SOD TORAH
י' תמוז התשפ (05:11), פרשת
חפש את הדברים הכי מעניינים בתורה: שם המשפחה שלך, השם שלך, מקום העבודה, בת הזוג שלך
 
צור קשר: sodtorah@gmail.com
מילון ארמית פורומים לוח שנה תוכנה להגהות תפילין תרומות

אנא עזרו לנו בתרומה להחזרה בתשובה ותקבלו את התוכנה לדילוגים + תיקון לשם שלכם לפי הדילוגים למעבר לתשלום
דרושים עובדים לזיכוי הרבים אנא פנו לאימייל sodtorah@gmail.com

חיפוש דילוגים בתורה
חיפוש ביטוי:   איפוס
שיטת חיפוש:  אזור לחיפוש:
אפשרויות הצגת הסתברויות בטבלה הצג תוויותהצג פסוקיםשלח טבלה לחבר הצג דו"ח הסתברות
הגדרות טבלה
רוחב טבלה לפי דילוג + - LCM GCF סידור אוטומטי
התחל טבלה מ- עד « » סידור אורך טבלה
חיתוך רוחב טבלה עד
רוחב הטבלה: + - אורך טבלה: + - מיקום הדילוג: [ | ]
חיתוך רוחב טבלה
ביטוי: | דילוג:
הפסוק שחותך את האות המסומנת בביטוי:
להארץאשרנתןלהםיהוהויחראףיהוהביוםההואוישבעלאמראםיראוהאנשיםהעליםממצריםמבןעשריםשנהומעלהאתהאדמהאשרנשבעתילאברהםליצחקוליעקבכילאמלאואחריבלתיכלבבןיפנההקנזיויהושעבןנוןכימלאואחרייהוהויחראףיהוהבישראלוינעםבמדברארבעיםשנהעדתםכלהדורהעשההרעבעינייהוהוהנהקמתםתחתאבתיכםתרבותאנשיםחטאיםלספותעודעלחרוןאףיהוהאלישר
אלכיתשובןמאחריוויסףעודלהניחובמדברושחתםלכלהעםהזהויגשואליוויאמרוגדרתצאןנבנהלמקננופהועריםלטפנוואנחנונחלץחשיםלפניבניישראלעדאשראםהביאנםאלמקומםוישבטפנובעריהמבצרמפניישביהארץלאנשובאלבתינועדהתנחלבניישראלאישנחלתוכילאננחלאתםמעברלירדןוהלאהכיבאהנחלתנואלינומעברהירדןמזרחהויאמראליהםמשהאםתעשוןאתהדברהזהאםתח
לצולפנייהוהלמלחמהועברלכםכלחלוץאתהירדןלפנייהוהעדהורישואתאיביומפניוונכבשההארץלפנייהוהואחרתשבווהייתםנקיםמיהוהומישראלוהיתההארץהזאתלכםלאחזהלפנייהוהואםלאתעשוןכןהנהחטאתםליהוהודעוחטאתכםאשרתמצאאתכםבנולכםעריםלטפכםוגדרתלצנאכםוהיצאמפיכםתעשוויאמרבניגדובניראובןאלמשהלאמרעבדיךיעשוכאשראדנימצוהטפנונשינומקננ
ווכלבהמתנויהיושםבעריהגלעדועבדיךיעברוכלחלוץצבאלפנייהוהלמלחמהכאשראדנידברויצולהםמשהאתאלעזרהכהןואתיהושעבןנוןואתראשיאבותהמטותלבניישראלויאמרמשהאלהםאםיעברובניגדובניראובןאתכםאתהירדןכלחלוץלמלחמהלפנייהוהונכבשההארץלפניכםונתתםלהםאתארץהגלעדלאחזהואםלאיעברוחלוציםאתכםונאחזובתככםבארץכנעןויענובניגדובניראובן
לאמראתאשרדבריהוהאלעבדיךכןנעשהנחנונעברחלוציםלפנייהוהארץכנעןואתנואחזתנחלתנומעברלירדןויתןלהםמשהלבניגדולבניראובןולחצישבטמנשהבןיוסףאתממלכתסיחןמלךהאמריואתממלכתעוגמלךהבשןהארץלעריהבגבלתעריהארץסביבויבנובניגדאתדיבןואתעטרתואתערערואתעטרתשופןואתיעזרויגבההואתביתנמרהואתביתהרןערימבצרוגדרתצאןובניראובןבנואת
חשבוןואתאלעלאואתקריתיםואתנבוואתבעלמעוןמוסבתשםואתשבמהויקראובשמתאתשמותהעריםאשרבנווילכובנימכירבןמנשהגלעדהוילכדהויורשאתהאמריאשרבהויתןמשהאתהגלעדלמכירבןמנשהוישבבהויאירבןמנשההלךוילכדאתחותיהםויקראאתהןחותיאירונבחהלךוילכדאתקנתואתבנתיהויקראלהנבחבשמואלהמסעיבניישראלאשריצאומארץמצריםלצבאתםבידמשהואהרןויכת
במשהאתמוצאיהםלמסעיהםעלפייהוהואלהמסעיהםלמוצאיהםויסעומרעמססבחדשהראשוןבחמשהעשריוםלחדשהראשוןממחרתהפסחיצאובניישראלבידרמהלעיניכלמצריםומצריםמקבריםאתאשרהכהיהוהבהםכלבכורובאלהיהםעשהיהוהשפטיםויסעובניישראלמרעמססויחנובסכתויסעומסכתויחנובאתםאשרבקצההמדברויסעומאתםוישבעלפיהחירתאשרעלפניבעלצפוןויחנולפנימגדלוי
סעומפניהחירתויעברובתוךהיםהמדברהוילכודרךשלשתימיםבמדבראתםויחנובמרהויסעוממרהויבאואילמהובאילםשתיםעשרהעינתמיםושבעיםתמריםויחנושםויסעומאילםויחנועליםסוףויסעומיםסוףויחנובמדברסיןויסעוממדברסיןויחנובדפקהויסעומדפקהויחנובאלושויסעומאלושויחנוברפידםולאהיהשםמיםלעםלשתותויסעומרפידםויחנובמדברסיניויסעוממדברסיני
