SOD TORAH
יא' תמוז התשפ (19:22), פרשת
חפש את הדברים הכי מעניינים בתורה: שם המשפחה שלך, השם שלך, מקום העבודה, בת הזוג שלך
 
צור קשר: sodtorah@gmail.com
מילון ארמית פורומים לוח שנה תוכנה להגהות תפילין תרומות

אנא עזרו לנו בתרומה להחזרה בתשובה ותקבלו את התוכנה לדילוגים + תיקון לשם שלכם לפי הדילוגים למעבר לתשלום
דרושים עובדים לזיכוי הרבים אנא פנו לאימייל sodtorah@gmail.com

חיפוש דילוגים בתורה
חיפוש ביטוי:   איפוס
שיטת חיפוש:  אזור לחיפוש:
אפשרויות הצגת הסתברויות בטבלה הצג תוויותהצג פסוקיםשלח טבלה לחבר הצג דו"ח הסתברות
הגדרות טבלה
רוחב טבלה לפי דילוג + - LCM GCF סידור אוטומטי
התחל טבלה מ- עד « » סידור אורך טבלה
חיתוך רוחב טבלה עד
רוחב הטבלה: + - אורך טבלה: + - מיקום הדילוג: [ | ]
חיתוך רוחב טבלה
ביטוי: | דילוג:
הפסוק שחותך את האות המסומנת בביטוי:
במ' ל ז:ח
במ' ל ח:ט
במ' ל ט:י
במ' ל י:יב
במ' ל יב:יג
במ' ל יג:יד
במ' ל יד:טו
במ' ל טו:טז
במ' ל טז:יז
במ' ל יז:לא ב
במ' לא ב:ג
במ' לא ג:ה
במ' לא ה:ו
במ' לא ו:ז
במ' לא ז:ח
במ' לא ח:ט
במ' לא ט:י
במ' לא י:יב
במ' לא יב:יב
במ' לא יב:יג
במ' לא יג:טו
במ' לא טו:טז
במ' לא טז:יח
במ' לא יח:יט
במ' לא יט:כ
במ' לא כ:כא
במ' לא כא:כב
במ' לא כב:כג
במ' לא כג:כה
במ' לא כה:כו
במ' לא כו:כח
במ' לא כח:כח
במ' לא כח:ל
במ' לא ל:ל
במ' לא ל:לב
במ' לא לב:לג
במ' לא לג:לה
במ' לא לה:לו
במ' לא לו:לח
במ' לא לח:לט
במ' לא לט:מא
במ' לא מא:מב
במ' לא מב:מג
במ' לא מג:מז
במ' לא מז:מז
במ' לא מז:מח
במ' לא מח:מט
במ' לא מט:נ
במ' לא נ:נב
במ' לא נב:נב
במ' לא נב:נד
במ' לא נד:לב א
במ' לב א:א
במ' לב א:ב
במ' לב ב:ד
במ' לב ד:ה
במ' לב ה:ו
במ' לב ו:ז
במ' לב ז:ט
במ' לב ט:י
במ' לב י:יא
במ' לב יא:יב
במ' לב יב:יג
במ' לב יג:יד
במ' לב יד:טו
במ' לב טו:יז
במ' לב יז:יח
במ' לב יח:יט
במ' לב יט:כ
במ' לב כ:כא
במ' לב כא:כב
במ' לב כב:כג
במ' לב כג:כה
במ' לב כה:כו
במ' לב כו:כח
במ' לב כח:כט
במ' לב כט:כט
במ' לב כט:ל
במ' לב ל:לא
במ' לב לא:לג
במ' לב לג:לג
במ' לב לג:לד
במ' לב לד:לו
במ' לב לו:לח
בטאשפתיהאשראסרהעלנפשהושמעאישהביוםשמעווהחרישלהוקמונדריהואסרהאש
ראסרהעלנפשהיקמוואםביוםשמעאישהיניאאותהוהפראתנדרהאשרעליהואתמבטא
שפתיהאשראסרהעלנפשהויהוהיסלחלהונדראלמנהוגרושהכלאשראסרהעלנפשהיק
וםעליהואםביתאישהנדרהאואסרהאסרעלנפשהבשבעהושמעאישהוהחרשלהלאהניא
אתהוקמוכלנדריהוכלאסראשראסרהעלנפשהיקוםואםהפריפראתםאישהביוםשמעו
כלמוצאשפתיהלנדריהולאסרנפשהלאיקוםאישההפרםויהוהיסלחלהכלנדרוכלשב
עתאסרלענתנפשאישהיקימנוואישהיפרנוואםהחרשיחרישלהאישהמיוםאליוםוה
קיםאתכלנדריהאואתכלאסריהאשרעליההקיםאתםכיהחרשלהביוםשמעוואםהפריפ
ראתםאחרישמעוונשאאתעונהאלההחקיםאשרצוהיהוהאתמשהביןאישלאשתוביןאב
