SOD TORAH
כט' אלול התשפ (06:52), פרשת
חפש את הדברים הכי מעניינים בתורה: שם המשפחה שלך, השם שלך, מקום העבודה, בת הזוג שלך
 
צור קשר: sodtorah@gmail.com
מילון ארמית פורומים לוח שנה תוכנה להגהות תפילין תרומות

אנא עזרו לנו בתרומה להחזרה בתשובה ותקבלו את התוכנה לדילוגים + תיקון לשם שלכם לפי הדילוגים למעבר לתשלום
דרושים עובדים לזיכוי הרבים אנא פנו לאימייל sodtorah@gmail.com

חיפוש גימטריה
חיפוש ביטוי:   איפוס 
שיטת חישוב גימטריה:  שיטת חיפוש: 
ערך גימטריה מחושב
אנא הכנס ביטוי כדי לקבל תוצאת חישוב הגימטריה בשיטה הרצויה, ולאחר מכן לחץ חיפוש כדי לחפש את הערך הרצוי בתנ"ך.
רשימת פסוקים לפי מספר
להורדת הספר "בינו שנות דור ודור" כולל הסברים ודוגמאות
שיטת חלוקת התורה לפסוקים: 5888 (גמרא) | 5846 (שלנו) | 5842 (מסורה 2) | 5845 (מסורה 1)
טווח פסוקים להצגה (לפני שנים עבריות): 0 - 1000 | 1000 - 2000 | 2000 - 3000 | 3000 - 4000 | 4000 - 5000 | 5000 - 6000
שנה עבריתשנה לועזיתפסוק מתאיםמה קרה באותה שנה?
3000 (ג')-760 - -759(ויקרא יא, ה) ואת השפן כי מעלה גרה הוא ופרסה לא יפריס טמא הוא לכם
3001 (ג'א)-759 - -758(ויקרא יא, ו) ואת הארנבת כי מעלת גרה הוא ופרסה לא הפריסה טמאה הוא לכם
3002 (ג'ב)-758 - -757(ויקרא יא, ז) ואת החזיר כי מפריס פרסה הוא ושסע שסע פרסה והוא גרה לא יגר טמא הוא לכם
3003 (ג'ג)-757 - -756(ויקרא יא, ח) מבשרם לא תאכלו ובנבלתם לא תגעו טמאים הם לכם
3004 (ג'ד)-756 - -755(ויקרא יא, ט) את זה תאכלו מכל אשר במים כל אשר לו סנפיר וקשקשת במים בימים ובנחלים אתם תאכלו
3005 (ג'ה)-755 - -754(ויקרא יא, י) וכל אשר אין לו סנפיר וקשקשת בימים ובנחלים מכל שרץ המים ומכל נפש החיה אשר במים שקץ הם לכם
3006 (ג'ו)-754 - -753(ויקרא יא, יא) ושקץ יהיו לכם מבשרם לא תאכלו ואת נבלתם תשקצו
3007 (ג'ז)-753 - -752(ויקרא יא, יב) כל אשר אין לו סנפיר וקשקשת במים שקץ הוא לכם
3008 (ג'ח)-752 - -751(ויקרא יא, יג) ואת אלה תשקצו מן העוף לא יאכלו שקץ הם את הנשר ואת הפרס ואת העזניה
3009 (ג'ט)-751 - -750(ויקרא יא, יד) ואת הדאה ואת האיה למינה
3010 (ג'י)-750 - -749(ויקרא יא, טו) את כל ערב למינו
3011 (ג'יא)-749 - -748(ויקרא יא, טז) ואת בת היענה ואת התחמס ואת השחף ואת הנץ למינהו
3012 (ג'יב)-748 - -747(ויקרא יא, יז) ואת הכוס ואת השלך ואת הינשוף
3013 (ג'יג)-747 - -746(ויקרא יא, יח) ואת התנשמת ואת הקאת ואת הרחם
3014 (ג'יד)-746 - -745(ויקרא יא, יט) ואת החסידה האנפה למינה ואת הדוכיפת ואת העטלף
3015 (ג'טו)-745 - -744(ויקרא יא, כ) כל שרץ העוף ההלך על ארבע שקץ הוא לכם
3016 (ג'טז)-744 - -743(ויקרא יא, כא) אך את זה תאכלו מכל שרץ העוף ההלך על ארבע אשר לא כרעים ממעל לרגליו לנתר בהן על הארץ
3017 (ג'יז)-743 - -742(ויקרא יא, כב) את אלה מהם תאכלו את הארבה למינו ואת הסלעם למינהו ואת החרגל למינהו ואת החגב למינהו
3018 (ג'יח)-742 - -741(ויקרא יא, כג) וכל שרץ העוף אשר לו ארבע רגלים שקץ הוא לכם
3019 (ג'יט)-741 - -740(ויקרא יא, כד) ולאלה תטמאו כל הנגע בנבלתם יטמא עד הערב
3020 (ג'כ)-740 - -739(ויקרא יא, כה) וכל הנשא מנבלתם יכבס בגדיו וטמא עד הערב
3021 (ג'כא)-739 - -738(ויקרא יא, כו) לכל הבהמה אשר הוא מפרסת פרסה ושסע איננה שסעת וגרה איננה מעלה טמאים הם לכם כל הנגע בהם יטמא
3022 (ג'כב)-738 - -737(ויקרא יא, כז) וכל הולך על כפיו בכל החיה ההלכת על ארבע טמאים הם לכם כל הנגע בנבלתם יטמא עד הערב
3023 (ג'כג)-737 - -736(ויקרא יא, כח) והנשא את נבלתם יכבס בגדיו וטמא עד הערב טמאים המה לכם
3024 (ג'כד)-736 - -735(ויקרא יא, כט) וזה לכם הטמא בשרץ השרץ על הארץ החלד והעכבר והצב למינהו
3025 (ג'כה)-735 - -734(ויקרא יא, ל) והאנקה והכח והלטאה והחמט והתנשמת
3026 (ג'כו)-734 - -733(ויקרא יא, לא) אלה הטמאים לכם בכל השרץ כל הנגע בהם במתם יטמא עד הערב
3027 (ג'כז)-733 - -732(ויקרא יא, לב) וכל אשר יפל עליו מהם במתם יטמא מכל כלי עץ או בגד או עור או שק כל כלי אשר יעשה מלאכה בהם במים יובא וטמא עד הערב וטהר
3028 (ג'כח)-732 - -731(ויקרא יא, לג) וכל כלי חרש אשר יפל מהם אל תוכו כל אשר בתוכו יטמא ואתו תשברו
3029 (ג'כט)-731 - -730(ויקרא יא, לד) מכל האכל אשר יאכל אשר יבוא עליו מים יטמא וכל משקה אשר ישתה בכל כלי יטמא
3030 (ג'ל)-730 - -729(ויקרא יא, לה) וכל אשר יפל מנבלתם עליו יטמא תנור וכירים יתץ טמאים הם וטמאים יהיו לכם
3031 (ג'לא)-729 - -728(ויקרא יא, לו) אך מעין ובור מקוה מים יהיה טהור ונגע בנבלתם יטמא
3032 (ג'לב)-728 - -727(ויקרא יא, לז) וכי יפל מנבלתם על כל זרע זרוע אשר יזרע טהור הוא
3033 (ג'לג)-727 - -726(ויקרא יא, לח) וכי יתן מים על זרע ונפל מנבלתם עליו טמא הוא לכם
3034 (ג'לד)-726 - -725(ויקרא יא, לט) וכי ימות מן הבהמה אשר היא לכם לאכלה הנגע בנבלתה יטמא עד הערב
3035 (ג'לה)-725 - -724(ויקרא יא, מ) והאכל מנבלתה יכבס בגדיו וטמא עד הערב והנשא את נבלתה יכבס בגדיו וטמא עד הערב
3036 (ג'לו)-724 - -723(ויקרא יא, מא) וכל השרץ השרץ על הארץ שקץ הוא לא יאכל
3037 (ג'לז)-723 - -722(ויקרא יא, מב) כל הולך על גחון וכל הולך על ארבע עד כל מרבה רגלים לכל השרץ השרץ על הארץ לא תאכלום כי שקץ הם
3038 (ג'לח)-722 - -721(ויקרא יא, מג) אל תשקצו את נפשתיכם בכל השרץ השרץ ולא תטמאו בהם ונטמתם בם
3039 (ג'לט)-721 - -720(ויקרא יא, מד) כי אני יהוה אלהיכם והתקדשתם והייתם קדשים כי קדוש אני ולא תטמאו את נפשתיכם בכל השרץ הרמש על הארץ
3040 (ג'מ)-720 - -719(ויקרא יא, מה) כי אני יהוה המעלה אתכם מארץ מצרים להית לכם לאלהים והייתם קדשים כי קדוש אני
3041 (ג'מא)-719 - -718(ויקרא יא, מו) זאת תורת הבהמה והעוף וכל נפש החיה הרמשת במים ולכל נפש השרצת על הארץ
3042 (ג'מב)-718 - -717(ויקרא יא, מז) להבדיל בין הטמא ובין הטהר ובין החיה הנאכלת ובין החיה אשר לא תאכל
3043 (ג'מג)-717 - -716(ויקרא יב, א) וידבר יהוה אל משה לאמר
3044 (ג'מד)-716 - -715(ויקרא יב, ב) דבר אל בני ישראל לאמר אשה כי תזריע וילדה זכר וטמאה שבעת ימים כימי נדת דותה תטמא
3045 (ג'מה)-715 - -714(ויקרא יב, ג) וביום השמיני ימול בשר ערלתו
3046 (ג'מו)-714 - -713(ויקרא יב, ד) ושלשים יום ושלשת ימים תשב בדמי טהרה בכל קדש לא תגע ואל המקדש לא תבא עד מלאת ימי טהרה
3047 (ג'מז)-713 - -712(ויקרא יב, ה) ואם נקבה תלד וטמאה שבעים כנדתה וששים יום וששת ימים תשב על דמי טהרה
3048 (ג'מח)-712 - -711(ויקרא יב, ו) ובמלאת ימי טהרה לבן או לבת תביא כבש בן שנתו לעלה ובן יונה או תר לחטאת אל פתח אהל מועד אל הכהן
3049 (ג'מט)-711 - -710(ויקרא יב, ז) והקריבו לפני יהוה וכפר עליה וטהרה ממקר דמיה זאת תורת הילדת לזכר או לנקבה
3050 (ג'נ)-710 - -709(ויקרא יב, ח) ואם לא תמצא ידה די שה ולקחה שתי תרים או שני בני יונה אחד לעלה ואחד לחטאת וכפר עליה הכהן וטהרה
3051 (ג'נא)-709 - -708(ויקרא יג, א) וידבר יהוה אל משה ואל אהרן לאמר
3052 (ג'נב)-708 - -707(ויקרא יג, ב) אדם כי יהיה בעור בשרו שאת או ספחת או בהרת והיה בעור בשרו לנגע צרעת והובא אל אהרן הכהן או אל אחד מבניו הכהנים
3053 (ג'נג)-707 - -706(ויקרא יג, ג) וראה הכהן את הנגע בעור הבשר ושער בנגע הפך לבן ומראה הנגע עמק מעור בשרו נגע צרעת הוא וראהו הכהן וטמא אתו
3054 (ג'נד)-706 - -705(ויקרא יג, ד) ואם בהרת לבנה הוא בעור בשרו ועמק אין מראה מן העור ושערה לא הפך לבן והסגיר הכהן את הנגע שבעת ימים
3055 (ג'נה)-705 - -704(ויקרא יג, ה) וראהו הכהן ביום השביעי והנה הנגע עמד בעיניו לא פשה הנגע בעור והסגירו הכהן שבעת ימים שנית
3056 (ג'נו)-704 - -703(ויקרא יג, ו) וראה הכהן אתו ביום השביעי שנית והנה כהה הנגע ולא פשה הנגע בעור וטהרו הכהן מספחת הוא וכבס בגדיו וטהר
3057 (ג'נז)-703 - -702(ויקרא יג, ז) ואם פשה תפשה המספחת בעור אחרי הראתו אל הכהן לטהרתו ונראה שנית אל הכהן
3058 (ג'נח)-702 - -701(ויקרא יג, ח) וראה הכהן והנה פשתה המספחת בעור וטמאו הכהן צרעת הוא
3059 (ג'נט)-701 - -700(ויקרא יג, ט) נגע צרעת כי תהיה באדם והובא אל הכהן
3060 (ג'ס)-700 - -699(ויקרא יג, י) וראה הכהן והנה שאת לבנה בעור והיא הפכה שער לבן ומחית בשר חי בשאת
3061 (ג'סא)-699 - -698(ויקרא יג, יא) צרעת נושנת הוא בעור בשרו וטמאו הכהן לא יסגרנו כי טמא הוא
3062 (ג'סב)-698 - -697(ויקרא יג, יב) ואם פרוח תפרח הצרעת בעור וכסתה הצרעת את כל עור הנגע מראשו ועד רגליו לכל מראה עיני הכהן
3063 (ג'סג)-697 - -696(ויקרא יג, יג) וראה הכהן והנה כסתה הצרעת את כל בשרו וטהר את הנגע כלו הפך לבן טהור הוא
3064 (ג'סד)-696 - -695(ויקרא יג, יד) וביום הראות בו בשר חי יטמא
3065 (ג'סה)-695 - -694(ויקרא יג, טו) וראה הכהן את הבשר החי וטמאו הבשר החי טמא הוא צרעת הוא
3066 (ג'סו)-694 - -693(ויקרא יג, טז) או כי ישוב הבשר החי ונהפך ללבן ובא אל הכהן
3067 (ג'סז)-693 - -692(ויקרא יג, יז) וראהו הכהן והנה נהפך הנגע ללבן וטהר הכהן את הנגע טהור הוא
3068 (ג'סח)-692 - -691(ויקרא יג, יח) ובשר כי יהיה בו בערו שחין ונרפא
3069 (ג'סט)-691 - -690(ויקרא יג, יט) והיה במקום השחין שאת לבנה או בהרת לבנה אדמדמת ונראה אל הכהן
3070 (ג'ע)-690 - -689(ויקרא יג, כ) וראה הכהן והנה מראה שפל מן העור ושערה הפך לבן וטמאו הכהן נגע צרעת הוא בשחין פרחה
3071 (ג'עא)-689 - -688(ויקרא יג, כא) ואם יראנה הכהן והנה אין בה שער לבן ושפלה איננה מן העור והיא כהה והסגירו הכהן שבעת ימים
3072 (ג'עב)-688 - -687(ויקרא יג, כב) ואם פשה תפשה בעור וטמא הכהן אתו נגע הוא
3073 (ג'עג)-687 - -686(ויקרא יג, כג) ואם תחתיה תעמד הבהרת לא פשתה צרבת השחין הוא וטהרו הכהן
3074 (ג'עד)-686 - -685(ויקרא יג, כד) או בשר כי יהיה בערו מכות אש והיתה מחית המכוה בהרת לבנה אדמדמת או לבנה
3075 (ג'עה)-685 - -684(ויקרא יג, כה) וראה אתה הכהן והנה נהפך שער לבן בבהרת ומראה עמק מן העור צרעת הוא במכוה פרחה וטמא אתו הכהן נגע צרעת הוא
3076 (ג'עו)-684 - -683(ויקרא יג, כו) ואם יראנה הכהן והנה אין בבהרת שער לבן ושפלה איננה מן העור והוא כהה והסגירו הכהן שבעת ימים
3077 (ג'עז)-683 - -682(ויקרא יג, כז) וראהו הכהן ביום השביעי אם פשה תפשה בעור וטמא הכהן אתו נגע צרעת הוא
3078 (ג'עח)-682 - -681(ויקרא יג, כח) ואם תחתיה תעמד הבהרת לא פשתה בעור והוא כהה שאת המכוה הוא וטהרו הכהן כי צרבת המכוה הוא
3079 (ג'עט)-681 - -680(ויקרא יג, כט) ואיש או אשה כי יהיה בו נגע בראש או בזקן
3080 (ג'פ)-680 - -679(ויקרא יג, ל) וראה הכהן את הנגע והנה מראהו עמק מן העור ובו שער צהב דק וטמא אתו הכהן נתק הוא צרעת הראש או הזקן הוא
3081 (ג'פא)-679 - -678(ויקרא יג, לא) וכי יראה הכהן את נגע הנתק והנה אין מראהו עמק מן העור ושער שחר אין בו והסגיר הכהן את נגע הנתק שבעת ימים
3082 (ג'פב)-678 - -677(ויקרא יג, לב) וראה הכהן את הנגע ביום השביעי והנה לא פשה הנתק ולא היה בו שער צהב ומראה הנתק אין עמק מן העור
3083 (ג'פג)-677 - -676(ויקרא יג, לג) והתגלח ואת הנתק לא יגלח והסגיר הכהן את הנתק שבעת ימים שנית
3084 (ג'פד)-676 - -675(ויקרא יג, לד) וראה הכהן את הנתק ביום השביעי והנה לא פשה הנתק בעור ומראהו איננו עמק מן העור וטהר אתו הכהן וכבס בגדיו וטהר
3085 (ג'פה)-675 - -674(ויקרא יג, לה) ואם פשה יפשה הנתק בעור אחרי טהרתו
3086 (ג'פו)-674 - -673(ויקרא יג, לו) וראהו הכהן והנה פשה הנתק בעור לא יבקר הכהן לשער הצהב טמא הוא
3087 (ג'פז)-673 - -672(ויקרא יג, לז) ואם בעיניו עמד הנתק ושער שחר צמח בו נרפא הנתק טהור הוא וטהרו הכהן
3088 (ג'פח)-672 - -671(ויקרא יג, לח) ואיש או אשה כי יהיה בעור בשרם בהרת בהרת לבנת
3089 (ג'פט)-671 - -670(ויקרא יג, לט) וראה הכהן והנה בעור בשרם בהרת כהות לבנת בהק הוא פרח בעור טהור הוא
3090 (ג'צ)-670 - -669(ויקרא יג, מ) ואיש כי ימרט ראשו קרח הוא טהור הוא
3091 (ג'צא)-669 - -668(ויקרא יג, מא) ואם מפאת פניו ימרט ראשו גבח הוא טהור הוא
3092 (ג'צב)-668 - -667(ויקרא יג, מב) וכי יהיה בקרחת או בגבחת נגע לבן אדמדם צרעת פרחת הוא בקרחתו או בגבחתו
3093 (ג'צג)-667 - -666(ויקרא יג, מג) וראה אתו הכהן והנה שאת הנגע לבנה אדמדמת בקרחתו או בגבחתו כמראה צרעת עור בשר
3094 (ג'צד)-666 - -665(ויקרא יג, מד) איש צרוע הוא טמא הוא טמא יטמאנו הכהן בראשו נגעו
3095 (ג'צה)-665 - -664(ויקרא יג, מה) והצרוע אשר בו הנגע בגדיו יהיו פרמים וראשו יהיה פרוע ועל שפם יעטה וטמא טמא יקרא
3096 (ג'צו)-664 - -663(ויקרא יג, מו) כל ימי אשר הנגע בו יטמא טמא הוא בדד ישב מחוץ למחנה מושבו
3097 (ג'צז)-663 - -662(ויקרא יג, מז) והבגד כי יהיה בו נגע צרעת בבגד צמר או בבגד פשתים
3098 (ג'צח)-662 - -661(ויקרא יג, מח) או בשתי או בערב לפשתים ולצמר או בעור או בכל מלאכת עור
3099 (ג'צט)-661 - -660(ויקרא יג, מט) והיה הנגע ירקרק או אדמדם בבגד או בעור או בשתי או בערב או בכל כלי עור נגע צרעת הוא והראה את הכהן
3100 (ג'ק)-660 - -659(ויקרא יג, נ) וראה הכהן את הנגע והסגיר את הנגע שבעת ימים
3101 (ג'קא)-659 - -658(ויקרא יג, נא) וראה את הנגע ביום השביעי כי פשה הנגע בבגד או בשתי או בערב או בעור לכל אשר יעשה העור למלאכה צרעת ממארת הנגע טמא הוא
3102 (ג'קב)-658 - -657(ויקרא יג, נב) ושרף את הבגד או את השתי או את הערב בצמר או בפשתים או את כל כלי העור אשר יהיה בו הנגע כי צרעת ממארת הוא באש תשרף
3103 (ג'קג)-657 - -656(ויקרא יג, נג) ואם יראה הכהן והנה לא פשה הנגע בבגד או בשתי או בערב או בכל כלי עור
3104 (ג'קד)-656 - -655(ויקרא יג, נד) וצוה הכהן וכבסו את אשר בו הנגע והסגירו שבעת ימים שנית
3105 (ג'קה)-655 - -654(ויקרא יג, נה) וראה הכהן אחרי הכבס את הנגע והנה לא הפך הנגע את עינו והנגע לא פשה טמא הוא באש תשרפנו פחתת הוא בקרחתו או בגבחתו
3106 (ג'קו)-654 - -653(ויקרא יג, נו) ואם ראה הכהן והנה כהה הנגע אחרי הכבס אתו וקרע אתו מן הבגד או מן העור או מן השתי או מן הערב
3107 (ג'קז)-653 - -652(ויקרא יג, נז) ואם תראה עוד בבגד או בשתי או בערב או בכל כלי עור פרחת הוא באש תשרפנו את אשר בו הנגע
3108 (ג'קח)-652 - -651(ויקרא יג, נח) והבגד או השתי או הערב או כל כלי העור אשר תכבס וסר מהם הנגע וכבס שנית וטהר
3109 (ג'קט)-651 - -650(ויקרא יג, נט) זאת תורת נגע צרעת בגד הצמר או הפשתים או השתי או הערב או כל כלי עור לטהרו או לטמאו
3110 (ג'קי)-650 - -649(ויקרא יד, א) וידבר יהוה אל משה לאמר
3111 (ג'קיא)-649 - -648(ויקרא יד, ב) זאת תהיה תורת המצרע ביום טהרתו והובא אל הכהן
3112 (ג'קיב)-648 - -647(ויקרא יד, ג) ויצא הכהן אל מחוץ למחנה וראה הכהן והנה נרפא נגע הצרעת מן הצרוע
3113 (ג'קיג)-647 - -646(ויקרא יד, ד) וצוה הכהן ולקח למטהר שתי צפרים חיות טהרות ועץ ארז ושני תולעת ואזב
3114 (ג'קיד)-646 - -645(ויקרא יד, ה) וצוה הכהן ושחט את הצפור האחת אל כלי חרש על מים חיים
3115 (ג'קיה)-645 - -644(ויקרא יד, ו) את הצפר החיה יקח אתה ואת עץ הארז ואת שני התולעת ואת האזב וטבל אותם ואת הצפר החיה בדם הצפר השחטה על המים החיים
3116 (ג'קיו)-644 - -643(ויקרא יד, ז) והזה על המטהר מן הצרעת שבע פעמים וטהרו ושלח את הצפר החיה על פני השדה
3117 (ג'קיז)-643 - -642(ויקרא יד, ח) וכבס המטהר את בגדיו וגלח את כל שערו ורחץ במים וטהר ואחר יבוא אל המחנה וישב מחוץ לאהלו שבעת ימים
