SOD TORAH
יח' ניסן התשעט (05:54), פרשת
חפש את הדברים הכי מעניינים בתורה: שם המשפחה שלך, השם שלך, מקום העבודה, בת הזוג שלך
 
צור קשר: sodtorah@gmail.com
מילון ארמית פורומים לוח שנה תוכנה להגהות תפילין תרומות

אנא עזרו לנו בתרומה להחזרה בתשובה ותקבלו את התוכנה לדילוגים + תיקון לשם שלכם לפי הדילוגים למעבר לתשלום

חיפוש דילוגים בתורה
חיפוש ביטוי:   איפוס
שיטת חיפוש:  אזור לחיפוש:
אפשרויות הצגת הסתברויות בטבלה הצג תוויותהצג פסוקיםשלח טבלה לחבר הצג דו"ח הסתברות
הגדרות טבלה
רוחב טבלה לפי דילוג + - LCM GCF סידור אוטומטי
התחל טבלה מ- עד « » סידור אורך טבלה
חיתוך רוחב טבלה עד
רוחב הטבלה: + - אורך טבלה: + - מיקום הדילוג: [ | ]
חיתוך רוחב טבלה
ביטוי: | דילוג:
הפסוק שחותך את האות המסומנת בביטוי:
ההאהלעליומלמעלהכאשרצוהיהוהאתמשהויקחויתןאתהעדתאלהארןוישםאתהבדיםעלהארןויתןאתהכפרתעלהארןמלמעלהויבאאתהארןאלהמשכןוישםאתפרכתהמסךויסךעלארוןהעדותכאשרצוהיהוהאתמשהויתןאתהשלחןבאהלמועדעלירךהמשכןצפנהמחוץלפרכתויערךעליוערךלחםלפנייהוהכאשרצוהיהוהאתמשהוישםאתהמנ
רהבאהלמועדנכחהשלחןעלירךהמשכןנגבהויעלהנרתלפנייהוהכאשרצוהיהוהאתמשהוישםאתמזבחהזהבבאהלמועדלפניהפרכתויקטרעליוקטרתסמיםכאשרצוהיהוהאתמשהוישםאתמסךהפתחלמשכןואתמזבחהעלהשםפתחמשכןאהלמועדויעלעליואתהעלהואתהמנחהכאשרצוהיהוהאתמשהוישםאתהכירביןאהלמועדוביןהמזבחוית
ןשמהמיםלרחצהורחצוממנומשהואהרןובניואתידיהםואתרגליהםבבאםאלאהלמועדובקרבתםאלהמזבחירחצוכאשרצוהיהוהאתמשהויקםאתהחצרסביבלמשכןולמזבחויתןאתמסךשערהחצרויכלמשהאתהמלאכהויכסהענןאתאהלמועדוכבודיהוהמלאאתהמשכןולאיכלמשהלבואאלאהלמועדכישכןעליוהענןוכבודיהוהמלאאתהמשכ
ןובהעלותהענןמעלהמשכןיסעובניישראלבכלמסעיהםואםלאיעלההענןולאיסעועדיוםהעלתוכיענןיהוהעלהמשכןיומםואשתהיהלילהבולעיניכלביתישראלבכלמסעיהםויקראאלמשהוידבריהוהאליומאהלמועדלאמרדבראלבניישראלואמרתאלהםאדםכייקריבמכםקרבןליהוהמןהבהמהמןהבקרומןהצאןתקריבואתקרבנכםאם
עלהקרבנומןהבקרזכרתמיםיקריבנואלפתחאהלמועדיקריבאתולרצנולפנייהוהוסמךידועלראשהעלהונרצהלולכפרעליוושחטאתבןהבקרלפנייהוהוהקריבובניאהרןהכהניםאתהדםוזרקואתהדםעלהמזבחסביבאשרפתחאהלמועדוהפשיטאתהעלהונתחאתהלנתחיהונתנובניאהרןהכהןאשעלהמזבחוערכועציםעלהאשוערכובני
אהרןהכהניםאתהנתחיםאתהראשואתהפדרעלהעציםאשרעלהאשאשרעלהמזבחוקרבווכרעיוירחץבמיםוהקטירהכהןאתהכלהמזבחהעלהאשהריחניחוחליהוהואםמןהצאןקרבנומןהכשביםאומןהעזיםלעלהזכרתמיםיקריבנוושחטאתועלירךהמזבחצפנהלפנייהוהוזרקובניאהרןהכהניםאתדמועלהמזבחסביבונתחאתולנתחיוואת
ראשוואתפדרווערךהכהןאתםעלהעציםאשרעלהאשאשרעלהמזבחוהקרבוהכרעיםירחץבמיםוהקריבהכהןאתהכלוהקטירהמזבחהעלההואאשהריחניחחליהוהואםמןהעוףעלהקרבנוליהוהוהקריבמןהתריםאומןבניהיונהאתקרבנווהקריבוהכהןאלהמזבחומלקאתראשווהקטירהמזבחהונמצהדמועלקירהמזבחוהסיראתמראתובנצת
הוהשליךאתהאצלהמזבחקדמהאלמקוםהדשןושסעאתובכנפיולאיבדילוהקטיראתוהכהןהמזבחהעלהעציםאשרעלהאשעלההואאשהריחניחחליהוהונפשכיתקריבקרבןמנחהליהוהסלתיהיהקרבנוויצקעליהשמןונתןעליהלבנהוהביאהאלבניאהרןהכהניםוקמץמשםמלאקמצומסלתהומשמנהעלכללבנתהוהקטירהכהןאתאזכרתההמזב
חהאשהריחניחחליהוהוהנותרתמןהמנחהלאהרןולבניוקדשקדשיםמאשייהוהוכיתקרבקרבןמנחהמאפהתנורסלתחלותמצתבלולתבשמןורקיקימצותמשחיםבשמןואםמנחהעלהמחבתקרבנךסלתבלולהבשמןמצהתהיהפתותאתהפתיםויצקתעליהשמןמנחההואואםמנחתמרחשתקרבנךסלתבשמןתעשהוהבאתאתהמנחהאשריעשהמאלהליהוה
והקריבהאלהכהןוהגישהאלהמזבחוהריםהכהןמןהמנחהאתאזכרתהוהקטירהמזבחהאשהריחניחחליהוהוהנותרתמןהמנחהלאהרןולבניוקדשקדשיםמאשייהוהכלהמנחהאשרתקריבוליהוהלאתעשהחמץכיכלשארוכלדבשלאתקטירוממנואשהליהוהקרבןראשיתתקריבואתםליהוהואלהמזבחלאיעלולריחניחחוכלקרבןמנחתךבמלחת
 אוהל בל יצען
זיכוי הרבים:
פורסם בתאריך: יז' אב התשעז (9/8/2017)