לבתובנעריהביתאביהוידבריהוהאלמשהלאמרנקםנקמתבניישראלמאתהמדיניםא
חרתאסףאלעמיךוידברמשהאלהעםלאמרהחלצומאתכםאנשיםלצבאויהיועלמדיןלת
תנקמתיהוהבמדיןאלףלמטהאלףלמטהלכלמטותישראלתשלחולצבאוימסרומאלפיי
שראלאלףלמטהשניםעשראלףחלוציצבאוישלחאתםמשהאלףלמטהלצבאאתםואתפינח
סבןאלעזרהכהןלצבאוכליהקדשוחצצרותהתרועהבידוויצבאועלמדיןכאשרצוהי
הוהאתמשהויהרגוכלזכרואתמלכימדיןהרגועלחלליהםאתאויואתרקםואתצורוא
תחורואתרבעחמשתמלכימדיןואתבלעםבןבעורהרגובחרבוישבובניישראלאתנשי
מדיןואתטפםואתכלבהמתםואתכלמקנהםואתכלחילםבזזוואתכלעריהםבמושבתםו
אתכלטירתםשרפובאשויקחואתכלהשללואתכלהמלקוחבאדםובבהמהויבאואלמשהו
אלאלעזרהכהןואלעדתבניישראלאתהשביואתהמלקוחואתהשללאלהמחנהאלערבתמ
ואבאשרעלירדןירחוויצאומשהואלעזרהכהןוכלנשיאיהעדהלקראתםאלמחוץלמח
נהויקצףמשהעלפקודיהחילשריהאלפיםושריהמאותהבאיםמצבאהמלחמהויאמראל
יהםמשההחייתםכלנקבההןהנההיולבניישראלבדברבלעםלמסרמעלביהוהעלדברפ
עורותהיהמגפהבעדתיהוהועתההרגוכלזכרבטףוכלאשהידעתאישלמשכבזכרהרגו
וכלהטףבנשיםאשרלאידעומשכבזכרהחיולכםואתםחנומחוץלמחנהשבעתימיםכלה
רגנפשוכלנגעבחללתתחטאוביוםהשלישיוביוםהשביעיאתםושביכםוכלבגדוכלכ
ליעורוכלמעשהעזיםוכלכליעץתתחטאוויאמראלעזרהכהןאלאנשיהצבאהבאיםלמ
לחמהזאתחקתהתורהאשרצוהיהוהאתמשהאךאתהזהבואתהכסףאתהנחשתאתהברזלאת
הבדילואתהעפרתכלדבראשריבאבאשתעבירובאשוטהראךבמינדהיתחטאוכלאשרלא
יבאבאשתעבירובמיםוכבסתםבגדיכםביוםהשביעיוטהרתםואחרתבאואלהמחנהוי
אמריהוהאלמשהלאמרשאאתראשמלקוחהשביבאדםובבהמהאתהואלעזרהכהןוראשיא
בותהעדהוחציתאתהמלקוחביןתפשיהמלחמההיצאיםלצבאוביןכלהעדהוהרמתמכס
ליהוהמאתאנשיהמלחמההיצאיםלצבאאחדנפשמחמשהמאותמןהאדםומןהבקרומןהח
מריםומןהצאןממחציתםתקחוונתתהלאלעזרהכהןתרומתיהוהוממחצתבניישראלת
קחאחדאחזמןהחמשיםמןהאדםמןהבקרמןהחמריםומןהצאןמכלהבהמהונתתהאתםלל
ויםשמרימשמרתמשכןיהוהויעשמשהואלעזרהכהןכאשרצוהיהוהאתמשהויהיהמלק
וחיתרהבזאשרבזזועםהצבאצאןששמאותאלףושבעיםאלףוחמשתאלפיםובקרשניםו
שבעיםאלףוחמריםאחדוששיםאלףונפשאדםמןהנשיםאשרלאידעומשכבזכרכלנפשש
ניםושלשיםאלףותהיהמחצהחלקהיצאיםבצבאמספרהצאןשלשמאותאלףושלשיםאלף
ושבעתאלפיםוחמשמאותויהיהמכסליהוהמןהצאןששמאותחמשושבעיםוהבקרששהו
שלשיםאלףומכסםליהוהשניםושבעיםוחמריםשלשיםאלףוחמשמאותומכסםליהוהא
חדוששיםונפשאדםששהעשראלףומכסםליהוהשניםושלשיםנפשויתןמשהאתמכסתרו
מתיהוהלאלעזרהכהןכאשרצוהיהוהאתמשהוממחציתבניישראלאשרחצהמשהמןהאנ
שיםהצבאיםותהימחצתהעדהמןהצאןשלשמאותאלףושלשיםאלףשבעתאלפיםוחמשמא
ותובקרששהושלשיםאלףוחמריםשלשיםאלףוחמשמאותונפשאדםששהעשראלףויקחמ
שהממחצתבניישראלאתהאחזאחדמןהחמשיםמןהאדםומןהבהמהויתןאתםללויםשמר
ימשמרתמשכןיהוהכאשרצוהיהוהאתמשהויקרבואלמשההפקדיםאשרלאלפיהצבאשר
יהאלפיםושריהמאותויאמרואלמשהעבדיךנשאואתראשאנשיהמלחמהאשרבידנוול
אנפקדממנואישונקרבאתקרבןיהוהאישאשרמצאכליזהבאצעדהוצמידטבעתעגילו