3118 (ג'קיח)-642 - -641(ויקרא יד, ט) והיה ביום השביעי יגלח את כל שערו את ראשו ואת זקנו ואת גבת עיניו ואת כל שערו יגלח וכבס את בגדיו ורחץ את בשרו במים וטהר
3119 (ג'קיט)-641 - -640(ויקרא יד, י) וביום השמיני יקח שני כבשים תמימם וכבשה אחת בת שנתה תמימה ושלשה עשרנים סלת מנחה בלולה בשמן ולג אחד שמן
3120 (ג'קכ)-640 - -639(ויקרא יד, יא) והעמיד הכהן המטהר את האיש המטהר ואתם לפני יהוה פתח אהל מועד
3121 (ג'קכא)-639 - -638(ויקרא יד, יב) ולקח הכהן את הכבש האחד והקריב אתו לאשם ואת לג השמן והניף אתם תנופה לפני יהוה
3122 (ג'קכב)-638 - -637(ויקרא יד, יג) ושחט את הכבש במקום אשר ישחט את החטאת ואת העלה במקום הקדש כי כחטאת האשם הוא לכהן קדש קדשים הוא
3123 (ג'קכג)-637 - -636(ויקרא יד, יד) ולקח הכהן מדם האשם ונתן הכהן על תנוך אזן המטהר הימנית ועל בהן ידו הימנית ועל בהן רגלו הימנית
3124 (ג'קכד)-636 - -635(ויקרא יד, טו) ולקח הכהן מלג השמן ויצק על כף הכהן השמאלית
3125 (ג'קכה)-635 - -634(ויקרא יד, טז) וטבל הכהן את אצבעו הימנית מן השמן אשר על כפו השמאלית והזה מן השמן באצבעו שבע פעמים לפני יהוה
3126 (ג'קכו)-634 - -633(ויקרא יד, יז) ומיתר השמן אשר על כפו יתן הכהן על תנוך אזן המטהר הימנית ועל בהן ידו הימנית ועל בהן רגלו הימנית על דם האשם
3127 (ג'קכז)-633 - -632(ויקרא יד, יח) והנותר בשמן אשר על כף הכהן יתן על ראש המטהר וכפר עליו הכהן לפני יהוה
3128 (ג'קכח)-632 - -631(ויקרא יד, יט) ועשה הכהן את החטאת וכפר על המטהר מטמאתו ואחר ישחט את העלה
3129 (ג'קכט)-631 - -630(ויקרא יד, כ) והעלה הכהן את העלה ואת המנחה המזבחה וכפר עליו הכהן וטהר
3130 (ג'קל)-630 - -629(ויקרא יד, כא) ואם דל הוא ואין ידו משגת ולקח כבש אחד אשם לתנופה לכפר עליו ועשרון סלת אחד בלול בשמן למנחה ולג שמן
3131 (ג'קלא)-629 - -628(ויקרא יד, כב) ושתי תרים או שני בני יונה אשר תשיג ידו והיה אחד חטאת והאחד עלה
3132 (ג'קלב)-628 - -627(ויקרא יד, כג) והביא אתם ביום השמיני לטהרתו אל הכהן אל פתח אהל מועד לפני יהוה
3133 (ג'קלג)-627 - -626(ויקרא יד, כד) ולקח הכהן את כבש האשם ואת לג השמן והניף אתם הכהן תנופה לפני יהוה
3134 (ג'קלד)-626 - -625(ויקרא יד, כה) ושחט את כבש האשם ולקח הכהן מדם האשם ונתן על תנוך אזן המטהר הימנית ועל בהן ידו הימנית ועל בהן רגלו הימנית
3135 (ג'קלה)-625 - -624(ויקרא יד, כו) ומן השמן יצק הכהן על כף הכהן השמאלית
3136 (ג'קלו)-624 - -623(ויקרא יד, כז) והזה הכהן באצבעו הימנית מן השמן אשר על כפו השמאלית שבע פעמים לפני יהוה
3137 (ג'קלז)-623 - -622(ויקרא יד, כח) ונתן הכהן מן השמן אשר על כפו על תנוך אזן המטהר הימנית ועל בהן ידו הימנית ועל בהן רגלו הימנית על מקום דם האשם
3138 (ג'קלח)-622 - -621(ויקרא יד, כט) והנותר מן השמן אשר על כף הכהן יתן על ראש המטהר לכפר עליו לפני יהוה
3139 (ג'קלט)-621 - -620(ויקרא יד, ל) ועשה את האחד מן התרים או מן בני היונה מאשר תשיג ידו
3140 (ג'קמ)-620 - -619(ויקרא יד, לא) את אשר תשיג ידו את האחד חטאת ואת האחד עלה על המנחה וכפר הכהן על המטהר לפני יהוה
3141 (ג'קמא)-619 - -618(ויקרא יד, לב) זאת תורת אשר בו נגע צרעת אשר לא תשיג ידו בטהרתו
3142 (ג'קמב)-618 - -617(ויקרא יד, לג) וידבר יהוה אל משה ואל אהרן לאמר
3143 (ג'קמג)-617 - -616(ויקרא יד, לד) כי תבאו אל ארץ כנען אשר אני נתן לכם לאחזה ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחזתכם
3144 (ג'קמד)-616 - -615(ויקרא יד, לה) ובא אשר לו הבית והגיד לכהן לאמר כנגע נראה לי בבית
3145 (ג'קמה)-615 - -614(ויקרא יד, לו) וצוה הכהן ופנו את הבית בטרם יבא הכהן לראות את הנגע ולא יטמא כל אשר בבית ואחר כן יבא הכהן לראות את הבית
3146 (ג'קמו)-614 - -613(ויקרא יד, לז) וראה את הנגע והנה הנגע בקירת הבית שקערורת ירקרקת או אדמדמת ומראיהן שפל מן הקיר
3147 (ג'קמז)-613 - -612(ויקרא יד, לח) ויצא הכהן מן הבית אל פתח הבית והסגיר את הבית שבעת ימים
3148 (ג'קמח)-612 - -611(ויקרא יד, לט) ושב הכהן ביום השביעי וראה והנה פשה הנגע בקירת הבית
3149 (ג'קמט)-611 - -610(ויקרא יד, מ) וצוה הכהן וחלצו את האבנים אשר בהן הנגע והשליכו אתהן אל מחוץ לעיר אל מקום טמא
3150 (ג'קנ)-610 - -609(ויקרא יד, מא) ואת הבית יקצע מבית סביב ושפכו את העפר אשר הקצו אל מחוץ לעיר אל מקום טמא
3151 (ג'קנא)-609 - -608(ויקרא יד, מב) ולקחו אבנים אחרות והביאו אל תחת האבנים ועפר אחר יקח וטח את הבית
3152 (ג'קנב)-608 - -607(ויקרא יד, מג) ואם ישוב הנגע ופרח בבית אחר חלץ את האבנים ואחרי הקצות את הבית ואחרי הטוח
3153 (ג'קנג)-607 - -606(ויקרא יד, מד) ובא הכהן וראה והנה פשה הנגע בבית צרעת ממארת הוא בבית טמא הוא
3154 (ג'קנד)-606 - -605(ויקרא יד, מה) ונתץ את הבית את אבניו ואת עציו ואת כל עפר הבית והוציא אל מחוץ לעיר אל מקום טמא
3155 (ג'קנה)-605 - -604(ויקרא יד, מו) והבא אל הבית כל ימי הסגיר אתו יטמא עד הערב
3156 (ג'קנו)-604 - -603(ויקרא יד, מז) והשכב בבית יכבס את בגדיו והאכל בבית יכבס את בגדיו
3157 (ג'קנז)-603 - -602(ויקרא יד, מח) ואם בא יבא הכהן וראה והנה לא פשה הנגע בבית אחרי הטח את הבית וטהר הכהן את הבית כי נרפא הנגע
3158 (ג'קנח)-602 - -601(ויקרא יד, מט) ולקח לחטא את הבית שתי צפרים ועץ ארז ושני תולעת ואזב
3159 (ג'קנט)-601 - -600(ויקרא יד, נ) ושחט את הצפר האחת אל כלי חרש על מים חיים
3160 (ג'קס)-600 - -599(ויקרא יד, נא) ולקח את עץ הארז ואת האזב ואת שני התולעת ואת הצפר החיה וטבל אתם בדם הצפר השחוטה ובמים החיים והזה אל הבית שבע פעמים
3161 (ג'קסא)-599 - -598(ויקרא יד, נב) וחטא את הבית בדם הצפור ובמים החיים ובצפר החיה ובעץ הארז ובאזב ובשני התולעת
3162 (ג'קסב)-598 - -597(ויקרא יד, נג) ושלח את הצפר החיה אל מחוץ לעיר אל פני השדה וכפר על הבית וטהר
3163 (ג'קסג)-597 - -596(ויקרא יד, נד) זאת התורה לכל נגע הצרעת ולנתק
3164 (ג'קסד)-596 - -595(ויקרא יד, נה) ולצרעת הבגד ולבית
3165 (ג'קסה)-595 - -594(ויקרא יד, נו) ולשאת ולספחת ולבהרת
3166 (ג'קסו)-594 - -593(ויקרא יד, נז) להורת ביום הטמא וביום הטהר זאת תורת הצרעת
3167 (ג'קסז)-593 - -592(ויקרא טו, א) וידבר יהוה אל משה ואל אהרן לאמר
3168 (ג'קסח)-592 - -591(ויקרא טו, ב) דברו אל בני ישראל ואמרתם אלהם איש איש כי יהיה זב מבשרו זובו טמא הוא
3169 (ג'קסט)-591 - -590(ויקרא טו, ג) וזאת תהיה טמאתו בזובו רר בשרו את זובו או החתים בשרו מזובו טמאתו הוא
3170 (ג'קע)-590 - -589(ויקרא טו, ד) כל המשכב אשר ישכב עליו הזב יטמא וכל הכלי אשר ישב עליו יטמא
3171 (ג'קעא)-589 - -588(ויקרא טו, ה) ואיש אשר יגע במשכבו יכבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב
3172 (ג'קעב)-588 - -587(ויקרא טו, ו) והישב על הכלי אשר ישב עליו הזב יכבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב
3173 (ג'קעג)-587 - -586(ויקרא טו, ז) והנגע בבשר הזב יכבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב
3174 (ג'קעד)-586 - -585(ויקרא טו, ח) וכי ירק הזב בטהור וכבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב
3175 (ג'קעה)-585 - -584(ויקרא טו, ט) וכל המרכב אשר ירכב עליו הזב יטמא
3176 (ג'קעו)-584 - -583(ויקרא טו, י) וכל הנגע בכל אשר יהיה תחתיו יטמא עד הערב והנושא אותם יכבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב
3177 (ג'קעז)-583 - -582(ויקרא טו, יא) וכל אשר יגע בו הזב וידיו לא שטף במים וכבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב
3178 (ג'קעח)-582 - -581(ויקרא טו, יב) וכלי חרש אשר יגע בו הזב ישבר וכל כלי עץ ישטף במים
3179 (ג'קעט)-581 - -580(ויקרא טו, יג) וכי יטהר הזב מזובו וספר לו שבעת ימים לטהרתו וכבס בגדיו ורחץ בשרו במים חיים וטהר
3180 (ג'קפ)-580 - -579(ויקרא טו, יד) וביום השמיני יקח לו שתי תרים או שני בני יונה ובא לפני יהוה אל פתח אהל מועד ונתנם אל הכהן
3181 (ג'קפא)-579 - -578(ויקרא טו, טו) ועשה אתם הכהן אחד חטאת והאחד עלה וכפר עליו הכהן לפני יהוה מזובו
3182 (ג'קפב)-578 - -577(ויקרא טו, טז) ואיש כי תצא ממנו שכבת זרע ורחץ במים את כל בשרו וטמא עד הערב
3183 (ג'קפג)-577 - -576(ויקרא טו, יז) וכל בגד וכל עור אשר יהיה עליו שכבת זרע וכבס במים וטמא עד הערב
3184 (ג'קפד)-576 - -575(ויקרא טו, יח) ואשה אשר ישכב איש אתה שכבת זרע ורחצו במים וטמאו עד הערב
3185 (ג'קפה)-575 - -574(ויקרא טו, יט) ואשה כי תהיה זבה דם יהיה זבה בבשרה שבעת ימים תהיה בנדתה וכל הנגע בה יטמא עד הערב
3186 (ג'קפו)-574 - -573(ויקרא טו, כ) וכל אשר תשכב עליו בנדתה יטמא וכל אשר תשב עליו יטמא
3187 (ג'קפז)-573 - -572(ויקרא טו, כא) וכל הנגע במשכבה יכבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב
3188 (ג'קפח)-572 - -571(ויקרא טו, כב) וכל הנגע בכל כלי אשר תשב עליו יכבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב
3189 (ג'קפט)-571 - -570(ויקרא טו, כג) ואם על המשכב הוא או על הכלי אשר הוא ישבת עליו בנגעו בו יטמא עד הערב
3190 (ג'קצ)-570 - -569(ויקרא טו, כד) ואם שכב ישכב איש אתה ותהי נדתה עליו וטמא שבעת ימים וכל המשכב אשר ישכב עליו יטמא
3191 (ג'קצא)-569 - -568(ויקרא טו, כה) ואשה כי יזוב זוב דמה ימים רבים בלא עת נדתה או כי תזוב על נדתה כל ימי זוב טמאתה כימי נדתה תהיה טמאה הוא
3192 (ג'קצב)-568 - -567(ויקרא טו, כו) כל המשכב אשר תשכב עליו כל ימי זובה כמשכב נדתה יהיה לה וכל הכלי אשר תשב עליו טמא יהיה כטמאת נדתה
3193 (ג'קצג)-567 - -566(ויקרא טו, כז) וכל הנוגע בם יטמא וכבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב
3194 (ג'קצד)-566 - -565(ויקרא טו, כח) ואם טהרה מזובה וספרה לה שבעת ימים ואחר תטהר
3195 (ג'קצה)-565 - -564(ויקרא טו, כט) וביום השמיני תקח לה שתי תרים או שני בני יונה והביאה אותם אל הכהן אל פתח אהל מועד
3196 (ג'קצו)-564 - -563(ויקרא טו, ל) ועשה הכהן את האחד חטאת ואת האחד עלה וכפר עליה הכהן לפני יהוה מזוב טמאתה
3197 (ג'קצז)-563 - -562(ויקרא טו, לא) והזרתם את בני ישראל מטמאתם ולא ימתו בטמאתם בטמאם את משכני אשר בתוכם
3198 (ג'קצח)-562 - -561(ויקרא טו, לב) זאת תורת הזב ואשר תצא ממנו שכבת זרע לטמאה בה
3199 (ג'קצט)-561 - -560(ויקרא טו, לג) והדוה בנדתה והזב את זובו לזכר ולנקבה ולאיש אשר ישכב עם טמאה
3200 (ג'ר)-560 - -559(ויקרא טז, א) וידבר יהוה אל משה אחרי מות שני בני אהרן בקרבתם לפני יהוה וימתו
3201 (ג'רא)-559 - -558(ויקרא טז, ב) ויאמר יהוה אל משה דבר אל אהרן אחיך ואל יבא בכל עת אל הקדש מבית לפרכת אל פני הכפרת אשר על הארן ולא ימות כי בענן אראה על הכפרת
3202 (ג'רב)-558 - -557(ויקרא טז, ג) בזאת יבא אהרן אל הקדש בפר בן בקר לחטאת ואיל לעלה
3203 (ג'רג)-557 - -556(ויקרא טז, ד) כתנת בד קדש ילבש ומכנסי בד יהיו על בשרו ובאבנט בד יחגר ובמצנפת בד יצנף בגדי קדש הם ורחץ במים את בשרו ולבשם
3204 (ג'רד)-556 - -555(ויקרא טז, ה) ומאת עדת בני ישראל יקח שני שעירי עזים לחטאת ואיל אחד לעלה
3205 (ג'רה)-555 - -554(ויקרא טז, ו) והקריב אהרן את פר החטאת אשר לו וכפר בעדו ובעד ביתו
3206 (ג'רו)-554 - -553(ויקרא טז, ז) ולקח את שני השעירם והעמיד אתם לפני יהוה פתח אהל מועד
3207 (ג'רז)-553 - -552(ויקרא טז, ח) ונתן אהרן על שני השעירם גרלות גורל אחד ליהוה וגורל אחד לעזאזל
3208 (ג'רח)-552 - -551(ויקרא טז, ט) והקריב אהרן את השעיר אשר עלה עליו הגורל ליהוה ועשהו חטאת
3209 (ג'רט)-551 - -550(ויקרא טז, י) והשעיר אשר עלה עליו הגורל לעזאזל יעמד חי לפני יהוה לכפר עליו לשלח אתו לעזאזל המדברה
3210 (ג'רי)-550 - -549(ויקרא טז, יא) והקריב אהרן את פר החטאת אשר לו וכפר בעדו ובעד ביתו ושחט את פר החטאת אשר לו
3211 (ג'ריא)-549 - -548(ויקרא טז, יב) ולקח מלא המחתה גחלי אש מעל המזבח מלפני יהוה ומלא חפניו קטרת סמים דקה והביא מבית לפרכת
3212 (ג'ריב)-548 - -547(ויקרא טז, יג) ונתן את הקטרת על האש לפני יהוה וכסה ענן הקטרת את הכפרת אשר על העדות ולא ימות
3213 (ג'ריג)-547 - -546(ויקרא טז, יד) ולקח מדם הפר והזה באצבעו על פני הכפרת קדמה ולפני הכפרת יזה שבע פעמים מן הדם באצבעו
3214 (ג'ריד)-546 - -545(ויקרא טז, טו) ושחט את שעיר החטאת אשר לעם והביא את דמו אל מבית לפרכת ועשה את דמו כאשר עשה לדם הפר והזה אתו על הכפרת ולפני הכפרת
3215 (ג'ריה)-545 - -544(ויקרא טז, טז) וכפר על הקדש מטמאת בני ישראל ומפשעיהם לכל חטאתם וכן יעשה לאהל מועד השכן אתם בתוך טמאתם
3216 (ג'ריו)-544 - -543(ויקרא טז, יז) וכל אדם לא יהיה באהל מועד בבאו לכפר בקדש עד צאתו וכפר בעדו ובעד ביתו ובעד כל קהל ישראל
3217 (ג'ריז)-543 - -542(ויקרא טז, יח) ויצא אל המזבח אשר לפני יהוה וכפר עליו ולקח מדם הפר ומדם השעיר ונתן על קרנות המזבח סביב
3218 (ג'ריח)-542 - -541(ויקרא טז, יט) והזה עליו מן הדם באצבעו שבע פעמים וטהרו וקדשו מטמאת בני ישראל
3219 (ג'ריט)-541 - -540(ויקרא טז, כ) וכלה מכפר את הקדש ואת אהל מועד ואת המזבח והקריב את השעיר החי
3220 (ג'רכ)-540 - -539(ויקרא טז, כא) וסמך אהרן את שתי ידו על ראש השעיר החי והתודה עליו את כל עונת בני ישראל ואת כל פשעיהם לכל חטאתם ונתן אתם על ראש השעיר ושלח ביד איש עתי המדברה
3221 (ג'רכא)-539 - -538(ויקרא טז, כב) ונשא השעיר עליו את כל עונתם אל ארץ גזרה ושלח את השעיר במדבר
3222 (ג'רכב)-538 - -537(ויקרא טז, כג) ובא אהרן אל אהל מועד ופשט את בגדי הבד אשר לבש בבאו אל הקדש והניחם שם
3223 (ג'רכג)-537 - -536(ויקרא טז, כד) ורחץ את בשרו במים במקום קדוש ולבש את בגדיו ויצא ועשה את עלתו ואת עלת העם וכפר בעדו ובעד העם
3224 (ג'רכד)-536 - -535(ויקרא טז, כה) ואת חלב החטאת יקטיר המזבחה
3225 (ג'רכה)-535 - -534(ויקרא טז, כו) והמשלח את השעיר לעזאזל יכבס בגדיו ורחץ את בשרו במים ואחרי כן יבוא אל המחנה
3226 (ג'רכו)-534 - -533(ויקרא טז, כז) ואת פר החטאת ואת שעיר החטאת אשר הובא את דמם לכפר בקדש יוציא אל מחוץ למחנה ושרפו באש את ערתם ואת בשרם ואת פרשם
3227 (ג'רכז)-533 - -532(ויקרא טז, כח) והשרף אתם יכבס בגדיו ורחץ את בשרו במים ואחרי כן יבוא אל המחנה
3228 (ג'רכח)-532 - -531(ויקרא טז, כט) והיתה לכם לחקת עולם בחדש השביעי בעשור לחדש תענו את נפשתיכם וכל מלאכה לא תעשו האזרח והגר הגר בתוככם
3229 (ג'רכט)-531 - -530(ויקרא טז, ל) כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם לפני יהוה תטהרו
3230 (ג'רל)-530 - -529(ויקרא טז, לא) שבת שבתון היא לכם ועניתם את נפשתיכם חקת עולם
3231 (ג'רלא)-529 - -528(ויקרא טז, לב) וכפר הכהן אשר ימשח אתו ואשר ימלא את ידו לכהן תחת אביו ולבש את בגדי הבד בגדי הקדש
3232 (ג'רלב)-528 - -527(ויקרא טז, לג) וכפר את מקדש הקדש ואת אהל מועד ואת המזבח יכפר ועל הכהנים ועל כל עם הקהל יכפר
3233 (ג'רלג)-527 - -526(ויקרא טז, לד) והיתה זאת לכם לחקת עולם לכפר על בני ישראל מכל חטאתם אחת בשנה ויעש כאשר צוה יהוה את משה
3234 (ג'רלד)-526 - -525(ויקרא יז, א) וידבר יהוה אל משה לאמר
3235 (ג'רלה)-525 - -524(ויקרא יז, ב) דבר אל אהרן ואל בניו ואל כל בני ישראל ואמרת אליהם זה הדבר אשר צוה יהוה לאמר
