SOD TORAH
יח' ניסן התשעט (06:29), פרשת
חפש את הדברים הכי מעניינים בתורה: שם המשפחה שלך, השם שלך, מקום העבודה, בת הזוג שלך
 
צור קשר: sodtorah@gmail.com
מילון ארמית פורומים לוח שנה תוכנה להגהות תפילין תרומות

אנא עזרו לנו בתרומה להחזרה בתשובה ותקבלו את התוכנה לדילוגים + תיקון לשם שלכם לפי הדילוגים למעבר לתשלום

חיפוש דילוגים בתורה
חיפוש ביטוי:   איפוס
שיטת חיפוש:  אזור לחיפוש:
אפשרויות הצגת הסתברויות בטבלה הצג תוויותהצג פסוקיםשלח טבלה לחבר הצג דו"ח הסתברות
הגדרות טבלה
רוחב טבלה לפי דילוג + - LCM GCF סידור אוטומטי
התחל טבלה מ- עד « » סידור אורך טבלה
חיתוך רוחב טבלה עד
רוחב הטבלה: + - אורך טבלה: + - מיקום הדילוג: [ | ]
חיתוך רוחב טבלה
ביטוי: | דילוג:
הפסוק שחותך את האות המסומנת בביטוי:
למועדבידאיתמרבןאהרןהכהןויפקדמשהואהרןונשיאיהעדהאתבניהקהתילמשפחתםולביתאבתםמבןשלשיםשנהומעלהועדבןחמשיםשנהכלהבאלצבאלעבדהבאהלמועדויהיופקדיהםלמשפחתם
אלפיםשבעמאותוחמשיםאלהפקודימשפחתהקהתיכלהעבדבאהלמועדאשרפקדמשהואהרןעלפייהוהבידמשהופקודיבניגרשוןלמשפחותםולביתאבתםמבןשלשיםשנהומעלהועדבןחמשיםשנהכלה
באלצבאלעבדהבאהלמועדויהיופקדיהםלמשפחתםלביתאבתםאלפיםוששמאותושלשיםאלהפקודימשפחתבניגרשוןכלהעבדבאהלמועדאשרפקדמשהואהרןעלפייהוהופקודימשפחתבנימררילמש
פחתםלביתאבתםמבןשלשיםשנהומעלהועדבןחמשיםשנהכלהבאלצבאלעבדהבאהלמועדויהיופקדיהםלמשפחתםשלשתאלפיםומאתיםאלהפקודימשפחתבנימרריאשרפקדמשהואהרןעלפייהוהביד
משהכלהפקדיםאשרפקדמשהואהרןונשיאיישראלאתהלויםלמשפחתםולביתאבתםמבןשלשיםשנהומעלהועדבןחמשיםשנהכלהבאלעבדעבדתעבדהועבדתמשאבאהלמועדויהיופקדיהםשמנתאלפים
וחמשמאותושמניםעלפייהוהפקדאותםבידמשהאישאישעלעבדתוועלמשאוופקדיואשרצוהיהוהאתמשהוידבריהוהאלמשהלאמרצואתבניישראלוישלחומןהמחנהכלצרועוכלזבוכלטמאלנפשמ
זכרעדנקבהתשלחואלמחוץלמחנהתשלחוםולאיטמאואתמחניהםאשראנישכןבתוכםויעשוכןבניישראלוישלחואותםאלמחוץלמחנהכאשרדבריהוהאלמשהכןעשובניישראלוידבריהוהאלמשהל
אמרדבראלבניישראלאישאואשהכייעשומכלחטאתהאדםלמעלמעלביהוהואשמההנפשההואוהתודואתחטאתםאשרעשווהשיבאתאשמובראשווחמישתויסףעליוונתןלאשראשםלוואםאיןלאישגאל
להשיבהאשםאליוהאשםהמושבליהוהלכהןמלבדאילהכפריםאשריכפרבועליווכלתרומהלכלקדשיבניישראלאשריקריבולכהןלויהיהואישאתקדשיולויהיואישאשריתןלכהןלויהיהוידברי
הוהאלמשהלאמרדבראלבניישראלואמרתאלהםאישאישכיתשטהאשתוומעלהבומעלושכבאישאתהשכבתזרעונעלםמעיניאישהונסתרהוהיאנטמאהועדאיןבהוהואלאנתפשהועברעליורוחקנאהו
קנאאתאשתווהואנטמאהאועברעליורוחקנאהוקנאאתאשתווהיאלאנטמאהוהביאהאישאתאשתואלהכהןוהביאאתקרבנהעליהעשירתהאיפהקמחשעריםלאיצקעליושמןולאיתןעליולבנהכימנח
 שד יהודי
זיכוי הרבים:
פורסם בתאריך: כד' סיון התשעז (18/6/2017)

וכאן בדילוג זה חיפשנו "שד יהודי", ורואים פסוקים "א??ל????ה פ??קו??ד??י מ??ש????פ????ח??ת ב????נ??י ג??ר??ש??ו??ן" וכן פסוק "ו??י????ה??יו?? פ??ק??ד??יה??ם ל??מ??ש????פ????ח??ת??ם ש????ל??ש????ת א??ל??פ??ים ו??מ??את??י??ם", שרומזים שאלו השדים היהודיים באים לפקוד על הבן אדם לעשות כל מיני דברים רעים כדי להכאיב לו, כי השדים היהודיים הם הגורם למחלת הסכיזופרניה ואלו הם הקולות ששומעים כעשר מיליון אנשים בעולם.

