SOD TORAH
כט' אלול התשפ (06:45), פרשת
חפש את הדברים הכי מעניינים בתורה: שם המשפחה שלך, השם שלך, מקום העבודה, בת הזוג שלך
 
צור קשר: sodtorah@gmail.com
מילון ארמית פורומים לוח שנה תוכנה להגהות תפילין תרומות

אנא עזרו לנו בתרומה להחזרה בתשובה ותקבלו את התוכנה לדילוגים + תיקון לשם שלכם לפי הדילוגים למעבר לתשלום
דרושים עובדים לזיכוי הרבים אנא פנו לאימייל sodtorah@gmail.com

חיפוש גימטריה
חיפוש ביטוי:   איפוס 
שיטת חישוב גימטריה:  שיטת חיפוש: 
ערך גימטריה מחושב
אנא הכנס ביטוי כדי לקבל תוצאת חישוב הגימטריה בשיטה הרצויה, ולאחר מכן לחץ חיפוש כדי לחפש את הערך הרצוי בתנ"ך.
רשימת פסוקים לפי מספר
להורדת הספר "בינו שנות דור ודור" כולל הסברים ודוגמאות
שיטת חלוקת התורה לפסוקים: 5888 (גמרא) | 5846 (שלנו) | 5842 (מסורה 2) | 5845 (מסורה 1)
טווח פסוקים להצגה (לפני שנים עבריות): 0 - 1000 | 1000 - 2000 | 2000 - 3000 | 3000 - 4000 | 4000 - 5000 | 5000 - 6000
שנה עבריתשנה לועזיתפסוק מתאיםמה קרה באותה שנה?
2000 (ב')-1760 - -1759(שמות יז, טז) ויאמר כי יד על כס יה מלחמה ליהוה בעמלק מדר דר
2001 (ב'א)-1759 - -1758(שמות יח, א) וישמע יתרו כהן מדין חתן משה את כל אשר עשה אלהים למשה ולישראל עמו כי הוציא יהוה את ישראל ממצרים
2002 (ב'ב)-1758 - -1757(שמות יח, ב) ויקח יתרו חתן משה את צפרה אשת משה אחר שלוחיה
2003 (ב'ג)-1757 - -1756(שמות יח, ג) ואת שני בניה אשר שם האחד גרשם כי אמר גר הייתי בארץ נכריה
2004 (ב'ד)-1756 - -1755(שמות יח, ד) ושם האחד אליעזר כי אלהי אבי בעזרי ויצלני מחרב פרעה
2005 (ב'ה)-1755 - -1754(שמות יח, ה) ויבא יתרו חתן משה ובניו ואשתו אל משה אל המדבר אשר הוא חנה שם הר האלהים
2006 (ב'ו)-1754 - -1753(שמות יח, ו) ויאמר אל משה אני חתנך יתרו בא אליך ואשתך ושני בניה עמה
2007 (ב'ז)-1753 - -1752(שמות יח, ז) ויצא משה לקראת חתנו וישתחו וישק לו וישאלו איש לרעהו לשלום ויבאו האהלה
2008 (ב'ח)-1752 - -1751(שמות יח, ח) ויספר משה לחתנו את כל אשר עשה יהוה לפרעה ולמצרים על אודת ישראל את כל התלאה אשר מצאתם בדרך ויצלם יהוה
2009 (ב'ט)-1751 - -1750(שמות יח, ט) ויחד יתרו על כל הטובה אשר עשה יהוה לישראל אשר הצילו מיד מצרים
2010 (ב'י)-1750 - -1749(שמות יח, י) ויאמר יתרו ברוך יהוה אשר הציל אתכם מיד מצרים ומיד פרעה אשר הציל את העם מתחת יד מצרים
2011 (ב'יא)-1749 - -1748(שמות יח, יא) עתה ידעתי כי גדול יהוה מכל האלהים כי בדבר אשר זדו עליהם
2012 (ב'יב)-1748 - -1747(שמות יח, יב) ויקח יתרו חתן משה עלה וזבחים לאלהים ויבא אהרן וכל זקני ישראל לאכל לחם עם חתן משה לפני האלהים
2013 (ב'יג)-1747 - -1746(שמות יח, יג) ויהי ממחרת וישב משה לשפט את העם ויעמד העם על משה מן הבקר עד הערב
2014 (ב'יד)-1746 - -1745(שמות יח, יד) וירא חתן משה את כל אשר הוא עשה לעם ויאמר מה הדבר הזה אשר אתה עשה לעם מדוע אתה יושב לבדך וכל העם נצב עליך מן בקר עד ערב
2015 (ב'טו)-1745 - -1744(שמות יח, טו) ויאמר משה לחתנו כי יבא אלי העם לדרש אלהים
2016 (ב'טז)-1744 - -1743(שמות יח, טז) כי יהיה להם דבר בא אלי ושפטתי בין איש ובין רעהו והודעתי את חקי האלהים ואת תורתיו
2017 (ב'יז)-1743 - -1742(שמות יח, יז) ויאמר חתן משה אליו לא טוב הדבר אשר אתה עשה
2018 (ב'יח)-1742 - -1741(שמות יח, יח) נבל תבל גם אתה גם העם הזה אשר עמך כי כבד ממך הדבר לא תוכל עשהו לבדך
2019 (ב'יט)-1741 - -1740(שמות יח, יט) עתה שמע בקלי איעצך ויהי אלהים עמך היה אתה לעם מול האלהים והבאת אתה את הדברים אל האלהים
2020 (ב'כ)-1740 - -1739(שמות יח, כ) והזהרתה אתהם את החקים ואת התורת והודעת להם את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון
2021 (ב'כא)-1739 - -1738(שמות יח, כא) ואתה תחזה מכל העם אנשי חיל יראי אלהים אנשי אמת שנאי בצע ושמת עלהם שרי אלפים שרי מאות שרי חמשים ושרי עשרת
2022 (ב'כב)-1738 - -1737(שמות יח, כב) ושפטו את העם בכל עת והיה כל הדבר הגדל יביאו אליך וכל הדבר הקטן ישפטו הם והקל מעליך ונשאו אתך
2023 (ב'כג)-1737 - -1736(שמות יח, כג) אם את הדבר הזה תעשה וצוך אלהים ויכלת עמד וגם כל העם הזה על מקמו יבא בשלום
2024 (ב'כד)-1736 - -1735(שמות יח, כד) וישמע משה לקול חתנו ויעש כל אשר אמר
2025 (ב'כה)-1735 - -1734(שמות יח, כה) ויבחר משה אנשי חיל מכל ישראל ויתן אתם ראשים על העם שרי אלפים שרי מאות שרי חמשים ושרי עשרת
2026 (ב'כו)-1734 - -1733(שמות יח, כו) ושפטו את העם בכל עת את הדבר הקשה יביאון אל משה וכל הדבר הקטן ישפוטו הם
2027 (ב'כז)-1733 - -1732(שמות יח, כז) וישלח משה את חתנו וילך לו אל ארצו
2028 (ב'כח)-1732 - -1731(שמות יט, א) בחדש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים ביום הזה באו מדבר סיני
2029 (ב'כט)-1731 - -1730(שמות יט, ב) ויסעו מרפידים ויבאו מדבר סיני ויחנו במדבר ויחן שם ישראל נגד ההר
2030 (ב'ל)-1730 - -1729(שמות יט, ג) ומשה עלה אל האלהים ויקרא אליו יהוה מן ההר לאמר כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל
2031 (ב'לא)-1729 - -1728(שמות יט, ד) אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים ואשא אתכם על כנפי נשרים ואבא אתכם אלי
2032 (ב'לב)-1728 - -1727(שמות יט, ה) ועתה אם שמוע תשמעו בקלי ושמרתם את בריתי והייתם לי סגלה מכל העמים כי לי כל הארץ
2033 (ב'לג)-1727 - -1726(שמות יט, ו) ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל
2034 (ב'לד)-1726 - -1725(שמות יט, ז) ויבא משה ויקרא לזקני העם וישם לפניהם את כל הדברים האלה אשר צוהו יהוה
2035 (ב'לה)-1725 - -1724(שמות יט, ח) ויענו כל העם יחדו ויאמרו כל אשר דבר יהוה נעשה וישב משה את דברי העם אל יהוה
2036 (ב'לו)-1724 - -1723(שמות יט, ט) ויאמר יהוה אל משה הנה אנכי בא אליך בעב הענן בעבור ישמע העם בדברי עמך וגם בך יאמינו לעולם ויגד משה את דברי העם אל יהוה
2037 (ב'לז)-1723 - -1722(שמות יט, י) ויאמר יהוה אל משה לך אל העם וקדשתם היום ומחר וכבסו שמלתם
2038 (ב'לח)-1722 - -1721(שמות יט, יא) והיו נכנים ליום השלישי כי ביום השלשי ירד יהוה לעיני כל העם על הר סיני
2039 (ב'לט)-1721 - -1720(שמות יט, יב) והגבלת את העם סביב לאמר השמרו לכם עלות בהר ונגע בקצהו כל הנגע בהר מות יומת
2040 (ב'מ)-1720 - -1719(שמות יט, יג) לא תגע בו יד כי סקול יסקל או ירה יירה אם בהמה אם איש לא יחיה במשך היבל המה יעלו בהר
2041 (ב'מא)-1719 - -1718(שמות יט, יד) וירד משה מן ההר אל העם ויקדש את העם ויכבסו שמלתם
2042 (ב'מב)-1718 - -1717(שמות יט, טו) ויאמר אל העם היו נכנים לשלשת ימים אל תגשו אל אשה
2043 (ב'מג)-1717 - -1716(שמות יט, טז) ויהי ביום השלישי בהית הבקר ויהי קלת וברקים וענן כבד על ההר וקל שפר חזק מאד ויחרד כל העם אשר במחנה
2044 (ב'מד)-1716 - -1715(שמות יט, יז) ויוצא משה את העם לקראת האלהים מן המחנה ויתיצבו בתחתית ההר
2045 (ב'מה)-1715 - -1714(שמות יט, יח) והר סיני עשן כלו מפני אשר ירד עליו יהוה באש ויעל עשנו כעשן הכבשן ויחרד כל ההר מאד
2046 (ב'מו)-1714 - -1713(שמות יט, יט) ויהי קול השפר הולך וחזק מאד משה ידבר והאלהים יעננו בקול
2047 (ב'מז)-1713 - -1712(שמות יט, כ) וירד יהוה על הר סיני אל ראש ההר ויקרא יהוה למשה אל ראש ההר ויעל משה
2048 (ב'מח)-1712 - -1711(שמות יט, כא) ויאמר יהוה אל משה רד העד בעם פן יהרסו אל יהוה לראות ונפל ממנו רב
2049 (ב'מט)-1711 - -1710(שמות יט, כב) וגם הכהנים הנגשים אל יהוה יתקדשו פן יפרץ בהם יהוה
2050 (ב'נ)-1710 - -1709(שמות יט, כג) ויאמר משה אל יהוה לא יוכל העם לעלת אל הר סיני כי אתה העדתה בנו לאמר הגבל את ההר וקדשתו
2051 (ב'נא)-1709 - -1708(שמות יט, כד) ויאמר אליו יהוה לך רד ועלית אתה ואהרן עמך והכהנים והעם אל יהרסו לעלת אל יהוה פן יפרץ בם
2052 (ב'נב)-1708 - -1707(שמות יט, כה) וירד משה אל העם ויאמר אלהם
2053 (ב'נג)-1707 - -1706(שמות כ, א) וידבר אלהים את כל הדברים האלה לאמר
2054 (ב'נד)-1706 - -1705(שמות כ, ב) אנכי יהוה אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים
2055 (ב'נה)-1705 - -1704(שמות כ, ג) לא יהיה לך אלהים אחרים על פני
2056 (ב'נו)-1704 - -1703(שמות כ, ד) לא תעשה לך פסל וכל תמונה אשר בשמים ממעל ואשר בארץ מתחת ואשר במים מתחת לארץ
2057 (ב'נז)-1703 - -1702(שמות כ, ה) לא תשתחוה להם ולא תעבדם כי אנכי יהוה אלהיך אל קנא פקד עון אבת על בנים על שלשים ועל רבעים לשנאי
2058 (ב'נח)-1702 - -1701(שמות כ, ו) ועשה חסד לאלפים לאהבי ולשמרי מצותי
2059 (ב'נט)-1701 - -1700(שמות כ, ז) לא תשא את שם יהוה אלהיך לשוא כי לא ינקה יהוה את אשר ישא את שמו לשוא
2060 (ב'ס)-1700 - -1699(שמות כ, ח) זכור את יום השבת לקדשו
2061 (ב'סא)-1699 - -1698(שמות כ, ט) ששת ימים תעבד ועשית כל מלאכתך
2062 (ב'סב)-1698 - -1697(שמות כ, י) ויום השביעי שבת ליהוה אלהיך לא תעשה כל מלאכה אתה ובנך ובתך עבדך ואמתך ובהמתך וגרך אשר בשעריך
2063 (ב'סג)-1697 - -1696(שמות כ, יא) כי ששת ימים עשה יהוה את השמים ואת הארץ את הים ואת כל אשר בם וינח ביום השביעי על כן ברך יהוה את יום השבת ויקדשהו
2064 (ב'סד)-1696 - -1695(שמות כ, יב) כבד את אביך ואת אמך למען יארכון ימיך על האדמה אשר יהוה אלהיך נתן לך
2065 (ב'סה)-1695 - -1694(שמות כ, יג) לא תרצח לא תנאף לא תגנב לא תענה ברעך עד שקר
2066 (ב'סו)-1694 - -1693(שמות כ, יד) לא תחמד בית רעך לא תחמד אשת רעך ועבדו ואמתו ושורו וחמרו וכל אשר לרעך
2067 (ב'סז)-1693 - -1692(שמות כ, טו) וכל העם ראים את הקולת ואת הלפידם ואת קול השפר ואת ההר עשן וירא העם וינעו ויעמדו מרחק
2068 (ב'סח)-1692 - -1691(שמות כ, טז) ויאמרו אל משה דבר אתה עמנו ונשמעה ואל ידבר עמנו אלהים פן נמות
2069 (ב'סט)-1691 - -1690(שמות כ, יז) ויאמר משה אל העם אל תיראו כי לבעבור נסות אתכם בא האלהים ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו
2070 (ב'ע)-1690 - -1689(שמות כ, יח) ויעמד העם מרחק ומשה נגש אל הערפל אשר שם האלהים
2071 (ב'עא)-1689 - -1688(שמות כ, יט) ויאמר יהוה אל משה כה תאמר אל בני ישראל אתם ראיתם כי מן השמים דברתי עמכם
2072 (ב'עב)-1688 - -1687(שמות כ, כ) לא תעשון אתי אלהי כסף ואלהי זהב לא תעשו לכם
2073 (ב'עג)-1687 - -1686(שמות כ, כא) מזבח אדמה תעשה לי וזבחת עליו את עלתיך ואת שלמיך את צאנך ואת בקרך בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך
2074 (ב'עד)-1686 - -1685(שמות כ, כב) ואם מזבח אבנים תעשה לי לא תבנה אתהן גזית כי חרבך הנפת עליה ותחללה
2075 (ב'עה)-1685 - -1684(שמות כ, כג) ולא תעלה במעלת על מזבחי אשר לא תגלה ערותך עליו
2076 (ב'עו)-1684 - -1683(שמות כא, א) ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם
2077 (ב'עז)-1683 - -1682(שמות כא, ב) כי תקנה עבד עברי שש שנים יעבד ובשבעת יצא לחפשי חנם
2078 (ב'עח)-1682 - -1681(שמות כא, ג) אם בגפו יבא בגפו יצא אם בעל אשה הוא ויצאה אשתו עמו
2079 (ב'עט)-1681 - -1680(שמות כא, ד) אם אדניו יתן לו אשה וילדה לו בנים או בנות האשה וילדיה תהיה לאדניה והוא יצא בגפו
2080 (ב'פ)-1680 - -1679(שמות כא, ה) ואם אמר יאמר העבד אהבתי את אדני את אשתי ואת בני לא אצא חפשי
2081 (ב'פא)-1679 - -1678(שמות כא, ו) והגישו אדניו אל האלהים והגישו אל הדלת או אל המזוזה ורצע אדניו את אזנו במרצע ועבדו לעלם
2082 (ב'פב)-1678 - -1677(שמות כא, ז) וכי ימכר איש את בתו לאמה לא תצא כצאת העבדים
2083 (ב'פג)-1677 - -1676(שמות כא, ח) אם רעה בעיני אדניה אשר לא יעדה והפדה לעם נכרי לא ימשל למכרה בבגדו בה
2084 (ב'פד)-1676 - -1675(שמות כא, ט) ואם לבנו ייעדנה כמשפט הבנות יעשה לה
2085 (ב'פה)-1675 - -1674(שמות כא, י) אם אחרת יקח לו שארה כסותה וענתה לא יגרע
2086 (ב'פו)-1674 - -1673(שמות כא, יא) ואם שלש אלה לא יעשה לה ויצאה חנם אין כסף
2087 (ב'פז)-1673 - -1672(שמות כא, יב) מכה איש ומת מות יומת
2088 (ב'פח)-1672 - -1671(שמות כא, יג) ואשר לא צדה והאלהים אנה לידו ושמתי לך מקום אשר ינוס שמה
2089 (ב'פט)-1671 - -1670(שמות כא, יד) וכי יזד איש על רעהו להרגו בערמה מעם מזבחי תקחנו למות
2090 (ב'צ)-1670 - -1669(שמות כא, טו) ומכה אביו ואמו מות יומת
2091 (ב'צא)-1669 - -1668(שמות כא, טז) וגנב איש ומכרו ונמצא בידו מות יומת
2092 (ב'צב)-1668 - -1667(שמות כא, יז) ומקלל אביו ואמו מות יומת
2093 (ב'צג)-1667 - -1666(שמות כא, יח) וכי יריבן אנשים והכה איש את רעהו באבן או באגרף ולא ימות ונפל למשכב
2094 (ב'צד)-1666 - -1665(שמות כא, יט) אם יקום והתהלך בחוץ על משענתו ונקה המכה רק שבתו יתן ורפא ירפא
2095 (ב'צה)-1665 - -1664(שמות כא, כ) וכי יכה איש את עבדו או את אמתו בשבט ומת תחת ידו נקם ינקם
2096 (ב'צו)-1664 - -1663(שמות כא, כא) אך אם יום או יומים יעמד לא יקם כי כספו הוא
2097 (ב'צז)-1663 - -1662(שמות כא, כב) וכי ינצו אנשים ונגפו אשה הרה ויצאו ילדיה ולא יהיה אסון ענוש יענש כאשר ישית עליו בעל האשה ונתן בפללים
2098 (ב'צח)-1662 - -1661(שמות כא, כג) ואם אסון יהיה ונתתה נפש תחת נפש
2099 (ב'צט)-1661 - -1660(שמות כא, כד) עין תחת עין שן תחת שן יד תחת יד רגל תחת רגל
2100 (ב'ק)-1660 - -1659(שמות כא, כה) כויה תחת כויה פצע תחת פצע חבורה תחת חבורה
2101 (ב'קא)-1659 - -1658(שמות כא, כו) וכי יכה איש את עין עבדו או את עין אמתו ושחתה לחפשי ישלחנו תחת עינו
2102 (ב'קב)-1658 - -1657(שמות כא, כז) ואם שן עבדו או שן אמתו יפיל לחפשי ישלחנו תחת שנו
2103 (ב'קג)-1657 - -1656(שמות כא, כח) וכי יגח שור את איש או את אשה ומת סקול יסקל השור ולא יאכל את בשרו ובעל השור נקי
2104 (ב'קד)-1656 - -1655(שמות כא, כט) ואם שור נגח הוא מתמל שלשם והועד בבעליו ולא ישמרנו והמית איש או אשה השור יסקל וגם בעליו יומת
2105 (ב'קה)-1655 - -1654(שמות כא, ל) אם כפר יושת עליו ונתן פדין נפשו ככל אשר יושת עליו
2106 (ב'קו)-1654 - -1653(שמות כא, לא) או בן יגח או בת יגח כמשפט הזה יעשה לו
2107 (ב'קז)-1653 - -1652(שמות כא, לב) אם עבד יגח השור או אמה כסף שלשים שקלים יתן לאדניו והשור יסקל
2108 (ב'קח)-1652 - -1651(שמות כא, לג) וכי יפתח איש בור או כי יכרה איש בר ולא יכסנו ונפל שמה שור או חמור
2109 (ב'קט)-1651 - -1650(שמות כא, לד) בעל הבור ישלם כסף ישיב לבעליו והמת יהיה לו
2110 (ב'קי)-1650 - -1649(שמות כא, לה) וכי יגף שור איש את שור רעהו ומת ומכרו את השור החי וחצו את כספו וגם את המת יחצון
2111 (ב'קיא)-1649 - -1648(שמות כא, לו) או נודע כי שור נגח הוא מתמול שלשם ולא ישמרנו בעליו שלם ישלם שור תחת השור והמת יהיה לו
2112 (ב'קיב)-1648 - -1647(שמות כא, לז) כי יגנב איש שור או שה וטבחו או מכרו חמשה בקר ישלם תחת השור וארבע צאן תחת השה
2113 (ב'קיג)-1647 - -1646(שמות כב, א) אם במחתרת ימצא הגנב והכה ומת אין לו דמים
2114 (ב'קיד)-1646 - -1645(שמות כב, ב) אם זרחה השמש עליו דמים לו שלם ישלם אם אין לו ונמכר בגנבתו
2115 (ב'קיה)-1645 - -1644(שמות כב, ג) אם המצא תמצא בידו הגנבה משור עד חמור עד שה חיים שנים ישלם
2116 (ב'קיו)-1644 - -1643(שמות כב, ד) כי יבער איש שדה או כרם ושלח את בעירה ובער בשדה אחר מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם
2117 (ב'קיז)-1643 - -1642(שמות כב, ה) כי תצא אש ומצאה קצים ונאכל גדיש או הקמה או השדה שלם ישלם המבער את הבערה
2118 (ב'קיח)-1642 - -1641(שמות כב, ו) כי יתן איש אל רעהו כסף או כלים לשמר וגנב מבית האיש אם ימצא הגנב ישלם שנים
2119 (ב'קיט)-1641 - -1640(שמות כב, ז) אם לא ימצא הגנב ונקרב בעל הבית אל האלהים אם לא שלח ידו במלאכת רעהו