3236 (ג'רלו)-524 - -523(ויקרא יז, ג) איש איש מבית ישראל אשר ישחט שור או כשב או עז במחנה או אשר ישחט מחוץ למחנה
3237 (ג'רלז)-523 - -522(ויקרא יז, ד) ואל פתח אהל מועד לא הביאו להקריב קרבן ליהוה לפני משכן יהוה דם יחשב לאיש ההוא דם שפך ונכרת האיש ההוא מקרב עמו
3238 (ג'רלח)-522 - -521(ויקרא יז, ה) למען אשר יביאו בני ישראל את זבחיהם אשר הם זבחים על פני השדה והביאם ליהוה אל פתח אהל מועד אל הכהן וזבחו זבחי שלמים ליהוה אותם
3239 (ג'רלט)-521 - -520(ויקרא יז, ו) וזרק הכהן את הדם על מזבח יהוה פתח אהל מועד והקטיר החלב לריח ניחח ליהוה
3240 (ג'רמ)-520 - -519(ויקרא יז, ז) ולא יזבחו עוד את זבחיהם לשעירם אשר הם זנים אחריהם חקת עולם תהיה זאת להם לדרתם
3241 (ג'רמא)-519 - -518(ויקרא יז, ח) ואלהם תאמר איש איש מבית ישראל ומן הגר אשר יגור בתוכם אשר יעלה עלה או זבח
3242 (ג'רמב)-518 - -517(ויקרא יז, ט) ואל פתח אהל מועד לא יביאנו לעשות אתו ליהוה ונכרת האיש ההוא מעמיו
3243 (ג'רמג)-517 - -516(ויקרא יז, י) ואיש איש מבית ישראל ומן הגר הגר בתוכם אשר יאכל כל דם ונתתי פני בנפש האכלת את הדם והכרתי אתה מקרב עמה
3244 (ג'רמד)-516 - -515(ויקרא יז, יא) כי נפש הבשר בדם הוא ואני נתתיו לכם על המזבח לכפר על נפשתיכם כי הדם הוא בנפש יכפר
3245 (ג'רמה)-515 - -514(ויקרא יז, יב) על כן אמרתי לבני ישראל כל נפש מכם לא תאכל דם והגר הגר בתוככם לא יאכל דם
3246 (ג'רמו)-514 - -513(ויקרא יז, יג) ואיש איש מבני ישראל ומן הגר הגר בתוכם אשר יצוד ציד חיה או עוף אשר יאכל ושפך את דמו וכסהו בעפר
3247 (ג'רמז)-513 - -512(ויקרא יז, יד) כי נפש כל בשר דמו בנפשו הוא ואמר לבני ישראל דם כל בשר לא תאכלו כי נפש כל בשר דמו הוא כל אכליו יכרת
3248 (ג'רמח)-512 - -511(ויקרא יז, טו) וכל נפש אשר תאכל נבלה וטרפה באזרח ובגר וכבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב וטהר
3249 (ג'רמט)-511 - -510(ויקרא יז, טז) ואם לא יכבס ובשרו לא ירחץ ונשא עונו
3250 (ג'רנ)-510 - -509(ויקרא יח, א) וידבר יהוה אל משה לאמר
3251 (ג'רנא)-509 - -508(ויקרא יח, ב) דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם אני יהוה אלהיכם
3252 (ג'רנב)-508 - -507(ויקרא יח, ג) כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו וכמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה לא תעשו ובחקתיהם לא תלכו
3253 (ג'רנג)-507 - -506(ויקרא יח, ד) את משפטי תעשו ואת חקתי תשמרו ללכת בהם אני יהוה אלהיכם
3254 (ג'רנד)-506 - -505(ויקרא יח, ה) ושמרתם את חקתי ואת משפטי אשר יעשה אתם האדם וחי בהם אני יהוה
3255 (ג'רנה)-505 - -504(ויקרא יח, ו) איש איש אל כל שאר בשרו לא תקרבו לגלות ערוה אני יהוה
3256 (ג'רנו)-504 - -503(ויקרא יח, ז) ערות אביך וערות אמך לא תגלה אמך הוא לא תגלה ערותה
3257 (ג'רנז)-503 - -502(ויקרא יח, ח) ערות אשת אביך לא תגלה ערות אביך הוא
3258 (ג'רנח)-502 - -501(ויקרא יח, ט) ערות אחותך בת אביך או בת אמך מולדת בית או מולדת חוץ לא תגלה ערותן
3259 (ג'רנט)-501 - -500(ויקרא יח, י) ערות בת בנך או בת בתך לא תגלה ערותן כי ערותך הנה
3260 (ג'רס)-500 - -499(ויקרא יח, יא) ערות בת אשת אביך מולדת אביך אחותך הוא לא תגלה ערותה
3261 (ג'רסא)-499 - -498(ויקרא יח, יב) ערות אחות אביך לא תגלה שאר אביך הוא
3262 (ג'רסב)-498 - -497(ויקרא יח, יג) ערות אחות אמך לא תגלה כי שאר אמך הוא
3263 (ג'רסג)-497 - -496(ויקרא יח, יד) ערות אחי אביך לא תגלה אל אשתו לא תקרב דדתך הוא
3264 (ג'רסד)-496 - -495(ויקרא יח, טו) ערות כלתך לא תגלה אשת בנך הוא לא תגלה ערותה
3265 (ג'רסה)-495 - -494(ויקרא יח, טז) ערות אשת אחיך לא תגלה ערות אחיך הוא
3266 (ג'רסו)-494 - -493(ויקרא יח, יז) ערות אשה ובתה לא תגלה את בת בנה ואת בת בתה לא תקח לגלות ערותה שארה הנה זמה הוא
3267 (ג'רסז)-493 - -492(ויקרא יח, יח) ואשה אל אחתה לא תקח לצרר לגלות ערותה עליה בחייה
3268 (ג'רסח)-492 - -491(ויקרא יח, יט) ואל אשה בנדת טמאתה לא תקרב לגלות ערותה
3269 (ג'רסט)-491 - -490(ויקרא יח, כ) ואל אשת עמיתך לא תתן שכבתך לזרע לטמאה בה
3270 (ג'רע)-490 - -489(ויקרא יח, כא) ומזרעך לא תתן להעביר למלך ולא תחלל את שם אלהיך אני יהוה
3271 (ג'רעא)-489 - -488(ויקרא יח, כב) ואת זכר לא תשכב משכבי אשה תועבה הוא
3272 (ג'רעב)-488 - -487(ויקרא יח, כג) ובכל בהמה לא תתן שכבתך לטמאה בה ואשה לא תעמד לפני בהמה לרבעה תבל הוא
3273 (ג'רעג)-487 - -486(ויקרא יח, כד) אל תטמאו בכל אלה כי בכל אלה נטמאו הגוים אשר אני משלח מפניכם
3274 (ג'רעד)-486 - -485(ויקרא יח, כה) ותטמא הארץ ואפקד עונה עליה ותקא הארץ את ישביה
3275 (ג'רעה)-485 - -484(ויקרא יח, כו) ושמרתם אתם את חקתי ואת משפטי ולא תעשו מכל התועבת האלה האזרח והגר הגר בתוככם
3276 (ג'רעו)-484 - -483(ויקרא יח, כז) כי את כל התועבת האל עשו אנשי הארץ אשר לפניכם ותטמא הארץ
3277 (ג'רעז)-483 - -482(ויקרא יח, כח) ולא תקיא הארץ אתכם בטמאכם אתה כאשר קאה את הגוי אשר לפניכם
3278 (ג'רעח)-482 - -481(ויקרא יח, כט) כי כל אשר יעשה מכל התועבת האלה ונכרתו הנפשות העשת מקרב עמם
3279 (ג'רעט)-481 - -480(ויקרא יח, ל) ושמרתם את משמרתי לבלתי עשות מחקות התועבת אשר נעשו לפניכם ולא תטמאו בהם אני יהוה אלהיכם
3280 (ג'רפ)-480 - -479(ויקרא יט, א) וידבר יהוה אל משה לאמר
3281 (ג'רפא)-479 - -478(ויקרא יט, ב) דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת אלהם קדשים תהיו כי קדוש אני יהוה אלהיכם
3282 (ג'רפב)-478 - -477(ויקרא יט, ג) איש אמו ואביו תיראו ואת שבתתי תשמרו אני יהוה אלהיכם
3283 (ג'רפג)-477 - -476(ויקרא יט, ד) אל תפנו אל האלילם ואלהי מסכה לא תעשו לכם אני יהוה אלהיכם
3284 (ג'רפד)-476 - -475(ויקרא יט, ה) וכי תזבחו זבח שלמים ליהוה לרצנכם תזבחהו
3285 (ג'רפה)-475 - -474(ויקרא יט, ו) ביום זבחכם יאכל וממחרת והנותר עד יום השלישי באש ישרף
3286 (ג'רפו)-474 - -473(ויקרא יט, ז) ואם האכל יאכל ביום השלישי פגול הוא לא ירצה
3287 (ג'רפז)-473 - -472(ויקרא יט, ח) ואכליו עונו ישא כי את קדש יהוה חלל ונכרתה הנפש ההוא מעמיה
3288 (ג'רפח)-472 - -471(ויקרא יט, ט) ובקצרכם את קציר ארצכם לא תכלה פאת שדך לקצר ולקט קצירך לא תלקט
3289 (ג'רפט)-471 - -470(ויקרא יט, י) וכרמך לא תעולל ופרט כרמך לא תלקט לעני ולגר תעזב אתם אני יהוה אלהיכם
3290 (ג'רצ)-470 - -469(ויקרא יט, יא) לא תגנבו ולא תכחשו ולא תשקרו איש בעמיתו
3291 (ג'רצא)-469 - -468(ויקרא יט, יב) ולא תשבעו בשמי לשקר וחללת את שם אלהיך אני יהוה
3292 (ג'רצב)-468 - -467(ויקרא יט, יג) לא תעשק את רעך ולא תגזל לא תלין פעלת שכיר אתך עד בקר
3293 (ג'רצג)-467 - -466(ויקרא יט, יד) לא תקלל חרש ולפני עור לא תתן מכשל ויראת מאלהיך אני יהוה
3294 (ג'רצד)-466 - -465(ויקרא יט, טו) לא תעשו עול במשפט לא תשא פני דל ולא תהדר פני גדול בצדק תשפט עמיתך
3295 (ג'רצה)-465 - -464(ויקרא יט, טז) לא תלך רכיל בעמיך לא תעמד על דם רעך אני יהוה
3296 (ג'רצו)-464 - -463(ויקרא יט, יז) לא תשנא את אחיך בלבבך הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא
3297 (ג'רצז)-463 - -462(ויקרא יט, יח) לא תקם ולא תטר את בני עמך ואהבת לרעך כמוך אני יהוה
3298 (ג'רצח)-462 - -461(ויקרא יט, יט) את חקתי תשמרו בהמתך לא תרביע כלאים שדך לא תזרע כלאים ובגד כלאים שעטנז לא יעלה עליך
3299 (ג'רצט)-461 - -460(ויקרא יט, כ) ואיש כי ישכב את אשה שכבת זרע והוא שפחה נחרפת לאיש והפדה לא נפדתה או חפשה לא נתן לה בקרת תהיה לא יומתו כי לא חפשה
3300 (ג'ש)-460 - -459(ויקרא יט, כא) והביא את אשמו ליהוה אל פתח אהל מועד איל אשם
3301 (ג'שא)-459 - -458(ויקרא יט, כב) וכפר עליו הכהן באיל האשם לפני יהוה על חטאתו אשר חטא ונסלח לו מחטאתו אשר חטא
3302 (ג'שב)-458 - -457(ויקרא יט, כג) וכי תבאו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל וערלתם ערלתו את פריו שלש שנים יהיה לכם ערלים לא יאכל
3303 (ג'שג)-457 - -456(ויקרא יט, כד) ובשנה הרביעת יהיה כל פריו קדש הלולים ליהוה
3304 (ג'שד)-456 - -455(ויקרא יט, כה) ובשנה החמישת תאכלו את פריו להוסיף לכם תבואתו אני יהוה אלהיכם
3305 (ג'שה)-455 - -454(ויקרא יט, כו) לא תאכלו על הדם לא תנחשו ולא תעוננו
3306 (ג'שו)-454 - -453(ויקרא יט, כז) לא תקפו פאת ראשכם ולא תשחית את פאת זקנך
3307 (ג'שז)-453 - -452(ויקרא יט, כח) ושרט לנפש לא תתנו בבשרכם וכתבת קעקע לא תתנו בכם אני יהוה
3308 (ג'שח)-452 - -451(ויקרא יט, כט) אל תחלל את בתך להזנותה ולא תזנה הארץ ומלאה הארץ זמה
3309 (ג'שט)-451 - -450(ויקרא יט, ל) את שבתתי תשמרו ומקדשי תיראו אני יהוה
3310 (ג'שי)-450 - -449(ויקרא יט, לא) אל תפנו אל האבת ואל הידענים אל תבקשו לטמאה בהם אני יהוה אלהיכם
3311 (ג'שיא)-449 - -448(ויקרא יט, לב) מפני שיבה תקום והדרת פני זקן ויראת מאלהיך אני יהוה
3312 (ג'שיב)-448 - -447(ויקרא יט, לג) וכי יגור אתך גר בארצכם לא תונו אתו
3313 (ג'שיג)-447 - -446(ויקרא יט, לד) כאזרח מכם יהיה לכם הגר הגר אתכם ואהבת לו כמוך כי גרים הייתם בארץ מצרים אני יהוה אלהיכם
3314 (ג'שיד)-446 - -445(ויקרא יט, לה) לא תעשו עול במשפט במדה במשקל ובמשורה
3315 (ג'שיה)-445 - -444(ויקרא יט, לו) מאזני צדק אבני צדק איפת צדק והין צדק יהיה לכם אני יהוה אלהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים
3316 (ג'שיו)-444 - -443(ויקרא יט, לז) ושמרתם את כל חקתי ואת כל משפטי ועשיתם אתם אני יהוה
3317 (ג'שיז)-443 - -442(ויקרא כ, א) וידבר יהוה אל משה לאמר
3318 (ג'שיח)-442 - -441(ויקרא כ, ב) ואל בני ישראל תאמר איש איש מבני ישראל ומן הגר הגר בישראל אשר יתן מזרעו למלך מות יומת עם הארץ ירגמהו באבן
3319 (ג'שיט)-441 - -440(ויקרא כ, ג) ואני אתן את פני באיש ההוא והכרתי אתו מקרב עמו כי מזרעו נתן למלך למען טמא את מקדשי ולחלל את שם קדשי
3320 (ג'שכ)-440 - -439(ויקרא כ, ד) ואם העלם יעלימו עם הארץ את עיניהם מן האיש ההוא בתתו מזרעו למלך לבלתי המית אתו
3321 (ג'שכא)-439 - -438(ויקרא כ, ה) ושמתי אני את פני באיש ההוא ובמשפחתו והכרתי אתו ואת כל הזנים אחריו לזנות אחרי המלך מקרב עמם
3322 (ג'שכב)-438 - -437(ויקרא כ, ו) והנפש אשר תפנה אל האבת ואל הידענים לזנת אחריהם ונתתי את פני בנפש ההוא והכרתי אתו מקרב עמו
3323 (ג'שכג)-437 - -436(ויקרא כ, ז) והתקדשתם והייתם קדשים כי אני יהוה אלהיכם
3324 (ג'שכד)-436 - -435(ויקרא כ, ח) ושמרתם את חקתי ועשיתם אתם אני יהוה מקדשכם
3325 (ג'שכה)-435 - -434(ויקרא כ, ט) כי איש איש אשר יקלל את אביו ואת אמו מות יומת אביו ואמו קלל דמיו בו
3326 (ג'שכו)-434 - -433(ויקרא כ, י) ואיש אשר ינאף את אשת איש אשר ינאף את אשת רעהו מות יומת הנאף והנאפת
3327 (ג'שכז)-433 - -432(ויקרא כ, יא) ואיש אשר ישכב את אשת אביו ערות אביו גלה מות יומתו שניהם דמיהם בם
3328 (ג'שכח)-432 - -431(ויקרא כ, יב) ואיש אשר ישכב את כלתו מות יומתו שניהם תבל עשו דמיהם בם
3329 (ג'שכט)-431 - -430(ויקרא כ, יג) ואיש אשר ישכב את זכר משכבי אשה תועבה עשו שניהם מות יומתו דמיהם בם
3330 (ג'של)-430 - -429(ויקרא כ, יד) ואיש אשר יקח את אשה ואת אמה זמה הוא באש ישרפו אתו ואתהן ולא תהיה זמה בתוככם
3331 (ג'שלא)-429 - -428(ויקרא כ, טו) ואיש אשר יתן שכבתו בבהמה מות יומת ואת הבהמה תהרגו
3332 (ג'שלב)-428 - -427(ויקרא כ, טז) ואשה אשר תקרב אל כל בהמה לרבעה אתה והרגת את האשה ואת הבהמה מות יומתו דמיהם בם
3333 (ג'שלג)-427 - -426(ויקרא כ, יז) ואיש אשר יקח את אחתו בת אביו או בת אמו וראה את ערותה והיא תראה את ערותו חסד הוא ונכרתו לעיני בני עמם ערות אחתו גלה עונו ישא
3334 (ג'שלד)-426 - -425(ויקרא כ, יח) ואיש אשר ישכב את אשה דוה וגלה את ערותה את מקרה הערה והוא גלתה את מקור דמיה ונכרתו שניהם מקרב עמם
3335 (ג'שלה)-425 - -424(ויקרא כ, יט) וערות אחות אמך ואחות אביך לא תגלה כי את שארו הערה עונם ישאו
3336 (ג'שלו)-424 - -423(ויקרא כ, כ) ואיש אשר ישכב את דדתו ערות דדו גלה חטאם ישאו ערירים ימתו
3337 (ג'שלז)-423 - -422(ויקרא כ, כא) ואיש אשר יקח את אשת אחיו נדה הוא ערות אחיו גלה ערירים יהיו
3338 (ג'שלח)-422 - -421(ויקרא כ, כב) ושמרתם את כל חקתי ואת כל משפטי ועשיתם אתם ולא תקיא אתכם הארץ אשר אני מביא אתכם שמה לשבת בה
3339 (ג'שלט)-421 - -420(ויקרא כ, כג) ולא תלכו בחקת הגוי אשר אני משלח מפניכם כי את כל אלה עשו ואקץ בם
3340 (ג'שמ)-420 - -419(ויקרא כ, כד) ואמר לכם אתם תירשו את אדמתם ואני אתננה לכם לרשת אתה ארץ זבת חלב ודבש אני יהוה אלהיכם אשר הבדלתי אתכם מן העמים
3341 (ג'שמא)-419 - -418(ויקרא כ, כה) והבדלתם בין הבהמה הטהרה לטמאה ובין העוף הטמא לטהר ולא תשקצו את נפשתיכם בבהמה ובעוף ובכל אשר תרמש האדמה אשר הבדלתי לכם לטמא
3342 (ג'שמב)-418 - -417(ויקרא כ, כו) והייתם לי קדשים כי קדוש אני יהוה ואבדל אתכם מן העמים להיות לי
3343 (ג'שמג)-417 - -416(ויקרא כ, כז) ואיש או אשה כי יהיה בהם אוב או ידעני מות יומתו באבן ירגמו אתם דמיהם בם
3344 (ג'שמד)-416 - -415(ויקרא כא, א) ויאמר יהוה אל משה אמר אל הכהנים בני אהרן ואמרת אלהם לנפש לא יטמא בעמיו
3345 (ג'שמה)-415 - -414(ויקרא כא, ב) כי אם לשארו הקרב אליו לאמו ולאביו ולבנו ולבתו ולאחיו
3346 (ג'שמו)-414 - -413(ויקרא כא, ג) ולאחתו הבתולה הקרובה אליו אשר לא היתה לאיש לה יטמא
3347 (ג'שמז)-413 - -412(ויקרא כא, ד) לא יטמא בעל בעמיו להחלו
3348 (ג'שמח)-412 - -411(ויקרא כא, ה) לא יקרחה קרחה בראשם ופאת זקנם לא יגלחו ובבשרם לא ישרטו שרטת
3349 (ג'שמט)-411 - -410(ויקרא כא, ו) קדשים יהיו לאלהיהם ולא יחללו שם אלהיהם כי את אשי יהוה לחם אלהיהם הם מקריבם והיו קדש
3350 (ג'שנ)-410 - -409(ויקרא כא, ז) אשה זנה וחללה לא יקחו ואשה גרושה מאישה לא יקחו כי קדש הוא לאלהיו
3351 (ג'שנא)-409 - -408(ויקרא כא, ח) וקדשתו כי את לחם אלהיך הוא מקריב קדש יהיה לך כי קדוש אני יהוה מקדשכם
3352 (ג'שנב)-408 - -407(ויקרא כא, ט) ובת איש כהן כי תחל לזנות את אביה היא מחללת באש תשרף
3353 (ג'שנג)-407 - -406(ויקרא כא, י) והכהן הגדול מאחיו אשר יוצק על ראשו שמן המשחה ומלא את ידו ללבש את הבגדים את ראשו לא יפרע ובגדיו לא יפרם
3354 (ג'שנד)-406 - -405(ויקרא כא, יא) ועל כל נפשת מת לא יבא לאביו ולאמו לא יטמא
3355 (ג'שנה)-405 - -404(ויקרא כא, יב) ומן המקדש לא יצא ולא יחלל את מקדש אלהיו כי נזר שמן משחת אלהיו עליו אני יהוה
3356 (ג'שנו)-404 - -403(ויקרא כא, יג) והוא אשה בבתוליה יקח
3357 (ג'שנז)-403 - -402(ויקרא כא, יד) אלמנה וגרושה וחללה זנה את אלה לא יקח כי אם בתולה מעמיו יקח אשה
3358 (ג'שנח)-402 - -401(ויקרא כא, טו) ולא יחלל זרעו בעמיו כי אני יהוה מקדשו
3359 (ג'שנט)-401 - -400(ויקרא כא, טז) וידבר יהוה אל משה לאמר
3360 (ג'שס)-400 - -399(ויקרא כא, יז) דבר אל אהרן לאמר איש מזרעך לדרתם אשר יהיה בו מום לא יקרב להקריב לחם אלהיו
3361 (ג'שסא)-399 - -398(ויקרא כא, יח) כי כל איש אשר בו מום לא יקרב איש עור או פסח או חרם או שרוע
3362 (ג'שסב)-398 - -397(ויקרא כא, יט) או איש אשר יהיה בו שבר רגל או שבר יד
3363 (ג'שסג)-397 - -396(ויקרא כא, כ) או גבן או דק או תבלל בעינו או גרב או ילפת או מרוח אשך
