;
SOD TORAH
א' תשרי התשפא (00:32), פרשת
חפש את הדברים הכי מעניינים בתורה: שם המשפחה שלך, השם שלך, מקום העבודה, בת הזוג שלך
 
צור קשר: sodtorah@gmail.com
מילון ארמית פורומים לוח שנה תוכנה להגהות תפילין תרומות

אנא עזרו לנו בתרומה להחזרה בתשובה ותקבלו את התוכנה לדילוגים + תיקון לשם שלכם לפי הדילוגים למעבר לתשלום
דרושים עובדים לזיכוי הרבים אנא פנו לאימייל sodtorah@gmail.com

חיפוש דילוגים בתורה
חיפוש ביטוי:   איפוס
שיטת חיפוש:  אזור לחיפוש:
אפשרויות הצגת הסתברויות בטבלה הצג תוויותהצג פסוקיםשלח טבלה לחבר הצג דו"ח הסתברות
הגדרות טבלה
רוחב טבלה לפי דילוג + - LCM GCF סידור אוטומטי
התחל טבלה מ- עד « » סידור אורך טבלה
חיתוך רוחב טבלה עד
רוחב הטבלה: + - אורך טבלה: + - מיקום הדילוג: [ | ]
חיתוך רוחב טבלה
ביטוי: | דילוג:
הפסוק שחותך את האות המסומנת בביטוי:
וי' כא כא:כב
וי' כא כב:כג
וי' כא כג:כג
וי' כא כג:כד
וי' כא כד:כב ב
וי' כב ב:ב
וי' כב ב:ג
וי' כב ג:ג
וי' כב ג:ג
וי' כב ג:ד
וי' כב ד:ד
וי' כב ד:ה
וי' כב ה:ה
וי' כב ה:ו
וי' כב ו:ז
וי' כב ז:ח
וי' כב ח:ט
וי' כב ט:י
וי' כב י:יא
וי' כב יא:יב
וי' כב יב:יב
וי' כב יב:יג
וי' כב יג:יג
וי' כב יג:יד
וי' כב יד:טו
וי' כב טו:טז
וי' כב טז:יז
וי' כב יז:יח
וי' כב יח:יח
וי' כב יח:יח
וי' כב יח:כ
וי' כב כ:כא
וי' כב כא:כא
וי' כב כא:כב
וי' כב כב:כב
וי' כב כב:כג
וי' כב כג:כד
וי' כב כד:כד
וי' כב כד:כה
וי' כב כה:כו
וי' כב כו:כז
וי' כב כז:כז
וי' כב כז:כט
וי' כב כט:ל
וי' כב ל:לא
וי' כב לא:לב
וי' כב לב:לג
וי' כב לג:כג א
וי' כג א:ב
וי' כג ב:ג
וי' כג ג:ג
וי' כג ג:ד
וי' כג ד:ה
וי' כג ה:ה
וי' כג ה:ו
וי' כג ו:ז
וי' כג ז:ח
וי' כג ח:ט
וי' כג ט:י
וי' כג י:י
וי' כג י:יא
וי' כג יא:יא
וי' כג יא:יב
וי' כג יב:יג
וי' כג יג:יד
וי' כג יד:יד
וי' כג יד:טו
וי' כג טו:טו
וי' כג טו:טז
וי' כג טז:יז
וי' כג יז:יז
וי' כג יז:יח
וי' כג יח:יח
וי' כג יח:יח
וי' כג יח:יט
וי' כג יט:כ
וי' כג כ:כא
וי' כג כא:כא
וי' כג כא:כב
וי' כג כב:כב
וי' כג כב:כב
וי' כג כב:כד
וי' כג כד:כד
וי' כג כד:כה
וי' כג כה:כז
וי' כג כז:כז
וי' כג כז:כח
אשייהוהמוםבואתלחםאלהיולאיגשלהקריבלחםא
להיומקדשיהקדשיםומןהקדשיםיאכלאךאלהפרכת
לאיבאואלהמזבחלאיגשכימוםבוולאיחללאתמקד
שיכיאנייהוהמקדשםוידברמשהאלאהרןואלבניו
ואלכלבניישראלוידבריהוהאלמשהלאמרדבראלא
הרןואלבניווינזרומקדשיבניישראלולאיחללו
אתשםקדשיאשרהםמקדשיםליאנייהוהאמראלהםלד
רתיכםכלאישאשריקרבמכלזרעכםאלהקדשיםאשרי
קדישובניישראלליהוהוטמאתועליוונכרתההנפ
שההואמלפניאנייהוהאישאישמזרעאהרןוהואצר
ועאוזבבקדשיםלאיאכלעדאשריטהרוהנגעבכלטמ
אנפשאואישאשרתצאממנושכבתזרעאואישאשריגע
בכלשרץאשריטמאלואובאדםאשריטמאלולכלטמאת
ונפשאשרתגעבווטמאהעדהערבולאיאכלמןהקדשי
םכיאםרחץבשרובמיםובאהשמשוטהרואחריאכלמן
הקדשיםכילחמוהואנבלהוטרפהלאיאכללטמאהבה
אנייהוהושמרואתמשמרתיולאישאועליוחטאומת
ובוכייחללהואנייהוהמקדשםוכלזרלאיאכלקדש
תושבכהןושכירלאיאכלקדשוכהןכייקנהנפשקני
ןכספוהואיאכלבווילידביתוהםיאכלובלחמווב
תכהןכיתהיהלאישזרהואבתרומתהקדשיםלאתאכל