2120 (ב'קכ)-1640 - -1639(שמות כב, ח) על כל דבר פשע על שור על חמור על שה על שלמה על כל אבדה אשר יאמר כי הוא זה עד האלהים יבא דבר שניהם אשר ירשיען אלהים ישלם שנים לרעהו
2121 (ב'קכא)-1639 - -1638(שמות כב, ט) כי יתן איש אל רעהו חמור או שור או שה וכל בהמה לשמר ומת או נשבר או נשבה אין ראה
2122 (ב'קכב)-1638 - -1637(שמות כב, י) שבעת יהוה תהיה בין שניהם אם לא שלח ידו במלאכת רעהו ולקח בעליו ולא ישלם
2123 (ב'קכג)-1637 - -1636(שמות כב, יא) ואם גנב יגנב מעמו ישלם לבעליו
2124 (ב'קכד)-1636 - -1635(שמות כב, יב) אם טרף יטרף יבאהו עד הטרפה לא ישלם
2125 (ב'קכה)-1635 - -1634(שמות כב, יג) וכי ישאל איש מעם רעהו ונשבר או מת בעליו אין עמו שלם ישלם
2126 (ב'קכו)-1634 - -1633(שמות כב, יד) אם בעליו עמו לא ישלם אם שכיר הוא בא בשכרו
2127 (ב'קכז)-1633 - -1632(שמות כב, טו) וכי יפתה איש בתולה אשר לא ארשה ושכב עמה מהר ימהרנה לו לאשה
2128 (ב'קכח)-1632 - -1631(שמות כב, טז) אם מאן ימאן אביה לתתה לו כסף ישקל כמהר הבתולת
2129 (ב'קכט)-1631 - -1630(שמות כב, יז) מכשפה לא תחיה
2130 (ב'קל)-1630 - -1629(שמות כב, יח) כל שכב עם בהמה מות יומת
2131 (ב'קלא)-1629 - -1628(שמות כב, יט) זבח לאלהים יחרם בלתי ליהוה לבדו
2132 (ב'קלב)-1628 - -1627(שמות כב, כ) וגר לא תונה ולא תלחצנו כי גרים הייתם בארץ מצרים
2133 (ב'קלג)-1627 - -1626(שמות כב, כא) כל אלמנה ויתום לא תענון
2134 (ב'קלד)-1626 - -1625(שמות כב, כב) אם ענה תענה אתו כי אם צעק יצעק אלי שמע אשמע צעקתו
2135 (ב'קלה)-1625 - -1624(שמות כב, כג) וחרה אפי והרגתי אתכם בחרב והיו נשיכם אלמנות ובניכם יתמים
2136 (ב'קלו)-1624 - -1623(שמות כב, כד) אם כסף תלוה את עמי את העני עמך לא תהיה לו כנשה לא תשימון עליו נשך
2137 (ב'קלז)-1623 - -1622(שמות כב, כה) אם חבל תחבל שלמת רעך עד בא השמש תשיבנו לו
2138 (ב'קלח)-1622 - -1621(שמות כב, כו) כי הוא כסותה לבדה הוא שמלתו לערו במה ישכב והיה כי יצעק אלי ושמעתי כי חנון אני
2139 (ב'קלט)-1621 - -1620(שמות כב, כז) אלהים לא תקלל ונשיא בעמך לא תאר
2140 (ב'קמ)-1620 - -1619(שמות כב, כח) מלאתך ודמעך לא תאחר בכור בניך תתן לי
2141 (ב'קמא)-1619 - -1618(שמות כב, כט) כן תעשה לשרך לצאנך שבעת ימים יהיה עם אמו ביום השמיני תתנו לי
2142 (ב'קמב)-1618 - -1617(שמות כב, ל) ואנשי קדש תהיון לי ובשר בשדה טרפה לא תאכלו לכלב תשלכון אתו
2143 (ב'קמג)-1617 - -1616(שמות כג, א) לא תשא שמע שוא אל תשת ידך עם רשע להית עד חמס
2144 (ב'קמד)-1616 - -1615(שמות כג, ב) לא תהיה אחרי רבים לרעת ולא תענה על רב לנטת אחרי רבים להטת
2145 (ב'קמה)-1615 - -1614(שמות כג, ג) ודל לא תהדר בריבו
2146 (ב'קמו)-1614 - -1613(שמות כג, ד) כי תפגע שור איבך או חמרו תעה השב תשיבנו לו
2147 (ב'קמז)-1613 - -1612(שמות כג, ה) כי תראה חמור שנאך רבץ תחת משאו וחדלת מעזב לו עזב תעזב עמו
2148 (ב'קמח)-1612 - -1611(שמות כג, ו) לא תטה משפט אבינך בריבו
2149 (ב'קמט)-1611 - -1610(שמות כג, ז) מדבר שקר תרחק ונקי וצדיק אל תהרג כי לא אצדיק רשע
2150 (ב'קנ)-1610 - -1609(שמות כג, ח) ושחד לא תקח כי השחד יעור פקחים ויסלף דברי צדיקים
2151 (ב'קנא)-1609 - -1608(שמות כג, ט) וגר לא תלחץ ואתם ידעתם את נפש הגר כי גרים הייתם בארץ מצרים
2152 (ב'קנב)-1608 - -1607(שמות כג, י) ושש שנים תזרע את ארצך ואספת את תבואתה
2153 (ב'קנג)-1607 - -1606(שמות כג, יא) והשביעת תשמטנה ונטשתה ואכלו אביני עמך ויתרם תאכל חית השדה כן תעשה לכרמך לזיתך
2154 (ב'קנד)-1606 - -1605(שמות כג, יב) ששת ימים תעשה מעשיך וביום השביעי תשבת למען ינוח שורך וחמרך וינפש בן אמתך והגר
2155 (ב'קנה)-1605 - -1604(שמות כג, יג) ובכל אשר אמרתי אליכם תשמרו ושם אלהים אחרים לא תזכירו לא ישמע על פיך
2156 (ב'קנו)-1604 - -1603(שמות כג, יד) שלש רגלים תחג לי בשנה
2157 (ב'קנז)-1603 - -1602(שמות כג, טו) את חג המצות תשמר שבעת ימים תאכל מצות כאשר צויתך למועד חדש האביב כי בו יצאת ממצרים ולא יראו פני ריקם
2158 (ב'קנח)-1602 - -1601(שמות כג, טז) וחג הקציר בכורי מעשיך אשר תזרע בשדה וחג האסף בצאת השנה באספך את מעשיך מן השדה
2159 (ב'קנט)-1601 - -1600(שמות כג, יז) שלש פעמים בשנה יראה כל זכורך אל פני האדן יהוה
2160 (ב'קס)-1600 - -1599(שמות כג, יח) לא תזבח על חמץ דם זבחי ולא ילין חלב חגי עד בקר
2161 (ב'קסא)-1599 - -1598(שמות כג, יט) ראשית בכורי אדמתך תביא בית יהוה אלהיך לא תבשל גדי בחלב אמו
2162 (ב'קסב)-1598 - -1597(שמות כג, כ) הנה אנכי שלח מלאך לפניך לשמרך בדרך ולהביאך אל המקום אשר הכנתי
2163 (ב'קסג)-1597 - -1596(שמות כג, כא) השמר מפניו ושמע בקלו אל תמר בו כי לא ישא לפשעכם כי שמי בקרבו
2164 (ב'קסד)-1596 - -1595(שמות כג, כב) כי אם שמוע תשמע בקלו ועשית כל אשר אדבר ואיבתי את איביך וצרתי את צרריך
2165 (ב'קסה)-1595 - -1594(שמות כג, כג) כי ילך מלאכי לפניך והביאך אל האמרי והחתי והפרזי והכנעני החוי והיבוסי והכחדתיו
2166 (ב'קסו)-1594 - -1593(שמות כג, כד) לא תשתחוה לאלהיהם ולא תעבדם ולא תעשה כמעשיהם כי הרס תהרסם ושבר תשבר מצבתיהם
2167 (ב'קסז)-1593 - -1592(שמות כג, כה) ועבדתם את יהוה אלהיכם וברך את לחמך ואת מימיך והסרתי מחלה מקרבך
2168 (ב'קסח)-1592 - -1591(שמות כג, כו) לא תהיה משכלה ועקרה בארצך את מספר ימיך אמלא
2169 (ב'קסט)-1591 - -1590(שמות כג, כז) את אימתי אשלח לפניך והמתי את כל העם אשר תבא בהם ונתתי את כל איביך אליך ערף
2170 (ב'קע)-1590 - -1589(שמות כג, כח) ושלחתי את הצרעה לפניך וגרשה את החוי את הכנעני ואת החתי מלפניך
2171 (ב'קעא)-1589 - -1588(שמות כג, כט) לא אגרשנו מפניך בשנה אחת פן תהיה הארץ שממה ורבה עליך חית השדה
2172 (ב'קעב)-1588 - -1587(שמות כג, ל) מעט מעט אגרשנו מפניך עד אשר תפרה ונחלת את הארץ
2173 (ב'קעג)-1587 - -1586(שמות כג, לא) ושתי את גבלך מים סוף ועד ים פלשתים וממדבר עד הנהר כי אתן בידכם את ישבי הארץ וגרשתמו מפניך
2174 (ב'קעד)-1586 - -1585(שמות כג, לב) לא תכרת להם ולאלהיהם ברית
2175 (ב'קעה)-1585 - -1584(שמות כג, לג) לא ישבו בארצך פן יחטיאו אתך לי כי תעבד את אלהיהם כי יהיה לך למוקש
2176 (ב'קעו)-1584 - -1583(שמות כד, א) ואל משה אמר עלה אל יהוה אתה ואהרן נדב ואביהוא ושבעים מזקני ישראל והשתחויתם מרחק
2177 (ב'קעז)-1583 - -1582(שמות כד, ב) ונגש משה לבדו אל יהוה והם לא יגשו והעם לא יעלו עמו
2178 (ב'קעח)-1582 - -1581(שמות כד, ג) ויבא משה ויספר לעם את כל דברי יהוה ואת כל המשפטים ויען כל העם קול אחד ויאמרו כל הדברים אשר דבר יהוה נעשה
2179 (ב'קעט)-1581 - -1580(שמות כד, ד) ויכתב משה את כל דברי יהוה וישכם בבקר ויבן מזבח תחת ההר ושתים עשרה מצבה לשנים עשר שבטי ישראל
2180 (ב'קפ)-1580 - -1579(שמות כד, ה) וישלח את נערי בני ישראל ויעלו עלת ויזבחו זבחים שלמים ליהוה פרים
2181 (ב'קפא)-1579 - -1578(שמות כד, ו) ויקח משה חצי הדם וישם באגנת וחצי הדם זרק על המזבח
2182 (ב'קפב)-1578 - -1577(שמות כד, ז) ויקח ספר הברית ויקרא באזני העם ויאמרו כל אשר דבר יהוה נעשה ונשמע
2183 (ב'קפג)-1577 - -1576(שמות כד, ח) ויקח משה את הדם ויזרק על העם ויאמר הנה דם הברית אשר כרת יהוה עמכם על כל הדברים האלה
2184 (ב'קפד)-1576 - -1575(שמות כד, ט) ויעל משה ואהרן נדב ואביהוא ושבעים מזקני ישראל
2185 (ב'קפה)-1575 - -1574(שמות כד, י) ויראו את אלהי ישראל ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמים לטהר
2186 (ב'קפו)-1574 - -1573(שמות כד, יא) ואל אצילי בני ישראל לא שלח ידו ויחזו את האלהים ויאכלו וישתו
2187 (ב'קפז)-1573 - -1572(שמות כד, יב) ויאמר יהוה אל משה עלה אלי ההרה והיה שם ואתנה לך את לחת האבן והתורה והמצוה אשר כתבתי להורתם
2188 (ב'קפח)-1572 - -1571(שמות כד, יג) ויקם משה ויהושע משרתו ויעל משה אל הר האלהים
2189 (ב'קפט)-1571 - -1570(שמות כד, יד) ואל הזקנים אמר שבו לנו בזה עד אשר נשוב אליכם והנה אהרן וחור עמכם מי בעל דברים יגש אלהם
2190 (ב'קצ)-1570 - -1569(שמות כד, טו) ויעל משה אל ההר ויכס הענן את ההר
2191 (ב'קצא)-1569 - -1568(שמות כד, טז) וישכן כבוד יהוה על הר סיני ויכסהו הענן ששת ימים ויקרא אל משה ביום השביעי מתוך הענן
2192 (ב'קצב)-1568 - -1567(שמות כד, יז) ומראה כבוד יהוה כאש אכלת בראש ההר לעיני בני ישראל
2193 (ב'קצג)-1567 - -1566(שמות כד, יח) ויבא משה בתוך הענן ויעל אל ההר ויהי משה בהר ארבעים יום וארבעים לילה
2194 (ב'קצד)-1566 - -1565(שמות כה, א) וידבר יהוה אל משה לאמר
2195 (ב'קצה)-1565 - -1564(שמות כה, ב) דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי
2196 (ב'קצו)-1564 - -1563(שמות כה, ג) וזאת התרומה אשר תקחו מאתם זהב וכסף ונחשת
2197 (ב'קצז)-1563 - -1562(שמות כה, ד) ותכלת וארגמן ותולעת שני ושש ועזים
2198 (ב'קצח)-1562 - -1561(שמות כה, ה) וערת אילם מאדמים וערת תחשים ועצי שטים
2199 (ב'קצט)-1561 - -1560(שמות כה, ו) שמן למאר בשמים לשמן המשחה ולקטרת הסמים
2200 (ב'ר)-1560 - -1559(שמות כה, ז) אבני שהם ואבני מלאים לאפד ולחשן
2201 (ב'רא)-1559 - -1558(שמות כה, ח) ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם
2202 (ב'רב)-1558 - -1557(שמות כה, ט) ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן ואת תבנית כל כליו וכן תעשו
2203 (ב'רג)-1557 - -1556(שמות כה, י) ועשו ארון עצי שטים אמתים וחצי ארכו ואמה וחצי רחבו ואמה וחצי קמתו
2204 (ב'רד)-1556 - -1555(שמות כה, יא) וצפית אתו זהב טהור מבית ומחוץ תצפנו ועשית עליו זר זהב סביב
2205 (ב'רה)-1555 - -1554(שמות כה, יב) ויצקת לו ארבע טבעת זהב ונתתה על ארבע פעמתיו ושתי טבעת על צלעו האחת ושתי טבעת על צלעו השנית
2206 (ב'רו)-1554 - -1553(שמות כה, יג) ועשית בדי עצי שטים וצפית אתם זהב
2207 (ב'רז)-1553 - -1552(שמות כה, יד) והבאת את הבדים בטבעת על צלעת הארן לשאת את הארן בהם
2208 (ב'רח)-1552 - -1551(שמות כה, טו) בטבעת הארן יהיו הבדים לא יסרו ממנו
2209 (ב'רט)-1551 - -1550(שמות כה, טז) ונתת אל הארן את העדת אשר אתן אליך
2210 (ב'רי)-1550 - -1549(שמות כה, יז) ועשית כפרת זהב טהור אמתים וחצי ארכה ואמה וחצי רחבה
2211 (ב'ריא)-1549 - -1548(שמות כה, יח) ועשית שנים כרבים זהב מקשה תעשה אתם משני קצות הכפרת
2212 (ב'ריב)-1548 - -1547(שמות כה, יט) ועשה כרוב אחד מקצה מזה וכרוב אחד מקצה מזה מן הכפרת תעשו את הכרבים על שני קצותיו
2213 (ב'ריג)-1547 - -1546(שמות כה, כ) והיו הכרבים פרשי כנפים למעלה סככים בכנפיהם על הכפרת ופניהם איש אל אחיו אל הכפרת יהיו פני הכרבים
2214 (ב'ריד)-1546 - -1545(שמות כה, כא) ונתת את הכפרת על הארן מלמעלה ואל הארן תתן את העדת אשר אתן אליך
2215 (ב'ריה)-1545 - -1544(שמות כה, כב) ונועדתי לך שם ודברתי אתך מעל הכפרת מבין שני הכרבים אשר על ארון העדת את כל אשר אצוה אותך אל בני ישראל
2216 (ב'ריו)-1544 - -1543(שמות כה, כג) ועשית שלחן עצי שטים אמתים ארכו ואמה רחבו ואמה וחצי קמתו
2217 (ב'ריז)-1543 - -1542(שמות כה, כד) וצפית אתו זהב טהור ועשית לו זר זהב סביב
2218 (ב'ריח)-1542 - -1541(שמות כה, כה) ועשית לו מסגרת טפח סביב ועשית זר זהב למסגרתו סביב
2219 (ב'ריט)-1541 - -1540(שמות כה, כו) ועשית לו ארבע טבעת זהב ונתת את הטבעת על ארבע הפאת אשר לארבע רגליו
2220 (ב'רכ)-1540 - -1539(שמות כה, כז) לעמת המסגרת תהיין הטבעת לבתים לבדים לשאת את השלחן
2221 (ב'רכא)-1539 - -1538(שמות כה, כח) ועשית את הבדים עצי שטים וצפית אתם זהב ונשא בם את השלחן
2222 (ב'רכב)-1538 - -1537(שמות כה, כט) ועשית קערתיו וכפתיו וקשותיו ומנקיתיו אשר יסך בהן זהב טהור תעשה אתם
2223 (ב'רכג)-1537 - -1536(שמות כה, ל) ונתת על השלחן לחם פנים לפני תמיד
2224 (ב'רכד)-1536 - -1535(שמות כה, לא) ועשית מנרת זהב טהור מקשה תיעשה המנורה ירכה וקנה גביעיה כפתריה ופרחיה ממנה יהיו
2225 (ב'רכה)-1535 - -1534(שמות כה, לב) וששה קנים יצאים מצדיה שלשה קני מנרה מצדה האחד ושלשה קני מנרה מצדה השני
2226 (ב'רכו)-1534 - -1533(שמות כה, לג) שלשה גבעים משקדים בקנה האחד כפתר ופרח ושלשה גבעים משקדים בקנה האחד כפתר ופרח כן לששת הקנים היצאים מן המנרה
2227 (ב'רכז)-1533 - -1532(שמות כה, לד) ובמנרה ארבעה גבעים משקדים כפתריה ופרחיה
2228 (ב'רכח)-1532 - -1531(שמות כה, לה) וכפתר תחת שני הקנים ממנה וכפתר תחת שני הקנים ממנה וכפתר תחת שני הקנים ממנה לששת הקנים היצאים מן המנרה
2229 (ב'רכט)-1531 - -1530(שמות כה, לו) כפתריהם וקנתם ממנה יהיו כלה מקשה אחת זהב טהור
2230 (ב'רל)-1530 - -1529(שמות כה, לז) ועשית את נרתיה שבעה והעלה את נרתיה והאיר על עבר פניה
2231 (ב'רלא)-1529 - -1528(שמות כה, לח) ומלקחיה ומחתתיה זהב טהור
2232 (ב'רלב)-1528 - -1527(שמות כה, לט) ככר זהב טהור יעשה אתה את כל הכלים האלה
2233 (ב'רלג)-1527 - -1526(שמות כה, מ) וראה ועשה בתבניתם אשר אתה מראה בהר
2234 (ב'רלד)-1526 - -1525(שמות כו, א) ואת המשכן תעשה עשר יריעת שש משזר ותכלת וארגמן ותלעת שני כרבים מעשה חשב תעשה אתם
2235 (ב'רלה)-1525 - -1524(שמות כו, ב) ארך היריעה האחת שמנה ועשרים באמה ורחב ארבע באמה היריעה האחת מדה אחת לכל היריעת
2236 (ב'רלו)-1524 - -1523(שמות כו, ג) חמש היריעת תהיין חברת אשה אל אחתה וחמש יריעת חברת אשה אל אחתה
2237 (ב'רלז)-1523 - -1522(שמות כו, ד) ועשית ללאת תכלת על שפת היריעה האחת מקצה בחברת וכן תעשה בשפת היריעה הקיצונה במחברת השנית
2238 (ב'רלח)-1522 - -1521(שמות כו, ה) חמשים ללאת תעשה ביריעה האחת וחמשים ללאת תעשה בקצה היריעה אשר במחברת השנית מקבילת הללאת אשה אל אחתה
2239 (ב'רלט)-1521 - -1520(שמות כו, ו) ועשית חמשים קרסי זהב וחברת את היריעת אשה אל אחתה בקרסים והיה המשכן אחד
2240 (ב'רמ)-1520 - -1519(שמות כו, ז) ועשית יריעת עזים לאהל על המשכן עשתי עשרה יריעת תעשה אתם
2241 (ב'רמא)-1519 - -1518(שמות כו, ח) ארך היריעה האחת שלשים באמה ורחב ארבע באמה היריעה האחת מדה אחת לעשתי עשרה יריעת
2242 (ב'רמב)-1518 - -1517(שמות כו, ט) וחברת את חמש היריעת לבד ואת שש היריעת לבד וכפלת את היריעה הששית אל מול פני האהל
2243 (ב'רמג)-1517 - -1516(שמות כו, י) ועשית חמשים ללאת על שפת היריעה האחת הקיצנה בחברת וחמשים ללאת על שפת היריעה החברת השנית
2244 (ב'רמד)-1516 - -1515(שמות כו, יא) ועשית קרסי נחשת חמשים והבאת את הקרסים בללאת וחברת את האהל והיה אחד
2245 (ב'רמה)-1515 - -1514(שמות כו, יב) וסרח העדף ביריעת האהל חצי היריעה העדפת תסרח על אחרי המשכן
2246 (ב'רמו)-1514 - -1513(שמות כו, יג) והאמה מזה והאמה מזה בעדף בארך יריעת האהל יהיה סרוח על צדי המשכן מזה ומזה לכסתו
2247 (ב'רמז)-1513 - -1512(שמות כו, יד) ועשית מכסה לאהל ערת אילם מאדמים ומכסה ערת תחשים מלמעלה
2248 (ב'רמח)-1512 - -1511(שמות כו, טו) ועשית את הקרשים למשכן עצי שטים עמדים
2249 (ב'רמט)-1511 - -1510(שמות כו, טז) עשר אמות ארך הקרש ואמה וחצי האמה רחב הקרש האחד
2250 (ב'רנ)-1510 - -1509(שמות כו, יז) שתי ידות לקרש האחד משלבת אשה אל אחתה כן תעשה לכל קרשי המשכן
2251 (ב'רנא)-1509 - -1508(שמות כו, יח) ועשית את הקרשים למשכן עשרים קרש לפאת נגבה תימנה
2252 (ב'רנב)-1508 - -1507(שמות כו, יט) וארבעים אדני כסף תעשה תחת עשרים הקרש שני אדנים תחת הקרש האחד לשתי ידתיו ושני אדנים תחת הקרש האחד לשתי ידתיו
2253 (ב'רנג)-1507 - -1506(שמות כו, כ) ולצלע המשכן השנית לפאת צפון עשרים קרש
2254 (ב'רנד)-1506 - -1505(שמות כו, כא) וארבעים אדניהם כסף שני אדנים תחת הקרש האחד ושני אדנים תחת הקרש האחד
2255 (ב'רנה)-1505 - -1504(שמות כו, כב) ולירכתי המשכן ימה תעשה ששה קרשים