כומזלכפרעלנפשתינולפנייהוהויקחמשהואלעזרהכהןאתהזהבמאתםכלכלימעשה
ויהיכלזהבהתרומהאשרהרימוליהוהששהעשראלףשבעמאותוחמשיםשקלמאתשריהא
לפיםומאתשריהמאותאנשיהצבאבזזואישלוויקחמשהואלעזרהכהןאתהזהבמאתשר
יהאלפיםוהמאותויבאואתואלאהלמועדזכרוןלבניישראללפנייהוהומקנהרבהי
הלבניראובןולבניגדעצוםמאדויראואתארץיעזרואתארץגלעדוהנההמקוםמקום
מקנהויבאובניגדובניראובןויאמרואלמשהואלאלעזרהכהןואלנשיאיהעדהלאמ
רעטרותודיבןויעזרונמרהוחשבוןואלעלהושבםונבוובעןהארץאשרהכהיהוהלפ
ניעדתישראלארץמקנההואולעבדיךמקנהויאמרואםמצאנוחןבעיניךיתןאתהארץ
הזאתלעבדיךלאחזהאלתעברנואתהירדןויאמרמשהלבניגדולבניראובןהאחיכםי
באולמלחמהואתםתשבופהולמהתנואוןאתלבבניישראלמעבראלהארץאשרנתןלהםי
הוהכהעשואבתיכםבשלחיאתםמקדשברנעלראותאתהארץויעלועדנחלאשכולויראו
אתהארץויניאואתלבבניישראללבלתיבאאלהארץאשרנתןלהםיהוהויחראףיהוהב
יוםההואוישבעלאמראםיראוהאנשיםהעליםממצריםמבןעשריםשנהומעלהאתהאדמ
האשרנשבעתילאברהםליצחקוליעקבכילאמלאואחריבלתיכלבבןיפנההקנזיויהו
שעבןנוןכימלאואחרייהוהויחראףיהוהבישראלוינעםבמדברארבעיםשנהעדתםכ
להדורהעשההרעבעינייהוהוהנהקמתםתחתאבתיכםתרבותאנשיםחטאיםלספותעוד
עלחרוןאףיהוהאלישראלכיתשובןמאחריוויסףעודלהניחובמדברושחתםלכלהעם
הזהויגשואליוויאמרוגדרתצאןנבנהלמקננופהועריםלטפנוואנחנונחלץחשים
לפניבניישראלעדאשראםהביאנםאלמקומםוישבטפנובעריהמבצרמפניישביהארץ
לאנשובאלבתינועדהתנחלבניישראלאישנחלתוכילאננחלאתםמעברלירדןוהלאה
כיבאהנחלתנואלינומעברהירדןמזרחהויאמראליהםמשהאםתעשוןאתהדברהזהאם
תחלצולפנייהוהלמלחמהועברלכםכלחלוץאתהירדןלפנייהוהעדהורישואתאיבי
ומפניוונכבשההארץלפנייהוהואחרתשבווהייתםנקיםמיהוהומישראלוהיתההא
רץהזאתלכםלאחזהלפנייהוהואםלאתעשוןכןהנהחטאתםליהוהודעוחטאתכםאשרת
מצאאתכםבנולכםעריםלטפכםוגדרתלצנאכםוהיצאמפיכםתעשוויאמרבניגדובני
ראובןאלמשהלאמרעבדיךיעשוכאשראדנימצוהטפנונשינומקננווכלבהמתנויהי
ושםבעריהגלעדועבדיךיעברוכלחלוץצבאלפנייהוהלמלחמהכאשראדנידברויצו
להםמשהאתאלעזרהכהןואתיהושעבןנוןואתראשיאבותהמטותלבניישראלויאמרמ
שהאלהםאםיעברובניגדובניראובןאתכםאתהירדןכלחלוץלמלחמהלפנייהוהונכ
בשההארץלפניכםונתתםלהםאתארץהגלעדלאחזהואםלאיעברוחלוציםאתכםונאחז
ובתככםבארץכנעןויענובניגדובניראובןלאמראתאשרדבריהוהאלעבדיךכןנעש
הנחנונעברחלוציםלפנייהוהארץכנעןואתנואחזתנחלתנומעברלירדןויתןלהם
משהלבניגדולבניראובןולחצישבטמנשהבןיוסףאתממלכתסיחןמלךהאמריואתממ
לכתעוגמלךהבשןהארץלעריהבגבלתעריהארץסביבויבנובניגדאתדיבןואתעטרת
ואתערערואתעטרתשופןואתיעזרויגבההואתביתנמרהואתביתהרןערימבצרוגדר
תצאןובניראובןבנואתחשבוןואתאלעלאואתקריתיםואתנבוואתבעלמעוןמוסבת
 אילן להב, מוות קליני
זיכוי הרבים:
פורסם בתאריך: יא' תמוז התשעז (5/7/2017)

תגובה חדשה

שם השולח
דוא"ל
תגובה