990 - -2989(בראשית כז, מב) ויגד לרבקה את דברי עשו בנה הגדל ותשלח ותקרא ליעקב בנה הקטן ותאמר אליו הנה עשו אחיך מתנחם לך להרגך
771 ('תשעא)-2989 - -2988(בראשית כז, מג) ועתה בני שמע בקלי וקום ברח לך אל לבן אחי חרנה
772 ('תשעב)-2988 - -2987(בראשית כז, מד) וישבת עמו ימים אחדים עד אשר תשוב חמת אחיך
773 ('תשעג)-2987 - -2986(בראשית כז, מה) עד שוב אף אחיך ממך ושכח את אשר עשית לו ושלחתי ולקחתיך משם למה אשכל גם שניכם יום אחד
774 ('תשעד)-2986 - -2985(בראשית כז, מו) ותאמר רבקה אל יצחק קצתי בחיי מפני בנות חת אם לקח יעקב אשה מבנות חת כאלה מבנות הארץ למה לי חיים
775 ('תשעה)-2985 - -2984(בראשית כח, א) ויקרא יצחק אל יעקב ויברך אתו ויצוהו ויאמר לו לא תקח אשה מבנות כנען
776 ('תשעו)-2984 - -2983(בראשית כח, ב) קום לך פדנה ארם ביתה בתואל אבי אמך וקח לך משם אשה מבנות לבן אחי אמך
777 ('תשעז)-2983 - -2982(בראשית כח, ג) ואל שדי יברך אתך ויפרך וירבך והיית לקהל עמים
778 ('תשעח)-2982 - -2981(בראשית כח, ד) ויתן לך את ברכת אברהם לך ולזרעך אתך לרשתך את ארץ מגריך אשר נתן אלהים לאברהם
779 ('תשעט)-2981 - -2980(בראשית כח, ה) וישלח יצחק את יעקב וילך פדנה ארם אל לבן בן בתואל הארמי אחי רבקה אם יעקב ועשו
780 ('תשפ)-2980 - -2979(בראשית כח, ו) וירא עשו כי ברך יצחק את יעקב ושלח אתו פדנה ארם לקחת לו משם אשה בברכו אתו ויצו עליו לאמר לא תקח אשה מבנות כנען
781 ('תשפא)-2979 - -2978(בראשית כח, ז) וישמע יעקב אל אביו ואל אמו וילך פדנה ארם
782 ('תשפב)-2978 - -2977(בראשית כח, ח) וירא עשו כי רעות בנות כנען בעיני יצחק אביו
783 ('תשפג)-2977 - -2976(בראשית כח, ט) וילך עשו אל ישמעאל ויקח את מחלת בת ישמעאל בן אברהם אחות נביות על נשיו לו לאשה
784 ('תשפד)-2976 - -2975(בראשית כח, י) ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה
785 ('תשפה)-2975 - -2974(בראשית כח, יא) ויפגע במקום וילן שם כי בא השמש ויקח מאבני המקום וישם מראשתיו וישכב במקום ההוא
786 ('תשפו)-2974 - -2973(בראשית כח, יב) ויחלם והנה סלם מצב ארצה וראשו מגיע השמימה והנה מלאכי אלהים עלים וירדים בו
787 ('תשפז)-2973 - -2972(בראשית כח, יג) והנה יהוה נצב עליו ויאמר אני יהוה אלהי אברהם אביך ואלהי יצחק הארץ אשר אתה שכב עליה לך אתננה ולזרעך
788 ('תשפח)-2972 - -2971(בראשית כח, יד) והיה זרעך כעפר הארץ ופרצת ימה וקדמה וצפנה ונגבה ונברכו בך כל משפחת האדמה ובזרעך
789 ('תשפט)-2971 - -2970(בראשית כח, טו) והנה אנכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך והשבתיך אל האדמה הזאת כי לא אעזבך עד אשר אם עשיתי את אשר דברתי לך
790 ('תשצ)-2970 - -2969(בראשית כח, טז) וייקץ יעקב משנתו ויאמר אכן יש יהוה במקום הזה ואנכי לא ידעתי
791 ('תשצא)-2969 - -2968(בראשית כח, יז) ויירא ויאמר מה נורא המקום הזה אין זה כי אם בית אלהים וזה שער השמים
792 ('תשצב)-2968 - -2967(בראשית כח, יח) וישכם יעקב בבקר ויקח את האבן אשר שם מראשתיו וישם אתה מצבה ויצק שמן על ראשה
793 ('תשצג)-2967 - -2966(בראשית כח, יט) ויקרא את שם המקום ההוא בית אל ואולם לוז שם העיר לראשנה
794 ('תשצד)-2966 - -2965(בראשית כח, כ) וידר יעקב נדר לאמר אם יהיה אלהים עמדי ושמרני בדרך הזה אשר אנכי הולך ונתן לי לחם לאכל ובגד ללבש
795 ('תשצה)-2965 - -2964(בראשית כח, כא) ושבתי בשלום אל בית אבי והיה יהוה לי לאלהים
796 ('תשצו)-2964 - -2963(בראשית כח, כב) והאבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית אלהים וכל אשר תתן לי עשר אעשרנו לך
797 ('תשצז)-2963 - -2962(בראשית כט, א) וישא יעקב רגליו וילך ארצה בני קדם