ויחנובקברתהתאוהויסעומקברתהתאוהויחנובחצרתויסעומחצרתויחנוברתמהויסעומרתמהויחנוברמןפרץויסעומרמןפרץויחנובלבנהויסעומלבנהויחנוברסהויסעומרסהויחנובקהלתהויסעומקהלתהויחנובהרשפרויסעומהרשפרויחנובחרדהויסעומחרדהויחנובמקהלתויסעוממקהלתויחנובתחתויסעומתחתויחנובתרחויסעומתרחויחנובמתקהויסעוממתקהויחנובחשמנהויסעו
מחשמנהויחנובמסרותויסעוממסרותויחנובבנייעקןויסעומבנייעקןויחנובחרהגדגדויסעומחרהגדגדויחנוביטבתהויסעומיטבתהויחנובעברנהויסעומעברנהויחנובעציןגברויסעומעציןגברויחנובמדברצןהואקדשויסעומקדשויחנובהרההרבקצהארץאדוםויעלאהרןהכהןאלהרההרעלפייהוהוימתשםבשנתהארבעיםלצאתבניישראלמארץמצריםבחדשהחמישיבאחדלחדשואהרןבןש
לשועשריםומאתשנהבמתובהרההרוישמעהכנענימלךערדוהואישבבנגבבארץכנעןבבאבניישראלויסעומהרההרויחנובצלמנהויסעומצלמנהויחנובפונןויסעומפונןויחנובאבתויסעומאבתויחנובעייהעבריםבגבולמואבויסעומעייםויחנובדיבןגדויסעומדיבןגדויחנובעלמןדבלתימהויסעומעלמןדבלתימהויחנובהריהעבריםלפנינבוויסעומהריהעבריםויחנובערבתמואבעליר
דןירחוויחנועלהירדןמביתהישמתעדאבלהשטיםבערבתמואבוידבריהוהאלמשהבערבתמואבעלירדןירחולאמרדבראלבניישראלואמרתאלהםכיאתםעבריםאתהירדןאלארץכנעןוהורשתםאתכלישביהארץמפניכםואבדתםאתכלמשכיתםואתכלצלמימסכתםתאבדוואתכלבמותםתשמידווהורשתםאתהארץוישבתםבהכילכםנתתיאתהארץלרשתאתהוהתנחלתםאתהארץבגורללמשפחתיכםלרבתרבואתנחל
תוולמעטתמעיטאתנחלתואלאשריצאלושמההגורללויהיהלמטותאבתיכםתתנחלוואםלאתורישואתישביהארץמפניכםוהיהאשרתותירומהםלשכיםבעיניכםולצנינםבצדיכםוצררואתכםעלהארץאשראתםישביםבהוהיהכאשרדמיתילעשותלהםאעשהלכםוידבריהוהאלמשהלאמרצואתבניישראלואמרתאלהםכיאתםבאיםאלהארץכנעןזאתהארץאשרתפללכםבנחלהארץכנעןלגבלתיהוהיהלכםפאתנגב
ממדברצןעלידיאדוםוהיהלכםגבולנגבמקצהיםהמלחקדמהונסבלכםהגבולמנגבלמעלהעקרביםועברצנהוהיהתוצאתיומנגבלקדשברנעויצאחצראדרועברעצמנהונסבהגבולמעצמוןנחלהמצריםוהיותוצאתיוהימהוגבוליםוהיהלכםהיםהגדולוגבולזהיהיהלכםגבוליםוזהיהיהלכםגבולצפוןמןהיםהגדלתתאולכםהרההרמהרההרתתאולבאחמתוהיותוצאתהגבלצדדהויצאהגבלזפרנהוהיו
תוצאתיוחצרעינןזהיהיהלכםגבולצפוןוהתאויתםלכםלגבולקדמהמחצרעינןשפמהוירדהגבלמשפםהרבלהמקדםלעיןוירדהגבלומחהעלכתףיםכנרתקדמהוירדהגבולהירדנהוהיותוצאתיויםהמלחזאתתהיהלכםהארץלגבלתיהסביבויצומשהאתבניישראללאמרזאתהארץאשרתתנחלואתהבגורלאשרצוהיהוהלתתלתשעתהמטותוחציהמטהכילקחומטהבניהראובנילביתאבתםומטהבניהגדילבית
אבתםוחצימטהמנשהלקחונחלתםשניהמטותוחציהמטהלקחונחלתםמעברלירדןירחוקדמהמזרחהוידבריהוהאלמשהלאמראלהשמותהאנשיםאשרינחלולכםאתהארץאלעזרהכהןויהושעבןנוןונשיאאחדנשיאאחדממטהתקחולנחלאתהארץואלהשמותהאנשיםלמטהיהודהכלבבןיפנהולמטהבנישמעוןשמואלבןעמיהודלמטהבנימןאלידדבןכסלוןולמטהבנידןנשיאבקיבןיגלילבנייוסףלמטהבנימ
נשהנשיאחניאלבןאפדולמטהבניאפריםנשיאקמואלבןשפטןולמטהבניזבולןנשיאאליצפןבןפרנךולמטהבנייששכרנשיאפלטיאלבןעזןולמטהבניאשרנשיאאחיהודבןשלמיולמטהבנינפתלינשיאפדהאלבןעמיהודאלהאשרצוהיהוהלנחלאתבניישראלבארץכנעןוידבריהוהאלמשהבערבתמואבעלירדןירחולאמרצואתבניישראלונתנוללויםמנחלתאחזתםעריםלשבתומגרשלעריםסביבתיהםת
תנוללויםוהיוהעריםלהםלשבתומגרשיהםיהיולבהמתםולרכשםולכלחיתםומגרשיהעריםאשרתתנוללויםמקירהעירוחוצהאלףאמהסביבומדתםמחוץלעיראתפאתקדמהאלפיםבאמהואתפאתנגבאלפיםבאמהואתפאתיםאלפיםבאמהואתפאתצפוןאלפיםבאמהוהעירבתוךזהיהיהלהםמגרשיהעריםואתהעריםאשרתתנוללויםאתששעריהמקלטאשרתתנולנסשמההרצחועליהםתתנוארבעיםושתיםעירכל
