SOD TORAH
כט' אלול התשפ (07:00), פרשת
חפש את הדברים הכי מעניינים בתורה: שם המשפחה שלך, השם שלך, מקום העבודה, בת הזוג שלך
 
צור קשר: sodtorah@gmail.com
מילון ארמית פורומים לוח שנה תוכנה להגהות תפילין תרומות

אנא עזרו לנו בתרומה להחזרה בתשובה ותקבלו את התוכנה לדילוגים + תיקון לשם שלכם לפי הדילוגים למעבר לתשלום
דרושים עובדים לזיכוי הרבים אנא פנו לאימייל sodtorah@gmail.com

חיפוש גימטריה
חיפוש ביטוי:   איפוס 
שיטת חישוב גימטריה:  שיטת חיפוש: 
ערך גימטריה מחושב
אנא הכנס ביטוי כדי לקבל תוצאת חישוב הגימטריה בשיטה הרצויה, ולאחר מכן לחץ חיפוש כדי לחפש את הערך הרצוי בתנ"ך.
רשימת פסוקים לפי מספר
להורדת הספר "בינו שנות דור ודור" כולל הסברים ודוגמאות
שיטת חלוקת התורה לפסוקים: 5888 (גמרא) | 5846 (שלנו) | 5842 (מסורה 2) | 5845 (מסורה 1)
טווח פסוקים להצגה (לפני שנים עבריות): 0 - 1000 | 1000 - 2000 | 2000 - 3000 | 3000 - 4000 | 4000 - 5000 | 5000 - 6000
שנה עבריתשנה לועזיתפסוק מתאיםמה קרה באותה שנה?
4000 (ד')240 - 241(במדבר י, יד) ויסע דגל מחנה בני יהודה בראשנה לצבאתם ועל צבאו נחשון בן עמינדב
4001 (ד'א)241 - 242(במדבר י, טו) ועל צבא מטה בני יששכר נתנאל בן צוער
4002 (ד'ב)242 - 243(במדבר י, טז) ועל צבא מטה בני זבולן אליאב בן חלן
4003 (ד'ג)243 - 244(במדבר י, יז) והורד המשכן ונסעו בני גרשון ובני מררי נשאי המשכן
4004 (ד'ד)244 - 245(במדבר י, יח) ונסע דגל מחנה ראובן לצבאתם ועל צבאו אליצור בן שדיאור
4005 (ד'ה)245 - 246(במדבר י, יט) ועל צבא מטה בני שמעון שלמיאל בן צורי שדי
4006 (ד'ו)246 - 247(במדבר י, כ) ועל צבא מטה בני גד אליסף בן דעואל
4007 (ד'ז)247 - 248(במדבר י, כא) ונסעו הקהתים נשאי המקדש והקימו את המשכן עד באם
4008 (ד'ח)248 - 249(במדבר י, כב) ונסע דגל מחנה בני אפרים לצבאתם ועל צבאו אלישמע בן עמיהוד
4009 (ד'ט)249 - 250(במדבר י, כג) ועל צבא מטה בני מנשה גמליאל בן פדהצור
4010 (ד'י)250 - 251(במדבר י, כד) ועל צבא מטה בני בנימן אבידן בן גדעוני
4011 (ד'יא)251 - 252(במדבר י, כה) ונסע דגל מחנה בני דן מאסף לכל המחנת לצבאתם ועל צבאו אחיעזר בן עמישדי
4012 (ד'יב)252 - 253(במדבר י, כו) ועל צבא מטה בני אשר פגעיאל בן עכרן
4013 (ד'יג)253 - 254(במדבר י, כז) ועל צבא מטה בני נפתלי אחירע בן עינן
4014 (ד'יד)254 - 255(במדבר י, כח) אלה מסעי בני ישראל לצבאתם ויסעו
4015 (ד'טו)255 - 256(במדבר י, כט) ויאמר משה לחבב בן רעואל המדיני חתן משה נסעים אנחנו אל המקום אשר אמר יהוה אתו אתן לכם לכה אתנו והטבנו לך כי יהוה דבר טוב על ישראל
4016 (ד'טז)256 - 257(במדבר י, ל) ויאמר אליו לא אלך כי אם אל ארצי ואל מולדתי אלך
4017 (ד'יז)257 - 258(במדבר י, לא) ויאמר אל נא תעזב אתנו כי על כן ידעת חנתנו במדבר והיית לנו לעינים
4018 (ד'יח)258 - 259(במדבר י, לב) והיה כי תלך עמנו והיה הטוב ההוא אשר ייטיב יהוה עמנו והטבנו לך
4019 (ד'יט)259 - 260(במדבר י, לג) ויסעו מהר יהוה דרך שלשת ימים וארון ברית יהוה נסע לפניהם דרך שלשת ימים לתור להם מנוחה
4020 (ד'כ)260 - 261(במדבר י, לד) וענן יהוה עליהם יומם בנסעם מן המחנה
4021 (ד'כא)261 - 262(במדבר י, לה) ויהי בנסע הארן ויאמר משה קומה יהוה ויפצו איביך וינסו משנאיך מפניך
4022 (ד'כב)262 - 263(במדבר י, לו) ובנחה יאמר שובה יהוה רבבות אלפי ישראל
4023 (ד'כג)263 - 264(במדבר יא, א) ויהי העם כמתאננים רע באזני יהוה וישמע יהוה ויחר אפו ותבער בם אש יהוה ותאכל בקצה המחנה
4024 (ד'כד)264 - 265(במדבר יא, ב) ויצעק העם אל משה ויתפלל משה אל יהוה ותשקע האש
4025 (ד'כה)265 - 266(במדבר יא, ג) ויקרא שם המקום ההוא תבערה כי בערה בם אש יהוה
4026 (ד'כו)266 - 267(במדבר יא, ד) והאספסף אשר בקרבו התאוו תאוה וישבו ויבכו גם בני ישראל ויאמרו מי יאכלנו בשר
4027 (ד'כז)267 - 268(במדבר יא, ה) זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חנם את הקשאים ואת האבטחים ואת החציר ואת הבצלים ואת השומים
4028 (ד'כח)268 - 269(במדבר יא, ו) ועתה נפשנו יבשה אין כל בלתי אל המן עינינו
4029 (ד'כט)269 - 270(במדבר יא, ז) והמן כזרע גד הוא ועינו כעין הבדלח
4030 (ד'ל)270 - 271(במדבר יא, ח) שטו העם ולקטו וטחנו ברחים או דכו במדכה ובשלו בפרור ועשו אתו עגות והיה טעמו כטעם לשד השמן
4031 (ד'לא)271 - 272(במדבר יא, ט) וברדת הטל על המחנה לילה ירד המן עליו
4032 (ד'לב)272 - 273(במדבר יא, י) וישמע משה את העם בכה למשפחתיו איש לפתח אהלו ויחר אף יהוה מאד ובעיני משה רע
4033 (ד'לג)273 - 274(במדבר יא, יא) ויאמר משה אל יהוה למה הרעת לעבדך ולמה לא מצתי חן בעיניך לשום את משא כל העם הזה עלי
4034 (ד'לד)274 - 275(במדבר יא, יב) האנכי הריתי את כל העם הזה אם אנכי ילדתיהו כי תאמר אלי שאהו בחיקך כאשר ישא האמן את הינק על האדמה אשר נשבעת לאבתיו
4035 (ד'לה)275 - 276(במדבר יא, יג) מאין לי בשר לתת לכל העם הזה כי יבכו עלי לאמר תנה לנו בשר ונאכלה
4036 (ד'לו)276 - 277(במדבר יא, יד) לא אוכל אנכי לבדי לשאת את כל העם הזה כי כבד ממני
4037 (ד'לז)277 - 278(במדבר יא, טו) ואם ככה את עשה לי הרגני נא הרג אם מצאתי חן בעיניך ואל אראה ברעתי
4038 (ד'לח)278 - 279(במדבר יא, טז) ויאמר יהוה אל משה אספה לי שבעים איש מזקני ישראל אשר ידעת כי הם זקני העם ושטריו ולקחת אתם אל אהל מועד והתיצבו שם עמך
4039 (ד'לט)279 - 280(במדבר יא, יז) וירדתי ודברתי עמך שם ואצלתי מן הרוח אשר עליך ושמתי עליהם ונשאו אתך במשא העם ולא תשא אתה לבדך
4040 (ד'מ)280 - 281(במדבר יא, יח) ואל העם תאמר התקדשו למחר ואכלתם בשר כי בכיתם באזני יהוה לאמר מי יאכלנו בשר כי טוב לנו במצרים ונתן יהוה לכם בשר ואכלתם
4041 (ד'מא)281 - 282(במדבר יא, יט) לא יום אחד תאכלון ולא יומים ולא חמשה ימים ולא עשרה ימים ולא עשרים יום
4042 (ד'מב)282 - 283(במדבר יא, כ) עד חדש ימים עד אשר יצא מאפכם והיה לכם לזרא יען כי מאסתם את יהוה אשר בקרבכם ותבכו לפניו לאמר למה זה יצאנו ממצרים
4043 (ד'מג)283 - 284(במדבר יא, כא) ויאמר משה שש מאות אלף רגלי העם אשר אנכי בקרבו ואתה אמרת בשר אתן להם ואכלו חדש ימים
4044 (ד'מד)284 - 285(במדבר יא, כב) הצאן ובקר ישחט להם ומצא להם אם את כל דגי הים יאסף להם ומצא להם
4045 (ד'מה)285 - 286(במדבר יא, כג) ויאמר יהוה אל משה היד יהוה תקצר עתה תראה היקרך דברי אם לא
4046 (ד'מו)286 - 287(במדבר יא, כד) ויצא משה וידבר אל העם את דברי יהוה ויאסף שבעים איש מזקני העם ויעמד אתם סביבת האהל
4047 (ד'מז)287 - 288(במדבר יא, כה) וירד יהוה בענן וידבר אליו ויאצל מן הרוח אשר עליו ויתן על שבעים איש הזקנים ויהי כנוח עליהם הרוח ויתנבאו ולא יספו
4048 (ד'מח)288 - 289(במדבר יא, כו) וישארו שני אנשים במחנה שם האחד אלדד ושם השני מידד ותנח עלהם הרוח והמה בכתבים ולא יצאו האהלה ויתנבאו במחנה
4049 (ד'מט)289 - 290(במדבר יא, כז) וירץ הנער ויגד למשה ויאמר אלדד ומידד מתנבאים במחנה
4050 (ד'נ)290 - 291(במדבר יא, כח) ויען יהושע בן נון משרת משה מבחריו ויאמר אדני משה כלאם
4051 (ד'נא)291 - 292(במדבר יא, כט) ויאמר לו משה המקנא אתה לי ומי יתן כל עם יהוה נביאים כי יתן יהוה את רוחו עליהם
4052 (ד'נב)292 - 293(במדבר יא, ל) ויאסף משה אל המחנה הוא וזקני ישראל
4053 (ד'נג)293 - 294(במדבר יא, לא) ורוח נסע מאת יהוה ויגז שלוים מן הים ויטש על המחנה כדרך יום כה וכדרך יום כה סביבות המחנה וכאמתים על פני הארץ
4054 (ד'נד)294 - 295(במדבר יא, לב) ויקם העם כל היום ההוא וכל הלילה וכל יום המחרת ויאספו את השלו הממעיט אסף עשרה חמרים וישטחו להם שטוח סביבות המחנה
4055 (ד'נה)295 - 296(במדבר יא, לג) הבשר עודנו בין שניהם טרם יכרת ואף יהוה חרה בעם ויך יהוה בעם מכה רבה מאד
4056 (ד'נו)296 - 297(במדבר יא, לד) ויקרא את שם המקום ההוא קברות התאוה כי שם קברו את העם המתאוים
4057 (ד'נז)297 - 298(במדבר יא, לה) מקברות התאוה נסעו העם חצרות ויהיו בחצרות
4058 (ד'נח)298 - 299(במדבר יב, א) ותדבר מרים ואהרן במשה על אדות האשה הכשית אשר לקח כי אשה כשית לקח
4059 (ד'נט)299 - 300(במדבר יב, ב) ויאמרו הרק אך במשה דבר יהוה הלא גם בנו דבר וישמע יהוה
4060 (ד'ס)300 - 301(במדבר יב, ג) והאיש משה ענו מאד מכל האדם אשר על פני האדמה
4061 (ד'סא)301 - 302(במדבר יב, ד) ויאמר יהוה פתאם אל משה ואל אהרן ואל מרים צאו שלשתכם אל אהל מועד ויצאו שלשתם
4062 (ד'סב)302 - 303(במדבר יב, ה) וירד יהוה בעמוד ענן ויעמד פתח האהל ויקרא אהרן ומרים ויצאו שניהם
4063 (ד'סג)303 - 304(במדבר יב, ו) ויאמר שמעו נא דברי אם יהיה נביאכם יהוה במראה אליו אתודע בחלום אדבר בו
4064 (ד'סד)304 - 305(במדבר יב, ז) לא כן עבדי משה בכל ביתי נאמן הוא
4065 (ד'סה)305 - 306(במדבר יב, ח) פה אל פה אדבר בו ומראה ולא בחידת ותמנת יהוה יביט ומדוע לא יראתם לדבר בעבדי במשה
4066 (ד'סו)306 - 307(במדבר יב, ט) ויחר אף יהוה בם וילך
4067 (ד'סז)307 - 308(במדבר יב, י) והענן סר מעל האהל והנה מרים מצרעת כשלג ויפן אהרן אל מרים והנה מצרעת
4068 (ד'סח)308 - 309(במדבר יב, יא) ויאמר אהרן אל משה בי אדני אל נא תשת עלינו חטאת אשר נואלנו ואשר חטאנו
4069 (ד'סט)309 - 310(במדבר יב, יב) אל נא תהי כמת אשר בצאתו מרחם אמו ויאכל חצי בשרו
4070 (ד'ע)310 - 311(במדבר יב, יג) ויצעק משה אל יהוה לאמר אל נא רפא נא לה
4071 (ד'עא)311 - 312(במדבר יב, יד) ויאמר יהוה אל משה ואביה ירק ירק בפניה הלא תכלם שבעת ימים תסגר שבעת ימים מחוץ למחנה ואחר תאסף
4072 (ד'עב)312 - 313(במדבר יב, טו) ותסגר מרים מחוץ למחנה שבעת ימים והעם לא נסע עד האסף מרים
4073 (ד'עג)313 - 314(במדבר יב, טז) ואחר נסעו העם מחצרות ויחנו במדבר פארן
4074 (ד'עד)314 - 315(במדבר יג, א) וידבר יהוה אל משה לאמר
4075 (ד'עה)315 - 316(במדבר יג, ב) שלח לך אנשים ויתרו את ארץ כנען אשר אני נתן לבני ישראל איש אחד איש אחד למטה אבתיו תשלחו כל נשיא בהם
4076 (ד'עו)316 - 317(במדבר יג, ג) וישלח אתם משה ממדבר פארן על פי יהוה כלם אנשים ראשי בני ישראל המה
4077 (ד'עז)317 - 318(במדבר יג, ד) ואלה שמותם למטה ראובן שמוע בן זכור
4078 (ד'עח)318 - 319(במדבר יג, ה) למטה שמעון שפט בן חורי
4079 (ד'עט)319 - 320(במדבר יג, ו) למטה יהודה כלב בן יפנה
4080 (ד'פ)320 - 321(במדבר יג, ז) למטה יששכר יגאל בן יוסף
4081 (ד'פא)321 - 322(במדבר יג, ח) למטה אפרים הושע בן נון
4082 (ד'פב)322 - 323(במדבר יג, ט) למטה בנימן פלטי בן רפוא
4083 (ד'פג)323 - 324(במדבר יג, י) למטה זבולן גדיאל בן סודי
4084 (ד'פד)324 - 325(במדבר יג, יא) למטה יוסף למטה מנשה גדי בן סוסי
4085 (ד'פה)325 - 326(במדבר יג, יב) למטה דן עמיאל בן גמלי
4086 (ד'פו)326 - 327(במדבר יג, יג) למטה אשר סתור בן מיכאל
4087 (ד'פז)327 - 328(במדבר יג, יד) למטה נפתלי נחבי בן ופסי
4088 (ד'פח)328 - 329(במדבר יג, טו) למטה גד גאואל בן מכי
4089 (ד'פט)329 - 330(במדבר יג, טז) אלה שמות האנשים אשר שלח משה לתור את הארץ ויקרא משה להושע בן נון יהושע
4090 (ד'צ)330 - 331(במדבר יג, יז) וישלח אתם משה לתור את ארץ כנען ויאמר אלהם עלו זה בנגב ועליתם את ההר
4091 (ד'צא)331 - 332(במדבר יג, יח) וראיתם את הארץ מה הוא ואת העם הישב עליה החזק הוא הרפה המעט הוא אם רב
4092 (ד'צב)332 - 333(במדבר יג, יט) ומה הארץ אשר הוא ישב בה הטובה הוא אם רעה ומה הערים אשר הוא יושב בהנה הבמחנים אם במבצרים
4093 (ד'צג)333 - 334(במדבר יג, כ) ומה הארץ השמנה הוא אם רזה היש בה עץ אם אין והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ והימים ימי בכורי ענבים
4094 (ד'צד)334 - 335(במדבר יג, כא) ויעלו ויתרו את הארץ ממדבר צן עד רחב לבא חמת
4095 (ד'צה)335 - 336(במדבר יג, כב) ויעלו בנגב ויבא עד חברון ושם אחימן ששי ותלמי ילידי הענק וחברון שבע שנים נבנתה לפני צען מצרים
4096 (ד'צו)336 - 337(במדבר יג, כג) ויבאו עד נחל אשכל ויכרתו משם זמורה ואשכול ענבים אחד וישאהו במוט בשנים ומן הרמנים ומן התאנים
4097 (ד'צז)337 - 338(במדבר יג, כד) למקום ההוא קרא נחל אשכול על אדות האשכול אשר כרתו משם בני ישראל
4098 (ד'צח)338 - 339(במדבר יג, כה) וישבו מתור הארץ מקץ ארבעים יום
4099 (ד'צט)339 - 340(במדבר יג, כו) וילכו ויבאו אל משה ואל אהרן ואל כל עדת בני ישראל אל מדבר פארן קדשה וישיבו אתם דבר ואת כל העדה ויראום את פרי הארץ
4100 (ד'ק)340 - 341(במדבר יג, כז) ויספרו לו ויאמרו באנו אל הארץ אשר שלחתנו וגם זבת חלב ודבש הוא וזה פריה
4101 (ד'קא)341 - 342(במדבר יג, כח) אפס כי עז העם הישב בארץ והערים בצרות גדלת מאד וגם ילדי הענק ראינו שם
4102 (ד'קב)342 - 343(במדבר יג, כט) עמלק יושב בארץ הנגב והחתי והיבוסי והאמרי יושב בהר והכנעני יושב על הים ועל יד הירדן
4103 (ד'קג)343 - 344(במדבר יג, ל) ויהס כלב את העם אל משה ויאמר עלה נעלה וירשנו אתה כי יכול נוכל לה
4104 (ד'קד)344 - 345(במדבר יג, לא) והאנשים אשר עלו עמו אמרו לא נוכל לעלות אל העם כי חזק הוא ממנו
4105 (ד'קה)345 - 346(במדבר יג, לב) ויציאו דבת הארץ אשר תרו אתה אל בני ישראל לאמר הארץ אשר עברנו בה לתור אתה ארץ אכלת יושביה הוא וכל העם אשר ראינו בתוכה אנשי מדות
4106 (ד'קו)346 - 347(במדבר יג, לג) ושם ראינו את הנפילים בני ענק מן הנפלים ונהי בעינינו כחגבים וכן היינו בעיניהם
4107 (ד'קז)347 - 348(במדבר יד, א) ותשא כל העדה ויתנו את קולם ויבכו העם בלילה ההוא
4108 (ד'קח)348 - 349(במדבר יד, ב) וילנו על משה ועל אהרן כל בני ישראל ויאמרו אלהם כל העדה לו מתנו בארץ מצרים או במדבר הזה לו מתנו
4109 (ד'קט)349 - 350(במדבר יד, ג) ולמה יהוה מביא אתנו אל הארץ הזאת לנפל בחרב נשינו וטפנו יהיו לבז הלוא טוב לנו שוב מצרימה
4110 (ד'קי)350 - 351(במדבר יד, ד) ויאמרו איש אל אחיו נתנה ראש ונשובה מצרימה
4111 (ד'קיא)351 - 352(במדבר יד, ה) ויפל משה ואהרן על פניהם לפני כל קהל עדת בני ישראל
4112 (ד'קיב)352 - 353(במדבר יד, ו) ויהושע בן נון וכלב בן יפנה מן התרים את הארץ קרעו בגדיהם
4113 (ד'קיג)353 - 354(במדבר יד, ז) ויאמרו אל כל עדת בני ישראל לאמר הארץ אשר עברנו בה לתור אתה טובה הארץ מאד מאד
4114 (ד'קיד)354 - 355(במדבר יד, ח) אם חפץ בנו יהוה והביא אתנו אל הארץ הזאת ונתנה לנו ארץ אשר הוא זבת חלב ודבש
4115 (ד'קיה)355 - 356(במדבר יד, ט) אך ביהוה אל תמרדו ואתם אל תיראו את עם הארץ כי לחמנו הם סר צלם מעליהם ויהוה אתנו אל תיראם
4116 (ד'קיו)356 - 357(במדבר יד, י) ויאמרו כל העדה לרגום אתם באבנים וכבוד יהוה נראה באהל מועד אל כל בני ישראל
4117 (ד'קיז)357 - 358(במדבר יד, יא) ויאמר יהוה אל משה עד אנה ינאצני העם הזה ועד אנה לא יאמינו בי בכל האתות אשר עשיתי בקרבו
4118 (ד'קיח)358 - 359(במדבר יד, יב) אכנו בדבר ואורשנו ואעשה אתך לגוי גדול ועצום ממנו
4119 (ד'קיט)359 - 360(במדבר יד, יג) ויאמר משה אל יהוה ושמעו מצרים כי העלית בכחך את העם הזה מקרבו
4120 (ד'קכ)360 - 361(במדבר יד, יד) ואמרו אל יושב הארץ הזאת שמעו כי אתה יהוה בקרב העם הזה אשר עין בעין נראה אתה יהוה ועננך עמד עלהם ובעמד ענן אתה הלך לפניהם יומם ובעמוד אש לילה