798 ('תשצח)-2962 - -2961(בראשית כט, ב) וירא והנה באר בשדה והנה שם שלשה עדרי צאן רבצים עליה כי מן הבאר ההוא ישקו העדרים והאבן גדלה על פי הבאר
799 ('תשצט)-2961 - -2960(בראשית כט, ג) ונאספו שמה כל העדרים וגללו את האבן מעל פי הבאר והשקו את הצאן והשיבו את האבן על פי הבאר למקמה
800 ('תשק)-2960 - -2959(בראשית כט, ד) ויאמר להם יעקב אחי מאין אתם ויאמרו מחרן אנחנו
801 ('תשקא)-2959 - -2958(בראשית כט, ה) ויאמר להם הידעתם את לבן בן נחור ויאמרו ידענו
802 ('תשקב)-2958 - -2957(בראשית כט, ו) ויאמר להם השלום לו ויאמרו שלום והנה רחל בתו באה עם הצאן
803 ('תשקג)-2957 - -2956(בראשית כט, ז) ויאמר הן עוד היום גדול לא עת האסף המקנה השקו הצאן ולכו רעו
804 ('תשקד)-2956 - -2955(בראשית כט, ח) ויאמרו לא נוכל עד אשר יאספו כל העדרים וגללו את האבן מעל פי הבאר והשקינו הצאן
805 ('תשקה)-2955 - -2954(בראשית כט, ט) עודנו מדבר עמם ורחל באה עם הצאן אשר לאביה כי רעה הוא
806 ('תשקו)-2954 - -2953(בראשית כט, י) ויהי כאשר ראה יעקב את רחל בת לבן אחי אמו ואת צאן לבן אחי אמו ויגש יעקב ויגל את האבן מעל פי הבאר וישק את צאן לבן אחי אמו
807 ('תשקז)-2953 - -2952(בראשית כט, יא) וישק יעקב לרחל וישא את קלו ויבך
808 ('תשקח)-2952 - -2951(בראשית כט, יב) ויגד יעקב לרחל כי אחי אביה הוא וכי בן רבקה הוא ותרץ ותגד לאביה
809 ('תשקט)-2951 - -2950(בראשית כט, יג) ויהי כשמע לבן את שמע יעקב בן אחתו וירץ לקראתו ויחבק לו וינשק לו ויביאהו אל ביתו ויספר ללבן את כל הדברים האלה
810 ('תשקי)-2950 - -2949(בראשית כט, יד) ויאמר לו לבן אך עצמי ובשרי אתה וישב עמו חדש ימים
811 ('תשקיא)-2949 - -2948(בראשית כט, טו) ויאמר לבן ליעקב הכי אחי אתה ועבדתני חנם הגידה לי מה משכרתך
812 ('תשקיב)-2948 - -2947(בראשית כט, טז) וללבן שתי בנות שם הגדלה לאה ושם הקטנה רחל
813 ('תשקיג)-2947 - -2946(בראשית כט, יז) ועיני לאה רכות ורחל היתה יפת תאר ויפת מראה
814 ('תשקיד)-2946 - -2945(בראשית כט, יח) ויאהב יעקב את רחל ויאמר אעבדך שבע שנים ברחל בתך הקטנה
815 ('תשקיה)-2945 - -2944(בראשית כט, יט) ויאמר לבן טוב תתי אתה לך מתתי אתה לאיש אחר שבה עמדי
816 ('תשקיו)-2944 - -2943(בראשית כט, כ) ויעבד יעקב ברחל שבע שנים ויהיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אתה
817 ('תשקיז)-2943 - -2942(בראשית כט, כא) ויאמר יעקב אל לבן הבה את אשתי כי מלאו ימי ואבואה אליה
818 ('תשקיח)-2942 - -2941(בראשית כט, כב) ויאסף לבן את כל אנשי המקום ויעש משתה
819 ('תשקיט)-2941 - -2940(בראשית כט, כג) ויהי בערב ויקח את לאה בתו ויבא אתה אליו ויבא אליה
820 ('תשקכ)-2940 - -2939(בראשית כט, כד) ויתן לבן לה את זלפה שפחתו ללאה בתו שפחה
821 ('תשקכא)-2939 - -2938(בראשית כט, כה) ויהי בבקר והנה הוא לאה ויאמר אל לבן מה זאת עשית לי הלא ברחל עבדתי עמך ולמה רמיתני
822 ('תשקכב)-2938 - -2937(בראשית כט, כו) ויאמר לבן לא יעשה כן במקומנו לתת הצעירה לפני הבכירה
823 ('תשקכג)-2937 - -2936(בראשית כט, כז) מלא שבע זאת ונתנה לך גם את זאת בעבדה אשר תעבד עמדי עוד שבע שנים אחרות
824 ('תשקכד)-2936 - -2935(בראשית כט, כח) ויעש יעקב כן וימלא שבע זאת ויתן לו את רחל בתו לו לאשה
825 ('תשקכה)-2935 - -2934(בראשית כט, כט) ויתן לבן לרחל בתו את בלהה שפחתו לה לשפחה
826 ('תשקכו)-2934 - -2933(בראשית כט, ל) ויבא גם אל רחל ויאהב גם את רחל מלאה ויעבד עמו עוד שבע שנים אחרות
827 ('תשקכז)-2933 - -2932(בראשית כט, לא) וירא יהוה כי שנואה לאה ויפתח את רחמה ורחל עקרה
828 ('תשקכח)-2932 - -2931(בראשית כט, לב) ותהר לאה ותלד בן ותקרא שמו ראובן כי אמרה כי ראה יהוה בעניי כי עתה יאהבני אישי