ואם שמים לב אפשר לחלק את הדילוג "שד יהודי", למילים "שדי הודי", ובתוספת האות י' שבסמוך לאות ד' במילה פ??ק??ד??יה??ם יש לנו את האות ה' שהיא ד"י, ולכן קיבלנו סה"כ את המילים "שדי הוהי", ונודע שהשם שד"י הוא יסוד והשם יהו"ה הוא תפארת אבל כיון שהוא בהיפוך הוא רומז לנוקבא דקליפה כי יהו"ה בהיפוך כזה הוה"י רומז שהנוקבא שהם ב' ההין ה' ה' מתגברות על הזכרים שהם ו' י', וביחד כלומר שדי הוהי קיבלנו יסוד דנוקבא דקליפה ששם הוא מקור השדים היהודיים.

ומובא בזוהר וזה לשונו: ב????ס??ת??ר??י ת??ו??ר??ה, א??ית ל??ן ל??ה??מ??ש????יל מ??ש????ל, נ??ש????מ??ת??א א??ית ד????א??יה??י מ??ט??רו??נ??ית??א. ו??נ??ש????מ??ת??א א??ית, ד????א??יה??י א??מ??ה. כ????גו??ן (שמות כא) ו??כ??י י??מ??כ??ו??ר א??יש?? א??ת ב????ת??ו?? ל??א??מ??ה. ו??נ??ש????מ??ת??א א??ית, ד????א??יה??י ש????פ??ח??ה ה??ד??יו??ט??א ד????ב????ר נ??ש??. או??ף ה??כ??י, א??ית ד????א??יהו?? ע??ב??ד ש????פ??ח??ה ל??ג??ב????י נ??ש????מ??ת??א. ו??ל??ז??מ??נ??ין נ??ש????מ??ת??א א??ז??ל??א ב????ר??ז??א ד????ג??ל??ג??ו??ל??א, ה??ד??א הו??א ד??כ??ת??יב, (בראשית ח) ו??ל??א מ??צ??א??ה ה??י??ו??נ??ה מ??נו??ח?? ל??כ??ף ר??ג??ל??ה??, ו??י??צ??ר ה??ר??ע ר??ד??יף א??ב????ת??ר??ה??א, ל??א??ע??ל??א ב????גו??פ??א, ד????א??יהו?? ש????פ??ח??ה ל??ג??ב????י י??צ??ר ה??ר??ע. א??יהו?? ש????ד י??הו??ד??י. ו??נ??ש????מ??ת??א י', א??מ????ה ה??ע??ב??ר??י????ה. ו??ב??ה?? ה??הו??א ש????ד, א??ת??ה??ד????ר ש????ד????י, ד????נ??ט??יר ל??ה?? ל??ה??ה??יא נ??ש????מ??ת??א, ו??ת??ב ב????ה?? ב????ת??י??ו??ב??ת????א, ו??מ??ב??ר??ך?? ב????ה?? ל??קו??ד??ש????א ב????ר??יך?? הו??א ב????כ??ל יו??מ??א ב????ב??רו??ך. ו??מ??ק??ד????ש?? ב????ה?? ל??קו??ד??ש????א ב????ר??יך?? הו??א, ב????ק??דש?? ק??דש?? ק??דש??. ו??מ??י??ח??ד ע??מ????ה?? ל??קו??ד??ש????א ב????ר??יך?? הו??א, ב????ק??ר??יא??ת ש????מ??ע.

מ??ה ד????ה??ו??ה א??יהו?? ש????ד, א??ת??ה??ד????ר מ??ל??א??ך?? ד????יד??יה?? מ??ט??ט??רו??ן, ו??א??ת??ה??ד????ר ש????ד????י ד????ה??כ??י ס??ל??יק ב????מ??ט??ט??רו??ן, ב????חו??ש????ב????ן ש????ד????י. ו??מ??י????ד י??ת??ק??י????ים ב????יה??, ו??לו?? ת??ה??י??ה ל??א??ש??????ה ל??א יו??כ??ל ל??ש????ל????ח??ה?? כ????ל י??מ??יו. ו??א??י ל??א ח??ז??ר ב????ת??יו??ב??ת????א, א??יה??י ל??ג??ב????יה?? מ??ש????ת????ע??ב????ד??א ב????חו??ב??ין ד????ע??ב??ד????ת, ו??י??ת??ק??י????ים ב????יה?? (שמות כא) ה??א??ש??????ה ו??יל??ד??יה?? ת????ה??י??ה ל??אדו??נ??יה??. ו??א??ת????מ??ר ב????ה??הו??א ש????ד ב????ע??ל חו??ב??יה??, ו??הו??א י??צ??א ב????ג??פ??ו??. ו??ה??אי ש????ד, א??יהו?? כ????מ??ט????ה ד????מ??ש????ה, ד????א??ת??ה??פ????ך?? מ??מ????ט????ה ל??נ??ח??ש??, ו??מ??נ??ח??ש?? ל??מ??ט????ה, ה??כ??י ה??אי ש????ד, א??ת??ה??פ????ך?? מ??ש????ד ל??מ??ל??א??ך??, ו??מ??מ??ל??א??ך?? ל??ש????ד, כ????פו??ם עו??ב??דו??י ד????ב??ר נ??ש??.

ורואים שהשד הזה מתהפך משד לשד"י על ידי שמתחבר עם הנשמה שהיא בחינת י', ואז הוא נהיה מלאך ולפעמים הוא מתהפך משד"י לשד ונהיה שד שוב פעם.

תגובה חדשה

שם השולח
דוא"ל
תגובה