4121 (ד'קכא)361 - 362(במדבר יד, טו) והמתה את העם הזה כאיש אחד ואמרו הגוים אשר שמעו את שמעך לאמר
4122 (ד'קכב)362 - 363(במדבר יד, טז) מבלתי יכלת יהוה להביא את העם הזה אל הארץ אשר נשבע להם וישחטם במדבר
4123 (ד'קכג)363 - 364(במדבר יד, יז) ועתה יגדל נא כח אדני כאשר דברת לאמר
4124 (ד'קכד)364 - 365(במדבר יד, יח) יהוה ארך אפים ורב חסד נשא עון ופשע ונקה לא ינקה פקד עון אבות על בנים על שלשים ועל רבעים
4125 (ד'קכה)365 - 366(במדבר יד, יט) סלח נא לעון העם הזה כגדל חסדך וכאשר נשאתה לעם הזה ממצרים ועד הנה
4126 (ד'קכו)366 - 367(במדבר יד, כ) ויאמר יהוה סלחתי כדברך
4127 (ד'קכז)367 - 368(במדבר יד, כא) ואולם חי אני וימלא כבוד יהוה את כל הארץ
4128 (ד'קכח)368 - 369(במדבר יד, כב) כי כל האנשים הראים את כבדי ואת אתתי אשר עשיתי במצרים ובמדבר וינסו אתי זה עשר פעמים ולא שמעו בקולי
4129 (ד'קכט)369 - 370(במדבר יד, כג) אם יראו את הארץ אשר נשבעתי לאבתם וכל מנאצי לא יראוה
4130 (ד'קל)370 - 371(במדבר יד, כד) ועבדי כלב עקב היתה רוח אחרת עמו וימלא אחרי והביאתיו אל הארץ אשר בא שמה וזרעו יורשנה
4131 (ד'קלא)371 - 372(במדבר יד, כה) והעמלקי והכנעני יושב בעמק מחר פנו וסעו לכם המדבר דרך ים סוף
4132 (ד'קלב)372 - 373(במדבר יד, כו) וידבר יהוה אל משה ואל אהרן לאמר
4133 (ד'קלג)373 - 374(במדבר יד, כז) עד מתי לעדה הרעה הזאת אשר המה מלינים עלי את תלנות בני ישראל אשר המה מלינים עלי שמעתי
4134 (ד'קלד)374 - 375(במדבר יד, כח) אמר אלהם חי אני נאם יהוה אם לא כאשר דברתם באזני כן אעשה לכם
4135 (ד'קלה)375 - 376(במדבר יד, כט) במדבר הזה יפלו פגריכם וכל פקדיכם לכל מספרכם מבן עשרים שנה ומעלה אשר הלינתם עלי
4136 (ד'קלו)376 - 377(במדבר יד, ל) אם אתם תבאו אל הארץ אשר נשאתי את ידי לשכן אתכם בה כי אם כלב בן יפנה ויהושע בן נון
4137 (ד'קלז)377 - 378(במדבר יד, לא) וטפכם אשר אמרתם לבז יהיה והביאתי אתם וידעו את הארץ אשר מאסתם בה
4138 (ד'קלח)378 - 379(במדבר יד, לב) ופגריכם אתם יפלו במדבר הזה
4139 (ד'קלט)379 - 380(במדבר יד, לג) ובניכם יהיו רעים במדבר ארבעים שנה ונשאו את זנותיכם עד תם פגריכם במדבר
4140 (ד'קמ)380 - 381(במדבר יד, לד) במספר הימים אשר תרתם את הארץ ארבעים יום יום לשנה יום לשנה תשאו את עונתיכם ארבעים שנה וידעתם את תנואתי
4141 (ד'קמא)381 - 382(במדבר יד, לה) אני יהוה דברתי אם לא זאת אעשה לכל העדה הרעה הזאת הנועדים עלי במדבר הזה יתמו ושם ימתו
4142 (ד'קמב)382 - 383(במדבר יד, לו) והאנשים אשר שלח משה לתור את הארץ וישבו וילונו עליו את כל העדה להוציא דבה על הארץ
4143 (ד'קמג)383 - 384(במדבר יד, לז) וימתו האנשים מוצאי דבת הארץ רעה במגפה לפני יהוה
4144 (ד'קמד)384 - 385(במדבר יד, לח) ויהושע בן נון וכלב בן יפנה חיו מן האנשים ההם ההלכים לתור את הארץ
4145 (ד'קמה)385 - 386(במדבר יד, לט) וידבר משה את הדברים האלה אל כל בני ישראל ויתאבלו העם מאד
4146 (ד'קמו)386 - 387(במדבר יד, מ) וישכמו בבקר ויעלו אל ראש ההר לאמר הננו ועלינו אל המקום אשר אמר יהוה כי חטאנו
4147 (ד'קמז)387 - 388(במדבר יד, מא) ויאמר משה למה זה אתם עברים את פי יהוה והוא לא תצלח
4148 (ד'קמח)388 - 389(במדבר יד, מב) אל תעלו כי אין יהוה בקרבכם ולא תנגפו לפני איביכם
4149 (ד'קמט)389 - 390(במדבר יד, מג) כי העמלקי והכנעני שם לפניכם ונפלתם בחרב כי על כן שבתם מאחרי יהוה ולא יהיה יהוה עמכם
4150 (ד'קנ)390 - 391(במדבר יד, מד) ויעפלו לעלות אל ראש ההר וארון ברית יהוה ומשה לא משו מקרב המחנה
4151 (ד'קנא)391 - 392(במדבר יד, מה) וירד העמלקי והכנעני הישב בהר ההוא ויכום ויכתום עד החרמה
4152 (ד'קנב)392 - 393(במדבר טו, א) וידבר יהוה אל משה לאמר
4153 (ד'קנג)393 - 394(במדבר טו, ב) דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם כי תבאו אל ארץ מושבתיכם אשר אני נתן לכם
4154 (ד'קנד)394 - 395(במדבר טו, ג) ועשיתם אשה ליהוה עלה או זבח לפלא נדר או בנדבה או במעדיכם לעשות ריח ניחח ליהוה מן הבקר או מן הצאן
4155 (ד'קנה)395 - 396(במדבר טו, ד) והקריב המקריב קרבנו ליהוה מנחה סלת עשרון בלול ברבעית ההין שמן
4156 (ד'קנו)396 - 397(במדבר טו, ה) ויין לנסך רביעית ההין תעשה על העלה או לזבח לכבש האחד
4157 (ד'קנז)397 - 398(במדבר טו, ו) או לאיל תעשה מנחה סלת שני עשרנים בלולה בשמן שלשית ההין
4158 (ד'קנח)398 - 399(במדבר טו, ז) ויין לנסך שלשית ההין תקריב ריח ניחח ליהוה
4159 (ד'קנט)399 - 400(במדבר טו, ח) וכי תעשה בן בקר עלה או זבח לפלא נדר או שלמים ליהוה
4160 (ד'קס)400 - 401(במדבר טו, ט) והקריב על בן הבקר מנחה סלת שלשה עשרנים בלול בשמן חצי ההין
4161 (ד'קסא)401 - 402(במדבר טו, י) ויין תקריב לנסך חצי ההין אשה ריח ניחח ליהוה
4162 (ד'קסב)402 - 403(במדבר טו, יא) ככה יעשה לשור האחד או לאיל האחד או לשה בכבשים או בעזים
4163 (ד'קסג)403 - 404(במדבר טו, יב) כמספר אשר תעשו ככה תעשו לאחד כמספרם
4164 (ד'קסד)404 - 405(במדבר טו, יג) כל האזרח יעשה ככה את אלה להקריב אשה ריח ניחח ליהוה
4165 (ד'קסה)405 - 406(במדבר טו, יד) וכי יגור אתכם גר או אשר בתוככם לדרתיכם ועשה אשה ריח ניחח ליהוה כאשר תעשו כן יעשה
4166 (ד'קסו)406 - 407(במדבר טו, טו) הקהל חקה אחת לכם ולגר הגר חקת עולם לדרתיכם ככם כגר יהיה לפני יהוה
4167 (ד'קסז)407 - 408(במדבר טו, טז) תורה אחת ומשפט אחד יהיה לכם ולגר הגר אתכם
4168 (ד'קסח)408 - 409(במדבר טו, יז) וידבר יהוה אל משה לאמר
4169 (ד'קסט)409 - 410(במדבר טו, יח) דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם בבאכם אל הארץ אשר אני מביא אתכם שמה
4170 (ד'קע)410 - 411(במדבר טו, יט) והיה באכלכם מלחם הארץ תרימו תרומה ליהוה
4171 (ד'קעא)411 - 412(במדבר טו, כ) ראשית ערסתכם חלה תרימו תרומה כתרומת גרן כן תרימו אתה
4172 (ד'קעב)412 - 413(במדבר טו, כא) מראשית ערסתיכם תתנו ליהוה תרומה לדרתיכם
4173 (ד'קעג)413 - 414(במדבר טו, כב) וכי תשגו ולא תעשו את כל המצות האלה אשר דבר יהוה אל משה
4174 (ד'קעד)414 - 415(במדבר טו, כג) את כל אשר צוה יהוה אליכם ביד משה מן היום אשר צוה יהוה והלאה לדרתיכם
4175 (ד'קעה)415 - 416(במדבר טו, כד) והיה אם מעיני העדה נעשתה לשגגה ועשו כל העדה פר בן בקר אחד לעלה לריח ניחח ליהוה ומנחתו ונסכו כמשפט ושעיר עזים אחד לחטת
4176 (ד'קעו)416 - 417(במדבר טו, כה) וכפר הכהן על כל עדת בני ישראל ונסלח להם כי שגגה הוא והם הביאו את קרבנם אשה ליהוה וחטאתם לפני יהוה על שגגתם
4177 (ד'קעז)417 - 418(במדבר טו, כו) ונסלח לכל עדת בני ישראל ולגר הגר בתוכם כי לכל העם בשגגה
4178 (ד'קעח)418 - 419(במדבר טו, כז) ואם נפש אחת תחטא בשגגה והקריבה עז בת שנתה לחטאת
4179 (ד'קעט)419 - 420(במדבר טו, כח) וכפר הכהן על הנפש השגגת בחטאה בשגגה לפני יהוה לכפר עליו ונסלח לו
4180 (ד'קפ)420 - 421(במדבר טו, כט) האזרח בבני ישראל ולגר הגר בתוכם תורה אחת יהיה לכם לעשה בשגגה
4181 (ד'קפא)421 - 422(במדבר טו, ל) והנפש אשר תעשה ביד רמה מן האזרח ומן הגר את יהוה הוא מגדף ונכרתה הנפש ההוא מקרב עמה
4182 (ד'קפב)422 - 423(במדבר טו, לא) כי דבר יהוה בזה ואת מצותו הפר הכרת תכרת הנפש ההוא עונה בה
4183 (ד'קפג)423 - 424(במדבר טו, לב) ויהיו בני ישראל במדבר וימצאו איש מקשש עצים ביום השבת
4184 (ד'קפד)424 - 425(במדבר טו, לג) ויקריבו אתו המצאים אתו מקשש עצים אל משה ואל אהרן ואל כל העדה
4185 (ד'קפה)425 - 426(במדבר טו, לד) ויניחו אתו במשמר כי לא פרש מה יעשה לו
4186 (ד'קפו)426 - 427(במדבר טו, לה) ויאמר יהוה אל משה מות יומת האיש רגום אתו באבנים כל העדה מחוץ למחנה
4187 (ד'קפז)427 - 428(במדבר טו, לו) ויציאו אתו כל העדה אל מחוץ למחנה וירגמו אתו באבנים וימת כאשר צוה יהוה את משה
4188 (ד'קפח)428 - 429(במדבר טו, לז) ויאמר יהוה אל משה לאמר
4189 (ד'קפט)429 - 430(במדבר טו, לח) דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם ועשו להם ציצת על כנפי בגדיהם לדרתם ונתנו על ציצת הכנף פתיל תכלת
4190 (ד'קצ)430 - 431(במדבר טו, לט) והיה לכם לציצת וראיתם אתו וזכרתם את כל מצות יהוה ועשיתם אתם ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זנים אחריהם
4191 (ד'קצא)431 - 432(במדבר טו, מ) למען תזכרו ועשיתם את כל מצותי והייתם קדשים לאלהיכם
4192 (ד'קצב)432 - 433(במדבר טו, מא) אני יהוה אלהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלהים אני יהוה אלהיכם
4193 (ד'קצג)433 - 434(במדבר טז, א) ויקח קרח בן יצהר בן קהת בן לוי ודתן ואבירם בני אליאב ואון בן פלת בני ראובן
4194 (ד'קצד)434 - 435(במדבר טז, ב) ויקמו לפני משה ואנשים מבני ישראל חמשים ומאתים נשיאי עדה קראי מועד אנשי שם
4195 (ד'קצה)435 - 436(במדבר טז, ג) ויקהלו על משה ועל אהרן ויאמרו אלהם רב לכם כי כל העדה כלם קדשים ובתוכם יהוה ומדוע תתנשאו על קהל יהוה
4196 (ד'קצו)436 - 437(במדבר טז, ד) וישמע משה ויפל על פניו
4197 (ד'קצז)437 - 438(במדבר טז, ה) וידבר אל קרח ואל כל עדתו לאמר בקר וידע יהוה את אשר לו ואת הקדוש והקריב אליו ואת אשר יבחר בו יקריב אליו
4198 (ד'קצח)438 - 439(במדבר טז, ו) זאת עשו קחו לכם מחתות קרח וכל עדתו
4199 (ד'קצט)439 - 440(במדבר טז, ז) ותנו בהן אש ושימו עליהן קטרת לפני יהוה מחר והיה האיש אשר יבחר יהוה הוא הקדוש רב לכם בני לוי
4200 (ד'ר)440 - 441(במדבר טז, ח) ויאמר משה אל קרח שמעו נא בני לוי
4201 (ד'רא)441 - 442(במדבר טז, ט) המעט מכם כי הבדיל אלהי ישראל אתכם מעדת ישראל להקריב אתכם אליו לעבד את עבדת משכן יהוה ולעמד לפני העדה לשרתם
4202 (ד'רב)442 - 443(במדבר טז, י) ויקרב אתך ואת כל אחיך בני לוי אתך ובקשתם גם כהנה
4203 (ד'רג)443 - 444(במדבר טז, יא) לכן אתה וכל עדתך הנעדים על יהוה ואהרן מה הוא כי תלונו עליו
4204 (ד'רד)444 - 445(במדבר טז, יב) וישלח משה לקרא לדתן ולאבירם בני אליאב ויאמרו לא נעלה
4205 (ד'רה)445 - 446(במדבר טז, יג) המעט כי העליתנו מארץ זבת חלב ודבש להמיתנו במדבר כי תשתרר עלינו גם השתרר
4206 (ד'רו)446 - 447(במדבר טז, יד) אף לא אל ארץ זבת חלב ודבש הביאתנו ותתן לנו נחלת שדה וכרם העיני האנשים ההם תנקר לא נעלה
4207 (ד'רז)447 - 448(במדבר טז, טו) ויחר למשה מאד ויאמר אל יהוה אל תפן אל מנחתם לא חמור אחד מהם נשאתי ולא הרעתי את אחד מהם
4208 (ד'רח)448 - 449(במדבר טז, טז) ויאמר משה אל קרח אתה וכל עדתך היו לפני יהוה אתה והם ואהרן מחר
4209 (ד'רט)449 - 450(במדבר טז, יז) וקחו איש מחתתו ונתתם עליהם קטרת והקרבתם לפני יהוה איש מחתתו חמשים ומאתים מחתת ואתה ואהרן איש מחתתו
4210 (ד'רי)450 - 451(במדבר טז, יח) ויקחו איש מחתתו ויתנו עליהם אש וישימו עליהם קטרת ויעמדו פתח אהל מועד ומשה ואהרן
4211 (ד'ריא)451 - 452(במדבר טז, יט) ויקהל עליהם קרח את כל העדה אל פתח אהל מועד וירא כבוד יהוה אל כל העדה
4212 (ד'ריב)452 - 453(במדבר טז, כ) וידבר יהוה אל משה ואל אהרן לאמר
4213 (ד'ריג)453 - 454(במדבר טז, כא) הבדלו מתוך העדה הזאת ואכלה אתם כרגע
4214 (ד'ריד)454 - 455(במדבר טז, כב) ויפלו על פניהם ויאמרו אל אלהי הרוחת לכל בשר האיש אחד יחטא ועל כל העדה תקצף
4215 (ד'ריה)455 - 456(במדבר טז, כג) וידבר יהוה אל משה לאמר
4216 (ד'ריו)456 - 457(במדבר טז, כד) דבר אל העדה לאמר העלו מסביב למשכן קרח דתן ואבירם
4217 (ד'ריז)457 - 458(במדבר טז, כה) ויקם משה וילך אל דתן ואבירם וילכו אחריו זקני ישראל
4218 (ד'ריח)458 - 459(במדבר טז, כו) וידבר אל העדה לאמר סורו נא מעל אהלי האנשים הרשעים האלה ואל תגעו בכל אשר להם פן תספו בכל חטאתם
4219 (ד'ריט)459 - 460(במדבר טז, כז) ויעלו מעל משכן קרח דתן ואבירם מסביב ודתן ואבירם יצאו נצבים פתח אהליהם ונשיהם ובניהם וטפם
4220 (ד'רכ)460 - 461(במדבר טז, כח) ויאמר משה בזאת תדעון כי יהוה שלחני לעשות את כל המעשים האלה כי לא מלבי
4221 (ד'רכא)461 - 462(במדבר טז, כט) אם כמות כל האדם ימתון אלה ופקדת כל האדם יפקד עליהם לא יהוה שלחני
4222 (ד'רכב)462 - 463(במדבר טז, ל) ואם בריאה יברא יהוה ופצתה האדמה את פיה ובלעה אתם ואת כל אשר להם וירדו חיים שאלה וידעתם כי נאצו האנשים האלה את יהוה
4223 (ד'רכג)463 - 464(במדבר טז, לא) ויהי ככלתו לדבר את כל הדברים האלה ותבקע האדמה אשר תחתיהם
4224 (ד'רכד)464 - 465(במדבר טז, לב) ותפתח הארץ את פיה ותבלע אתם ואת בתיהם ואת כל האדם אשר לקרח ואת כל הרכוש
4225 (ד'רכה)465 - 466(במדבר טז, לג) וירדו הם וכל אשר להם חיים שאלה ותכס עליהם הארץ ויאבדו מתוך הקהל
4226 (ד'רכו)466 - 467(במדבר טז, לד) וכל ישראל אשר סביבתיהם נסו לקלם כי אמרו פן תבלענו הארץ
4227 (ד'רכז)467 - 468(במדבר טז, לה) ואש יצאה מאת יהוה ותאכל את החמשים ומאתים איש מקריבי הקטרת
4228 (ד'רכח)468 - 469(במדבר יז, א) וידבר יהוה אל משה לאמר
4229 (ד'רכט)469 - 470(במדבר יז, ב) אמר אל אלעזר בן אהרן הכהן וירם את המחתת מבין השרפה ואת האש זרה הלאה כי קדשו
4230 (ד'רל)470 - 471(במדבר יז, ג) את מחתות החטאים האלה בנפשתם ועשו אתם רקעי פחים צפוי למזבח כי הקריבם לפני יהוה ויקדשו ויהיו לאות לבני ישראל
4231 (ד'רלא)471 - 472(במדבר יז, ד) ויקח אלעזר הכהן את מחתות הנחשת אשר הקריבו השרפים וירקעום צפוי למזבח
4232 (ד'רלב)472 - 473(במדבר יז, ה) זכרון לבני ישראל למען אשר לא יקרב איש זר אשר לא מזרע אהרן הוא להקטיר קטרת לפני יהוה ולא יהיה כקרח וכעדתו כאשר דבר יהוה ביד משה לו
4233 (ד'רלג)473 - 474(במדבר יז, ו) וילנו כל עדת בני ישראל ממחרת על משה ועל אהרן לאמר אתם המתם את עם יהוה
4234 (ד'רלד)474 - 475(במדבר יז, ז) ויהי בהקהל העדה על משה ועל אהרן ויפנו אל אהל מועד והנה כסהו הענן וירא כבוד יהוה
4235 (ד'רלה)475 - 476(במדבר יז, ח) ויבא משה ואהרן אל פני אהל מועד
4236 (ד'רלו)476 - 477(במדבר יז, ט) וידבר יהוה אל משה לאמר
4237 (ד'רלז)477 - 478(במדבר יז, י) הרמו מתוך העדה הזאת ואכלה אתם כרגע ויפלו על פניהם
4238 (ד'רלח)478 - 479(במדבר יז, יא) ויאמר משה אל אהרן קח את המחתה ותן עליה אש מעל המזבח ושים קטרת והולך מהרה אל העדה וכפר עליהם כי יצא הקצף מלפני יהוה החל הנגף
4239 (ד'רלט)479 - 480(במדבר יז, יב) ויקח אהרן כאשר דבר משה וירץ אל תוך הקהל והנה החל הנגף בעם ויתן את הקטרת ויכפר על העם
4240 (ד'רמ)480 - 481(במדבר יז, יג) ויעמד בין המתים ובין החיים ותעצר המגפה
4241 (ד'רמא)481 - 482(במדבר יז, יד) ויהיו המתים במגפה ארבעה עשר אלף ושבע מאות מלבד המתים על דבר קרח
4242 (ד'רמב)482 - 483(במדבר יז, טו) וישב אהרן אל משה אל פתח אהל מועד והמגפה נעצרה
4243 (ד'רמג)483 - 484(במדבר יז, טז) וידבר יהוה אל משה לאמר
4244 (ד'רמד)484 - 485(במדבר יז, יז) דבר אל בני ישראל וקח מאתם מטה מטה לבית אב מאת כל נשיאהם לבית אבתם שנים עשר מטות איש את שמו תכתב על מטהו
4245 (ד'רמה)485 - 486(במדבר יז, יח) ואת שם אהרן תכתב על מטה לוי כי מטה אחד לראש בית אבותם
4246 (ד'רמו)486 - 487(במדבר יז, יט) והנחתם באהל מועד לפני העדות אשר אועד לכם שמה
4247 (ד'רמז)487 - 488(במדבר יז, כ) והיה האיש אשר אבחר בו מטהו יפרח והשכתי מעלי את תלנות בני ישראל אשר הם מלינם עליכם