829 ('תשקכט)-2931 - -2930(בראשית כט, לג) ותהר עוד ותלד בן ותאמר כי שמע יהוה כי שנואה אנכי ויתן לי גם את זה ותקרא שמו שמעון
830 ('תשקל)-2930 - -2929(בראשית כט, לד) ותהר עוד ותלד בן ותאמר עתה הפעם ילוה אישי אלי כי ילדתי לו שלשה בנים על כן קרא שמו לוי
831 ('תשקלא)-2929 - -2928(בראשית כט, לה) ותהר עוד ותלד בן ותאמר הפעם אודה את יהוה על כן קראה שמו יהודה ותעמד מלדת
832 ('תשקלב)-2928 - -2927(בראשית ל, א) ותרא רחל כי לא ילדה ליעקב ותקנא רחל באחתה ותאמר אל יעקב הבה לי בנים ואם אין מתה אנכי
833 ('תשקלג)-2927 - -2926(בראשית ל, ב) ויחר אף יעקב ברחל ויאמר התחת אלהים אנכי אשר מנע ממך פרי בטן
834 ('תשקלד)-2926 - -2925(בראשית ל, ג) ותאמר הנה אמתי בלהה בא אליה ותלד על ברכי ואבנה גם אנכי ממנה
835 ('תשקלה)-2925 - -2924(בראשית ל, ד) ותתן לו את בלהה שפחתה לאשה ויבא אליה יעקב
836 ('תשקלו)-2924 - -2923(בראשית ל, ה) ותהר בלהה ותלד ליעקב בן
837 ('תשקלז)-2923 - -2922(בראשית ל, ו) ותאמר רחל דנני אלהים וגם שמע בקלי ויתן לי בן על כן קראה שמו דן
838 ('תשקלח)-2922 - -2921(בראשית ל, ז) ותהר עוד ותלד בלהה שפחת רחל בן שני ליעקב
839 ('תשקלט)-2921 - -2920(בראשית ל, ח) ותאמר רחל נפתולי אלהים נפתלתי עם אחתי גם יכלתי ותקרא שמו נפתלי
840 ('תשקמ)-2920 - -2919(בראשית ל, ט) ותרא לאה כי עמדה מלדת ותקח את זלפה שפחתה ותתן אתה ליעקב לאשה
841 ('תשקמא)-2919 - -2918(בראשית ל, י) ותלד זלפה שפחת לאה ליעקב בן
842 ('תשקמב)-2918 - -2917(בראשית ל, יא) ותאמר לאה בגד ותקרא את שמו גד
843 ('תשקמג)-2917 - -2916(בראשית ל, יב) ותלד זלפה שפחת לאה בן שני ליעקב
844 ('תשקמד)-2916 - -2915(בראשית ל, יג) ותאמר לאה באשרי כי אשרוני בנות ותקרא את שמו אשר
845 ('תשקמה)-2915 - -2914(בראשית ל, יד) וילך ראובן בימי קציר חטים וימצא דודאים בשדה ויבא אתם אל לאה אמו ותאמר רחל אל לאה תני נא לי מדודאי בנך
846 ('תשקמו)-2914 - -2913(בראשית ל, טו) ותאמר לה המעט קחתך את אישי ולקחת גם את דודאי בני ותאמר רחל לכן ישכב עמך הלילה תחת דודאי בנך
847 ('תשקמז)-2913 - -2912(בראשית ל, טז) ויבא יעקב מן השדה בערב ותצא לאה לקראתו ותאמר אלי תבוא כי שכר שכרתיך בדודאי בני וישכב עמה בלילה הוא
848 ('תשקמח)-2912 - -2911(בראשית ל, יז) וישמע אלהים אל לאה ותהר ותלד ליעקב בן חמישי
849 ('תשקמט)-2911 - -2910(בראשית ל, יח) ותאמר לאה נתן אלהים שכרי אשר נתתי שפחתי לאישי ותקרא שמו יששכר
850 ('תשקנ)-2910 - -2909(בראשית ל, יט) ותהר עוד לאה ותלד בן ששי ליעקב
851 ('תשקנא)-2909 - -2908(בראשית ל, כ) ותאמר לאה זבדני אלהים אתי זבד טוב הפעם יזבלני אישי כי ילדתי לו ששה בנים ותקרא את שמו זבלון
852 ('תשקנב)-2908 - -2907(בראשית ל, כא) ואחר ילדה בת ותקרא את שמה דינה
853 ('תשקנג)-2907 - -2906(בראשית ל, כב) ויזכר אלהים את רחל וישמע אליה אלהים ויפתח את רחמה
854 ('תשקנד)-2906 - -2905(בראשית ל, כג) ותהר ותלד בן ותאמר אסף אלהים את חרפתי
855 ('תשקנה)-2905 - -2904(בראשית ל, כד) ותקרא את שמו יוסף לאמר יסף יהוה לי בן אחר
856 ('תשקנו)-2904 - -2903(בראשית ל, כה) ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף ויאמר יעקב אל לבן שלחני ואלכה אל מקומי ולארצי
857 ('תשקנז)-2903 - -2902(בראשית ל, כו) תנה את נשי ואת ילדי אשר עבדתי אתך בהן ואלכה כי אתה ידעת את עבדתי אשר עבדתיך
858 ('תשקנח)-2902 - -2901(בראשית ל, כז) ויאמר אליו לבן אם נא מצאתי חן בעיניך נחשתי ויברכני יהוה בגללך
859 ('תשקנט)-2901 - -2900(בראשית ל, כח) ויאמר נקבה שכרך עלי ואתנה
