SOD TORAH
יב' כסלו התשעט (02:54), פרשת
חפש את הדברים הכי מעניינים בתורה: שם המשפחה שלך, השם שלך, מקום העבודה, בת הזוג שלך
 
צור קשר: sodtorah@gmail.com
מילון ארמית פורומים לוח שנה תוכנה להגהות תפילין תרומות לאברכים

אנא עזרו לנו בתרומה להחזרה בתשובה ותקבלו את התוכנה לדילוגים + תיקון לשם שלכם לפי הדילוגים למעבר לתשלום

חיפוש דילוגים בתורה
חיפוש ביטוי:   איפוס
שיטת חיפוש:  אזור לחיפוש:
אפשרויות הצגת הסתברויות בטבלה הצג תוויותהצג פסוקיםשלח טבלה לחבר הצג דו"ח הסתברות
הגדרות טבלה
רוחב טבלה לפי דילוג + - LCM GCF סידור אוטומטי
התחל טבלה מ- עד « » סידור אורך טבלה
חיתוך רוחב טבלה עד
רוחב הטבלה: + - אורך טבלה: + - מיקום הדילוג: [ | ]
חיתוך רוחב טבלה
ביטוי: | דילוג:
הפסוק שחותך את האות המסומנת בביטוי:
שבצתזהבמפתחתפתוחיחותםעלשמותבניישראלוישםאתםעל
כתפתהאפדאבניזכרוןלבניישראלכאשרצוהיהוהאתמשהוי
עשאתהחשןמעשהחשבכמעשהאפדזהבתכלתוארגמןותולעתשנ
יוששמשזררבועהיהכפולעשואתהחשןזרתארכווזרתרחבוכ
פולוימלאובוארבעהטוריאבןטוראדםפטדהוברקתהטורהא
חדוהטורהשנינפךספירויהלםוהטורהשלישילשםשבוואחל
מהוהטורהרביעיתרשיששהםוישפהמוסבתמשבצתזהבבמלאת
םוהאבניםעלשמתבניישראלהנהשתיםעשרהעלשמתםפתוחיח
תםאישעלשמולשניםעשרשבטויעשועלהחשןשרשרתגבלתמעש
העבתזהבטהורויעשושתימשבצתזהבושתיטבעתזהבויתנוא
תשתיהטבעתעלשניקצותהחשןויתנושתיהעבתתהזהבעלשתי
הטבעתעלקצותהחשןואתשתיקצותשתיהעבתתנתנועלשתיהמ
שבצתויתנםעלכתפתהאפדאלמולפניוויעשושתיטבעתזהבו
ישימועלשניקצותהחשןעלשפתואשראלעברהאפדביתהויעש
ושתיטבעתזהבויתנםעלשתיכתפתהאפדמלמטהממולפניולע
מתמחברתוממעללחשבהאפדוירכסואתהחשןמטבעתיואלטבע
תהאפדבפתילתכלתלהיתעלחשבהאפדולאיזחהחשןמעלהאפד
כאשרצוהיהוהאתמשהויעשאתמעילהאפדמעשהארגכלילתכל
תופיהמעילבתוכוכפיתחראשפהלפיוסביבלאיקרעויעשוע
לשוליהמעילרמוניתכלתוארגמןותולעתשנימשזרויעשופ
עמניזהבטהורויתנואתהפעמניםבתוךהרמניםעלשוליהמע
 ניצוצות
זיכוי הרבים:
הדילוג המינימלי של ניצוצות, בפרשה שמדברת על החושן של הכהנים שהיה כולו מאבנים טובות וזהב שמנצנצים כפי שניתן לראות בטבלה, כמובן שיש רובד עמוק יותר אשמח אם תאיר את עינינו.

תגובה חדשה

שם השולח
דוא"ל
תגובה
שאלת אבטחה:
איך קוראים לבן של אברהם אבינו?

רמז: יצח...

טבלאות צפנים אחרונות

לג בעומר
מאת המערכת
12 צפיות
נושא: חגים ומועדים

משנכנס אב
מאת המערכת
93 צפיות
נושא: חגים ומועדים

קרא עלי מועד
מאת שלמה א.
124 צפיות
נושא: חגים ומועדים

יז בתמוז
מאת רונן ע.
1207 צפיות
נושא: חגים ומועדים

לג בעומר
מאת רונן ע.
1299 צפיות
נושא: חגים ומועדים

שופר, שור פר
מאת יאשיהו מ.ג.
572 צפיות
נושא: חגים ומועדים

ואת שבתותי
מאת רונן ע.
648 צפיות
נושא: חגים ומועדים

נר חנוכה
מאת יאשיהו מ. ג.
1179 צפיות
נושא: חגים ומועדים

סליחות בחדש אלול
מאת שלמה א.
1315 צפיות
נושא: חגים ומועדים

ניצוצות
מאת יאשיהו מ. ג.
1581 צפיות
נושא: חגים ומועדים