4248 (ד'רמח)488 - 489(במדבר יז, כא) וידבר משה אל בני ישראל ויתנו אליו כל נשיאיהם מטה לנשיא אחד מטה לנשיא אחד לבית אבתם שנים עשר מטות ומטה אהרן בתוך מטותם
4249 (ד'רמט)489 - 490(במדבר יז, כב) וינח משה את המטת לפני יהוה באהל העדת
4250 (ד'רנ)490 - 491(במדבר יז, כג) ויהי ממחרת ויבא משה אל אהל העדות והנה פרח מטה אהרן לבית לוי ויצא פרח ויצץ ציץ ויגמל שקדים
4251 (ד'רנא)491 - 492(במדבר יז, כד) ויצא משה את כל המטת מלפני יהוה אל כל בני ישראל ויראו ויקחו איש מטהו
4252 (ד'רנב)492 - 493(במדבר יז, כה) ויאמר יהוה אל משה השב את מטה אהרן לפני העדות למשמרת לאות לבני מרי ותכל תלונתם מעלי ולא ימתו
4253 (ד'רנג)493 - 494(במדבר יז, כו) ויעש משה כאשר צוה יהוה אתו כן עשה
4254 (ד'רנד)494 - 495(במדבר יז, כז) ויאמרו בני ישראל אל משה לאמר הן גוענו אבדנו כלנו אבדנו
4255 (ד'רנה)495 - 496(במדבר יז, כח) כל הקרב הקרב אל משכן יהוה ימות האם תמנו לגוע
4256 (ד'רנו)496 - 497(במדבר יח, א) ויאמר יהוה אל אהרן אתה ובניך ובית אביך אתך תשאו את עון המקדש ואתה ובניך אתך תשאו את עון כהנתכם
4257 (ד'רנז)497 - 498(במדבר יח, ב) וגם את אחיך מטה לוי שבט אביך הקרב אתך וילוו עליך וישרתוך ואתה ובניך אתך לפני אהל העדת
4258 (ד'רנח)498 - 499(במדבר יח, ג) ושמרו משמרתך ומשמרת כל האהל אך אל כלי הקדש ואל המזבח לא יקרבו ולא ימתו גם הם גם אתם
4259 (ד'רנט)499 - 500(במדבר יח, ד) ונלוו עליך ושמרו את משמרת אהל מועד לכל עבדת האהל וזר לא יקרב אליכם
4260 (ד'רס)500 - 501(במדבר יח, ה) ושמרתם את משמרת הקדש ואת משמרת המזבח ולא יהיה עוד קצף על בני ישראל
4261 (ד'רסא)501 - 502(במדבר יח, ו) ואני הנה לקחתי את אחיכם הלוים מתוך בני ישראל לכם מתנה נתנים ליהוה לעבד את עבדת אהל מועד
4262 (ד'רסב)502 - 503(במדבר יח, ז) ואתה ובניך אתך תשמרו את כהנתכם לכל דבר המזבח ולמבית לפרכת ועבדתם עבדת מתנה אתן את כהנתכם והזר הקרב יומת
4263 (ד'רסג)503 - 504(במדבר יח, ח) וידבר יהוה אל אהרן ואני הנה נתתי לך את משמרת תרומתי לכל קדשי בני ישראל לך נתתים למשחה ולבניך לחק עולם
4264 (ד'רסד)504 - 505(במדבר יח, ט) זה יהיה לך מקדש הקדשים מן האש כל קרבנם לכל מנחתם ולכל חטאתם ולכל אשמם אשר ישיבו לי קדש קדשים לך הוא ולבניך
4265 (ד'רסה)505 - 506(במדבר יח, י) בקדש הקדשים תאכלנו כל זכר יאכל אתו קדש יהיה לך
4266 (ד'רסו)506 - 507(במדבר יח, יא) וזה לך תרומת מתנם לכל תנופת בני ישראל לך נתתים ולבניך ולבנתיך אתך לחק עולם כל טהור בביתך יאכל אתו
4267 (ד'רסז)507 - 508(במדבר יח, יב) כל חלב יצהר וכל חלב תירוש ודגן ראשיתם אשר יתנו ליהוה לך נתתים
4268 (ד'רסח)508 - 509(במדבר יח, יג) בכורי כל אשר בארצם אשר יביאו ליהוה לך יהיה כל טהור בביתך יאכלנו
4269 (ד'רסט)509 - 510(במדבר יח, יד) כל חרם בישראל לך יהיה
4270 (ד'רע)510 - 511(במדבר יח, טו) כל פטר רחם לכל בשר אשר יקריבו ליהוה באדם ובבהמה יהיה לך אך פדה תפדה את בכור האדם ואת בכור הבהמה הטמאה תפדה
4271 (ד'רעא)511 - 512(במדבר יח, טז) ופדויו מבן חדש תפדה בערכך כסף חמשת שקלים בשקל הקדש עשרים גרה הוא
4272 (ד'רעב)512 - 513(במדבר יח, יז) אך בכור שור או בכור כשב או בכור עז לא תפדה קדש הם את דמם תזרק על המזבח ואת חלבם תקטיר אשה לריח ניחח ליהוה
4273 (ד'רעג)513 - 514(במדבר יח, יח) ובשרם יהיה לך כחזה התנופה וכשוק הימין לך יהיה
4274 (ד'רעד)514 - 515(במדבר יח, יט) כל תרומת הקדשים אשר ירימו בני ישראל ליהוה נתתי לך ולבניך ולבנתיך אתך לחק עולם ברית מלח עולם הוא לפני יהוה לך ולזרעך אתך
4275 (ד'רעה)515 - 516(במדבר יח, כ) ויאמר יהוה אל אהרן בארצם לא תנחל וחלק לא יהיה לך בתוכם אני חלקך ונחלתך בתוך בני ישראל
4276 (ד'רעו)516 - 517(במדבר יח, כא) ולבני לוי הנה נתתי כל מעשר בישראל לנחלה חלף עבדתם אשר הם עבדים את עבדת אהל מועד
4277 (ד'רעז)517 - 518(במדבר יח, כב) ולא יקרבו עוד בני ישראל אל אהל מועד לשאת חטא למות
4278 (ד'רעח)518 - 519(במדבר יח, כג) ועבד הלוי הוא את עבדת אהל מועד והם ישאו עונם חקת עולם לדרתיכם ובתוך בני ישראל לא ינחלו נחלה
4279 (ד'רעט)519 - 520(במדבר יח, כד) כי את מעשר בני ישראל אשר ירימו ליהוה תרומה נתתי ללוים לנחלה על כן אמרתי להם בתוך בני ישראל לא ינחלו נחלה
4280 (ד'רפ)520 - 521(במדבר יח, כה) וידבר יהוה אל משה לאמר
4281 (ד'רפא)521 - 522(במדבר יח, כו) ואל הלוים תדבר ואמרת אלהם כי תקחו מאת בני ישראל את המעשר אשר נתתי לכם מאתם בנחלתכם והרמתם ממנו תרומת יהוה מעשר מן המעשר
4282 (ד'רפב)522 - 523(במדבר יח, כז) ונחשב לכם תרומתכם כדגן מן הגרן וכמלאה מן היקב
4283 (ד'רפג)523 - 524(במדבר יח, כח) כן תרימו גם אתם תרומת יהוה מכל מעשרתיכם אשר תקחו מאת בני ישראל ונתתם ממנו את תרומת יהוה לאהרן הכהן
4284 (ד'רפד)524 - 525(במדבר יח, כט) מכל מתנתיכם תרימו את כל תרומת יהוה מכל חלבו את מקדשו ממנו
4285 (ד'רפה)525 - 526(במדבר יח, ל) ואמרת אלהם בהרימכם את חלבו ממנו ונחשב ללוים כתבואת גרן וכתבואת יקב
4286 (ד'רפו)526 - 527(במדבר יח, לא) ואכלתם אתו בכל מקום אתם וביתכם כי שכר הוא לכם חלף עבדתכם באהל מועד
4287 (ד'רפז)527 - 528(במדבר יח, לב) ולא תשאו עליו חטא בהרימכם את חלבו ממנו ואת קדשי בני ישראל לא תחללו ולא תמותו
4288 (ד'רפח)528 - 529(במדבר יט, א) וידבר יהוה אל משה ואל אהרן לאמר
4289 (ד'רפט)529 - 530(במדבר יט, ב) זאת חקת התורה אשר צוה יהוה לאמר דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדמה תמימה אשר אין בה מום אשר לא עלה עליה על
4290 (ד'רצ)530 - 531(במדבר יט, ג) ונתתם אתה אל אלעזר הכהן והוציא אתה אל מחוץ למחנה ושחט אתה לפניו
4291 (ד'רצא)531 - 532(במדבר יט, ד) ולקח אלעזר הכהן מדמה באצבעו והזה אל נכח פני אהל מועד מדמה שבע פעמים
4292 (ד'רצב)532 - 533(במדבר יט, ה) ושרף את הפרה לעיניו את ערה ואת בשרה ואת דמה על פרשה ישרף
4293 (ד'רצג)533 - 534(במדבר יט, ו) ולקח הכהן עץ ארז ואזוב ושני תולעת והשליך אל תוך שרפת הפרה
4294 (ד'רצד)534 - 535(במדבר יט, ז) וכבס בגדיו הכהן ורחץ בשרו במים ואחר יבא אל המחנה וטמא הכהן עד הערב
4295 (ד'רצה)535 - 536(במדבר יט, ח) והשרף אתה יכבס בגדיו במים ורחץ בשרו במים וטמא עד הערב
4296 (ד'רצו)536 - 537(במדבר יט, ט) ואסף איש טהור את אפר הפרה והניח מחוץ למחנה במקום טהור והיתה לעדת בני ישראל למשמרת למי נדה חטאת הוא
4297 (ד'רצז)537 - 538(במדבר יט, י) וכבס האסף את אפר הפרה את בגדיו וטמא עד הערב והיתה לבני ישראל ולגר הגר בתוכם לחקת עולם
4298 (ד'רצח)538 - 539(במדבר יט, יא) הנגע במת לכל נפש אדם וטמא שבעת ימים
4299 (ד'רצט)539 - 540(במדבר יט, יב) הוא יתחטא בו ביום השלישי וביום השביעי יטהר ואם לא יתחטא ביום השלישי וביום השביעי לא יטהר
4300 (ד'ש)540 - 541(במדבר יט, יג) כל הנגע במת בנפש האדם אשר ימות ולא יתחטא את משכן יהוה טמא ונכרתה הנפש ההוא מישראל כי מי נדה לא זרק עליו טמא יהיה עוד טמאתו בו
4301 (ד'שא)541 - 542(במדבר יט, יד) זאת התורה אדם כי ימות באהל כל הבא אל האהל וכל אשר באהל יטמא שבעת ימים
4302 (ד'שב)542 - 543(במדבר יט, טו) וכל כלי פתוח אשר אין צמיד פתיל עליו טמא הוא
4303 (ד'שג)543 - 544(במדבר יט, טז) וכל אשר יגע על פני השדה בחלל חרב או במת או בעצם אדם או בקבר יטמא שבעת ימים
4304 (ד'שד)544 - 545(במדבר יט, יז) ולקחו לטמא מעפר שרפת החטאת ונתן עליו מים חיים אל כלי
4305 (ד'שה)545 - 546(במדבר יט, יח) ולקח אזוב וטבל במים איש טהור והזה על האהל ועל כל הכלים ועל הנפשות אשר היו שם ועל הנגע בעצם או בחלל או במת או בקבר
4306 (ד'שו)546 - 547(במדבר יט, יט) והזה הטהר על הטמא ביום השלישי וביום השביעי וחטאו ביום השביעי וכבס בגדיו ורחץ במים וטהר בערב
4307 (ד'שז)547 - 548(במדבר יט, כ) ואיש אשר יטמא ולא יתחטא ונכרתה הנפש ההוא מתוך הקהל כי את מקדש יהוה טמא מי נדה לא זרק עליו טמא הוא
4308 (ד'שח)548 - 549(במדבר יט, כא) והיתה להם לחקת עולם ומזה מי הנדה יכבס בגדיו והנגע במי הנדה יטמא עד הערב
4309 (ד'שט)549 - 550(במדבר יט, כב) וכל אשר יגע בו הטמא יטמא והנפש הנגעת תטמא עד הערב
4310 (ד'שי)550 - 551(במדבר כ, א) ויבאו בני ישראל כל העדה מדבר צן בחדש הראשון וישב העם בקדש ותמת שם מרים ותקבר שם
4311 (ד'שיא)551 - 552(במדבר כ, ב) ולא היה מים לעדה ויקהלו על משה ועל אהרן
4312 (ד'שיב)552 - 553(במדבר כ, ג) וירב העם עם משה ויאמרו לאמר ולו גוענו בגוע אחינו לפני יהוה
4313 (ד'שיג)553 - 554(במדבר כ, ד) ולמה הבאתם את קהל יהוה אל המדבר הזה למות שם אנחנו ובעירנו
4314 (ד'שיד)554 - 555(במדבר כ, ה) ולמה העליתנו ממצרים להביא אתנו אל המקום הרע הזה לא מקום זרע ותאנה וגפן ורמון ומים אין לשתות
4315 (ד'שיה)555 - 556(במדבר כ, ו) ויבא משה ואהרן מפני הקהל אל פתח אהל מועד ויפלו על פניהם וירא כבוד יהוה אליהם
4316 (ד'שיו)556 - 557(במדבר כ, ז) וידבר יהוה אל משה לאמר
4317 (ד'שיז)557 - 558(במדבר כ, ח) קח את המטה והקהל את העדה אתה ואהרן אחיך ודברתם אל הסלע לעיניהם ונתן מימיו והוצאת להם מים מן הסלע והשקית את העדה ואת בעירם
4318 (ד'שיח)558 - 559(במדבר כ, ט) ויקח משה את המטה מלפני יהוה כאשר צוהו
4319 (ד'שיט)559 - 560(במדבר כ, י) ויקהלו משה ואהרן את הקהל אל פני הסלע ויאמר להם שמעו נא המרים המן הסלע הזה נוציא לכם מים
4320 (ד'שכ)560 - 561(במדבר כ, יא) וירם משה את ידו ויך את הסלע במטהו פעמים ויצאו מים רבים ותשת העדה ובעירם
4321 (ד'שכא)561 - 562(במדבר כ, יב) ויאמר יהוה אל משה ואל אהרן יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ אשר נתתי להם
4322 (ד'שכב)562 - 563(במדבר כ, יג) המה מי מריבה אשר רבו בני ישראל את יהוה ויקדש בם
4323 (ד'שכג)563 - 564(במדבר כ, יד) וישלח משה מלאכים מקדש אל מלך אדום כה אמר אחיך ישראל אתה ידעת את כל התלאה אשר מצאתנו
4324 (ד'שכד)564 - 565(במדבר כ, טו) וירדו אבתינו מצרימה ונשב במצרים ימים רבים וירעו לנו מצרים ולאבתינו
4325 (ד'שכה)565 - 566(במדבר כ, טז) ונצעק אל יהוה וישמע קלנו וישלח מלאך ויצאנו ממצרים והנה אנחנו בקדש עיר קצה גבולך
4326 (ד'שכו)566 - 567(במדבר כ, יז) נעברה נא בארצך לא נעבר בשדה ובכרם ולא נשתה מי באר דרך המלך נלך לא נטה ימין ושמאול עד אשר נעבר גבלך
4327 (ד'שכז)567 - 568(במדבר כ, יח) ויאמר אליו אדום לא תעבר בי פן בחרב אצא לקראתך
4328 (ד'שכח)568 - 569(במדבר כ, יט) ויאמרו אליו בני ישראל במסלה נעלה ואם מימיך נשתה אני ומקני ונתתי מכרם רק אין דבר ברגלי אעברה
4329 (ד'שכט)569 - 570(במדבר כ, כ) ויאמר לא תעבר ויצא אדום לקראתו בעם כבד וביד חזקה
4330 (ד'של)570 - 571(במדבר כ, כא) וימאן אדום נתן את ישראל עבר בגבלו ויט ישראל מעליו
4331 (ד'שלא)571 - 572(במדבר כ, כב) ויסעו מקדש ויבאו בני ישראל כל העדה הר ההר
4332 (ד'שלב)572 - 573(במדבר כ, כג) ויאמר יהוה אל משה ואל אהרן בהר ההר על גבול ארץ אדום לאמר
4333 (ד'שלג)573 - 574(במדבר כ, כד) יאסף אהרן אל עמיו כי לא יבא אל הארץ אשר נתתי לבני ישראל על אשר מריתם את פי למי מריבה
4334 (ד'שלד)574 - 575(במדבר כ, כה) קח את אהרן ואת אלעזר בנו והעל אתם הר ההר
4335 (ד'שלה)575 - 576(במדבר כ, כו) והפשט את אהרן את בגדיו והלבשתם את אלעזר בנו ואהרן יאסף ומת שם
4336 (ד'שלו)576 - 577(במדבר כ, כז) ויעש משה כאשר צוה יהוה ויעלו אל הר ההר לעיני כל העדה
4337 (ד'שלז)577 - 578(במדבר כ, כח) ויפשט משה את אהרן את בגדיו וילבש אתם את אלעזר בנו וימת אהרן שם בראש ההר וירד משה ואלעזר מן ההר
4338 (ד'שלח)578 - 579(במדבר כ, כט) ויראו כל העדה כי גוע אהרן ויבכו את אהרן שלשים יום כל בית ישראל
4339 (ד'שלט)579 - 580(במדבר כא, א) וישמע הכנעני מלך ערד ישב הנגב כי בא ישראל דרך האתרים וילחם בישראל וישב ממנו שבי
4340 (ד'שמ)580 - 581(במדבר כא, ב) וידר ישראל נדר ליהוה ויאמר אם נתן תתן את העם הזה בידי והחרמתי את עריהם
4341 (ד'שמא)581 - 582(במדבר כא, ג) וישמע יהוה בקול ישראל ויתן את הכנעני ויחרם אתהם ואת עריהם ויקרא שם המקום חרמה
4342 (ד'שמב)582 - 583(במדבר כא, ד) ויסעו מהר ההר דרך ים סוף לסבב את ארץ אדום ותקצר נפש העם בדרך
4343 (ד'שמג)583 - 584(במדבר כא, ה) וידבר העם באלהים ובמשה למה העליתנו ממצרים למות במדבר כי אין לחם ואין מים ונפשנו קצה בלחם הקלקל
4344 (ד'שמד)584 - 585(במדבר כא, ו) וישלח יהוה בעם את הנחשים השרפים וינשכו את העם וימת עם רב מישראל
4345 (ד'שמה)585 - 586(במדבר כא, ז) ויבא העם אל משה ויאמרו חטאנו כי דברנו ביהוה ובך התפלל אל יהוה ויסר מעלינו את הנחש ויתפלל משה בעד העם
4346 (ד'שמו)586 - 587(במדבר כא, ח) ויאמר יהוה אל משה עשה לך שרף ושים אתו על נס והיה כל הנשוך וראה אתו וחי
4347 (ד'שמז)587 - 588(במדבר כא, ט) ויעש משה נחש נחשת וישמהו על הנס והיה אם נשך הנחש את איש והביט אל נחש הנחשת וחי
4348 (ד'שמח)588 - 589(במדבר כא, י) ויסעו בני ישראל ויחנו באבת
4349 (ד'שמט)589 - 590(במדבר כא, יא) ויסעו מאבת ויחנו בעיי העברים במדבר אשר על פני מואב ממזרח השמש
4350 (ד'שנ)590 - 591(במדבר כא, יב) משם נסעו ויחנו בנחל זרד
4351 (ד'שנא)591 - 592(במדבר כא, יג) משם נסעו ויחנו מעבר ארנון אשר במדבר היצא מגבל האמרי כי ארנון גבול מואב בין מואב ובין האמרי
4352 (ד'שנב)592 - 593(במדבר כא, יד) על כן יאמר בספר מלחמת יהוה את והב בסופה ואת הנחלים ארנון
4353 (ד'שנג)593 - 594(במדבר כא, טו) ואשד הנחלים אשר נטה לשבת ער ונשען לגבול מואב
4354 (ד'שנד)594 - 595(במדבר כא, טז) ומשם בארה הוא הבאר אשר אמר יהוה למשה אסף את העם ואתנה להם מים
4355 (ד'שנה)595 - 596(במדבר כא, יז) אז ישיר ישראל את השירה הזאת עלי באר ענו לה
4356 (ד'שנו)596 - 597(במדבר כא, יח) באר חפרוה שרים כרוה נדיבי העם במחקק במשענתם וממדבר מתנה
4357 (ד'שנז)597 - 598(במדבר כא, יט) וממתנה נחליאל ומנחליאל במות
4358 (ד'שנח)598 - 599(במדבר כא, כ) ומבמות הגיא אשר בשדה מואב ראש הפסגה ונשקפה על פני הישימן
4359 (ד'שנט)599 - 600(במדבר כא, כא) וישלח ישראל מלאכים אל סיחן מלך האמרי לאמר
4360 (ד'שס)600 - 601(במדבר כא, כב) אעברה בארצך לא נטה בשדה ובכרם לא נשתה מי באר בדרך המלך נלך עד אשר נעבר גבלך
4361 (ד'שסא)601 - 602(במדבר כא, כג) ולא נתן סיחן את ישראל עבר בגבלו ויאסף סיחן את כל עמו ויצא לקראת ישראל המדברה ויבא יהצה וילחם בישראל
4362 (ד'שסב)602 - 603(במדבר כא, כד) ויכהו ישראל לפי חרב ויירש את ארצו מארנן עד יבק עד בני עמון כי עז גבול בני עמון
4363 (ד'שסג)603 - 604(במדבר כא, כה) ויקח ישראל את כל הערים האלה וישב ישראל בכל ערי האמרי בחשבון ובכל בנתיה
4364 (ד'שסד)604 - 605(במדבר כא, כו) כי חשבון עיר סיחן מלך האמרי הוא והוא נלחם במלך מואב הראשון ויקח את כל ארצו מידו עד ארנן
4365 (ד'שסה)605 - 606(במדבר כא, כז) על כן יאמרו המשלים באו חשבון תבנה ותכונן עיר סיחון
4366 (ד'שסו)606 - 607(במדבר כא, כח) כי אש יצאה מחשבון להבה מקרית סיחן אכלה ער מואב בעלי במות ארנן