2256 (ב'רנו)-1504 - -1503(שמות כו, כג) ושני קרשים תעשה למקצעת המשכן בירכתים
2257 (ב'רנז)-1503 - -1502(שמות כו, כד) ויהיו תאמם מלמטה ויחדו יהיו תמים על ראשו אל הטבעת האחת כן יהיה לשניהם לשני המקצעת יהיו
2258 (ב'רנח)-1502 - -1501(שמות כו, כה) והיו שמנה קרשים ואדניהם כסף ששה עשר אדנים שני אדנים תחת הקרש האחד ושני אדנים תחת הקרש האחד
2259 (ב'רנט)-1501 - -1500(שמות כו, כו) ועשית בריחם עצי שטים חמשה לקרשי צלע המשכן האחד
2260 (ב'רס)-1500 - -1499(שמות כו, כז) וחמשה בריחם לקרשי צלע המשכן השנית וחמשה בריחם לקרשי צלע המשכן לירכתים ימה
2261 (ב'רסא)-1499 - -1498(שמות כו, כח) והבריח התיכן בתוך הקרשים מברח מן הקצה אל הקצה
2262 (ב'רסב)-1498 - -1497(שמות כו, כט) ואת הקרשים תצפה זהב ואת טבעתיהם תעשה זהב בתים לבריחם וצפית את הבריחם זהב
2263 (ב'רסג)-1497 - -1496(שמות כו, ל) והקמת את המשכן כמשפטו אשר הראית בהר
2264 (ב'רסד)-1496 - -1495(שמות כו, לא) ועשית פרכת תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר מעשה חשב יעשה אתה כרבים
2265 (ב'רסה)-1495 - -1494(שמות כו, לב) ונתתה אתה על ארבעה עמודי שטים מצפים זהב וויהם זהב על ארבעה אדני כסף
2266 (ב'רסו)-1494 - -1493(שמות כו, לג) ונתתה את הפרכת תחת הקרסים והבאת שמה מבית לפרכת את ארון העדות והבדילה הפרכת לכם בין הקדש ובין קדש הקדשים
2267 (ב'רסז)-1493 - -1492(שמות כו, לד) ונתת את הכפרת על ארון העדת בקדש הקדשים
2268 (ב'רסח)-1492 - -1491(שמות כו, לה) ושמת את השלחן מחוץ לפרכת ואת המנרה נכח השלחן על צלע המשכן תימנה והשלחן תתן על צלע צפון
2269 (ב'רסט)-1491 - -1490(שמות כו, לו) ועשית מסך לפתח האהל תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר מעשה רקם
2270 (ב'רע)-1490 - -1489(שמות כו, לז) ועשית למסך חמשה עמודי שטים וצפית אתם זהב וויהם זהב ויצקת להם חמשה אדני נחשת
2271 (ב'רעא)-1489 - -1488(שמות כז, א) ועשית את המזבח עצי שטים חמש אמות ארך וחמש אמות רחב רבוע יהיה המזבח ושלש אמות קמתו
2272 (ב'רעב)-1488 - -1487(שמות כז, ב) ועשית קרנתיו על ארבע פנתיו ממנו תהיין קרנתיו וצפית אתו נחשת
2273 (ב'רעג)-1487 - -1486(שמות כז, ג) ועשית סירתיו לדשנו ויעיו ומזרקתיו ומזלגתיו ומחתתיו לכל כליו תעשה נחשת
2274 (ב'רעד)-1486 - -1485(שמות כז, ד) ועשית לו מכבר מעשה רשת נחשת ועשית על הרשת ארבע טבעת נחשת על ארבע קצותיו
2275 (ב'רעה)-1485 - -1484(שמות כז, ה) ונתתה אתה תחת כרכב המזבח מלמטה והיתה הרשת עד חצי המזבח
2276 (ב'רעו)-1484 - -1483(שמות כז, ו) ועשית בדים למזבח בדי עצי שטים וצפית אתם נחשת
2277 (ב'רעז)-1483 - -1482(שמות כז, ז) והובא את בדיו בטבעת והיו הבדים על שתי צלעת המזבח בשאת אתו
2278 (ב'רעח)-1482 - -1481(שמות כז, ח) נבוב לחת תעשה אתו כאשר הראה אתך בהר כן יעשו
2279 (ב'רעט)-1481 - -1480(שמות כז, ט) ועשית את חצר המשכן לפאת נגב תימנה קלעים לחצר שש משזר מאה באמה ארך לפאה האחת
2280 (ב'רפ)-1480 - -1479(שמות כז, י) ועמדיו עשרים ואדניהם עשרים נחשת ווי העמדים וחשקיהם כסף
2281 (ב'רפא)-1479 - -1478(שמות כז, יא) וכן לפאת צפון בארך קלעים מאה ארך ועמדו עשרים ואדניהם עשרים נחשת ווי העמדים וחשקיהם כסף
2282 (ב'רפב)-1478 - -1477(שמות כז, יב) ורחב החצר לפאת ים קלעים חמשים אמה עמדיהם עשרה ואדניהם עשרה
2283 (ב'רפג)-1477 - -1476(שמות כז, יג) ורחב החצר לפאת קדמה מזרחה חמשים אמה
2284 (ב'רפד)-1476 - -1475(שמות כז, יד) וחמש עשרה אמה קלעים לכתף עמדיהם שלשה ואדניהם שלשה
2285 (ב'רפה)-1475 - -1474(שמות כז, טו) ולכתף השנית חמש עשרה קלעים עמדיהם שלשה ואדניהם שלשה
2286 (ב'רפו)-1474 - -1473(שמות כז, טז) ולשער החצר מסך עשרים אמה תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר מעשה רקם עמדיהם ארבעה ואדניהם ארבעה
2287 (ב'רפז)-1473 - -1472(שמות כז, יז) כל עמודי החצר סביב מחשקים כסף וויהם כסף ואדניהם נחשת
2288 (ב'רפח)-1472 - -1471(שמות כז, יח) ארך החצר מאה באמה ורחב חמשים בחמשים וקמה חמש אמות שש משזר ואדניהם נחשת
2289 (ב'רפט)-1471 - -1470(שמות כז, יט) לכל כלי המשכן בכל עבדתו וכל יתדתיו וכל יתדת החצר נחשת
2290 (ב'רצ)-1470 - -1469(שמות כז, כ) ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור להעלת נר תמיד
2291 (ב'רצא)-1469 - -1468(שמות כז, כא) באהל מועד מחוץ לפרכת אשר על העדת יערך אתו אהרן ובניו מערב עד בקר לפני יהוה חקת עולם לדרתם מאת בני ישראל
2292 (ב'רצב)-1468 - -1467(שמות כח, א) ואתה הקרב אליך את אהרן אחיך ואת בניו אתו מתוך בני ישראל לכהנו לי אהרן נדב ואביהוא אלעזר ואיתמר בני אהרן
2293 (ב'רצג)-1467 - -1466(שמות כח, ב) ועשית בגדי קדש לאהרן אחיך לכבוד ולתפארת
2294 (ב'רצד)-1466 - -1465(שמות כח, ג) ואתה תדבר אל כל חכמי לב אשר מלאתיו רוח חכמה ועשו את בגדי אהרן לקדשו לכהנו לי
2295 (ב'רצה)-1465 - -1464(שמות כח, ד) ואלה הבגדים אשר יעשו חשן ואפוד ומעיל וכתנת תשבץ מצנפת ואבנט ועשו בגדי קדש לאהרן אחיך ולבניו לכהנו לי
2296 (ב'רצו)-1464 - -1463(שמות כח, ה) והם יקחו את הזהב ואת התכלת ואת הארגמן ואת תולעת השני ואת השש
2297 (ב'רצז)-1463 - -1462(שמות כח, ו) ועשו את האפד זהב תכלת וארגמן תולעת שני ושש משזר מעשה חשב
2298 (ב'רצח)-1462 - -1461(שמות כח, ז) שתי כתפת חברת יהיה לו אל שני קצותיו וחבר
2299 (ב'רצט)-1461 - -1460(שמות כח, ח) וחשב אפדתו אשר עליו כמעשהו ממנו יהיה זהב תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר
2300 (ב'ש)-1460 - -1459(שמות כח, ט) ולקחת את שתי אבני שהם ופתחת עליהם שמות בני ישראל
2301 (ב'שא)-1459 - -1458(שמות כח, י) ששה משמתם על האבן האחת ואת שמות הששה הנותרים על האבן השנית כתולדתם
2302 (ב'שב)-1458 - -1457(שמות כח, יא) מעשה חרש אבן פתוחי חתם תפתח את שתי האבנים על שמת בני ישראל מסבת משבצות זהב תעשה אתם
2303 (ב'שג)-1457 - -1456(שמות כח, יב) ושמת את שתי האבנים על כתפת האפד אבני זכרן לבני ישראל ונשא אהרן את שמותם לפני יהוה על שתי כתפיו לזכרן
2304 (ב'שד)-1456 - -1455(שמות כח, יג) ועשית משבצת זהב
2305 (ב'שה)-1455 - -1454(שמות כח, יד) ושתי שרשרת זהב טהור מגבלת תעשה אתם מעשה עבת ונתתה את שרשרת העבתת על המשבצת
2306 (ב'שו)-1454 - -1453(שמות כח, טו) ועשית חשן משפט מעשה חשב כמעשה אפד תעשנו זהב תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר תעשה אתו
2307 (ב'שז)-1453 - -1452(שמות כח, טז) רבוע יהיה כפול זרת ארכו וזרת רחבו
2308 (ב'שח)-1452 - -1451(שמות כח, יז) ומלאת בו מלאת אבן ארבעה טורים אבן טור אדם פטדה וברקת הטור האחד
2309 (ב'שט)-1451 - -1450(שמות כח, יח) והטור השני נפך ספיר ויהלם
2310 (ב'שי)-1450 - -1449(שמות כח, יט) והטור השלישי לשם שבו ואחלמה
2311 (ב'שיא)-1449 - -1448(שמות כח, כ) והטור הרביעי תרשיש ושהם וישפה משבצים זהב יהיו במלואתם
2312 (ב'שיב)-1448 - -1447(שמות כח, כא) והאבנים תהיין על שמת בני ישראל שתים עשרה על שמתם פתוחי חותם איש על שמו תהיין לשני עשר שבט
2313 (ב'שיג)-1447 - -1446(שמות כח, כב) ועשית על החשן שרשת גבלת מעשה עבת זהב טהור
2314 (ב'שיד)-1446 - -1445(שמות כח, כג) ועשית על החשן שתי טבעות זהב ונתת את שתי הטבעות על שני קצות החשן
2315 (ב'שיה)-1445 - -1444(שמות כח, כד) ונתתה את שתי עבתת הזהב על שתי הטבעת אל קצות החשן
2316 (ב'שיו)-1444 - -1443(שמות כח, כה) ואת שתי קצות שתי העבתת תתן על שתי המשבצות ונתתה על כתפות האפד אל מול פניו
2317 (ב'שיז)-1443 - -1442(שמות כח, כו) ועשית שתי טבעות זהב ושמת אתם על שני קצות החשן על שפתו אשר אל עבר האפוד ביתה
2318 (ב'שיח)-1442 - -1441(שמות כח, כז) ועשית שתי טבעות זהב ונתתה אתם על שתי כתפות האפוד מלמטה ממול פניו לעמת מחברתו ממעל לחשב האפוד
2319 (ב'שיט)-1441 - -1440(שמות כח, כח) וירכסו את החשן מטבעתו אל טבעת האפוד בפתיל תכלת להיות על חשב האפוד ולא יזח החשן מעל האפוד
2320 (ב'שכ)-1440 - -1439(שמות כח, כט) ונשא אהרן את שמות בני ישראל בחשן המשפט על לבו בבאו אל הקדש לזכרן לפני יהוה תמיד
2321 (ב'שכא)-1439 - -1438(שמות כח, ל) ונתת אל חשן המשפט את האורים ואת התמים והיו על לב אהרן בבאו לפני יהוה ונשא אהרן את משפט בני ישראל על לבו לפני יהוה תמיד
2322 (ב'שכב)-1438 - -1437(שמות כח, לא) ועשית את מעיל האפוד כליל תכלת
2323 (ב'שכג)-1437 - -1436(שמות כח, לב) והיה פי ראשו בתוכו שפה יהיה לפיו סביב מעשה ארג כפי תחרא יהיה לו לא יקרע
2324 (ב'שכד)-1436 - -1435(שמות כח, לג) ועשית על שוליו רמני תכלת וארגמן ותולעת שני על שוליו סביב ופעמני זהב בתוכם סביב
2325 (ב'שכה)-1435 - -1434(שמות כח, לד) פעמן זהב ורמון פעמן זהב ורמון על שולי המעיל סביב
2326 (ב'שכו)-1434 - -1433(שמות כח, לה) והיה על אהרן לשרת ונשמע קולו בבאו אל הקדש לפני יהוה ובצאתו ולא ימות
2327 (ב'שכז)-1433 - -1432(שמות כח, לו) ועשית ציץ זהב טהור ופתחת עליו פתוחי חתם קדש ליהוה
2328 (ב'שכח)-1432 - -1431(שמות כח, לז) ושמת אתו על פתיל תכלת והיה על המצנפת אל מול פני המצנפת יהיה
2329 (ב'שכט)-1431 - -1430(שמות כח, לח) והיה על מצח אהרן ונשא אהרן את עון הקדשים אשר יקדישו בני ישראל לכל מתנת קדשיהם והיה על מצחו תמיד לרצון להם לפני יהוה
2330 (ב'של)-1430 - -1429(שמות כח, לט) ושבצת הכתנת שש ועשית מצנפת שש ואבנט תעשה מעשה רקם
2331 (ב'שלא)-1429 - -1428(שמות כח, מ) ולבני אהרן תעשה כתנת ועשית להם אבנטים ומגבעות תעשה להם לכבוד ולתפארת
2332 (ב'שלב)-1428 - -1427(שמות כח, מא) והלבשת אתם את אהרן אחיך ואת בניו אתו ומשחת אתם ומלאת את ידם וקדשת אתם וכהנו לי
2333 (ב'שלג)-1427 - -1426(שמות כח, מב) ועשה להם מכנסי בד לכסות בשר ערוה ממתנים ועד ירכים יהיו
2334 (ב'שלד)-1426 - -1425(שמות כח, מג) והיו על אהרן ועל בניו בבאם אל אהל מועד או בגשתם אל המזבח לשרת בקדש ולא ישאו עון ומתו חקת עולם לו ולזרעו אחריו
2335 (ב'שלה)-1425 - -1424(שמות כט, א) וזה הדבר אשר תעשה להם לקדש אתם לכהן לי לקח פר אחד בן בקר ואילם שנים תמימם
2336 (ב'שלו)-1424 - -1423(שמות כט, ב) ולחם מצות וחלת מצת בלולת בשמן ורקיקי מצות משחים בשמן סלת חטים תעשה אתם
2337 (ב'שלז)-1423 - -1422(שמות כט, ג) ונתת אותם על סל אחד והקרבת אתם בסל ואת הפר ואת שני האילם
2338 (ב'שלח)-1422 - -1421(שמות כט, ד) ואת אהרן ואת בניו תקריב אל פתח אהל מועד ורחצת אתם במים
2339 (ב'שלט)-1421 - -1420(שמות כט, ה) ולקחת את הבגדים והלבשת את אהרן את הכתנת ואת מעיל האפד ואת האפד ואת החשן ואפדת לו בחשב האפד
2340 (ב'שמ)-1420 - -1419(שמות כט, ו) ושמת המצנפת על ראשו ונתת את נזר הקדש על המצנפת
2341 (ב'שמא)-1419 - -1418(שמות כט, ז) ולקחת את שמן המשחה ויצקת על ראשו ומשחת אתו
2342 (ב'שמב)-1418 - -1417(שמות כט, ח) ואת בניו תקריב והלבשתם כתנת
2343 (ב'שמג)-1417 - -1416(שמות כט, ט) וחגרת אתם אבנט אהרן ובניו וחבשת להם מגבעת והיתה להם כהנה לחקת עולם ומלאת יד אהרן ויד בניו
2344 (ב'שמד)-1416 - -1415(שמות כט, י) והקרבת את הפר לפני אהל מועד וסמך אהרן ובניו את ידיהם על ראש הפר
2345 (ב'שמה)-1415 - -1414(שמות כט, יא) ושחטת את הפר לפני יהוה פתח אהל מועד
2346 (ב'שמו)-1414 - -1413(שמות כט, יב) ולקחת מדם הפר ונתתה על קרנת המזבח באצבעך ואת כל הדם תשפך אל יסוד המזבח
2347 (ב'שמז)-1413 - -1412(שמות כט, יג) ולקחת את כל החלב המכסה את הקרב ואת היתרת על הכבד ואת שתי הכלית ואת החלב אשר עליהן והקטרת המזבחה
2348 (ב'שמח)-1412 - -1411(שמות כט, יד) ואת בשר הפר ואת ערו ואת פרשו תשרף באש מחוץ למחנה חטאת הוא
2349 (ב'שמט)-1411 - -1410(שמות כט, טו) ואת האיל האחד תקח וסמכו אהרן ובניו את ידיהם על ראש האיל
2350 (ב'שנ)-1410 - -1409(שמות כט, טז) ושחטת את האיל ולקחת את דמו וזרקת על המזבח סביב
2351 (ב'שנא)-1409 - -1408(שמות כט, יז) ואת האיל תנתח לנתחיו ורחצת קרבו וכרעיו ונתת על נתחיו ועל ראשו
2352 (ב'שנב)-1408 - -1407(שמות כט, יח) והקטרת את כל האיל המזבחה עלה הוא ליהוה ריח ניחוח אשה ליהוה הוא
2353 (ב'שנג)-1407 - -1406(שמות כט, יט) ולקחת את האיל השני וסמך אהרן ובניו את ידיהם על ראש האיל
2354 (ב'שנד)-1406 - -1405(שמות כט, כ) ושחטת את האיל ולקחת מדמו ונתתה על תנוך אזן אהרן ועל תנוך אזן בניו הימנית ועל בהן ידם הימנית ועל בהן רגלם הימנית וזרקת את הדם על המזבח סביב
2355 (ב'שנה)-1405 - -1404(שמות כט, כא) ולקחת מן הדם אשר על המזבח ומשמן המשחה והזית על אהרן ועל בגדיו ועל בניו ועל בגדי בניו אתו וקדש הוא ובגדיו ובניו ובגדי בניו אתו
2356 (ב'שנו)-1404 - -1403(שמות כט, כב) ולקחת מן האיל החלב והאליה ואת החלב המכסה את הקרב ואת יתרת הכבד ואת שתי הכלית ואת החלב אשר עליהן ואת שוק הימין כי איל מלאים הוא
2357 (ב'שנז)-1403 - -1402(שמות כט, כג) וככר לחם אחת וחלת לחם שמן אחת ורקיק אחד מסל המצות אשר לפני יהוה
2358 (ב'שנח)-1402 - -1401(שמות כט, כד) ושמת הכל על כפי אהרן ועל כפי בניו והנפת אתם תנופה לפני יהוה
2359 (ב'שנט)-1401 - -1400(שמות כט, כה) ולקחת אתם מידם והקטרת המזבחה על העלה לריח ניחוח לפני יהוה אשה הוא ליהוה
2360 (ב'שס)-1400 - -1399(שמות כט, כו) ולקחת את החזה מאיל המלאים אשר לאהרן והנפת אתו תנופה לפני יהוה והיה לך למנה
2361 (ב'שסא)-1399 - -1398(שמות כט, כז) וקדשת את חזה התנופה ואת שוק התרומה אשר הונף ואשר הורם מאיל המלאים מאשר לאהרן ומאשר לבניו
2362 (ב'שסב)-1398 - -1397(שמות כט, כח) והיה לאהרן ולבניו לחק עולם מאת בני ישראל כי תרומה הוא ותרומה יהיה מאת בני ישראל מזבחי שלמיהם תרומתם ליהוה
2363 (ב'שסג)-1397 - -1396(שמות כט, כט) ובגדי הקדש אשר לאהרן יהיו לבניו אחריו למשחה בהם ולמלא בם את ידם
2364 (ב'שסד)-1396 - -1395(שמות כט, ל) שבעת ימים ילבשם הכהן תחתיו מבניו אשר יבא אל אהל מועד לשרת בקדש
2365 (ב'שסה)-1395 - -1394(שמות כט, לא) ואת איל המלאים תקח ובשלת את בשרו במקם קדש
2366 (ב'שסו)-1394 - -1393(שמות כט, לב) ואכל אהרן ובניו את בשר האיל ואת הלחם אשר בסל פתח אהל מועד
2367 (ב'שסז)-1393 - -1392(שמות כט, לג) ואכלו אתם אשר כפר בהם למלא את ידם לקדש אתם וזר לא יאכל כי קדש הם
2368 (ב'שסח)-1392 - -1391(שמות כט, לד) ואם יותר מבשר המלאים ומן הלחם עד הבקר ושרפת את הנותר באש לא יאכל כי קדש הוא
2369 (ב'שסט)-1391 - -1390(שמות כט, לה) ועשית לאהרן ולבניו ככה ככל אשר צויתי אתכה שבעת ימים תמלא ידם
2370 (ב'שע)-1390 - -1389(שמות כט, לו) ופר חטאת תעשה ליום על הכפרים וחטאת על המזבח בכפרך עליו ומשחת אתו לקדשו
2371 (ב'שעא)-1389 - -1388(שמות כט, לז) שבעת ימים תכפר על המזבח וקדשת אתו והיה המזבח קדש קדשים כל הנגע במזבח יקדש
2372 (ב'שעב)-1388 - -1387(שמות כט, לח) וזה אשר תעשה על המזבח כבשים בני שנה שנים ליום תמיד
2373 (ב'שעג)-1387 - -1386(שמות כט, לט) את הכבש האחד תעשה בבקר ואת הכבש השני תעשה בין הערבים
2374 (ב'שעד)-1386 - -1385(שמות כט, מ) ועשרן סלת בלול בשמן כתית רבע ההין ונסך רביעת ההין יין לכבש האחד
2375 (ב'שעה)-1385 - -1384(שמות כט, מא) ואת הכבש השני תעשה בין הערבים כמנחת הבקר וכנסכה תעשה לה לריח ניחח אשה ליהוה
2376 (ב'שעו)-1384 - -1383(שמות כט, מב) עלת תמיד לדרתיכם פתח אהל מועד לפני יהוה אשר אועד לכם שמה לדבר אליך שם
2377 (ב'שעז)-1383 - -1382(שמות כט, מג) ונעדתי שמה לבני ישראל ונקדש בכבדי
2378 (ב'שעח)-1382 - -1381(שמות כט, מד) וקדשתי את אהל מועד ואת המזבח ואת אהרן ואת בניו אקדש לכהן לי
2379 (ב'שעט)-1381 - -1380(שמות כט, מה) ושכנתי בתוך בני ישראל והייתי להם לאלהים