3364 (ג'שסד)-396 - -395(ויקרא כא, כא) כל איש אשר בו מום מזרע אהרן הכהן לא יגש להקריב את אשי יהוה מום בו את לחם אלהיו לא יגש להקריב
3365 (ג'שסה)-395 - -394(ויקרא כא, כב) לחם אלהיו מקדשי הקדשים ומן הקדשים יאכל
3366 (ג'שסו)-394 - -393(ויקרא כא, כג) אך אל הפרכת לא יבא ואל המזבח לא יגש כי מום בו ולא יחלל את מקדשי כי אני יהוה מקדשם
3367 (ג'שסז)-393 - -392(ויקרא כא, כד) וידבר משה אל אהרן ואל בניו ואל כל בני ישראל
3368 (ג'שסח)-392 - -391(ויקרא כב, א) וידבר יהוה אל משה לאמר
3369 (ג'שסט)-391 - -390(ויקרא כב, ב) דבר אל אהרן ואל בניו וינזרו מקדשי בני ישראל ולא יחללו את שם קדשי אשר הם מקדשים לי אני יהוה
3370 (ג'שע)-390 - -389(ויקרא כב, ג) אמר אלהם לדרתיכם כל איש אשר יקרב מכל זרעכם אל הקדשים אשר יקדישו בני ישראל ליהוה וטמאתו עליו ונכרתה הנפש ההוא מלפני אני יהוה
3371 (ג'שעא)-389 - -388(ויקרא כב, ד) איש איש מזרע אהרן והוא צרוע או זב בקדשים לא יאכל עד אשר יטהר והנגע בכל טמא נפש או איש אשר תצא ממנו שכבת זרע
3372 (ג'שעב)-388 - -387(ויקרא כב, ה) או איש אשר יגע בכל שרץ אשר יטמא לו או באדם אשר יטמא לו לכל טמאתו
3373 (ג'שעג)-387 - -386(ויקרא כב, ו) נפש אשר תגע בו וטמאה עד הערב ולא יאכל מן הקדשים כי אם רחץ בשרו במים
3374 (ג'שעד)-386 - -385(ויקרא כב, ז) ובא השמש וטהר ואחר יאכל מן הקדשים כי לחמו הוא
3375 (ג'שעה)-385 - -384(ויקרא כב, ח) נבלה וטרפה לא יאכל לטמאה בה אני יהוה
3376 (ג'שעו)-384 - -383(ויקרא כב, ט) ושמרו את משמרתי ולא ישאו עליו חטא ומתו בו כי יחללהו אני יהוה מקדשם
3377 (ג'שעז)-383 - -382(ויקרא כב, י) וכל זר לא יאכל קדש תושב כהן ושכיר לא יאכל קדש
3378 (ג'שעח)-382 - -381(ויקרא כב, יא) וכהן כי יקנה נפש קנין כספו הוא יאכל בו ויליד ביתו הם יאכלו בלחמו
3379 (ג'שעט)-381 - -380(ויקרא כב, יב) ובת כהן כי תהיה לאיש זר הוא בתרומת הקדשים לא תאכל
3380 (ג'שפ)-380 - -379(ויקרא כב, יג) ובת כהן כי תהיה אלמנה וגרושה וזרע אין לה ושבה אל בית אביה כנעוריה מלחם אביה תאכל וכל זר לא יאכל בו
3381 (ג'שפא)-379 - -378(ויקרא כב, יד) ואיש כי יאכל קדש בשגגה ויסף חמשיתו עליו ונתן לכהן את הקדש
3382 (ג'שפב)-378 - -377(ויקרא כב, טו) ולא יחללו את קדשי בני ישראל את אשר ירימו ליהוה
3383 (ג'שפג)-377 - -376(ויקרא כב, טז) והשיאו אותם עון אשמה באכלם את קדשיהם כי אני יהוה מקדשם
3384 (ג'שפד)-376 - -375(ויקרא כב, יז) וידבר יהוה אל משה לאמר
3385 (ג'שפה)-375 - -374(ויקרא כב, יח) דבר אל אהרן ואל בניו ואל כל בני ישראל ואמרת אלהם איש איש מבית ישראל ומן הגר בישראל אשר יקריב קרבנו לכל נדריהם ולכל נדבותם אשר יקריבו ליהוה לעלה
3386 (ג'שפו)-374 - -373(ויקרא כב, יט) לרצנכם תמים זכר בבקר בכשבים ובעזים
3387 (ג'שפז)-373 - -372(ויקרא כב, כ) כל אשר בו מום לא תקריבו כי לא לרצון יהיה לכם
3388 (ג'שפח)-372 - -371(ויקרא כב, כא) ואיש כי יקריב זבח שלמים ליהוה לפלא נדר או לנדבה בבקר או בצאן תמים יהיה לרצון כל מום לא יהיה בו
3389 (ג'שפט)-371 - -370(ויקרא כב, כב) עורת או שבור או חרוץ או יבלת או גרב או ילפת לא תקריבו אלה ליהוה ואשה לא תתנו מהם על המזבח ליהוה
3390 (ג'שצ)-370 - -369(ויקרא כב, כג) ושור ושה שרוע וקלוט נדבה תעשה אתו ולנדר לא ירצה
3391 (ג'שצא)-369 - -368(ויקרא כב, כד) ומעוך וכתות ונתוק וכרות לא תקריבו ליהוה ובארצכם לא תעשו
3392 (ג'שצב)-368 - -367(ויקרא כב, כה) ומיד בן נכר לא תקריבו את לחם אלהיכם מכל אלה כי משחתם בהם מום בם לא ירצו לכם
3393 (ג'שצג)-367 - -366(ויקרא כב, כו) וידבר יהוה אל משה לאמר
3394 (ג'שצד)-366 - -365(ויקרא כב, כז) שור או כשב או עז כי יולד והיה שבעת ימים תחת אמו ומיום השמיני והלאה ירצה לקרבן אשה ליהוה
3395 (ג'שצה)-365 - -364(ויקרא כב, כח) ושור או שה אתו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד
3396 (ג'שצו)-364 - -363(ויקרא כב, כט) וכי תזבחו זבח תודה ליהוה לרצנכם תזבחו
3397 (ג'שצז)-363 - -362(ויקרא כב, ל) ביום ההוא יאכל לא תותירו ממנו עד בקר אני יהוה
3398 (ג'שצח)-362 - -361(ויקרא כב, לא) ושמרתם מצותי ועשיתם אתם אני יהוה
3399 (ג'שצט)-361 - -360(ויקרא כב, לב) ולא תחללו את שם קדשי ונקדשתי בתוך בני ישראל אני יהוה מקדשכם
3400 (ג'ת)-360 - -359(ויקרא כב, לג) המוציא אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלהים אני יהוה
3401 (ג'תא)-359 - -358(ויקרא כג, א) וידבר יהוה אל משה לאמר
3402 (ג'תב)-358 - -357(ויקרא כג, ב) דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם מועדי יהוה אשר תקראו אתם מקראי קדש אלה הם מועדי
3403 (ג'תג)-357 - -356(ויקרא כג, ג) ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי שבת שבתון מקרא קדש כל מלאכה לא תעשו שבת הוא ליהוה בכל מושבתיכם
3404 (ג'תד)-356 - -355(ויקרא כג, ד) אלה מועדי יהוה מקראי קדש אשר תקראו אתם במועדם
3405 (ג'תה)-355 - -354(ויקרא כג, ה) בחדש הראשון בארבעה עשר לחדש בין הערבים פסח ליהוה
3406 (ג'תו)-354 - -353(ויקרא כג, ו) ובחמשה עשר יום לחדש הזה חג המצות ליהוה שבעת ימים מצות תאכלו
3407 (ג'תז)-353 - -352(ויקרא כג, ז) ביום הראשון מקרא קדש יהיה לכם כל מלאכת עבדה לא תעשו
3408 (ג'תח)-352 - -351(ויקרא כג, ח) והקרבתם אשה ליהוה שבעת ימים ביום השביעי מקרא קדש כל מלאכת עבדה לא תעשו
3409 (ג'תט)-351 - -350(ויקרא כג, ט) וידבר יהוה אל משה לאמר
3410 (ג'תי)-350 - -349(ויקרא כג, י) דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם כי תבאו אל הארץ אשר אני נתן לכם וקצרתם את קצירה והבאתם את עמר ראשית קצירכם אל הכהן
3411 (ג'תיא)-349 - -348(ויקרא כג, יא) והניף את העמר לפני יהוה לרצנכם ממחרת השבת יניפנו הכהן
3412 (ג'תיב)-348 - -347(ויקרא כג, יב) ועשיתם ביום הניפכם את העמר כבש תמים בן שנתו לעלה ליהוה
3413 (ג'תיג)-347 - -346(ויקרא כג, יג) ומנחתו שני עשרנים סלת בלולה בשמן אשה ליהוה ריח ניחח ונסכה יין רביעת ההין
3414 (ג'תיד)-346 - -345(ויקרא כג, יד) ולחם וקלי וכרמל לא תאכלו עד עצם היום הזה עד הביאכם את קרבן אלהיכם חקת עולם לדרתיכם בכל משבתיכם
3415 (ג'תיה)-345 - -344(ויקרא כג, טו) וספרתם לכם ממחרת השבת מיום הביאכם את עמר התנופה שבע שבתות תמימת תהיינה
3416 (ג'תיו)-344 - -343(ויקרא כג, טז) עד ממחרת השבת השביעת תספרו חמשים יום והקרבתם מנחה חדשה ליהוה
3417 (ג'תיז)-343 - -342(ויקרא כג, יז) ממושבתיכם תביאו לחם תנופה שתים שני עשרנים סלת תהיינה חמץ תאפינה בכורים ליהוה
3418 (ג'תיח)-342 - -341(ויקרא כג, יח) והקרבתם על הלחם שבעת כבשים תמימם בני שנה ופר בן בקר אחד ואילם שנים יהיו עלה ליהוה ומנחתם ונסכיהם אשה ריח ניחח ליהוה
3419 (ג'תיט)-341 - -340(ויקרא כג, יט) ועשיתם שעיר עזים אחד לחטאת ושני כבשים בני שנה לזבח שלמים
3420 (ג'תכ)-340 - -339(ויקרא כג, כ) והניף הכהן אתם על לחם הבכרים תנופה לפני יהוה על שני כבשים קדש יהיו ליהוה לכהן
3421 (ג'תכא)-339 - -338(ויקרא כג, כא) וקראתם בעצם היום הזה מקרא קדש יהיה לכם כל מלאכת עבדה לא תעשו חקת עולם בכל מושבתיכם לדרתיכם
3422 (ג'תכב)-338 - -337(ויקרא כג, כב) ובקצרכם את קציר ארצכם לא תכלה פאת שדך בקצרך ולקט קצירך לא תלקט לעני ולגר תעזב אתם אני יהוה אלהיכם
3423 (ג'תכג)-337 - -336(ויקרא כג, כג) וידבר יהוה אל משה לאמר
3424 (ג'תכד)-336 - -335(ויקרא כג, כד) דבר אל בני ישראל לאמר בחדש השביעי באחד לחדש יהיה לכם שבתון זכרון תרועה מקרא קדש
3425 (ג'תכה)-335 - -334(ויקרא כג, כה) כל מלאכת עבדה לא תעשו והקרבתם אשה ליהוה
3426 (ג'תכו)-334 - -333(ויקרא כג, כו) וידבר יהוה אל משה לאמר
3427 (ג'תכז)-333 - -332(ויקרא כג, כז) אך בעשור לחדש השביעי הזה יום הכפרים הוא מקרא קדש יהיה לכם ועניתם את נפשתיכם והקרבתם אשה ליהוה
3428 (ג'תכח)-332 - -331(ויקרא כג, כח) וכל מלאכה לא תעשו בעצם היום הזה כי יום כפרים הוא לכפר עליכם לפני יהוה אלהיכם
3429 (ג'תכט)-331 - -330(ויקרא כג, כט) כי כל הנפש אשר לא תענה בעצם היום הזה ונכרתה מעמיה
3430 (ג'תל)-330 - -329(ויקרא כג, ל) וכל הנפש אשר תעשה כל מלאכה בעצם היום הזה והאבדתי את הנפש ההוא מקרב עמה
3431 (ג'תלא)-329 - -328(ויקרא כג, לא) כל מלאכה לא תעשו חקת עולם לדרתיכם בכל משבתיכם
3432 (ג'תלב)-328 - -327(ויקרא כג, לב) שבת שבתון הוא לכם ועניתם את נפשתיכם בתשעה לחדש בערב מערב עד ערב תשבתו שבתכם
3433 (ג'תלג)-327 - -326(ויקרא כג, לג) וידבר יהוה אל משה לאמר
3434 (ג'תלד)-326 - -325(ויקרא כג, לד) דבר אל בני ישראל לאמר בחמשה עשר יום לחדש השביעי הזה חג הסכות שבעת ימים ליהוה
3435 (ג'תלה)-325 - -324(ויקרא כג, לה) ביום הראשון מקרא קדש כל מלאכת עבדה לא תעשו
3436 (ג'תלו)-324 - -323(ויקרא כג, לו) שבעת ימים תקריבו אשה ליהוה ביום השמיני מקרא קדש יהיה לכם והקרבתם אשה ליהוה עצרת הוא כל מלאכת עבדה לא תעשו
3437 (ג'תלז)-323 - -322(ויקרא כג, לז) אלה מועדי יהוה אשר תקראו אתם מקראי קדש להקריב אשה ליהוה עלה ומנחה זבח ונסכים דבר יום ביומו
3438 (ג'תלח)-322 - -321(ויקרא כג, לח) מלבד שבתת יהוה ומלבד מתנותיכם ומלבד כל נדריכם ומלבד כל נדבתיכם אשר תתנו ליהוה
3439 (ג'תלט)-321 - -320(ויקרא כג, לט) אך בחמשה עשר יום לחדש השביעי באספכם את תבואת הארץ תחגו את חג יהוה שבעת ימים ביום הראשון שבתון וביום השמיני שבתון
3440 (ג'תמ)-320 - -319(ויקרא כג, מ) ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר כפת תמרים וענף עץ עבת וערבי נחל ושמחתם לפני יהוה אלהיכם שבעת ימים
3441 (ג'תמא)-319 - -318(ויקרא כג, מא) וחגתם אתו חג ליהוה שבעת ימים בשנה חקת עולם לדרתיכם בחדש השביעי תחגו אתו
3442 (ג'תמב)-318 - -317(ויקרא כג, מב) בסכת תשבו שבעת ימים כל האזרח בישראל ישבו בסכת
3443 (ג'תמג)-317 - -316(ויקרא כג, מג) למען ידעו דרתיכם כי בסכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים אני יהוה אלהיכם
3444 (ג'תמד)-316 - -315(ויקרא כג, מד) וידבר משה את מעדי יהוה אל בני ישראל
3445 (ג'תמה)-315 - -314(ויקרא כד, א) וידבר יהוה אל משה לאמר
3446 (ג'תמו)-314 - -313(ויקרא כד, ב) צו את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור להעלת נר תמיד
3447 (ג'תמז)-313 - -312(ויקרא כד, ג) מחוץ לפרכת העדת באהל מועד יערך אתו אהרן מערב עד בקר לפני יהוה תמיד חקת עולם לדרתיכם
3448 (ג'תמח)-312 - -311(ויקרא כד, ד) על המנרה הטהרה יערך את הנרות לפני יהוה תמיד
3449 (ג'תמט)-311 - -310(ויקרא כד, ה) ולקחת סלת ואפית אתה שתים עשרה חלות שני עשרנים יהיה החלה האחת
3450 (ג'תנ)-310 - -309(ויקרא כד, ו) ושמת אותם שתים מערכות שש המערכת על השלחן הטהר לפני יהוה
3451 (ג'תנא)-309 - -308(ויקרא כד, ז) ונתת על המערכת לבנה זכה והיתה ללחם לאזכרה אשה ליהוה
3452 (ג'תנב)-308 - -307(ויקרא כד, ח) ביום השבת ביום השבת יערכנו לפני יהוה תמיד מאת בני ישראל ברית עולם
3453 (ג'תנג)-307 - -306(ויקרא כד, ט) והיתה לאהרן ולבניו ואכלהו במקום קדש כי קדש קדשים הוא לו מאשי יהוה חק עולם
3454 (ג'תנד)-306 - -305(ויקרא כד, י) ויצא בן אשה ישראלית והוא בן איש מצרי בתוך בני ישראל וינצו במחנה בן הישראלית ואיש הישראלי
3455 (ג'תנה)-305 - -304(ויקרא כד, יא) ויקב בן האשה הישראלית את השם ויקלל ויביאו אתו אל משה ושם אמו שלמית בת דברי למטה דן
3456 (ג'תנו)-304 - -303(ויקרא כד, יב) ויניחהו במשמר לפרש להם על פי יהוה
3457 (ג'תנז)-303 - -302(ויקרא כד, יג) וידבר יהוה אל משה לאמר
3458 (ג'תנח)-302 - -301(ויקרא כד, יד) הוצא את המקלל אל מחוץ למחנה וסמכו כל השמעים את ידיהם על ראשו ורגמו אתו כל העדה
3459 (ג'תנט)-301 - -300(ויקרא כד, טו) ואל בני ישראל תדבר לאמר איש איש כי יקלל אלהיו ונשא חטאו
3460 (ג'תס)-300 - -299(ויקרא כד, טז) ונקב שם יהוה מות יומת רגום ירגמו בו כל העדה כגר כאזרח בנקבו שם יומת
3461 (ג'תסא)-299 - -298(ויקרא כד, יז) ואיש כי יכה כל נפש אדם מות יומת
3462 (ג'תסב)-298 - -297(ויקרא כד, יח) ומכה נפש בהמה ישלמנה נפש תחת נפש
3463 (ג'תסג)-297 - -296(ויקרא כד, יט) ואיש כי יתן מום בעמיתו כאשר עשה כן יעשה לו
3464 (ג'תסד)-296 - -295(ויקרא כד, כ) שבר תחת שבר עין תחת עין שן תחת שן כאשר יתן מום באדם כן ינתן בו
3465 (ג'תסה)-295 - -294(ויקרא כד, כא) ומכה בהמה ישלמנה ומכה אדם יומת
3466 (ג'תסו)-294 - -293(ויקרא כד, כב) משפט אחד יהיה לכם כגר כאזרח יהיה כי אני יהוה אלהיכם
3467 (ג'תסז)-293 - -292(ויקרא כד, כג) וידבר משה אל בני ישראל ויוציאו את המקלל אל מחוץ למחנה וירגמו אתו אבן ובני ישראל עשו כאשר צוה יהוה את משה
3468 (ג'תסח)-292 - -291(ויקרא כה, א) וידבר יהוה אל משה בהר סיני לאמר
3469 (ג'תסט)-291 - -290(ויקרא כה, ב) דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם כי תבאו אל הארץ אשר אני נתן לכם ושבתה הארץ שבת ליהוה
3470 (ג'תע)-290 - -289(ויקרא כה, ג) שש שנים תזרע שדך ושש שנים תזמר כרמך ואספת את תבואתה
3471 (ג'תעא)-289 - -288(ויקרא כה, ד) ובשנה השביעת שבת שבתון יהיה לארץ שבת ליהוה שדך לא תזרע וכרמך לא תזמר
3472 (ג'תעב)-288 - -287(ויקרא כה, ה) את ספיח קצירך לא תקצור ואת ענבי נזירך לא תבצר שנת שבתון יהיה לארץ
3473 (ג'תעג)-287 - -286(ויקרא כה, ו) והיתה שבת הארץ לכם לאכלה לך ולעבדך ולאמתך ולשכירך ולתושבך הגרים עמך
3474 (ג'תעד)-286 - -285(ויקרא כה, ז) ולבהמתך ולחיה אשר בארצך תהיה כל תבואתה לאכל
3475 (ג'תעה)-285 - -284(ויקרא כה, ח) וספרת לך שבע שבתת שנים שבע שנים שבע פעמים והיו לך ימי שבע שבתת השנים תשע וארבעים שנה
3476 (ג'תעו)-284 - -283(ויקרא כה, ט) והעברת שופר תרועה בחדש השבעי בעשור לחדש ביום הכפרים תעבירו שופר בכל ארצכם
3477 (ג'תעז)-283 - -282(ויקרא כה, י) וקדשתם את שנת החמשים שנה וקראתם דרור בארץ לכל ישביה יובל הוא תהיה לכם ושבתם איש אל אחזתו ואיש אל משפחתו תשבו
3478 (ג'תעח)-282 - -281(ויקרא כה, יא) יובל הוא שנת החמשים שנה תהיה לכם לא תזרעו ולא תקצרו את ספיחיה ולא תבצרו את נזריה
3479 (ג'תעט)-281 - -280(ויקרא כה, יב) כי יובל הוא קדש תהיה לכם מן השדה תאכלו את תבואתה
3480 (ג'תפ)-280 - -279(ויקרא כה, יג) בשנת היובל הזאת תשבו איש אל אחזתו
3481 (ג'תפא)-279 - -278(ויקרא כה, יד) וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנה מיד עמיתך אל תונו איש את אחיו
3482 (ג'תפב)-278 - -277(ויקרא כה, טו) במספר שנים אחר היובל תקנה מאת עמיתך במספר שני תבואת ימכר לך
3483 (ג'תפג)-277 - -276(ויקרא כה, טז) לפי רב השנים תרבה מקנתו ולפי מעט השנים תמעיט מקנתו כי מספר תבואת הוא מכר לך
3484 (ג'תפד)-276 - -275(ויקרא כה, יז) ולא תונו איש את עמיתו ויראת מאלהיך כי אני יהוה אלהיכם
3485 (ג'תפה)-275 - -274(ויקרא כה, יח) ועשיתם את חקתי ואת משפטי תשמרו ועשיתם אתם וישבתם על הארץ לבטח
3486 (ג'תפו)-274 - -273(ויקרא כה, יט) ונתנה הארץ פריה ואכלתם לשבע וישבתם לבטח עליה
3487 (ג'תפז)-273 - -272(ויקרא כה, כ) וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעת הן לא נזרע ולא נאסף את תבואתנו
3488 (ג'תפח)-272 - -271(ויקרא כה, כא) וצויתי את ברכתי לכם בשנה הששית ועשת את התבואה לשלש השנים