העריםאשרתתנוללויםארבעיםושמנהעיראתהןואתמגרשיהןוהעריםאשרתתנומאחזתבניישראלמאתהרבתרבוומאתהמעטתמעיטואישכפינחלתואשרינחלויתןמעריוללויםוידבריהוהאלמשהלאמרדבראלבניישראלואמרתאלהםכיאתםעבריםאתהירדןארצהכנעןוהקריתםלכםעריםערימקלטתהיינהלכםונסשמהרצחמכהנפשבשגגהוהיולכםהעריםלמקלטמגאלולאימותהרצחעדעמדולפניהעדהלמ
שפטוהעריםאשרתתנוששערימקלטתהיינהלכםאתשלשהעריםתתנומעברלירדןואתשלשהעריםתתנובארץכנעןערימקלטתהיינהלבניישראלולגרולתושבבתוכםתהיינהששהעריםהאלהלמקלטלנוסשמהכלמכהנפשבשגגהואםבכליברזלהכהווימתרצחהואמותיומתהרצחואםבאבןידאשרימותבההכהווימתרצחהואמותיומתהרצחאובכליעץידאשרימותבוהכהווימתרצחהואמותיומתהרצחגאלהדםהו
אימיתאתהרצחבפגעובוהואימתנוואםבשנאהיהדפנואוהשליךעליובצדיהוימתאובאיבההכהובידווימתמותיומתהמכהרצחהואגאלהדםימיתאתהרצחבפגעובוואםבפתעבלאאיבההדפואוהשליךעליוכלכליבלאצדיהאובכלאבןאשרימותבהבלאראותויפלעליווימתוהואלאאויבלוולאמבקשרעתוושפטוהעדהביןהמכהוביןגאלהדםעלהמשפטיםהאלהוהצילוהעדהאתהרצחמידגאלהדםוהשיבוא
תוהעדהאלעירמקלטואשרנסשמהוישבבהעדמותהכהןהגדלאשרמשחאתובשמןהקדשואםיצאיצאהרצחאתגבולעירמקלטואשרינוסשמהומצאאתוגאלהדםמחוץלגבולעירמקלטוורצחגאלהדםאתהרצחאיןלודםכיבעירמקלטוישבעדמותהכהןהגדלואחרימותהכהןהגדלישובהרצחאלארץאחזתווהיואלהלכםלחקתמשפטלדרתיכםבכלמושבתיכםכלמכהנפשלפיעדיםירצחאתהרצחועדאחדלאיענהבנפשלמ
ותולאתקחוכפרלנפשרצחאשרהוארשעלמותכימותיומתולאתקחוכפרלנוסאלעירמקלטולשובלשבתבארץעדמותהכהןולאתחניפואתהארץאשראתםבהכיהדםהואיחניףאתהארץולארץלאיכפרלדםאשרשפךבהכיאםבדםשפכוולאתטמאאתהארץאשראתםישביםבהאשראנישכןבתוכהכיאנייהוהשכןבתוךבניישראלויקרבוראשיהאבותלמשפחתבניגלעדבןמכירבןמנשהממשפחתבנייוסףוידברולפנימש
הולפניהנשאיםראשיאבותלבניישראלויאמרואתאדניצוהיהוהלתתאתהארץבנחלהבגורללבניישראלואדניצוהביהוהלתתאתנחלתצלפחדאחינולבנתיווהיולאחדמבנישבטיבניישראללנשיםונגרעהנחלתןמנחלתאבתינוונוסףעלנחלתהמטהאשרתהיינהלהםומגרלנחלתנויגרעואםיהיההיבללבניישראלונוספהנחלתןעלנחלתהמטהאשרתהיינהלהםומנחלתמטהאבתינויגרענחלתןויצומש
האתבניישראלעלפייהוהלאמרכןמטהבנייוסףדבריםזההדבראשרצוהיהוהלבנותצלפחדלאמרלטובבעיניהםתהיינהלנשיםאךלמשפחתמטהאביהםתהיינהלנשיםולאתסבנחלהלבניישראלממטהאלמטהכיאישבנחלתמטהאבתיוידבקובניישראלוכלבתירשתנחלהממטותבניישראללאחדממשפחתמטהאביהתהיהלאשהלמעןיירשובניישראלאישנחלתאבתיוולאתסבנחלהממטהלמטהאחרכיאישבנחלתו
ידבקומטותבניישראלכאשרצוהיהוהאתמשהכןעשובנותצלפחדותהיינהמחלהתרצהוחגלהומלכהונעהבנותצלפחדלבנידדיהןלנשיםממשפחתבנימנשהבןיוסףהיולנשיםותהינחלתןעלמטהמשפחתאביהןאלההמצותוהמשפטיםאשרצוהיהוהבידמשהאלבניישראלבערבתמואבעלירדןירחואלההדבריםאשרדברמשהאלכלישראלבעברהירדןבמדברבערבהמולסוףביןפארןוביןתפלולבןוחצרתודיז
הבאחדעשריוםמחרבדרךהרשעירעדקדשברנעויהיבארבעיםשנהבעשתיעשרחדשבאחדלחדשדברמשהאלבניישראלככלאשרצוהיהוהאתואלהםאחריהכתואתסיחןמלךהאמריאשריושבבחשבוןואתעוגמלךהבשןאשריושבבעשתרתבאדרעיבעברהירדןבארץמואבהואילמשהבאראתהתורההזאתלאמריהוהאלהינודבראלינובחרבלאמררבלכםשבתבהרהזהפנווסעולכםובאוהרהאמריואלכלשכניובערבהבה
רובשפלהובנגבובחוףהיםארץהכנעניוהלבנוןעדהנהרהגדלנהרפרתראהנתתילפניכםאתהארץבאוורשואתהארץאשרנשבעיהוהלאבתיכםלאברהםליצחקוליעקבלתתלהםולזרעםאחריהםואמראלכםבעתההואלאמרלאאוכללבדישאתאתכםיהוהאלהיכםהרבהאתכםוהנכםהיוםככוכביהשמיםלרביהוהאלהיאבותכםיסףעליכםככםאלףפעמיםויברךאתכםכאשרדברלכםאיכהאשאלבדיטרחכםומשאכםור
