SOD TORAH
י' כסלו התשפא (00:45), פרשת
חפש את הדברים הכי מעניינים בתורה: שם המשפחה שלך, השם שלך, מקום העבודה, בת הזוג שלך
 
צור קשר: sodtorah@gmail.com
מילון ארמית פורומים לוח שנה תוכנה להגהות תפילין תרומות

אנא עזרו בתרומה לתחזוקת האתר תקבלו את התוכנה לדילוגים + תיקון לשם שלכם לפי הדילוגים למעבר לתשלום
תוכלו לשמור טבלת חיפוש ע"י הכפתור ("שמור טבלה") ולשלוח אלינו עם הסבר, ונוסיף אותה לאתר באם היא מקובלת!

חיפוש דילוגים בתורה
חיפוש ביטוי:   איפוס
שיטת חיפוש:  אזור לחיפוש:
אפשרויות הצגת הסתברויות בטבלה הצג תוויותהצג פסוקיםשלח טבלה לחבר הצג דו"ח הסתברות
הגדרות טבלה
רוחב טבלה לפי דילוג + - LCM GCF סידור אוטומטי
התחל טבלה מ- עד « » סידור אורך טבלה
חיתוך רוחב טבלה עד
רוחב הטבלה: + - אורך טבלה: + - מיקום הדילוג: [ | ]
חיתוך רוחב טבלה
ביטוי: | דילוג:
הפסוק שחותך את האות המסומנת בביטוי:
למועדבידאיתמרבןאהרןהכהןויפקדמשהואהרןונשיאיהעדהאתבניהקהתילמשפחתםולביתאבתםמבןשלשיםשנהומעלהועדבןחמשיםשנהכלהבאלצבאלעבדהבאהלמועדויהיופקדיהםלמשפחתם
אלפיםשבעמאותוחמשיםאלהפקודימשפחתהקהתיכלהעבדבאהלמועדאשרפקדמשהואהרןעלפייהוהבידמשהופקודיבניגרשוןלמשפחותםולביתאבתםמבןשלשיםשנהומעלהועדבןחמשיםשנהכלה
באלצבאלעבדהבאהלמועדויהיופקדיהםלמשפחתםלביתאבתםאלפיםוששמאותושלשיםאלהפקודימשפחתבניגרשוןכלהעבדבאהלמועדאשרפקדמשהואהרןעלפייהוהופקודימשפחתבנימררילמש
פחתםלביתאבתםמבןשלשיםשנהומעלהועדבןחמשיםשנהכלהבאלצבאלעבדהבאהלמועדויהיופקדיהםלמשפחתםשלשתאלפיםומאתיםאלהפקודימשפחתבנימרריאשרפקדמשהואהרןעלפייהוהביד
משהכלהפקדיםאשרפקדמשהואהרןונשיאיישראלאתהלויםלמשפחתםולביתאבתםמבןשלשיםשנהומעלהועדבןחמשיםשנהכלהבאלעבדעבדתעבדהועבדתמשאבאהלמועדויהיופקדיהםשמנתאלפים
וחמשמאותושמניםעלפייהוהפקדאותםבידמשהאישאישעלעבדתוועלמשאוופקדיואשרצוהיהוהאתמשהוידבריהוהאלמשהלאמרצואתבניישראלוישלחומןהמחנהכלצרועוכלזבוכלטמאלנפשמ
זכרעדנקבהתשלחואלמחוץלמחנהתשלחוםולאיטמאואתמחניהםאשראנישכןבתוכםויעשוכןבניישראלוישלחואותםאלמחוץלמחנהכאשרדבריהוהאלמשהכןעשובניישראלוידבריהוהאלמשהל
אמרדבראלבניישראלאישאואשהכייעשומכלחטאתהאדםלמעלמעלביהוהואשמההנפשההואוהתודואתחטאתםאשרעשווהשיבאתאשמובראשווחמישתויסףעליוונתןלאשראשםלוואםאיןלאישגאל
להשיבהאשםאליוהאשםהמושבליהוהלכהןמלבדאילהכפריםאשריכפרבועליווכלתרומהלכלקדשיבניישראלאשריקריבולכהןלויהיהואישאתקדשיולויהיואישאשריתןלכהןלויהיהוידברי
הוהאלמשהלאמרדבראלבניישראלואמרתאלהםאישאישכיתשטהאשתוומעלהבומעלושכבאישאתהשכבתזרעונעלםמעיניאישהונסתרהוהיאנטמאהועדאיןבהוהואלאנתפשהועברעליורוחקנאהו
קנאאתאשתווהואנטמאהאועברעליורוחקנאהוקנאאתאשתווהיאלאנטמאהוהביאהאישאתאשתואלהכהןוהביאאתקרבנהעליהעשירתהאיפהקמחשעריםלאיצקעליושמןולאיתןעליולבנהכימנח
 שד יהודי
זיכוי הרבים:
פורסם בתאריך: כד' סיון התשעז (18/6/2017)