860 ('תשקס)-2900 - -2899(בראשית ל, כט) ויאמר אליו אתה ידעת את אשר עבדתיך ואת אשר היה מקנך אתי
861 ('תשקסא)-2899 - -2898(בראשית ל, ל) כי מעט אשר היה לך לפני ויפרץ לרב ויברך יהוה אתך לרגלי ועתה מתי אעשה גם אנכי לביתי
862 ('תשקסב)-2898 - -2897(בראשית ל, לא) ויאמר מה אתן לך ויאמר יעקב לא תתן לי מאומה אם תעשה לי הדבר הזה אשובה ארעה צאנך אשמר
863 ('תשקסג)-2897 - -2896(בראשית ל, לב) אעבר בכל צאנך היום הסר משם כל שה נקד וטלוא וכל שה חום בכשבים וטלוא ונקד בעזים והיה שכרי
864 ('תשקסד)-2896 - -2895(בראשית ל, לג) וענתה בי צדקתי ביום מחר כי תבוא על שכרי לפניך כל אשר איננו נקד וטלוא בעזים וחום בכשבים גנוב הוא אתי
865 ('תשקסה)-2895 - -2894(בראשית ל, לד) ויאמר לבן הן לו יהי כדברך
866 ('תשקסו)-2894 - -2893(בראשית ל, לה) ויסר ביום ההוא את התישים העקדים והטלאים ואת כל העזים הנקדות והטלאת כל אשר לבן בו וכל חום בכשבים ויתן ביד בניו
867 ('תשקסז)-2893 - -2892(בראשית ל, לו) וישם דרך שלשת ימים בינו ובין יעקב ויעקב רעה את צאן לבן הנותרת
868 ('תשקסח)-2892 - -2891(בראשית ל, לז) ויקח לו יעקב מקל לבנה לח ולוז וערמון ויפצל בהן פצלות לבנות מחשף הלבן אשר על המקלות
869 ('תשקסט)-2891 - -2890(בראשית ל, לח) ויצג את המקלות אשר פצל ברהטים בשקתות המים אשר תבאן הצאן לשתות לנכח הצאן ויחמנה בבאן לשתות
870 ('תשקע)-2890 - -2889(בראשית ל, לט) ויחמו הצאן אל המקלות ותלדן הצאן עקדים נקדים וטלאים
871 ('תשקעא)-2889 - -2888(בראשית ל, מ) והכשבים הפריד יעקב ויתן פני הצאן אל עקד וכל חום בצאן לבן וישת לו עדרים לבדו ולא שתם על צאן לבן
872 ('תשקעב)-2888 - -2887(בראשית ל, מא) והיה בכל יחם הצאן המקשרות ושם יעקב את המקלות לעיני הצאן ברהטים ליחמנה במקלות
873 ('תשקעג)-2887 - -2886(בראשית ל, מב) ובהעטיף הצאן לא ישים והיה העטפים ללבן והקשרים ליעקב
874 ('תשקעד)-2886 - -2885(בראשית ל, מג) ויפרץ האיש מאד מאד ויהי לו צאן רבות ושפחות ועבדים וגמלים וחמרים
875 ('תשקעה)-2885 - -2884(בראשית לא, א) וישמע את דברי בני לבן לאמר לקח יעקב את כל אשר לאבינו ומאשר לאבינו עשה את כל הכבד הזה
876 ('תשקעו)-2884 - -2883(בראשית לא, ב) וירא יעקב את פני לבן והנה איננו עמו כתמול שלשום
877 ('תשקעז)-2883 - -2882(בראשית לא, ג) ויאמר יהוה אל יעקב שוב אל ארץ אבותיך ולמולדתך ואהיה עמך
878 ('תשקעח)-2882 - -2881(בראשית לא, ד) וישלח יעקב ויקרא לרחל וללאה השדה אל צאנו
879 ('תשקעט)-2881 - -2880(בראשית לא, ה) ויאמר להן ראה אנכי את פני אביכן כי איננו אלי כתמל שלשם ואלהי אבי היה עמדי
880 ('תשקפ)-2880 - -2879(בראשית לא, ו) ואתנה ידעתן כי בכל כחי עבדתי את אביכן
881 ('תשקפא)-2879 - -2878(בראשית לא, ז) ואביכן התל בי והחלף את משכרתי עשרת מנים ולא נתנו אלהים להרע עמדי
882 ('תשקפב)-2878 - -2877(בראשית לא, ח) אם כה יאמר נקדים יהיה שכרך וילדו כל הצאן נקדים ואם כה יאמר עקדים יהיה שכרך וילדו כל הצאן עקדים
883 ('תשקפג)-2877 - -2876(בראשית לא, ט) ויצל אלהים את מקנה אביכם ויתן לי
884 ('תשקפד)-2876 - -2875(בראשית לא, י) ויהי בעת יחם הצאן ואשא עיני וארא בחלום והנה העתדים העלים על הצאן עקדים נקדים וברדים
885 ('תשקפה)-2875 - -2874(בראשית לא, יא) ויאמר אלי מלאך האלהים בחלום יעקב ואמר הנני
886 ('תשקפו)-2874 - -2873(בראשית לא, יב) ויאמר שא נא עיניך וראה כל העתדים העלים על הצאן עקדים נקדים וברדים כי ראיתי את כל אשר לבן עשה לך
887 ('תשקפז)-2873 - -2872(בראשית לא, יג) אנכי האל בית אל אשר משחת שם מצבה אשר נדרת לי שם נדר עתה קום צא מן הארץ הזאת ושוב אל ארץ מולדתך