 חיפשנו ראשי תיבות כל אות 2 של "רואה לצל" ומצאנו בפסוק: (ישעיה לג, כ) חזה ציון קרית מועדנו עיניך תראינה ירושלם נוה שאנן אהל בל יצען בל יסע יתדתיו לנצח וכל חבליו בל ינתקו :

ורואים שיש אימות לראשי תיבות "רואה לצל" והוא תראינה וכן חזה  שהם לשון ראייה והסתכלות כמו באמצעי תיבות "רואה לצל".

ופירוש האמצעי תיבות ניראה, לפי פסוק: "ו??ב??ה??א??ר??יך?? ה??ע??נ??ן ע??ל ה??מ????ש????כ????ן י??מ??ים ר??ב????ים ו??ש????מ??רו?? ב??נ??י י??ש????ר??א??ל א??ת מ??ש????מ??ר??ת ה' ו??ל??א י??ס????עו??",כלומר שכל עוד הענן נח על המשכן ומיצל על המשכן אז בני ישראל לא נוסעים כלל, וזה כעין משכן קבע שהוא בית המקדש, וזה פירוש הפסוק: "ח??ז??ה צ??י??ו??ן ק??ר??י??ת מו??ע??ד??נו?? ע??ינ??יך?? ת??ר??א??ינ??ה י??רו??ש????ל????ם נ??ו??ה ש????א??נ??ן א??ה??ל ב????ל י??צ??ע??ן ב????ל י??ס????ע י??ת??ד??ת??יו ל??נ??צ??ח ו??כ??ל ח??ב??ל??יו ב????ל י??נ????ת??קו??", שרומז לאוהל מועד שכאשר היה שוכן עליו הענן לא היה נוסע ואז היה דומה לבית המקדש אשר בירושלים, ולכן רומז האמצעי תיבות "רואה לצל" דהיינו רואה לצל אשר מכסה הענן את המשכן "ו??י??כ??ס ה??ע??נ??ן א??ת א??ה??ל מו??ע??ד".

 וכאן בטבלה חיפשנו דילוג "בל יצען", והוא דילוג מינימלי בתורה, וחותך את הפסוקים: "ו??ב??ה??ע??לו??ת ה??ע??נ??ן מ??ע??ל ה??מ????ש????כ????ן י??ס??עו?? ב????נ??י י??ש????ר??א??ל ב????כ??ל מ??ס??ע??יה??ם: ו??א??ם ל??א י??ע??ל??ה ה??ע??נ??ן ו??ל??א י??ס??עו?? ע??ד יו??ם ה??ע??ל??תו??: כ????י ע??נ??ן ה' ע??ל ה??מ????ש????כ????ן יו??מ??ם ו??א??ש?? ת????ה??י??ה ל??י??ל??ה ב??ו?? ל??ע??ינ??י כ??ל ב????ית י??ש????ר??א??ל ב????כ??ל מ??ס??ע??יה??ם", שרומז שכאשר הענן שוכן על המשכן אז בני ישראל אינם נוסעים כלל וזה פירוש הפסוק: "ח??ז??ה צ??י??ו??ן ק??ר??י??ת מו??ע??ד??נו?? ע??ינ??יך?? ת??ר??א??ינ??ה י??רו??ש????ל????ם נ??ו??ה ש????א??נ??ן א??ה??ל ב????ל י??צ??ע??ן ב????ל י??ס????ע י??ת??ד??ת??יו ל??נ??צ??ח ו??כ??ל ח??ב??ל??יו ב????ל י??נ????ת??קו??", שהאוהל מועד בל יצען ובל יסע ממקומו.

תגובה חדשה

שם השולח
דוא"ל
תגובה