3489 (ג'תפט)-271 - -270(ויקרא כה, כב) וזרעתם את השנה השמינת ואכלתם מן התבואה ישן עד השנה התשיעת עד בוא תבואתה תאכלו ישן
3490 (ג'תצ)-270 - -269(ויקרא כה, כג) והארץ לא תמכר לצמתת כי לי הארץ כי גרים ותושבים אתם עמדי
3491 (ג'תצא)-269 - -268(ויקרא כה, כד) ובכל ארץ אחזתכם גאלה תתנו לארץ
3492 (ג'תצב)-268 - -267(ויקרא כה, כה) כי ימוך אחיך ומכר מאחזתו ובא גאלו הקרב אליו וגאל את ממכר אחיו
3493 (ג'תצג)-267 - -266(ויקרא כה, כו) ואיש כי לא יהיה לו גאל והשיגה ידו ומצא כדי גאלתו
3494 (ג'תצד)-266 - -265(ויקרא כה, כז) וחשב את שני ממכרו והשיב את העדף לאיש אשר מכר לו ושב לאחזתו
3495 (ג'תצה)-265 - -264(ויקרא כה, כח) ואם לא מצאה ידו די השיב לו והיה ממכרו ביד הקנה אתו עד שנת היובל ויצא ביבל ושב לאחזתו
3496 (ג'תצו)-264 - -263(ויקרא כה, כט) ואיש כי ימכר בית מושב עיר חומה והיתה גאלתו עד תם שנת ממכרו ימים תהיה גאלתו
3497 (ג'תצז)-263 - -262(ויקרא כה, ל) ואם לא יגאל עד מלאת לו שנה תמימה וקם הבית אשר בעיר אשר לא חמה לצמיתת לקנה אתו לדרתיו לא יצא ביבל
3498 (ג'תצח)-262 - -261(ויקרא כה, לא) ובתי החצרים אשר אין להם חמה סביב על שדה הארץ יחשב גאלה תהיה לו וביבל יצא
3499 (ג'תצט)-261 - -260(ויקרא כה, לב) וערי הלוים בתי ערי אחזתם גאלת עולם תהיה ללוים
3500 (ג'תק)-260 - -259(ויקרא כה, לג) ואשר יגאל מן הלוים ויצא ממכר בית ועיר אחזתו ביבל כי בתי ערי הלוים הוא אחזתם בתוך בני ישראל
3501 (ג'תקא)-259 - -258(ויקרא כה, לד) ושדה מגרש עריהם לא ימכר כי אחזת עולם הוא להם
3502 (ג'תקב)-258 - -257(ויקרא כה, לה) וכי ימוך אחיך ומטה ידו עמך והחזקת בו גר ותושב וחי עמך
3503 (ג'תקג)-257 - -256(ויקרא כה, לו) אל תקח מאתו נשך ותרבית ויראת מאלהיך וחי אחיך עמך
3504 (ג'תקד)-256 - -255(ויקרא כה, לז) את כספך לא תתן לו בנשך ובמרבית לא תתן אכלך
3505 (ג'תקה)-255 - -254(ויקרא כה, לח) אני יהוה אלהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים לתת לכם את ארץ כנען להיות לכם לאלהים
3506 (ג'תקו)-254 - -253(ויקרא כה, לט) וכי ימוך אחיך עמך ונמכר לך לא תעבד בו עבדת עבד
3507 (ג'תקז)-253 - -252(ויקרא כה, מ) כשכיר כתושב יהיה עמך עד שנת היבל יעבד עמך
3508 (ג'תקח)-252 - -251(ויקרא כה, מא) ויצא מעמך הוא ובניו עמו ושב אל משפחתו ואל אחזת אבתיו ישוב
3509 (ג'תקט)-251 - -250(ויקרא כה, מב) כי עבדי הם אשר הוצאתי אתם מארץ מצרים לא ימכרו ממכרת עבד
3510 (ג'תקי)-250 - -249(ויקרא כה, מג) לא תרדה בו בפרך ויראת מאלהיך
3511 (ג'תקיא)-249 - -248(ויקרא כה, מד) ועבדך ואמתך אשר יהיו לך מאת הגוים אשר סביבתיכם מהם תקנו עבד ואמה
3512 (ג'תקיב)-248 - -247(ויקרא כה, מה) וגם מבני התושבים הגרים עמכם מהם תקנו וממשפחתם אשר עמכם אשר הולידו בארצכם והיו לכם לאחזה
3513 (ג'תקיג)-247 - -246(ויקרא כה, מו) והתנחלתם אתם לבניכם אחריכם לרשת אחזה לעלם בהם תעבדו ובאחיכם בני ישראל איש באחיו לא תרדה בו בפרך
3514 (ג'תקיד)-246 - -245(ויקרא כה, מז) וכי תשיג יד גר ותושב עמך ומך אחיך עמו ונמכר לגר תושב עמך או לעקר משפחת גר
3515 (ג'תקיה)-245 - -244(ויקרא כה, מח) אחרי נמכר גאלה תהיה לו אחד מאחיו יגאלנו
3516 (ג'תקיו)-244 - -243(ויקרא כה, מט) או דדו או בן דדו יגאלנו או משאר בשרו ממשפחתו יגאלנו או השיגה ידו ונגאל
3517 (ג'תקיז)-243 - -242(ויקרא כה, נ) וחשב עם קנהו משנת המכרו לו עד שנת היבל והיה כסף ממכרו במספר שנים כימי שכיר יהיה עמו
3518 (ג'תקיח)-242 - -241(ויקרא כה, נא) אם עוד רבות בשנים לפיהן ישיב גאלתו מכסף מקנתו
3519 (ג'תקיט)-241 - -240(ויקרא כה, נב) ואם מעט נשאר בשנים עד שנת היבל וחשב לו כפי שניו ישיב את גאלתו
3520 (ג'תקכ)-240 - -239(ויקרא כה, נג) כשכיר שנה בשנה יהיה עמו לא ירדנו בפרך לעיניך
3521 (ג'תקכא)-239 - -238(ויקרא כה, נד) ואם לא יגאל באלה ויצא בשנת היבל הוא ובניו עמו
3522 (ג'תקכב)-238 - -237(ויקרא כה, נה) כי לי בני ישראל עבדים עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים אני יהוה אלהיכם
3523 (ג'תקכג)-237 - -236(ויקרא כו, א) לא תעשו לכם אלילם ופסל ומצבה לא תקימו לכם ואבן משכית לא תתנו בארצכם להשתחות עליה כי אני יהוה אלהיכם
3524 (ג'תקכד)-236 - -235(ויקרא כו, ב) את שבתתי תשמרו ומקדשי תיראו אני יהוה
3525 (ג'תקכה)-235 - -234(ויקרא כו, ג) אם בחקתי תלכו ואת מצותי תשמרו ועשיתם אתם
3526 (ג'תקכו)-234 - -233(ויקרא כו, ד) ונתתי גשמיכם בעתם ונתנה הארץ יבולה ועץ השדה יתן פריו
3527 (ג'תקכז)-233 - -232(ויקרא כו, ה) והשיג לכם דיש את בציר ובציר ישיג את זרע ואכלתם לחמכם לשבע וישבתם לבטח בארצכם
3528 (ג'תקכח)-232 - -231(ויקרא כו, ו) ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד והשבתי חיה רעה מן הארץ וחרב לא תעבר בארצכם
3529 (ג'תקכט)-231 - -230(ויקרא כו, ז) ורדפתם את איביכם ונפלו לפניכם לחרב
3530 (ג'תקל)-230 - -229(ויקרא כו, ח) ורדפו מכם חמשה מאה ומאה מכם רבבה ירדפו ונפלו איביכם לפניכם לחרב
3531 (ג'תקלא)-229 - -228(ויקרא כו, ט) ופניתי אליכם והפריתי אתכם והרביתי אתכם והקימתי את בריתי אתכם
3532 (ג'תקלב)-228 - -227(ויקרא כו, י) ואכלתם ישן נושן וישן מפני חדש תוציאו
3533 (ג'תקלג)-227 - -226(ויקרא כו, יא) ונתתי משכני בתוככם ולא תגעל נפשי אתכם
3534 (ג'תקלד)-226 - -225(ויקרא כו, יב) והתהלכתי בתוככם והייתי לכם לאלהים ואתם תהיו לי לעם
3535 (ג'תקלה)-225 - -224(ויקרא כו, יג) אני יהוה אלהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים מהית להם עבדים ואשבר מטת עלכם ואולך אתכם קוממיות
3536 (ג'תקלו)-224 - -223(ויקרא כו, יד) ואם לא תשמעו לי ולא תעשו את כל המצות האלה
3537 (ג'תקלז)-223 - -222(ויקרא כו, טו) ואם בחקתי תמאסו ואם את משפטי תגעל נפשכם לבלתי עשות את כל מצותי להפרכם את בריתי
3538 (ג'תקלח)-222 - -221(ויקרא כו, טז) אף אני אעשה זאת לכם והפקדתי עליכם בהלה את השחפת ואת הקדחת מכלות עינים ומדיבת נפש וזרעתם לריק זרעכם ואכלהו איביכם
3539 (ג'תקלט)-221 - -220(ויקרא כו, יז) ונתתי פני בכם ונגפתם לפני איביכם ורדו בכם שנאיכם ונסתם ואין רדף אתכם
3540 (ג'תקמ)-220 - -219(ויקרא כו, יח) ואם עד אלה לא תשמעו לי ויספתי ליסרה אתכם שבע על חטאתיכם
3541 (ג'תקמא)-219 - -218(ויקרא כו, יט) ושברתי את גאון עזכם ונתתי את שמיכם כברזל ואת ארצכם כנחשה
3542 (ג'תקמב)-218 - -217(ויקרא כו, כ) ותם לריק כחכם ולא תתן ארצכם את יבולה ועץ הארץ לא יתן פריו
3543 (ג'תקמג)-217 - -216(ויקרא כו, כא) ואם תלכו עמי קרי ולא תאבו לשמע לי ויספתי עליכם מכה שבע כחטאתיכם
3544 (ג'תקמד)-216 - -215(ויקרא כו, כב) והשלחתי בכם את חית השדה ושכלה אתכם והכריתה את בהמתכם והמעיטה אתכם ונשמו דרכיכם
3545 (ג'תקמה)-215 - -214(ויקרא כו, כג) ואם באלה לא תוסרו לי והלכתם עמי קרי
3546 (ג'תקמו)-214 - -213(ויקרא כו, כד) והלכתי אף אני עמכם בקרי והכיתי אתכם גם אני שבע על חטאתיכם
3547 (ג'תקמז)-213 - -212(ויקרא כו, כה) והבאתי עליכם חרב נקמת נקם ברית ונאספתם אל עריכם ושלחתי דבר בתוככם ונתתם ביד אויב
3548 (ג'תקמח)-212 - -211(ויקרא כו, כו) בשברי לכם מטה לחם ואפו עשר נשים לחמכם בתנור אחד והשיבו לחמכם במשקל ואכלתם ולא תשבעו
3549 (ג'תקמט)-211 - -210(ויקרא כו, כז) ואם בזאת לא תשמעו לי והלכתם עמי בקרי
3550 (ג'תקנ)-210 - -209(ויקרא כו, כח) והלכתי עמכם בחמת קרי ויסרתי אתכם אף אני שבע על חטאתיכם
3551 (ג'תקנא)-209 - -208(ויקרא כו, כט) ואכלתם בשר בניכם ובשר בנתיכם תאכלו
3552 (ג'תקנב)-208 - -207(ויקרא כו, ל) והשמדתי את במתיכם והכרתי את חמניכם ונתתי את פגריכם על פגרי גלוליכם וגעלה נפשי אתכם
3553 (ג'תקנג)-207 - -206(ויקרא כו, לא) ונתתי את עריכם חרבה והשמותי את מקדשיכם ולא אריח בריח ניחחכם
3554 (ג'תקנד)-206 - -205(ויקרא כו, לב) והשמתי אני את הארץ ושממו עליה איביכם הישבים בה
3555 (ג'תקנה)-205 - -204(ויקרא כו, לג) ואתכם אזרה בגוים והריקתי אחריכם חרב והיתה ארצכם שממה ועריכם יהיו חרבה
3556 (ג'תקנו)-204 - -203(ויקרא כו, לד) אז תרצה הארץ את שבתתיה כל ימי השמה ואתם בארץ איביכם אז תשבת הארץ והרצת את שבתתיה
3557 (ג'תקנז)-203 - -202(ויקרא כו, לה) כל ימי השמה תשבת את אשר לא שבתה בשבתתיכם בשבתכם עליה
3558 (ג'תקנח)-202 - -201(ויקרא כו, לו) והנשארים בכם והבאתי מרך בלבבם בארצת איביהם ורדף אתם קול עלה נדף ונסו מנסת חרב ונפלו ואין רדף
3559 (ג'תקנט)-201 - -200(ויקרא כו, לז) וכשלו איש באחיו כמפני חרב ורדף אין ולא תהיה לכם תקומה לפני איביכם
3560 (ג'תקס)-200 - -199(ויקרא כו, לח) ואבדתם בגוים ואכלה אתכם ארץ איביכם
3561 (ג'תקסא)-199 - -198(ויקרא כו, לט) והנשארים בכם ימקו בעונם בארצת איביכם ואף בעונת אבתם אתם ימקו
3562 (ג'תקסב)-198 - -197(ויקרא כו, מ) והתודו את עונם ואת עון אבתם במעלם אשר מעלו בי ואף אשר הלכו עמי בקרי
3563 (ג'תקסג)-197 - -196(ויקרא כו, מא) אף אני אלך עמם בקרי והבאתי אתם בארץ איביהם או אז יכנע לבבם הערל ואז ירצו את עונם
3564 (ג'תקסד)-196 - -195(ויקרא כו, מב) וזכרתי את בריתי יעקוב ואף את בריתי יצחק ואף את בריתי אברהם אזכר והארץ אזכר
3565 (ג'תקסה)-195 - -194(ויקרא כו, מג) והארץ תעזב מהם ותרץ את שבתתיה בהשמה מהם והם ירצו את עונם יען וביען במשפטי מאסו ואת חקתי געלה נפשם
3566 (ג'תקסו)-194 - -193(ויקרא כו, מד) ואף גם זאת בהיותם בארץ איביהם לא מאסתים ולא געלתים לכלתם להפר בריתי אתם כי אני יהוה אלהיהם
3567 (ג'תקסז)-193 - -192(ויקרא כו, מה) וזכרתי להם ברית ראשנים אשר הוצאתי אתם מארץ מצרים לעיני הגוים להיות להם לאלהים אני יהוה
3568 (ג'תקסח)-192 - -191(ויקרא כו, מו) אלה החקים והמשפטים והתורת אשר נתן יהוה בינו ובין בני ישראל בהר סיני ביד משה
3569 (ג'תקסט)-191 - -190(ויקרא כז, א) וידבר יהוה אל משה לאמר
3570 (ג'תקע)-190 - -189(ויקרא כז, ב) דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם איש כי יפלא נדר בערכך נפשת ליהוה
3571 (ג'תקעא)-189 - -188(ויקרא כז, ג) והיה ערכך הזכר מבן עשרים שנה ועד בן ששים שנה והיה ערכך חמשים שקל כסף בשקל הקדש
3572 (ג'תקעב)-188 - -187(ויקרא כז, ד) ואם נקבה הוא והיה ערכך שלשים שקל
3573 (ג'תקעג)-187 - -186(ויקרא כז, ה) ואם מבן חמש שנים ועד בן עשרים שנה והיה ערכך הזכר עשרים שקלים ולנקבה עשרת שקלים
3574 (ג'תקעד)-186 - -185(ויקרא כז, ו) ואם מבן חדש ועד בן חמש שנים והיה ערכך הזכר חמשה שקלים כסף ולנקבה ערכך שלשת שקלים כסף
3575 (ג'תקעה)-185 - -184(ויקרא כז, ז) ואם מבן ששים שנה ומעלה אם זכר והיה ערכך חמשה עשר שקל ולנקבה עשרה שקלים
3576 (ג'תקעו)-184 - -183(ויקרא כז, ח) ואם מך הוא מערכך והעמידו לפני הכהן והעריך אתו הכהן על פי אשר תשיג יד הנדר יעריכנו הכהן
3577 (ג'תקעז)-183 - -182(ויקרא כז, ט) ואם בהמה אשר יקריבו ממנה קרבן ליהוה כל אשר יתן ממנו ליהוה יהיה קדש
3578 (ג'תקעח)-182 - -181(ויקרא כז, י) לא יחליפנו ולא ימיר אתו טוב ברע או רע בטוב ואם המר ימיר בהמה בבהמה והיה הוא ותמורתו יהיה קדש
3579 (ג'תקעט)-181 - -180(ויקרא כז, יא) ואם כל בהמה טמאה אשר לא יקריבו ממנה קרבן ליהוה והעמיד את הבהמה לפני הכהן
3580 (ג'תקפ)-180 - -179(ויקרא כז, יב) והעריך הכהן אתה בין טוב ובין רע כערכך הכהן כן יהיה
3581 (ג'תקפא)-179 - -178(ויקרא כז, יג) ואם גאל יגאלנה ויסף חמישתו על ערכך
3582 (ג'תקפב)-178 - -177(ויקרא כז, יד) ואיש כי יקדש את ביתו קדש ליהוה והעריכו הכהן בין טוב ובין רע כאשר יעריך אתו הכהן כן יקום
3583 (ג'תקפג)-177 - -176(ויקרא כז, טו) ואם המקדיש יגאל את ביתו ויסף חמישית כסף ערכך עליו והיה לו
3584 (ג'תקפד)-176 - -175(ויקרא כז, טז) ואם משדה אחזתו יקדיש איש ליהוה והיה ערכך לפי זרעו זרע חמר שערים בחמשים שקל כסף
3585 (ג'תקפה)-175 - -174(ויקרא כז, יז) אם משנת היבל יקדיש שדהו כערכך יקום
3586 (ג'תקפו)-174 - -173(ויקרא כז, יח) ואם אחר היבל יקדיש שדהו וחשב לו הכהן את הכסף על פי השנים הנותרת עד שנת היבל ונגרע מערכך
3587 (ג'תקפז)-173 - -172(ויקרא כז, יט) ואם גאל יגאל את השדה המקדיש אתו ויסף חמשית כסף ערכך עליו וקם לו
3588 (ג'תקפח)-172 - -171(ויקרא כז, כ) ואם לא יגאל את השדה ואם מכר את השדה לאיש אחר לא יגאל עוד
3589 (ג'תקפט)-171 - -170(ויקרא כז, כא) והיה השדה בצאתו ביבל קדש ליהוה כשדה החרם לכהן תהיה אחזתו
3590 (ג'תקצ)-170 - -169(ויקרא כז, כב) ואם את שדה מקנתו אשר לא משדה אחזתו יקדיש ליהוה
3591 (ג'תקצא)-169 - -168(ויקרא כז, כג) וחשב לו הכהן את מכסת הערכך עד שנת היבל ונתן את הערכך ביום ההוא קדש ליהוה
3592 (ג'תקצב)-168 - -167(ויקרא כז, כד) בשנת היובל ישוב השדה לאשר קנהו מאתו לאשר לו אחזת הארץ
3593 (ג'תקצג)-167 - -166(ויקרא כז, כה) וכל ערכך יהיה בשקל הקדש עשרים גרה יהיה השקל
3594 (ג'תקצד)-166 - -165(ויקרא כז, כו) אך בכור אשר יבכר ליהוה בבהמה לא יקדיש איש אתו אם שור אם שה ליהוה הוא
3595 (ג'תקצה)-165 - -164(ויקרא כז, כז) ואם בבהמה הטמאה ופדה בערכך ויסף חמשתו עליו ואם לא יגאל ונמכר בערכך
3596 (ג'תקצו)-164 - -163(ויקרא כז, כח) אך כל חרם אשר יחרם איש ליהוה מכל אשר לו מאדם ובהמה ומשדה אחזתו לא ימכר ולא יגאל כל חרם קדש קדשים הוא ליהוה
3597 (ג'תקצז)-163 - -162(ויקרא כז, כט) כל חרם אשר יחרם מן האדם לא יפדה מות יומת
3598 (ג'תקצח)-162 - -161(ויקרא כז, ל) וכל מעשר הארץ מזרע הארץ מפרי העץ ליהוה הוא קדש ליהוה
3599 (ג'תקצט)-161 - -160(ויקרא כז, לא) ואם גאל יגאל איש ממעשרו חמשיתו יסף עליו
3600 (ג'תר)-160 - -159(ויקרא כז, לב) וכל מעשר בקר וצאן כל אשר יעבר תחת השבט העשירי יהיה קדש ליהוה
3601 (ג'תרא)-159 - -158(ויקרא כז, לג) לא יבקר בין טוב לרע ולא ימירנו ואם המר ימירנו והיה הוא ותמורתו יהיה קדש לא יגאל
3602 (ג'תרב)-158 - -157(ויקרא כז, לד) אלה המצות אשר צוה יהוה את משה אל בני ישראל בהר סיני
3603 (ג'תרג)-157 - -156(במדבר א, א) וידבר יהוה אל משה במדבר סיני באהל מועד באחד לחדש השני בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים לאמר
3604 (ג'תרד)-156 - -155(במדבר א, ב) שאו את ראש כל עדת בני ישראל למשפחתם לבית אבתם במספר שמות כל זכר לגלגלתם
3605 (ג'תרה)-155 - -154(במדבר א, ג) מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא בישראל תפקדו אתם לצבאתם אתה ואהרן
3606 (ג'תרו)-154 - -153(במדבר א, ד) ואתכם יהיו איש איש למטה איש ראש לבית אבתיו הוא
3607 (ג'תרז)-153 - -152(במדבר א, ה) ואלה שמות האנשים אשר יעמדו אתכם לראובן אליצור בן שדיאור
3608 (ג'תרח)-152 - -151(במדבר א, ו) לשמעון שלמיאל בן צורישדי
3609 (ג'תרט)-151 - -150(במדבר א, ז) ליהודה נחשון בן עמינדב
3610 (ג'תרי)-150 - -149(במדבר א, ח) ליששכר נתנאל בן צוער
3611 (ג'תריא)-149 - -148(במדבר א, ט) לזבולן אליאב בן חלן
3612 (ג'תריב)-148 - -147(במדבר א, י) לבני יוסף לאפרים אלישמע בן עמיהוד למנשה גמליאל בן פדהצור
3613 (ג'תריג)-147 - -146(במדבר א, יא) לבנימן אבידן בן גדעני
3614 (ג'תריד)-146 - -145(במדבר א, יב) לדן אחיעזר בן עמישדי
3615 (ג'תריה)-145 - -144(במדבר א, יג) לאשר פגעיאל בן עכרן
3616 (ג'תריו)-144 - -143(במדבר א, יד) לגד אליסף בן דעואל
3617 (ג'תריז)-143 - -142(במדבר א, טו) לנפתלי אחירע בן עינן