4367 (ד'שסז)607 - 608(במדבר כא, כט) אוי לך מואב אבדת עם כמוש נתן בניו פליטם ובנתיו בשבית למלך אמרי סיחון
4368 (ד'שסח)608 - 609(במדבר כא, ל) ונירם אבד חשבון עד דיבן ונשים עד נפח אשר עד מידבא
4369 (ד'שסט)609 - 610(במדבר כא, לא) וישב ישראל בארץ האמרי
4370 (ד'שע)610 - 611(במדבר כא, לב) וישלח משה לרגל את יעזר וילכדו בנתיה ויירש את האמרי אשר שם
4371 (ד'שעא)611 - 612(במדבר כא, לג) ויפנו ויעלו דרך הבשן ויצא עוג מלך הבשן לקראתם הוא וכל עמו למלחמה אדרעי
4372 (ד'שעב)612 - 613(במדבר כא, לד) ויאמר יהוה אל משה אל תירא אתו כי בידך נתתי אתו ואת כל עמו ואת ארצו ועשית לו כאשר עשית לסיחן מלך האמרי אשר יושב בחשבון
4373 (ד'שעג)613 - 614(במדבר כא, לה) ויכו אתו ואת בניו ואת כל עמו עד בלתי השאיר לו שריד ויירשו את ארצו
4374 (ד'שעד)614 - 615(במדבר כב, א) ויסעו בני ישראל ויחנו בערבות מואב מעבר לירדן ירחו
4375 (ד'שעה)615 - 616(במדבר כב, ב) וירא בלק בן צפור את כל אשר עשה ישראל לאמרי
4376 (ד'שעו)616 - 617(במדבר כב, ג) ויגר מואב מפני העם מאד כי רב הוא ויקץ מואב מפני בני ישראל
4377 (ד'שעז)617 - 618(במדבר כב, ד) ויאמר מואב אל זקני מדין עתה ילחכו הקהל את כל סביבתינו כלחך השור את ירק השדה ובלק בן צפור מלך למואב בעת ההוא
4378 (ד'שעח)618 - 619(במדבר כב, ה) וישלח מלאכים אל בלעם בן בעור פתורה אשר על הנהר ארץ בני עמו לקרא לו לאמר הנה עם יצא ממצרים הנה כסה את עין הארץ והוא ישב ממלי
4379 (ד'שעט)619 - 620(במדבר כב, ו) ועתה לכה נא ארה לי את העם הזה כי עצום הוא ממני אולי אוכל נכה בו ואגרשנו מן הארץ כי ידעתי את אשר תברך מברך ואשר תאר יואר
4380 (ד'שפ)620 - 621(במדבר כב, ז) וילכו זקני מואב וזקני מדין וקסמים בידם ויבאו אל בלעם וידברו אליו דברי בלק
4381 (ד'שפא)621 - 622(במדבר כב, ח) ויאמר אליהם לינו פה הלילה והשבתי אתכם דבר כאשר ידבר יהוה אלי וישבו שרי מואב עם בלעם
4382 (ד'שפב)622 - 623(במדבר כב, ט) ויבא אלהים אל בלעם ויאמר מי האנשים האלה עמך
4383 (ד'שפג)623 - 624(במדבר כב, י) ויאמר בלעם אל האלהים בלק בן צפר מלך מואב שלח אלי
4384 (ד'שפד)624 - 625(במדבר כב, יא) הנה העם היצא ממצרים ויכס את עין הארץ עתה לכה קבה לי אתו אולי אוכל להלחם בו וגרשתיו
4385 (ד'שפה)625 - 626(במדבר כב, יב) ויאמר אלהים אל בלעם לא תלך עמהם לא תאר את העם כי ברוך הוא
4386 (ד'שפו)626 - 627(במדבר כב, יג) ויקם בלעם בבקר ויאמר אל שרי בלק לכו אל ארצכם כי מאן יהוה לתתי להלך עמכם
4387 (ד'שפז)627 - 628(במדבר כב, יד) ויקומו שרי מואב ויבאו אל בלק ויאמרו מאן בלעם הלך עמנו
4388 (ד'שפח)628 - 629(במדבר כב, טו) ויסף עוד בלק שלח שרים רבים ונכבדים מאלה
4389 (ד'שפט)629 - 630(במדבר כב, טז) ויבאו אל בלעם ויאמרו לו כה אמר בלק בן צפור אל נא תמנע מהלך אלי
4390 (ד'שצ)630 - 631(במדבר כב, יז) כי כבד אכבדך מאד וכל אשר תאמר אלי אעשה ולכה נא קבה לי את העם הזה
4391 (ד'שצא)631 - 632(במדבר כב, יח) ויען בלעם ויאמר אל עבדי בלק אם יתן לי בלק מלא ביתו כסף וזהב לא אוכל לעבר את פי יהוה אלהי לעשות קטנה או גדולה
4392 (ד'שצב)632 - 633(במדבר כב, יט) ועתה שבו נא בזה גם אתם הלילה ואדעה מה יסף יהוה דבר עמי
4393 (ד'שצג)633 - 634(במדבר כב, כ) ויבא אלהים אל בלעם לילה ויאמר לו אם לקרא לך באו האנשים קום לך אתם ואך את הדבר אשר אדבר אליך אתו תעשה
4394 (ד'שצד)634 - 635(במדבר כב, כא) ויקם בלעם בבקר ויחבש את אתנו וילך עם שרי מואב
4395 (ד'שצה)635 - 636(במדבר כב, כב) ויחר אף אלהים כי הולך הוא ויתיצב מלאך יהוה בדרך לשטן לו והוא רכב על אתנו ושני נעריו עמו
4396 (ד'שצו)636 - 637(במדבר כב, כג) ותרא האתון את מלאך יהוה נצב בדרך וחרבו שלופה בידו ותט האתון מן הדרך ותלך בשדה ויך בלעם את האתון להטתה הדרך
4397 (ד'שצז)637 - 638(במדבר כב, כד) ויעמד מלאך יהוה במשעול הכרמים גדר מזה וגדר מזה
4398 (ד'שצח)638 - 639(במדבר כב, כה) ותרא האתון את מלאך יהוה ותלחץ אל הקיר ותלחץ את רגל בלעם אל הקיר ויסף להכתה
4399 (ד'שצט)639 - 640(במדבר כב, כו) ויוסף מלאך יהוה עבור ויעמד במקום צר אשר אין דרך לנטות ימין ושמאול
4400 (ד'ת)640 - 641(במדבר כב, כז) ותרא האתון את מלאך יהוה ותרבץ תחת בלעם ויחר אף בלעם ויך את האתון במקל
4401 (ד'תא)641 - 642(במדבר כב, כח) ויפתח יהוה את פי האתון ותאמר לבלעם מה עשיתי לך כי הכיתני זה שלש רגלים
4402 (ד'תב)642 - 643(במדבר כב, כט) ויאמר בלעם לאתון כי התעללת בי לו יש חרב בידי כי עתה הרגתיך
4403 (ד'תג)643 - 644(במדבר כב, ל) ותאמר האתון אל בלעם הלוא אנכי אתנך אשר רכבת עלי מעודך עד היום הזה ההסכן הסכנתי לעשות לך כה ויאמר לא
4404 (ד'תד)644 - 645(במדבר כב, לא) ויגל יהוה את עיני בלעם וירא את מלאך יהוה נצב בדרך וחרבו שלפה בידו ויקד וישתחו לאפיו
4405 (ד'תה)645 - 646(במדבר כב, לב) ויאמר אליו מלאך יהוה על מה הכית את אתנך זה שלוש רגלים הנה אנכי יצאתי לשטן כי ירט הדרך לנגדי
4406 (ד'תו)646 - 647(במדבר כב, לג) ותראני האתון ותט לפני זה שלש רגלים אולי נטתה מפני כי עתה גם אתכה הרגתי ואותה החייתי
4407 (ד'תז)647 - 648(במדבר כב, לד) ויאמר בלעם אל מלאך יהוה חטאתי כי לא ידעתי כי אתה נצב לקראתי בדרך ועתה אם רע בעיניך אשובה לי
4408 (ד'תח)648 - 649(במדבר כב, לה) ויאמר מלאך יהוה אל בלעם לך עם האנשים ואפס את הדבר אשר אדבר אליך אתו תדבר וילך בלעם עם שרי בלק
4409 (ד'תט)649 - 650(במדבר כב, לו) וישמע בלק כי בא בלעם ויצא לקראתו אל עיר מואב אשר על גבול ארנן אשר בקצה הגבול
4410 (ד'תי)650 - 651(במדבר כב, לז) ויאמר בלק אל בלעם הלא שלח שלחתי אליך לקרא לך למה לא הלכת אלי האמנם לא אוכל כבדך
4411 (ד'תיא)651 - 652(במדבר כב, לח) ויאמר בלעם אל בלק הנה באתי אליך עתה היכל אוכל דבר מאומה הדבר אשר ישים אלהים בפי אתו אדבר
4412 (ד'תיב)652 - 653(במדבר כב, לט) וילך בלעם עם בלק ויבאו קרית חצות
4413 (ד'תיג)653 - 654(במדבר כב, מ) ויזבח בלק בקר וצאן וישלח לבלעם ולשרים אשר אתו
4414 (ד'תיד)654 - 655(במדבר כב, מא) ויהי בבקר ויקח בלק את בלעם ויעלהו במות בעל וירא משם קצה העם
4415 (ד'תיה)655 - 656(במדבר כג, א) ויאמר בלעם אל בלק בנה לי בזה שבעה מזבחת והכן לי בזה שבעה פרים ושבעה אילים
4416 (ד'תיו)656 - 657(במדבר כג, ב) ויעש בלק כאשר דבר בלעם ויעל בלק ובלעם פר ואיל במזבח
4417 (ד'תיז)657 - 658(במדבר כג, ג) ויאמר בלעם לבלק התיצב על עלתך ואלכה אולי יקרה יהוה לקראתי ודבר מה יראני והגדתי לך וילך שפי
4418 (ד'תיח)658 - 659(במדבר כג, ד) ויקר אלהים אל בלעם ויאמר אליו את שבעת המזבחת ערכתי ואעל פר ואיל במזבח
4419 (ד'תיט)659 - 660(במדבר כג, ה) וישם יהוה דבר בפי בלעם ויאמר שוב אל בלק וכה תדבר
4420 (ד'תכ)660 - 661(במדבר כג, ו) וישב אליו והנה נצב על עלתו הוא וכל שרי מואב
4421 (ד'תכא)661 - 662(במדבר כג, ז) וישא משלו ויאמר מן ארם ינחני בלק מלך מואב מהררי קדם לכה ארה לי יעקב ולכה זעמה ישראל
4422 (ד'תכב)662 - 663(במדבר כג, ח) מה אקב לא קבה אל ומה אזעם לא זעם יהוה
4423 (ד'תכג)663 - 664(במדבר כג, ט) כי מראש צרים אראנו ומגבעות אשורנו הן עם לבדד ישכן ובגוים לא יתחשב
4424 (ד'תכד)664 - 665(במדבר כג, י) מי מנה עפר יעקב ומספר את רבע ישראל תמת נפשי מות ישרים ותהי אחריתי כמהו
4425 (ד'תכה)665 - 666(במדבר כג, יא) ויאמר בלק אל בלעם מה עשית לי לקב איבי לקחתיך והנה ברכת ברך
4426 (ד'תכו)666 - 667(במדבר כג, יב) ויען ויאמר הלא את אשר ישים יהוה בפי אתו אשמר לדבר
4427 (ד'תכז)667 - 668(במדבר כג, יג) ויאמר אליו בלק לך נא אתי אל מקום אחר אשר תראנו משם אפס קצהו תראה וכלו לא תראה וקבנו לי משם
4428 (ד'תכח)668 - 669(במדבר כג, יד) ויקחהו שדה צפים אל ראש הפסגה ויבן שבעה מזבחת ויעל פר ואיל במזבח
4429 (ד'תכט)669 - 670(במדבר כג, טו) ויאמר אל בלק התיצב כה על עלתך ואנכי אקרה כה
4430 (ד'תל)670 - 671(במדבר כג, טז) ויקר יהוה אל בלעם וישם דבר בפיו ויאמר שוב אל בלק וכה תדבר
4431 (ד'תלא)671 - 672(במדבר כג, יז) ויבא אליו והנו נצב על עלתו ושרי מואב אתו ויאמר לו בלק מה דבר יהוה
4432 (ד'תלב)672 - 673(במדבר כג, יח) וישא משלו ויאמר קום בלק ושמע האזינה עדי בנו צפר
4433 (ד'תלג)673 - 674(במדבר כג, יט) לא איש אל ויכזב ובן אדם ויתנחם ההוא אמר ולא יעשה ודבר ולא יקימנה
4434 (ד'תלד)674 - 675(במדבר כג, כ) הנה ברך לקחתי וברך ולא אשיבנה
4435 (ד'תלה)675 - 676(במדבר כג, כא) לא הביט און ביעקב ולא ראה עמל בישראל יהוה אלהיו עמו ותרועת מלך בו
4436 (ד'תלו)676 - 677(במדבר כג, כב) אל מוציאם ממצרים כתועפת ראם לו
4437 (ד'תלז)677 - 678(במדבר כג, כג) כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל אל
4438 (ד'תלח)678 - 679(במדבר כג, כד) הן עם כלביא יקום וכארי יתנשא לא ישכב עד יאכל טרף ודם חללים ישתה
4439 (ד'תלט)679 - 680(במדבר כג, כה) ויאמר בלק אל בלעם גם קב לא תקבנו גם ברך לא תברכנו
4440 (ד'תמ)680 - 681(במדבר כג, כו) ויען בלעם ויאמר אל בלק הלא דברתי אליך לאמר כל אשר ידבר יהוה אתו אעשה
4441 (ד'תמא)681 - 682(במדבר כג, כז) ויאמר בלק אל בלעם לכה נא אקחך אל מקום אחר אולי יישר בעיני האלהים וקבתו לי משם
4442 (ד'תמב)682 - 683(במדבר כג, כח) ויקח בלק את בלעם ראש הפעור הנשקף על פני הישימן
4443 (ד'תמג)683 - 684(במדבר כג, כט) ויאמר בלעם אל בלק בנה לי בזה שבעה מזבחת והכן לי בזה שבעה פרים ושבעה אילם
4444 (ד'תמד)684 - 685(במדבר כג, ל) ויעש בלק כאשר אמר בלעם ויעל פר ואיל במזבח
4445 (ד'תמה)685 - 686(במדבר כד, א) וירא בלעם כי טוב בעיני יהוה לברך את ישראל ולא הלך כפעם בפעם לקראת נחשים וישת אל המדבר פניו
4446 (ד'תמו)686 - 687(במדבר כד, ב) וישא בלעם את עיניו וירא את ישראל שכן לשבטיו ותהי עליו רוח אלהים
4447 (ד'תמז)687 - 688(במדבר כד, ג) וישא משלו ויאמר נאם בלעם בנו בער ונאם הגבר שתם העין
4448 (ד'תמח)688 - 689(במדבר כד, ד) נאם שמע אמרי אל אשר מחזה שדי יחזה נפל וגלוי עינים
4449 (ד'תמט)689 - 690(במדבר כד, ה) מה טבו אהליך יעקב משכנתיך ישראל
4450 (ד'תנ)690 - 691(במדבר כד, ו) כנחלים נטיו כגנת עלי נהר כאהלים נטע יהוה כארזים עלי מים
4451 (ד'תנא)691 - 692(במדבר כד, ז) יזל מים מדליו וזרעו במים רבים וירם מאגג מלכו ותנשא מלכתו
4452 (ד'תנב)692 - 693(במדבר כד, ח) אל מוציאו ממצרים כתועפת ראם לו יאכל גוים צריו ועצמתיהם יגרם וחציו ימחץ
4453 (ד'תנג)693 - 694(במדבר כד, ט) כרע שכב כארי וכלביא מי יקימנו מברכיך ברוך וארריך ארור
4454 (ד'תנד)694 - 695(במדבר כד, י) ויחר אף בלק אל בלעם ויספק את כפיו ויאמר בלק אל בלעם לקב איבי קראתיך והנה ברכת ברך זה שלש פעמים
4455 (ד'תנה)695 - 696(במדבר כד, יא) ועתה ברח לך אל מקומך אמרתי כבד אכבדך והנה מנעך יהוה מכבוד
4456 (ד'תנו)696 - 697(במדבר כד, יב) ויאמר בלעם אל בלק הלא גם אל מלאכיך אשר שלחת אלי דברתי לאמר
4457 (ד'תנז)697 - 698(במדבר כד, יג) אם יתן לי בלק מלא ביתו כסף וזהב לא אוכל לעבר את פי יהוה לעשות טובה או רעה מלבי אשר ידבר יהוה אתו אדבר
4458 (ד'תנח)698 - 699(במדבר כד, יד) ועתה הנני הולך לעמי לכה איעצך אשר יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים
4459 (ד'תנט)699 - 700(במדבר כד, טו) וישא משלו ויאמר נאם בלעם בנו בער ונאם הגבר שתם העין
4460 (ד'תס)700 - 701(במדבר כד, טז) נאם שמע אמרי אל וידע דעת עליון מחזה שדי יחזה נפל וגלוי עינים
4461 (ד'תסא)701 - 702(במדבר כד, יז) אראנו ולא עתה אשורנו ולא קרוב דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל ומחץ פאתי מואב וקרקר כל בני שת
4462 (ד'תסב)702 - 703(במדבר כד, יח) והיה אדום ירשה והיה ירשה שעיר איביו וישראל עשה חיל
4463 (ד'תסג)703 - 704(במדבר כד, יט) וירד מיעקב והאביד שריד מעיר
4464 (ד'תסד)704 - 705(במדבר כד, כ) וירא את עמלק וישא משלו ויאמר ראשית גוים עמלק ואחריתו עדי אבד
4465 (ד'תסה)705 - 706(במדבר כד, כא) וירא את הקיני וישא משלו ויאמר איתן מושבך ושים בסלע קנך
4466 (ד'תסו)706 - 707(במדבר כד, כב) כי אם יהיה לבער קין עד מה אשור תשבך
4467 (ד'תסז)707 - 708(במדבר כד, כג) וישא משלו ויאמר אוי מי יחיה משמו אל
4468 (ד'תסח)708 - 709(במדבר כד, כד) וצים מיד כתים וענו אשור וענו עבר וגם הוא עדי אבד
4469 (ד'תסט)709 - 710(במדבר כד, כה) ויקם בלעם וילך וישב למקמו וגם בלק הלך לדרכו
4470 (ד'תע)710 - 711(במדבר כה, א) וישב ישראל בשטים ויחל העם לזנות אל בנות מואב
4471 (ד'תעא)711 - 712(במדבר כה, ב) ותקראן לעם לזבחי אלהיהן ויאכל העם וישתחוו לאלהיהן
4472 (ד'תעב)712 - 713(במדבר כה, ג) ויצמד ישראל לבעל פעור ויחר אף יהוה בישראל
4473 (ד'תעג)713 - 714(במדבר כה, ד) ויאמר יהוה אל משה קח את כל ראשי העם והוקע אותם ליהוה נגד השמש וישב חרון אף יהוה מישראל
4474 (ד'תעד)714 - 715(במדבר כה, ה) ויאמר משה אל שפטי ישראל הרגו איש אנשיו הנצמדים לבעל פעור
4475 (ד'תעה)715 - 716(במדבר כה, ו) והנה איש מבני ישראל בא ויקרב אל אחיו את המדינית לעיני משה ולעיני כל עדת בני ישראל והמה בכים פתח אהל מועד
4476 (ד'תעו)716 - 717(במדבר כה, ז) וירא פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן ויקם מתוך העדה ויקח רמח בידו
4477 (ד'תעז)717 - 718(במדבר כה, ח) ויבא אחר איש ישראל אל הקבה וידקר את שניהם את איש ישראל ואת האשה אל קבתה ותעצר המגפה מעל בני ישראל
4478 (ד'תעח)718 - 719(במדבר כה, ט) ויהיו המתים במגפה ארבעה ועשרים אלף
4479 (ד'תעט)719 - 720(במדבר כה, י) וידבר יהוה אל משה לאמר
4480 (ד'תפ)720 - 721(במדבר כה, יא) פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנאו את קנאתי בתוכם ולא כליתי את בני ישראל בקנאתי
4481 (ד'תפא)721 - 722(במדבר כה, יב) לכן אמר הנני נתן לו את בריתי שלום
4482 (ד'תפב)722 - 723(במדבר כה, יג) והיתה לו ולזרעו אחריו ברית כהנת עולם תחת אשר קנא לאלהיו ויכפר על בני ישראל
4483 (ד'תפג)723 - 724(במדבר כה, יד) ושם איש ישראל המכה אשר הכה את המדינית זמרי בן סלוא נשיא בית אב לשמעני
4484 (ד'תפד)724 - 725(במדבר כה, טו) ושם האשה המכה המדינית כזבי בת צור ראש אמות בית אב במדין הוא
4485 (ד'תפה)725 - 726(במדבר כה, טז) וידבר יהוה אל משה לאמר
4486 (ד'תפו)726 - 727(במדבר כה, יז) צרור את המדינים והכיתם אותם
4487 (ד'תפז)727 - 728(במדבר כה, יח) כי צררים הם לכם בנכליהם אשר נכלו לכם על דבר פעור ועל דבר כזבי בת נשיא מדין אחתם המכה ביום המגפה על דבר פעור
4488 (ד'תפח)728 - 729(במדבר כה, יט) ויהי אחרי המגפה: ויאמר יהוה אל משה ואל אלעזר בן אהרן הכהן לאמר
4489 (ד'תפט)729 - 730(במדבר כו, ב) שאו את ראש כל עדת בני ישראל מבן עשרים שנה ומעלה לבית אבתם כל יצא צבא בישראל
4490 (ד'תצ)730 - 731(במדבר כו, ג) וידבר משה ואלעזר הכהן אתם בערבת מואב על ירדן ירחו לאמר
4491 (ד'תצא)731 - 732(במדבר כו, ד) מבן עשרים שנה ומעלה כאשר צוה יהוה את משה ובני ישראל היצאים מארץ מצרים
4492 (ד'תצב)732 - 733(במדבר כו, ה) ראובן בכור ישראל בני ראובן חנוך משפחת החנכי לפלוא משפחת הפלאי
4493 (ד'תצג)733 - 734(במדבר כו, ו) לחצרן משפחת החצרוני לכרמי משפחת הכרמי