888 ('תשקפח)-2872 - -2871(בראשית לא, יד) ותען רחל ולאה ותאמרנה לו העוד לנו חלק ונחלה בבית אבינו
889 ('תשקפט)-2871 - -2870(בראשית לא, טו) הלוא נכריות נחשבנו לו כי מכרנו ויאכל גם אכול את כספנו
890 ('תשקצ)-2870 - -2869(בראשית לא, טז) כי כל העשר אשר הציל אלהים מאבינו לנו הוא ולבנינו ועתה כל אשר אמר אלהים אליך עשה
891 ('תשקצא)-2869 - -2868(בראשית לא, יז) ויקם יעקב וישא את בניו ואת נשיו על הגמלים
892 ('תשקצב)-2868 - -2867(בראשית לא, יח) וינהג את כל מקנהו ואת כל רכשו אשר רכש מקנה קנינו אשר רכש בפדן ארם לבוא אל יצחק אביו ארצה כנען
893 ('תשקצג)-2867 - -2866(בראשית לא, יט) ולבן הלך לגזז את צאנו ותגנב רחל את התרפים אשר לאביה
894 ('תשקצד)-2866 - -2865(בראשית לא, כ) ויגנב יעקב את לב לבן הארמי על בלי הגיד לו כי ברח הוא
895 ('תשקצה)-2865 - -2864(בראשית לא, כא) ויברח הוא וכל אשר לו ויקם ויעבר את הנהר וישם את פניו הר הגלעד
896 ('תשקצו)-2864 - -2863(בראשית לא, כב) ויגד ללבן ביום השלישי כי ברח יעקב
897 ('תשקצז)-2863 - -2862(בראשית לא, כג) ויקח את אחיו עמו וירדף אחריו דרך שבעת ימים וידבק אתו בהר הגלעד
898 ('תשקצח)-2862 - -2861(בראשית לא, כד) ויבא אלהים אל לבן הארמי בחלם הלילה ויאמר לו השמר לך פן תדבר עם יעקב מטוב עד רע
899 ('תשקצט)-2861 - -2860(בראשית לא, כה) וישג לבן את יעקב ויעקב תקע את אהלו בהר ולבן תקע את אחיו בהר הגלעד
900 ('תשר)-2860 - -2859(בראשית לא, כו) ויאמר לבן ליעקב מה עשית ותגנב את לבבי ותנהג את בנתי כשביות חרב
901 ('תשרא)-2859 - -2858(בראשית לא, כז) למה נחבאת לברח ותגנב אתי ולא הגדת לי ואשלחך בשמחה ובשרים בתף ובכנור
902 ('תשרב)-2858 - -2857(בראשית לא, כח) ולא נטשתני לנשק לבני ולבנתי עתה הסכלת עשו
903 ('תשרג)-2857 - -2856(בראשית לא, כט) יש לאל ידי לעשות עמכם רע ואלהי אביכם אמש אמר אלי לאמר השמר לך מדבר עם יעקב מטוב עד רע
904 ('תשרד)-2856 - -2855(בראשית לא, ל) ועתה הלך הלכת כי נכסף נכספתה לבית אביך למה גנבת את אלהי
905 ('תשרה)-2855 - -2854(בראשית לא, לא) ויען יעקב ויאמר ללבן כי יראתי כי אמרתי פן תגזל את בנותיך מעמי
906 ('תשרו)-2854 - -2853(בראשית לא, לב) עם אשר תמצא את אלהיך לא יחיה נגד אחינו הכר לך מה עמדי וקח לך ולא ידע יעקב כי רחל גנבתם
907 ('תשרז)-2853 - -2852(בראשית לא, לג) ויבא לבן באהל יעקב ובאהל לאה ובאהל שתי האמהת ולא מצא ויצא מאהל לאה ויבא באהל רחל
908 ('תשרח)-2852 - -2851(בראשית לא, לד) ורחל לקחה את התרפים ותשמם בכר הגמל ותשב עליהם וימשש לבן את כל האהל ולא מצא
909 ('תשרט)-2851 - -2850(בראשית לא, לה) ותאמר אל אביה אל יחר בעיני אדני כי לוא אוכל לקום מפניך כי דרך נשים לי ויחפש ולא מצא את התרפים
910 ('תשרי)-2850 - -2849(בראשית לא, לו) ויחר ליעקב וירב בלבן ויען יעקב ויאמר ללבן מה פשעי מה חטאתי כי דלקת אחרי
911 ('תשריא)-2849 - -2848(בראשית לא, לז) כי מששת את כל כלי מה מצאת מכל כלי ביתך שים כה נגד אחי ואחיך ויוכיחו בין שנינו
912 ('תשריב)-2848 - -2847(בראשית לא, לח) זה עשרים שנה אנכי עמך רחליך ועזיך לא שכלו ואילי צאנך לא אכלתי
913 ('תשריג)-2847 - -2846(בראשית לא, לט) טרפה לא הבאתי אליך אנכי אחטנה מידי תבקשנה גנבתי יום וגנבתי לילה
914 ('תשריד)-2846 - -2845(בראשית לא, מ) הייתי ביום אכלני חרב וקרח בלילה ותדד שנתי מעיני
915 ('תשריה)-2845 - -2844(בראשית לא, מא) זה לי עשרים שנה בביתך עבדתיך ארבע עשרה שנה בשתי בנתיך ושש שנים בצאנך ותחלף את משכרתי עשרת מנים
916 ('תשריו)-2844 - -2843(בראשית לא, מב) לולי אלהי אבי אלהי אברהם ופחד יצחק היה לי כי עתה ריקם שלחתני את עניי ואת יגיע כפי ראה אלהים ויוכח אמש