2380 (ב'שפ)-1380 - -1379(שמות כט, מו) וידעו כי אני יהוה אלהיהם אשר הוצאתי אתם מארץ מצרים לשכני בתוכם אני יהוה אלהיהם
2381 (ב'שפא)-1379 - -1378(שמות ל, א) ועשית מזבח מקטר קטרת עצי שטים תעשה אתו
2382 (ב'שפב)-1378 - -1377(שמות ל, ב) אמה ארכו ואמה רחבו רבוע יהיה ואמתים קמתו ממנו קרנתיו
2383 (ב'שפג)-1377 - -1376(שמות ל, ג) וצפית אתו זהב טהור את גגו ואת קירתיו סביב ואת קרנתיו ועשית לו זר זהב סביב
2384 (ב'שפד)-1376 - -1375(שמות ל, ד) ושתי טבעת זהב תעשה לו מתחת לזרו על שתי צלעתיו תעשה על שני צדיו והיה לבתים לבדים לשאת אתו בהמה
2385 (ב'שפה)-1375 - -1374(שמות ל, ה) ועשית את הבדים עצי שטים וצפית אתם זהב
2386 (ב'שפו)-1374 - -1373(שמות ל, ו) ונתתה אתו לפני הפרכת אשר על ארן העדת לפני הכפרת אשר על העדת אשר אועד לך שמה
2387 (ב'שפז)-1373 - -1372(שמות ל, ז) והקטיר עליו אהרן קטרת סמים בבקר בבקר בהיטיבו את הנרת יקטירנה
2388 (ב'שפח)-1372 - -1371(שמות ל, ח) ובהעלת אהרן את הנרת בין הערבים יקטירנה קטרת תמיד לפני יהוה לדרתיכם
2389 (ב'שפט)-1371 - -1370(שמות ל, ט) לא תעלו עליו קטרת זרה ועלה ומנחה ונסך לא תסכו עליו
2390 (ב'שצ)-1370 - -1369(שמות ל, י) וכפר אהרן על קרנתיו אחת בשנה מדם חטאת הכפרים אחת בשנה יכפר עליו לדרתיכם קדש קדשים הוא ליהוה
2391 (ב'שצא)-1369 - -1368(שמות ל, יא) וידבר יהוה אל משה לאמר
2392 (ב'שצב)-1368 - -1367(שמות ל, יב) כי תשא את ראש בני ישראל לפקדיהם ונתנו איש כפר נפשו ליהוה בפקד אתם ולא יהיה בהם נגף בפקד אתם
2393 (ב'שצג)-1367 - -1366(שמות ל, יג) זה יתנו כל העבר על הפקדים מחצית השקל בשקל הקדש עשרים גרה השקל מחצית השקל תרומה ליהוה
2394 (ב'שצד)-1366 - -1365(שמות ל, יד) כל העבר על הפקדים מבן עשרים שנה ומעלה יתן תרומת יהוה
2395 (ב'שצה)-1365 - -1364(שמות ל, טו) העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט ממחצית השקל לתת את תרומת יהוה לכפר על נפשתיכם
2396 (ב'שצו)-1364 - -1363(שמות ל, טז) ולקחת את כסף הכפרים מאת בני ישראל ונתת אתו על עבדת אהל מועד והיה לבני ישראל לזכרון לפני יהוה לכפר על נפשתיכם
2397 (ב'שצז)-1363 - -1362(שמות ל, יז) וידבר יהוה אל משה לאמר
2398 (ב'שצח)-1362 - -1361(שמות ל, יח) ועשית כיור נחשת וכנו נחשת לרחצה ונתת אתו בין אהל מועד ובין המזבח ונתת שמה מים
2399 (ב'שצט)-1361 - -1360(שמות ל, יט) ורחצו אהרן ובניו ממנו את ידיהם ואת רגליהם
2400 (ב'ת)-1360 - -1359(שמות ל, כ) בבאם אל אהל מועד ירחצו מים ולא ימתו או בגשתם אל המזבח לשרת להקטיר אשה ליהוה
2401 (ב'תא)-1359 - -1358(שמות ל, כא) ורחצו ידיהם ורגליהם ולא ימתו והיתה להם חק עולם לו ולזרעו לדרתם
2402 (ב'תב)-1358 - -1357(שמות ל, כב) וידבר יהוה אל משה לאמר
2403 (ב'תג)-1357 - -1356(שמות ל, כג) ואתה קח לך בשמים ראש מר דרור חמש מאות וקנמן בשם מחציתו חמשים ומאתים וקנה בשם חמשים ומאתים
2404 (ב'תד)-1356 - -1355(שמות ל, כד) וקדה חמש מאות בשקל הקדש ושמן זית הין
2405 (ב'תה)-1355 - -1354(שמות ל, כה) ועשית אתו שמן משחת קדש רקח מרקחת מעשה רקח שמן משחת קדש יהיה
2406 (ב'תו)-1354 - -1353(שמות ל, כו) ומשחת בו את אהל מועד ואת ארון העדת
2407 (ב'תז)-1353 - -1352(שמות ל, כז) ואת השלחן ואת כל כליו ואת המנרה ואת כליה ואת מזבח הקטרת
2408 (ב'תח)-1352 - -1351(שמות ל, כח) ואת מזבח העלה ואת כל כליו ואת הכיר ואת כנו
2409 (ב'תט)-1351 - -1350(שמות ל, כט) וקדשת אתם והיו קדש קדשים כל הנגע בהם יקדש
2410 (ב'תי)-1350 - -1349(שמות ל, ל) ואת אהרן ואת בניו תמשח וקדשת אתם לכהן לי
2411 (ב'תיא)-1349 - -1348(שמות ל, לא) ואל בני ישראל תדבר לאמר שמן משחת קדש יהיה זה לי לדרתיכם
2412 (ב'תיב)-1348 - -1347(שמות ל, לב) על בשר אדם לא ייסך ובמתכנתו לא תעשו כמהו קדש הוא קדש יהיה לכם
2413 (ב'תיג)-1347 - -1346(שמות ל, לג) איש אשר ירקח כמהו ואשר יתן ממנו על זר ונכרת מעמיו
2414 (ב'תיד)-1346 - -1345(שמות ל, לד) ויאמר יהוה אל משה קח לך סמים נטף ושחלת וחלבנה סמים ולבנה זכה בד בבד יהיה
2415 (ב'תיה)-1345 - -1344(שמות ל, לה) ועשית אתה קטרת רקח מעשה רוקח ממלח טהור קדש
2416 (ב'תיו)-1344 - -1343(שמות ל, לו) ושחקת ממנה הדק ונתתה ממנה לפני העדת באהל מועד אשר אועד לך שמה קדש קדשים תהיה לכם
2417 (ב'תיז)-1343 - -1342(שמות ל, לז) והקטרת אשר תעשה במתכנתה לא תעשו לכם קדש תהיה לך ליהוה
2418 (ב'תיח)-1342 - -1341(שמות ל, לח) איש אשר יעשה כמוה להריח בה ונכרת מעמיו
2419 (ב'תיט)-1341 - -1340(שמות לא, א) וידבר יהוה אל משה לאמר
2420 (ב'תכ)-1340 - -1339(שמות לא, ב) ראה קראתי בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה
2421 (ב'תכא)-1339 - -1338(שמות לא, ג) ואמלא אתו רוח אלהים בחכמה ובתבונה ובדעת ובכל מלאכה
2422 (ב'תכב)-1338 - -1337(שמות לא, ד) לחשב מחשבת לעשות בזהב ובכסף ובנחשת
2423 (ב'תכג)-1337 - -1336(שמות לא, ה) ובחרשת אבן למלאת ובחרשת עץ לעשות בכל מלאכה
2424 (ב'תכד)-1336 - -1335(שמות לא, ו) ואני הנה נתתי אתו את אהליאב בן אחיסמך למטה דן ובלב כל חכם לב נתתי חכמה ועשו את כל אשר צויתך
2425 (ב'תכה)-1335 - -1334(שמות לא, ז) את אהל מועד ואת הארן לעדת ואת הכפרת אשר עליו ואת כל כלי האהל
2426 (ב'תכו)-1334 - -1333(שמות לא, ח) ואת השלחן ואת כליו ואת המנרה הטהרה ואת כל כליה ואת מזבח הקטרת
2427 (ב'תכז)-1333 - -1332(שמות לא, ט) ואת מזבח העלה ואת כל כליו ואת הכיור ואת כנו
2428 (ב'תכח)-1332 - -1331(שמות לא, י) ואת בגדי השרד ואת בגדי הקדש לאהרן הכהן ואת בגדי בניו לכהן
2429 (ב'תכט)-1331 - -1330(שמות לא, יא) ואת שמן המשחה ואת קטרת הסמים לקדש ככל אשר צויתך יעשו
2430 (ב'תל)-1330 - -1329(שמות לא, יב) ויאמר יהוה אל משה לאמר
2431 (ב'תלא)-1329 - -1328(שמות לא, יג) ואתה דבר אל בני ישראל לאמר אך את שבתתי תשמרו כי אות הוא ביני וביניכם לדרתיכם לדעת כי אני יהוה מקדשכם
2432 (ב'תלב)-1328 - -1327(שמות לא, יד) ושמרתם את השבת כי קדש הוא לכם מחלליה מות יומת כי כל העשה בה מלאכה ונכרתה הנפש ההוא מקרב עמיה
2433 (ב'תלג)-1327 - -1326(שמות לא, טו) ששת ימים יעשה מלאכה וביום השביעי שבת שבתון קדש ליהוה כל העשה מלאכה ביום השבת מות יומת
2434 (ב'תלד)-1326 - -1325(שמות לא, טז) ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדרתם ברית עולם
2435 (ב'תלה)-1325 - -1324(שמות לא, יז) ביני ובין בני ישראל אות הוא לעלם כי ששת ימים עשה יהוה את השמים ואת הארץ וביום השביעי שבת וינפש
2436 (ב'תלו)-1324 - -1323(שמות לא, יח) ויתן אל משה ככלתו לדבר אתו בהר סיני שני לחת העדת לחת אבן כתבים באצבע אלהים
2437 (ב'תלז)-1323 - -1322(שמות לב, א) וירא העם כי בשש משה לרדת מן ההר ויקהל העם על אהרן ויאמרו אליו קום עשה לנו אלהים אשר ילכו לפנינו כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים לא ידענו מה היה לו
2438 (ב'תלח)-1322 - -1321(שמות לב, ב) ויאמר אלהם אהרן פרקו נזמי הזהב אשר באזני נשיכם בניכם ובנתיכם והביאו אלי
2439 (ב'תלט)-1321 - -1320(שמות לב, ג) ויתפרקו כל העם את נזמי הזהב אשר באזניהם ויביאו אל אהרן
2440 (ב'תמ)-1320 - -1319(שמות לב, ד) ויקח מידם ויצר אתו בחרט ויעשהו עגל מסכה ויאמרו אלה אלהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים
2441 (ב'תמא)-1319 - -1318(שמות לב, ה) וירא אהרן ויבן מזבח לפניו ויקרא אהרן ויאמר חג ליהוה מחר
2442 (ב'תמב)-1318 - -1317(שמות לב, ו) וישכימו ממחרת ויעלו עלת ויגשו שלמים וישב העם לאכל ושתו ויקמו לצחק
2443 (ב'תמג)-1317 - -1316(שמות לב, ז) וידבר יהוה אל משה לך רד כי שחת עמך אשר העלית מארץ מצרים
2444 (ב'תמד)-1316 - -1315(שמות לב, ח) סרו מהר מן הדרך אשר צויתם עשו להם עגל מסכה וישתחוו לו ויזבחו לו ויאמרו אלה אלהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים
2445 (ב'תמה)-1315 - -1314(שמות לב, ט) ויאמר יהוה אל משה ראיתי את העם הזה והנה עם קשה ערף הוא
2446 (ב'תמו)-1314 - -1313(שמות לב, י) ועתה הניחה לי ויחר אפי בהם ואכלם ואעשה אותך לגוי גדול
2447 (ב'תמז)-1313 - -1312(שמות לב, יא) ויחל משה את פני יהוה אלהיו ויאמר למה יהוה יחרה אפך בעמך אשר הוצאת מארץ מצרים בכח גדול וביד חזקה
2448 (ב'תמח)-1312 - -1311(שמות לב, יב) למה יאמרו מצרים לאמר ברעה הוציאם להרג אתם בהרים ולכלתם מעל פני האדמה שוב מחרון אפך והנחם על הרעה לעמך
2449 (ב'תמט)-1311 - -1310(שמות לב, יג) זכר לאברהם ליצחק ולישראל עבדיך אשר נשבעת להם בך ותדבר אלהם ארבה את זרעכם ככוכבי השמים וכל הארץ הזאת אשר אמרתי אתן לזרעכם ונחלו לעלם
2450 (ב'תנ)-1310 - -1309(שמות לב, יד) וינחם יהוה על הרעה אשר דבר לעשות לעמו
2451 (ב'תנא)-1309 - -1308(שמות לב, טו) ויפן וירד משה מן ההר ושני לחת העדת בידו לחת כתבים משני עבריהם מזה ומזה הם כתבים
2452 (ב'תנב)-1308 - -1307(שמות לב, טז) והלחת מעשה אלהים המה והמכתב מכתב אלהים הוא חרות על הלחת
2453 (ב'תנג)-1307 - -1306(שמות לב, יז) וישמע יהושע את קול העם ברעה ויאמר אל משה קול מלחמה במחנה
2454 (ב'תנד)-1306 - -1305(שמות לב, יח) ויאמר אין קול ענות גבורה ואין קול ענות חלושה קול ענות אנכי שמע
2455 (ב'תנה)-1305 - -1304(שמות לב, יט) ויהי כאשר קרב אל המחנה וירא את העגל ומחלת ויחר אף משה וישלך מידו את הלחת וישבר אתם תחת ההר
2456 (ב'תנו)-1304 - -1303(שמות לב, כ) ויקח את העגל אשר עשו וישרף באש ויטחן עד אשר דק ויזר על פני המים וישק את בני ישראל
2457 (ב'תנז)-1303 - -1302(שמות לב, כא) ויאמר משה אל אהרן מה עשה לך העם הזה כי הבאת עליו חטאה גדלה
2458 (ב'תנח)-1302 - -1301(שמות לב, כב) ויאמר אהרן אל יחר אף אדני אתה ידעת את העם כי ברע הוא
2459 (ב'תנט)-1301 - -1300(שמות לב, כג) ויאמרו לי עשה לנו אלהים אשר ילכו לפנינו כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים לא ידענו מה היה לו
2460 (ב'תס)-1300 - -1299(שמות לב, כד) ואמר להם למי זהב התפרקו ויתנו לי ואשלכהו באש ויצא העגל הזה
2461 (ב'תסא)-1299 - -1298(שמות לב, כה) וירא משה את העם כי פרע הוא כי פרעה אהרן לשמצה בקמיהם
2462 (ב'תסב)-1298 - -1297(שמות לב, כו) ויעמד משה בשער המחנה ויאמר מי ליהוה אלי ויאספו אליו כל בני לוי
2463 (ב'תסג)-1297 - -1296(שמות לב, כז) ויאמר להם כה אמר יהוה אלהי ישראל שימו איש חרבו על ירכו עברו ושובו משער לשער במחנה והרגו איש את אחיו ואיש את רעהו ואיש את קרבו
2464 (ב'תסד)-1296 - -1295(שמות לב, כח) ויעשו בני לוי כדבר משה ויפל מן העם ביום ההוא כשלשת אלפי איש
2465 (ב'תסה)-1295 - -1294(שמות לב, כט) ויאמר משה מלאו ידכם היום ליהוה כי איש בבנו ובאחיו ולתת עליכם היום ברכה
2466 (ב'תסו)-1294 - -1293(שמות לב, ל) ויהי ממחרת ויאמר משה אל העם אתם חטאתם חטאה גדלה ועתה אעלה אל יהוה אולי אכפרה בעד חטאתכם
2467 (ב'תסז)-1293 - -1292(שמות לב, לא) וישב משה אל יהוה ויאמר אנא חטא העם הזה חטאה גדלה ויעשו להם אלהי זהב
2468 (ב'תסח)-1292 - -1291(שמות לב, לב) ועתה אם תשא חטאתם ואם אין מחני נא מספרך אשר כתבת
2469 (ב'תסט)-1291 - -1290(שמות לב, לג) ויאמר יהוה אל משה מי אשר חטא לי אמחנו מספרי
2470 (ב'תע)-1290 - -1289(שמות לב, לד) ועתה לך נחה את העם אל אשר דברתי לך הנה מלאכי ילך לפניך וביום פקדי ופקדתי עלהם חטאתם
2471 (ב'תעא)-1289 - -1288(שמות לב, לה) ויגף יהוה את העם על אשר עשו את העגל אשר עשה אהרן
2472 (ב'תעב)-1288 - -1287(שמות לג, א) וידבר יהוה אל משה לך עלה מזה אתה והעם אשר העלית מארץ מצרים אל הארץ אשר נשבעתי לאברהם ליצחק וליעקב לאמר לזרעך אתננה
2473 (ב'תעג)-1287 - -1286(שמות לג, ב) ושלחתי לפניך מלאך וגרשתי את הכנעני האמרי והחתי והפרזי החוי והיבוסי
2474 (ב'תעד)-1286 - -1285(שמות לג, ג) אל ארץ זבת חלב ודבש כי לא אעלה בקרבך כי עם קשה ערף אתה פן אכלך בדרך
2475 (ב'תעה)-1285 - -1284(שמות לג, ד) וישמע העם את הדבר הרע הזה ויתאבלו ולא שתו איש עדיו עליו
2476 (ב'תעו)-1284 - -1283(שמות לג, ה) ויאמר יהוה אל משה אמר אל בני ישראל אתם עם קשה ערף רגע אחד אעלה בקרבך וכליתיך ועתה הורד עדיך מעליך ואדעה מה אעשה לך
2477 (ב'תעז)-1283 - -1282(שמות לג, ו) ויתנצלו בני ישראל את עדים מהר חורב
2478 (ב'תעח)-1282 - -1281(שמות לג, ז) ומשה יקח את האהל ונטה לו מחוץ למחנה הרחק מן המחנה וקרא לו אהל מועד והיה כל מבקש יהוה יצא אל אהל מועד אשר מחוץ למחנה
2479 (ב'תעט)-1281 - -1280(שמות לג, ח) והיה כצאת משה אל האהל יקומו כל העם ונצבו איש פתח אהלו והביטו אחרי משה עד באו האהלה
2480 (ב'תפ)-1280 - -1279(שמות לג, ט) והיה כבא משה האהלה ירד עמוד הענן ועמד פתח האהל ודבר עם משה
2481 (ב'תפא)-1279 - -1278(שמות לג, י) וראה כל העם את עמוד הענן עמד פתח האהל וקם כל העם והשתחוו איש פתח אהלו
2482 (ב'תפב)-1278 - -1277(שמות לג, יא) ודבר יהוה אל משה פנים אל פנים כאשר ידבר איש אל רעהו ושב אל המחנה ומשרתו יהושע בן נון נער לא ימיש מתוך האהל
2483 (ב'תפג)-1277 - -1276(שמות לג, יב) ויאמר משה אל יהוה ראה אתה אמר אלי העל את העם הזה ואתה לא הודעתני את אשר תשלח עמי ואתה אמרת ידעתיך בשם וגם מצאת חן בעיני
2484 (ב'תפד)-1276 - -1275(שמות לג, יג) ועתה אם נא מצאתי חן בעיניך הודעני נא את דרכך ואדעך למען אמצא חן בעיניך וראה כי עמך הגוי הזה
2485 (ב'תפה)-1275 - -1274(שמות לג, יד) ויאמר פני ילכו והנחתי לך
2486 (ב'תפו)-1274 - -1273(שמות לג, טו) ויאמר אליו אם אין פניך הלכים אל תעלנו מזה
2487 (ב'תפז)-1273 - -1272(שמות לג, טז) ובמה יודע אפוא כי מצאתי חן בעיניך אני ועמך הלוא בלכתך עמנו ונפלינו אני ועמך מכל העם אשר על פני האדמה
2488 (ב'תפח)-1272 - -1271(שמות לג, יז) ויאמר יהוה אל משה גם את הדבר הזה אשר דברת אעשה כי מצאת חן בעיני ואדעך בשם
2489 (ב'תפט)-1271 - -1270(שמות לג, יח) ויאמר הראני נא את כבדך
2490 (ב'תצ)-1270 - -1269(שמות לג, יט) ויאמר אני אעביר כל טובי על פניך וקראתי בשם יהוה לפניך וחנתי את אשר אחן ורחמתי את אשר ארחם
2491 (ב'תצא)-1269 - -1268(שמות לג, כ) ויאמר לא תוכל לראת את פני כי לא יראני האדם וחי
2492 (ב'תצב)-1268 - -1267(שמות לג, כא) ויאמר יהוה הנה מקום אתי ונצבת על הצור
2493 (ב'תצג)-1267 - -1266(שמות לג, כב) והיה בעבר כבדי ושמתיך בנקרת הצור ושכתי כפי עליך עד עברי
2494 (ב'תצד)-1266 - -1265(שמות לג, כג) והסרתי את כפי וראית את אחרי ופני לא יראו
2495 (ב'תצה)-1265 - -1264(שמות לד, א) ויאמר יהוה אל משה פסל לך שני לחת אבנים כראשנים וכתבתי על הלחת את הדברים אשר היו על הלחת הראשנים אשר שברת
2496 (ב'תצו)-1264 - -1263(שמות לד, ב) והיה נכון לבקר ועלית בבקר אל הר סיני ונצבת לי שם על ראש ההר
2497 (ב'תצז)-1263 - -1262(שמות לד, ג) ואיש לא יעלה עמך וגם איש אל ירא בכל ההר גם הצאן והבקר אל ירעו אל מול ההר ההוא
2498 (ב'תצח)-1262 - -1261(שמות לד, ד) ויפסל שני לחת אבנים כראשנים וישכם משה בבקר ויעל אל הר סיני כאשר צוה יהוה אתו ויקח בידו שני לחת אבנים
2499 (ב'תצט)-1261 - -1260(שמות לד, ה) וירד יהוה בענן ויתיצב עמו שם ויקרא בשם יהוה
2500 (ב'תק)-1260 - -1259(שמות לד, ו) ויעבר יהוה על פניו ויקרא יהוה יהוה אל רחום וחנון ארך אפים ורב חסד ואמת
2501 (ב'תקא)-1259 - -1258(שמות לד, ז) נצר חסד לאלפים נשא עון ופשע וחטאה ונקה לא ינקה פקד עון אבות על בנים ועל בני בנים על שלשים ועל רבעים
2502 (ב'תקב)-1258 - -1257(שמות לד, ח) וימהר משה ויקד ארצה וישתחו
2503 (ב'תקג)-1257 - -1256(שמות לד, ט) ויאמר אם נא מצאתי חן בעיניך אדני ילך נא אדני בקרבנו כי עם קשה ערף הוא וסלחת לעוננו ולחטאתנו ונחלתנו