4494 (ד'תצד)734 - 735(במדבר כו, ז) אלה משפחת הראובני ויהיו פקדיהם שלשה וארבעים אלף ושבע מאות ושלשים
4495 (ד'תצה)735 - 736(במדבר כו, ח) ובני פלוא אליאב
4496 (ד'תצו)736 - 737(במדבר כו, ט) ובני אליאב נמואל ודתן ואבירם הוא דתן ואבירם קרואי העדה אשר הצו על משה ועל אהרן בעדת קרח בהצתם על יהוה
4497 (ד'תצז)737 - 738(במדבר כו, י) ותפתח הארץ את פיה ותבלע אתם ואת קרח במות העדה באכל האש את חמשים ומאתים איש ויהיו לנס
4498 (ד'תצח)738 - 739(במדבר כו, יא) ובני קרח לא מתו
4499 (ד'תצט)739 - 740(במדבר כו, יב) בני שמעון למשפחתם לנמואל משפחת הנמואלי לימין משפחת הימיני ליכין משפחת היכיני
4500 (ד'תק)740 - 741(במדבר כו, יג) לזרח משפחת הזרחי לשאול משפחת השאולי
4501 (ד'תקא)741 - 742(במדבר כו, יד) אלה משפחת השמעני שנים ועשרים אלף ומאתים
4502 (ד'תקב)742 - 743(במדבר כו, טו) בני גד למשפחתם לצפון משפחת הצפוני לחגי משפחת החגי לשוני משפחת השוני
4503 (ד'תקג)743 - 744(במדבר כו, טז) לאזני משפחת האזני לערי משפחת הערי
4504 (ד'תקד)744 - 745(במדבר כו, יז) לארוד משפחת הארודי לאראלי משפחת האראלי
4505 (ד'תקה)745 - 746(במדבר כו, יח) אלה משפחת בני גד לפקדיהם ארבעים אלף וחמש מאות
4506 (ד'תקו)746 - 747(במדבר כו, יט) בני יהודה ער ואונן וימת ער ואונן בארץ כנען
4507 (ד'תקז)747 - 748(במדבר כו, כ) ויהיו בני יהודה למשפחתם לשלה משפחת השלני לפרץ משפחת הפרצי לזרח משפחת הזרחי
4508 (ד'תקח)748 - 749(במדבר כו, כא) ויהיו בני פרץ לחצרן משפחת החצרני לחמול משפחת החמולי
4509 (ד'תקט)749 - 750(במדבר כו, כב) אלה משפחת יהודה לפקדיהם ששה ושבעים אלף וחמש מאות
4510 (ד'תקי)750 - 751(במדבר כו, כג) בני יששכר למשפחתם תולע משפחת התולעי לפוה משפחת הפוני
4511 (ד'תקיא)751 - 752(במדבר כו, כד) לישוב משפחת הישבי לשמרן משפחת השמרני
4512 (ד'תקיב)752 - 753(במדבר כו, כה) אלה משפחת יששכר לפקדיהם ארבעה וששים אלף ושלש מאות
4513 (ד'תקיג)753 - 754(במדבר כו, כו) בני זבולן למשפחתם לסרד משפחת הסרדי לאלון משפחת האלני ליחלאל משפחת היחלאלי
4514 (ד'תקיד)754 - 755(במדבר כו, כז) אלה משפחת הזבולני לפקדיהם ששים אלף וחמש מאות
4515 (ד'תקיה)755 - 756(במדבר כו, כח) בני יוסף למשפחתם מנשה ואפרים
4516 (ד'תקיו)756 - 757(במדבר כו, כט) בני מנשה למכיר משפחת המכירי ומכיר הוליד את גלעד לגלעד משפחת הגלעדי
4517 (ד'תקיז)757 - 758(במדבר כו, ל) אלה בני גלעד איעזר משפחת האיעזרי לחלק משפחת החלקי
4518 (ד'תקיח)758 - 759(במדבר כו, לא) ואשריאל משפחת האשראלי ושכם משפחת השכמי
4519 (ד'תקיט)759 - 760(במדבר כו, לב) ושמידע משפחת השמידעי וחפר משפחת החפרי
4520 (ד'תקכ)760 - 761(במדבר כו, לג) וצלפחד בן חפר לא היו לו בנים כי אם בנות ושם בנות צלפחד מחלה ונעה חגלה מלכה ותרצה
4521 (ד'תקכא)761 - 762(במדבר כו, לד) אלה משפחת מנשה ופקדיהם שנים וחמשים אלף ושבע מאות
4522 (ד'תקכב)762 - 763(במדבר כו, לה) אלה בני אפרים למשפחתם לשותלח משפחת השתלחי לבכר משפחת הבכרי לתחן משפחת התחני
4523 (ד'תקכג)763 - 764(במדבר כו, לו) ואלה בני שותלח לערן משפחת הערני
4524 (ד'תקכד)764 - 765(במדבר כו, לז) אלה משפחת בני אפרים לפקדיהם שנים ושלשים אלף וחמש מאות אלה בני יוסף למשפחתם
4525 (ד'תקכה)765 - 766(במדבר כו, לח) בני בנימן למשפחתם לבלע משפחת הבלעי לאשבל משפחת האשבלי לאחירם משפחת האחירמי
4526 (ד'תקכו)766 - 767(במדבר כו, לט) לשפופם משפחת השופמי לחופם משפחת החופמי
4527 (ד'תקכז)767 - 768(במדבר כו, מ) ויהיו בני בלע ארד ונעמן משפחת הארדי לנעמן משפחת הנעמי
4528 (ד'תקכח)768 - 769(במדבר כו, מא) אלה בני בנימן למשפחתם ופקדיהם חמשה וארבעים אלף ושש מאות
4529 (ד'תקכט)769 - 770(במדבר כו, מב) אלה בני דן למשפחתם לשוחם משפחת השוחמי אלה משפחת דן למשפחתם
4530 (ד'תקל)770 - 771(במדבר כו, מג) כל משפחת השוחמי לפקדיהם ארבעה וששים אלף וארבע מאות
4531 (ד'תקלא)771 - 772(במדבר כו, מד) בני אשר למשפחתם לימנה משפחת הימנה לישוי משפחת הישוי לבריעה משפחת הבריעי
4532 (ד'תקלב)772 - 773(במדבר כו, מה) לבני בריעה לחבר משפחת החברי למלכיאל משפחת המלכיאלי
4533 (ד'תקלג)773 - 774(במדבר כו, מו) ושם בת אשר שרח
4534 (ד'תקלד)774 - 775(במדבר כו, מז) אלה משפחת בני אשר לפקדיהם שלשה וחמשים אלף וארבע מאות
4535 (ד'תקלה)775 - 776(במדבר כו, מח) בני נפתלי למשפחתם ליחצאל משפחת היחצאלי לגוני משפחת הגוני
4536 (ד'תקלו)776 - 777(במדבר כו, מט) ליצר משפחת היצרי לשלם משפחת השלמי
4537 (ד'תקלז)777 - 778(במדבר כו, נ) אלה משפחת נפתלי למשפחתם ופקדיהם חמשה וארבעים אלף וארבע מאות
4538 (ד'תקלח)778 - 779(במדבר כו, נא) אלה פקודי בני ישראל שש מאות אלף ואלף שבע מאות ושלשים
4539 (ד'תקלט)779 - 780(במדבר כו, נב) וידבר יהוה אל משה לאמר
4540 (ד'תקמ)780 - 781(במדבר כו, נג) לאלה תחלק הארץ בנחלה במספר שמות
4541 (ד'תקמא)781 - 782(במדבר כו, נד) לרב תרבה נחלתו ולמעט תמעיט נחלתו איש לפי פקדיו יתן נחלתו
4542 (ד'תקמב)782 - 783(במדבר כו, נה) אך בגורל יחלק את הארץ לשמות מטות אבתם ינחלו
4543 (ד'תקמג)783 - 784(במדבר כו, נו) על פי הגורל תחלק נחלתו בין רב למעט
4544 (ד'תקמד)784 - 785(במדבר כו, נז) ואלה פקודי הלוי למשפחתם לגרשון משפחת הגרשני לקהת משפחת הקהתי למררי משפחת המררי
4545 (ד'תקמה)785 - 786(במדבר כו, נח) אלה משפחת לוי משפחת הלבני משפחת החברני משפחת המחלי משפחת המושי משפחת הקרחי וקהת הולד את עמרם
4546 (ד'תקמו)786 - 787(במדבר כו, נט) ושם אשת עמרם יוכבד בת לוי אשר ילדה אתה ללוי במצרים ותלד לעמרם את אהרן ואת משה ואת מרים אחתם
4547 (ד'תקמז)787 - 788(במדבר כו, ס) ויולד לאהרן את נדב ואת אביהוא את אלעזר ואת איתמר
4548 (ד'תקמח)788 - 789(במדבר כו, סא) וימת נדב ואביהוא בהקריבם אש זרה לפני יהוה
4549 (ד'תקמט)789 - 790(במדבר כו, סב) ויהיו פקדיהם שלשה ועשרים אלף כל זכר מבן חדש ומעלה כי לא התפקדו בתוך בני ישראל כי לא נתן להם נחלה בתוך בני ישראל
4550 (ד'תקנ)790 - 791(במדבר כו, סג) אלה פקודי משה ואלעזר הכהן אשר פקדו את בני ישראל בערבת מואב על ירדן ירחו
4551 (ד'תקנא)791 - 792(במדבר כו, סד) ובאלה לא היה איש מפקודי משה ואהרן הכהן אשר פקדו את בני ישראל במדבר סיני
4552 (ד'תקנב)792 - 793(במדבר כו, סה) כי אמר יהוה להם מות ימתו במדבר ולא נותר מהם איש כי אם כלב בן יפנה ויהושע בן נון
4553 (ד'תקנג)793 - 794(במדבר כז, א) ותקרבנה בנות צלפחד בן חפר בן גלעד בן מכיר בן מנשה למשפחת מנשה בן יוסף ואלה שמות בנתיו מחלה נעה וחגלה ומלכה ותרצה
4554 (ד'תקנד)794 - 795(במדבר כז, ב) ותעמדנה לפני משה ולפני אלעזר הכהן ולפני הנשיאם וכל העדה פתח אהל מועד לאמר
4555 (ד'תקנה)795 - 796(במדבר כז, ג) אבינו מת במדבר והוא לא היה בתוך העדה הנועדים על יהוה בעדת קרח כי בחטאו מת ובנים לא היו לו
4556 (ד'תקנו)796 - 797(במדבר כז, ד) למה יגרע שם אבינו מתוך משפחתו כי אין לו בן תנה לנו אחזה בתוך אחי אבינו
4557 (ד'תקנז)797 - 798(במדבר כז, ה) ויקרב משה את משפטן לפני יהוה
4558 (ד'תקנח)798 - 799(במדבר כז, ו) ויאמר יהוה אל משה לאמר
4559 (ד'תקנט)799 - 800(במדבר כז, ז) כן בנות צלפחד דברת נתן תתן להם אחזת נחלה בתוך אחי אביהם והעברת את נחלת אביהן להן
4560 (ד'תקס)800 - 801(במדבר כז, ח) ואל בני ישראל תדבר לאמר איש כי ימות ובן אין לו והעברתם את נחלתו לבתו
4561 (ד'תקסא)801 - 802(במדבר כז, ט) ואם אין לו בת ונתתם את נחלתו לאחיו
4562 (ד'תקסב)802 - 803(במדבר כז, י) ואם אין לו אחים ונתתם את נחלתו לאחי אביו
4563 (ד'תקסג)803 - 804(במדבר כז, יא) ואם אין אחים לאביו ונתתם את נחלתו לשארו הקרב אליו ממשפחתו וירש אתה והיתה לבני ישראל לחקת משפט כאשר צוה יהוה את משה
4564 (ד'תקסד)804 - 805(במדבר כז, יב) ויאמר יהוה אל משה עלה אל הר העברים הזה וראה את הארץ אשר נתתי לבני ישראל
4565 (ד'תקסה)805 - 806(במדבר כז, יג) וראיתה אתה ונאספת אל עמיך גם אתה כאשר נאסף אהרן אחיך
4566 (ד'תקסו)806 - 807(במדבר כז, יד) כאשר מריתם פי במדבר צן במריבת העדה להקדישני במים לעיניהם הם מי מריבת קדש מדבר צן
4567 (ד'תקסז)807 - 808(במדבר כז, טו) וידבר משה אל יהוה לאמר
4568 (ד'תקסח)808 - 809(במדבר כז, טז) יפקד יהוה אלהי הרוחת לכל בשר איש על העדה
4569 (ד'תקסט)809 - 810(במדבר כז, יז) אשר יצא לפניהם ואשר יבא לפניהם ואשר יוציאם ואשר יביאם ולא תהיה עדת יהוה כצאן אשר אין להם רעה
4570 (ד'תקע)810 - 811(במדבר כז, יח) ויאמר יהוה אל משה קח לך את יהושע בן נון איש אשר רוח בו וסמכת את ידך עליו
4571 (ד'תקעא)811 - 812(במדבר כז, יט) והעמדת אתו לפני אלעזר הכהן ולפני כל העדה וצויתה אתו לעיניהם
4572 (ד'תקעב)812 - 813(במדבר כז, כ) ונתתה מהודך עליו למען ישמעו כל עדת בני ישראל
4573 (ד'תקעג)813 - 814(במדבר כז, כא) ולפני אלעזר הכהן יעמד ושאל לו במשפט האורים לפני יהוה על פיו יצאו ועל פיו יבאו הוא וכל בני ישראל אתו וכל העדה
4574 (ד'תקעד)814 - 815(במדבר כז, כב) ויעש משה כאשר צוה יהוה אתו ויקח את יהושע ויעמדהו לפני אלעזר הכהן ולפני כל העדה
4575 (ד'תקעה)815 - 816(במדבר כז, כג) ויסמך את ידיו עליו ויצוהו כאשר דבר יהוה ביד משה
4576 (ד'תקעו)816 - 817(במדבר כח, א) וידבר יהוה אל משה לאמר
4577 (ד'תקעז)817 - 818(במדבר כח, ב) צו את בני ישראל ואמרת אלהם את קרבני לחמי לאשי ריח ניחחי תשמרו להקריב לי במועדו
4578 (ד'תקעח)818 - 819(במדבר כח, ג) ואמרת להם זה האשה אשר תקריבו ליהוה כבשים בני שנה תמימם שנים ליום עלה תמיד
4579 (ד'תקעט)819 - 820(במדבר כח, ד) את הכבש אחד תעשה בבקר ואת הכבש השני תעשה בין הערבים
4580 (ד'תקפ)820 - 821(במדבר כח, ה) ועשירית האיפה סלת למנחה בלולה בשמן כתית רביעת ההין
4581 (ד'תקפא)821 - 822(במדבר כח, ו) עלת תמיד העשיה בהר סיני לריח ניחח אשה ליהוה
4582 (ד'תקפב)822 - 823(במדבר כח, ז) ונסכו רביעת ההין לכבש האחד בקדש הסך נסך שכר ליהוה
4583 (ד'תקפג)823 - 824(במדבר כח, ח) ואת הכבש השני תעשה בין הערבים כמנחת הבקר וכנסכו תעשה אשה ריח ניחח ליהוה
4584 (ד'תקפד)824 - 825(במדבר כח, ט) וביום השבת שני כבשים בני שנה תמימם ושני עשרנים סלת מנחה בלולה בשמן ונסכו
4585 (ד'תקפה)825 - 826(במדבר כח, י) עלת שבת בשבתו על עלת התמיד ונסכה
4586 (ד'תקפו)826 - 827(במדבר כח, יא) ובראשי חדשיכם תקריבו עלה ליהוה פרים בני בקר שנים ואיל אחד כבשים בני שנה שבעה תמימם
4587 (ד'תקפז)827 - 828(במדבר כח, יב) ושלשה עשרנים סלת מנחה בלולה בשמן לפר האחד ושני עשרנים סלת מנחה בלולה בשמן לאיל האחד
4588 (ד'תקפח)828 - 829(במדבר כח, יג) ועשרן עשרון סלת מנחה בלולה בשמן לכבש האחד עלה ריח ניחח אשה ליהוה
4589 (ד'תקפט)829 - 830(במדבר כח, יד) ונסכיהם חצי ההין יהיה לפר ושלישת ההין לאיל ורביעת ההין לכבש יין זאת עלת חדש בחדשו לחדשי השנה
4590 (ד'תקצ)830 - 831(במדבר כח, טו) ושעיר עזים אחד לחטאת ליהוה על עלת התמיד יעשה ונסכו
4591 (ד'תקצא)831 - 832(במדבר כח, טז) ובחדש הראשון בארבעה עשר יום לחדש פסח ליהוה
4592 (ד'תקצב)832 - 833(במדבר כח, יז) ובחמשה עשר יום לחדש הזה חג שבעת ימים מצות יאכל
4593 (ד'תקצג)833 - 834(במדבר כח, יח) ביום הראשון מקרא קדש כל מלאכת עבדה לא תעשו
4594 (ד'תקצד)834 - 835(במדבר כח, יט) והקרבתם אשה עלה ליהוה פרים בני בקר שנים ואיל אחד ושבעה כבשים בני שנה תמימם יהיו לכם
4595 (ד'תקצה)835 - 836(במדבר כח, כ) ומנחתם סלת בלולה בשמן שלשה עשרנים לפר ושני עשרנים לאיל תעשו
4596 (ד'תקצו)836 - 837(במדבר כח, כא) עשרון עשרון תעשה לכבש האחד לשבעת הכבשים
4597 (ד'תקצז)837 - 838(במדבר כח, כב) ושעיר חטאת אחד לכפר עליכם
4598 (ד'תקצח)838 - 839(במדבר כח, כג) מלבד עלת הבקר אשר לעלת התמיד תעשו את אלה
4599 (ד'תקצט)839 - 840(במדבר כח, כד) כאלה תעשו ליום שבעת ימים לחם אשה ריח ניחח ליהוה על עולת התמיד יעשה ונסכו
4600 (ד'תר)840 - 841(במדבר כח, כה) וביום השביעי מקרא קדש יהיה לכם כל מלאכת עבדה לא תעשו
4601 (ד'תרא)841 - 842(במדבר כח, כו) וביום הבכורים בהקריבכם מנחה חדשה ליהוה בשבעתיכם מקרא קדש יהיה לכם כל מלאכת עבדה לא תעשו
4602 (ד'תרב)842 - 843(במדבר כח, כז) והקרבתם עולה לריח ניחח ליהוה פרים בני בקר שנים איל אחד שבעה כבשים בני שנה
4603 (ד'תרג)843 - 844(במדבר כח, כח) ומנחתם סלת בלולה בשמן שלשה עשרנים לפר האחד שני עשרנים לאיל האחד
4604 (ד'תרד)844 - 845(במדבר כח, כט) עשרון עשרון לכבש האחד לשבעת הכבשים
4605 (ד'תרה)845 - 846(במדבר כח, ל) שעיר עזים אחד לכפר עליכם
4606 (ד'תרו)846 - 847(במדבר כח, לא) מלבד עלת התמיד ומנחתו תעשו תמימם יהיו לכם ונסכיהם
4607 (ד'תרז)847 - 848(במדבר כט, א) ובחדש השביעי באחד לחדש מקרא קדש יהיה לכם כל מלאכת עבדה לא תעשו יום תרועה יהיה לכם
4608 (ד'תרח)848 - 849(במדבר כט, ב) ועשיתם עלה לריח ניחח ליהוה פר בן בקר אחד איל אחד כבשים בני שנה שבעה תמימם
4609 (ד'תרט)849 - 850(במדבר כט, ג) ומנחתם סלת בלולה בשמן שלשה עשרנים לפר שני עשרנים לאיל
4610 (ד'תרי)850 - 851(במדבר כט, ד) ועשרון אחד לכבש האחד לשבעת הכבשים
4611 (ד'תריא)851 - 852(במדבר כט, ה) ושעיר עזים אחד חטאת לכפר עליכם
4612 (ד'תריב)852 - 853(במדבר כט, ו) מלבד עלת החדש ומנחתה ועלת התמיד ומנחתה ונסכיהם כמשפטם לריח ניחח אשה ליהוה
4613 (ד'תריג)853 - 854(במדבר כט, ז) ובעשור לחדש השביעי הזה מקרא קדש יהיה לכם ועניתם את נפשתיכם כל מלאכה לא תעשו
4614 (ד'תריד)854 - 855(במדבר כט, ח) והקרבתם עלה ליהוה ריח ניחח פר בן בקר אחד איל אחד כבשים בני שנה שבעה תמימם יהיו לכם
4615 (ד'תריה)855 - 856(במדבר כט, ט) ומנחתם סלת בלולה בשמן שלשה עשרנים לפר שני עשרנים לאיל האחד
4616 (ד'תריו)856 - 857(במדבר כט, י) עשרון עשרון לכבש האחד לשבעת הכבשים
4617 (ד'תריז)857 - 858(במדבר כט, יא) שעיר עזים אחד חטאת מלבד חטאת הכפרים ועלת התמיד ומנחתה ונסכיהם
4618 (ד'תריח)858 - 859(במדבר כט, יב) ובחמשה עשר יום לחדש השביעי מקרא קדש יהיה לכם כל מלאכת עבדה לא תעשו וחגתם חג ליהוה שבעת ימים
4619 (ד'תריט)859 - 860(במדבר כט, יג) והקרבתם עלה אשה ריח ניחח ליהוה פרים בני בקר שלשה עשר אילם שנים כבשים בני שנה ארבעה עשר תמימם יהיו
4620 (ד'תרכ)860 - 861(במדבר כט, יד) ומנחתם סלת בלולה בשמן שלשה עשרנים לפר האחד לשלשה עשר פרים שני עשרנים לאיל האחד לשני האילם
4621 (ד'תרכא)861 - 862(במדבר כט, טו) ועשרון עשרון לכבש האחד לארבעה עשר כבשים
4622 (ד'תרכב)862 - 863(במדבר כט, טז) ושעיר עזים אחד חטאת מלבד עלת התמיד מנחתה ונסכה
4623 (ד'תרכג)863 - 864(במדבר כט, יז) וביום השני פרים בני בקר שנים עשר אילם שנים כבשים בני שנה ארבעה עשר תמימם
4624 (ד'תרכד)864 - 865(במדבר כט, יח) ומנחתם ונסכיהם לפרים לאילם ולכבשים במספרם כמשפט
4625 (ד'תרכה)865 - 866(במדבר כט, יט) ושעיר עזים אחד חטאת מלבד עלת התמיד ומנחתה ונסכיהם
4626 (ד'תרכו)866 - 867(במדבר כט, כ) וביום השלישי פרים עשתי עשר אילם שנים כבשים בני שנה ארבעה עשר תמימם
4627 (ד'תרכז)867 - 868(במדבר כט, כא) ומנחתם ונסכיהם לפרים לאילם ולכבשים במספרם כמשפט