יבכםהבולכםאנשיםחכמיםונבניםוידעיםלשבטיכםואשימםבראשיכםותענואתיותאמרוטובהדבראשרדברתלעשותואקחאתראשישבטיכםאנשיםחכמיםוידעיםואתןאותםראשיםעליכםשריאלפיםושרימאותושריחמשיםושריעשרתושטריםלשבטיכםואצוהאתשפטיכםבעתההואלאמרשמעביןאחיכםושפטתםצדקביןאישוביןאחיווביןגרולאתכירופניםבמשפטכקטןכגדלתשמעוןלאתגורומפניאיש
כיהמשפטלאלהיםהואוהדבראשריקשהמכםתקרבוןאליושמעתיוואצוהאתכםבעתההואאתכלהדבריםאשרתעשוןונסעמחרבונלךאתכלהמדברהגדולוהנוראההואאשרראיתםדרךהרהאמריכאשרצוהיהוהאלהינואתנוונבאעדקדשברנעואמראלכםבאתםעדהרהאמריאשריהוהאלהינונתןלנוראהנתןיהוהאלהיךלפניךאתהארץעלהרשכאשרדבריהוהאלהיאבתיךלךאלתיראואלתחתותקרבוןאליכלכםות
אמרונשלחהאנשיםלפנינוויחפרולנואתהארץוישבואתנודבראתהדרךאשרנעלהבהואתהעריםאשרנבאאליהןוייטבבעיניהדברואקחמכםשניםעשראנשיםאישאחדלשבטויפנוויעלוההרהויבאועדנחלאשכלוירגלואתהויקחובידםמפריהארץויורדואלינווישבואתנודברויאמרוטובההארץאשריהוהאלהינונתןלנוולאאביתםלעלתותמרואתפייהוהאלהיכםותרגנובאהליכםותאמרובשנאתי
הוהאתנוהוציאנומארץמצריםלתתאתנובידהאמרילהשמידנואנהאנחנועליםאחינוהמסואתלבבנולאמרעםגדולורםממנועריםגדלתובצורתבשמיםוגםבניענקיםראינושםואמראלכםלאתערצוןולאתיראוןמהםיהוהאלהיכםההלךלפניכםהואילחםלכםככלאשרעשהאתכםבמצריםלעיניכםובמדבראשרראיתאשרנשאךיהוהאלהיךכאשרישאאישאתבנובכלהדרךאשרהלכתםעדבאכםעדהמקוםהזהובד
ברהזהאינכםמאמינםביהוהאלהיכםההלךלפניכםבדרךלתורלכםמקוםלחנתכםבאשלילהלראתכםבדרךאשרתלכובהובענןיומםוישמעיהוהאתקולדבריכםויקצףוישבעלאמראםיראהאישבאנשיםהאלההדורהרעהזהאתהארץהטובהאשרנשבעתילתתלאבתיכםזולתיכלבבןיפנההואיראנהולואתןאתהארץאשרדרךבהולבניויעןאשרמלאאחרייהוהגםביהתאנףיהוהבגללכםלאמרגםאתהלאתבאשםיהוש
עבןנוןהעמדלפניךהואיבאשמהאתוחזקכיהואינחלנהאתישראלוטפכםאשראמרתםלבזיהיהובניכםאשרלאידעוהיוםטובורעהמהיבאושמהולהםאתננהוהםיירשוהואתםפנולכםוסעוהמדברהדרךיםסוףותענוותאמרואליחטאנוליהוהאנחנונעלהונלחמנוככלאשרצונויהוהאלהינוותחגרואישאתכלימלחמתוותהינולעלתההרהויאמריהוהאליאמרלהםלאתעלוולאתלחמוכיאינניבקרבכםול
אתנגפולפניאיביכםואדבראליכםולאשמעתםותמרואתפייהוהותזדוותעלוההרהויצאהאמריהישבבהרההואלקראתכםוירדפואתכםכאשרתעשינההדבריםויכתואתכםבשעירעדחרמהותשבוותבכולפנייהוהולאשמעיהוהבקלכםולאהאזיןאליכםותשבובקדשימיםרביםכימיםאשרישבתםונפןונסעהמדברהדרךיםסוףכאשרדבריהוהאליונסבאתהרשעירימיםרביםויאמריהוהאלילאמררבלכםסבא
תההרהזהפנולכםצפנהואתהעםצולאמראתםעבריםבגבולאחיכםבניעשוהישביםבשעירוייראומכםונשמרתםמאדאלתתגרובםכילאאתןלכםמארצםעדמדרךכףרגלכיירשהלעשונתתיאתהרשעיראכלתשברומאתםבכסףואכלתםוגםמיםתכרומאתםבכסףושתיתםכייהוהאלהיךברכךבכלמעשהידךידעלכתךאתהמדברהגדלהזהזהארבעיםשנהיהוהאלהיךעמךלאחסרתדברונעברמאתאחינובניעשוהישביםב
שעירמדרךהערבהמאילתומעציןגברונפןונעברדרךמדברמואבויאמריהוהאליאלתצראתמואבואלתתגרבםמלחמהכילאאתןלךמארצוירשהכילבנילוטנתתיאתערירשההאמיםלפניםישבובהעםגדולורבורםכענקיםרפאיםיחשבואףהםכענקיםוהמאביםיקראולהםאמיםובשעירישבוהחריםלפניםובניעשויירשוםוישמידוםמפניהםוישבותחתםכאשרעשהישראללארץירשתואשרנתןיהוהלהםעתהק
מוועברולכםאתנחלזרדונעבראתנחלזרדוהימיםאשרהלכנומקדשברנעעדאשרעברנואתנחלזרדשלשיםושמנהשנהעדתםכלהדוראנשיהמלחמהמקרבהמחנהכאשרנשבעיהוהלהםוגםידיהוההיתהבםלהמםמקרבהמחנהעדתמםויהיכאשרתמוכלאנשיהמלחמהלמותמקרבהעםוידבריהוהאלילאמראתהעברהיוםאתגבולמואבאתערוקרבתמולבניעמוןאלתצרםואלתתגרבםכילאאתןמארץבניעמוןלךירשהכ
