SOD TORAH
כה' אב התשעט (02:37), פרשת
חפש את הדברים הכי מעניינים בתורה: שם המשפחה שלך, השם שלך, מקום העבודה, בת הזוג שלך
 
צור קשר: sodtorah@gmail.com
מילון ארמית פורומים לוח שנה תוכנה להגהות תפילין תרומות

אנא עזרו לנו בתרומה להחזרה בתשובה ותקבלו את התוכנה לדילוגים או תיקון לשם שלכם לפי הדילוגים למעבר לתשלום

חיפוש דילוגים בתורה
חיפוש ביטוי:   איפוס
שיטת חיפוש:  אזור לחיפוש:
אפשרויות הצגת הסתברויות בטבלה הצג תוויותהצג פסוקיםשלח טבלה לחבר הצג דו"ח הסתברות
הגדרות טבלה
רוחב טבלה לפי דילוג + - LCM GCF סידור אוטומטי
התחל טבלה מ- עד « » סידור אורך טבלה
חיתוך רוחב טבלה עד
רוחב הטבלה: + - אורך טבלה: + - מיקום הדילוג: [ | ]
חיתוך רוחב טבלה
ביטוי: | דילוג:
הפסוק שחותך את האות המסומנת בביטוי:
במ' ל ז:ח
במ' ל ח:ט
במ' ל ט:י
במ' ל י:יב
במ' ל יב:יג
במ' ל יג:יד
במ' ל יד:טו
במ' ל טו:טז
במ' ל טז:יז
במ' ל יז:לא ב
במ' לא ב:ג
במ' לא ג:ה
במ' לא ה:ו
במ' לא ו:ז
במ' לא ז:ח
במ' לא ח:ט
במ' לא ט:י
במ' לא י:יב
במ' לא יב:יב
במ' לא יב:יג
במ' לא יג:טו
במ' לא טו:טז
במ' לא טז:יח
במ' לא יח:יט
במ' לא יט:כ
במ' לא כ:כא
במ' לא כא:כב
במ' לא כב:כג
במ' לא כג:כה
במ' לא כה:כו
במ' לא כו:כח
במ' לא כח:כח
במ' לא כח:ל
במ' לא ל:ל
במ' לא ל:לב
במ' לא לב:לג
במ' לא לג:לה
במ' לא לה:לו
במ' לא לו:לח
במ' לא לח:לט
במ' לא לט:מא
במ' לא מא:מב
במ' לא מב:מג
במ' לא מג:מז
במ' לא מז:מז
במ' לא מז:מח
במ' לא מח:מט
במ' לא מט:נ
במ' לא נ:נב
במ' לא נב:נב
במ' לא נב:נד
במ' לא נד:לב א
במ' לב א:א
במ' לב א:ב
במ' לב ב:ד
במ' לב ד:ה
במ' לב ה:ו
במ' לב ו:ז
במ' לב ז:ט
במ' לב ט:י
במ' לב י:יא
במ' לב יא:יב
במ' לב יב:יג
במ' לב יג:יד
במ' לב יד:טו
במ' לב טו:יז
במ' לב יז:יח
במ' לב יח:יט
במ' לב יט:כ
במ' לב כ:כא
במ' לב כא:כב
במ' לב כב:כג
במ' לב כג:כה
במ' לב כה:כו
במ' לב כו:כח
במ' לב כח:כט
במ' לב כט:כט
במ' לב כט:ל
במ' לב ל:לא
במ' לב לא:לג
במ' לב לג:לג
במ' לב לג:לד
במ' לב לד:לו
במ' לב לו:לח
בטאשפתיהאשראסרהעלנפשהושמעאישהביוםשמעווהחרישלהוקמונדריהואסרהאש
ראסרהעלנפשהיקמוואםביוםשמעאישהיניאאותהוהפראתנדרהאשרעליהואתמבטא
שפתיהאשראסרהעלנפשהויהוהיסלחלהונדראלמנהוגרושהכלאשראסרהעלנפשהיק
וםעליהואםביתאישהנדרהאואסרהאסרעלנפשהבשבעהושמעאישהוהחרשלהלאהניא
אתהוקמוכלנדריהוכלאסראשראסרהעלנפשהיקוםואםהפריפראתםאישהביוםשמעו
כלמוצאשפתיהלנדריהולאסרנפשהלאיקוםאישההפרםויהוהיסלחלהכלנדרוכלשב
עתאסרלענתנפשאישהיקימנוואישהיפרנוואםהחרשיחרישלהאישהמיוםאליוםוה
קיםאתכלנדריהאואתכלאסריהאשרעליההקיםאתםכיהחרשלהביוםשמעוואםהפריפ
ראתםאחרישמעוונשאאתעונהאלההחקיםאשרצוהיהוהאתמשהביןאישלאשתוביןאב
לבתובנעריהביתאביהוידבריהוהאלמשהלאמרנקםנקמתבניישראלמאתהמדיניםא
