SOD TORAH
טו' תמוז התשפ (18:07), פרשת
חפש את הדברים הכי מעניינים בתורה: שם המשפחה שלך, השם שלך, מקום העבודה, בת הזוג שלך
 
צור קשר: sodtorah@gmail.com
מילון ארמית פורומים לוח שנה תוכנה להגהות תפילין תרומות

אנא עזרו לנו בתרומה להחזרה בתשובה ותקבלו את התוכנה לדילוגים + תיקון לשם שלכם לפי הדילוגים למעבר לתשלום
דרושים עובדים לזיכוי הרבים אנא פנו לאימייל sodtorah@gmail.com

חיפוש דילוגים בתורה
חיפוש ביטוי:   איפוס
שיטת חיפוש:  אזור לחיפוש:
אפשרויות הצגת הסתברויות בטבלה הצג תוויותהצג פסוקיםשלח טבלה לחבר הצג דו"ח הסתברות
הגדרות טבלה
רוחב טבלה לפי דילוג + - LCM GCF סידור אוטומטי
התחל טבלה מ- עד « » סידור אורך טבלה
חיתוך רוחב טבלה עד
רוחב הטבלה: + - אורך טבלה: + - מיקום הדילוג: [ | ]
חיתוך רוחב טבלה
ביטוי: | דילוג:
הפסוק שחותך את האות המסומנת בביטוי:
קדשיםכלהנגעבמזבחיקדשוזהאשרתעשהעלהמזבחכבשיםבנישנהשניםליוםתמידאתהכבשהאחדתעשהבבקרואתהכבשהשניתעשהביןהערב
יםועשרןסלתבלולבשמןכתיתרבעההיןונסךרביעתההיןייןלכבשהאחדואתהכבשהשניתעשהביןהערביםכמנחתהבקרוכנסכהתעשהלהלר
יחניחחאשהליהוהעלתתמידלדרתיכםפתחאהלמועדלפנייהוהאשראועדלכםשמהלדבראליךשםונעדתישמהלבניישראלונקדשבכבדיוקד
שתיאתאהלמועדואתהמזבחואתאהרןואתבניואקדשלכהןליושכנתיבתוךבניישראלוהייתילהםלאלהיםוידעוכיאנייהוהאלהיהםאשר
הוצאתיאתםמארץמצריםלשכניבתוכםאנייהוהאלהיהםועשיתמזבחמקטרקטרתעצישטיםתעשהאתואמהארכוואמהרחבורבועיהיהואמתי
םקמתוממנוקרנתיווצפיתאתוזהבטהוראתגגוואתקירתיוסביבואתקרנתיוועשיתלוזרזהבסביבושתיטבעתזהבתעשהלומתחתלזרועל
שתיצלעתיותעשהעלשניצדיווהיהלבתיםלבדיםלשאתאתובהמהועשיתאתהבדיםעצישטיםוצפיתאתםזהבונתתהאתולפניהפרכתאשרעלא
רןהעדתלפניהכפרתאשרעלהעדתאשראועדלךשמהוהקטירעליואהרןקטרתסמיםבבקרבבקרבהיטיבואתהנרתיקטירנהובהעלתאהרןאתהנ
רתביןהערביםיקטירנהקטרתתמידלפנייהוהלדרתיכםלאתעלועליוקטרתזרהועלהומנחהונסךלאתסכועליווכפראהרןעלקרנתיואחת
בשנהמדםחטאתהכפריםאחתבשנהיכפרעליולדרתיכםקדשקדשיםהואליהוהוידבריהוהאלמשהלאמרכיתשאאתראשבניישראללפקדיהםונ
תנואישכפרנפשוליהוהבפקדאתםולאיהיהבהםנגףבפקדאתםזהיתנוכלהעברעלהפקדיםמחציתהשקלבשקלהקדשעשריםגרההשקלמחציתה
שקלתרומהליהוהכלהעברעלהפקדיםמבןעשריםשנהומעלהיתןתרומתיהוההעשירלאירבהוהדללאימעיטממחציתהשקללתתאתתרומתיהו
הלכפרעלנפשתיכםולקחתאתכסףהכפריםמאתבניישראלונתתאתועלעבדתאהלמועדוהיהלבניישראללזכרוןלפנייהוהלכפרעלנפשתיכ
םוידבריהוהאלמשהלאמרועשיתכיורנחשתוכנונחשתלרחצהונתתאתוביןאהלמועדוביןהמזבחונתתשמהמיםורחצואהרןובניוממנוא
תידיהםואתרגליהםבבאםאלאהלמועדירחצומיםולאימתואובגשתםאלהמזבחלשרתלהקטיראשהליהוהורחצוידיהםורגליהםולאימתוו
היתהלהםחקעולםלוולזרעולדרתםוידבריהוהאלמשהלאמרואתהקחלךבשמיםראשמרדרורחמשמאותוקנמןבשםמחציתוחמשיםומאתיםוק
נהבשםחמשיםומאתיםוקדהחמשמאותבשקלהקדשושמןזיתהיןועשיתאתושמןמשחתקדשרקחמרקחתמעשהרקחשמןמשחתקדשיהיהומשחתבוא
תאהלמועדואתארוןהעדתואתהשלחןואתכלכליוואתהמנרהואתכליהואתמזבחהקטרתואתמזבחהעלהואתכלכליוואתהכירואתכנווקדש
תאתםוהיוקדשקדשיםכלהנגעבהםיקדשואתאהרןואתבניותמשחוקדשתאתםלכהןליואלבניישראלתדברלאמרשמןמשחתקדשיהיהזהלילד
 קולות פוקדים
זיכוי הרבים:
פורסם בתאריך: כה' סיון התשעז (19/6/2017)