2504 (ב'תקד)-1256 - -1255(שמות לד, י) ויאמר הנה אנכי כרת ברית נגד כל עמך אעשה נפלאת אשר לא נבראו בכל הארץ ובכל הגוים וראה כל העם אשר אתה בקרבו את מעשה יהוה כי נורא הוא אשר אני עשה עמך
2505 (ב'תקה)-1255 - -1254(שמות לד, יא) שמר לך את אשר אנכי מצוך היום הנני גרש מפניך את האמרי והכנעני והחתי והפרזי והחוי והיבוסי
2506 (ב'תקו)-1254 - -1253(שמות לד, יב) השמר לך פן תכרת ברית ליושב הארץ אשר אתה בא עליה פן יהיה למוקש בקרבך
2507 (ב'תקז)-1253 - -1252(שמות לד, יג) כי את מזבחתם תתצון ואת מצבתם תשברון ואת אשריו תכרתון
2508 (ב'תקח)-1252 - -1251(שמות לד, יד) כי לא תשתחוה לאל אחר כי יהוה קנא שמו אל קנא הוא
2509 (ב'תקט)-1251 - -1250(שמות לד, טו) פן תכרת ברית ליושב הארץ וזנו אחרי אלהיהם וזבחו לאלהיהם וקרא לך ואכלת מזבחו
2510 (ב'תקי)-1250 - -1249(שמות לד, טז) ולקחת מבנתיו לבניך וזנו בנתיו אחרי אלהיהן והזנו את בניך אחרי אלהיהן
2511 (ב'תקיא)-1249 - -1248(שמות לד, יז) אלהי מסכה לא תעשה לך
2512 (ב'תקיב)-1248 - -1247(שמות לד, יח) את חג המצות תשמר שבעת ימים תאכל מצות אשר צויתך למועד חדש האביב כי בחדש האביב יצאת ממצרים
2513 (ב'תקיג)-1247 - -1246(שמות לד, יט) כל פטר רחם לי וכל מקנך תזכר פטר שור ושה
2514 (ב'תקיד)-1246 - -1245(שמות לד, כ) ופטר חמור תפדה בשה ואם לא תפדה וערפתו כל בכור בניך תפדה ולא יראו פני ריקם
2515 (ב'תקיה)-1245 - -1244(שמות לד, כא) ששת ימים תעבד וביום השביעי תשבת בחריש ובקציר תשבת
2516 (ב'תקיו)-1244 - -1243(שמות לד, כב) וחג שבעת תעשה לך בכורי קציר חטים וחג האסיף תקופת השנה
2517 (ב'תקיז)-1243 - -1242(שמות לד, כג) שלש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני האדן יהוה אלהי ישראל
2518 (ב'תקיח)-1242 - -1241(שמות לד, כד) כי אוריש גוים מפניך והרחבתי את גבלך ולא יחמד איש את ארצך בעלתך לראות את פני יהוה אלהיך שלש פעמים בשנה
2519 (ב'תקיט)-1241 - -1240(שמות לד, כה) לא תשחט על חמץ דם זבחי ולא ילין לבקר זבח חג הפסח
2520 (ב'תקכ)-1240 - -1239(שמות לד, כו) ראשית בכורי אדמתך תביא בית יהוה אלהיך לא תבשל גדי בחלב אמו
2521 (ב'תקכא)-1239 - -1238(שמות לד, כז) ויאמר יהוה אל משה כתב לך את הדברים האלה כי על פי הדברים האלה כרתי אתך ברית ואת ישראל
2522 (ב'תקכב)-1238 - -1237(שמות לד, כח) ויהי שם עם יהוה ארבעים יום וארבעים לילה לחם לא אכל ומים לא שתה ויכתב על הלחת את דברי הברית עשרת הדברים
2523 (ב'תקכג)-1237 - -1236(שמות לד, כט) ויהי ברדת משה מהר סיני ושני לחת העדת ביד משה ברדתו מן ההר ומשה לא ידע כי קרן עור פניו בדברו אתו
2524 (ב'תקכד)-1236 - -1235(שמות לד, ל) וירא אהרן וכל בני ישראל את משה והנה קרן עור פניו וייראו מגשת אליו
2525 (ב'תקכה)-1235 - -1234(שמות לד, לא) ויקרא אלהם משה וישבו אליו אהרן וכל הנשאים בעדה וידבר משה אלהם
2526 (ב'תקכו)-1234 - -1233(שמות לד, לב) ואחרי כן נגשו כל בני ישראל ויצום את כל אשר דבר יהוה אתו בהר סיני
2527 (ב'תקכז)-1233 - -1232(שמות לד, לג) ויכל משה מדבר אתם ויתן על פניו מסוה
2528 (ב'תקכח)-1232 - -1231(שמות לד, לד) ובבא משה לפני יהוה לדבר אתו יסיר את המסוה עד צאתו ויצא ודבר אל בני ישראל את אשר יצוה
2529 (ב'תקכט)-1231 - -1230(שמות לד, לה) וראו בני ישראל את פני משה כי קרן עור פני משה והשיב משה את המסוה על פניו עד באו לדבר אתו
2530 (ב'תקל)-1230 - -1229(שמות לה, א) ויקהל משה את כל עדת בני ישראל ויאמר אלהם אלה הדברים אשר צוה יהוה לעשת אתם
2531 (ב'תקלא)-1229 - -1228(שמות לה, ב) ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קדש שבת שבתון ליהוה כל העשה בו מלאכה יומת
2532 (ב'תקלב)-1228 - -1227(שמות לה, ג) לא תבערו אש בכל משבתיכם ביום השבת
2533 (ב'תקלג)-1227 - -1226(שמות לה, ד) ויאמר משה אל כל עדת בני ישראל לאמר זה הדבר אשר צוה יהוה לאמר
2534 (ב'תקלד)-1226 - -1225(שמות לה, ה) קחו מאתכם תרומה ליהוה כל נדיב לבו יביאה את תרומת יהוה זהב וכסף ונחשת
2535 (ב'תקלה)-1225 - -1224(שמות לה, ו) ותכלת וארגמן ותולעת שני ושש ועזים
2536 (ב'תקלו)-1224 - -1223(שמות לה, ז) וערת אילם מאדמים וערת תחשים ועצי שטים
2537 (ב'תקלז)-1223 - -1222(שמות לה, ח) ושמן למאור ובשמים לשמן המשחה ולקטרת הסמים
2538 (ב'תקלח)-1222 - -1221(שמות לה, ט) ואבני שהם ואבני מלאים לאפוד ולחשן
2539 (ב'תקלט)-1221 - -1220(שמות לה, י) וכל חכם לב בכם יבאו ויעשו את כל אשר צוה יהוה
2540 (ב'תקמ)-1220 - -1219(שמות לה, יא) את המשכן את אהלו ואת מכסהו את קרסיו ואת קרשיו את בריחו את עמדיו ואת אדניו
2541 (ב'תקמא)-1219 - -1218(שמות לה, יב) את הארן ואת בדיו את הכפרת ואת פרכת המסך
2542 (ב'תקמב)-1218 - -1217(שמות לה, יג) את השלחן ואת בדיו ואת כל כליו ואת לחם הפנים
2543 (ב'תקמג)-1217 - -1216(שמות לה, יד) ואת מנרת המאור ואת כליה ואת נרתיה ואת שמן המאור
2544 (ב'תקמד)-1216 - -1215(שמות לה, טו) ואת מזבח הקטרת ואת בדיו ואת שמן המשחה ואת קטרת הסמים ואת מסך הפתח לפתח המשכן
2545 (ב'תקמה)-1215 - -1214(שמות לה, טז) את מזבח העלה ואת מכבר הנחשת אשר לו את בדיו ואת כל כליו את הכיר ואת כנו
2546 (ב'תקמו)-1214 - -1213(שמות לה, יז) את קלעי החצר את עמדיו ואת אדניה ואת מסך שער החצר
2547 (ב'תקמז)-1213 - -1212(שמות לה, יח) את יתדת המשכן ואת יתדת החצר ואת מיתריהם
2548 (ב'תקמח)-1212 - -1211(שמות לה, יט) את בגדי השרד לשרת בקדש את בגדי הקדש לאהרן הכהן ואת בגדי בניו לכהן
2549 (ב'תקמט)-1211 - -1210(שמות לה, כ) ויצאו כל עדת בני ישראל מלפני משה
2550 (ב'תקנ)-1210 - -1209(שמות לה, כא) ויבאו כל איש אשר נשאו לבו וכל אשר נדבה רוחו אתו הביאו את תרומת יהוה למלאכת אהל מועד ולכל עבדתו ולבגדי הקדש
2551 (ב'תקנא)-1209 - -1208(שמות לה, כב) ויבאו האנשים על הנשים כל נדיב לב הביאו חח ונזם וטבעת וכומז כל כלי זהב וכל איש אשר הניף תנופת זהב ליהוה
2552 (ב'תקנב)-1208 - -1207(שמות לה, כג) וכל איש אשר נמצא אתו תכלת וארגמן ותולעת שני ושש ועזים וערת אילם מאדמים וערת תחשים הביאו
2553 (ב'תקנג)-1207 - -1206(שמות לה, כד) כל מרים תרומת כסף ונחשת הביאו את תרומת יהוה וכל אשר נמצא אתו עצי שטים לכל מלאכת העבדה הביאו
2554 (ב'תקנד)-1206 - -1205(שמות לה, כה) וכל אשה חכמת לב בידיה טוו ויביאו מטוה את התכלת ואת הארגמן את תולעת השני ואת השש
2555 (ב'תקנה)-1205 - -1204(שמות לה, כו) וכל הנשים אשר נשא לבן אתנה בחכמה טוו את העזים
2556 (ב'תקנו)-1204 - -1203(שמות לה, כז) והנשאם הביאו את אבני השהם ואת אבני המלאים לאפוד ולחשן
2557 (ב'תקנז)-1203 - -1202(שמות לה, כח) ואת הבשם ואת השמן למאור ולשמן המשחה ולקטרת הסמים
2558 (ב'תקנח)-1202 - -1201(שמות לה, כט) כל איש ואשה אשר נדב לבם אתם להביא לכל המלאכה אשר צוה יהוה לעשות ביד משה הביאו בני ישראל נדבה ליהוה
2559 (ב'תקנט)-1201 - -1200(שמות לה, ל) ויאמר משה אל בני ישראל ראו קרא יהוה בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה
2560 (ב'תקס)-1200 - -1199(שמות לה, לא) וימלא אתו רוח אלהים בחכמה בתבונה ובדעת ובכל מלאכה
2561 (ב'תקסא)-1199 - -1198(שמות לה, לב) ולחשב מחשבת לעשת בזהב ובכסף ובנחשת
2562 (ב'תקסב)-1198 - -1197(שמות לה, לג) ובחרשת אבן למלאת ובחרשת עץ לעשות בכל מלאכת מחשבת
2563 (ב'תקסג)-1197 - -1196(שמות לה, לד) ולהורת נתן בלבו הוא ואהליאב בן אחיסמך למטה דן
2564 (ב'תקסד)-1196 - -1195(שמות לה, לה) מלא אתם חכמת לב לעשות כל מלאכת חרש וחשב ורקם בתכלת ובארגמן בתולעת השני ובשש וארג עשי כל מלאכה וחשבי מחשבת
2565 (ב'תקסה)-1195 - -1194(שמות לו, א) ועשה בצלאל ואהליאב וכל איש חכם לב אשר נתן יהוה חכמה ותבונה בהמה לדעת לעשת את כל מלאכת עבדת הקדש לכל אשר צוה יהוה
2566 (ב'תקסו)-1194 - -1193(שמות לו, ב) ויקרא משה אל בצלאל ואל אהליאב ואל כל איש חכם לב אשר נתן יהוה חכמה בלבו כל אשר נשאו לבו לקרבה אל המלאכה לעשת אתה
2567 (ב'תקסז)-1193 - -1192(שמות לו, ג) ויקחו מלפני משה את כל התרומה אשר הביאו בני ישראל למלאכת עבדת הקדש לעשת אתה והם הביאו אליו עוד נדבה בבקר בבקר
2568 (ב'תקסח)-1192 - -1191(שמות לו, ד) ויבאו כל החכמים העשים את כל מלאכת הקדש איש איש ממלאכתו אשר המה עשים
2569 (ב'תקסט)-1191 - -1190(שמות לו, ה) ויאמרו אל משה לאמר מרבים העם להביא מדי העבדה למלאכה אשר צוה יהוה לעשת אתה
2570 (ב'תקע)-1190 - -1189(שמות לו, ו) ויצו משה ויעבירו קול במחנה לאמר איש ואשה אל יעשו עוד מלאכה לתרומת הקדש ויכלא העם מהביא
2571 (ב'תקעא)-1189 - -1188(שמות לו, ז) והמלאכה היתה דים לכל המלאכה לעשות אתה והותר
2572 (ב'תקעב)-1188 - -1187(שמות לו, ח) ויעשו כל חכם לב בעשי המלאכה את המשכן עשר יריעת שש משזר ותכלת וארגמן ותולעת שני כרבים מעשה חשב עשה אתם
2573 (ב'תקעג)-1187 - -1186(שמות לו, ט) ארך היריעה האחת שמנה ועשרים באמה ורחב ארבע באמה היריעה האחת מדה אחת לכל היריעת
2574 (ב'תקעד)-1186 - -1185(שמות לו, י) ויחבר את חמש היריעת אחת אל אחת וחמש יריעת חבר אחת אל אחת
2575 (ב'תקעה)-1185 - -1184(שמות לו, יא) ויעש ללאת תכלת על שפת היריעה האחת מקצה במחברת כן עשה בשפת היריעה הקיצונה במחברת השנית
2576 (ב'תקעו)-1184 - -1183(שמות לו, יב) חמשים ללאת עשה ביריעה האחת וחמשים ללאת עשה בקצה היריעה אשר במחברת השנית מקבילת הללאת אחת אל אחת
2577 (ב'תקעז)-1183 - -1182(שמות לו, יג) ויעש חמשים קרסי זהב ויחבר את היריעת אחת אל אחת בקרסים ויהי המשכן אחד
2578 (ב'תקעח)-1182 - -1181(שמות לו, יד) ויעש יריעת עזים לאהל על המשכן עשתי עשרה יריעת עשה אתם
2579 (ב'תקעט)-1181 - -1180(שמות לו, טו) ארך היריעה האחת שלשים באמה וארבע אמות רחב היריעה האחת מדה אחת לעשתי עשרה יריעת
2580 (ב'תקפ)-1180 - -1179(שמות לו, טז) ויחבר את חמש היריעת לבד ואת שש היריעת לבד
2581 (ב'תקפא)-1179 - -1178(שמות לו, יז) ויעש ללאת חמשים על שפת היריעה הקיצנה במחברת וחמשים ללאת עשה על שפת היריעה החברת השנית
2582 (ב'תקפב)-1178 - -1177(שמות לו, יח) ויעש קרסי נחשת חמשים לחבר את האהל להית אחד
2583 (ב'תקפג)-1177 - -1176(שמות לו, יט) ויעש מכסה לאהל ערת אילם מאדמים ומכסה ערת תחשים מלמעלה
2584 (ב'תקפד)-1176 - -1175(שמות לו, כ) ויעש את הקרשים למשכן עצי שטים עמדים
2585 (ב'תקפה)-1175 - -1174(שמות לו, כא) עשר אמת ארך הקרש ואמה וחצי האמה רחב הקרש האחד
2586 (ב'תקפו)-1174 - -1173(שמות לו, כב) שתי ידת לקרש האחד משלבת אחת אל אחת כן עשה לכל קרשי המשכן
2587 (ב'תקפז)-1173 - -1172(שמות לו, כג) ויעש את הקרשים למשכן עשרים קרשים לפאת נגב תימנה
2588 (ב'תקפח)-1172 - -1171(שמות לו, כד) וארבעים אדני כסף עשה תחת עשרים הקרשים שני אדנים תחת הקרש האחד לשתי ידתיו ושני אדנים תחת הקרש האחד לשתי ידתיו
2589 (ב'תקפט)-1171 - -1170(שמות לו, כה) ולצלע המשכן השנית לפאת צפון עשה עשרים קרשים
2590 (ב'תקצ)-1170 - -1169(שמות לו, כו) וארבעים אדניהם כסף שני אדנים תחת הקרש האחד ושני אדנים תחת הקרש האחד
2591 (ב'תקצא)-1169 - -1168(שמות לו, כז) ולירכתי המשכן ימה עשה ששה קרשים
2592 (ב'תקצב)-1168 - -1167(שמות לו, כח) ושני קרשים עשה למקצעת המשכן בירכתים
2593 (ב'תקצג)-1167 - -1166(שמות לו, כט) והיו תואמם מלמטה ויחדו יהיו תמים אל ראשו אל הטבעת האחת כן עשה לשניהם לשני המקצעת
2594 (ב'תקצד)-1166 - -1165(שמות לו, ל) והיו שמנה קרשים ואדניהם כסף ששה עשר אדנים שני אדנים שני אדנים תחת הקרש האחד
2595 (ב'תקצה)-1165 - -1164(שמות לו, לא) ויעש בריחי עצי שטים חמשה לקרשי צלע המשכן האחת
2596 (ב'תקצו)-1164 - -1163(שמות לו, לב) וחמשה בריחם לקרשי צלע המשכן השנית וחמשה בריחם לקרשי המשכן לירכתים ימה
2597 (ב'תקצז)-1163 - -1162(שמות לו, לג) ויעש את הבריח התיכן לברח בתוך הקרשים מן הקצה אל הקצה
2598 (ב'תקצח)-1162 - -1161(שמות לו, לד) ואת הקרשים צפה זהב ואת טבעתם עשה זהב בתים לבריחם ויצף את הבריחם זהב
2599 (ב'תקצט)-1161 - -1160(שמות לו, לה) ויעש את הפרכת תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר מעשה חשב עשה אתה כרבים
2600 (ב'תר)-1160 - -1159(שמות לו, לו) ויעש לה ארבעה עמודי שטים ויצפם זהב וויהם זהב ויצק להם ארבעה אדני כסף
2601 (ב'תרא)-1159 - -1158(שמות לו, לז) ויעש מסך לפתח האהל תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר מעשה רקם
2602 (ב'תרב)-1158 - -1157(שמות לו, לח) ואת עמודיו חמשה ואת וויהם וצפה ראשיהם וחשקיהם זהב ואדניהם חמשה נחשת
2603 (ב'תרג)-1157 - -1156(שמות לז, א) ויעש בצלאל את הארן עצי שטים אמתים וחצי ארכו ואמה וחצי רחבו ואמה וחצי קמתו
2604 (ב'תרד)-1156 - -1155(שמות לז, ב) ויצפהו זהב טהור מבית ומחוץ ויעש לו זר זהב סביב
2605 (ב'תרה)-1155 - -1154(שמות לז, ג) ויצק לו ארבע טבעת זהב על ארבע פעמתיו ושתי טבעת על צלעו האחת ושתי טבעת על צלעו השנית
2606 (ב'תרו)-1154 - -1153(שמות לז, ד) ויעש בדי עצי שטים ויצף אתם זהב
2607 (ב'תרז)-1153 - -1152(שמות לז, ה) ויבא את הבדים בטבעת על צלעת הארן לשאת את הארן
2608 (ב'תרח)-1152 - -1151(שמות לז, ו) ויעש כפרת זהב טהור אמתים וחצי ארכה ואמה וחצי רחבה
2609 (ב'תרט)-1151 - -1150(שמות לז, ז) ויעש שני כרבים זהב מקשה עשה אתם משני קצות הכפרת
2610 (ב'תרי)-1150 - -1149(שמות לז, ח) כרוב אחד מקצה מזה וכרוב אחד מקצה מזה מן הכפרת עשה את הכרבים משני קצוותו
2611 (ב'תריא)-1149 - -1148(שמות לז, ט) ויהיו הכרבים פרשי כנפים למעלה סככים בכנפיהם על הכפרת ופניהם איש אל אחיו אל הכפרת היו פני הכרבים
2612 (ב'תריב)-1148 - -1147(שמות לז, י) ויעש את השלחן עצי שטים אמתים ארכו ואמה רחבו ואמה וחצי קמתו
2613 (ב'תריג)-1147 - -1146(שמות לז, יא) ויצף אתו זהב טהור ויעש לו זר זהב סביב
2614 (ב'תריד)-1146 - -1145(שמות לז, יב) ויעש לו מסגרת טפח סביב ויעש זר זהב למסגרתו סביב
2615 (ב'תריה)-1145 - -1144(שמות לז, יג) ויצק לו ארבע טבעת זהב ויתן את הטבעת על ארבע הפאת אשר לארבע רגליו
2616 (ב'תריו)-1144 - -1143(שמות לז, יד) לעמת המסגרת היו הטבעת בתים לבדים לשאת את השלחן
2617 (ב'תריז)-1143 - -1142(שמות לז, טו) ויעש את הבדים עצי שטים ויצף אתם זהב לשאת את השלחן
2618 (ב'תריח)-1142 - -1141(שמות לז, טז) ויעש את הכלים אשר על השלחן את קערתיו ואת כפתיו ואת מנקיתיו ואת הקשות אשר יסך בהן זהב טהור
2619 (ב'תריט)-1141 - -1140(שמות לז, יז) ויעש את המנרה זהב טהור מקשה עשה את המנרה ירכה וקנה גביעיה כפתריה ופרחיה ממנה היו
2620 (ב'תרכ)-1140 - -1139(שמות לז, יח) וששה קנים יצאים מצדיה שלשה קני מנרה מצדה האחד ושלשה קני מנרה מצדה השני
2621 (ב'תרכא)-1139 - -1138(שמות לז, יט) שלשה גבעים משקדים בקנה האחד כפתר ופרח ושלשה גבעים משקדים בקנה אחד כפתר ופרח כן לששת הקנים היצאים מן המנרה
2622 (ב'תרכב)-1138 - -1137(שמות לז, כ) ובמנרה ארבעה גבעים משקדים כפתריה ופרחיה
2623 (ב'תרכג)-1137 - -1136(שמות לז, כא) וכפתר תחת שני הקנים ממנה וכפתר תחת שני הקנים ממנה וכפתר תחת שני הקנים ממנה לששת הקנים היצאים ממנה
2624 (ב'תרכד)-1136 - -1135(שמות לז, כב) כפתריהם וקנתם ממנה היו כלה מקשה אחת זהב טהור
2625 (ב'תרכה)-1135 - -1134(שמות לז, כג) ויעש את נרתיה שבעה ומלקחיה ומחתתיה זהב טהור
2626 (ב'תרכו)-1134 - -1133(שמות לז, כד) ככר זהב טהור עשה אתה ואת כל כליה
2627 (ב'תרכז)-1133 - -1132(שמות לז, כה) ויעש את מזבח הקטרת עצי שטים אמה ארכו ואמה רחבו רבוע ואמתים קמתו ממנו היו קרנתיו
2628 (ב'תרכח)-1132 - -1131(שמות לז, כו) ויצף אתו זהב טהור את גגו ואת קירתיו סביב ואת קרנתיו ויעש לו זר זהב סביב
2629 (ב'תרכט)-1131 - -1130(שמות לז, כז) ושתי טבעת זהב עשה לו מתחת לזרו על שתי צלעתיו על שני צדיו לבתים לבדים לשאת אתו בהם