ילבנילוטנתתיהירשהארץרפאיםתחשבאףהוארפאיםישבובהלפניםוהעמניםיקראולהםזמזמיםעםגדולורבורםכענקיםוישמידםיהוהמפניהםויירשםוישבותחתםכאשרעשהלבניעשוהישביםבשעיראשרהשמידאתהחרימפניהםויירשםוישבותחתםעדהיוםהזהוהעויםהישביםבחצריםעדעזהכפתריםהיצאיםמכפתרהשמידםוישבותחתםקומוסעוועברואתנחלארנןראהנתתיבידךאתסיחןמלךחשבו
ןהאמריואתארצוהחלרשוהתגרבומלחמההיוםהזהאחלתתפחדךויראתךעלפניהעמיםתחתכלהשמיםאשרישמעוןשמעךורגזווחלומפניךואשלחמלאכיםממדברקדמותאלסיחוןמלךחשבוןדברישלוםלאמראעברהבארצךבדרךבדרךאלךלאאסורימיןושמאולאכלבכסףתשברניואכלתיומיםבכסףתתןליושתיתירקאעברהברגליכאשרעשוליבניעשוהישביםבשעירוהמואביםהישביםבערעדאשראעבראתהי
רדןאלהארץאשריהוהאלהינונתןלנוולאאבהסיחןמלךחשבוןהעברנובוכיהקשהיהוהאלהיךאתרוחוואמץאתלבבולמעןתתובידךכיוםהזהויאמריהוהאליראההחלתיתתלפניךאתסיחןואתארצוהחלרשלרשתאתארצוויצאסיחןלקראתנוהואוכלעמולמלחמהיהצהויתנהויהוהאלהינולפנינוונךאתוואתבנוואתכלעמוונלכדאתכלעריובעתההואונחרםאתכלעירמתםוהנשיםוהטףלאהשארנושרי
דרקהבהמהבזזנולנוושללהעריםאשרלכדנומערעראשרעלשפתנחלארנןוהעיראשרבנחלועדהגלעדלאהיתהקריהאשרשגבהממנואתהכלנתןיהוהאלהינולפנינורקאלארץבניעמוןלאקרבתכלידנחליבקועריההרוכלאשרצוהיהוהאלהינוונפןונעלדרךהבשןויצאעוגמלךהבשןלקראתנוהואוכלעמולמלחמהאדרעיויאמריהוהאליאלתיראאתוכיבידךנתתיאתוואתכלעמוואתארצוועשיתלוכאשר
עשיתלסיחןמלךהאמריאשריושבבחשבוןויתןיהוהאלהינובידנוגםאתעוגמלךהבשןואתכלעמוונכהועדבלתיהשאירלושרידונלכדאתכלעריובעתההואלאהיתהקריהאשרלאלקחנומאתםששיםעירכלחבלארגבממלכתעוגבבשןכלאלהעריםבצרתחומהגבההדלתיםובריחלבדמעריהפרזיהרבהמאדונחרםאותםכאשרעשינולסיחןמלךחשבוןהחרםכלעירמתםהנשיםוהטףוכלהבהמהושללהעריםבזונול
נוונקחבעתההואאתהארץמידשנימלכיהאמריאשרבעברהירדןמנחלארנןעדהרחרמוןצידניםיקראולחרמוןשריןוהאמרייקראולושנירכלעריהמישרוכלהגלעדוכלהבשןעדסלכהואדרעיעריממלכתעוגבבשןכירקעוגמלךהבשןנשארמיתרהרפאיםהנהערשוערשברזלהלההואברבתבניעמוןתשעאמותארכהוארבעאמותרחבהבאמתאישואתהארץהזאתירשנובעתההואמערעראשרעלנחלארנןוחציהרה
גלעדועריונתתילראובניולגדיויתרהגלעדוכלהבשןממלכתעוגנתתילחצישבטהמנשהכלחבלהארגבלכלהבשןההואיקראארץרפאיםיאירבןמנשהלקחאתכלחבלארגבעדגבולהגשוריוהמעכתיויקראאתםעלשמואתהבשןחותיאירעדהיוםהזהולמכירנתתיאתהגלעדולראובניולגדינתתימןהגלעדועדנחלארנןתוךהנחלוגבלועדיבקהנחלגבולבניעמוןוהערבהוהירדןוגבלמכנרתועדיםהערבה
יםהמלחתחתאשדתהפסגהמזרחהואצואתכםבעתההואלאמריהוהאלהיכםנתןלכםאתהארץהזאתלרשתהחלוציםתעברולפניאחיכםבניישראלכלבניחילרקנשיכםוטפכםומקנכםידעתיכימקנהרבלכםישבובעריכםאשרנתתילכםעדאשריניחיהוהלאחיכםככםוירשוגםהםאתהארץאשריהוהאלהיכםנתןלהםבעברהירדןושבתםאישלירשתואשרנתתילכםואתיהושועצויתיבעתההואלאמרעיניךהראתאתכל
אשרעשהיהוהאלהיכםלשניהמלכיםהאלהכןיעשהיהוהלכלהממלכותאשראתהעברשמהלאתיראוםכייהוהאלהיכםהואהנלחםלכםואתחנןאליהוהבעתההואלאמראדנייהוהאתההחלותלהראותאתעבדךאתגדלךואתידךהחזקהאשרמיאלבשמיםובארץאשריעשהכמעשיךוכגבורתךאעברהנאואראהאתהארץהטובהאשרבעברהירדןההרהטובהזהוהלבנןויתעבריהוהבילמענכםולאשמעאליויאמריהוהאליר
בלךאלתוסףדבראליעודבדברהזהעלהראשהפסגהושאעיניךימהוצפנהותימנהומזרחהוראהבעיניךכילאתעבראתהירדןהזהוצואתיהושעוחזקהוואמצהוכיהואיעברלפניהעםהזהוהואינחילאותםאתהארץאשרתראהונשבבגיאמולביתפעורועתהישראלשמעאלהחקיםואלהמשפטיםאשראנכימלמדאתכםלעשותלמעןתחיוובאתםוירשתםאתהארץאשריהוהאלהיאבתיכםנתןלכםלאתספועלהדבראשרא
 הנפילים הענקים
זיכוי הרבים:

חיפשנו את הדילוג "הנפילים", מצאנו דילוג מינימלי בתורה של 1158. פירוש המילה הנפילים היא ענקים. אחרי חיפושים נרחבים באזור סוף ספר במדבר.

הדילוג מאוית כפי שמוזכר בספר במדבר (יג, לג): ושם ראינו את-הנפילים בני ענק מן-הנפלים ונהי בעינינו כחגבים וכן היינו בעיניהם: 

הדילוג שלנו חותך בטבלה אזכרה נוספת של בני הענק האלה בספר דברים: (דברים ט, י-יא) האמים לפנים ישבו בה עם גדול ורב ורם כענקים: רפאים יחשבו אף הם כענקים והמאבים יקראו להם אמים:

האמיםלפנים ישבו בה עם גדול ורב ורם כענקים רפאים יחשבו אף הם כענקים

האמים, רש"י מפרש משום שהיו אימתניים וכל מי שרואה אותם אימתם נופלת עליו, וכן גם רפאים, שכל מי שרואה אותם מיד נרפה מן החיים ומהפחד. כלומר מהמימדים שלהם, שכולם היו ענקים.

 "הנפילים" חותך ישירות את המילה האמים וזה מדהים לראות שהדילוג המינימלי בתורה חותך את הפסוק שקשור אליו ישירות. והנפילים שהוזכרו לראשונה מספר בראשית הם אבותיהם של האמים האלה (ראה הסבר בהמשך).

ועוד רמז יפה לכך שהנפילים הם אבותיהם של האמים, מה שכתוב "האמים לפנים", לפנים זה אותיות "נפלים" כמו שכתוב "בני ענק מן-הנפלים", וככה משמע שלפני שנקראו אמים בפי המואבים הם נקראו נפלים, מכיוון שכתוב "האמים לפנים", לפנים אותיות מלפני.

וגם מצאנו בטבלה בסמוך את הדילוג "זמזמים" שמוזכר כאן בטבלה בסמוך (דברים ט, כ) ארץ רפאים תחשב אף הוא רפאים ישבו בה לפנים והעמנים יקראו להם זמזמים:

ומדובר בדילוג מינימלי בתורה, דילוג 317 בלבד. שנמצא בדיוק מעל לפסוק שכתוב בו על זמזמים

וכן מצאנו את הדילוג "רפאים" שפירושו גם כן ענקים בלשון בני קדם, כעניין שכל מי שרואה אותם נרפה מהחיים, בסמוך ממש לדילוג "הנפילים".

הנפילים מוזכרים לראשונה בתורה בספר בראשית פרק ו':

{ב} ויראו בני האלהים את בנות האדם כי טבת הנה ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו: {ג} ויאמר ה' לא ידון רוחי באדם לעלם בשגם הוא בשר והיו ימיו מאה ועשרים שנה: {ד} הנפלים היו בארץ בימים ההם וגם אחרי כן אשר יבאו בני האלהים אל בנות האדם וילדו להם המה הגברים אשר מעולם אנשי השם: {ה} וירא ה' כי רבה רעת האדם בארץ וכל יצר מחשבת לבו רק רע כל היום: {ו} וינחם ה' כי עשה את האדם בארץ ויתעצב אל לבו: {ז} ויאמר ה' אמחה את האדם אשר בראתי מעל פני האדמה מאדם עד בהמה עד רמש ועד עוף השמים כי נחמתי כי עשיתם: 

אם כן הנפילים האלה, לפי פשטות דעת חז"ל, אלו מלאכים שירדו בדרגה מהרוחניות מכיוון שהתאוו לבנות האדם לכן הקב"ה הוריד אותם לעולם הזה ולאחר שהזדווגו עם בנות האדם יצאו אותם גבורים שהם הענקים בכל מקום שמוזכר בתורה. וכן דעת הזוהר1, התרגום יונתן2, התלמוד שלנו, מדרשי חז"ל ועוד מפרשים.

וכוונת הכתוב היו בארץ בימים ההם וגם אחרי כן, מכיוון שמיד מסופר על המבול ומשמע כמו שהקב"ה אמר אמחה את האדם אשר בראתי מעל פני האדמה, אז כל החיים ימותו כולל אותם נפילים, וזאת כוונת הפסוק הנפילים היו בארץ וכו' וגם אחרי כן וילדו לבנות האדם3. ואם תאמר איך הם נשארו בארץ הרי כולם מתו חוץ מנוח ובניו, ומתרץ הרמב"ן שהם נשארו מהמבול כמו שמובא בגמרא4 על עוג מלך הבשן שהיה פליט מהמבול כך יכלו לשרוד ענקים נוספים. ותוספות תירצו שנפלו לאחר המבול נפילים אחרים. בכל מקרה הם שרדו את המבול כי מסופר עליהם בתורה בהרבה מקומות לאחר המבול.

