SOD TORAH
יד' חשון התשעט (18:15), פרשת
חפש את הדברים הכי מעניינים בתורה: שם המשפחה שלך, השם שלך, מקום העבודה, בת הזוג שלך
 
צור קשר: sodtorah@gmail.com
מילון ארמית פורומים לוח שנה תוכנה להגהות תפילין תרומות לאברכים

לקבלת התיקון לשם שלכם על פי הדילוגים בתורה אנא צרו איתנו קשר באימייל sodtorah@gmail.com

חיפוש דילוגים בתורה
חיפוש ביטוי:   איפוס
שיטת חיפוש:  אזור לחיפוש:
אפשרויות הצגת הסתברויות בטבלה הצג תוויותהצג פסוקיםשלח טבלה לחבר הצג דו"ח הסתברות
הגדרות טבלה
רוחב טבלה לפי דילוג + - LCM GCF סידור אוטומטי
התחל טבלה מ- עד « » סידור אורך טבלה
חיתוך רוחב טבלה עד
רוחב הטבלה: + - אורך טבלה: + - מיקום הדילוג: [ | ]
חיתוך רוחב טבלה
ביטוי: | דילוג:
הפסוק שחותך את האות המסומנת בביטוי:
יבאבאשתעבירובמיםוכבסתםבגדיכםביוםהשביעיוטהרתםואחרתבאואלהמחנהויאמריהוהאלמשהלאמרשאאתראשמלקוחהשביבאדםובבהמהאתהואלעזרהכהןוראשיאבותהעדהוחציתאתהמלקוחביןתפשיהמלחמההיצאיםלצבאוביןכלהעדהוהרמתמכסליהוהמאתאנשיהמלחמההיצאיםלצבאאחדנפשמחמשהמאותמןהאדםומןהבקרומןהחמריםומןהצאןממחציתםתקחוונתתהלאלעזרהכהןתרומתיהוהוממחצתבניישראלתקחאחדאחזמןהחמשיםמןהאדםמןהבקרמןהחמריםומןהצאןמכלהבהמהונתתהאתםללויםשמרימשמרתמשכןיהוהויעשמ
שהואלעזרהכהןכאשרצוהיהוהאתמשהויהיהמלקוחיתרהבזאשרבזזועםהצבאצאןששמאותאלףושבעיםאלףוחמשתאלפיםובקרשניםושבעיםאלףוחמריםאחדוששיםאלףונפשאדםמןהנשיםאשרלאידעומשכבזכרכלנפששניםושלשיםאלףותהיהמחצהחלקהיצאיםבצבאמספרהצאןשלשמאותאלףושלשיםאלףושבעתאלפיםוחמשמאותויהיהמכסליהוהמןהצאןששמאותחמשושבעיםוהבקרששהושלשיםאלףומכסםליהוהשניםושבעיםוחמריםשלשיםאלףוחמשמאותומכסםליהוהאחדוששיםונפשאדםששהעשראלףומכסםליהוהשניםושלשיםנפשויתן
משהאתמכסתרומתיהוהלאלעזרהכהןכאשרצוהיהוהאתמשהוממחציתבניישראלאשרחצהמשהמןהאנשיםהצבאיםותהימחצתהעדהמןהצאןשלשמאותאלףושלשיםאלףשבעתאלפיםוחמשמאותובקרששהושלשיםאלףוחמריםשלשיםאלףוחמשמאותונפשאדםששהעשראלףויקחמשהממחצתבניישראלאתהאחזאחדמןהחמשיםמןהאדםומןהבהמהויתןאתםללויםשמרימשמרתמשכןיהוהכאשרצוהיהוהאתמשהויקרבואלמשההפקדיםאשרלאלפיהצבאשריהאלפיםושריהמאותויאמרואלמשהעבדיךנשאואתראשאנשיהמלחמהאשרבידנוולאנפקדממנואישונ
קרבאתקרבןיהוהאישאשרמצאכליזהבאצעדהוצמידטבעתעגילוכומזלכפרעלנפשתינולפנייהוהויקחמשהואלעזרהכהןאתהזהבמאתםכלכלימעשהויהיכלזהבהתרומהאשרהרימוליהוהששהעשראלףשבעמאותוחמשיםשקלמאתשריהאלפיםומאתשריהמאותאנשיהצבאבזזואישלוויקחמשהואלעזרהכהןאתהזהבמאתשריהאלפיםוהמאותויבאואתואלאהלמועדזכרוןלבניישראללפנייהוהומקנהרבהיהלבניראובןולבניגדעצוםמאדויראואתארץיעזרואתארץגלעדוהנההמקוםמקוםמקנהויבאובניגדובניראובןויאמרואלמשהואלאל