חרתאסףאלעמיךוידברמשהאלהעםלאמרהחלצומאתכםאנשיםלצבאויהיועלמדיןלת
תנקמתיהוהבמדיןאלףלמטהאלףלמטהלכלמטותישראלתשלחולצבאוימסרומאלפיי
שראלאלףלמטהשניםעשראלףחלוציצבאוישלחאתםמשהאלףלמטהלצבאאתםואתפינח
סבןאלעזרהכהןלצבאוכליהקדשוחצצרותהתרועהבידוויצבאועלמדיןכאשרצוהי
הוהאתמשהויהרגוכלזכרואתמלכימדיןהרגועלחלליהםאתאויואתרקםואתצורוא
תחורואתרבעחמשתמלכימדיןואתבלעםבןבעורהרגובחרבוישבובניישראלאתנשי
מדיןואתטפםואתכלבהמתםואתכלמקנהםואתכלחילםבזזוואתכלעריהםבמושבתםו
אתכלטירתםשרפובאשויקחואתכלהשללואתכלהמלקוחבאדםובבהמהויבאואלמשהו
אלאלעזרהכהןואלעדתבניישראלאתהשביואתהמלקוחואתהשללאלהמחנהאלערבתמ
ואבאשרעלירדןירחוויצאומשהואלעזרהכהןוכלנשיאיהעדהלקראתםאלמחוץלמח
נהויקצףמשהעלפקודיהחילשריהאלפיםושריהמאותהבאיםמצבאהמלחמהויאמראל
יהםמשההחייתםכלנקבההןהנההיולבניישראלבדברבלעםלמסרמעלביהוהעלדברפ
עורותהיהמגפהבעדתיהוהועתההרגוכלזכרבטףוכלאשהידעתאישלמשכבזכרהרגו
וכלהטףבנשיםאשרלאידעומשכבזכרהחיולכםואתםחנומחוץלמחנהשבעתימיםכלה
רגנפשוכלנגעבחללתתחטאוביוםהשלישיוביוםהשביעיאתםושביכםוכלבגדוכלכ
ליעורוכלמעשהעזיםוכלכליעץתתחטאוויאמראלעזרהכהןאלאנשיהצבאהבאיםלמ
לחמהזאתחקתהתורהאשרצוהיהוהאתמשהאךאתהזהבואתהכסףאתהנחשתאתהברזלאת
הבדילואתהעפרתכלדבראשריבאבאשתעבירובאשוטהראךבמינדהיתחטאוכלאשרלא
יבאבאשתעבירובמיםוכבסתםבגדיכםביוםהשביעיוטהרתםואחרתבאואלהמחנהוי
אמריהוהאלמשהלאמרשאאתראשמלקוחהשביבאדםובבהמהאתהואלעזרהכהןוראשיא
בותהעדהוחציתאתהמלקוחביןתפשיהמלחמההיצאיםלצבאוביןכלהעדהוהרמתמכס
ליהוהמאתאנשיהמלחמההיצאיםלצבאאחדנפשמחמשהמאותמןהאדםומןהבקרומןהח
מריםומןהצאןממחציתםתקחוונתתהלאלעזרהכהןתרומתיהוהוממחצתבניישראלת
קחאחדאחזמןהחמשיםמןהאדםמןהבקרמןהחמריםומןהצאןמכלהבהמהונתתהאתםלל
ויםשמרימשמרתמשכןיהוהויעשמשהואלעזרהכהןכאשרצוהיהוהאתמשהויהיהמלק
וחיתרהבזאשרבזזועםהצבאצאןששמאותאלףושבעיםאלףוחמשתאלפיםובקרשניםו
שבעיםאלףוחמריםאחדוששיםאלףונפשאדםמןהנשיםאשרלאידעומשכבזכרכלנפשש
ניםושלשיםאלףותהיהמחצהחלקהיצאיםבצבאמספרהצאןשלשמאותאלףושלשיםאלף
ושבעתאלפיםוחמשמאותויהיהמכסליהוהמןהצאןששמאותחמשושבעיםוהבקרששהו
שלשיםאלףומכסםליהוהשניםושבעיםוחמריםשלשיםאלףוחמשמאותומכסםליהוהא
חדוששיםונפשאדםששהעשראלףומכסםליהוהשניםושלשיםנפשויתןמשהאתמכסתרו
מתיהוהלאלעזרהכהןכאשרצוהיהוהאתמשהוממחציתבניישראלאשרחצהמשהמןהאנ
שיםהצבאיםותהימחצתהעדהמןהצאןשלשמאותאלףושלשיםאלףשבעתאלפיםוחמשמא
ותובקרששהושלשיםאלףוחמריםשלשיםאלףוחמשמאותונפשאדםששהעשראלףויקחמ
שהממחצתבניישראלאתהאחזאחדמןהחמשיםמןהאדםומןהבהמהויתןאתםללויםשמר
ימשמרתמשכןיהוהכאשרצוהיהוהאתמשהויקרבואלמשההפקדיםאשרלאלפיהצבאשר
יהאלפיםושריהמאותויאמרואלמשהעבדיךנשאואתראשאנשיהמלחמהאשרבידנוול
אנפקדממנואישונקרבאתקרבןיהוהאישאשרמצאכליזהבאצעדהוצמידטבעתעגילו