זאת אמרת הארץ הייתה מאוכלסת בימי קדם בבני ענק שנקראו בכמה שמות: הנפילים, רפאיםהאמים, ענקים, זמזומים וכל השמות האלה מכיוון שכל עם קרא להם בשם אחר5. וכנראה שכל אלו התפצלו מאותם הנפילים שסופר עליהם בבראשית6

היו בני ענק וענקים, כמו עוג מלך הבשן, סיחון מלך האמורי, אחימן תלמי וששי שמוזכרים בבמדבר וכנראה שאלו נכחדו. דבר שמאמת הרבה מה-"אגדות" בסיפורים עתיקים שכביכול היום נראות כסיפור בדיוני. ואם תאמר כיצד יצורים כאלה חזקים יכולים להיכחד ויש לומר מכיוון שהקב"ה נתן כוח בידי העמים לנצח אותם וזאת רואים מפורש בפסוקים, כמו שכתוב כאן בטבלה ממש "האמים לפנים ישבו בה עם גדול ורב ורם כענקים", וכעת מי יושב כאן, המואבים שירשו אותם. והקב"ה נתן להם כמו שכתוב שהקב"ה אומר למשה אל תצר את מואב ואל תתגר בם מלחמה כי לא אתן לך מארצו ירושה, כי לבני לוט נתתי את ער ירושה וגו' ואז האמים לפנים ישבו בה וכו'. וכן כך כתוב לגבי העמונים שהקב"ה אומר למשה כי לא אתן מארץ בני עמון לך ירושה וכו', וגם שם היו ענקים שנאמר ארץ רפאים תחשב אף הוא וכו'. וכן הוא אומר וישמידם ה' מפניהם.

מה ראה הכתוב לציין שישבו שם בני ענק לפנים בארץ עמון ובארץ מואב, אלא שתדע שהקב"ה מסבב שהם יעלמו מהארץ, וגם עכשיו שבני ישראל עולים לארץ וראו שם את בני הענק בפרשת שלח לך מרגלים, הכוונה הייתה להשמיד את כל הענקים האלה. לכן הם כלו מעל פני האדמה והיום כבר אין להם זכר.

וצריך להבין שיש משמעות גדולה לכל הענקים האלה והיה להם תפקיד חשוב בארץ לענ"ד, וכן ראינו בדברי המגיד שאמר למרן הבית יוסף בפרשת שלח לך, שבני ישראל הגדישו את הסאה עם החטאים שלהם במדבר כמו שהקב"ה אומר לאחר חטא המרגלים וינסו אותי זה עשר פעמים ולא שמעו בקולי וגו', על כן התגלגל שהענקים שהטילו אימה על כל העמים יהיו הנסיון הגדול של עם ישראל שיכנסו אל הארץ בזכות אם יצליחו להתגבר עליו וככה הקב"ה יפרע מהם לאט לאט, וכדי שזה יקרה הם היו צריכים להתגבר על הפחד מהענקים ועם הארץ שזה היה כל התפקיד שלהם בעולם להטיל אימה, כמו שרואים מכל השמות שלהם. והזכיר להם הכתוב את ארץ עמון וארץ מואב שנכבשו מהענקים כדי שידעו שהקב"ה נתן לעמונים ולמואבים את ארצם ובידו כל הארץ, ואין להם לפחד מעם הארץ [הענקים] מפני שהקב"ה רצה לזכות את ישראל לפיכך אמר שלח לך מרגלים, לך, זאת אמרת הקב"ה מעורר בלב שלהם כדי לזכותם. ומשה ידע את זה ולכן הוא רומז למרגלים, וראיתם את הארץ מה היא. השמנה היא אם רזה, כלומר רמז להם שיספרו בשבח הארץ וכך בני ישראל יתאוו לעלות לארץ ובכך יזכו שיתפרע החוב של החטאים הקודמים לאט לאט. אך כעת שנכשלו המרגלים והחטיאו את ישראל נגזר שתוך ארבעים שנה יפלו פגריהם במדבר.

ובני ישראל נכשלו כי המרגלים הפחידו אותם שחזרו ואמרו אפס כי עז העם היושב בארץ וכו' ושם ראינו את הנפילים, בני ענק מן הנפילים וכו'. ולכן בני ישראל רצו לאחר מכאן לעלות להר [פירש"י הדרך המובילה לארץ ישראל] כדי לתקן את החטא שלהם כמו שכתוב וישכמו בבוקר ויעלו אל ראש ההר לאמר הננו ועלינו אל המקום אשר אמר ה' כי חטאנו, זאת אמרת רצו לתקן את החוסר בטחון בקב"ה שהיה להם שפחדו בהתחלה מהענקים שהיו בארץ, על ידי זה שיעלו עכשיו להר להלחם.

אותם ענקים סיימו את התפקיד שהיה להם בעולם להטיל אימה ולאחר מכן נכחדו לגמרי ובני ישראל יצאו למדבר לארבעים שנה.

_____________________

(הערה 1) זוהר דף נח ע"א: נפילים עלייהו אתמר (בראשית ו) ויראו בני האֱלהים את בנות האדם כי טובות הנה. ואלין אנון מינא תניינא מאלין נפילים מלעילא. דכד בעא קודשא בריך הוא למעבד אדם דאמר נעשה אדם בצלמנו וגו'. בעא למעבד ליה רישא על עלאין למהֱוי איהו פקיד על כלהו. ולמהֱוי אנון פקידין על ידוי. כגוונא דיוסף דאתמר ביה (בראשית מא) ויפקד פקידים על הארץ. אנון (לעיל כ''ג א) בעו לקטרגא ליה ואמרו (תהלים ה) מה אֱנוש כי תזכרנו וגו' דעתיד למחטי קמך. אמר לון קודשא בריך הוא אי אתון הויתון לתתא כוותיה, יתיר הויתון חבין מניה. מיד ויראו בני האֱלהים את בנות האדם וגו' חשקו בהון וקודשא בריך הוא אפיל לון לתתא בשלשלאן.

הסבר: הנפילים עליהם נאמר: ויראו בני האלקים [הנפילים] את בנות האדם כי טובות הנה. ומאיפה הגיעו שנינו, מהנפילים שלמעלה [כלומר מלאכים או מזיקין שהיו בעולמות עליונים]. כאשר רצה הקב"ה לעשות אדם, אמר: נעשה אדם בצלמנו וגו', רצה לעשות את האדם לראש על העליונים שיהיה שולט על כולם. והם נשלטים על ידי האדם. כמו יוסף שנאמר עליו ויפקד פקידים על הארץ. התחילו לקטרג העליונים ואמרו מה אנוש כי תזכרנו וגו', שהוא עתיד לחטוא לך, אמר להם הקב"ה אם אתם הייתם במקומו [עם יצר הרע] הייתם חוטאים יותר ממנו [מהאדם]. מיד ויראו בני האלקים את בנות האדם וגו' [היינו שנתן להם להתנסות ביצר הרע ומיד חטאו] חשקו בבנות האדם והקב"ה הפיל אותם למטה בשלשלאות [אולי הכוונה בשלשלאות, תחת היצר הרע או גוף אנושי שהוא כמו שלשלאות].