עזרהכהןואלנשיאיהעדהלאמרעטרותודיבןויעזרונמרהוחשבוןואלעלהושבםונבוובעןהארץאשרהכהיהוהלפניעדתישראלארץמקנההואולעבדיךמקנהויאמרואםמצאנוחןבעיניךיתןאתהארץהזאתלעבדיךלאחזהאלתעברנואתהירדןויאמרמשהלבניגדולבניראובןהאחיכםיבאולמלחמהואתםתשבופהולמהתנואוןאתלבבניישראלמעבראלהארץאשרנתןלהםיהוהכהעשואבתיכםבשלחיאתםמקדשברנעלראותאתהארץויעלועדנחלאשכולויראואתהארץויניאואתלבבניישראללבלתיבאאלהארץאשרנתןלהםיהוהויחראףיהוהביום
ההואוישבעלאמראםיראוהאנשיםהעליםממצריםמבןעשריםשנהומעלהאתהאדמהאשרנשבעתילאברהםליצחקוליעקבכילאמלאואחריבלתיכלבבןיפנההקנזיויהושעבןנוןכימלאואחרייהוהויחראףיהוהבישראלוינעםבמדברארבעיםשנהעדתםכלהדורהעשההרעבעינייהוהוהנהקמתםתחתאבתיכםתרבותאנשיםחטאיםלספותעודעלחרוןאףיהוהאלישראלכיתשובןמאחריוויסףעודלהניחובמדברושחתםלכלהעםהזהויגשואליוויאמרוגדרתצאןנבנהלמקננופהועריםלטפנוואנחנונחלץחשיםלפניבניישראלעדאשראםהביאנםאלמ
קומםוישבטפנובעריהמבצרמפניישביהארץלאנשובאלבתינועדהתנחלבניישראלאישנחלתוכילאננחלאתםמעברלירדןוהלאהכיבאהנחלתנואלינומעברהירדןמזרחהויאמראליהםמשהאםתעשוןאתהדברהזהאםתחלצולפנייהוהלמלחמהועברלכםכלחלוץאתהירדןלפנייהוהעדהורישואתאיביומפניוונכבשההארץלפנייהוהואחרתשבווהייתםנקיםמיהוהומישראלוהיתההארץהזאתלכםלאחזהלפנייהוהואםלאתעשוןכןהנהחטאתםליהוהודעוחטאתכםאשרתמצאאתכםבנולכםעריםלטפכםוגדרתלצנאכםוהיצאמפיכםתעשוויאמרב
ניגדובניראובןאלמשהלאמרעבדיךיעשוכאשראדנימצוהטפנונשינומקננווכלבהמתנויהיושםבעריהגלעדועבדיךיעברוכלחלוץצבאלפנייהוהלמלחמהכאשראדנידברויצולהםמשהאתאלעזרהכהןואתיהושעבןנוןואתראשיאבותהמטותלבניישראלויאמרמשהאלהםאםיעברובניגדובניראובןאתכםאתהירדןכלחלוץלמלחמהלפנייהוהונכבשההארץלפניכםונתתםלהםאתארץהגלעדלאחזהואםלאיעברוחלוציםאתכםונאחזובתככםבארץכנעןויענובניגדובניראובןלאמראתאשרדבריהוהאלעבדיךכןנעשהנחנונעברחלוציםלפ
נייהוהארץכנעןואתנואחזתנחלתנומעברלירדןויתןלהםמשהלבניגדולבניראובןולחצישבטמנשהבןיוסףאתממלכתסיחןמלךהאמריואתממלכתעוגמלךהבשןהארץלעריהבגבלתעריהארץסביבויבנובניגדאתדיבןואתעטרתואתערערואתעטרתשופןואתיעזרויגבההואתביתנמרהואתביתהרןערימבצרוגדרתצאןובניראובןבנואתחשבוןואתאלעלאואתקריתיםואתנבוואתבעלמעוןמוסבתשםואתשבמהויקראובשמתאתשמותהעריםאשרבנווילכובנימכירבןמנשהגלעדהוילכדהויורשאתהאמריאשרבהויתןמשהאתהגלעדלמכירבן
מנשהוישבבהויאירבןמנשההלךוילכדאתחותיהםויקראאתהןחותיאירונבחהלךוילכדאתקנתואתבנתיהויקראלהנבחבשמואלהמסעיבניישראלאשריצאומארץמצריםלצבאתםבידמשהואהרןויכתבמשהאתמוצאיהםלמסעיהםעלפייהוהואלהמסעיהםלמוצאיהםויסעומרעמססבחדשהראשוןבחמשהעשריוםלחדשהראשוןממחרתהפסחיצאובניישראלבידרמהלעיניכלמצריםומצריםמקבריםאתאשרהכהיהוהבהםכלבכורובאלהיהםעשהיהוהשפטיםויסעובניישראלמרעמססויחנובסכתויסעומסכתויחנובאתםאשרבקצההמדברויסעומאתם
 היפנוזה
זיכוי הרבים:
פורסם בתאריך: ח' סיון התשעז (2/6/2017)