917 ('תשריז)-2843 - -2842(בראשית לא, מג) ויען לבן ויאמר אל יעקב הבנות בנתי והבנים בני והצאן צאני וכל אשר אתה ראה לי הוא ולבנתי מה אעשה לאלה היום או לבניהן אשר ילדו
918 ('תשריח)-2842 - -2841(בראשית לא, מד) ועתה לכה נכרתה ברית אני ואתה והיה לעד ביני ובינך
919 ('תשריט)-2841 - -2840(בראשית לא, מה) ויקח יעקב אבן וירימה מצבה
920 ('תשרכ)-2840 - -2839(בראשית לא, מו) ויאמר יעקב לאחיו לקטו אבנים ויקחו אבנים ויעשו גל ויאכלו שם על הגל
921 ('תשרכא)-2839 - -2838(בראשית לא, מז) ויקרא לו לבן יגר שהדותא ויעקב קרא לו גלעד
922 ('תשרכב)-2838 - -2837(בראשית לא, מח) ויאמר לבן הגל הזה עד ביני ובינך היום על כן קרא שמו גלעד
923 ('תשרכג)-2837 - -2836(בראשית לא, מט) והמצפה אשר אמר יצף יהוה ביני ובינך כי נסתר איש מרעהו
924 ('תשרכד)-2836 - -2835(בראשית לא, נ) אם תענה את בנתי ואם תקח נשים על בנתי אין איש עמנו ראה אלהים עד ביני ובינך
925 ('תשרכה)-2835 - -2834(בראשית לא, נא) ויאמר לבן ליעקב הנה הגל הזה והנה המצבה אשר יריתי ביני ובינך
926 ('תשרכו)-2834 - -2833(בראשית לא, נב) עד הגל הזה ועדה המצבה אם אני לא אעבר אליך את הגל הזה ואם אתה לא תעבר אלי את הגל הזה ואת המצבה הזאת לרעה
927 ('תשרכז)-2833 - -2832(בראשית לא, נג) אלהי אברהם ואלהי נחור ישפטו בינינו אלהי אביהם וישבע יעקב בפחד אביו יצחק
928 ('תשרכח)-2832 - -2831(בראשית לא, נד) ויזבח יעקב זבח בהר ויקרא לאחיו לאכל לחם ויאכלו לחם וילינו בהר
929 ('תשרכט)-2831 - -2830(בראשית לב, א) וישכם לבן בבקר וינשק לבניו ולבנותיו ויברך אתהם וילך וישב לבן למקמו
930 ('תשרל)-2830 - -2829(בראשית לב, ב) ויעקב הלך לדרכו ויפגעו בו מלאכי אלהים
931 ('תשרלא)-2829 - -2828(בראשית לב, ג) ויאמר יעקב כאשר ראם מחנה אלהים זה ויקרא שם המקום ההוא מחנים
932 ('תשרלב)-2828 - -2827(בראשית לב, ד) וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשו אחיו ארצה שעיר שדה אדום
933 ('תשרלג)-2827 - -2826(בראשית לב, ה) ויצו אתם לאמר כה תאמרון לאדני לעשו כה אמר עבדך יעקב עם לבן גרתי ואחר עד עתה
934 ('תשרלד)-2826 - -2825(בראשית לב, ו) ויהי לי שור וחמור צאן ועבד ושפחה ואשלחה להגיד לאדני למצא חן בעיניך
935 ('תשרלה)-2825 - -2824(בראשית לב, ז) וישבו המלאכים אל יעקב לאמר באנו אל אחיך אל עשו וגם הלך לקראתך וארבע מאות איש עמו
936 ('תשרלו)-2824 - -2823(בראשית לב, ח) ויירא יעקב מאד ויצר לו ויחץ את העם אשר אתו ואת הצאן ואת הבקר והגמלים לשני מחנות
937 ('תשרלז)-2823 - -2822(בראשית לב, ט) ויאמר אם יבוא עשו אל המחנה האחת והכהו והיה המחנה הנשאר לפליטה
938 ('תשרלח)-2822 - -2821(בראשית לב, י) ויאמר יעקב אלהי אבי אברהם ואלהי אבי יצחק יהוה האמר אלי שוב לארצך ולמולדתך ואיטיבה עמך
939 ('תשרלט)-2821 - -2820(בראשית לב, יא) קטנתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך כי במקלי עברתי את הירדן הזה ועתה הייתי לשני מחנות
940 ('תשרמ)-2820 - -2819(בראשית לב, יב) הצילני נא מיד אחי מיד עשו כי ירא אנכי אתו פן יבוא והכני אם על בנים
941 ('תשרמא)-2819 - -2818(בראשית לב, יג) ואתה אמרת היטב איטיב עמך ושמתי את זרעך כחול הים אשר לא יספר מרב
942 ('תשרמב)-2818 - -2817(בראשית לב, יד) וילן שם בלילה ההוא ויקח מן הבא בידו מנחה לעשו אחיו
943 ('תשרמג)-2817 - -2816(בראשית לב, טו) עזים מאתים ותישים עשרים רחלים מאתים ואילים עשרים
944 ('תשרמד)-2816 - -2815(בראשית לב, טז) גמלים מיניקות ובניהם שלשים פרות ארבעים ופרים עשרה אתנת עשרים ועירם עשרה
945 ('תשרמה)-2815 - -2814(בראשית לב, יז) ויתן ביד עבדיו עדר עדר לבדו ויאמר אל עבדיו עברו לפני ורוח תשימו בין עדר ובין עדר