2630 (ב'תרל)-1130 - -1129(שמות לז, כח) ויעש את הבדים עצי שטים ויצף אתם זהב
2631 (ב'תרלא)-1129 - -1128(שמות לז, כט) ויעש את שמן המשחה קדש ואת קטרת הסמים טהור מעשה רקח
2632 (ב'תרלב)-1128 - -1127(שמות לח, א) ויעש את מזבח העלה עצי שטים חמש אמות ארכו וחמש אמות רחבו רבוע ושלש אמות קמתו
2633 (ב'תרלג)-1127 - -1126(שמות לח, ב) ויעש קרנתיו על ארבע פנתיו ממנו היו קרנתיו ויצף אתו נחשת
2634 (ב'תרלד)-1126 - -1125(שמות לח, ג) ויעש את כל כלי המזבח את הסירת ואת היעים ואת המזרקת את המזלגת ואת המחתת כל כליו עשה נחשת
2635 (ב'תרלה)-1125 - -1124(שמות לח, ד) ויעש למזבח מכבר מעשה רשת נחשת תחת כרכבו מלמטה עד חציו
2636 (ב'תרלו)-1124 - -1123(שמות לח, ה) ויצק ארבע טבעת בארבע הקצות למכבר הנחשת בתים לבדים
2637 (ב'תרלז)-1123 - -1122(שמות לח, ו) ויעש את הבדים עצי שטים ויצף אתם נחשת
2638 (ב'תרלח)-1122 - -1121(שמות לח, ז) ויבא את הבדים בטבעת על צלעת המזבח לשאת אתו בהם נבוב לחת עשה אתו
2639 (ב'תרלט)-1121 - -1120(שמות לח, ח) ויעש את הכיור נחשת ואת כנו נחשת במראת הצבאת אשר צבאו פתח אהל מועד
2640 (ב'תרמ)-1120 - -1119(שמות לח, ט) ויעש את החצר לפאת נגב תימנה קלעי החצר שש משזר מאה באמה
2641 (ב'תרמא)-1119 - -1118(שמות לח, י) עמודיהם עשרים ואדניהם עשרים נחשת ווי העמודים וחשקיהם כסף
2642 (ב'תרמב)-1118 - -1117(שמות לח, יא) ולפאת צפון מאה באמה עמודיהם עשרים ואדניהם עשרים נחשת ווי העמודים וחשקיהם כסף
2643 (ב'תרמג)-1117 - -1116(שמות לח, יב) ולפאת ים קלעים חמשים באמה עמודיהם עשרה ואדניהם עשרה ווי העמדים וחשוקיהם כסף
2644 (ב'תרמד)-1116 - -1115(שמות לח, יג) ולפאת קדמה מזרחה חמשים אמה
2645 (ב'תרמה)-1115 - -1114(שמות לח, יד) קלעים חמש עשרה אמה אל הכתף עמודיהם שלשה ואדניהם שלשה
2646 (ב'תרמו)-1114 - -1113(שמות לח, טו) ולכתף השנית מזה ומזה לשער החצר קלעים חמש עשרה אמה עמדיהם שלשה ואדניהם שלשה
2647 (ב'תרמז)-1113 - -1112(שמות לח, טז) כל קלעי החצר סביב שש משזר
2648 (ב'תרמח)-1112 - -1111(שמות לח, יז) והאדנים לעמדים נחשת ווי העמודים וחשוקיהם כסף וצפוי ראשיהם כסף והם מחשקים כסף כל עמדי החצר
2649 (ב'תרמט)-1111 - -1110(שמות לח, יח) ומסך שער החצר מעשה רקם תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר ועשרים אמה ארך וקומה ברחב חמש אמות לעמת קלעי החצר
2650 (ב'תרנ)-1110 - -1109(שמות לח, יט) ועמדיהם ארבעה ואדניהם ארבעה נחשת וויהם כסף וצפוי ראשיהם וחשקיהם כסף
2651 (ב'תרנא)-1109 - -1108(שמות לח, כ) וכל היתדת למשכן ולחצר סביב נחשת
2652 (ב'תרנב)-1108 - -1107(שמות לח, כא) אלה פקודי המשכן משכן העדת אשר פקד על פי משה עבדת הלוים ביד איתמר בן אהרן הכהן
2653 (ב'תרנג)-1107 - -1106(שמות לח, כב) ובצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה עשה את כל אשר צוה יהוה את משה
2654 (ב'תרנד)-1106 - -1105(שמות לח, כג) ואתו אהליאב בן אחיסמך למטה דן חרש וחשב ורקם בתכלת ובארגמן ובתולעת השני ובשש
2655 (ב'תרנה)-1105 - -1104(שמות לח, כד) כל הזהב העשוי למלאכה בכל מלאכת הקדש ויהי זהב התנופה תשע ועשרים ככר ושבע מאות ושלשים שקל בשקל הקדש
2656 (ב'תרנו)-1104 - -1103(שמות לח, כה) וכסף פקודי העדה מאת ככר ואלף ושבע מאות וחמשה ושבעים שקל בשקל הקדש
2657 (ב'תרנז)-1103 - -1102(שמות לח, כו) בקע לגלגלת מחצית השקל בשקל הקדש לכל העבר על הפקדים מבן עשרים שנה ומעלה לשש מאות אלף ושלשת אלפים וחמש מאות וחמשים
2658 (ב'תרנח)-1102 - -1101(שמות לח, כז) ויהי מאת ככר הכסף לצקת את אדני הקדש ואת אדני הפרכת מאת אדנים למאת הככר ככר לאדן
2659 (ב'תרנט)-1101 - -1100(שמות לח, כח) ואת האלף ושבע המאות וחמשה ושבעים עשה ווים לעמודים וצפה ראשיהם וחשק אתם
2660 (ב'תרס)-1100 - -1099(שמות לח, כט) ונחשת התנופה שבעים ככר ואלפים וארבע מאות שקל
2661 (ב'תרסא)-1099 - -1098(שמות לח, ל) ויעש בה את אדני פתח אהל מועד ואת מזבח הנחשת ואת מכבר הנחשת אשר לו ואת כל כלי המזבח
2662 (ב'תרסב)-1098 - -1097(שמות לח, לא) ואת אדני החצר סביב ואת אדני שער החצר ואת כל יתדת המשכן ואת כל יתדת החצר סביב
2663 (ב'תרסג)-1097 - -1096(שמות לט, א) ומן התכלת והארגמן ותולעת השני עשו בגדי שרד לשרת בקדש ויעשו את בגדי הקדש אשר לאהרן כאשר צוה יהוה את משה
2664 (ב'תרסד)-1096 - -1095(שמות לט, ב) ויעש את האפד זהב תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר
2665 (ב'תרסה)-1095 - -1094(שמות לט, ג) וירקעו את פחי הזהב וקצץ פתילם לעשות בתוך התכלת ובתוך הארגמן ובתוך תולעת השני ובתוך השש מעשה חשב
2666 (ב'תרסו)-1094 - -1093(שמות לט, ד) כתפת עשו לו חברת על שני קצוותו חבר
2667 (ב'תרסז)-1093 - -1092(שמות לט, ה) וחשב אפדתו אשר עליו ממנו הוא כמעשהו זהב תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר כאשר צוה יהוה את משה
2668 (ב'תרסח)-1092 - -1091(שמות לט, ו) ויעשו את אבני השהם מסבת משבצת זהב מפתחת פתוחי חותם על שמות בני ישראל
2669 (ב'תרסט)-1091 - -1090(שמות לט, ז) וישם אתם על כתפת האפד אבני זכרון לבני ישראל כאשר צוה יהוה את משה
2670 (ב'תרע)-1090 - -1089(שמות לט, ח) ויעש את החשן מעשה חשב כמעשה אפד זהב תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר
2671 (ב'תרעא)-1089 - -1088(שמות לט, ט) רבוע היה כפול עשו את החשן זרת ארכו וזרת רחבו כפול
2672 (ב'תרעב)-1088 - -1087(שמות לט, י) וימלאו בו ארבעה טורי אבן טור אדם פטדה וברקת הטור האחד
2673 (ב'תרעג)-1087 - -1086(שמות לט, יא) והטור השני נפך ספיר ויהלם
2674 (ב'תרעד)-1086 - -1085(שמות לט, יב) והטור השלישי לשם שבו ואחלמה
2675 (ב'תרעה)-1085 - -1084(שמות לט, יג) והטור הרביעי תרשיש שהם וישפה מוסבת משבצת זהב במלאתם
2676 (ב'תרעו)-1084 - -1083(שמות לט, יד) והאבנים על שמת בני ישראל הנה שתים עשרה על שמתם פתוחי חתם איש על שמו לשנים עשר שבט
2677 (ב'תרעז)-1083 - -1082(שמות לט, טו) ויעשו על החשן שרשרת גבלת מעשה עבת זהב טהור
2678 (ב'תרעח)-1082 - -1081(שמות לט, טז) ויעשו שתי משבצת זהב ושתי טבעת זהב ויתנו את שתי הטבעת על שני קצות החשן
2679 (ב'תרעט)-1081 - -1080(שמות לט, יז) ויתנו שתי העבתת הזהב על שתי הטבעת על קצות החשן
2680 (ב'תרפ)-1080 - -1079(שמות לט, יח) ואת שתי קצות שתי העבתת נתנו על שתי המשבצת ויתנם על כתפת האפד אל מול פניו
2681 (ב'תרפא)-1079 - -1078(שמות לט, יט) ויעשו שתי טבעת זהב וישימו על שני קצות החשן על שפתו אשר אל עבר האפד ביתה
2682 (ב'תרפב)-1078 - -1077(שמות לט, כ) ויעשו שתי טבעת זהב ויתנם על שתי כתפת האפד מלמטה ממול פניו לעמת מחברתו ממעל לחשב האפד
2683 (ב'תרפג)-1077 - -1076(שמות לט, כא) וירכסו את החשן מטבעתיו אל טבעת האפד בפתיל תכלת להית על חשב האפד ולא יזח החשן מעל האפד כאשר צוה יהוה את משה
2684 (ב'תרפד)-1076 - -1075(שמות לט, כב) ויעש את מעיל האפד מעשה ארג כליל תכלת
2685 (ב'תרפה)-1075 - -1074(שמות לט, כג) ופי המעיל בתוכו כפי תחרא שפה לפיו סביב לא יקרע
2686 (ב'תרפו)-1074 - -1073(שמות לט, כד) ויעשו על שולי המעיל רמוני תכלת וארגמן ותולעת שני משזר
2687 (ב'תרפז)-1073 - -1072(שמות לט, כה) ויעשו פעמני זהב טהור ויתנו את הפעמנים בתוך הרמנים על שולי המעיל סביב בתוך הרמנים
2688 (ב'תרפח)-1072 - -1071(שמות לט, כו) פעמן ורמן פעמן ורמן על שולי המעיל סביב לשרת כאשר צוה יהוה את משה
2689 (ב'תרפט)-1071 - -1070(שמות לט, כז) ויעשו את הכתנת שש מעשה ארג לאהרן ולבניו
2690 (ב'תרצ)-1070 - -1069(שמות לט, כח) ואת המצנפת שש ואת פארי המגבעת שש ואת מכנסי הבד שש משזר
2691 (ב'תרצא)-1069 - -1068(שמות לט, כט) ואת האבנט שש משזר ותכלת וארגמן ותולעת שני מעשה רקם כאשר צוה יהוה את משה
2692 (ב'תרצב)-1068 - -1067(שמות לט, ל) ויעשו את ציץ נזר הקדש זהב טהור ויכתבו עליו מכתב פתוחי חותם קדש ליהוה
2693 (ב'תרצג)-1067 - -1066(שמות לט, לא) ויתנו עליו פתיל תכלת לתת על המצנפת מלמעלה כאשר צוה יהוה את משה
2694 (ב'תרצד)-1066 - -1065(שמות לט, לב) ותכל כל עבדת משכן אהל מועד ויעשו בני ישראל ככל אשר צוה יהוה את משה כן עשו
2695 (ב'תרצה)-1065 - -1064(שמות לט, לג) ויביאו את המשכן אל משה את האהל ואת כל כליו קרסיו קרשיו בריחו ועמדיו ואדניו
2696 (ב'תרצו)-1064 - -1063(שמות לט, לד) ואת מכסה עורת האילם המאדמים ואת מכסה ערת התחשים ואת פרכת המסך
2697 (ב'תרצז)-1063 - -1062(שמות לט, לה) את ארון העדת ואת בדיו ואת הכפרת
2698 (ב'תרצח)-1062 - -1061(שמות לט, לו) את השלחן את כל כליו ואת לחם הפנים
2699 (ב'תרצט)-1061 - -1060(שמות לט, לז) את המנרה הטהרה את נרתיה נרת המערכה ואת כל כליה ואת שמן המאור
2700 (ב'תש)-1060 - -1059(שמות לט, לח) ואת מזבח הזהב ואת שמן המשחה ואת קטרת הסמים ואת מסך פתח האהל
2701 (ב'תשא)-1059 - -1058(שמות לט, לט) את מזבח הנחשת ואת מכבר הנחשת אשר לו את בדיו ואת כל כליו את הכיר ואת כנו
2702 (ב'תשב)-1058 - -1057(שמות לט, מ) את קלעי החצר את עמדיה ואת אדניה ואת המסך לשער החצר את מיתריו ויתדתיה ואת כל כלי עבדת המשכן לאהל מועד
2703 (ב'תשג)-1057 - -1056(שמות לט, מא) את בגדי השרד לשרת בקדש את בגדי הקדש לאהרן הכהן ואת בגדי בניו לכהן
2704 (ב'תשד)-1056 - -1055(שמות לט, מב) ככל אשר צוה יהוה את משה כן עשו בני ישראל את כל העבדה
2705 (ב'תשה)-1055 - -1054(שמות לט, מג) וירא משה את כל המלאכה והנה עשו אתה כאשר צוה יהוה כן עשו ויברך אתם משה
2706 (ב'תשו)-1054 - -1053(שמות מ, א) וידבר יהוה אל משה לאמר
2707 (ב'תשז)-1053 - -1052(שמות מ, ב) ביום החדש הראשון באחד לחדש תקים את משכן אהל מועד
2708 (ב'תשח)-1052 - -1051(שמות מ, ג) ושמת שם את ארון העדות וסכת על הארן את הפרכת
2709 (ב'תשט)-1051 - -1050(שמות מ, ד) והבאת את השלחן וערכת את ערכו והבאת את המנרה והעלית את נרתיה
2710 (ב'תשי)-1050 - -1049(שמות מ, ה) ונתתה את מזבח הזהב לקטרת לפני ארון העדת ושמת את מסך הפתח למשכן
2711 (ב'תשיא)-1049 - -1048(שמות מ, ו) ונתתה את מזבח העלה לפני פתח משכן אהל מועד
2712 (ב'תשיב)-1048 - -1047(שמות מ, ז) ונתת את הכיר בין אהל מועד ובין המזבח ונתת שם מים
2713 (ב'תשיג)-1047 - -1046(שמות מ, ח) ושמת את החצר סביב ונתת את מסך שער החצר
2714 (ב'תשיד)-1046 - -1045(שמות מ, ט) ולקחת את שמן המשחה ומשחת את המשכן ואת כל אשר בו וקדשת אתו ואת כל כליו והיה קדש
2715 (ב'תשיה)-1045 - -1044(שמות מ, י) ומשחת את מזבח העלה ואת כל כליו וקדשת את המזבח והיה המזבח קדש קדשים
2716 (ב'תשיו)-1044 - -1043(שמות מ, יא) ומשחת את הכיר ואת כנו וקדשת אתו
2717 (ב'תשיז)-1043 - -1042(שמות מ, יב) והקרבת את אהרן ואת בניו אל פתח אהל מועד ורחצת אתם במים
2718 (ב'תשיח)-1042 - -1041(שמות מ, יג) והלבשת את אהרן את בגדי הקדש ומשחת אתו וקדשת אתו וכהן לי
2719 (ב'תשיט)-1041 - -1040(שמות מ, יד) ואת בניו תקריב והלבשת אתם כתנת
2720 (ב'תשכ)-1040 - -1039(שמות מ, טו) ומשחת אתם כאשר משחת את אביהם וכהנו לי והיתה להית להם משחתם לכהנת עולם לדרתם
2721 (ב'תשכא)-1039 - -1038(שמות מ, טז) ויעש משה ככל אשר צוה יהוה אתו כן עשה
2722 (ב'תשכב)-1038 - -1037(שמות מ, יז) ויהי בחדש הראשון בשנה השנית באחד לחדש הוקם המשכן
2723 (ב'תשכג)-1037 - -1036(שמות מ, יח) ויקם משה את המשכן ויתן את אדניו וישם את קרשיו ויתן את בריחיו ויקם את עמודיו
2724 (ב'תשכד)-1036 - -1035(שמות מ, יט) ויפרש את האהל על המשכן וישם את מכסה האהל עליו מלמעלה כאשר צוה יהוה את משה
2725 (ב'תשכה)-1035 - -1034(שמות מ, כ) ויקח ויתן את העדת אל הארן וישם את הבדים על הארן ויתן את הכפרת על הארן מלמעלה
2726 (ב'תשכו)-1034 - -1033(שמות מ, כא) ויבא את הארן אל המשכן וישם את פרכת המסך ויסך על ארון העדות כאשר צוה יהוה את משה
2727 (ב'תשכז)-1033 - -1032(שמות מ, כב) ויתן את השלחן באהל מועד על ירך המשכן צפנה מחוץ לפרכת
2728 (ב'תשכח)-1032 - -1031(שמות מ, כג) ויערך עליו ערך לחם לפני יהוה כאשר צוה יהוה את משה
2729 (ב'תשכט)-1031 - -1030(שמות מ, כד) וישם את המנרה באהל מועד נכח השלחן על ירך המשכן נגבה
2730 (ב'תשל)-1030 - -1029(שמות מ, כה) ויעל הנרת לפני יהוה כאשר צוה יהוה את משה
2731 (ב'תשלא)-1029 - -1028(שמות מ, כו) וישם את מזבח הזהב באהל מועד לפני הפרכת
2732 (ב'תשלב)-1028 - -1027(שמות מ, כז) ויקטר עליו קטרת סמים כאשר צוה יהוה את משה
2733 (ב'תשלג)-1027 - -1026(שמות מ, כח) וישם את מסך הפתח למשכן
2734 (ב'תשלד)-1026 - -1025(שמות מ, כט) ואת מזבח העלה שם פתח משכן אהל מועד ויעל עליו את העלה ואת המנחה כאשר צוה יהוה את משה
2735 (ב'תשלה)-1025 - -1024(שמות מ, ל) וישם את הכיר בין אהל מועד ובין המזבח ויתן שמה מים לרחצה
2736 (ב'תשלו)-1024 - -1023(שמות מ, לא) ורחצו ממנו משה ואהרן ובניו את ידיהם ואת רגליהם
2737 (ב'תשלז)-1023 - -1022(שמות מ, לב) בבאם אל אהל מועד ובקרבתם אל המזבח ירחצו כאשר צוה יהוה את משה
2738 (ב'תשלח)-1022 - -1021(שמות מ, לג) ויקם את החצר סביב למשכן ולמזבח ויתן את מסך שער החצר ויכל משה את המלאכה
2739 (ב'תשלט)-1021 - -1020(שמות מ, לד) ויכס הענן את אהל מועד וכבוד יהוה מלא את המשכן
2740 (ב'תשמ)-1020 - -1019(שמות מ, לה) ולא יכל משה לבוא אל אהל מועד כי שכן עליו הענן וכבוד יהוה מלא את המשכן
2741 (ב'תשמא)-1019 - -1018(שמות מ, לו) ובהעלות הענן מעל המשכן יסעו בני ישראל בכל מסעיהם
2742 (ב'תשמב)-1018 - -1017(שמות מ, לז) ואם לא יעלה הענן ולא יסעו עד יום העלתו
2743 (ב'תשמג)-1017 - -1016(שמות מ, לח) כי ענן יהוה על המשכן יומם ואש תהיה לילה בו לעיני כל בית ישראל בכל מסעיהם
2744 (ב'תשמד)-1016 - -1015(ויקרא א, א) ויקרא אל משה וידבר יהוה אליו מאהל מועד לאמר
2745 (ב'תשמה)-1015 - -1014(ויקרא א, ב) דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם אדם כי יקריב מכם קרבן ליהוה מן הבהמה מן הבקר ומן הצאן תקריבו את קרבנכם
2746 (ב'תשמו)-1014 - -1013(ויקרא א, ג) אם עלה קרבנו מן הבקר זכר תמים יקריבנו אל פתח אהל מועד יקריב אתו לרצנו לפני יהוה
2747 (ב'תשמז)-1013 - -1012(ויקרא א, ד) וסמך ידו על ראש העלה ונרצה לו לכפר עליו
2748 (ב'תשמח)-1012 - -1011(ויקרא א, ה) ושחט את בן הבקר לפני יהוה והקריבו בני אהרן הכהנים את הדם וזרקו את הדם על המזבח סביב אשר פתח אהל מועד
2749 (ב'תשמט)-1011 - -1010(ויקרא א, ו) והפשיט את העלה ונתח אתה לנתחיה
2750 (ב'תשנ)-1010 - -1009(ויקרא א, ז) ונתנו בני אהרן הכהן אש על המזבח וערכו עצים על האש
2751 (ב'תשנא)-1009 - -1008(ויקרא א, ח) וערכו בני אהרן הכהנים את הנתחים את הראש ואת הפדר על העצים אשר על האש אשר על המזבח
2752 (ב'תשנב)-1008 - -1007(ויקרא א, ט) וקרבו וכרעיו ירחץ במים והקטיר הכהן את הכל המזבחה עלה אשה ריח ניחוח ליהוה
2753 (ב'תשנג)-1007 - -1006(ויקרא א, י) ואם מן הצאן קרבנו מן הכשבים או מן העזים לעלה זכר תמים יקריבנו
2754 (ב'תשנד)-1006 - -1005(ויקרא א, יא) ושחט אתו על ירך המזבח צפנה לפני יהוה וזרקו בני אהרן הכהנים את דמו על המזבח סביב
2755 (ב'תשנה)-1005 - -1004(ויקרא א, יב) ונתח אתו לנתחיו ואת ראשו ואת פדרו וערך הכהן אתם על העצים אשר על האש אשר על המזבח
2756 (ב'תשנו)-1004 - -1003(ויקרא א, יג) והקרב והכרעים ירחץ במים והקריב הכהן את הכל והקטיר המזבחה עלה הוא אשה ריח ניחח ליהוה
2757 (ב'תשנז)-1003 - -1002(ויקרא א, יד) ואם מן העוף עלה קרבנו ליהוה והקריב מן התרים או מן בני היונה את קרבנו
2758 (ב'תשנח)-1002 - -1001(ויקרא א, טו) והקריבו הכהן אל המזבח ומלק את ראשו והקטיר המזבחה ונמצה דמו על קיר המזבח