וחיפשנו דילוג "קולות" בחיתוך עם "פקדים", ומצאנו בתורה בפרשת כי תשא ורואים שחותך את הפסוק: "זה יתנו כל העבר על הפקדים מחצית השקל בשקל הקדש עשרים גרה השקל מחצית השקל תרומה ליהוה", ולפי הפסוק הזה ניראה שהפקודים אלו הם הפקודות שנותנים השדים, וכל העובר עליהם זה מי שלא מקיים את הפקודות האלה ומדלג עליהם, והוא צריך לתת משהו בתמורה כביכול וזה מחצית השקל וניראה שהכוונה כך "זה יתנו כל העבר על הפקדים מחצית השקל בשקל", שכל מי שעובר על הפקודים יתנו לו שכר גדול בשמים שהוא בחינת מחצית השקל כי הגם שהוא פטור מכל המצוות האמורות בתורה כי הוא אנוס כיון שמאיימים עליו ועושים עליו כישופים כגון היפנוזה וכדומה כל זה בדיעבד לכתחלה הוא צריך לקיים את כל המצוות ובמיוחד המצוות האלה שמצווים השדים לעבור עליהם ולכן מקבל שכר כפליים פעם א' שכובש יצר הרע ופעם ב' שכובש את הקולות הפוקדים, ועל פי רוב אלו הפקודות הם דברים רעים לפגוע בעצמו ובאחרים.

ועוד יש לפרש, "זה יתנו כל העבר על הפקדים מחצית השקל בשקל", כלומר שרמוז כאן הפתרון למחלה הזאת שהוא לא להקשיב כלל לקולות הפוקדים, וזה אומרו זה יתנו כל העובר על הפקודים מח צית השקל, שכביכול גנב את המוח שמציית לפקודות ושקל ולקח אותו מהם ועל ידי זה מסתלקים הקולות הפוקדים.

והשד שטוען שצריך להקשיב ח"ו לקולות הפוקדים פירש לי פירוש אחר דומה להנ"ל "זה יתנו כל העבר על הפקדים מחצית השקל בשקל", כלומר שכל העובר על הפקודים צריכים לתת מח צית, כלומר צריכים להקשיב לקולות הפוקדים. ויש להקשות על פירוש זה דאין כאן עונש כלל ומה זה יתנו מח צית ומה יהיה על כל הפקודים שעברו עליהם, ותירץ לי השד שהכוונה מח צית ישרפו את הנשמה שלו שהיא מח אם עבר על כל הפקודים, ויש להשיב מהפסוק השני יותן תרומת ה' שזה לא הגיוני.

תגובה חדשה

שם השולח
דוא"ל
תגובה