3618 (ג'תריח)-142 - -141(במדבר א, טז) אלה קריאי העדה נשיאי מטות אבותם ראשי אלפי ישראל הם
3619 (ג'תריט)-141 - -140(במדבר א, יז) ויקח משה ואהרן את האנשים האלה אשר נקבו בשמות
3620 (ג'תרכ)-140 - -139(במדבר א, יח) ואת כל העדה הקהילו באחד לחדש השני ויתילדו על משפחתם לבית אבתם במספר שמות מבן עשרים שנה ומעלה לגלגלתם
3621 (ג'תרכא)-139 - -138(במדבר א, יט) כאשר צוה יהוה את משה ויפקדם במדבר סיני
3622 (ג'תרכב)-138 - -137(במדבר א, כ) ויהיו בני ראובן בכר ישראל תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמות לגלגלתם כל זכר מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא
3623 (ג'תרכג)-137 - -136(במדבר א, כא) פקדיהם למטה ראובן ששה וארבעים אלף וחמש מאות
3624 (ג'תרכד)-136 - -135(במדבר א, כב) לבני שמעון תולדתם למשפחתם לבית אבתם פקדיו במספר שמות לגלגלתם כל זכר מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא
3625 (ג'תרכה)-135 - -134(במדבר א, כג) פקדיהם למטה שמעון תשעה וחמשים אלף ושלש מאות
3626 (ג'תרכו)-134 - -133(במדבר א, כד) לבני גד תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמות מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא
3627 (ג'תרכז)-133 - -132(במדבר א, כה) פקדיהם למטה גד חמשה וארבעים אלף ושש מאות וחמשים
3628 (ג'תרכח)-132 - -131(במדבר א, כו) לבני יהודה תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמת מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא
3629 (ג'תרכט)-131 - -130(במדבר א, כז) פקדיהם למטה יהודה ארבעה ושבעים אלף ושש מאות
3630 (ג'תרל)-130 - -129(במדבר א, כח) לבני יששכר תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמת מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא
3631 (ג'תרלא)-129 - -128(במדבר א, כט) פקדיהם למטה יששכר ארבעה וחמשים אלף וארבע מאות
3632 (ג'תרלב)-128 - -127(במדבר א, ל) לבני זבולן תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמת מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא
3633 (ג'תרלג)-127 - -126(במדבר א, לא) פקדיהם למטה זבולן שבעה וחמשים אלף וארבע מאות
3634 (ג'תרלד)-126 - -125(במדבר א, לב) לבני יוסף לבני אפרים תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמת מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא
3635 (ג'תרלה)-125 - -124(במדבר א, לג) פקדיהם למטה אפרים ארבעים אלף וחמש מאות
3636 (ג'תרלו)-124 - -123(במדבר א, לד) לבני מנשה תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמות מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא
3637 (ג'תרלז)-123 - -122(במדבר א, לה) פקדיהם למטה מנשה שנים ושלשים אלף ומאתים
3638 (ג'תרלח)-122 - -121(במדבר א, לו) לבני בנימן תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמת מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא
3639 (ג'תרלט)-121 - -120(במדבר א, לז) פקדיהם למטה בנימן חמשה ושלשים אלף וארבע מאות
3640 (ג'תרמ)-120 - -119(במדבר א, לח) לבני דן תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמת מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא
3641 (ג'תרמא)-119 - -118(במדבר א, לט) פקדיהם למטה דן שנים וששים אלף ושבע מאות
3642 (ג'תרמב)-118 - -117(במדבר א, מ) לבני אשר תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמת מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא
3643 (ג'תרמג)-117 - -116(במדבר א, מא) פקדיהם למטה אשר אחד וארבעים אלף וחמש מאות
3644 (ג'תרמד)-116 - -115(במדבר א, מב) בני נפתלי תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמת מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא
3645 (ג'תרמה)-115 - -114(במדבר א, מג) פקדיהם למטה נפתלי שלשה וחמשים אלף וארבע מאות
3646 (ג'תרמו)-114 - -113(במדבר א, מד) אלה הפקדים אשר פקד משה ואהרן ונשיאי ישראל שנים עשר איש איש אחד לבית אבתיו היו
3647 (ג'תרמז)-113 - -112(במדבר א, מה) ויהיו כל פקודי בני ישראל לבית אבתם מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא בישראל
3648 (ג'תרמח)-112 - -111(במדבר א, מו) ויהיו כל הפקדים שש מאות אלף ושלשת אלפים וחמש מאות וחמשים
3649 (ג'תרמט)-111 - -110(במדבר א, מז) והלוים למטה אבתם לא התפקדו בתוכם
3650 (ג'תרנ)-110 - -109(במדבר א, מח) וידבר יהוה אל משה לאמר
3651 (ג'תרנא)-109 - -108(במדבר א, מט) אך את מטה לוי לא תפקד ואת ראשם לא תשא בתוך בני ישראל
3652 (ג'תרנב)-108 - -107(במדבר א, נ) ואתה הפקד את הלוים על משכן העדת ועל כל כליו ועל כל אשר לו המה ישאו את המשכן ואת כל כליו והם ישרתהו וסביב למשכן יחנו
3653 (ג'תרנג)-107 - -106(במדבר א, נא) ובנסע המשכן יורידו אתו הלוים ובחנת המשכן יקימו אתו הלוים והזר הקרב יומת
3654 (ג'תרנד)-106 - -105(במדבר א, נב) וחנו בני ישראל איש על מחנהו ואיש על דגלו לצבאתם
3655 (ג'תרנה)-105 - -104(במדבר א, נג) והלוים יחנו סביב למשכן העדת ולא יהיה קצף על עדת בני ישראל ושמרו הלוים את משמרת משכן העדות
3656 (ג'תרנו)-104 - -103(במדבר א, נד) ויעשו בני ישראל ככל אשר צוה יהוה את משה כן עשו
3657 (ג'תרנז)-103 - -102(במדבר ב, א) וידבר יהוה אל משה ואל אהרן לאמר
3658 (ג'תרנח)-102 - -101(במדבר ב, ב) איש על דגלו באתת לבית אבתם יחנו בני ישראל מנגד סביב לאהל מועד יחנו
3659 (ג'תרנט)-101 - -100(במדבר ב, ג) והחנים קדמה מזרחה דגל מחנה יהודה לצבאתם ונשיא לבני יהודה נחשון בן עמינדב
3660 (ג'תרס)-100 - -99(במדבר ב, ד) וצבאו ופקדיהם ארבעה ושבעים אלף ושש מאות
3661 (ג'תרסא)-99 - -98(במדבר ב, ה) והחנים עליו מטה יששכר ונשיא לבני יששכר נתנאל בן צוער
3662 (ג'תרסב)-98 - -97(במדבר ב, ו) וצבאו ופקדיו ארבעה וחמשים אלף וארבע מאות
3663 (ג'תרסג)-97 - -96(במדבר ב, ז) מטה זבולן ונשיא לבני זבולן אליאב בן חלן
3664 (ג'תרסד)-96 - -95(במדבר ב, ח) וצבאו ופקדיו שבעה וחמשים אלף וארבע מאות
3665 (ג'תרסה)-95 - -94(במדבר ב, ט) כל הפקדים למחנה יהודה מאת אלף ושמנים אלף וששת אלפים וארבע מאות לצבאתם ראשנה יסעו
3666 (ג'תרסו)-94 - -93(במדבר ב, י) דגל מחנה ראובן תימנה לצבאתם ונשיא לבני ראובן אליצור בן שדיאור
3667 (ג'תרסז)-93 - -92(במדבר ב, יא) וצבאו ופקדיו ששה וארבעים אלף וחמש מאות
3668 (ג'תרסח)-92 - -91(במדבר ב, יב) והחונם עליו מטה שמעון ונשיא לבני שמעון שלמיאל בן צורי שדי
3669 (ג'תרסט)-91 - -90(במדבר ב, יג) וצבאו ופקדיהם תשעה וחמשים אלף ושלש מאות
3670 (ג'תרע)-90 - -89(במדבר ב, יד) ומטה גד ונשיא לבני גד אליסף בן רעואל
3671 (ג'תרעא)-89 - -88(במדבר ב, טו) וצבאו ופקדיהם חמשה וארבעים אלף ושש מאות וחמשים
3672 (ג'תרעב)-88 - -87(במדבר ב, טז) כל הפקדים למחנה ראובן מאת אלף ואחד וחמשים אלף וארבע מאות וחמשים לצבאתם ושנים יסעו
3673 (ג'תרעג)-87 - -86(במדבר ב, יז) ונסע אהל מועד מחנה הלוים בתוך המחנת כאשר יחנו כן יסעו איש על ידו לדגליהם
3674 (ג'תרעד)-86 - -85(במדבר ב, יח) דגל מחנה אפרים לצבאתם ימה ונשיא לבני אפרים אלישמע בן עמיהוד
3675 (ג'תרעה)-85 - -84(במדבר ב, יט) וצבאו ופקדיהם ארבעים אלף וחמש מאות
3676 (ג'תרעו)-84 - -83(במדבר ב, כ) ועליו מטה מנשה ונשיא לבני מנשה גמליאל בן פדהצור
3677 (ג'תרעז)-83 - -82(במדבר ב, כא) וצבאו ופקדיהם שנים ושלשים אלף ומאתים
3678 (ג'תרעח)-82 - -81(במדבר ב, כב) ומטה בנימן ונשיא לבני בנימן אבידן בן גדעני
3679 (ג'תרעט)-81 - -80(במדבר ב, כג) וצבאו ופקדיהם חמשה ושלשים אלף וארבע מאות
3680 (ג'תרפ)-80 - -79(במדבר ב, כד) כל הפקדים למחנה אפרים מאת אלף ושמנת אלפים ומאה לצבאתם ושלשים יסעו
3681 (ג'תרפא)-79 - -78(במדבר ב, כה) דגל מחנה דן צפנה לצבאתם ונשיא לבני דן אחיעזר בן עמישדי
3682 (ג'תרפב)-78 - -77(במדבר ב, כו) וצבאו ופקדיהם שנים וששים אלף ושבע מאות
3683 (ג'תרפג)-77 - -76(במדבר ב, כז) והחנים עליו מטה אשר ונשיא לבני אשר פגעיאל בן עכרן
3684 (ג'תרפד)-76 - -75(במדבר ב, כח) וצבאו ופקדיהם אחד וארבעים אלף וחמש מאות
3685 (ג'תרפה)-75 - -74(במדבר ב, כט) ומטה נפתלי ונשיא לבני נפתלי אחירע בן עינן
3686 (ג'תרפו)-74 - -73(במדבר ב, ל) וצבאו ופקדיהם שלשה וחמשים אלף וארבע מאות
3687 (ג'תרפז)-73 - -72(במדבר ב, לא) כל הפקדים למחנה דן מאת אלף ושבעה וחמשים אלף ושש מאות לאחרנה יסעו לדגליהם
3688 (ג'תרפח)-72 - -71(במדבר ב, לב) אלה פקודי בני ישראל לבית אבתם כל פקודי המחנת לצבאתם שש מאות אלף ושלשת אלפים וחמש מאות וחמשים
3689 (ג'תרפט)-71 - -70(במדבר ב, לג) והלוים לא התפקדו בתוך בני ישראל כאשר צוה יהוה את משה
3690 (ג'תרצ)-70 - -69(במדבר ב, לד) ויעשו בני ישראל ככל אשר צוה יהוה את משה כן חנו לדגליהם וכן נסעו איש למשפחתיו על בית אבתיו
3691 (ג'תרצא)-69 - -68(במדבר ג, א) ואלה תולדת אהרן ומשה ביום דבר יהוה את משה בהר סיני
3692 (ג'תרצב)-68 - -67(במדבר ג, ב) ואלה שמות בני אהרן הבכר נדב ואביהוא אלעזר ואיתמר
3693 (ג'תרצג)-67 - -66(במדבר ג, ג) אלה שמות בני אהרן הכהנים המשחים אשר מלא ידם לכהן
3694 (ג'תרצד)-66 - -65(במדבר ג, ד) וימת נדב ואביהוא לפני יהוה בהקרבם אש זרה לפני יהוה במדבר סיני ובנים לא היו להם ויכהן אלעזר ואיתמר על פני אהרן אביהם
3695 (ג'תרצה)-65 - -64(במדבר ג, ה) וידבר יהוה אל משה לאמר
3696 (ג'תרצו)-64 - -63(במדבר ג, ו) הקרב את מטה לוי והעמדת אתו לפני אהרן הכהן ושרתו אתו
3697 (ג'תרצז)-63 - -62(במדבר ג, ז) ושמרו את משמרתו ואת משמרת כל העדה לפני אהל מועד לעבד את עבדת המשכן
3698 (ג'תרצח)-62 - -61(במדבר ג, ח) ושמרו את כל כלי אהל מועד ואת משמרת בני ישראל לעבד את עבדת המשכן
3699 (ג'תרצט)-61 - -60(במדבר ג, ט) ונתתה את הלוים לאהרן ולבניו נתונם נתונם המה לו מאת בני ישראל
3700 (ג'תש)-60 - -59(במדבר ג, י) ואת אהרן ואת בניו תפקד ושמרו את כהנתם והזר הקרב יומת
3701 (ג'תשא)-59 - -58(במדבר ג, יא) וידבר יהוה אל משה לאמר
3702 (ג'תשב)-58 - -57(במדבר ג, יב) ואני הנה לקחתי את הלוים מתוך בני ישראל תחת כל בכור פטר רחם מבני ישראל והיו לי הלוים
3703 (ג'תשג)-57 - -56(במדבר ג, יג) כי לי כל בכור ביום הכתי כל בכור בארץ מצרים הקדשתי לי כל בכור בישראל מאדם עד בהמה לי יהיו אני יהוה
3704 (ג'תשד)-56 - -55(במדבר ג, יד) וידבר יהוה אל משה במדבר סיני לאמר
3705 (ג'תשה)-55 - -54(במדבר ג, טו) פקד את בני לוי לבית אבתם למשפחתם כל זכר מבן חדש ומעלה תפקדם
3706 (ג'תשו)-54 - -53(במדבר ג, טז) ויפקד אתם משה על פי יהוה כאשר צוה
3707 (ג'תשז)-53 - -52(במדבר ג, יז) ויהיו אלה בני לוי בשמתם גרשון וקהת ומררי
3708 (ג'תשח)-52 - -51(במדבר ג, יח) ואלה שמות בני גרשון למשפחתם לבני ושמעי
3709 (ג'תשט)-51 - -50(במדבר ג, יט) ובני קהת למשפחתם עמרם ויצהר חברון ועזיאל
3710 (ג'תשי)-50 - -49(במדבר ג, כ) ובני מררי למשפחתם מחלי ומושי אלה הם משפחת הלוי לבית אבתם
3711 (ג'תשיא)-49 - -48(במדבר ג, כא) לגרשון משפחת הלבני ומשפחת השמעי אלה הם משפחת הגרשני
3712 (ג'תשיב)-48 - -47(במדבר ג, כב) פקדיהם במספר כל זכר מבן חדש ומעלה פקדיהם שבעת אלפים וחמש מאות
3713 (ג'תשיג)-47 - -46(במדבר ג, כג) משפחת הגרשני אחרי המשכן יחנו ימה
3714 (ג'תשיד)-46 - -45(במדבר ג, כד) ונשיא בית אב לגרשני אליסף בן לאל
3715 (ג'תשיה)-45 - -44(במדבר ג, כה) ומשמרת בני גרשון באהל מועד המשכן והאהל מכסהו ומסך פתח אהל מועד
3716 (ג'תשיו)-44 - -43(במדבר ג, כו) וקלעי החצר ואת מסך פתח החצר אשר על המשכן ועל המזבח סביב ואת מיתריו לכל עבדתו
3717 (ג'תשיז)-43 - -42(במדבר ג, כז) ולקהת משפחת העמרמי ומשפחת היצהרי ומשפחת החברני ומשפחת העזיאלי אלה הם משפחת הקהתי
3718 (ג'תשיח)-42 - -41(במדבר ג, כח) במספר כל זכר מבן חדש ומעלה שמנת אלפים ושש מאות שמרי משמרת הקדש
3719 (ג'תשיט)-41 - -40(במדבר ג, כט) משפחת בני קהת יחנו על ירך המשכן תימנה
3720 (ג'תשכ)-40 - -39(במדבר ג, ל) ונשיא בית אב למשפחת הקהתי אליצפן בן עזיאל
3721 (ג'תשכא)-39 - -38(במדבר ג, לא) ומשמרתם הארן והשלחן והמנרה והמזבחת וכלי הקדש אשר ישרתו בהם והמסך וכל עבדתו
3722 (ג'תשכב)-38 - -37(במדבר ג, לב) ונשיא נשיאי הלוי אלעזר בן אהרן הכהן פקדת שמרי משמרת הקדש
3723 (ג'תשכג)-37 - -36(במדבר ג, לג) למררי משפחת המחלי ומשפחת המושי אלה הם משפחת מררי
3724 (ג'תשכד)-36 - -35(במדבר ג, לד) ופקדיהם במספר כל זכר מבן חדש ומעלה ששת אלפים ומאתים
3725 (ג'תשכה)-35 - -34(במדבר ג, לה) ונשיא בית אב למשפחת מררי צוריאל בן אביחיל על ירך המשכן יחנו צפנה
3726 (ג'תשכו)-34 - -33(במדבר ג, לו) ופקדת משמרת בני מררי קרשי המשכן ובריחיו ועמדיו ואדניו וכל כליו וכל עבדתו
3727 (ג'תשכז)-33 - -32(במדבר ג, לז) ועמדי החצר סביב ואדניהם ויתדתם ומיתריהם
3728 (ג'תשכח)-32 - -31(במדבר ג, לח) והחנים לפני המשכן קדמה לפני אהל מועד מזרחה משה ואהרן ובניו שמרים משמרת המקדש למשמרת בני ישראל והזר הקרב יומת
3729 (ג'תשכט)-31 - -30(במדבר ג, לט) כל פקודי הלוים אשר פקד משה ואהרן על פי יהוה למשפחתם כל זכר מבן חדש ומעלה שנים ועשרים אלף
3730 (ג'תשל)-30 - -29(במדבר ג, מ) ויאמר יהוה אל משה פקד כל בכר זכר לבני ישראל מבן חדש ומעלה ושא את מספר שמתם
3731 (ג'תשלא)-29 - -28(במדבר ג, מא) ולקחת את הלוים לי אני יהוה תחת כל בכר בבני ישראל ואת בהמת הלוים תחת כל בכור בבהמת בני ישראל
3732 (ג'תשלב)-28 - -27(במדבר ג, מב) ויפקד משה כאשר צוה יהוה אתו את כל בכור בבני ישראל
3733 (ג'תשלג)-27 - -26(במדבר ג, מג) ויהי כל בכור זכר במספר שמת מבן חדש ומעלה לפקדיהם שנים ועשרים אלף שלשה ושבעים ומאתים
3734 (ג'תשלד)-26 - -25(במדבר ג, מד) וידבר יהוה אל משה לאמר
3735 (ג'תשלה)-25 - -24(במדבר ג, מה) קח את הלוים תחת כל בכור בבני ישראל ואת בהמת הלוים תחת בהמתם והיו לי הלוים אני יהוה
3736 (ג'תשלו)-24 - -23(במדבר ג, מו) ואת פדויי השלשה והשבעים והמאתים העדפים על הלוים מבכור בני ישראל
3737 (ג'תשלז)-23 - -22(במדבר ג, מז) ולקחת חמשת חמשת שקלים לגלגלת בשקל הקדש תקח עשרים גרה השקל
3738 (ג'תשלח)-22 - -21(במדבר ג, מח) ונתתה הכסף לאהרן ולבניו פדויי העדפים בהם
3739 (ג'תשלט)-21 - -20(במדבר ג, מט) ויקח משה את כסף הפדיום מאת העדפים על פדויי הלוים
3740 (ג'תשמ)-20 - -19(במדבר ג, נ) מאת בכור בני ישראל לקח את הכסף חמשה וששים ושלש מאות ואלף בשקל הקדש
3741 (ג'תשמא)-19 - -18(במדבר ג, נא) ויתן משה את כסף הפדים לאהרן ולבניו על פי יהוה כאשר צוה יהוה את משה
3742 (ג'תשמב)-18 - -17(במדבר ד, א) וידבר יהוה אל משה ואל אהרן לאמר
3743 (ג'תשמג)-17 - -16(במדבר ד, ב) נשא את ראש בני קהת מתוך בני לוי למשפחתם לבית אבתם
3744 (ג'תשמד)-16 - -15(במדבר ד, ג) מבן שלשים שנה ומעלה ועד בן חמשים שנה כל בא לצבא לעשות מלאכה באהל מועד
3745 (ג'תשמה)-15 - -14(במדבר ד, ד) זאת עבדת בני קהת באהל מועד קדש הקדשים
3746 (ג'תשמו)-14 - -13(במדבר ד, ה) ובא אהרן ובניו בנסע המחנה והורדו את פרכת המסך וכסו בה את ארן העדת
3747 (ג'תשמז)-13 - -12(במדבר ד, ו) ונתנו עליו כסוי עור תחש ופרשו בגד כליל תכלת מלמעלה ושמו בדיו
3748 (ג'תשמח)-12 - -11(במדבר ד, ז) ועל שלחן הפנים יפרשו בגד תכלת ונתנו עליו את הקערת ואת הכפת ואת המנקית ואת קשות הנסך ולחם התמיד עליו יהיה