4628 (ד'תרכח)868 - 869(במדבר כט, כב) ושעיר חטאת אחד מלבד עלת התמיד ומנחתה ונסכה
4629 (ד'תרכט)869 - 870(במדבר כט, כג) וביום הרביעי פרים עשרה אילם שנים כבשים בני שנה ארבעה עשר תמימם
4630 (ד'תרל)870 - 871(במדבר כט, כד) מנחתם ונסכיהם לפרים לאילם ולכבשים במספרם כמשפט
4631 (ד'תרלא)871 - 872(במדבר כט, כה) ושעיר עזים אחד חטאת מלבד עלת התמיד מנחתה ונסכה
4632 (ד'תרלב)872 - 873(במדבר כט, כו) וביום החמישי פרים תשעה אילם שנים כבשים בני שנה ארבעה עשר תמימם
4633 (ד'תרלג)873 - 874(במדבר כט, כז) ומנחתם ונסכיהם לפרים לאילם ולכבשים במספרם כמשפט
4634 (ד'תרלד)874 - 875(במדבר כט, כח) ושעיר חטאת אחד מלבד עלת התמיד ומנחתה ונסכה
4635 (ד'תרלה)875 - 876(במדבר כט, כט) וביום הששי פרים שמנה אילם שנים כבשים בני שנה ארבעה עשר תמימם
4636 (ד'תרלו)876 - 877(במדבר כט, ל) ומנחתם ונסכיהם לפרים לאילם ולכבשים במספרם כמשפט
4637 (ד'תרלז)877 - 878(במדבר כט, לא) ושעיר חטאת אחד מלבד עלת התמיד מנחתה ונסכיה
4638 (ד'תרלח)878 - 879(במדבר כט, לב) וביום השביעי פרים שבעה אילם שנים כבשים בני שנה ארבעה עשר תמימם
4639 (ד'תרלט)879 - 880(במדבר כט, לג) ומנחתם ונסכהם לפרים לאילם ולכבשים במספרם כמשפטם
4640 (ד'תרמ)880 - 881(במדבר כט, לד) ושעיר חטאת אחד מלבד עלת התמיד מנחתה ונסכה
4641 (ד'תרמא)881 - 882(במדבר כט, לה) ביום השמיני עצרת תהיה לכם כל מלאכת עבדה לא תעשו
4642 (ד'תרמב)882 - 883(במדבר כט, לו) והקרבתם עלה אשה ריח ניחח ליהוה פר אחד איל אחד כבשים בני שנה שבעה תמימם
4643 (ד'תרמג)883 - 884(במדבר כט, לז) מנחתם ונסכיהם לפר לאיל ולכבשים במספרם כמשפט
4644 (ד'תרמד)884 - 885(במדבר כט, לח) ושעיר חטאת אחד מלבד עלת התמיד ומנחתה ונסכה
4645 (ד'תרמה)885 - 886(במדבר כט, לט) אלה תעשו ליהוה במועדיכם לבד מנדריכם ונדבתיכם לעלתיכם ולמנחתיכם ולנסכיכם ולשלמיכם
4646 (ד'תרמו)886 - 887(במדבר ל, א) ויאמר משה אל בני ישראל ככל אשר צוה יהוה את משה
4647 (ד'תרמז)887 - 888(במדבר ל, ב) וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל לאמר זה הדבר אשר צוה יהוה
4648 (ד'תרמח)888 - 889(במדבר ל, ג) איש כי ידר נדר ליהוה או השבע שבעה לאסר אסר על נפשו לא יחל דברו ככל היצא מפיו יעשה
4649 (ד'תרמט)889 - 890(במדבר ל, ד) ואשה כי תדר נדר ליהוה ואסרה אסר בבית אביה בנעריה
4650 (ד'תרנ)890 - 891(במדבר ל, ה) ושמע אביה את נדרה ואסרה אשר אסרה על נפשה והחריש לה אביה וקמו כל נדריה וכל אסר אשר אסרה על נפשה יקום
4651 (ד'תרנא)891 - 892(במדבר ל, ו) ואם הניא אביה אתה ביום שמעו כל נדריה ואסריה אשר אסרה על נפשה לא יקום ויהוה יסלח לה כי הניא אביה אתה
4652 (ד'תרנב)892 - 893(במדבר ל, ז) ואם היו תהיה לאיש ונדריה עליה או מבטא שפתיה אשר אסרה על נפשה
4653 (ד'תרנג)893 - 894(במדבר ל, ח) ושמע אישה ביום שמעו והחריש לה וקמו נדריה ואסרה אשר אסרה על נפשה יקמו
4654 (ד'תרנד)894 - 895(במדבר ל, ט) ואם ביום שמע אישה יניא אותה והפר את נדרה אשר עליה ואת מבטא שפתיה אשר אסרה על נפשה ויהוה יסלח לה
4655 (ד'תרנה)895 - 896(במדבר ל, י) ונדר אלמנה וגרושה כל אשר אסרה על נפשה יקום עליה
4656 (ד'תרנו)896 - 897(במדבר ל, יא) ואם בית אישה נדרה או אסרה אסר על נפשה בשבעה
4657 (ד'תרנז)897 - 898(במדבר ל, יב) ושמע אישה והחרש לה לא הניא אתה וקמו כל נדריה וכל אסר אשר אסרה על נפשה יקום
4658 (ד'תרנח)898 - 899(במדבר ל, יג) ואם הפר יפר אתם אישה ביום שמעו כל מוצא שפתיה לנדריה ולאסר נפשה לא יקום אישה הפרם ויהוה יסלח לה
4659 (ד'תרנט)899 - 900(במדבר ל, יד) כל נדר וכל שבעת אסר לענת נפש אישה יקימנו ואישה יפרנו
4660 (ד'תרס)900 - 901(במדבר ל, טו) ואם החרש יחריש לה אישה מיום אל יום והקים את כל נדריה או את כל אסריה אשר עליה הקים אתם כי החרש לה ביום שמעו
4661 (ד'תרסא)901 - 902(במדבר ל, טז) ואם הפר יפר אתם אחרי שמעו ונשא את עונה
4662 (ד'תרסב)902 - 903(במדבר ל, יז) אלה החקים אשר צוה יהוה את משה בין איש לאשתו בין אב לבתו בנעריה בית אביה
4663 (ד'תרסג)903 - 904(במדבר לא, א) וידבר יהוה אל משה לאמר
4664 (ד'תרסד)904 - 905(במדבר לא, ב) נקם נקמת בני ישראל מאת המדינים אחר תאסף אל עמיך
4665 (ד'תרסה)905 - 906(במדבר לא, ג) וידבר משה אל העם לאמר החלצו מאתכם אנשים לצבא ויהיו על מדין לתת נקמת יהוה במדין
4666 (ד'תרסו)906 - 907(במדבר לא, ד) אלף למטה אלף למטה לכל מטות ישראל תשלחו לצבא
4667 (ד'תרסז)907 - 908(במדבר לא, ה) וימסרו מאלפי ישראל אלף למטה שנים עשר אלף חלוצי צבא
4668 (ד'תרסח)908 - 909(במדבר לא, ו) וישלח אתם משה אלף למטה לצבא אתם ואת פינחס בן אלעזר הכהן לצבא וכלי הקדש וחצצרות התרועה בידו
4669 (ד'תרסט)909 - 910(במדבר לא, ז) ויצבאו על מדין כאשר צוה יהוה את משה ויהרגו כל זכר
4670 (ד'תרע)910 - 911(במדבר לא, ח) ואת מלכי מדין הרגו על חלליהם את אוי ואת רקם ואת צור ואת חור ואת רבע חמשת מלכי מדין ואת בלעם בן בעור הרגו בחרב
4671 (ד'תרעא)911 - 912(במדבר לא, ט) וישבו בני ישראל את נשי מדין ואת טפם ואת כל בהמתם ואת כל מקנהם ואת כל חילם בזזו
4672 (ד'תרעב)912 - 913(במדבר לא, י) ואת כל עריהם במושבתם ואת כל טירתם שרפו באש
4673 (ד'תרעג)913 - 914(במדבר לא, יא) ויקחו את כל השלל ואת כל המלקוח באדם ובבהמה
4674 (ד'תרעד)914 - 915(במדבר לא, יב) ויבאו אל משה ואל אלעזר הכהן ואל עדת בני ישראל את השבי ואת המלקוח ואת השלל אל המחנה אל ערבת מואב אשר על ירדן ירחו
4675 (ד'תרעה)915 - 916(במדבר לא, יג) ויצאו משה ואלעזר הכהן וכל נשיאי העדה לקראתם אל מחוץ למחנה
4676 (ד'תרעו)916 - 917(במדבר לא, יד) ויקצף משה על פקודי החיל שרי האלפים ושרי המאות הבאים מצבא המלחמה
4677 (ד'תרעז)917 - 918(במדבר לא, טו) ויאמר אליהם משה החייתם כל נקבה
4678 (ד'תרעח)918 - 919(במדבר לא, טז) הן הנה היו לבני ישראל בדבר בלעם למסר מעל ביהוה על דבר פעור ותהי המגפה בעדת יהוה
4679 (ד'תרעט)919 - 920(במדבר לא, יז) ועתה הרגו כל זכר בטף וכל אשה ידעת איש למשכב זכר הרגו
4680 (ד'תרפ)920 - 921(במדבר לא, יח) וכל הטף בנשים אשר לא ידעו משכב זכר החיו לכם
4681 (ד'תרפא)921 - 922(במדבר לא, יט) ואתם חנו מחוץ למחנה שבעת ימים כל הרג נפש וכל נגע בחלל תתחטאו ביום השלישי וביום השביעי אתם ושביכם
4682 (ד'תרפב)922 - 923(במדבר לא, כ) וכל בגד וכל כלי עור וכל מעשה עזים וכל כלי עץ תתחטאו
4683 (ד'תרפג)923 - 924(במדבר לא, כא) ויאמר אלעזר הכהן אל אנשי הצבא הבאים למלחמה זאת חקת התורה אשר צוה יהוה את משה
4684 (ד'תרפד)924 - 925(במדבר לא, כב) אך את הזהב ואת הכסף את הנחשת את הברזל את הבדיל ואת העפרת
4685 (ד'תרפה)925 - 926(במדבר לא, כג) כל דבר אשר יבא באש תעבירו באש וטהר אך במי נדה יתחטא וכל אשר לא יבא באש תעבירו במים
4686 (ד'תרפו)926 - 927(במדבר לא, כד) וכבסתם בגדיכם ביום השביעי וטהרתם ואחר תבאו אל המחנה
4687 (ד'תרפז)927 - 928(במדבר לא, כה) ויאמר יהוה אל משה לאמר
4688 (ד'תרפח)928 - 929(במדבר לא, כו) שא את ראש מלקוח השבי באדם ובבהמה אתה ואלעזר הכהן וראשי אבות העדה
4689 (ד'תרפט)929 - 930(במדבר לא, כז) וחצית את המלקוח בין תפשי המלחמה היצאים לצבא ובין כל העדה
4690 (ד'תרצ)930 - 931(במדבר לא, כח) והרמת מכס ליהוה מאת אנשי המלחמה היצאים לצבא אחד נפש מחמש המאות מן האדם ומן הבקר ומן החמרים ומן הצאן
4691 (ד'תרצא)931 - 932(במדבר לא, כט) ממחציתם תקחו ונתתה לאלעזר הכהן תרומת יהוה
4692 (ד'תרצב)932 - 933(במדבר לא, ל) וממחצת בני ישראל תקח אחד אחז מן החמשים מן האדם מן הבקר מן החמרים ומן הצאן מכל הבהמה ונתתה אתם ללוים שמרי משמרת משכן יהוה
4693 (ד'תרצג)933 - 934(במדבר לא, לא) ויעש משה ואלעזר הכהן כאשר צוה יהוה את משה
4694 (ד'תרצד)934 - 935(במדבר לא, לב) ויהי המלקוח יתר הבז אשר בזזו עם הצבא צאן שש מאות אלף ושבעים אלף וחמשת אלפים
4695 (ד'תרצה)935 - 936(במדבר לא, לג) ובקר שנים ושבעים אלף
4696 (ד'תרצו)936 - 937(במדבר לא, לד) וחמרים אחד וששים אלף
4697 (ד'תרצז)937 - 938(במדבר לא, לה) ונפש אדם מן הנשים אשר לא ידעו משכב זכר כל נפש שנים ושלשים אלף
4698 (ד'תרצח)938 - 939(במדבר לא, לו) ותהי המחצה חלק היצאים בצבא מספר הצאן שלש מאות אלף ושלשים אלף ושבעת אלפים וחמש מאות
4699 (ד'תרצט)939 - 940(במדבר לא, לז) ויהי המכס ליהוה מן הצאן שש מאות חמש ושבעים
4700 (ד'תש)940 - 941(במדבר לא, לח) והבקר ששה ושלשים אלף ומכסם ליהוה שנים ושבעים
4701 (ד'תשא)941 - 942(במדבר לא, לט) וחמרים שלשים אלף וחמש מאות ומכסם ליהוה אחד וששים
4702 (ד'תשב)942 - 943(במדבר לא, מ) ונפש אדם ששה עשר אלף ומכסם ליהוה שנים ושלשים נפש
4703 (ד'תשג)943 - 944(במדבר לא, מא) ויתן משה את מכס תרומת יהוה לאלעזר הכהן כאשר צוה יהוה את משה
4704 (ד'תשד)944 - 945(במדבר לא, מב) וממחצית בני ישראל אשר חצה משה מן האנשים הצבאים
4705 (ד'תשה)945 - 946(במדבר לא, מג) ותהי מחצת העדה מן הצאן שלש מאות אלף ושלשים אלף שבעת אלפים וחמש מאות
4706 (ד'תשו)946 - 947(במדבר לא, מד) ובקר ששה ושלשים אלף
4707 (ד'תשז)947 - 948(במדבר לא, מה) וחמרים שלשים אלף וחמש מאות
4708 (ד'תשח)948 - 949(במדבר לא, מו) ונפש אדם ששה עשר אלף
4709 (ד'תשט)949 - 950(במדבר לא, מז) ויקח משה ממחצת בני ישראל את האחז אחד מן החמשים מן האדם ומן הבהמה ויתן אתם ללוים שמרי משמרת משכן יהוה כאשר צוה יהוה את משה
4710 (ד'תשי)950 - 951(במדבר לא, מח) ויקרבו אל משה הפקדים אשר לאלפי הצבא שרי האלפים ושרי המאות
4711 (ד'תשיא)951 - 952(במדבר לא, מט) ויאמרו אל משה עבדיך נשאו את ראש אנשי המלחמה אשר בידנו ולא נפקד ממנו איש
4712 (ד'תשיב)952 - 953(במדבר לא, נ) ונקרב את קרבן יהוה איש אשר מצא כלי זהב אצעדה וצמיד טבעת עגיל וכומז לכפר על נפשתינו לפני יהוה
4713 (ד'תשיג)953 - 954(במדבר לא, נא) ויקח משה ואלעזר הכהן את הזהב מאתם כל כלי מעשה
4714 (ד'תשיד)954 - 955(במדבר לא, נב) ויהי כל זהב התרומה אשר הרימו ליהוה ששה עשר אלף שבע מאות וחמשים שקל מאת שרי האלפים ומאת שרי המאות
4715 (ד'תשיה)955 - 956(במדבר לא, נג) אנשי הצבא בזזו איש לו
4716 (ד'תשיו)956 - 957(במדבר לא, נד) ויקח משה ואלעזר הכהן את הזהב מאת שרי האלפים והמאות ויבאו אתו אל אהל מועד זכרון לבני ישראל לפני יהוה
4717 (ד'תשיז)957 - 958(במדבר לב, א) ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד עצום מאד ויראו את ארץ יעזר ואת ארץ גלעד והנה המקום מקום מקנה
4718 (ד'תשיח)958 - 959(במדבר לב, ב) ויבאו בני גד ובני ראובן ויאמרו אל משה ואל אלעזר הכהן ואל נשיאי העדה לאמר
4719 (ד'תשיט)959 - 960(במדבר לב, ג) עטרות ודיבן ויעזר ונמרה וחשבון ואלעלה ושבם ונבו ובען
4720 (ד'תשכ)960 - 961(במדבר לב, ד) הארץ אשר הכה יהוה לפני עדת ישראל ארץ מקנה הוא ולעבדיך מקנה
4721 (ד'תשכא)961 - 962(במדבר לב, ה) ויאמרו אם מצאנו חן בעיניך יתן את הארץ הזאת לעבדיך לאחזה אל תעברנו את הירדן
4722 (ד'תשכב)962 - 963(במדבר לב, ו) ויאמר משה לבני גד ולבני ראובן האחיכם יבאו למלחמה ואתם תשבו פה
4723 (ד'תשכג)963 - 964(במדבר לב, ז) ולמה תנואון את לב בני ישראל מעבר אל הארץ אשר נתן להם יהוה
4724 (ד'תשכד)964 - 965(במדבר לב, ח) כה עשו אבתיכם בשלחי אתם מקדש ברנע לראות את הארץ
4725 (ד'תשכה)965 - 966(במדבר לב, ט) ויעלו עד נחל אשכול ויראו את הארץ ויניאו את לב בני ישראל לבלתי בא אל הארץ אשר נתן להם יהוה
4726 (ד'תשכו)966 - 967(במדבר לב, י) ויחר אף יהוה ביום ההוא וישבע לאמר
4727 (ד'תשכז)967 - 968(במדבר לב, יא) אם יראו האנשים העלים ממצרים מבן עשרים שנה ומעלה את האדמה אשר נשבעתי לאברהם ליצחק וליעקב כי לא מלאו אחרי
4728 (ד'תשכח)968 - 969(במדבר לב, יב) בלתי כלב בן יפנה הקנזי ויהושע בן נון כי מלאו אחרי יהוה
4729 (ד'תשכט)969 - 970(במדבר לב, יג) ויחר אף יהוה בישראל וינעם במדבר ארבעים שנה עד תם כל הדור העשה הרע בעיני יהוה
4730 (ד'תשל)970 - 971(במדבר לב, יד) והנה קמתם תחת אבתיכם תרבות אנשים חטאים לספות עוד על חרון אף יהוה אל ישראל
4731 (ד'תשלא)971 - 972(במדבר לב, טו) כי תשובן מאחריו ויסף עוד להניחו במדבר ושחתם לכל העם הזה
4732 (ד'תשלב)972 - 973(במדבר לב, טז) ויגשו אליו ויאמרו גדרת צאן נבנה למקננו פה וערים לטפנו
4733 (ד'תשלג)973 - 974(במדבר לב, יז) ואנחנו נחלץ חשים לפני בני ישראל עד אשר אם הביאנם אל מקומם וישב טפנו בערי המבצר מפני ישבי הארץ
4734 (ד'תשלד)974 - 975(במדבר לב, יח) לא נשוב אל בתינו עד התנחל בני ישראל איש נחלתו
4735 (ד'תשלה)975 - 976(במדבר לב, יט) כי לא ננחל אתם מעבר לירדן והלאה כי באה נחלתנו אלינו מעבר הירדן מזרחה
4736 (ד'תשלו)976 - 977(במדבר לב, כ) ויאמר אליהם משה אם תעשון את הדבר הזה אם תחלצו לפני יהוה למלחמה
4737 (ד'תשלז)977 - 978(במדבר לב, כא) ועבר לכם כל חלוץ את הירדן לפני יהוה עד הורישו את איביו מפניו
4738 (ד'תשלח)978 - 979(במדבר לב, כב) ונכבשה הארץ לפני יהוה ואחר תשבו והייתם נקים מיהוה ומישראל והיתה הארץ הזאת לכם לאחזה לפני יהוה
4739 (ד'תשלט)979 - 980(במדבר לב, כג) ואם לא תעשון כן הנה חטאתם ליהוה ודעו חטאתכם אשר תמצא אתכם
4740 (ד'תשמ)980 - 981(במדבר לב, כד) בנו לכם ערים לטפכם וגדרת לצנאכם והיצא מפיכם תעשו
4741 (ד'תשמא)981 - 982(במדבר לב, כה) ויאמר בני גד ובני ראובן אל משה לאמר עבדיך יעשו כאשר אדני מצוה
4742 (ד'תשמב)982 - 983(במדבר לב, כו) טפנו נשינו מקננו וכל בהמתנו יהיו שם בערי הגלעד
4743 (ד'תשמג)983 - 984(במדבר לב, כז) ועבדיך יעברו כל חלוץ צבא לפני יהוה למלחמה כאשר אדני דבר
4744 (ד'תשמד)984 - 985(במדבר לב, כח) ויצו להם משה את אלעזר הכהן ואת יהושע בן נון ואת ראשי אבות המטות לבני ישראל
4745 (ד'תשמה)985 - 986(במדבר לב, כט) ויאמר משה אלהם אם יעברו בני גד ובני ראובן אתכם את הירדן כל חלוץ למלחמה לפני יהוה ונכבשה הארץ לפניכם ונתתם להם את ארץ הגלעד לאחזה
4746 (ד'תשמו)986 - 987(במדבר לב, ל) ואם לא יעברו חלוצים אתכם ונאחזו בתככם בארץ כנען
4747 (ד'תשמז)987 - 988(במדבר לב, לא) ויענו בני גד ובני ראובן לאמר את אשר דבר יהוה אל עבדיך כן נעשה
4748 (ד'תשמח)988 - 989(במדבר לב, לב) נחנו נעבר חלוצים לפני יהוה ארץ כנען ואתנו אחזת נחלתנו מעבר לירדן
4749 (ד'תשמט)989 - 990(במדבר לב, לג) ויתן להם משה לבני גד ולבני ראובן ולחצי שבט מנשה בן יוסף את ממלכת סיחן מלך האמרי ואת ממלכת עוג מלך הבשן הארץ לעריה בגבלת ערי הארץ סביב
4750 (ד'תשנ)990 - 991(במדבר לב, לד) ויבנו בני גד את דיבן ואת עטרת ואת ערער
4751 (ד'תשנא)991 - 992(במדבר לב, לה) ואת עטרת שופן ואת יעזר ויגבהה
4752 (ד'תשנב)992 - 993(במדבר לב, לו) ואת בית נמרה ואת בית הרן ערי מבצר וגדרת צאן
4753 (ד'תשנג)993 - 994(במדבר לב, לז) ובני ראובן בנו את חשבון ואת אלעלא ואת קריתים
4754 (ד'תשנד)994 - 995(במדבר לב, לח) ואת נבו ואת בעל מעון מוסבת שם ואת שבמה ויקראו בשמת את שמות הערים אשר בנו
4755 (ד'תשנה)995 - 996(במדבר לב, לט) וילכו בני מכיר בן מנשה גלעדה וילכדה ויורש את האמרי אשר בה