946 ('תשרמו)-2814 - -2813(בראשית לב, יח) ויצו את הראשון לאמר כי יפגשך עשו אחי ושאלך לאמר למי אתה ואנה תלך ולמי אלה לפניך
947 ('תשרמז)-2813 - -2812(בראשית לב, יט) ואמרת לעבדך ליעקב מנחה הוא שלוחה לאדני לעשו והנה גם הוא אחרינו
948 ('תשרמח)-2812 - -2811(בראשית לב, כ) ויצו גם את השני גם את השלישי גם את כל ההלכים אחרי העדרים לאמר כדבר הזה תדברון אל עשו במצאכם אתו
949 ('תשרמט)-2811 - -2810(בראשית לב, כא) ואמרתם גם הנה עבדך יעקב אחרינו כי אמר אכפרה פניו במנחה ההלכת לפני ואחרי כן אראה פניו אולי ישא פני
950 ('תשרנ)-2810 - -2809(בראשית לב, כב) ותעבר המנחה על פניו והוא לן בלילה ההוא במחנה
951 ('תשרנא)-2809 - -2808(בראשית לב, כג) ויקם בלילה הוא ויקח את שתי נשיו ואת שתי שפחתיו ואת אחד עשר ילדיו ויעבר את מעבר יבק
952 ('תשרנב)-2808 - -2807(בראשית לב, כד) ויקחם ויעברם את הנחל ויעבר את אשר לו
953 ('תשרנג)-2807 - -2806(בראשית לב, כה) ויותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו עד עלות השחר
954 ('תשרנד)-2806 - -2805(בראשית לב, כו) וירא כי לא יכל לו ויגע בכף ירכו ותקע כף ירך יעקב בהאבקו עמו
955 ('תשרנה)-2805 - -2804(בראשית לב, כז) ויאמר שלחני כי עלה השחר ויאמר לא אשלחך כי אם ברכתני
956 ('תשרנו)-2804 - -2803(בראשית לב, כח) ויאמר אליו מה שמך ויאמר יעקב
957 ('תשרנז)-2803 - -2802(בראשית לב, כט) ויאמר לא יעקב יאמר עוד שמך כי אם ישראל כי שרית עם אלהים ועם אנשים ותוכל
958 ('תשרנח)-2802 - -2801(בראשית לב, ל) וישאל יעקב ויאמר הגידה נא שמך ויאמר למה זה תשאל לשמי ויברך אתו שם
959 ('תשרנט)-2801 - -2800(בראשית לב, לא) ויקרא יעקב שם המקום פניאל כי ראיתי אלהים פנים אל פנים ותנצל נפשי
960 ('תשרס)-2800 - -2799(בראשית לב, לב) ויזרח לו השמש כאשר עבר את פנואל והוא צלע על ירכו
961 ('תשרסא)-2799 - -2798(בראשית לב, לג) על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה אשר על כף הירך עד היום הזה כי נגע בכף ירך יעקב בגיד הנשה
962 ('תשרסב)-2798 - -2797(בראשית לג, א) וישא יעקב עיניו וירא והנה עשו בא ועמו ארבע מאות איש ויחץ את הילדים על לאה ועל רחל ועל שתי השפחות
963 ('תשרסג)-2797 - -2796(בראשית לג, ב) וישם את השפחות ואת ילדיהן ראשנה ואת לאה וילדיה אחרנים ואת רחל ואת יוסף אחרנים
964 ('תשרסד)-2796 - -2795(בראשית לג, ג) והוא עבר לפניהם וישתחו ארצה שבע פעמים עד גשתו עד אחיו
965 ('תשרסה)-2795 - -2794(בראשית לג, ד) וירץ עשו לקראתו ויחבקהו ויפל על צוארו וישקהו ויבכו
966 ('תשרסו)-2794 - -2793(בראשית לג, ה) וישא את עיניו וירא את הנשים ואת הילדים ויאמר מי אלה לך ויאמר הילדים אשר חנן אלהים את עבדך
967 ('תשרסז)-2793 - -2792(בראשית לג, ו) ותגשן השפחות הנה וילדיהן ותשתחוין
968 ('תשרסח)-2792 - -2791(בראשית לג, ז) ותגש גם לאה וילדיה וישתחוו ואחר נגש יוסף ורחל וישתחוו
969 ('תשרסט)-2791 - -2790(בראשית לג, ח) ויאמר מי לך כל המחנה הזה אשר פגשתי ויאמר למצא חן בעיני אדני
970 ('תשרע)-2790 - -2789(בראשית לג, ט) ויאמר עשו יש לי רב אחי יהי לך אשר לך
971 ('תשרעא)-2789 - -2788(בראשית לג, י) ויאמר יעקב אל נא אם נא מצאתי חן בעיניך ולקחת מנחתי מידי כי על כן ראיתי פניך כראת פני אלהים ותרצני
972 ('תשרעב)-2788 - -2787(בראשית לג, יא) קח נא את ברכתי אשר הבאת לך כי חנני אלהים וכי יש לי כל ויפצר בו ויקח
973 ('תשרעג)-2787 - -2786(בראשית לג, יב) ויאמר נסעה ונלכה ואלכה לנגדך
974 ('תשרעד)-2786 - -2785(בראשית לג, יג) ויאמר אליו אדני ידע כי הילדים רכים והצאן והבקר עלות עלי ודפקום יום אחד ומתו כל הצאן