כומזלכפרעלנפשתינולפנייהוהויקחמשהואלעזרהכהןאתהזהבמאתםכלכלימעשה
ויהיכלזהבהתרומהאשרהרימוליהוהששהעשראלףשבעמאותוחמשיםשקלמאתשריהא
לפיםומאתשריהמאותאנשיהצבאבזזואישלוויקחמשהואלעזרהכהןאתהזהבמאתשר
יהאלפיםוהמאותויבאואתואלאהלמועדזכרוןלבניישראללפנייהוהומקנהרבהי
הלבניראובןולבניגדעצוםמאדויראואתארץיעזרואתארץגלעדוהנההמקוםמקום
מקנהויבאובניגדובניראובןויאמרואלמשהואלאלעזרהכהןואלנשיאיהעדהלאמ
רעטרותודיבןויעזרונמרהוחשבוןואלעלהושבםונבוובעןהארץאשרהכהיהוהלפ
ניעדתישראלארץמקנההואולעבדיךמקנהויאמרואםמצאנוחןבעיניךיתןאתהארץ
הזאתלעבדיךלאחזהאלתעברנואתהירדןויאמרמשהלבניגדולבניראובןהאחיכםי
באולמלחמהואתםתשבופהולמהתנואוןאתלבבניישראלמעבראלהארץאשרנתןלהםי
הוהכהעשואבתיכםבשלחיאתםמקדשברנעלראותאתהארץויעלועדנחלאשכולויראו
אתהארץויניאואתלבבניישראללבלתיבאאלהארץאשרנתןלהםיהוהויחראףיהוהב
יוםההואוישבעלאמראםיראוהאנשיםהעליםממצריםמבןעשריםשנהומעלהאתהאדמ
האשרנשבעתילאברהםליצחקוליעקבכילאמלאואחריבלתיכלבבןיפנההקנזיויהו
שעבןנוןכימלאואחרייהוהויחראףיהוהבישראלוינעםבמדברארבעיםשנהעדתםכ
להדורהעשההרעבעינייהוהוהנהקמתםתחתאבתיכםתרבותאנשיםחטאיםלספותעוד
עלחרוןאףיהוהאלישראלכיתשובןמאחריוויסףעודלהניחובמדברושחתםלכלהעם
הזהויגשואליוויאמרוגדרתצאןנבנהלמקננופהועריםלטפנוואנחנונחלץחשים
לפניבניישראלעדאשראםהביאנםאלמקומםוישבטפנובעריהמבצרמפניישביהארץ
לאנשובאלבתינועדהתנחלבניישראלאישנחלתוכילאננחלאתםמעברלירדןוהלאה
כיבאהנחלתנואלינומעברהירדןמזרחהויאמראליהםמשהאםתעשוןאתהדברהזהאם
תחלצולפנייהוהלמלחמהועברלכםכלחלוץאתהירדןלפנייהוהעדהורישואתאיבי
ומפניוונכבשההארץלפנייהוהואחרתשבווהייתםנקיםמיהוהומישראלוהיתההא
רץהזאתלכםלאחזהלפנייהוהואםלאתעשוןכןהנהחטאתםליהוהודעוחטאתכםאשרת
מצאאתכםבנולכםעריםלטפכםוגדרתלצנאכםוהיצאמפיכםתעשוויאמרבניגדובני
ראובןאלמשהלאמרעבדיךיעשוכאשראדנימצוהטפנונשינומקננווכלבהמתנויהי
ושםבעריהגלעדועבדיךיעברוכלחלוץצבאלפנייהוהלמלחמהכאשראדנידברויצו
להםמשהאתאלעזרהכהןואתיהושעבןנוןואתראשיאבותהמטותלבניישראלויאמרמ
שהאלהםאםיעברובניגדובניראובןאתכםאתהירדןכלחלוץלמלחמהלפנייהוהונכ
בשההארץלפניכםונתתםלהםאתארץהגלעדלאחזהואםלאיעברוחלוציםאתכםונאחז
ובתככםבארץכנעןויענובניגדובניראובןלאמראתאשרדבריהוהאלעבדיךכןנעש
הנחנונעברחלוציםלפנייהוהארץכנעןואתנואחזתנחלתנומעברלירדןויתןלהם
משהלבניגדולבניראובןולחצישבטמנשהבןיוסףאתממלכתסיחןמלךהאמריואתממ
לכתעוגמלךהבשןהארץלעריהבגבלתעריהארץסביבויבנובניגדאתדיבןואתעטרת
ואתערערואתעטרתשופןואתיעזרויגבההואתביתנמרהואתביתהרןערימבצרוגדר
תצאןובניראובןבנואתחשבוןואתאלעלאואתקריתיםואתנבוואתבעלמעוןמוסבת
 אילן להב, מוות קליני
זיכוי הרבים:
פורסם בתאריך: יא' תמוז התשעז (5/7/2017)

תגובה חדשה

שם השולח
דוא"ל
תגובה