SOD TORAH
טז' תמוז התשפ (14:22), פרשת
חפש את הדברים הכי מעניינים בתורה: שם המשפחה שלך, השם שלך, מקום העבודה, בת הזוג שלך
 
צור קשר: sodtorah@gmail.com
מילון ארמית פורומים לוח שנה תוכנה להגהות תפילין תרומות

אנא עזרו לנו בתרומה להחזרה בתשובה ותקבלו את התוכנה לדילוגים + תיקון לשם שלכם לפי הדילוגים למעבר לתשלום
דרושים עובדים לזיכוי הרבים אנא פנו לאימייל sodtorah@gmail.com

חיפוש טבלאות במאגר הדילוגים
באפשרותך לחפש לפי נושאים טבלה במאגר שלנו:
כותרת
נושא
תוצאות חיפוש
בסך הכול 8 תוצאות נמצאו

הפסקת אש?
נושא: אקטואליה|מאת רונן ע.|1022 צפיות|הסתברות סופית: 1/225
מנהיג בטחון, אדום
יש בטבלה הזאת ס"ד נפלאה לכל המתבונן, חיפשנו דילוג "בטחון", מינימלי בתורה, לאחר מכן עזבנו את אותה טבלה וחיפשנו דילוג "מנהיג", וחזרנו לאותו מקום בדיוק. והנה לפנינו שני הדילוגים האלה בטחון ומנהיג שרומזים שלמנהיג צריך שיהיה בטחון בקב"ה, ואם תאמר, נו מה בכך שהדילוגים קרובים זה לזה. ובכן נעשה מבחן הסתברות למטה ותקבל תשובה. וכמו המלך חזקיה שהיה לו בטחון בה` וכתוב עליו: "ה בה` אֱל??ה??ֽי-י??ש????ר??א??֖ל ב????ט??֑ח". ומנהיג זה לשון של רועה צאן והוא המלך. ועל ידי הבטחון של חזקיה בקב"ה, הוא הצליח לנצח את סנחריב מלך אשור שהגלה את ישראל, ועלה על יהודה להחריבה, והיה שם נס גדול כדכתיב: "לה ו??י??ה??י ב????ל????י??ל??ה ה??הו??א ו??י????צ??א מ??ל??א??ך?? ה` ו??י????ך?? ב????מ??ח??נ??ה א??ש????ו??ר מ??א??ה ש????מו??נ??ים ו??ח??מ??ש??????ה א??ל??ף ו??י????ש????כ????ימו?? ב??ב????ק??ר ו??ה??נ????ה כ??ל????ם פ????ג??ר??ים מ??ת??ים".
נושא: מדרשי חז"ל|מאת רונן ע.|783 צפיות|הסתברות סופית: 1/2,355
כל הזבחים שלא לשמן
וחיפשנו את הדילוג המינימלי "הזבחים" ולאחר מכן "שלא לשמן", ושני הדילוגים ארוכים ונדירים נמצאו בטבלה קטנה (1380 אותיות). והם חותכים את הפסוק: "(ויקרא ג, א) ו??א??ם ז??ב??ח ש????ל??מ??ים ק??ר??ב????נו?? א??ם מ??ן ה??ב????ק??ר הו??א מ??ק??ר??יב א??ם ז??כ??ר א??ם נ??ק??ב??ה ת????מ??ים י??ק??ר??יב??נ??ו?? ל??פ??נ??י ה` ". ואמרו בגמרא (זבחים ד.): מנלן דבעינן זביחה לשמה [מנין לנו שצריך ? דאמר קרא: (ויקרא ג, א) "ואם זבח שלמים קרבנו" שתהא זביחה לשם שלמים. ורואים אם כן, שחז"ל למדו מהפסוק שחותך את הדילוגים (ויקרא ג, א) שאם שוחטים שלא לשמן אז הזבחים כשרים אבל לא עלו לשם חובה.
נושא: משנה|מאת שלמה א.|1024 צפיות|הסתברות סופית: 1/1,970
חסדים, צרעת מרים
נושא: חידושי תורה|מאת שלמה א.|818 צפיות|הסתברות סופית: 1/4,200
צופן תורה
בבירור הדילוג המינימלי בתורה "צופן תורה", ולידו בצורה מדהימה, הדילוג המינימלי "דילג". שקשור לצופן על ידי הדילוגי אותיות. שניהם נדירים מאוד. יותר מדהים, הדילוג המינימלי בתורה של המילה "סוד", חותכת ממש את "צופן תורה", והמילה סו"ד אע"פ שהיא קצרה יש בה אותיות נדירות ד` וס` ולכן היא מיוחדת. והחיתוך שלה עם המילה "סדת", (סודות, חסר ו"ו).
נושא: חידושי תורה|מאת רם, חזקיהו|877 צפיות|הסתברות סופית: 1/13,070
שמירת שבת תל אביב
חיפשנו דילוג מינימלי בתורה "שמירת שבת" ובצורה מדהימה מצאנו את הדילוגים הבאים בסמוך באותה טבלה: פתיחת, חנוית, תל אביב
נושא: אקטואליה|מאת רונן ע.|832 צפיות|הסתברות סופית: 1/10,000
אבנר בן נר
אבנר בן נר היה שר הצבא של שאול שהמליך את איש בושת, בן שאול, לאחר מות שאול ובניו במלחמה עם פלשתים, על פני דוד:
נושא: חידושי תורה|מאת יאשיהו מ. ג.|1151 צפיות|הסתברות סופית: 1/20,000
חללי הזיכרון - מדהים!
הדילוג שחיפשנו הוא "הזיכרון"  (שמופיע רק 4 פעמים בדילוג כלשהו בתורה) ובטבלה מופיע הדילוג המינימלי בטבלה ממש קטנה (דילוג 30) בנוסף לדילוג הארוך והמינימלי בתורה "לחיילים",
נושא: אקטואליה|מאת משה ל.|2192 צפיות|הסתברות סופית: 1/250,000
בית מדרש אונליין