4756 (ד'תשנו)996 - 997(במדבר לב, מ) ויתן משה את הגלעד למכיר בן מנשה וישב בה
4757 (ד'תשנז)997 - 998(במדבר לב, מא) ויאיר בן מנשה הלך וילכד את חותיהם ויקרא אתהן חות יאיר
4758 (ד'תשנח)998 - 999(במדבר לב, מב) ונבח הלך וילכד את קנת ואת בנתיה ויקרא לה נבח בשמו
4759 (ד'תשנט)999 - 1000(במדבר לג, א) אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים לצבאתם ביד משה ואהרן
4760 (ד'תשס)1000 - 1001(במדבר לג, ב) ויכתב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי יהוה ואלה מסעיהם למוצאיהם
4761 (ד'תשסא)1001 - 1002(במדבר לג, ג) ויסעו מרעמסס בחדש הראשון בחמשה עשר יום לחדש הראשון ממחרת הפסח יצאו בני ישראל ביד רמה לעיני כל מצרים
4762 (ד'תשסב)1002 - 1003(במדבר לג, ד) ומצרים מקברים את אשר הכה יהוה בהם כל בכור ובאלהיהם עשה יהוה שפטים
4763 (ד'תשסג)1003 - 1004(במדבר לג, ה) ויסעו בני ישראל מרעמסס ויחנו בסכת
4764 (ד'תשסד)1004 - 1005(במדבר לג, ו) ויסעו מסכת ויחנו באתם אשר בקצה המדבר
4765 (ד'תשסה)1005 - 1006(במדבר לג, ז) ויסעו מאתם וישב על פי החירת אשר על פני בעל צפון ויחנו לפני מגדל
4766 (ד'תשסו)1006 - 1007(במדבר לג, ח) ויסעו מפני החירת ויעברו בתוך הים המדברה וילכו דרך שלשת ימים במדבר אתם ויחנו במרה
4767 (ד'תשסז)1007 - 1008(במדבר לג, ט) ויסעו ממרה ויבאו אילמה ובאילם שתים עשרה עינת מים ושבעים תמרים ויחנו שם
4768 (ד'תשסח)1008 - 1009(במדבר לג, י) ויסעו מאילם ויחנו על ים סוף
4769 (ד'תשסט)1009 - 1010(במדבר לג, יא) ויסעו מים סוף ויחנו במדבר סין
4770 (ד'תשע)1010 - 1011(במדבר לג, יב) ויסעו ממדבר סין ויחנו בדפקה
4771 (ד'תשעא)1011 - 1012(במדבר לג, יג) ויסעו מדפקה ויחנו באלוש
4772 (ד'תשעב)1012 - 1013(במדבר לג, יד) ויסעו מאלוש ויחנו ברפידם ולא היה שם מים לעם לשתות
4773 (ד'תשעג)1013 - 1014(במדבר לג, טו) ויסעו מרפידם ויחנו במדבר סיני
4774 (ד'תשעד)1014 - 1015(במדבר לג, טז) ויסעו ממדבר סיני ויחנו בקברת התאוה
4775 (ד'תשעה)1015 - 1016(במדבר לג, יז) ויסעו מקברת התאוה ויחנו בחצרת
4776 (ד'תשעו)1016 - 1017(במדבר לג, יח) ויסעו מחצרת ויחנו ברתמה
4777 (ד'תשעז)1017 - 1018(במדבר לג, יט) ויסעו מרתמה ויחנו ברמן פרץ
4778 (ד'תשעח)1018 - 1019(במדבר לג, כ) ויסעו מרמן פרץ ויחנו בלבנה
4779 (ד'תשעט)1019 - 1020(במדבר לג, כא) ויסעו מלבנה ויחנו ברסה
4780 (ד'תשפ)1020 - 1021(במדבר לג, כב) ויסעו מרסה ויחנו בקהלתה
4781 (ד'תשפא)1021 - 1022(במדבר לג, כג) ויסעו מקהלתה ויחנו בהר שפר
4782 (ד'תשפב)1022 - 1023(במדבר לג, כד) ויסעו מהר שפר ויחנו בחרדה
4783 (ד'תשפג)1023 - 1024(במדבר לג, כה) ויסעו מחרדה ויחנו במקהלת
4784 (ד'תשפד)1024 - 1025(במדבר לג, כו) ויסעו ממקהלת ויחנו בתחת
4785 (ד'תשפה)1025 - 1026(במדבר לג, כז) ויסעו מתחת ויחנו בתרח
4786 (ד'תשפו)1026 - 1027(במדבר לג, כח) ויסעו מתרח ויחנו במתקה
4787 (ד'תשפז)1027 - 1028(במדבר לג, כט) ויסעו ממתקה ויחנו בחשמנה
4788 (ד'תשפח)1028 - 1029(במדבר לג, ל) ויסעו מחשמנה ויחנו במסרות
4789 (ד'תשפט)1029 - 1030(במדבר לג, לא) ויסעו ממסרות ויחנו בבני יעקן
4790 (ד'תשצ)1030 - 1031(במדבר לג, לב) ויסעו מבני יעקן ויחנו בחר הגדגד
4791 (ד'תשצא)1031 - 1032(במדבר לג, לג) ויסעו מחר הגדגד ויחנו ביטבתה
4792 (ד'תשצב)1032 - 1033(במדבר לג, לד) ויסעו מיטבתה ויחנו בעברנה
4793 (ד'תשצג)1033 - 1034(במדבר לג, לה) ויסעו מעברנה ויחנו בעצין גבר
4794 (ד'תשצד)1034 - 1035(במדבר לג, לו) ויסעו מעצין גבר ויחנו במדבר צן הוא קדש
4795 (ד'תשצה)1035 - 1036(במדבר לג, לז) ויסעו מקדש ויחנו בהר ההר בקצה ארץ אדום
4796 (ד'תשצו)1036 - 1037(במדבר לג, לח) ויעל אהרן הכהן אל הר ההר על פי יהוה וימת שם בשנת הארבעים לצאת בני ישראל מארץ מצרים בחדש החמישי באחד לחדש
4797 (ד'תשצז)1037 - 1038(במדבר לג, לט) ואהרן בן שלש ועשרים ומאת שנה במתו בהר ההר
4798 (ד'תשצח)1038 - 1039(במדבר לג, מ) וישמע הכנעני מלך ערד והוא ישב בנגב בארץ כנען בבא בני ישראל
4799 (ד'תשצט)1039 - 1040(במדבר לג, מא) ויסעו מהר ההר ויחנו בצלמנה
4800 (ד'תשק)1040 - 1041(במדבר לג, מב) ויסעו מצלמנה ויחנו בפונן
4801 (ד'תשקא)1041 - 1042(במדבר לג, מג) ויסעו מפונן ויחנו באבת
4802 (ד'תשקב)1042 - 1043(במדבר לג, מד) ויסעו מאבת ויחנו בעיי העברים בגבול מואב
4803 (ד'תשקג)1043 - 1044(במדבר לג, מה) ויסעו מעיים ויחנו בדיבן גד
4804 (ד'תשקד)1044 - 1045(במדבר לג, מו) ויסעו מדיבן גד ויחנו בעלמן דבלתימה
4805 (ד'תשקה)1045 - 1046(במדבר לג, מז) ויסעו מעלמן דבלתימה ויחנו בהרי העברים לפני נבו
4806 (ד'תשקו)1046 - 1047(במדבר לג, מח) ויסעו מהרי העברים ויחנו בערבת מואב על ירדן ירחו
4807 (ד'תשקז)1047 - 1048(במדבר לג, מט) ויחנו על הירדן מבית הישמת עד אבל השטים בערבת מואב
4808 (ד'תשקח)1048 - 1049(במדבר לג, נ) וידבר יהוה אל משה בערבת מואב על ירדן ירחו לאמר
4809 (ד'תשקט)1049 - 1050(במדבר לג, נא) דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם כי אתם עברים את הירדן אל ארץ כנען
4810 (ד'תשקי)1050 - 1051(במדבר לג, נב) והורשתם את כל ישבי הארץ מפניכם ואבדתם את כל משכיתם ואת כל צלמי מסכתם תאבדו ואת כל במותם תשמידו
4811 (ד'תשקיא)1051 - 1052(במדבר לג, נג) והורשתם את הארץ וישבתם בה כי לכם נתתי את הארץ לרשת אתה
4812 (ד'תשקיב)1052 - 1053(במדבר לג, נד) והתנחלתם את הארץ בגורל למשפחתיכם לרב תרבו את נחלתו ולמעט תמעיט את נחלתו אל אשר יצא לו שמה הגורל לו יהיה למטות אבתיכם תתנחלו
4813 (ד'תשקיג)1053 - 1054(במדבר לג, נה) ואם לא תורישו את ישבי הארץ מפניכם והיה אשר תותירו מהם לשכים בעיניכם ולצנינם בצדיכם וצררו אתכם על הארץ אשר אתם ישבים בה
4814 (ד'תשקיד)1054 - 1055(במדבר לג, נו) והיה כאשר דמיתי לעשות להם אעשה לכם
4815 (ד'תשקיה)1055 - 1056(במדבר לד, א) וידבר יהוה אל משה לאמר
4816 (ד'תשקיו)1056 - 1057(במדבר לד, ב) צו את בני ישראל ואמרת אלהם כי אתם באים אל הארץ כנען זאת הארץ אשר תפל לכם בנחלה ארץ כנען לגבלתיה
4817 (ד'תשקיז)1057 - 1058(במדבר לד, ג) והיה לכם פאת נגב ממדבר צן על ידי אדום והיה לכם גבול נגב מקצה ים המלח קדמה
4818 (ד'תשקיח)1058 - 1059(במדבר לד, ד) ונסב לכם הגבול מנגב למעלה עקרבים ועבר צנה והיה תוצאתיו מנגב לקדש ברנע ויצא חצר אדר ועבר עצמנה
4819 (ד'תשקיט)1059 - 1060(במדבר לד, ה) ונסב הגבול מעצמון נחלה מצרים והיו תוצאתיו הימה
4820 (ד'תשקכ)1060 - 1061(במדבר לד, ו) וגבול ים והיה לכם הים הגדול וגבול זה יהיה לכם גבול ים
4821 (ד'תשקכא)1061 - 1062(במדבר לד, ז) וזה יהיה לכם גבול צפון מן הים הגדל תתאו לכם הר ההר
4822 (ד'תשקכב)1062 - 1063(במדבר לד, ח) מהר ההר תתאו לבא חמת והיו תוצאת הגבל צדדה
4823 (ד'תשקכג)1063 - 1064(במדבר לד, ט) ויצא הגבל זפרנה והיו תוצאתיו חצר עינן זה יהיה לכם גבול צפון
4824 (ד'תשקכד)1064 - 1065(במדבר לד, י) והתאויתם לכם לגבול קדמה מחצר עינן שפמה
4825 (ד'תשקכה)1065 - 1066(במדבר לד, יא) וירד הגבל משפם הרבלה מקדם לעין וירד הגבל ומחה על כתף ים כנרת קדמה
4826 (ד'תשקכו)1066 - 1067(במדבר לד, יב) וירד הגבול הירדנה והיו תוצאתיו ים המלח זאת תהיה לכם הארץ לגבלתיה סביב
4827 (ד'תשקכז)1067 - 1068(במדבר לד, יג) ויצו משה את בני ישראל לאמר זאת הארץ אשר תתנחלו אתה בגורל אשר צוה יהוה לתת לתשעת המטות וחצי המטה
4828 (ד'תשקכח)1068 - 1069(במדבר לד, יד) כי לקחו מטה בני הראובני לבית אבתם ומטה בני הגדי לבית אבתם וחצי מטה מנשה לקחו נחלתם
4829 (ד'תשקכט)1069 - 1070(במדבר לד, טו) שני המטות וחצי המטה לקחו נחלתם מעבר לירדן ירחו קדמה מזרחה
4830 (ד'תשקל)1070 - 1071(במדבר לד, טז) וידבר יהוה אל משה לאמר
4831 (ד'תשקלא)1071 - 1072(במדבר לד, יז) אלה שמות האנשים אשר ינחלו לכם את הארץ אלעזר הכהן ויהושע בן נון
4832 (ד'תשקלב)1072 - 1073(במדבר לד, יח) ונשיא אחד נשיא אחד ממטה תקחו לנחל את הארץ
4833 (ד'תשקלג)1073 - 1074(במדבר לד, יט) ואלה שמות האנשים למטה יהודה כלב בן יפנה
4834 (ד'תשקלד)1074 - 1075(במדבר לד, כ) ולמטה בני שמעון שמואל בן עמיהוד
4835 (ד'תשקלה)1075 - 1076(במדבר לד, כא) למטה בנימן אלידד בן כסלון
4836 (ד'תשקלו)1076 - 1077(במדבר לד, כב) ולמטה בני דן נשיא בקי בן יגלי
4837 (ד'תשקלז)1077 - 1078(במדבר לד, כג) לבני יוסף למטה בני מנשה נשיא חניאל בן אפד
4838 (ד'תשקלח)1078 - 1079(במדבר לד, כד) ולמטה בני אפרים נשיא קמואל בן שפטן
4839 (ד'תשקלט)1079 - 1080(במדבר לד, כה) ולמטה בני זבולן נשיא אליצפן בן פרנך
4840 (ד'תשקמ)1080 - 1081(במדבר לד, כו) ולמטה בני יששכר נשיא פלטיאל בן עזן
4841 (ד'תשקמא)1081 - 1082(במדבר לד, כז) ולמטה בני אשר נשיא אחיהוד בן שלמי
4842 (ד'תשקמב)1082 - 1083(במדבר לד, כח) ולמטה בני נפתלי נשיא פדהאל בן עמיהוד
4843 (ד'תשקמג)1083 - 1084(במדבר לד, כט) אלה אשר צוה יהוה לנחל את בני ישראל בארץ כנען
4844 (ד'תשקמד)1084 - 1085(במדבר לה, א) וידבר יהוה אל משה בערבת מואב על ירדן ירחו לאמר
4845 (ד'תשקמה)1085 - 1086(במדבר לה, ב) צו את בני ישראל ונתנו ללוים מנחלת אחזתם ערים לשבת ומגרש לערים סביבתיהם תתנו ללוים
4846 (ד'תשקמו)1086 - 1087(במדבר לה, ג) והיו הערים להם לשבת ומגרשיהם יהיו לבהמתם ולרכשם ולכל חיתם
4847 (ד'תשקמז)1087 - 1088(במדבר לה, ד) ומגרשי הערים אשר תתנו ללוים מקיר העיר וחוצה אלף אמה סביב
4848 (ד'תשקמח)1088 - 1089(במדבר לה, ה) ומדתם מחוץ לעיר את פאת קדמה אלפים באמה ואת פאת נגב אלפים באמה ואת פאת ים אלפים באמה ואת פאת צפון אלפים באמה והעיר בתוך זה יהיה להם מגרשי הערים
4849 (ד'תשקמט)1089 - 1090(במדבר לה, ו) ואת הערים אשר תתנו ללוים את שש ערי המקלט אשר תתנו לנס שמה הרצח ועליהם תתנו ארבעים ושתים עיר
4850 (ד'תשקנ)1090 - 1091(במדבר לה, ז) כל הערים אשר תתנו ללוים ארבעים ושמנה עיר אתהן ואת מגרשיהן
4851 (ד'תשקנא)1091 - 1092(במדבר לה, ח) והערים אשר תתנו מאחזת בני ישראל מאת הרב תרבו ומאת המעט תמעיטו איש כפי נחלתו אשר ינחלו יתן מעריו ללוים
4852 (ד'תשקנב)1092 - 1093(במדבר לה, ט) וידבר יהוה אל משה לאמר
4853 (ד'תשקנג)1093 - 1094(במדבר לה, י) דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם כי אתם עברים את הירדן ארצה כנען
4854 (ד'תשקנד)1094 - 1095(במדבר לה, יא) והקריתם לכם ערים ערי מקלט תהיינה לכם ונס שמה רצח מכה נפש בשגגה
4855 (ד'תשקנה)1095 - 1096(במדבר לה, יב) והיו לכם הערים למקלט מגאל ולא ימות הרצח עד עמדו לפני העדה למשפט
4856 (ד'תשקנו)1096 - 1097(במדבר לה, יג) והערים אשר תתנו שש ערי מקלט תהיינה לכם
4857 (ד'תשקנז)1097 - 1098(במדבר לה, יד) את שלש הערים תתנו מעבר לירדן ואת שלש הערים תתנו בארץ כנען ערי מקלט תהיינה
4858 (ד'תשקנח)1098 - 1099(במדבר לה, טו) לבני ישראל ולגר ולתושב בתוכם תהיינה שש הערים האלה למקלט לנוס שמה כל מכה נפש בשגגה
4859 (ד'תשקנט)1099 - 1100(במדבר לה, טז) ואם בכלי ברזל הכהו וימת רצח הוא מות יומת הרצח
4860 (ד'תשקס)1100 - 1101(במדבר לה, יז) ואם באבן יד אשר ימות בה הכהו וימת רצח הוא מות יומת הרצח
4861 (ד'תשקסא)1101 - 1102(במדבר לה, יח) או בכלי עץ יד אשר ימות בו הכהו וימת רצח הוא מות יומת הרצח
4862 (ד'תשקסב)1102 - 1103(במדבר לה, יט) גאל הדם הוא ימית את הרצח בפגעו בו הוא ימתנו
4863 (ד'תשקסג)1103 - 1104(במדבר לה, כ) ואם בשנאה יהדפנו או השליך עליו בצדיה וימת
4864 (ד'תשקסד)1104 - 1105(במדבר לה, כא) או באיבה הכהו בידו וימת מות יומת המכה רצח הוא גאל הדם ימית את הרצח בפגעו בו
4865 (ד'תשקסה)1105 - 1106(במדבר לה, כב) ואם בפתע בלא איבה הדפו או השליך עליו כל כלי בלא צדיה
4866 (ד'תשקסו)1106 - 1107(במדבר לה, כג) או בכל אבן אשר ימות בה בלא ראות ויפל עליו וימת והוא לא אויב לו ולא מבקש רעתו
4867 (ד'תשקסז)1107 - 1108(במדבר לה, כד) ושפטו העדה בין המכה ובין גאל הדם על המשפטים האלה
4868 (ד'תשקסח)1108 - 1109(במדבר לה, כה) והצילו העדה את הרצח מיד גאל הדם והשיבו אתו העדה אל עיר מקלטו אשר נס שמה וישב בה עד מות הכהן הגדל אשר משח אתו בשמן הקדש
4869 (ד'תשקסט)1109 - 1110(במדבר לה, כו) ואם יצא יצא הרצח את גבול עיר מקלטו אשר ינוס שמה
4870 (ד'תשקע)1110 - 1111(במדבר לה, כז) ומצא אתו גאל הדם מחוץ לגבול עיר מקלטו ורצח גאל הדם את הרצח אין לו דם
4871 (ד'תשקעא)1111 - 1112(במדבר לה, כח) כי בעיר מקלטו ישב עד מות הכהן הגדל ואחרי מות הכהן הגדל ישוב הרצח אל ארץ אחזתו
4872 (ד'תשקעב)1112 - 1113(במדבר לה, כט) והיו אלה לכם לחקת משפט לדרתיכם בכל מושבתיכם
4873 (ד'תשקעג)1113 - 1114(במדבר לה, ל) כל מכה נפש לפי עדים ירצח את הרצח ועד אחד לא יענה בנפש למות
4874 (ד'תשקעד)1114 - 1115(במדבר לה, לא) ולא תקחו כפר לנפש רצח אשר הוא רשע למות כי מות יומת
4875 (ד'תשקעה)1115 - 1116(במדבר לה, לב) ולא תקחו כפר לנוס אל עיר מקלטו לשוב לשבת בארץ עד מות הכהן
4876 (ד'תשקעו)1116 - 1117(במדבר לה, לג) ולא תחניפו את הארץ אשר אתם בה כי הדם הוא יחניף את הארץ ולארץ לא יכפר לדם אשר שפך בה כי אם בדם שפכו
4877 (ד'תשקעז)1117 - 1118(במדבר לה, לד) ולא תטמא את הארץ אשר אתם ישבים בה אשר אני שכן בתוכה כי אני יהוה שכן בתוך בני ישראל
4878 (ד'תשקעח)1118 - 1119(במדבר לו, א) ויקרבו ראשי האבות למשפחת בני גלעד בן מכיר בן מנשה ממשפחת בני יוסף וידברו לפני משה ולפני הנשאים ראשי אבות לבני ישראל
4879 (ד'תשקעט)1119 - 1120(במדבר לו, ב) ויאמרו את אדני צוה יהוה לתת את הארץ בנחלה בגורל לבני ישראל ואדני צוה ביהוה לתת את נחלת צלפחד אחינו לבנתיו
4880 (ד'תשקפ)1120 - 1121(במדבר לו, ג) והיו לאחד מבני שבטי בני ישראל לנשים ונגרעה נחלתן מנחלת אבתינו ונוסף על נחלת המטה אשר תהיינה להם ומגרל נחלתנו יגרע
4881 (ד'תשקפא)1121 - 1122(במדבר לו, ד) ואם יהיה היבל לבני ישראל ונוספה נחלתן על נחלת המטה אשר תהיינה להם ומנחלת מטה אבתינו יגרע נחלתן
4882 (ד'תשקפב)1122 - 1123(במדבר לו, ה) ויצו משה את בני ישראל על פי יהוה לאמר כן מטה בני יוסף דברים
4883 (ד'תשקפג)1123 - 1124(במדבר לו, ו) זה הדבר אשר צוה יהוה לבנות צלפחד לאמר לטוב בעיניהם תהיינה לנשים אך למשפחת מטה אביהם תהיינה לנשים
4884 (ד'תשקפד)1124 - 1125(במדבר לו, ז) ולא תסב נחלה לבני ישראל ממטה אל מטה כי איש בנחלת מטה אבתיו ידבקו בני ישראל
4885 (ד'תשקפה)1125 - 1126(במדבר לו, ח) וכל בת ירשת נחלה ממטות בני ישראל לאחד ממשפחת מטה אביה תהיה לאשה למען יירשו בני ישראל איש נחלת אבתיו
4886 (ד'תשקפו)1126 - 1127(במדבר לו, ט) ולא תסב נחלה ממטה למטה אחר כי איש בנחלתו ידבקו מטות בני ישראל
4887 (ד'תשקפז)1127 - 1128(במדבר לו, י) כאשר צוה יהוה את משה כן עשו בנות צלפחד
4888 (ד'תשקפח)1128 - 1129(במדבר לו, יא) ותהיינה מחלה תרצה וחגלה ומלכה ונעה בנות צלפחד לבני דדיהן לנשים
4889 (ד'תשקפט)1129 - 1130(במדבר לו, יב) ממשפחת בני מנשה בן יוסף היו לנשים ותהי נחלתן על מטה משפחת אביהן
4890 (ד'תשקצ)1130 - 1131(במדבר לו, יג) אלה המצות והמשפטים אשר צוה יהוה ביד משה אל בני ישראל בערבת מואב על ירדן ירחו
