;
SOD TORAH
כט' אלול התשפ (07:32), פרשת
חפש את הדברים הכי מעניינים בתורה: שם המשפחה שלך, השם שלך, מקום העבודה, בת הזוג שלך
 
צור קשר: sodtorah@gmail.com
מילון ארמית פורומים לוח שנה תוכנה להגהות תפילין תרומות

אנא עזרו לנו בתרומה להחזרה בתשובה ותקבלו את התוכנה לדילוגים + תיקון לשם שלכם לפי הדילוגים למעבר לתשלום
דרושים עובדים לזיכוי הרבים אנא פנו לאימייל sodtorah@gmail.com

חיפוש דילוגים בתורה
חיפוש ביטוי:   איפוס
שיטת חיפוש:  אזור לחיפוש:
אפשרויות הצגת הסתברויות בטבלה הצג תוויותהצג פסוקיםשלח טבלה לחבר הצג דו"ח הסתברות
הגדרות טבלה
רוחב טבלה לפי דילוג + - LCM GCF סידור אוטומטי
התחל טבלה מ- עד « » סידור אורך טבלה
חיתוך רוחב טבלה עד
רוחב הטבלה: + - אורך טבלה: + - מיקום הדילוג: [ | ]
חיתוך רוחב טבלה
ביטוי: | דילוג:
הפסוק שחותך את האות המסומנת בביטוי:
שבצתזהבמפתחתפתוחיחותםעלשמותבניישראלוישםאתםעל
כתפתהאפדאבניזכרוןלבניישראלכאשרצוהיהוהאתמשהוי
עשאתהחשןמעשהחשבכמעשהאפדזהבתכלתוארגמןותולעתשנ
יוששמשזררבועהיהכפולעשואתהחשןזרתארכווזרתרחבוכ
פולוימלאובוארבעהטוריאבןטוראדםפטדהוברקתהטורהא
חדוהטורהשנינפךספירויהלםוהטורהשלישילשםשבוואחל
מהוהטורהרביעיתרשיששהםוישפהמוסבתמשבצתזהבבמלאת
םוהאבניםעלשמתבניישראלהנהשתיםעשרהעלשמתםפתוחיח
תםאישעלשמולשניםעשרשבטויעשועלהחשןשרשרתגבלתמעש
העבתזהבטהורויעשושתימשבצתזהבושתיטבעתזהבויתנוא
תשתיהטבעתעלשניקצותהחשןויתנושתיהעבתתהזהבעלשתי
הטבעתעלקצותהחשןואתשתיקצותשתיהעבתתנתנועלשתיהמ
שבצתויתנםעלכתפתהאפדאלמולפניוויעשושתיטבעתזהבו
ישימועלשניקצותהחשןעלשפתואשראלעברהאפדביתהויעש
ושתיטבעתזהבויתנםעלשתיכתפתהאפדמלמטהממולפניולע
מתמחברתוממעללחשבהאפדוירכסואתהחשןמטבעתיואלטבע
תהאפדבפתילתכלתלהיתעלחשבהאפדולאיזחהחשןמעלהאפד
כאשרצוהיהוהאתמשהויעשאתמעילהאפדמעשהארגכלילתכל
תופיהמעילבתוכוכפיתחראשפהלפיוסביבלאיקרעויעשוע
לשוליהמעילרמוניתכלתוארגמןותולעתשנימשזרויעשופ
עמניזהבטהורויתנואתהפעמניםבתוךהרמניםעלשוליהמע
 ניצוצות
זיכוי הרבים:
הדילוג המינימלי של ניצוצות, בפרשה שמדברת על החושן של הכהנים שהיה כולו מאבנים טובות וזהב שמנצנצים כפי שניתן לראות בטבלה, כמובן שיש רובד עמוק יותר אשמח אם תאיר את עינינו.

תגובה חדשה

שם השולח
דוא"ל
תגובה