2759 (ב'תשנט)-1001 - -1000(ויקרא א, טז) והסיר את מראתו בנצתה והשליך אתה אצל המזבח קדמה אל מקום הדשן
2760 (ב'תשס)-1000 - -999(ויקרא א, יז) ושסע אתו בכנפיו לא יבדיל והקטיר אתו הכהן המזבחה על העצים אשר על האש עלה הוא אשה ריח ניחח ליהוה
2761 (ב'תשסא)-999 - -998(ויקרא ב, א) ונפש כי תקריב קרבן מנחה ליהוה סלת יהיה קרבנו ויצק עליה שמן ונתן עליה לבנה
2762 (ב'תשסב)-998 - -997(ויקרא ב, ב) והביאה אל בני אהרן הכהנים וקמץ משם מלא קמצו מסלתה ומשמנה על כל לבנתה והקטיר הכהן את אזכרתה המזבחה אשה ריח ניחח ליהוה
2763 (ב'תשסג)-997 - -996(ויקרא ב, ג) והנותרת מן המנחה לאהרן ולבניו קדש קדשים מאשי יהוה
2764 (ב'תשסד)-996 - -995(ויקרא ב, ד) וכי תקרב קרבן מנחה מאפה תנור סלת חלות מצת בלולת בשמן ורקיקי מצות משחים בשמן
2765 (ב'תשסה)-995 - -994(ויקרא ב, ה) ואם מנחה על המחבת קרבנך סלת בלולה בשמן מצה תהיה
2766 (ב'תשסו)-994 - -993(ויקרא ב, ו) פתות אתה פתים ויצקת עליה שמן מנחה הוא
2767 (ב'תשסז)-993 - -992(ויקרא ב, ז) ואם מנחת מרחשת קרבנך סלת בשמן תעשה
2768 (ב'תשסח)-992 - -991(ויקרא ב, ח) והבאת את המנחה אשר יעשה מאלה ליהוה והקריבה אל הכהן והגישה אל המזבח
2769 (ב'תשסט)-991 - -990(ויקרא ב, ט) והרים הכהן מן המנחה את אזכרתה והקטיר המזבחה אשה ריח ניחח ליהוה
2770 (ב'תשע)-990 - -989(ויקרא ב, י) והנותרת מן המנחה לאהרן ולבניו קדש קדשים מאשי יהוה
2771 (ב'תשעא)-989 - -988(ויקרא ב, יא) כל המנחה אשר תקריבו ליהוה לא תעשה חמץ כי כל שאר וכל דבש לא תקטירו ממנו אשה ליהוה
2772 (ב'תשעב)-988 - -987(ויקרא ב, יב) קרבן ראשית תקריבו אתם ליהוה ואל המזבח לא יעלו לריח ניחח
2773 (ב'תשעג)-987 - -986(ויקרא ב, יג) וכל קרבן מנחתך במלח תמלח ולא תשבית מלח ברית אלהיך מעל מנחתך על כל קרבנך תקריב מלח
2774 (ב'תשעד)-986 - -985(ויקרא ב, יד) ואם תקריב מנחת בכורים ליהוה אביב קלוי באש גרש כרמל תקריב את מנחת בכוריך
2775 (ב'תשעה)-985 - -984(ויקרא ב, טו) ונתת עליה שמן ושמת עליה לבנה מנחה הוא
2776 (ב'תשעו)-984 - -983(ויקרא ב, טז) והקטיר הכהן את אזכרתה מגרשה ומשמנה על כל לבנתה אשה ליהוה
2777 (ב'תשעז)-983 - -982(ויקרא ג, א) ואם זבח שלמים קרבנו אם מן הבקר הוא מקריב אם זכר אם נקבה תמים יקריבנו לפני יהוה
2778 (ב'תשעח)-982 - -981(ויקרא ג, ב) וסמך ידו על ראש קרבנו ושחטו פתח אהל מועד וזרקו בני אהרן הכהנים את הדם על המזבח סביב
2779 (ב'תשעט)-981 - -980(ויקרא ג, ג) והקריב מזבח השלמים אשה ליהוה את החלב המכסה את הקרב ואת כל החלב אשר על הקרב
2780 (ב'תשפ)-980 - -979(ויקרא ג, ד) ואת שתי הכלית ואת החלב אשר עלהן אשר על הכסלים ואת היתרת על הכבד על הכליות יסירנה
2781 (ב'תשפא)-979 - -978(ויקרא ג, ה) והקטירו אתו בני אהרן המזבחה על העלה אשר על העצים אשר על האש אשה ריח ניחח ליהוה
2782 (ב'תשפב)-978 - -977(ויקרא ג, ו) ואם מן הצאן קרבנו לזבח שלמים ליהוה זכר או נקבה תמים יקריבנו
2783 (ב'תשפג)-977 - -976(ויקרא ג, ז) אם כשב הוא מקריב את קרבנו והקריב אתו לפני יהוה
2784 (ב'תשפד)-976 - -975(ויקרא ג, ח) וסמך את ידו על ראש קרבנו ושחט אתו לפני אהל מועד וזרקו בני אהרן את דמו על המזבח סביב
2785 (ב'תשפה)-975 - -974(ויקרא ג, ט) והקריב מזבח השלמים אשה ליהוה חלבו האליה תמימה לעמת העצה יסירנה ואת החלב המכסה את הקרב ואת כל החלב אשר על הקרב
2786 (ב'תשפו)-974 - -973(ויקרא ג, י) ואת שתי הכלית ואת החלב אשר עלהן אשר על הכסלים ואת היתרת על הכבד על הכלית יסירנה
2787 (ב'תשפז)-973 - -972(ויקרא ג, יא) והקטירו הכהן המזבחה לחם אשה ליהוה
2788 (ב'תשפח)-972 - -971(ויקרא ג, יב) ואם עז קרבנו והקריבו לפני יהוה
2789 (ב'תשפט)-971 - -970(ויקרא ג, יג) וסמך את ידו על ראשו ושחט אתו לפני אהל מועד וזרקו בני אהרן את דמו על המזבח סביב
2790 (ב'תשצ)-970 - -969(ויקרא ג, יד) והקריב ממנו קרבנו אשה ליהוה את החלב המכסה את הקרב ואת כל החלב אשר על הקרב
2791 (ב'תשצא)-969 - -968(ויקרא ג, טו) ואת שתי הכלית ואת החלב אשר עלהן אשר על הכסלים ואת היתרת על הכבד על הכלית יסירנה
2792 (ב'תשצב)-968 - -967(ויקרא ג, טז) והקטירם הכהן המזבחה לחם אשה לריח ניחח כל חלב ליהוה
2793 (ב'תשצג)-967 - -966(ויקרא ג, יז) חקת עולם לדרתיכם בכל מושבתיכם כל חלב וכל דם לא תאכלו
2794 (ב'תשצד)-966 - -965(ויקרא ד, א) וידבר יהוה אל משה לאמר
2795 (ב'תשצה)-965 - -964(ויקרא ד, ב) דבר אל בני ישראל לאמר נפש כי תחטא בשגגה מכל מצות יהוה אשר לא תעשינה ועשה מאחת מהנה
2796 (ב'תשצו)-964 - -963(ויקרא ד, ג) אם הכהן המשיח יחטא לאשמת העם והקריב על חטאתו אשר חטא פר בן בקר תמים ליהוה לחטאת
2797 (ב'תשצז)-963 - -962(ויקרא ד, ד) והביא את הפר אל פתח אהל מועד לפני יהוה וסמך את ידו על ראש הפר ושחט את הפר לפני יהוה
2798 (ב'תשצח)-962 - -961(ויקרא ד, ה) ולקח הכהן המשיח מדם הפר והביא אתו אל אהל מועד
2799 (ב'תשצט)-961 - -960(ויקרא ד, ו) וטבל הכהן את אצבעו בדם והזה מן הדם שבע פעמים לפני יהוה את פני פרכת הקדש
2800 (ב'תשק)-960 - -959(ויקרא ד, ז) ונתן הכהן מן הדם על קרנות מזבח קטרת הסמים לפני יהוה אשר באהל מועד ואת כל דם הפר ישפך אל יסוד מזבח העלה אשר פתח אהל מועד
2801 (ב'תשקא)-959 - -958(ויקרא ד, ח) ואת כל חלב פר החטאת ירים ממנו את החלב המכסה על הקרב ואת כל החלב אשר על הקרב
2802 (ב'תשקב)-958 - -957(ויקרא ד, ט) ואת שתי הכלית ואת החלב אשר עליהן אשר על הכסלים ואת היתרת על הכבד על הכליות יסירנה
2803 (ב'תשקג)-957 - -956(ויקרא ד, י) כאשר יורם משור זבח השלמים והקטירם הכהן על מזבח העלה
2804 (ב'תשקד)-956 - -955(ויקרא ד, יא) ואת עור הפר ואת כל בשרו על ראשו ועל כרעיו וקרבו ופרשו
2805 (ב'תשקה)-955 - -954(ויקרא ד, יב) והוציא את כל הפר אל מחוץ למחנה אל מקום טהור אל שפך הדשן ושרף אתו על עצים באש על שפך הדשן ישרף
2806 (ב'תשקו)-954 - -953(ויקרא ד, יג) ואם כל עדת ישראל ישגו ונעלם דבר מעיני הקהל ועשו אחת מכל מצות יהוה אשר לא תעשינה ואשמו
2807 (ב'תשקז)-953 - -952(ויקרא ד, יד) ונודעה החטאת אשר חטאו עליה והקריבו הקהל פר בן בקר לחטאת והביאו אתו לפני אהל מועד
2808 (ב'תשקח)-952 - -951(ויקרא ד, טו) וסמכו זקני העדה את ידיהם על ראש הפר לפני יהוה ושחט את הפר לפני יהוה
2809 (ב'תשקט)-951 - -950(ויקרא ד, טז) והביא הכהן המשיח מדם הפר אל אהל מועד
2810 (ב'תשקי)-950 - -949(ויקרא ד, יז) וטבל הכהן אצבעו מן הדם והזה שבע פעמים לפני יהוה את פני הפרכת
2811 (ב'תשקיא)-949 - -948(ויקרא ד, יח) ומן הדם יתן על קרנת המזבח אשר לפני יהוה אשר באהל מועד ואת כל הדם ישפך אל יסוד מזבח העלה אשר פתח אהל מועד
2812 (ב'תשקיב)-948 - -947(ויקרא ד, יט) ואת כל חלבו ירים ממנו והקטיר המזבחה
2813 (ב'תשקיג)-947 - -946(ויקרא ד, כ) ועשה לפר כאשר עשה לפר החטאת כן יעשה לו וכפר עלהם הכהן ונסלח להם
2814 (ב'תשקיד)-946 - -945(ויקרא ד, כא) והוציא את הפר אל מחוץ למחנה ושרף אתו כאשר שרף את הפר הראשון חטאת הקהל הוא
2815 (ב'תשקיה)-945 - -944(ויקרא ד, כב) אשר נשיא יחטא ועשה אחת מכל מצות יהוה אלהיו אשר לא תעשינה בשגגה ואשם
2816 (ב'תשקיו)-944 - -943(ויקרא ד, כג) או הודע אליו חטאתו אשר חטא בה והביא את קרבנו שעיר עזים זכר תמים
2817 (ב'תשקיז)-943 - -942(ויקרא ד, כד) וסמך ידו על ראש השעיר ושחט אתו במקום אשר ישחט את העלה לפני יהוה חטאת הוא
2818 (ב'תשקיח)-942 - -941(ויקרא ד, כה) ולקח הכהן מדם החטאת באצבעו ונתן על קרנת מזבח העלה ואת דמו ישפך אל יסוד מזבח העלה
2819 (ב'תשקיט)-941 - -940(ויקרא ד, כו) ואת כל חלבו יקטיר המזבחה כחלב זבח השלמים וכפר עליו הכהן מחטאתו ונסלח לו
2820 (ב'תשקכ)-940 - -939(ויקרא ד, כז) ואם נפש אחת תחטא בשגגה מעם הארץ בעשתה אחת ממצות יהוה אשר לא תעשינה ואשם
2821 (ב'תשקכא)-939 - -938(ויקרא ד, כח) או הודע אליו חטאתו אשר חטא והביא קרבנו שעירת עזים תמימה נקבה על חטאתו אשר חטא
2822 (ב'תשקכב)-938 - -937(ויקרא ד, כט) וסמך את ידו על ראש החטאת ושחט את החטאת במקום העלה
2823 (ב'תשקכג)-937 - -936(ויקרא ד, ל) ולקח הכהן מדמה באצבעו ונתן על קרנת מזבח העלה ואת כל דמה ישפך אל יסוד המזבח
2824 (ב'תשקכד)-936 - -935(ויקרא ד, לא) ואת כל חלבה יסיר כאשר הוסר חלב מעל זבח השלמים והקטיר הכהן המזבחה לריח ניחח ליהוה וכפר עליו הכהן ונסלח לו
2825 (ב'תשקכה)-935 - -934(ויקרא ד, לב) ואם כבש יביא קרבנו לחטאת נקבה תמימה יביאנה
2826 (ב'תשקכו)-934 - -933(ויקרא ד, לג) וסמך את ידו על ראש החטאת ושחט אתה לחטאת במקום אשר ישחט את העלה
2827 (ב'תשקכז)-933 - -932(ויקרא ד, לד) ולקח הכהן מדם החטאת באצבעו ונתן על קרנת מזבח העלה ואת כל דמה ישפך אל יסוד המזבח
2828 (ב'תשקכח)-932 - -931(ויקרא ד, לה) ואת כל חלבה יסיר כאשר יוסר חלב הכשב מזבח השלמים והקטיר הכהן אתם המזבחה על אשי יהוה וכפר עליו הכהן על חטאתו אשר חטא ונסלח לו
2829 (ב'תשקכט)-931 - -930(ויקרא ה, א) ונפש כי תחטא ושמעה קול אלה והוא עד או ראה או ידע אם לוא יגיד ונשא עונו
2830 (ב'תשקל)-930 - -929(ויקרא ה, ב) או נפש אשר תגע בכל דבר טמא או בנבלת חיה טמאה או בנבלת בהמה טמאה או בנבלת שרץ טמא ונעלם ממנו והוא טמא ואשם
2831 (ב'תשקלא)-929 - -928(ויקרא ה, ג) או כי יגע בטמאת אדם לכל טמאתו אשר יטמא בה ונעלם ממנו והוא ידע ואשם
2832 (ב'תשקלב)-928 - -927(ויקרא ה, ד) או נפש כי תשבע לבטא בשפתים להרע או להיטיב לכל אשר יבטא האדם בשבעה ונעלם ממנו והוא ידע ואשם לאחת מאלה
2833 (ב'תשקלג)-927 - -926(ויקרא ה, ה) והיה כי יאשם לאחת מאלה והתודה אשר חטא עליה
2834 (ב'תשקלד)-926 - -925(ויקרא ה, ו) והביא את אשמו ליהוה על חטאתו אשר חטא נקבה מן הצאן כשבה או שעירת עזים לחטאת וכפר עליו הכהן מחטאתו
2835 (ב'תשקלה)-925 - -924(ויקרא ה, ז) ואם לא תגיע ידו די שה והביא את אשמו אשר חטא שתי תרים או שני בני יונה ליהוה אחד לחטאת ואחד לעלה
2836 (ב'תשקלו)-924 - -923(ויקרא ה, ח) והביא אתם אל הכהן והקריב את אשר לחטאת ראשונה ומלק את ראשו ממול ערפו ולא יבדיל
2837 (ב'תשקלז)-923 - -922(ויקרא ה, ט) והזה מדם החטאת על קיר המזבח והנשאר בדם ימצה אל יסוד המזבח חטאת הוא
2838 (ב'תשקלח)-922 - -921(ויקרא ה, י) ואת השני יעשה עלה כמשפט וכפר עליו הכהן מחטאתו אשר חטא ונסלח לו
2839 (ב'תשקלט)-921 - -920(ויקרא ה, יא) ואם לא תשיג ידו לשתי תרים או לשני בני יונה והביא את קרבנו אשר חטא עשירת האפה סלת לחטאת לא ישים עליה שמן ולא יתן עליה לבנה כי חטאת הוא
2840 (ב'תשקמ)-920 - -919(ויקרא ה, יב) והביאה אל הכהן וקמץ הכהן ממנה מלוא קמצו את אזכרתה והקטיר המזבחה על אשי יהוה חטאת הוא
2841 (ב'תשקמא)-919 - -918(ויקרא ה, יג) וכפר עליו הכהן על חטאתו אשר חטא מאחת מאלה ונסלח לו והיתה לכהן כמנחה
2842 (ב'תשקמב)-918 - -917(ויקרא ה, יד) וידבר יהוה אל משה לאמר
2843 (ב'תשקמג)-917 - -916(ויקרא ה, טו) נפש כי תמעל מעל וחטאה בשגגה מקדשי יהוה והביא את אשמו ליהוה איל תמים מן הצאן בערכך כסף שקלים בשקל הקדש לאשם
2844 (ב'תשקמד)-916 - -915(ויקרא ה, טז) ואת אשר חטא מן הקדש ישלם ואת חמישתו יוסף עליו ונתן אתו לכהן והכהן יכפר עליו באיל האשם ונסלח לו
2845 (ב'תשקמה)-915 - -914(ויקרא ה, יז) ואם נפש כי תחטא ועשתה אחת מכל מצות יהוה אשר לא תעשינה ולא ידע ואשם ונשא עונו
2846 (ב'תשקמו)-914 - -913(ויקרא ה, יח) והביא איל תמים מן הצאן בערכך לאשם אל הכהן וכפר עליו הכהן על שגגתו אשר שגג והוא לא ידע ונסלח לו
2847 (ב'תשקמז)-913 - -912(ויקרא ה, יט) אשם הוא אשם אשם ליהוה
2848 (ב'תשקמח)-912 - -911(ויקרא ה, כ) וידבר יהוה אל משה לאמר
2849 (ב'תשקמט)-911 - -910(ויקרא ה, כא) נפש כי תחטא ומעלה מעל ביהוה וכחש בעמיתו בפקדון או בתשומת יד או בגזל או עשק את עמיתו
2850 (ב'תשקנ)-910 - -909(ויקרא ה, כב) או מצא אבדה וכחש בה ונשבע על שקר על אחת מכל אשר יעשה האדם לחטא בהנה
2851 (ב'תשקנא)-909 - -908(ויקרא ה, כג) והיה כי יחטא ואשם והשיב את הגזלה אשר גזל או את העשק אשר עשק או את הפקדון אשר הפקד אתו או את האבדה אשר מצא
2852 (ב'תשקנב)-908 - -907(ויקרא ה, כד) או מכל אשר ישבע עליו לשקר ושלם אתו בראשו וחמשתיו יסף עליו לאשר הוא לו יתננו ביום אשמתו
2853 (ב'תשקנג)-907 - -906(ויקרא ה, כה) ואת אשמו יביא ליהוה איל תמים מן הצאן בערכך לאשם אל הכהן
2854 (ב'תשקנד)-906 - -905(ויקרא ה, כו) וכפר עליו הכהן לפני יהוה ונסלח לו על אחת מכל אשר יעשה לאשמה בה
2855 (ב'תשקנה)-905 - -904(ויקרא ו, א) וידבר יהוה אל משה לאמר
2856 (ב'תשקנו)-904 - -903(ויקרא ו, ב) צו את אהרן ואת בניו לאמר זאת תורת העלה הוא העלה על מוקדה על המזבח כל הלילה עד הבקר ואש המזבח תוקד בו
2857 (ב'תשקנז)-903 - -902(ויקרא ו, ג) ולבש הכהן מדו בד ומכנסי בד ילבש על בשרו והרים את הדשן אשר תאכל האש את העלה על המזבח ושמו אצל המזבח
2858 (ב'תשקנח)-902 - -901(ויקרא ו, ד) ופשט את בגדיו ולבש בגדים אחרים והוציא את הדשן אל מחוץ למחנה אל מקום טהור
2859 (ב'תשקנט)-901 - -900(ויקרא ו, ה) והאש על המזבח תוקד בו לא תכבה ובער עליה הכהן עצים בבקר בבקר וערך עליה העלה והקטיר עליה חלבי השלמים
2860 (ב'תשקס)-900 - -899(ויקרא ו, ו) אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה
2861 (ב'תשקסא)-899 - -898(ויקרא ו, ז) וזאת תורת המנחה הקרב אתה בני אהרן לפני יהוה אל פני המזבח
2862 (ב'תשקסב)-898 - -897(ויקרא ו, ח) והרים ממנו בקמצו מסלת המנחה ומשמנה ואת כל הלבנה אשר על המנחה והקטיר המזבח ריח ניחח אזכרתה ליהוה
2863 (ב'תשקסג)-897 - -896(ויקרא ו, ט) והנותרת ממנה יאכלו אהרן ובניו מצות תאכל במקום קדש בחצר אהל מועד יאכלוה
2864 (ב'תשקסד)-896 - -895(ויקרא ו, י) לא תאפה חמץ חלקם נתתי אתה מאשי קדש קדשים הוא כחטאת וכאשם
2865 (ב'תשקסה)-895 - -894(ויקרא ו, יא) כל זכר בבני אהרן יאכלנה חק עולם לדרתיכם מאשי יהוה כל אשר יגע בהם יקדש
2866 (ב'תשקסו)-894 - -893(ויקרא ו, יב) וידבר יהוה אל משה לאמר
2867 (ב'תשקסז)-893 - -892(ויקרא ו, יג) זה קרבן אהרן ובניו אשר יקריבו ליהוה ביום המשח אתו עשירת האפה סלת מנחה תמיד מחציתה בבקר ומחציתה בערב
2868 (ב'תשקסח)-892 - -891(ויקרא ו, יד) על מחבת בשמן תעשה מרבכת תביאנה תפיני מנחת פתים תקריב ריח ניחח ליהוה
2869 (ב'תשקסט)-891 - -890(ויקרא ו, טו) והכהן המשיח תחתיו מבניו יעשה אתה חק עולם ליהוה כליל תקטר
2870 (ב'תשקע)-890 - -889(ויקרא ו, טז) וכל מנחת כהן כליל תהיה לא תאכל
2871 (ב'תשקעא)-889 - -888(ויקרא ו, יז) וידבר יהוה אל משה לאמר
2872 (ב'תשקעב)-888 - -887(ויקרא ו, יח) דבר אל אהרן ואל בניו לאמר זאת תורת החטאת במקום אשר תשחט העלה תשחט החטאת לפני יהוה קדש קדשים הוא
2873 (ב'תשקעג)-887 - -886(ויקרא ו, יט) הכהן המחטא אתה יאכלנה במקום קדש תאכל בחצר אהל מועד
2874 (ב'תשקעד)-886 - -885(ויקרא ו, כ) כל אשר יגע בבשרה יקדש ואשר יזה מדמה על הבגד אשר יזה עליה תכבס במקום קדש
2875 (ב'תשקעה)-885 - -884(ויקרא ו, כא) וכלי חרש אשר תבשל בו ישבר ואם בכלי נחשת בשלה ומרק ושטף במים
2876 (ב'תשקעו)-884 - -883(ויקרא ו, כב) כל זכר בכהנים יאכל אתה קדש קדשים הוא
2877 (ב'תשקעז)-883 - -882(ויקרא ו, כג) וכל חטאת אשר יובא מדמה אל אהל מועד לכפר בקדש לא תאכל באש תשרף
2878 (ב'תשקעח)-882 - -881(ויקרא ז, א) וזאת תורת האשם קדש קדשים הוא
2879 (ב'תשקעט)-881 - -880(ויקרא ז, ב) במקום אשר ישחטו את העלה ישחטו את האשם ואת דמו יזרק על המזבח סביב
2880 (ב'תשקפ)-880 - -879(ויקרא ז, ג) ואת כל חלבו יקריב ממנו את האליה ואת החלב המכסה את הקרב
2881 (ב'תשקפא)-879 - -878(ויקרא ז, ד) ואת שתי הכלית ואת החלב אשר עליהן אשר על הכסלים ואת היתרת על הכבד על הכלית יסירנה