4891 (ד'תשקצא)1131 - 1132(דברים א, א) אלה הדברים אשר דבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן במדבר בערבה מול סוף בין פארן ובין תפל ולבן וחצרת ודי זהב
4892 (ד'תשקצב)1132 - 1133(דברים א, ב) אחד עשר יום מחרב דרך הר שעיר עד קדש ברנע
4893 (ד'תשקצג)1133 - 1134(דברים א, ג) ויהי בארבעים שנה בעשתי עשר חדש באחד לחדש דבר משה אל בני ישראל ככל אשר צוה יהוה אתו אלהם
4894 (ד'תשקצד)1134 - 1135(דברים א, ד) אחרי הכתו את סיחן מלך האמרי אשר יושב בחשבון ואת עוג מלך הבשן אשר יושב בעשתרת באדרעי
4895 (ד'תשקצה)1135 - 1136(דברים א, ה) בעבר הירדן בארץ מואב הואיל משה באר את התורה הזאת לאמר
4896 (ד'תשקצו)1136 - 1137(דברים א, ו) יהוה אלהינו דבר אלינו בחרב לאמר רב לכם שבת בהר הזה
4897 (ד'תשקצז)1137 - 1138(דברים א, ז) פנו וסעו לכם ובאו הר האמרי ואל כל שכניו בערבה בהר ובשפלה ובנגב ובחוף הים ארץ הכנעני והלבנון עד הנהר הגדל נהר פרת
4898 (ד'תשקצח)1138 - 1139(דברים א, ח) ראה נתתי לפניכם את הארץ באו ורשו את הארץ אשר נשבע יהוה לאבתיכם לאברהם ליצחק וליעקב לתת להם ולזרעם אחריהם
4899 (ד'תשקצט)1139 - 1140(דברים א, ט) ואמר אלכם בעת ההוא לאמר לא אוכל לבדי שאת אתכם
4900 (ד'תשר)1140 - 1141(דברים א, י) יהוה אלהיכם הרבה אתכם והנכם היום ככוכבי השמים לרב
4901 (ד'תשרא)1141 - 1142(דברים א, יא) יהוה אלהי אבותכם יסף עליכם ככם אלף פעמים ויברך אתכם כאשר דבר לכם
4902 (ד'תשרב)1142 - 1143(דברים א, יב) איכה אשא לבדי טרחכם ומשאכם וריבכם
4903 (ד'תשרג)1143 - 1144(דברים א, יג) הבו לכם אנשים חכמים ונבנים וידעים לשבטיכם ואשימם בראשיכם
4904 (ד'תשרד)1144 - 1145(דברים א, יד) ותענו אתי ותאמרו טוב הדבר אשר דברת לעשות
4905 (ד'תשרה)1145 - 1146(דברים א, טו) ואקח את ראשי שבטיכם אנשים חכמים וידעים ואתן אותם ראשים עליכם שרי אלפים ושרי מאות ושרי חמשים ושרי עשרת ושטרים לשבטיכם
4906 (ד'תשרו)1146 - 1147(דברים א, טז) ואצוה את שפטיכם בעת ההוא לאמר שמע בין אחיכם ושפטתם צדק בין איש ובין אחיו ובין גרו
4907 (ד'תשרז)1147 - 1148(דברים א, יז) לא תכירו פנים במשפט כקטן כגדל תשמעון לא תגורו מפני איש כי המשפט לאלהים הוא והדבר אשר יקשה מכם תקרבון אלי ושמעתיו
4908 (ד'תשרח)1148 - 1149(דברים א, יח) ואצוה אתכם בעת ההוא את כל הדברים אשר תעשון
4909 (ד'תשרט)1149 - 1150(דברים א, יט) ונסע מחרב ונלך את כל המדבר הגדול והנורא ההוא אשר ראיתם דרך הר האמרי כאשר צוה יהוה אלהינו אתנו ונבא עד קדש ברנע
4910 (ד'תשרי)1150 - 1151(דברים א, כ) ואמר אלכם באתם עד הר האמרי אשר יהוה אלהינו נתן לנו
4911 (ד'תשריא)1151 - 1152(דברים א, כא) ראה נתן יהוה אלהיך לפניך את הארץ עלה רש כאשר דבר יהוה אלהי אבתיך לך אל תירא ואל תחת
4912 (ד'תשריב)1152 - 1153(דברים א, כב) ותקרבון אלי כלכם ותאמרו נשלחה אנשים לפנינו ויחפרו לנו את הארץ וישבו אתנו דבר את הדרך אשר נעלה בה ואת הערים אשר נבא אליהן
4913 (ד'תשריג)1153 - 1154(דברים א, כג) וייטב בעיני הדבר ואקח מכם שנים עשר אנשים איש אחד לשבט
4914 (ד'תשריד)1154 - 1155(דברים א, כד) ויפנו ויעלו ההרה ויבאו עד נחל אשכל וירגלו אתה
4915 (ד'תשריה)1155 - 1156(דברים א, כה) ויקחו בידם מפרי הארץ ויורדו אלינו וישבו אתנו דבר ויאמרו טובה הארץ אשר יהוה אלהינו נתן לנו
4916 (ד'תשריו)1156 - 1157(דברים א, כו) ולא אביתם לעלת ותמרו את פי יהוה אלהיכם
4917 (ד'תשריז)1157 - 1158(דברים א, כז) ותרגנו באהליכם ותאמרו בשנאת יהוה אתנו הוציאנו מארץ מצרים לתת אתנו ביד האמרי להשמידנו
4918 (ד'תשריח)1158 - 1159(דברים א, כח) אנה אנחנו עלים אחינו המסו את לבבנו לאמר עם גדול ורם ממנו ערים גדלת ובצורת בשמים וגם בני ענקים ראינו שם
4919 (ד'תשריט)1159 - 1160(דברים א, כט) ואמר אלכם לא תערצון ולא תיראון מהם
4920 (ד'תשרכ)1160 - 1161(דברים א, ל) יהוה אלהיכם ההלך לפניכם הוא ילחם לכם ככל אשר עשה אתכם במצרים לעיניכם
4921 (ד'תשרכא)1161 - 1162(דברים א, לא) ובמדבר אשר ראית אשר נשאך יהוה אלהיך כאשר ישא איש את בנו בכל הדרך אשר הלכתם עד באכם עד המקום הזה
4922 (ד'תשרכב)1162 - 1163(דברים א, לב) ובדבר הזה אינכם מאמינם ביהוה אלהיכם
4923 (ד'תשרכג)1163 - 1164(דברים א, לג) ההלך לפניכם בדרך לתור לכם מקום לחנתכם באש לילה לראתכם בדרך אשר תלכו בה ובענן יומם
4924 (ד'תשרכד)1164 - 1165(דברים א, לד) וישמע יהוה את קול דבריכם ויקצף וישבע לאמר
4925 (ד'תשרכה)1165 - 1166(דברים א, לה) אם יראה איש באנשים האלה הדור הרע הזה את הארץ הטובה אשר נשבעתי לתת לאבתיכם
4926 (ד'תשרכו)1166 - 1167(דברים א, לו) זולתי כלב בן יפנה הוא יראנה ולו אתן את הארץ אשר דרך בה ולבניו יען אשר מלא אחרי יהוה
4927 (ד'תשרכז)1167 - 1168(דברים א, לז) גם בי התאנף יהוה בגללכם לאמר גם אתה לא תבא שם
4928 (ד'תשרכח)1168 - 1169(דברים א, לח) יהושע בן נון העמד לפניך הוא יבא שמה אתו חזק כי הוא ינחלנה את ישראל
4929 (ד'תשרכט)1169 - 1170(דברים א, לט) וטפכם אשר אמרתם לבז יהיה ובניכם אשר לא ידעו היום טוב ורע המה יבאו שמה ולהם אתננה והם יירשוה
4930 (ד'תשרל)1170 - 1171(דברים א, מ) ואתם פנו לכם וסעו המדברה דרך ים סוף
4931 (ד'תשרלא)1171 - 1172(דברים א, מא) ותענו ותאמרו אלי חטאנו ליהוה אנחנו נעלה ונלחמנו ככל אשר צונו יהוה אלהינו ותחגרו איש את כלי מלחמתו ותהינו לעלת ההרה
4932 (ד'תשרלב)1172 - 1173(דברים א, מב) ויאמר יהוה אלי אמר להם לא תעלו ולא תלחמו כי אינני בקרבכם ולא תנגפו לפני איביכם
4933 (ד'תשרלג)1173 - 1174(דברים א, מג) ואדבר אליכם ולא שמעתם ותמרו את פי יהוה ותזדו ותעלו ההרה
4934 (ד'תשרלד)1174 - 1175(דברים א, מד) ויצא האמרי הישב בהר ההוא לקראתכם וירדפו אתכם כאשר תעשינה הדברים ויכתו אתכם בשעיר עד חרמה
4935 (ד'תשרלה)1175 - 1176(דברים א, מה) ותשבו ותבכו לפני יהוה ולא שמע יהוה בקלכם ולא האזין אליכם
4936 (ד'תשרלו)1176 - 1177(דברים א, מו) ותשבו בקדש ימים רבים כימים אשר ישבתם
4937 (ד'תשרלז)1177 - 1178(דברים ב, א) ונפן ונסע המדברה דרך ים סוף כאשר דבר יהוה אלי ונסב את הר שעיר ימים רבים
4938 (ד'תשרלח)1178 - 1179(דברים ב, ב) ויאמר יהוה אלי לאמר
4939 (ד'תשרלט)1179 - 1180(דברים ב, ג) רב לכם סב את ההר הזה פנו לכם צפנה
4940 (ד'תשרמ)1180 - 1181(דברים ב, ד) ואת העם צו לאמר אתם עברים בגבול אחיכם בני עשו הישבים בשעיר וייראו מכם ונשמרתם מאד
4941 (ד'תשרמא)1181 - 1182(דברים ב, ה) אל תתגרו בם כי לא אתן לכם מארצם עד מדרך כף רגל כי ירשה לעשו נתתי את הר שעיר
4942 (ד'תשרמב)1182 - 1183(דברים ב, ו) אכל תשברו מאתם בכסף ואכלתם וגם מים תכרו מאתם בכסף ושתיתם
4943 (ד'תשרמג)1183 - 1184(דברים ב, ז) כי יהוה אלהיך ברכך בכל מעשה ידך ידע לכתך את המדבר הגדל הזה זה ארבעים שנה יהוה אלהיך עמך לא חסרת דבר
4944 (ד'תשרמד)1184 - 1185(דברים ב, ח) ונעבר מאת אחינו בני עשו הישבים בשעיר מדרך הערבה מאילת ומעצין גבר ונפן ונעבר דרך מדבר מואב
4945 (ד'תשרמה)1185 - 1186(דברים ב, ט) ויאמר יהוה אלי אל תצר את מואב ואל תתגר בם מלחמה כי לא אתן לך מארצו ירשה כי לבני לוט נתתי את ער ירשה
4946 (ד'תשרמו)1186 - 1187(דברים ב, י) האמים לפנים ישבו בה עם גדול ורב ורם כענקים
4947 (ד'תשרמז)1187 - 1188(דברים ב, יא) רפאים יחשבו אף הם כענקים והמאבים יקראו להם אמים
4948 (ד'תשרמח)1188 - 1189(דברים ב, יב) ובשעיר ישבו החרים לפנים ובני עשו יירשום וישמידום מפניהם וישבו תחתם כאשר עשה ישראל לארץ ירשתו אשר נתן יהוה להם
4949 (ד'תשרמט)1189 - 1190(דברים ב, יג) עתה קמו ועברו לכם את נחל זרד ונעבר את נחל זרד
4950 (ד'תשרנ)1190 - 1191(דברים ב, יד) והימים אשר הלכנו מקדש ברנע עד אשר עברנו את נחל זרד שלשים ושמנה שנה עד תם כל הדור אנשי המלחמה מקרב המחנה כאשר נשבע יהוה להם
4951 (ד'תשרנא)1191 - 1192(דברים ב, טו) וגם יד יהוה היתה בם להמם מקרב המחנה עד תמם
4952 (ד'תשרנב)1192 - 1193(דברים ב, טז) ויהי כאשר תמו כל אנשי המלחמה למות מקרב העם
4953 (ד'תשרנג)1193 - 1194(דברים ב, יז) וידבר יהוה אלי לאמר
4954 (ד'תשרנד)1194 - 1195(דברים ב, יח) אתה עבר היום את גבול מואב את ער
4955 (ד'תשרנה)1195 - 1196(דברים ב, יט) וקרבת מול בני עמון אל תצרם ואל תתגר בם כי לא אתן מארץ בני עמון לך ירשה כי לבני לוט נתתיה ירשה
4956 (ד'תשרנו)1196 - 1197(דברים ב, כ) ארץ רפאים תחשב אף הוא רפאים ישבו בה לפנים והעמנים יקראו להם זמזמים
4957 (ד'תשרנז)1197 - 1198(דברים ב, כא) עם גדול ורב ורם כענקים וישמידם יהוה מפניהם ויירשם וישבו תחתם
4958 (ד'תשרנח)1198 - 1199(דברים ב, כב) כאשר עשה לבני עשו הישבים בשעיר אשר השמיד את החרי מפניהם ויירשם וישבו תחתם עד היום הזה
4959 (ד'תשרנט)1199 - 1200(דברים ב, כג) והעוים הישבים בחצרים עד עזה כפתרים היצאים מכפתר השמידם וישבו תחתם
4960 (ד'תשרס)1200 - 1201(דברים ב, כד) קומו סעו ועברו את נחל ארנן ראה נתתי בידך את סיחן מלך חשבון האמרי ואת ארצו החל רש והתגר בו מלחמה
4961 (ד'תשרסא)1201 - 1202(דברים ב, כה) היום הזה אחל תת פחדך ויראתך על פני העמים תחת כל השמים אשר ישמעון שמעך ורגזו וחלו מפניך
4962 (ד'תשרסב)1202 - 1203(דברים ב, כו) ואשלח מלאכים ממדבר קדמות אל סיחון מלך חשבון דברי שלום לאמר
4963 (ד'תשרסג)1203 - 1204(דברים ב, כז) אעברה בארצך בדרך בדרך אלך לא אסור ימין ושמאול
4964 (ד'תשרסד)1204 - 1205(דברים ב, כח) אכל בכסף תשברני ואכלתי ומים בכסף תתן לי ושתיתי רק אעברה ברגלי
4965 (ד'תשרסה)1205 - 1206(דברים ב, כט) כאשר עשו לי בני עשו הישבים בשעיר והמואבים הישבים בער עד אשר אעבר את הירדן אל הארץ אשר יהוה אלהינו נתן לנו
4966 (ד'תשרסו)1206 - 1207(דברים ב, ל) ולא אבה סיחן מלך חשבון העברנו בו כי הקשה יהוה אלהיך את רוחו ואמץ את לבבו למען תתו בידך כיום הזה
4967 (ד'תשרסז)1207 - 1208(דברים ב, לא) ויאמר יהוה אלי ראה החלתי תת לפניך את סיחן ואת ארצו החל רש לרשת את ארצו
4968 (ד'תשרסח)1208 - 1209(דברים ב, לב) ויצא סיחן לקראתנו הוא וכל עמו למלחמה יהצה
4969 (ד'תשרסט)1209 - 1210(דברים ב, לג) ויתנהו יהוה אלהינו לפנינו ונך אתו ואת בנו ואת כל עמו
4970 (ד'תשרע)1210 - 1211(דברים ב, לד) ונלכד את כל עריו בעת ההוא ונחרם את כל עיר מתם והנשים והטף לא השארנו שריד
4971 (ד'תשרעא)1211 - 1212(דברים ב, לה) רק הבהמה בזזנו לנו ושלל הערים אשר לכדנו
4972 (ד'תשרעב)1212 - 1213(דברים ב, לו) מערער אשר על שפת נחל ארנן והעיר אשר בנחל ועד הגלעד לא היתה קריה אשר שגבה ממנו את הכל נתן יהוה אלהינו לפנינו
4973 (ד'תשרעג)1213 - 1214(דברים ב, לז) רק אל ארץ בני עמון לא קרבת כל יד נחל יבק וערי ההר וכל אשר צוה יהוה אלהינו
4974 (ד'תשרעד)1214 - 1215(דברים ג, א) ונפן ונעל דרך הבשן ויצא עוג מלך הבשן לקראתנו הוא וכל עמו למלחמה אדרעי
4975 (ד'תשרעה)1215 - 1216(דברים ג, ב) ויאמר יהוה אלי אל תירא אתו כי בידך נתתי אתו ואת כל עמו ואת ארצו ועשית לו כאשר עשית לסיחן מלך האמרי אשר יושב בחשבון
4976 (ד'תשרעו)1216 - 1217(דברים ג, ג) ויתן יהוה אלהינו בידנו גם את עוג מלך הבשן ואת כל עמו ונכהו עד בלתי השאיר לו שריד
4977 (ד'תשרעז)1217 - 1218(דברים ג, ד) ונלכד את כל עריו בעת ההוא לא היתה קריה אשר לא לקחנו מאתם ששים עיר כל חבל ארגב ממלכת עוג בבשן
4978 (ד'תשרעח)1218 - 1219(דברים ג, ה) כל אלה ערים בצרת חומה גבהה דלתים ובריח לבד מערי הפרזי הרבה מאד
4979 (ד'תשרעט)1219 - 1220(דברים ג, ו) ונחרם אותם כאשר עשינו לסיחן מלך חשבון החרם כל עיר מתם הנשים והטף
4980 (ד'תשרפ)1220 - 1221(דברים ג, ז) וכל הבהמה ושלל הערים בזונו לנו
4981 (ד'תשרפא)1221 - 1222(דברים ג, ח) ונקח בעת ההוא את הארץ מיד שני מלכי האמרי אשר בעבר הירדן מנחל ארנן עד הר חרמון
4982 (ד'תשרפב)1222 - 1223(דברים ג, ט) צידנים יקראו לחרמון שרין והאמרי יקראו לו שניר
4983 (ד'תשרפג)1223 - 1224(דברים ג, י) כל ערי המישר וכל הגלעד וכל הבשן עד סלכה ואדרעי ערי ממלכת עוג בבשן
4984 (ד'תשרפד)1224 - 1225(דברים ג, יא) כי רק עוג מלך הבשן נשאר מיתר הרפאים הנה ערשו ערש ברזל הלה הוא ברבת בני עמון תשע אמות ארכה וארבע אמות רחבה באמת איש
4985 (ד'תשרפה)1225 - 1226(דברים ג, יב) ואת הארץ הזאת ירשנו בעת ההוא מערער אשר על נחל ארנן וחצי הר הגלעד ועריו נתתי לראובני ולגדי
4986 (ד'תשרפו)1226 - 1227(דברים ג, יג) ויתר הגלעד וכל הבשן ממלכת עוג נתתי לחצי שבט המנשה כל חבל הארגב לכל הבשן ההוא יקרא ארץ רפאים
4987 (ד'תשרפז)1227 - 1228(דברים ג, יד) יאיר בן מנשה לקח את כל חבל ארגב עד גבול הגשורי והמעכתי ויקרא אתם על שמו את הבשן חות יאיר עד היום הזה
4988 (ד'תשרפח)1228 - 1229(דברים ג, טו) ולמכיר נתתי את הגלעד
4989 (ד'תשרפט)1229 - 1230(דברים ג, טז) ולראובני ולגדי נתתי מן הגלעד ועד נחל ארנן תוך הנחל וגבל ועד יבק הנחל גבול בני עמון
4990 (ד'תשרצ)1230 - 1231(דברים ג, יז) והערבה והירדן וגבל מכנרת ועד ים הערבה ים המלח תחת אשדת הפסגה מזרחה
4991 (ד'תשרצא)1231 - 1232(דברים ג, יח) ואצו אתכם בעת ההוא לאמר יהוה אלהיכם נתן לכם את הארץ הזאת לרשתה חלוצים תעברו לפני אחיכם בני ישראל כל בני חיל
4992 (ד'תשרצב)1232 - 1233(דברים ג, יט) רק נשיכם וטפכם ומקנכם ידעתי כי מקנה רב לכם ישבו בעריכם אשר נתתי לכם
4993 (ד'תשרצג)1233 - 1234(דברים ג, כ) עד אשר יניח יהוה לאחיכם ככם וירשו גם הם את הארץ אשר יהוה אלהיכם נתן להם בעבר הירדן ושבתם איש לירשתו אשר נתתי לכם
4994 (ד'תשרצד)1234 - 1235(דברים ג, כא) ואת יהושוע צויתי בעת ההוא לאמר עיניך הראת את כל אשר עשה יהוה אלהיכם לשני המלכים האלה כן יעשה יהוה לכל הממלכות אשר אתה עבר שמה
4995 (ד'תשרצה)1235 - 1236(דברים ג, כב) לא תיראום כי יהוה אלהיכם הוא הנלחם לכם
4996 (ד'תשרצו)1236 - 1237(דברים ג, כג) ואתחנן אל יהוה בעת ההוא לאמר
4997 (ד'תשרצז)1237 - 1238(דברים ג, כד) אדני יהוה אתה החלות להראות את עבדך את גדלך ואת ידך החזקה אשר מי אל בשמים ובארץ אשר יעשה כמעשיך וכגבורתך
4998 (ד'תשרצח)1238 - 1239(דברים ג, כה) אעברה נא ואראה את הארץ הטובה אשר בעבר הירדן ההר הטוב הזה והלבנן
4999 (ד'תשרצט)1239 - 1240(דברים ג, כו) ויתעבר יהוה בי למענכם ולא שמע אלי ויאמר יהוה אלי רב לך אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה
5000 (ה')1240 - 1241(דברים ג, כז) עלה ראש הפסגה ושא עיניך ימה וצפנה ותימנה ומזרחה וראה בעיניך כי לא תעבר את הירדן הזה עליית בעלי התוספות
עליית בעלי התוספות
עליית בעלי התוספות
עליית בעלי התוספות
עליית בעלי התוספות

תודה מיוחדת לרבי אייל כליל על עזרתו בפיתוח הממשק

טבלאות מוכנות של צפנים בגימטריה

חיפוש טבלאות במאגר
באפשרותך לחפש לפי נושאים טבלה במאגר שלנו:
כותרת
נושא
קץ הזוהר
מאת המערכת
1352 צפיות
נושא: גימטריה

איכה צוארי הלבנון
מאת המערכת
955 צפיות
נושא: גימטריה

אחד עשר יום מחורב
מאת המערכת
1175 צפיות
נושא: גימטריה

כי ישבו אחים יחדיו
מאת המערכת
1263 צפיות
נושא: גימטריה

בראשית ברא
מאת המערכת
1403 צפיות
נושא: גימטריה

רשימת חידושים במידת גימטריה
בסך הכול 0 חידושים נמצאו