SOD TORAH
י' חשון התשעט (00:48), פרשת
חפש את הדברים הכי מעניינים בתורה: שם המשפחה שלך, השם שלך, מקום העבודה, בת הזוג שלך
 
צור קשר: sodtorah@gmail.com
מילון ארמית פורומים לוח שנה תוכנה להגהות תפילין תרומות לאברכים

למעבר לתשלום  הצטרף ותרום לאברכים לומדי התורה בתרומה חד פעמית או חודשית

חיפוש דילוגים בתורה
חיפוש ביטוי:   איפוס
שיטת חיפוש:  אזור לחיפוש:
אפשרויות הצגת הסתברויות בטבלה הצג תוויותהצג פסוקיםשלח טבלה לחבר
הגדרות טבלה
רוחב טבלה לפי דילוג + - LCM GCF סידור אוטומטי
התחל טבלה מ- עד « » סידור אורך טבלה
חיתוך רוחב טבלה עד
רוחב הטבלה: + - אורך טבלה: + - מיקום הדילוג: [ | ]
חיתוך רוחב טבלה
ביטוי: | דילוג:
הפסוק שחותך את האות המסומנת בביטוי:
הנעריםויק
ראבהםשמיו
שםאבתיאבר
הםויצחקוי
דגולרבבקר
בהארץוירא
יוסףכיישי
תאביוידימ
ינועלראשא
פריםוירעב
עיניוויתמ
ךידאביולה
סיראתהמעל
ראשאפריםע
לראשמנשהו
יאמריוסףא
לאביולאכן
אביכיזההב
כרשיםימינ
ךעלראשווי
מאןאביווי
אמרידעתיב
ניידעתיגם
הואיהיהלע
םוגםהואיג
דלואולםאח
יוהקטןיגד
לממנווזרע
ויהיהמלאה
גויםויברכ
םביוםההוא
לאמורבךיב
רךישראללא
מרישמךאלה
יםכאפריםו
כמנשהוישם
אתאפריםלפ
נימנשהויא
מרישראלאל
יוסףהנהאנ
כימתוהיהא
להיםעמכםו
השיבאתכםא
לארץאבתיכ
םואנינתתי
לךשכםאחדע
לאחיךאשרל
קחתימידהא
מריבחרביו
בקשתיויקר
איעקבאלבנ
יוויאמרהא
ספוואגידה
לכםאתאשרי