2882 (ב'תשקפב)-878 - -877(ויקרא ז, ה) והקטיר אתם הכהן המזבחה אשה ליהוה אשם הוא
2883 (ב'תשקפג)-877 - -876(ויקרא ז, ו) כל זכר בכהנים יאכלנו במקום קדוש יאכל קדש קדשים הוא
2884 (ב'תשקפד)-876 - -875(ויקרא ז, ז) כחטאת כאשם תורה אחת להם הכהן אשר יכפר בו לו יהיה
2885 (ב'תשקפה)-875 - -874(ויקרא ז, ח) והכהן המקריב את עלת איש עור העלה אשר הקריב לכהן לו יהיה
2886 (ב'תשקפו)-874 - -873(ויקרא ז, ט) וכל מנחה אשר תאפה בתנור וכל נעשה במרחשת ועל מחבת לכהן המקריב אתה לו תהיה
2887 (ב'תשקפז)-873 - -872(ויקרא ז, י) וכל מנחה בלולה בשמן וחרבה לכל בני אהרן תהיה איש כאחיו
2888 (ב'תשקפח)-872 - -871(ויקרא ז, יא) וזאת תורת זבח השלמים אשר יקריב ליהוה
2889 (ב'תשקפט)-871 - -870(ויקרא ז, יב) אם על תודה יקריבנו והקריב על זבח התודה חלות מצות בלולת בשמן ורקיקי מצות משחים בשמן וסלת מרבכת חלת בלולת בשמן
2890 (ב'תשקצ)-870 - -869(ויקרא ז, יג) על חלת לחם חמץ יקריב קרבנו על זבח תודת שלמיו
2891 (ב'תשקצא)-869 - -868(ויקרא ז, יד) והקריב ממנו אחד מכל קרבן תרומה ליהוה לכהן הזרק את דם השלמים לו יהיה
2892 (ב'תשקצב)-868 - -867(ויקרא ז, טו) ובשר זבח תודת שלמיו ביום קרבנו יאכל לא יניח ממנו עד בקר
2893 (ב'תשקצג)-867 - -866(ויקרא ז, טז) ואם נדר או נדבה זבח קרבנו ביום הקריבו את זבחו יאכל וממחרת והנותר ממנו יאכל
2894 (ב'תשקצד)-866 - -865(ויקרא ז, יז) והנותר מבשר הזבח ביום השלישי באש ישרף
2895 (ב'תשקצה)-865 - -864(ויקרא ז, יח) ואם האכל יאכל מבשר זבח שלמיו ביום השלישי לא ירצה המקריב אתו לא יחשב לו פגול יהיה והנפש האכלת ממנו עונה תשא
2896 (ב'תשקצו)-864 - -863(ויקרא ז, יט) והבשר אשר יגע בכל טמא לא יאכל באש ישרף והבשר כל טהור יאכל בשר
2897 (ב'תשקצז)-863 - -862(ויקרא ז, כ) והנפש אשר תאכל בשר מזבח השלמים אשר ליהוה וטמאתו עליו ונכרתה הנפש ההוא מעמיה
2898 (ב'תשקצח)-862 - -861(ויקרא ז, כא) ונפש כי תגע בכל טמא בטמאת אדם או בבהמה טמאה או בכל שקץ טמא ואכל מבשר זבח השלמים אשר ליהוה ונכרתה הנפש ההוא מעמיה
2899 (ב'תשקצט)-861 - -860(ויקרא ז, כב) וידבר יהוה אל משה לאמר
2900 (ב'תשר)-860 - -859(ויקרא ז, כג) דבר אל בני ישראל לאמר כל חלב שור וכשב ועז לא תאכלו
2901 (ב'תשרא)-859 - -858(ויקרא ז, כד) וחלב נבלה וחלב טרפה יעשה לכל מלאכה ואכל לא תאכלהו
2902 (ב'תשרב)-858 - -857(ויקרא ז, כה) כי כל אכל חלב מן הבהמה אשר יקריב ממנה אשה ליהוה ונכרתה הנפש האכלת מעמיה
2903 (ב'תשרג)-857 - -856(ויקרא ז, כו) וכל דם לא תאכלו בכל מושבתיכם לעוף ולבהמה
2904 (ב'תשרד)-856 - -855(ויקרא ז, כז) כל נפש אשר תאכל כל דם ונכרתה הנפש ההוא מעמיה
2905 (ב'תשרה)-855 - -854(ויקרא ז, כח) וידבר יהוה אל משה לאמר
2906 (ב'תשרו)-854 - -853(ויקרא ז, כט) דבר אל בני ישראל לאמר המקריב את זבח שלמיו ליהוה יביא את קרבנו ליהוה מזבח שלמיו
2907 (ב'תשרז)-853 - -852(ויקרא ז, ל) ידיו תביאינה את אשי יהוה את החלב על החזה יביאנו את החזה להניף אתו תנופה לפני יהוה
2908 (ב'תשרח)-852 - -851(ויקרא ז, לא) והקטיר הכהן את החלב המזבחה והיה החזה לאהרן ולבניו
2909 (ב'תשרט)-851 - -850(ויקרא ז, לב) ואת שוק הימין תתנו תרומה לכהן מזבחי שלמיכם
2910 (ב'תשרי)-850 - -849(ויקרא ז, לג) המקריב את דם השלמים ואת החלב מבני אהרן לו תהיה שוק הימין למנה
2911 (ב'תשריא)-849 - -848(ויקרא ז, לד) כי את חזה התנופה ואת שוק התרומה לקחתי מאת בני ישראל מזבחי שלמיהם ואתן אתם לאהרן הכהן ולבניו לחק עולם מאת בני ישראל
2912 (ב'תשריב)-848 - -847(ויקרא ז, לה) זאת משחת אהרן ומשחת בניו מאשי יהוה ביום הקריב אתם לכהן ליהוה
2913 (ב'תשריג)-847 - -846(ויקרא ז, לו) אשר צוה יהוה לתת להם ביום משחו אתם מאת בני ישראל חקת עולם לדרתם
2914 (ב'תשריד)-846 - -845(ויקרא ז, לז) זאת התורה לעלה למנחה ולחטאת ולאשם ולמלואים ולזבח השלמים
2915 (ב'תשריה)-845 - -844(ויקרא ז, לח) אשר צוה יהוה את משה בהר סיני ביום צותו את בני ישראל להקריב את קרבניהם ליהוה במדבר סיני
2916 (ב'תשריו)-844 - -843(ויקרא ח, א) וידבר יהוה אל משה לאמר
2917 (ב'תשריז)-843 - -842(ויקרא ח, ב) קח את אהרן ואת בניו אתו ואת הבגדים ואת שמן המשחה ואת פר החטאת ואת שני האילים ואת סל המצות
2918 (ב'תשריח)-842 - -841(ויקרא ח, ג) ואת כל העדה הקהל אל פתח אהל מועד
2919 (ב'תשריט)-841 - -840(ויקרא ח, ד) ויעש משה כאשר צוה יהוה אתו ותקהל העדה אל פתח אהל מועד
2920 (ב'תשרכ)-840 - -839(ויקרא ח, ה) ויאמר משה אל העדה זה הדבר אשר צוה יהוה לעשות
2921 (ב'תשרכא)-839 - -838(ויקרא ח, ו) ויקרב משה את אהרן ואת בניו וירחץ אתם במים
2922 (ב'תשרכב)-838 - -837(ויקרא ח, ז) ויתן עליו את הכתנת ויחגר אתו באבנט וילבש אתו את המעיל ויתן עליו את האפד ויחגר אתו בחשב האפד ויאפד לו בו
2923 (ב'תשרכג)-837 - -836(ויקרא ח, ח) וישם עליו את החשן ויתן אל החשן את האורים ואת התמים
2924 (ב'תשרכד)-836 - -835(ויקרא ח, ט) וישם את המצנפת על ראשו וישם על המצנפת אל מול פניו את ציץ הזהב נזר הקדש כאשר צוה יהוה את משה
2925 (ב'תשרכה)-835 - -834(ויקרא ח, י) ויקח משה את שמן המשחה וימשח את המשכן ואת כל אשר בו ויקדש אתם
2926 (ב'תשרכו)-834 - -833(ויקרא ח, יא) ויז ממנו על המזבח שבע פעמים וימשח את המזבח ואת כל כליו ואת הכיר ואת כנו לקדשם
2927 (ב'תשרכז)-833 - -832(ויקרא ח, יב) ויצק משמן המשחה על ראש אהרן וימשח אתו לקדשו
2928 (ב'תשרכח)-832 - -831(ויקרא ח, יג) ויקרב משה את בני אהרן וילבשם כתנת ויחגר אתם אבנט ויחבש להם מגבעות כאשר צוה יהוה את משה
2929 (ב'תשרכט)-831 - -830(ויקרא ח, יד) ויגש את פר החטאת ויסמך אהרן ובניו את ידיהם על ראש פר החטאת
2930 (ב'תשרל)-830 - -829(ויקרא ח, טו) וישחט ויקח משה את הדם ויתן על קרנות המזבח סביב באצבעו ויחטא את המזבח ואת הדם יצק אל יסוד המזבח ויקדשהו לכפר עליו
2931 (ב'תשרלא)-829 - -828(ויקרא ח, טז) ויקח את כל החלב אשר על הקרב ואת יתרת הכבד ואת שתי הכלית ואת חלבהן ויקטר משה המזבחה
2932 (ב'תשרלב)-828 - -827(ויקרא ח, יז) ואת הפר ואת ערו ואת בשרו ואת פרשו שרף באש מחוץ למחנה כאשר צוה יהוה את משה
2933 (ב'תשרלג)-827 - -826(ויקרא ח, יח) ויקרב את איל העלה ויסמכו אהרן ובניו את ידיהם על ראש האיל
2934 (ב'תשרלד)-826 - -825(ויקרא ח, יט) וישחט ויזרק משה את הדם על המזבח סביב
2935 (ב'תשרלה)-825 - -824(ויקרא ח, כ) ואת האיל נתח לנתחיו ויקטר משה את הראש ואת הנתחים ואת הפדר
2936 (ב'תשרלו)-824 - -823(ויקרא ח, כא) ואת הקרב ואת הכרעים רחץ במים ויקטר משה את כל האיל המזבחה עלה הוא לריח ניחח אשה הוא ליהוה כאשר צוה יהוה את משה
2937 (ב'תשרלז)-823 - -822(ויקרא ח, כב) ויקרב את האיל השני איל המלאים ויסמכו אהרן ובניו את ידיהם על ראש האיל
2938 (ב'תשרלח)-822 - -821(ויקרא ח, כג) וישחט ויקח משה מדמו ויתן על תנוך אזן אהרן הימנית ועל בהן ידו הימנית ועל בהן רגלו הימנית
2939 (ב'תשרלט)-821 - -820(ויקרא ח, כד) ויקרב את בני אהרן ויתן משה מן הדם על תנוך אזנם הימנית ועל בהן ידם הימנית ועל בהן רגלם הימנית ויזרק משה את הדם על המזבח סביב
2940 (ב'תשרמ)-820 - -819(ויקרא ח, כה) ויקח את החלב ואת האליה ואת כל החלב אשר על הקרב ואת יתרת הכבד ואת שתי הכלית ואת חלבהן ואת שוק הימין
2941 (ב'תשרמא)-819 - -818(ויקרא ח, כו) ומסל המצות אשר לפני יהוה לקח חלת מצה אחת וחלת לחם שמן אחת ורקיק אחד וישם על החלבים ועל שוק הימין
2942 (ב'תשרמב)-818 - -817(ויקרא ח, כז) ויתן את הכל על כפי אהרן ועל כפי בניו וינף אתם תנופה לפני יהוה
2943 (ב'תשרמג)-817 - -816(ויקרא ח, כח) ויקח משה אתם מעל כפיהם ויקטר המזבחה על העלה מלאים הם לריח ניחח אשה הוא ליהוה
2944 (ב'תשרמד)-816 - -815(ויקרא ח, כט) ויקח משה את החזה ויניפהו תנופה לפני יהוה מאיל המלאים למשה היה למנה כאשר צוה יהוה את משה
2945 (ב'תשרמה)-815 - -814(ויקרא ח, ל) ויקח משה משמן המשחה ומן הדם אשר על המזבח ויז על אהרן על בגדיו ועל בניו ועל בגדי בניו אתו ויקדש את אהרן את בגדיו ואת בניו ואת בגדי בניו אתו
2946 (ב'תשרמו)-814 - -813(ויקרא ח, לא) ויאמר משה אל אהרן ואל בניו בשלו את הבשר פתח אהל מועד ושם תאכלו אתו ואת הלחם אשר בסל המלאים כאשר צויתי לאמר אהרן ובניו יאכלהו
2947 (ב'תשרמז)-813 - -812(ויקרא ח, לב) והנותר בבשר ובלחם באש תשרפו
2948 (ב'תשרמח)-812 - -811(ויקרא ח, לג) ומפתח אהל מועד לא תצאו שבעת ימים עד יום מלאת ימי מלאיכם כי שבעת ימים ימלא את ידכם
2949 (ב'תשרמט)-811 - -810(ויקרא ח, לד) כאשר עשה ביום הזה צוה יהוה לעשת לכפר עליכם
2950 (ב'תשרנ)-810 - -809(ויקרא ח, לה) ופתח אהל מועד תשבו יומם ולילה שבעת ימים ושמרתם את משמרת יהוה ולא תמותו כי כן צויתי
2951 (ב'תשרנא)-809 - -808(ויקרא ח, לו) ויעש אהרן ובניו את כל הדברים אשר צוה יהוה ביד משה
2952 (ב'תשרנב)-808 - -807(ויקרא ט, א) ויהי ביום השמיני קרא משה לאהרן ולבניו ולזקני ישראל
2953 (ב'תשרנג)-807 - -806(ויקרא ט, ב) ויאמר אל אהרן קח לך עגל בן בקר לחטאת ואיל לעלה תמימם והקרב לפני יהוה
2954 (ב'תשרנד)-806 - -805(ויקרא ט, ג) ואל בני ישראל תדבר לאמר קחו שעיר עזים לחטאת ועגל וכבש בני שנה תמימם לעלה
2955 (ב'תשרנה)-805 - -804(ויקרא ט, ד) ושור ואיל לשלמים לזבח לפני יהוה ומנחה בלולה בשמן כי היום יהוה נראה אליכם
2956 (ב'תשרנו)-804 - -803(ויקרא ט, ה) ויקחו את אשר צוה משה אל פני אהל מועד ויקרבו כל העדה ויעמדו לפני יהוה
2957 (ב'תשרנז)-803 - -802(ויקרא ט, ו) ויאמר משה זה הדבר אשר צוה יהוה תעשו וירא אליכם כבוד יהוה
2958 (ב'תשרנח)-802 - -801(ויקרא ט, ז) ויאמר משה אל אהרן קרב אל המזבח ועשה את חטאתך ואת עלתך וכפר בעדך ובעד העם ועשה את קרבן העם וכפר בעדם כאשר צוה יהוה
2959 (ב'תשרנט)-801 - -800(ויקרא ט, ח) ויקרב אהרן אל המזבח וישחט את עגל החטאת אשר לו
2960 (ב'תשרס)-800 - -799(ויקרא ט, ט) ויקרבו בני אהרן את הדם אליו ויטבל אצבעו בדם ויתן על קרנות המזבח ואת הדם יצק אל יסוד המזבח
2961 (ב'תשרסא)-799 - -798(ויקרא ט, י) ואת החלב ואת הכלית ואת היתרת מן הכבד מן החטאת הקטיר המזבחה כאשר צוה יהוה את משה
2962 (ב'תשרסב)-798 - -797(ויקרא ט, יא) ואת הבשר ואת העור שרף באש מחוץ למחנה
2963 (ב'תשרסג)-797 - -796(ויקרא ט, יב) וישחט את העלה וימצאו בני אהרן אליו את הדם ויזרקהו על המזבח סביב
2964 (ב'תשרסד)-796 - -795(ויקרא ט, יג) ואת העלה המציאו אליו לנתחיה ואת הראש ויקטר על המזבח
2965 (ב'תשרסה)-795 - -794(ויקרא ט, יד) וירחץ את הקרב ואת הכרעים ויקטר על העלה המזבחה
2966 (ב'תשרסו)-794 - -793(ויקרא ט, טו) ויקרב את קרבן העם ויקח את שעיר החטאת אשר לעם וישחטהו ויחטאהו כראשון
2967 (ב'תשרסז)-793 - -792(ויקרא ט, טז) ויקרב את העלה ויעשה כמשפט
2968 (ב'תשרסח)-792 - -791(ויקרא ט, יז) ויקרב את המנחה וימלא כפו ממנה ויקטר על המזבח מלבד עלת הבקר
2969 (ב'תשרסט)-791 - -790(ויקרא ט, יח) וישחט את השור ואת האיל זבח השלמים אשר לעם וימצאו בני אהרן את הדם אליו ויזרקהו על המזבח סביב
2970 (ב'תשרע)-790 - -789(ויקרא ט, יט) ואת החלבים מן השור ומן האיל האליה והמכסה והכלית ויתרת הכבד
2971 (ב'תשרעא)-789 - -788(ויקרא ט, כ) וישימו את החלבים על החזות ויקטר החלבים המזבחה
2972 (ב'תשרעב)-788 - -787(ויקרא ט, כא) ואת החזות ואת שוק הימין הניף אהרן תנופה לפני יהוה כאשר צוה משה
2973 (ב'תשרעג)-787 - -786(ויקרא ט, כב) וישא אהרן את ידו אל העם ויברכם וירד מעשת החטאת והעלה והשלמים
2974 (ב'תשרעד)-786 - -785(ויקרא ט, כג) ויבא משה ואהרן אל אהל מועד ויצאו ויברכו את העם וירא כבוד יהוה אל כל העם
2975 (ב'תשרעה)-785 - -784(ויקרא ט, כד) ותצא אש מלפני יהוה ותאכל על המזבח את העלה ואת החלבים וירא כל העם וירנו ויפלו על פניהם
2976 (ב'תשרעו)-784 - -783(ויקרא י, א) ויקחו בני אהרן נדב ואביהוא איש מחתתו ויתנו בהן אש וישימו עליה קטרת ויקריבו לפני יהוה אש זרה אשר לא צוה אתם
2977 (ב'תשרעז)-783 - -782(ויקרא י, ב) ותצא אש מלפני יהוה ותאכל אותם וימתו לפני יהוה
2978 (ב'תשרעח)-782 - -781(ויקרא י, ג) ויאמר משה אל אהרן הוא אשר דבר יהוה לאמר בקרבי אקדש ועל פני כל העם אכבד וידם אהרן
2979 (ב'תשרעט)-781 - -780(ויקרא י, ד) ויקרא משה אל מישאל ואל אלצפן בני עזיאל דד אהרן ויאמר אלהם קרבו שאו את אחיכם מאת פני הקדש אל מחוץ למחנה
2980 (ב'תשרפ)-780 - -779(ויקרא י, ה) ויקרבו וישאם בכתנתם אל מחוץ למחנה כאשר דבר משה
2981 (ב'תשרפא)-779 - -778(ויקרא י, ו) ויאמר משה אל אהרן ולאלעזר ולאיתמר בניו ראשיכם אל תפרעו ובגדיכם לא תפרמו ולא תמתו ועל כל העדה יקצף ואחיכם כל בית ישראל יבכו את השרפה אשר שרף יהוה
2982 (ב'תשרפב)-778 - -777(ויקרא י, ז) ומפתח אהל מועד לא תצאו פן תמתו כי שמן משחת יהוה עליכם ויעשו כדבר משה
2983 (ב'תשרפג)-777 - -776(ויקרא י, ח) וידבר יהוה אל אהרן לאמר
2984 (ב'תשרפד)-776 - -775(ויקרא י, ט) יין ושכר אל תשת אתה ובניך אתך בבאכם אל אהל מועד ולא תמתו חקת עולם לדרתיכם
2985 (ב'תשרפה)-775 - -774(ויקרא י, י) ולהבדיל בין הקדש ובין החל ובין הטמא ובין הטהור
2986 (ב'תשרפו)-774 - -773(ויקרא י, יא) ולהורת את בני ישראל את כל החקים אשר דבר יהוה אליהם ביד משה
2987 (ב'תשרפז)-773 - -772(ויקרא י, יב) וידבר משה אל אהרן ואל אלעזר ואל איתמר בניו הנותרים קחו את המנחה הנותרת מאשי יהוה ואכלוה מצות אצל המזבח כי קדש קדשים הוא
2988 (ב'תשרפח)-772 - -771(ויקרא י, יג) ואכלתם אתה במקום קדוש כי חקך וחק בניך הוא מאשי יהוה כי כן צויתי
2989 (ב'תשרפט)-771 - -770(ויקרא י, יד) ואת חזה התנופה ואת שוק התרומה תאכלו במקום טהור אתה ובניך ובנתיך אתך כי חקך וחק בניך נתנו מזבחי שלמי בני ישראל
2990 (ב'תשרצ)-770 - -769(ויקרא י, טו) שוק התרומה וחזה התנופה על אשי החלבים יביאו להניף תנופה לפני יהוה והיה לך ולבניך אתך לחק עולם כאשר צוה יהוה
2991 (ב'תשרצא)-769 - -768(ויקרא י, טז) ואת שעיר החטאת דרש דרש משה והנה שרף ויקצף על אלעזר ועל איתמר בני אהרן הנותרם לאמר
2992 (ב'תשרצב)-768 - -767(ויקרא י, יז) מדוע לא אכלתם את החטאת במקום הקדש כי קדש קדשים הוא ואתה נתן לכם לשאת את עון העדה לכפר עליהם לפני יהוה
2993 (ב'תשרצג)-767 - -766(ויקרא י, יח) הן לא הובא את דמה אל הקדש פנימה אכול תאכלו אתה בקדש כאשר צויתי
2994 (ב'תשרצד)-766 - -765(ויקרא י, יט) וידבר אהרן אל משה הן היום הקריבו את חטאתם ואת עלתם לפני יהוה ותקראנה אתי כאלה ואכלתי חטאת היום הייטב בעיני יהוה
2995 (ב'תשרצה)-765 - -764(ויקרא י, כ) וישמע משה וייטב בעיניו
2996 (ב'תשרצו)-764 - -763(ויקרא יא, א) וידבר יהוה אל משה ואל אהרן לאמר אלהם
2997 (ב'תשרצז)-763 - -762(ויקרא יא, ב) דברו אל בני ישראל לאמר זאת החיה אשר תאכלו מכל הבהמה אשר על הארץ
2998 (ב'תשרצח)-762 - -761(ויקרא יא, ג) כל מפרסת פרסה ושסעת שסע פרסת מעלת גרה בבהמה אתה תאכלו
2999 (ב'תשרצט)-761 - -760(ויקרא יא, ד) אך את זה לא תאכלו ממעלי הגרה וממפרסי הפרסה את הגמל כי מעלה גרה הוא ופרסה איננו מפריס טמא הוא לכם
3000 (ג')-760 - -759(ויקרא יא, ה) ואת השפן כי מעלה גרה הוא ופרסה לא יפריס טמא הוא לכם

תודה מיוחדת לרבי אייל כליל על עזרתו בפיתוח הממשק

טבלאות מוכנות של צפנים בגימטריה

חיפוש טבלאות במאגר
באפשרותך לחפש לפי נושאים טבלה במאגר שלנו:
כותרת
נושא
קץ הזוהר
מאת המערכת
1352 צפיות
נושא: גימטריה

איכה צוארי הלבנון
מאת המערכת
955 צפיות
נושא: גימטריה

אחד עשר יום מחורב
מאת המערכת
1175 צפיות
נושא: גימטריה

כי ישבו אחים יחדיו
מאת המערכת
1263 צפיות
נושא: גימטריה

בראשית ברא
מאת המערכת
1403 צפיות
נושא: גימטריה

רשימת חידושים במידת גימטריה
בסך הכול 0 חידושים נמצאו