היפנוזה

וטבלה למטה מצאנו את הדילוג "הפנוזה", חותך את הפסוק: "וַיִּחַר אַף יְהוָה בְּיִשְׂרָאֵל וַיְנִעֵם בַּמִּדְבָּר אַרְבָּעִים שָׁנָה עַד תֹּם כָּל הַדּוֹר הָעֹשֶׂה הָרַע בְּעֵינֵי יְהוָה", ופירש רש"י וינעם. ויטלטלם, מן נע ונד. ורואים שפירוש של וַיְנִעֵם זה ויטלטלם "וּתְקֵיף רוּגְזָא דַיְיָ בְּיִשְרָאֵל וְטַלְטְלִינוּן בְּמַדְבְּרָא אַרְבְּעִין שְׁנִין עַד דְסַף כָּל דָרָא דְעָבַד דְבִישׁ קֳדָם יְיָ", וטלטלינון זה ויניעם, וכן קוראים לכלי שאיתו עושים היפנוזה מטוטלת, ולפי זה הדור העושה רע בעיני ה' הוא בחינת מטוטלת שמתנדנדת מול עיני ה' ועושה לו היפנוזה שמשנה להקב"ה את המידות ומהפך את הדין לרחמים ואת הרחמים לדין, כיון שחטאו בְתַבְעֵרָה וּבְמַסָּה וּבְקִבְרֹת הַתַּאֲוָה.

הנה היפנוזה יש אומרים שמותר לצורך רפואי ויש אומרים שזה כמו קוסם קסמים או אחד מעשרה כתרין דמסאבותא שהם לֹא יִמָּצֵא בְךָ מַעֲבִיר בְּנוֹ וּבִתּוֹ בָּאֵשׁ קֹסֵם קְסָמִים וכו', וניראה שזה חלק מכישוף וזה אסור לעשות. ולפי זה צ"ע אם מותר לעבור על לאו או איסור דרבנן זה כדי לרפא ע"י היפנו-תרפיה שזה שימוש בהיפנוזה כדי לשלוט במשקל, לשנות הרגלים, להוריד פחדים ולבטל התמכרויות, וכיון שזה אינו פיקוח נפש אלא דברים שאין בהם סכנה כלל לכן זה אסור אפי' לצורך רפואי וכן מוכח מהדילוג שכתוב דעושה רע בעיני ה' כדלקמן. כיון שיש בזה אפשרות לשלוט על המחשבות והדמיונות והזיכרון של הבן אדם וזה כמו כישוף שעושות הרוחות, וצריך עיון מה עושה היפנוזה לנשמה וניראה שזה כמו מצב של שינה שהאדם נכנס לתת מודע שלו ואדם אחר שולט במחשבות שלו ובזיכרון שלו, ועוד יש לומר שהיפנוזה הוא כמו מצב של שינה שהאדם הוא בחינת מת, ונודע שהשינה היא אחד משישים במיתה וכמו כן יש לומר לגבי ההיפנוזה שהיא יותר מאחד משישים במיתה כי אדם אחר שולט בו, לעומת השינה שמלאך או שד שולט על האדם בחלומות, ולכן אם תמצי לומר שהיפנוזה אינה כישוף יש לומר בכל אופן שזה קרוב למיתה יותר משינה כמו שתים חלקי שישים במיתה ולכן זה אסור. ולפי זה ניראה שמותר להשתמש בהיפנוזה כדי לרפא דברים שאין בהם סכנה כיון שאין בזה איסור כלל להתקרב למיתה ליותר מאחד בשישים אבל עדיף שלא להתקרב לזה כלל בשאר השימושים כגון למטרת שעשועים.

 

תגובה חדשה

שם השולח
דוא"ל
תגובה
שאלת אבטחה:
איך קוראים לאבא של יצחק אבינו?

רמז: אבר...

טבלאות צפנים אחרונות

דום לב פתאום
מאת המערכת
109 צפיות
נושא: קבלה ומדע

היפנוזה
מאת המערכת
132 צפיות
נושא: קבלה ומדע

למה אין מטענים מגנטיים?
מאת המערכת
534 צפיות
נושא: קבלה ומדע

להתגבר על פגם הברית
מאת המערכת
763 צפיות
נושא: קבלה ומדע

מדוע יש אנטי חומר?
מאת המערכת
686 צפיות
נושא: קבלה ומדע

כיצד נוצרים ברקים?
מאת המערכת
184 צפיות
נושא: קבלה ומדע

דואליות גל-חלקיק
מאת המערכת
151 צפיות
נושא: קבלה ומדע

ד' מצבי החומר ואפקט דופלר
מאת המערכת
157 צפיות
נושא: קבלה ומדע

קבוע פלאנק
מאת המערכת
20 צפיות
נושא: קבלה ומדע

משוואת אנרגיה-מסה
מאת המערכת
21 צפיות
נושא: קבלה ומדע