3749 (ג'תשמט)-11 - -10(במדבר ד, ח) ופרשו עליהם בגד תולעת שני וכסו אתו במכסה עור תחש ושמו את בדיו
3750 (ג'תשנ)-10 - -9(במדבר ד, ט) ולקחו בגד תכלת וכסו את מנרת המאור ואת נרתיה ואת מלקחיה ואת מחתתיה ואת כל כלי שמנה אשר ישרתו לה בהם
3751 (ג'תשנא)-9 - -8(במדבר ד, י) ונתנו אתה ואת כל כליה אל מכסה עור תחש ונתנו על המוט
3752 (ג'תשנב)-8 - -7(במדבר ד, יא) ועל מזבח הזהב יפרשו בגד תכלת וכסו אתו במכסה עור תחש ושמו את בדיו
3753 (ג'תשנג)-7 - -6(במדבר ד, יב) ולקחו את כל כלי השרת אשר ישרתו בם בקדש ונתנו אל בגד תכלת וכסו אותם במכסה עור תחש ונתנו על המוט
3754 (ג'תשנד)-6 - -5(במדבר ד, יג) ודשנו את המזבח ופרשו עליו בגד ארגמן
3755 (ג'תשנה)-5 - -4(במדבר ד, יד) ונתנו עליו את כל כליו אשר ישרתו עליו בהם את המחתת את המזלגת ואת היעים ואת המזרקת כל כלי המזבח ופרשו עליו כסוי עור תחש ושמו בדיו
3756 (ג'תשנו)-4 - -3(במדבר ד, טו) וכלה אהרן ובניו לכסת את הקדש ואת כל כלי הקדש בנסע המחנה ואחרי כן יבאו בני קהת לשאת ולא יגעו אל הקדש ומתו אלה משא בני קהת באהל מועד
3757 (ג'תשנז)-3 - -2(במדבר ד, טז) ופקדת אלעזר בן אהרן הכהן שמן המאור וקטרת הסמים ומנחת התמיד ושמן המשחה פקדת כל המשכן וכל אשר בו בקדש ובכליו
3758 (ג'תשנח)-2 - -1(במדבר ד, יז) וידבר יהוה אל משה ואל אהרן לאמר
3759 (ג'תשנט)-1 - 0(במדבר ד, יח) אל תכריתו את שבט משפחת הקהתי מתוך הלוים
3760 (ג'תשס)0 - 1(במדבר ד, יט) וזאת עשו להם וחיו ולא ימתו בגשתם את קדש הקדשים אהרן ובניו יבאו ושמו אותם איש איש על עבדתו ואל משאו
3761 (ג'תשסא)1 - 2(במדבר ד, כ) ולא יבאו לראות כבלע את הקדש ומתו
3762 (ג'תשסב)2 - 3(במדבר ד, כא) וידבר יהוה אל משה לאמר
3763 (ג'תשסג)3 - 4(במדבר ד, כב) נשא את ראש בני גרשון גם הם לבית אבתם למשפחתם
3764 (ג'תשסד)4 - 5(במדבר ד, כג) מבן שלשים שנה ומעלה עד בן חמשים שנה תפקד אותם כל הבא לצבא צבא לעבד עבדה באהל מועד
3765 (ג'תשסה)5 - 6(במדבר ד, כד) זאת עבדת משפחת הגרשני לעבד ולמשא
3766 (ג'תשסו)6 - 7(במדבר ד, כה) ונשאו את יריעת המשכן ואת אהל מועד מכסהו ומכסה התחש אשר עליו מלמעלה ואת מסך פתח אהל מועד
3767 (ג'תשסז)7 - 8(במדבר ד, כו) ואת קלעי החצר ואת מסך פתח שער החצר אשר על המשכן ועל המזבח סביב ואת מיתריהם ואת כל כלי עבדתם ואת כל אשר יעשה להם ועבדו
3768 (ג'תשסח)8 - 9(במדבר ד, כז) על פי אהרן ובניו תהיה כל עבדת בני הגרשני לכל משאם ולכל עבדתם ופקדתם עלהם במשמרת את כל משאם
3769 (ג'תשסט)9 - 10(במדבר ד, כח) זאת עבדת משפחת בני הגרשני באהל מועד ומשמרתם ביד איתמר בן אהרן הכהן
3770 (ג'תשע)10 - 11(במדבר ד, כט) בני מררי למשפחתם לבית אבתם תפקד אתם
3771 (ג'תשעא)11 - 12(במדבר ד, ל) מבן שלשים שנה ומעלה ועד בן חמשים שנה תפקדם כל הבא לצבא לעבד את עבדת אהל מועד
3772 (ג'תשעב)12 - 13(במדבר ד, לא) וזאת משמרת משאם לכל עבדתם באהל מועד קרשי המשכן ובריחיו ועמודיו ואדניו
3773 (ג'תשעג)13 - 14(במדבר ד, לב) ועמודי החצר סביב ואדניהם ויתדתם ומיתריהם לכל כליהם ולכל עבדתם ובשמת תפקדו את כלי משמרת משאם
3774 (ג'תשעד)14 - 15(במדבר ד, לג) זאת עבדת משפחת בני מררי לכל עבדתם באהל מועד ביד איתמר בן אהרן הכהן
3775 (ג'תשעה)15 - 16(במדבר ד, לד) ויפקד משה ואהרן ונשיאי העדה את בני הקהתי למשפחתם ולבית אבתם
3776 (ג'תשעו)16 - 17(במדבר ד, לה) מבן שלשים שנה ומעלה ועד בן חמשים שנה כל הבא לצבא לעבדה באהל מועד
3777 (ג'תשעז)17 - 18(במדבר ד, לו) ויהיו פקדיהם למשפחתם אלפים שבע מאות וחמשים
3778 (ג'תשעח)18 - 19(במדבר ד, לז) אלה פקודי משפחת הקהתי כל העבד באהל מועד אשר פקד משה ואהרן על פי יהוה ביד משה
3779 (ג'תשעט)19 - 20(במדבר ד, לח) ופקודי בני גרשון למשפחותם ולבית אבתם
3780 (ג'תשפ)20 - 21(במדבר ד, לט) מבן שלשים שנה ומעלה ועד בן חמשים שנה כל הבא לצבא לעבדה באהל מועד
3781 (ג'תשפא)21 - 22(במדבר ד, מ) ויהיו פקדיהם למשפחתם לבית אבתם אלפים ושש מאות ושלשים
3782 (ג'תשפב)22 - 23(במדבר ד, מא) אלה פקודי משפחת בני גרשון כל העבד באהל מועד אשר פקד משה ואהרן על פי יהוה
3783 (ג'תשפג)23 - 24(במדבר ד, מב) ופקודי משפחת בני מררי למשפחתם לבית אבתם
3784 (ג'תשפד)24 - 25(במדבר ד, מג) מבן שלשים שנה ומעלה ועד בן חמשים שנה כל הבא לצבא לעבדה באהל מועד
3785 (ג'תשפה)25 - 26(במדבר ד, מד) ויהיו פקדיהם למשפחתם שלשת אלפים ומאתים
3786 (ג'תשפו)26 - 27(במדבר ד, מה) אלה פקודי משפחת בני מררי אשר פקד משה ואהרן על פי יהוה ביד משה
3787 (ג'תשפז)27 - 28(במדבר ד, מו) כל הפקדים אשר פקד משה ואהרן ונשיאי ישראל את הלוים למשפחתם ולבית אבתם
3788 (ג'תשפח)28 - 29(במדבר ד, מז) מבן שלשים שנה ומעלה ועד בן חמשים שנה כל הבא לעבד עבדת עבדה ועבדת משא באהל מועד
3789 (ג'תשפט)29 - 30(במדבר ד, מח) ויהיו פקדיהם שמנת אלפים וחמש מאות ושמנים
3790 (ג'תשצ)30 - 31(במדבר ד, מט) על פי יהוה פקד אותם ביד משה איש איש על עבדתו ועל משאו ופקדיו אשר צוה יהוה את משה
3791 (ג'תשצא)31 - 32(במדבר ה, א) וידבר יהוה אל משה לאמר
3792 (ג'תשצב)32 - 33(במדבר ה, ב) צו את בני ישראל וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זב וכל טמא לנפש
3793 (ג'תשצג)33 - 34(במדבר ה, ג) מזכר עד נקבה תשלחו אל מחוץ למחנה תשלחום ולא יטמאו את מחניהם אשר אני שכן בתוכם
3794 (ג'תשצד)34 - 35(במדבר ה, ד) ויעשו כן בני ישראל וישלחו אותם אל מחוץ למחנה כאשר דבר יהוה אל משה כן עשו בני ישראל
3795 (ג'תשצה)35 - 36(במדבר ה, ה) וידבר יהוה אל משה לאמר
3796 (ג'תשצו)36 - 37(במדבר ה, ו) דבר אל בני ישראל איש או אשה כי יעשו מכל חטאת האדם למעל מעל ביהוה ואשמה הנפש ההוא
3797 (ג'תשצז)37 - 38(במדבר ה, ז) והתודו את חטאתם אשר עשו והשיב את אשמו בראשו וחמישתו יסף עליו ונתן לאשר אשם לו
3798 (ג'תשצח)38 - 39(במדבר ה, ח) ואם אין לאיש גאל להשיב האשם אליו האשם המושב ליהוה לכהן מלבד איל הכפרים אשר יכפר בו עליו
3799 (ג'תשצט)39 - 40(במדבר ה, ט) וכל תרומה לכל קדשי בני ישראל אשר יקריבו לכהן לו יהיה
3800 (ג'תשק)40 - 41(במדבר ה, י) ואיש את קדשיו לו יהיו איש אשר יתן לכהן לו יהיה
3801 (ג'תשקא)41 - 42(במדבר ה, יא) וידבר יהוה אל משה לאמר
3802 (ג'תשקב)42 - 43(במדבר ה, יב) דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם איש איש כי תשטה אשתו ומעלה בו מעל
3803 (ג'תשקג)43 - 44(במדבר ה, יג) ושכב איש אתה שכבת זרע ונעלם מעיני אישה ונסתרה והיא נטמאה ועד אין בה והוא לא נתפשה
3804 (ג'תשקד)44 - 45(במדבר ה, יד) ועבר עליו רוח קנאה וקנא את אשתו והוא נטמאה או עבר עליו רוח קנאה וקנא את אשתו והיא לא נטמאה
3805 (ג'תשקה)45 - 46(במדבר ה, טו) והביא האיש את אשתו אל הכהן והביא את קרבנה עליה עשירת האיפה קמח שערים לא יצק עליו שמן ולא יתן עליו לבנה כי מנחת קנאת הוא מנחת זכרון מזכרת עון
3806 (ג'תשקו)46 - 47(במדבר ה, טז) והקריב אתה הכהן והעמדה לפני יהוה
3807 (ג'תשקז)47 - 48(במדבר ה, יז) ולקח הכהן מים קדשים בכלי חרש ומן העפר אשר יהיה בקרקע המשכן יקח הכהן ונתן אל המים
3808 (ג'תשקח)48 - 49(במדבר ה, יח) והעמיד הכהן את האשה לפני יהוה ופרע את ראש האשה ונתן על כפיה את מנחת הזכרון מנחת קנאת הוא וביד הכהן יהיו מי המרים המאררים
3809 (ג'תשקט)49 - 50(במדבר ה, יט) והשביע אתה הכהן ואמר אל האשה אם לא שכב איש אתך ואם לא שטית טמאה תחת אישך הנקי ממי המרים המאררים האלה
3810 (ג'תשקי)50 - 51(במדבר ה, כ) ואת כי שטית תחת אישך וכי נטמאת ויתן איש בך את שכבתו מבלעדי אישך
3811 (ג'תשקיא)51 - 52(במדבר ה, כא) והשביע הכהן את האשה בשבעת האלה ואמר הכהן לאשה יתן יהוה אותך לאלה ולשבעה בתוך עמך בתת יהוה את ירכך נפלת ואת בטנך צבה
3812 (ג'תשקיב)52 - 53(במדבר ה, כב) ובאו המים המאררים האלה במעיך לצבות בטן ולנפל ירך ואמרה האשה אמן אמן
3813 (ג'תשקיג)53 - 54(במדבר ה, כג) וכתב את האלת האלה הכהן בספר ומחה אל מי המרים
3814 (ג'תשקיד)54 - 55(במדבר ה, כד) והשקה את האשה את מי המרים המאררים ובאו בה המים המאררים למרים
3815 (ג'תשקיה)55 - 56(במדבר ה, כה) ולקח הכהן מיד האשה את מנחת הקנאת והניף את המנחה לפני יהוה והקריב אתה אל המזבח
3816 (ג'תשקיו)56 - 57(במדבר ה, כו) וקמץ הכהן מן המנחה את אזכרתה והקטיר המזבחה ואחר ישקה את האשה את המים
3817 (ג'תשקיז)57 - 58(במדבר ה, כז) והשקה את המים והיתה אם נטמאה ותמעל מעל באישה ובאו בה המים המאררים למרים וצבתה בטנה ונפלה ירכה והיתה האשה לאלה בקרב עמה
3818 (ג'תשקיח)58 - 59(במדבר ה, כח) ואם לא נטמאה האשה וטהרה הוא ונקתה ונזרעה זרע
3819 (ג'תשקיט)59 - 60(במדבר ה, כט) זאת תורת הקנאת אשר תשטה אשה תחת אישה ונטמאה
3820 (ג'תשקכ)60 - 61(במדבר ה, ל) או איש אשר תעבר עליו רוח קנאה וקנא את אשתו והעמיד את האשה לפני יהוה ועשה לה הכהן את כל התורה הזאת
3821 (ג'תשקכא)61 - 62(במדבר ה, לא) ונקה האיש מעון והאשה ההוא תשא את עונה
3822 (ג'תשקכב)62 - 63(במדבר ו, א) וידבר יהוה אל משה לאמר
3823 (ג'תשקכג)63 - 64(במדבר ו, ב) דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם איש או אשה כי יפלא לנדר נדר נזיר להזיר ליהוה
3824 (ג'תשקכד)64 - 65(במדבר ו, ג) מיין ושכר יזיר חמץ יין וחמץ שכר לא ישתה וכל משרת ענבים לא ישתה וענבים לחים ויבשים לא יאכל
3825 (ג'תשקכה)65 - 66(במדבר ו, ד) כל ימי נזרו מכל אשר יעשה מגפן היין מחרצנים ועד זג לא יאכל
3826 (ג'תשקכו)66 - 67(במדבר ו, ה) כל ימי נדר נזרו תער לא יעבר על ראשו עד מלאת הימם אשר יזיר ליהוה קדש יהיה גדל פרע שער ראשו
3827 (ג'תשקכז)67 - 68(במדבר ו, ו) כל ימי הזירו ליהוה על נפש מת לא יבא
3828 (ג'תשקכח)68 - 69(במדבר ו, ז) לאביו ולאמו לאחיו ולאחתו לא יטמא להם במתם כי נזר אלהיו על ראשו
3829 (ג'תשקכט)69 - 70(במדבר ו, ח) כל ימי נזרו קדש הוא ליהוה
3830 (ג'תשקל)70 - 71(במדבר ו, ט) וכי ימות מת עליו בפתע פתאם וטמא ראש נזרו וגלח ראשו ביום טהרתו ביום השביעי יגלחנו
3831 (ג'תשקלא)71 - 72(במדבר ו, י) וביום השמיני יבא שתי תרים או שני בני יונה אל הכהן אל פתח אהל מועד
3832 (ג'תשקלב)72 - 73(במדבר ו, יא) ועשה הכהן אחד לחטאת ואחד לעלה וכפר עליו מאשר חטא על הנפש וקדש את ראשו ביום ההוא
3833 (ג'תשקלג)73 - 74(במדבר ו, יב) והזיר ליהוה את ימי נזרו והביא כבש בן שנתו לאשם והימים הראשנים יפלו כי טמא נזרו
3834 (ג'תשקלד)74 - 75(במדבר ו, יג) וזאת תורת הנזיר ביום מלאת ימי נזרו יביא אתו אל פתח אהל מועד
3835 (ג'תשקלה)75 - 76(במדבר ו, יד) והקריב את קרבנו ליהוה כבש בן שנתו תמים אחד לעלה וכבשה אחת בת שנתה תמימה לחטאת ואיל אחד תמים לשלמים
3836 (ג'תשקלו)76 - 77(במדבר ו, טו) וסל מצות סלת חלת בלולת בשמן ורקיקי מצות משחים בשמן ומנחתם ונסכיהם
3837 (ג'תשקלז)77 - 78(במדבר ו, טז) והקריב הכהן לפני יהוה ועשה את חטאתו ואת עלתו
3838 (ג'תשקלח)78 - 79(במדבר ו, יז) ואת האיל יעשה זבח שלמים ליהוה על סל המצות ועשה הכהן את מנחתו ואת נסכו
3839 (ג'תשקלט)79 - 80(במדבר ו, יח) וגלח הנזיר פתח אהל מועד את ראש נזרו ולקח את שער ראש נזרו ונתן על האש אשר תחת זבח השלמים
3840 (ג'תשקמ)80 - 81(במדבר ו, יט) ולקח הכהן את הזרע בשלה מן האיל וחלת מצה אחת מן הסל ורקיק מצה אחד ונתן על כפי הנזיר אחר התגלחו את נזרו
3841 (ג'תשקמא)81 - 82(במדבר ו, כ) והניף אותם הכהן תנופה לפני יהוה קדש הוא לכהן על חזה התנופה ועל שוק התרומה ואחר ישתה הנזיר יין
3842 (ג'תשקמב)82 - 83(במדבר ו, כא) זאת תורת הנזיר אשר ידר קרבנו ליהוה על נזרו מלבד אשר תשיג ידו כפי נדרו אשר ידר כן יעשה על תורת נזרו
3843 (ג'תשקמג)83 - 84(במדבר ו, כב) וידבר יהוה אל משה לאמר
3844 (ג'תשקמד)84 - 85(במדבר ו, כג) דבר אל אהרן ואל בניו לאמר כה תברכו את בני ישראל אמור להם
3845 (ג'תשקמה)85 - 86(במדבר ו, כד) יברכך יהוה וישמרך
3846 (ג'תשקמו)86 - 87(במדבר ו, כה) יאר יהוה פניו אליך ויחנך
3847 (ג'תשקמז)87 - 88(במדבר ו, כו) ישא יהוה פניו אליך וישם לך שלום
3848 (ג'תשקמח)88 - 89(במדבר ו, כז) ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם
3849 (ג'תשקמט)89 - 90(במדבר ז, א) ויהי ביום כלות משה להקים את המשכן וימשח אתו ויקדש אתו ואת כל כליו ואת המזבח ואת כל כליו וימשחם ויקדש אתם
3850 (ג'תשקנ)90 - 91(במדבר ז, ב) ויקריבו נשיאי ישראל ראשי בית אבתם הם נשיאי המטת הם העמדים על הפקדים
3851 (ג'תשקנא)91 - 92(במדבר ז, ג) ויביאו את קרבנם לפני יהוה שש עגלת צב ושני עשר בקר עגלה על שני הנשאים ושור לאחד ויקריבו אותם לפני המשכן
3852 (ג'תשקנב)92 - 93(במדבר ז, ד) ויאמר יהוה אל משה לאמר
3853 (ג'תשקנג)93 - 94(במדבר ז, ה) קח מאתם והיו לעבד את עבדת אהל מועד ונתתה אותם אל הלוים איש כפי עבדתו
3854 (ג'תשקנד)94 - 95(במדבר ז, ו) ויקח משה את העגלת ואת הבקר ויתן אותם אל הלוים
3855 (ג'תשקנה)95 - 96(במדבר ז, ז) את שתי העגלות ואת ארבעת הבקר נתן לבני גרשון כפי עבדתם
3856 (ג'תשקנו)96 - 97(במדבר ז, ח) ואת ארבע העגלת ואת שמנת הבקר נתן לבני מררי כפי עבדתם ביד איתמר בן אהרן הכהן
3857 (ג'תשקנז)97 - 98(במדבר ז, ט) ולבני קהת לא נתן כי עבדת הקדש עלהם בכתף ישאו
3858 (ג'תשקנח)98 - 99(במדבר ז, י) ויקריבו הנשאים את חנכת המזבח ביום המשח אתו ויקריבו הנשיאם את קרבנם לפני המזבח
3859 (ג'תשקנט)99 - 100(במדבר ז, יא) ויאמר יהוה אל משה נשיא אחד ליום נשיא אחד ליום יקריבו את קרבנם לחנכת המזבח
3860 (ג'תשקס)100 - 101(במדבר ז, יב) ויהי המקריב ביום הראשון את קרבנו נחשון בן עמינדב למטה יהודה
3861 (ג'תשקסא)101 - 102(במדבר ז, יג) וקרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה
3862 (ג'תשקסב)102 - 103(במדבר ז, יד) כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת
3863 (ג'תשקסג)103 - 104(במדבר ז, טו) פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו לעלה
3864 (ג'תשקסד)104 - 105(במדבר ז, טז) שעיר עזים אחד לחטאת
3865 (ג'תשקסה)105 - 106(במדבר ז, יז) ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתודים חמשה כבשים בני שנה חמשה זה קרבן נחשון בן עמינדב
3866 (ג'תשקסו)106 - 107(במדבר ז, יח) ביום השני הקריב נתנאל בן צוער נשיא יששכר
3867 (ג'תשקסז)107 - 108(במדבר ז, יט) הקרב את קרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה
3868 (ג'תשקסח)108 - 109(במדבר ז, כ) כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת
3869 (ג'תשקסט)109 - 110(במדבר ז, כא) פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו לעלה
3870 (ג'תשקע)110 - 111(במדבר ז, כב) שעיר עזים אחד לחטאת
3871 (ג'תשקעא)111 - 112(במדבר ז, כג) ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני שנה חמשה זה קרבן נתנאל בן צוער
3872 (ג'תשקעב)112 - 113(במדבר ז, כד) ביום השלישי נשיא לבני זבולן אליאב בן חלן
3873 (ג'תשקעג)113 - 114(במדבר ז, כה) קרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה
3874 (ג'תשקעד)114 - 115(במדבר ז, כו) כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת
3875 (ג'תשקעה)115 - 116(במדבר ז, כז) פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו לעלה
3876 (ג'תשקעו)116 - 117(במדבר ז, כח) שעיר עזים אחד לחטאת