מתורץ בזוהר בהמשך שהם היו חלק מהמזיקין [כלומר סוג של מלאך רק בדרגה רוחנית נמוכה יותר]:

הנפילים היו בארץ. תני רבי יוסי אלין עז''א ועזא''ל. כמה דאתמר דאפיק לון קודשא בריך הוא מקדושתא דלעילא. ואי תימא והיך יכלו לאתקיימא בהאי עלמא [ואם תאמר איך יכלו להתקיים בעולם הרי הם רוחניים ואין להם גוף גשמי]. אמר רבי חייא אלין הוו מאנון דכתיב ועוף יעופף על הארץ [כלומר הם מאותם שנאמר עליהם ועוף יעופף, משמע שהם מהמזיקין שמסוגלים לעוף עיין מס' חגיגה דף טז]. והא אתמר דאלין אתחזו לבני נשא כחזו דלהון [וידוע שהמזיקין האלו יכולים להחליף צורה כפי שירצו לבני אדם נאמר בפרקי דרבי אליעזר על שדים שמסוגלים להחליף צורה]. ואי תימא היך יכלין לאתהפכא. הא אתמר דאתהפכן לכמה גוונין ובשעתא דנחתי אגלימו באוירא דעלמא ואתחזון כבני נשא [ירדו לאוויר העולם והתלבשו בצורת אדם].

(הערה 2) תרגום יונתן בראשית ו', ד':  יונתן  שמחזאי ועוזיאל הינון נפילין מן שמיא [המלאכים שנפלו מהשמים הם שמחזאי ועוזיאל] והוו בארעא ביומיא האינון ואוף בתר כן דעלון בני רברביא לות בנת אֱנשא וילידן להון והינון מתקרין גברין דמעלמא אינשי שמהן: (תרגום יונתן)

(הערה 3) כך סובר ראב"ע ורש"י וכן מוסבר בשפתי חכמים על פירש"י אשר יבואו בני האלקים אל בנות האדם: (ב) דגם אחר כן בימי דור המבול היו גם כן, וממי היו הרי כלם שטפם המבול של מי אוקיינוס, ומפרש אשר יבאו בני האלהים ומהם נולדו הענקים ההם וק"ל:

(הערה 4) בגמרא (מסכת נדה סא): (במדבר כד, לא) ויאמר ה' אל משה אל תירא מכדי סיחון ועוג אחי הוו דאמר מר סיחון ועוג בני אחיה בר שמחזאי הוו מאי שנא מעוג דקמסתפי ומאי שנא מסיחון דלא קמסתפי א''ר יוחנן אר''ש בן יוחי מתשובתו של אותו צדיק אתה יודע מה היה בלבו אמר שמא תעמוד לו זכות של אברהם אבינו שנאמר (בראשית יד, יג) ויבא הפליט ויגד לאברם העברי ואמר רבי יוחנן זה עוג שפלט מדור המבול

(הערה 5המואבים קראו להם האמים מכיוון שהיו מטילים אימה [רש"י] שנאמר "והמאבים יקראו להם אמים"', והעמונים קראו להם זמזומים וכו' וכן מובא במדרש רבה: הנפלים היו בארץ בימים ההם (בראשית ו, ד),שבעה שמות נקראו להם, אימים, רפאים, גבורים, זמזמים, ענקים, עוים, נפלים. אימים, שכל מי שראה אותן היתה אימתן נופלת עליו. רפאים, שכל מי שראה אותן היה לבו רפה כשעוה. גבורים, רבי אבא בר כהנא בשם רבי יוחנן אמר מח קוליתו של אחד מהם היתה נמדדת י"ח אמה. זמזמים, אמר רבי יוסי בר חנינא מנטרומין מגיסטי מלחמה. ענקים, רבנן ורבי אחא, רבנן אמרו שהיו מרבים ענקים על גבי ענקים [פרוש תכשיטיז], רבי אחא אמר שהיו עונקים גלגל חמה, ואומרים הורד לנו גשמים. עוים, שצדו את העולם ושהצדו מן העולם, שגרמו לעולם שיצוד, היך מה דאת אמר (יחזקאל כא, לב): עוה עוה עוה אשימנה.

(הערה 6) וכן דעת הראב"ע והחיד"א והזוהר בפרשת בשלח לך בזוהר הקדוש (דף קנ"ט ע"א): "תאנא, אחימן ששי ותלמי, ממאן נפקו. זרעא הוו מאינון נפילין, דאפיל לון קודשא בריך הוא בארעא, ואולידו מבנת ארעא, ומנייהו נפקו גיברי עלמא, כמה דכתיב, (בראשית ו) המה הגבורים אשר מעולם אנשי השם."

הסבר: למדנו, אחימן ששי ותלמי [הענקים], מאיפה הגיעו, מהזרע של הנפילים [שמוזכרים לראשונה בבראשית], שהפיל אותם הקב"ה לארץ [סוג של מלאכים שירדו מדרגה ברוחניות] והזדווגו עם בנות האדם. ומהם יצאו הגיבורים [אלו הענקים המוזכרים].

כמו שכתוב בפרשה בספר במדבר (יג, כב): ויעלו בנגב ויבא עד חברון ושם אחימן ששי ותלמי ילידי הענק וכו', זאת אמרת שהמרגלים עלו לתור את הארץ (הרבה אחרי הנפילים שמסופר עליהם בבראשית) כתוב שהם ראו שם את הענקים האלה וכן הפסוק בסוף שאומרים המרגלים (יג, לג): ושם ראינו את-הנפילים בני ענק מן-הנפלים וכו', כלומר הענקים האלה כמו שכתוב בזוהר הם מהזרע של הנפילים שנפלו מהשמים והזדווגו עם בנות האדם כמו שמסופר בבראשית.

תגובה חדשה

שם השולח
דוא"ל
תגובה