;
SOD TORAH
כט' אלול התשפ (08:51), פרשת
חפש את הדברים הכי מעניינים בתורה: שם המשפחה שלך, השם שלך, מקום העבודה, בת הזוג שלך
 
צור קשר: sodtorah@gmail.com
מילון ארמית פורומים לוח שנה תוכנה להגהות תפילין תרומות

אנא עזרו לנו בתרומה להחזרה בתשובה ותקבלו את התוכנה לדילוגים + תיקון לשם שלכם לפי הדילוגים למעבר לתשלום
דרושים עובדים לזיכוי הרבים אנא פנו לאימייל sodtorah@gmail.com

חיפוש דילוגים בתורה
חיפוש ביטוי:   איפוס
שיטת חיפוש:  אזור לחיפוש:
אפשרויות הצגת הסתברויות בטבלה הצג תוויותהצג פסוקיםשלח טבלה לחבר הצג דו"ח הסתברות
הגדרות טבלה
רוחב טבלה לפי דילוג + - LCM GCF סידור אוטומטי
התחל טבלה מ- עד « » סידור אורך טבלה
חיתוך רוחב טבלה עד
רוחב הטבלה: + - אורך טבלה: + - מיקום הדילוג: [ | ]
חיתוך רוחב טבלה
ביטוי: | דילוג:
הפסוק שחותך את האות המסומנת בביטוי:
יםויברךאתכםכאשרדברלכםאיכהאשאלבדיטר
חכםומשאכםוריבכםהבולכםאנשיםחכמיםונב
ניםוידעיםלשבטיכםואשימםבראשיכםותענו
אתיותאמרוטובהדבראשרדברתלעשותואקחאת
ראשישבטיכםאנשיםחכמיםוידעיםואתןאותם
ראשיםעליכםשריאלפיםושרימאותושריחמשי
םושריעשרתושטריםלשבטיכםואצוהאתשפטיכ
 הוכחה לדרש רש"י
זיכוי הרבים:

 בפרשת דברים קראנו את הפסוק שאומר משה לבנ"י : הבו לכם אנשים חכמים ונבנים וידעים לשבטיכם ואשימם בראשיכם:

פירשו המפרשים על המילה "ואשימם", לשון של אשמה כי הכתיב של המילה חסר יו"ד (הקרי מלא), כך היה אצלהם עכ"פ אבל אצלנו זה וזה מלא (עיין מנחת שי).

רש"י ואשמם. חסר יו"ד, למד שאשמותיהם של ישראל תלויות בראשי דייניהם, שהיה להם למחות ולכוון אותם לדרך הישרה: [כלומר ואשמם בראשיכם, האשמה של חטא בני ישראל בפרשת המרגלים היא באשמת הדיינים].

בעל הטורים ואשמם. כתיב חסר יו''ד לומר לך י''פ הוזהרו על הדינין בתורה. ד''א ואשמם חסר לומר לך כי האשם הוא בראשים בשביל שיש בידם למחות ואינם מוחים:

ורואים סמך לדרשה הזאת, בדילוג שחיפשנו "ואשמם" בפסוק הנ"ל. בטבלה למטה.

תגובה חדשה

שם השולח
דוא"ל
תגובה