975 ('תשרעה)-2785 - -2784(בראשית לג, יד) יעבר נא אדני לפני עבדו ואני אתנהלה לאטי לרגל המלאכה אשר לפני ולרגל הילדים עד אשר אבא אל אדני שעירה
976 ('תשרעו)-2784 - -2783(בראשית לג, טו) ויאמר עשו אציגה נא עמך מן העם אשר אתי ויאמר למה זה אמצא חן בעיני אדני
977 ('תשרעז)-2783 - -2782(בראשית לג, טז) וישב ביום ההוא עשו לדרכו שעירה
978 ('תשרעח)-2782 - -2781(בראשית לג, יז) ויעקב נסע סכתה ויבן לו בית ולמקנהו עשה סכת על כן קרא שם המקום סכות
979 ('תשרעט)-2781 - -2780(בראשית לג, יח) ויבא יעקב שלם עיר שכם אשר בארץ כנען בבאו מפדן ארם ויחן את פני העיר
980 ('תשרפ)-2780 - -2779(בראשית לג, יט) ויקן את חלקת השדה אשר נטה שם אהלו מיד בני חמור אבי שכם במאה קשיטה
981 ('תשרפא)-2779 - -2778(בראשית לג, כ) ויצב שם מזבח ויקרא לו אל אלהי ישראל
982 ('תשרפב)-2778 - -2777(בראשית לד, א) ותצא דינה בת לאה אשר ילדה ליעקב לראות בבנות הארץ
983 ('תשרפג)-2777 - -2776(בראשית לד, ב) וירא אתה שכם בן חמור החוי נשיא הארץ ויקח אתה וישכב אתה ויענה
984 ('תשרפד)-2776 - -2775(בראשית לד, ג) ותדבק נפשו בדינה בת יעקב ויאהב את הנער וידבר על לב הנער
985 ('תשרפה)-2775 - -2774(בראשית לד, ד) ויאמר שכם אל חמור אביו לאמר קח לי את הילדה הזאת לאשה
986 ('תשרפו)-2774 - -2773(בראשית לד, ה) ויעקב שמע כי טמא את דינה בתו ובניו היו את מקנהו בשדה והחרש יעקב עד באם
987 ('תשרפז)-2773 - -2772(בראשית לד, ו) ויצא חמור אבי שכם אל יעקב לדבר אתו
988 ('תשרפח)-2772 - -2771(בראשית לד, ז) ובני יעקב באו מן השדה כשמעם ויתעצבו האנשים ויחר להם מאד כי נבלה עשה בישראל לשכב את בת יעקב וכן לא יעשה
989 ('תשרפט)-2771 - -2770(בראשית לד, ח) וידבר חמור אתם לאמר שכם בני חשקה נפשו בבתכם תנו נא אתה לו לאשה
990 ('תשרצ)-2770 - -2769(בראשית לד, ט) והתחתנו אתנו בנתיכם תתנו לנו ואת בנתינו תקחו לכם
991 ('תשרצא)-2769 - -2768(בראשית לד, י) ואתנו תשבו והארץ תהיה לפניכם שבו וסחרוה והאחזו בה
992 ('תשרצב)-2768 - -2767(בראשית לד, יא) ויאמר שכם אל אביה ואל אחיה אמצא חן בעיניכם ואשר תאמרו אלי אתן
993 ('תשרצג)-2767 - -2766(בראשית לד, יב) הרבו עלי מאד מהר ומתן ואתנה כאשר תאמרו אלי ותנו לי את הנער לאשה
994 ('תשרצד)-2766 - -2765(בראשית לד, יג) ויענו בני יעקב את שכם ואת חמור אביו במרמה וידברו אשר טמא את דינה אחתם
995 ('תשרצה)-2765 - -2764(בראשית לד, יד) ויאמרו אליהם לא נוכל לעשות הדבר הזה לתת את אחתנו לאיש אשר לו ערלה כי חרפה הוא לנו
996 ('תשרצו)-2764 - -2763(בראשית לד, טו) אך בזאת נאות לכם אם תהיו כמנו להמל לכם כל זכר
997 ('תשרצז)-2763 - -2762(בראשית לד, טז) ונתנו את בנתינו לכם ואת בנתיכם נקח לנו וישבנו אתכם והיינו לעם אחד
998 ('תשרצח)-2762 - -2761(בראשית לד, יז) ואם לא תשמעו אלינו להמול ולקחנו את בתנו והלכנו
999 ('תשרצט)-2761 - -2760(בראשית לד, יח) וייטבו דבריהם בעיני חמור ובעיני שכם בן חמור
1000 (א')-2760 - -2759(בראשית לד, יט) ולא אחר הנער לעשות הדבר כי חפץ בבת יעקב והוא נכבד מכל בית אביו

תודה מיוחדת לרבי אייל כליל על עזרתו בפיתוח הממשק

טבלאות מוכנות של צפנים בגימטריה

חיפוש טבלאות במאגר
באפשרותך לחפש לפי נושאים טבלה במאגר שלנו:
כותרת
נושא
קץ הזוהר
מאת המערכת
1352 צפיות
נושא: גימטריה

איכה צוארי הלבנון
מאת המערכת
955 צפיות
נושא: גימטריה

אחד עשר יום מחורב
מאת המערכת
1175 צפיות
נושא: גימטריה

כי ישבו אחים יחדיו
מאת המערכת
1263 צפיות
נושא: גימטריה

בראשית ברא
מאת המערכת
1403 צפיות
נושא: גימטריה

רשימת חידושים במידת גימטריה
בסך הכול 0 חידושים נמצאו