וכאן בדילוג זה חיפשנו "שד יהודי", ורואים פסוקים "אלה פקודי משפחת בני גרשון" וכן פסוק "ויהיו פקדיהם למשפחתם שלשת אלפים ומאתים", שרומזים שאלו השדים היהודיים באים לפקוד על הבן אדם לעשות כל מיני דברים רעים כדי להכאיב לו, כי השדים היהודיים הם הגורם למחלת הסכיזופרניה ואלו הם הקולות ששומעים כעשר מיליון אנשים בעולם.

ואם שמים לב אפשר לחלק את הדילוג "שד יהודי", למילים "שדי הודי", ובתוספת האות י' שבסמוך לאות ד' במילה פקדיהם יש לנו את האות ה' שהיא ד"י, ולכן קיבלנו סה"כ את המילים "שדי הוהי", ונודע שהשם שד"י הוא יסוד והשם יהו"ה הוא תפארת אבל כיון שהוא בהיפוך הוא רומז לנוקבא דקליפה כי יהו"ה בהיפוך כזה הוה"י רומז שהנוקבא שהם ב' ההין ה' ה' מתגברות על הזכרים שהם ו' י', וביחד כלומר שדי הוהי קיבלנו יסוד דנוקבא דקליפה ששם הוא מקור השדים היהודיים.

ומובא בזוהר וזה לשונו: בסתרי תורה, אית לן להמשיל משל, נשמתא אית דאיהי מטרוניתא. ונשמתא אית, דאיהי אמה. כגון (שמות כא) וכי ימכור איש את בתו לאמה. ונשמתא אית, דאיהי שפחה הדיוטא דבר נש. אוף הכי, אית דאיהו עבד שפחה לגבי נשמתא. ולזמנין נשמתא אזלא ברזא דגלגולא, הדא הוא דכתיב, (בראשית ח) ולא מצאה היונה מנוח לכף רגלה, ויצר הרע רדיף אבתרהא, לאעלא בגופא, דאיהו שפחה לגבי יצר הרע. איהו שד יהודי. ונשמתא י', אמה העבריה. ובה ההוא שד, אתהדר שדי, דנטיר לה לההיא נשמתא, ותב בה בתיובתא, ומברך בה לקודשא בריך הוא בכל יומא בברוך. ומקדש בה לקודשא בריך הוא, בקדש קדש קדש. ומיחד עמה לקודשא בריך הוא, בקריאת שמע.

מה דהוה איהו שד, אתהדר מלאך דידיה מטטרון, ואתהדר שדי דהכי סליק במטטרון, בחושבן שדי. ומיד יתקיים ביה, ולו תהיה לאשה לא יוכל לשלחה כל ימיו. ואי לא חזר בתיובתא, איהי לגביה משתעבדא בחובין דעבדת, ויתקיים ביה (שמות כא) האשה וילדיה תהיה לאדוניה. ואתמר בההוא שד בעל חוביה, והוא יצא בגפו. והאי שד, איהו כמטה דמשה, דאתהפך ממטה לנחש, ומנחש למטה, הכי האי שד, אתהפך משד למלאך, וממלאך לשד, כפום עובדוי דבר נש.

ורואים שהשד הזה מתהפך משד לשד"י על ידי שמתחבר עם הנשמה שהיא בחינת י', ואז הוא נהיה מלאך ולפעמים הוא מתהפך משד"י לשד ונהיה שד שוב פעם.

תגובה חדשה

שם השולח
דוא"ל
תגובה