3877 (ג'תשקעז)117 - 118(במדבר ז, כט) ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני שנה חמשה זה קרבן אליאב בן חלן
3878 (ג'תשקעח)118 - 119(במדבר ז, ל) ביום הרביעי נשיא לבני ראובן אליצור בן שדיאור
3879 (ג'תשקעט)119 - 120(במדבר ז, לא) קרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה
3880 (ג'תשקפ)120 - 121(במדבר ז, לב) כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת
3881 (ג'תשקפא)121 - 122(במדבר ז, לג) פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו לעלה
3882 (ג'תשקפב)122 - 123(במדבר ז, לד) שעיר עזים אחד לחטאת
3883 (ג'תשקפג)123 - 124(במדבר ז, לה) ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני שנה חמשה זה קרבן אליצור בן שדיאור
3884 (ג'תשקפד)124 - 125(במדבר ז, לו) ביום החמישי נשיא לבני שמעון שלמיאל בן צורישדי
3885 (ג'תשקפה)125 - 126(במדבר ז, לז) קרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה
3886 (ג'תשקפו)126 - 127(במדבר ז, לח) כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת
3887 (ג'תשקפז)127 - 128(במדבר ז, לט) פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו לעלה
3888 (ג'תשקפח)128 - 129(במדבר ז, מ) שעיר עזים אחד לחטאת
3889 (ג'תשקפט)129 - 130(במדבר ז, מא) ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני שנה חמשה זה קרבן שלמיאל בן צורישדי
3890 (ג'תשקצ)130 - 131(במדבר ז, מב) ביום הששי נשיא לבני גד אליסף בן דעואל
3891 (ג'תשקצא)131 - 132(במדבר ז, מג) קרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה
3892 (ג'תשקצב)132 - 133(במדבר ז, מד) כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת
3893 (ג'תשקצג)133 - 134(במדבר ז, מה) פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו לעלה
3894 (ג'תשקצד)134 - 135(במדבר ז, מו) שעיר עזים אחד לחטאת
3895 (ג'תשקצה)135 - 136(במדבר ז, מז) ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני שנה חמשה זה קרבן אליסף בן דעואל
3896 (ג'תשקצו)136 - 137(במדבר ז, מח) ביום השביעי נשיא לבני אפרים אלישמע בן עמיהוד
3897 (ג'תשקצז)137 - 138(במדבר ז, מט) קרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה
3898 (ג'תשקצח)138 - 139(במדבר ז, נ) כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת
3899 (ג'תשקצט)139 - 140(במדבר ז, נא) פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו לעלה
3900 (ג'תשר)140 - 141(במדבר ז, נב) שעיר עזים אחד לחטאת
3901 (ג'תשרא)141 - 142(במדבר ז, נג) ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני שנה חמשה זה קרבן אלישמע בן עמיהוד
3902 (ג'תשרב)142 - 143(במדבר ז, נד) ביום השמיני נשיא לבני מנשה גמליאל בן פדהצור
3903 (ג'תשרג)143 - 144(במדבר ז, נה) קרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה
3904 (ג'תשרד)144 - 145(במדבר ז, נו) כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת
3905 (ג'תשרה)145 - 146(במדבר ז, נז) פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו לעלה
3906 (ג'תשרו)146 - 147(במדבר ז, נח) שעיר עזים אחד לחטאת
3907 (ג'תשרז)147 - 148(במדבר ז, נט) ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני שנה חמשה זה קרבן גמליאל בן פדהצור
3908 (ג'תשרח)148 - 149(במדבר ז, ס) ביום התשיעי נשיא לבני בנימן אבידן בן גדעני
3909 (ג'תשרט)149 - 150(במדבר ז, סא) קרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה
3910 (ג'תשרי)150 - 151(במדבר ז, סב) כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת
3911 (ג'תשריא)151 - 152(במדבר ז, סג) פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו לעלה
3912 (ג'תשריב)152 - 153(במדבר ז, סד) שעיר עזים אחד לחטאת
3913 (ג'תשריג)153 - 154(במדבר ז, סה) ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני שנה חמשה זה קרבן אבידן בן גדעני
3914 (ג'תשריד)154 - 155(במדבר ז, סו) ביום העשירי נשיא לבני דן אחיעזר בן עמישדי
3915 (ג'תשריה)155 - 156(במדבר ז, סז) קרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה
3916 (ג'תשריו)156 - 157(במדבר ז, סח) כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת
3917 (ג'תשריז)157 - 158(במדבר ז, סט) פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו לעלה
3918 (ג'תשריח)158 - 159(במדבר ז, ע) שעיר עזים אחד לחטאת
3919 (ג'תשריט)159 - 160(במדבר ז, עא) ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני שנה חמשה זה קרבן אחיעזר בן עמישדי
3920 (ג'תשרכ)160 - 161(במדבר ז, עב) ביום עשתי עשר יום נשיא לבני אשר פגעיאל בן עכרן
3921 (ג'תשרכא)161 - 162(במדבר ז, עג) קרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה
3922 (ג'תשרכב)162 - 163(במדבר ז, עד) כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת
3923 (ג'תשרכג)163 - 164(במדבר ז, עה) פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו לעלה
3924 (ג'תשרכד)164 - 165(במדבר ז, עו) שעיר עזים אחד לחטאת
3925 (ג'תשרכה)165 - 166(במדבר ז, עז) ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני שנה חמשה זה קרבן פגעיאל בן עכרן
3926 (ג'תשרכו)166 - 167(במדבר ז, עח) ביום שנים עשר יום נשיא לבני נפתלי אחירע בן עינן
3927 (ג'תשרכז)167 - 168(במדבר ז, עט) קרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה
3928 (ג'תשרכח)168 - 169(במדבר ז, פ) כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת
3929 (ג'תשרכט)169 - 170(במדבר ז, פא) פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו לעלה
3930 (ג'תשרל)170 - 171(במדבר ז, פב) שעיר עזים אחד לחטאת
3931 (ג'תשרלא)171 - 172(במדבר ז, פג) ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני שנה חמשה זה קרבן אחירע בן עינן
3932 (ג'תשרלב)172 - 173(במדבר ז, פד) זאת חנכת המזבח ביום המשח אתו מאת נשיאי ישראל קערת כסף שתים עשרה מזרקי כסף שנים עשר כפות זהב שתים עשרה
3933 (ג'תשרלג)173 - 174(במדבר ז, פה) שלשים ומאה הקערה האחת כסף ושבעים המזרק האחד כל כסף הכלים אלפים וארבע מאות בשקל הקדש
3934 (ג'תשרלד)174 - 175(במדבר ז, פו) כפות זהב שתים עשרה מלאת קטרת עשרה עשרה הכף בשקל הקדש כל זהב הכפות עשרים ומאה
3935 (ג'תשרלה)175 - 176(במדבר ז, פז) כל הבקר לעלה שנים עשר פרים אילם שנים עשר כבשים בני שנה שנים עשר ומנחתם ושעירי עזים שנים עשר לחטאת
3936 (ג'תשרלו)176 - 177(במדבר ז, פח) וכל בקר זבח השלמים עשרים וארבעה פרים אילם ששים עתדים ששים כבשים בני שנה ששים זאת חנכת המזבח אחרי המשח אתו
3937 (ג'תשרלז)177 - 178(במדבר ז, פט) ובבא משה אל אהל מועד לדבר אתו וישמע את הקול מדבר אליו מעל הכפרת אשר על ארן העדת מבין שני הכרבים וידבר אליו
3938 (ג'תשרלח)178 - 179(במדבר ח, א) וידבר יהוה אל משה לאמר
3939 (ג'תשרלט)179 - 180(במדבר ח, ב) דבר אל אהרן ואמרת אליו בהעלתך את הנרת אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות
3940 (ג'תשרמ)180 - 181(במדבר ח, ג) ויעש כן אהרן אל מול פני המנורה העלה נרתיה כאשר צוה יהוה את משה
3941 (ג'תשרמא)181 - 182(במדבר ח, ד) וזה מעשה המנרה מקשה זהב עד ירכה עד פרחה מקשה הוא כמראה אשר הראה יהוה את משה כן עשה את המנרה
3942 (ג'תשרמב)182 - 183(במדבר ח, ה) וידבר יהוה אל משה לאמר
3943 (ג'תשרמג)183 - 184(במדבר ח, ו) קח את הלוים מתוך בני ישראל וטהרת אתם
3944 (ג'תשרמד)184 - 185(במדבר ח, ז) וכה תעשה להם לטהרם הזה עליהם מי חטאת והעבירו תער על כל בשרם וכבסו בגדיהם והטהרו
3945 (ג'תשרמה)185 - 186(במדבר ח, ח) ולקחו פר בן בקר ומנחתו סלת בלולה בשמן ופר שני בן בקר תקח לחטאת
3946 (ג'תשרמו)186 - 187(במדבר ח, ט) והקרבת את הלוים לפני אהל מועד והקהלת את כל עדת בני ישראל
3947 (ג'תשרמז)187 - 188(במדבר ח, י) והקרבת את הלוים לפני יהוה וסמכו בני ישראל את ידיהם על הלוים
3948 (ג'תשרמח)188 - 189(במדבר ח, יא) והניף אהרן את הלוים תנופה לפני יהוה מאת בני ישראל והיו לעבד את עבדת יהוה
3949 (ג'תשרמט)189 - 190(במדבר ח, יב) והלוים יסמכו את ידיהם על ראש הפרים ועשה את האחד חטאת ואת האחד עלה ליהוה לכפר על הלוים
3950 (ג'תשרנ)190 - 191(במדבר ח, יג) והעמדת את הלוים לפני אהרן ולפני בניו והנפת אתם תנופה ליהוה
3951 (ג'תשרנא)191 - 192(במדבר ח, יד) והבדלת את הלוים מתוך בני ישראל והיו לי הלוים
3952 (ג'תשרנב)192 - 193(במדבר ח, טו) ואחרי כן יבאו הלוים לעבד את אהל מועד וטהרת אתם והנפת אתם תנופה
3953 (ג'תשרנג)193 - 194(במדבר ח, טז) כי נתנים נתנים המה לי מתוך בני ישראל תחת פטרת כל רחם בכור כל מבני ישראל לקחתי אתם לי
3954 (ג'תשרנד)194 - 195(במדבר ח, יז) כי לי כל בכור בבני ישראל באדם ובבהמה ביום הכתי כל בכור בארץ מצרים הקדשתי אתם לי
3955 (ג'תשרנה)195 - 196(במדבר ח, יח) ואקח את הלוים תחת כל בכור בבני ישראל
3956 (ג'תשרנו)196 - 197(במדבר ח, יט) ואתנה את הלוים נתנים לאהרן ולבניו מתוך בני ישראל לעבד את עבדת בני ישראל באהל מועד ולכפר על בני ישראל ולא יהיה בבני ישראל נגף בגשת בני ישראל אל הקדש
3957 (ג'תשרנז)197 - 198(במדבר ח, כ) ויעש משה ואהרן וכל עדת בני ישראל ללוים ככל אשר צוה יהוה את משה ללוים כן עשו להם בני ישראל
3958 (ג'תשרנח)198 - 199(במדבר ח, כא) ויתחטאו הלוים ויכבסו בגדיהם וינף אהרן אתם תנופה לפני יהוה ויכפר עליהם אהרן לטהרם
3959 (ג'תשרנט)199 - 200(במדבר ח, כב) ואחרי כן באו הלוים לעבד את עבדתם באהל מועד לפני אהרן ולפני בניו כאשר צוה יהוה את משה על הלוים כן עשו להם
3960 (ג'תשרס)200 - 201(במדבר ח, כג) וידבר יהוה אל משה לאמר
3961 (ג'תשרסא)201 - 202(במדבר ח, כד) זאת אשר ללוים מבן חמש ועשרים שנה ומעלה יבוא לצבא צבא בעבדת אהל מועד
3962 (ג'תשרסב)202 - 203(במדבר ח, כה) ומבן חמשים שנה ישוב מצבא העבדה ולא יעבד עוד
3963 (ג'תשרסג)203 - 204(במדבר ח, כו) ושרת את אחיו באהל מועד לשמר משמרת ועבדה לא יעבד ככה תעשה ללוים במשמרתם
3964 (ג'תשרסד)204 - 205(במדבר ט, א) וידבר יהוה אל משה במדבר סיני בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים בחדש הראשון לאמר
3965 (ג'תשרסה)205 - 206(במדבר ט, ב) ויעשו בני ישראל את הפסח במועדו
3966 (ג'תשרסו)206 - 207(במדבר ט, ג) בארבעה עשר יום בחדש הזה בין הערבים תעשו אתו במעדו ככל חקתיו וככל משפטיו תעשו אתו
3967 (ג'תשרסז)207 - 208(במדבר ט, ד) וידבר משה אל בני ישראל לעשת הפסח
3968 (ג'תשרסח)208 - 209(במדבר ט, ה) ויעשו את הפסח בראשון בארבעה עשר יום לחדש בין הערבים במדבר סיני ככל אשר צוה יהוה את משה כן עשו בני ישראל
3969 (ג'תשרסט)209 - 210(במדבר ט, ו) ויהי אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם ולא יכלו לעשת הפסח ביום ההוא ויקרבו לפני משה ולפני אהרן ביום ההוא
3970 (ג'תשרע)210 - 211(במדבר ט, ז) ויאמרו האנשים ההמה אליו אנחנו טמאים לנפש אדם למה נגרע לבלתי הקריב את קרבן יהוה במעדו בתוך בני ישראל
3971 (ג'תשרעא)211 - 212(במדבר ט, ח) ויאמר אלהם משה עמדו ואשמעה מה יצוה יהוה לכם
3972 (ג'תשרעב)212 - 213(במדבר ט, ט) וידבר יהוה אל משה לאמר
3973 (ג'תשרעג)213 - 214(במדבר ט, י) דבר אל בני ישראל לאמר איש איש כי יהיה טמא לנפש או בדרך רחקה לכם או לדרתיכם ועשה פסח ליהוה
3974 (ג'תשרעד)214 - 215(במדבר ט, יא) בחדש השני בארבעה עשר יום בין הערבים יעשו אתו על מצות ומררים יאכלהו
3975 (ג'תשרעה)215 - 216(במדבר ט, יב) לא ישאירו ממנו עד בקר ועצם לא ישברו בו ככל חקת הפסח יעשו אתו
3976 (ג'תשרעו)216 - 217(במדבר ט, יג) והאיש אשר הוא טהור ובדרך לא היה וחדל לעשות הפסח ונכרתה הנפש ההוא מעמיה כי קרבן יהוה לא הקריב במעדו חטאו ישא האיש ההוא
3977 (ג'תשרעז)217 - 218(במדבר ט, יד) וכי יגור אתכם גר ועשה פסח ליהוה כחקת הפסח וכמשפטו כן יעשה חקה אחת יהיה לכם ולגר ולאזרח הארץ
3978 (ג'תשרעח)218 - 219(במדבר ט, טו) וביום הקים את המשכן כסה הענן את המשכן לאהל העדת ובערב יהיה על המשכן כמראה אש עד בקר
3979 (ג'תשרעט)219 - 220(במדבר ט, טז) כן יהיה תמיד הענן יכסנו ומראה אש לילה
3980 (ג'תשרפ)220 - 221(במדבר ט, יז) ולפי העלות הענן מעל האהל ואחרי כן יסעו בני ישראל ובמקום אשר ישכן שם הענן שם יחנו בני ישראל
3981 (ג'תשרפא)221 - 222(במדבר ט, יח) על פי יהוה יסעו בני ישראל ועל פי יהוה יחנו כל ימי אשר ישכן הענן על המשכן יחנו
3982 (ג'תשרפב)222 - 223(במדבר ט, יט) ובהאריך הענן על המשכן ימים רבים ושמרו בני ישראל את משמרת יהוה ולא יסעו
3983 (ג'תשרפג)223 - 224(במדבר ט, כ) ויש אשר יהיה הענן ימים מספר על המשכן על פי יהוה יחנו ועל פי יהוה יסעו
3984 (ג'תשרפד)224 - 225(במדבר ט, כא) ויש אשר יהיה הענן מערב עד בקר ונעלה הענן בבקר ונסעו או יומם ולילה ונעלה הענן ונסעו
3985 (ג'תשרפה)225 - 226(במדבר ט, כב) או ימים או חדש או ימים בהאריך הענן על המשכן לשכן עליו יחנו בני ישראל ולא יסעו ובהעלתו יסעו
3986 (ג'תשרפו)226 - 227(במדבר ט, כג) על פי יהוה יחנו ועל פי יהוה יסעו את משמרת יהוה שמרו על פי יהוה ביד משה
3987 (ג'תשרפז)227 - 228(במדבר י, א) וידבר יהוה אל משה לאמר
3988 (ג'תשרפח)228 - 229(במדבר י, ב) עשה לך שתי חצוצרת כסף מקשה תעשה אתם והיו לך למקרא העדה ולמסע את המחנות
3989 (ג'תשרפט)229 - 230(במדבר י, ג) ותקעו בהן ונועדו אליך כל העדה אל פתח אהל מועד
3990 (ג'תשרצ)230 - 231(במדבר י, ד) ואם באחת יתקעו ונועדו אליך הנשיאים ראשי אלפי ישראל
3991 (ג'תשרצא)231 - 232(במדבר י, ה) ותקעתם תרועה ונסעו המחנות החנים קדמה
3992 (ג'תשרצב)232 - 233(במדבר י, ו) ותקעתם תרועה שנית ונסעו המחנות החנים תימנה תרועה יתקעו למסעיהם
3993 (ג'תשרצג)233 - 234(במדבר י, ז) ובהקהיל את הקהל תתקעו ולא תריעו
3994 (ג'תשרצד)234 - 235(במדבר י, ח) ובני אהרן הכהנים יתקעו בחצצרות והיו לכם לחקת עולם לדרתיכם
3995 (ג'תשרצה)235 - 236(במדבר י, ט) וכי תבאו מלחמה בארצכם על הצר הצרר אתכם והרעתם בחצצרת ונזכרתם לפני יהוה אלהיכם ונושעתם מאיביכם
3996 (ג'תשרצו)236 - 237(במדבר י, י) וביום שמחתכם ובמועדיכם ובראשי חדשכם ותקעתם בחצצרת על עלתיכם ועל זבחי שלמיכם והיו לכם לזכרון לפני אלהיכם אני יהוה אלהיכם
3997 (ג'תשרצז)237 - 238(במדבר י, יא) ויהי בשנה השנית בחדש השני בעשרים בחדש נעלה הענן מעל משכן העדת
3998 (ג'תשרצח)238 - 239(במדבר י, יב) ויסעו בני ישראל למסעיהם ממדבר סיני וישכן הענן במדבר פארן
3999 (ג'תשרצט)239 - 240(במדבר י, יג) ויסעו בראשנה על פי יהוה ביד משה
4000 (ד')240 - 241(במדבר י, יד) ויסע דגל מחנה בני יהודה בראשנה לצבאתם ועל צבאו נחשון בן עמינדב

תודה מיוחדת לרבי אייל כליל על עזרתו בפיתוח הממשק

טבלאות מוכנות של צפנים בגימטריה

חיפוש טבלאות במאגר
באפשרותך לחפש לפי נושאים טבלה במאגר שלנו:
כותרת
נושא
קץ הזוהר
מאת המערכת
1352 צפיות
נושא: גימטריה

איכה צוארי הלבנון
מאת המערכת
955 צפיות
נושא: גימטריה

אחד עשר יום מחורב
מאת המערכת
1175 צפיות
נושא: גימטריה

כי ישבו אחים יחדיו
מאת המערכת
1263 צפיות
נושא: גימטריה

בראשית ברא
מאת המערכת
1403 צפיות
נושא: גימטריה

רשימת חידושים במידת גימטריה
בסך הכול 0 חידושים נמצאו