ובתכהןכיתהיהאלמנהוגרושהוזרעאיןלהושבהא
לביתאביהכנעוריהמלחםאביהתאכלוכלזרלאיאכ
לבוואישכייאכלקדשבשגגהויסףחמשיתועליוונ
תןלכהןאתהקדשולאיחללואתקדשיבניישראלאתא
שרירימוליהוהוהשיאואותםעוןאשמהבאכלםאתק
דשיהםכיאנייהוהמקדשםוידבריהוהאלמשהלאמר
דבראלאהרןואלבניוואלכלבניישראלואמרתאלה
םאישאישמביתישראלומןהגרבישראלאשריקריבק
רבנולכלנדריהםולכלנדבותםאשריקריבוליהוה
לעלהלרצנכםתמיםזכרבבקרבכשביםובעזיםכלאש
רבומוםלאתקריבוכילאלרצוןיהיהלכםואישכיי
קריבזבחשלמיםליהוהלפלאנדראולנדבהבבקראו
בצאןתמיםיהיהלרצוןכלמוםלאיהיהבועורתאוש
בוראוחרוץאויבלתאוגרבאוילפתלאתקריבואלה
ליהוהואשהלאתתנומהםעלהמזבחליהוהושורושה
שרועוקלוטנדבהתעשהאתוולנדרלאירצהומעוךו
כתותונתוקוכרותלאתקריבוליהוהובארצכםלאת
עשוומידבןנכרלאתקריבואתלחםאלהיכםמכלאלה
כימשחתםבהםמוםבםלאירצולכםוידבריהוהאלמש
הלאמרשוראוכשבאועזכייולדוהיהשבעתימיםתח
תאמוומיוםהשמיניוהלאהירצהלקרבןאשהליהוה
ושוראושהאתוואתבנולאתשחטוביוםאחדוכיתזב
חוזבחתודהליהוהלרצנכםתזבחוביוםההואיאכל
לאתותירוממנועדבקראנייהוהושמרתםמצותיוע
שיתםאתםאנייהוהולאתחללואתשםקדשיונקדשתי
בתוךבניישראלאנייהוהמקדשכםהמוציאאתכםמא
רץמצריםלהיותלכםלאלהיםאנייהוהוידבריהוה
אלמשהלאמרדבראלבניישראלואמרתאלהםמועדיי
הוהאשרתקראואתםמקראיקדשאלההםמועדיששתימ
יםתעשהמלאכהוביוםהשביעישבתשבתוןמקראקדש
כלמלאכהלאתעשושבתהואליהוהבכלמושבתיכםאל
המועדייהוהמקראיקדשאשרתקראואתםבמועדםבח
דשהראשוןבארבעהעשרלחדשביןהערביםפסחליהו
הובחמשהעשריוםלחדשהזהחגהמצותליהוהשבעתי
מיםמצותתאכלוביוםהראשוןמקראקדשיהיהלכםכ
למלאכתעבדהלאתעשווהקרבתםאשהליהוהשבעתימ
יםביוםהשביעימקראקדשכלמלאכתעבדהלאתעשוו
ידבריהוהאלמשהלאמרדבראלבניישראלואמרתאל
הםכיתבאואלהארץאשראנינתןלכםוקצרתםאתקצי
רהוהבאתםאתעמרראשיתקצירכםאלהכהןוהניףאת
העמרלפנייהוהלרצנכםממחרתהשבתיניפנוהכהן
ועשיתםביוםהניפכםאתהעמרכבשתמיםבןשנתולע
להליהוהומנחתושניעשרניםסלתבלולהבשמןאשה
ליהוהריחניחחונסכהייןרביעתההיןולחםוקלי
וכרמללאתאכלועדעצםהיוםהזהעדהביאכםאתקרב
ןאלהיכםחקתעולםלדרתיכםבכלמשבתיכםוספרתם
לכםממחרתהשבתמיוםהביאכםאתעמרהתנופהשבעש
בתותתמימתתהיינהעדממחרתהשבתהשביעתתספרו
חמשיםיוםוהקרבתםמנחהחדשהליהוהממושבתיכם
תביאולחםתנופהשתיםשניעשרניםסלתתהיינהחמ
ץתאפינהבכוריםליהוהוהקרבתםעלהלחםשבעתכב
שיםתמימםבנישנהופרבןבקראחדואילםשניםיהי
ועלהליהוהומנחתםונסכיהםאשהריחניחחליהוה
ועשיתםשעירעזיםאחדלחטאתושניכבשיםבנישנה
לזבחשלמיםוהניףהכהןאתםעללחםהבכריםתנופה
לפנייהוהעלשניכבשיםקדשיהיוליהוהלכהןוקר
אתםבעצםהיוםהזהמקראקדשיהיהלכםכלמלאכתעב
דהלאתעשוחקתעולםבכלמושבתיכםלדרתיכםובקצ
רכםאתקצירארצכםלאתכלהפאתשדךבקצרךולקטקצ
ירךלאתלקטלעניולגרתעזבאתםאנייהוהאלהיכם
וידבריהוהאלמשהלאמרדבראלבניישראללאמרבח
דשהשביעיבאחדלחדשיהיהלכםשבתוןזכרוןתרוע
המקראקדשכלמלאכתעבדהלאתעשווהקרבתםאשהלי
הוהוידבריהוהאלמשהלאמראךבעשורלחדשהשביע
יהזהיוםהכפריםהואמקראקדשיהיהלכםועניתםא
תנפשתיכםוהקרבתםאשהליהוהוכלמלאכהלאתעשו
 איש אמו ואביו תיראו
זיכוי הרבים:

 טבלה מאוד נדירה. הפסוק להלן מופיע בטבלה בחלק העליון, ולמטה כל הדילוגים שקשורים אליו.

(ויקרא יט, ג) איש אמו ואביו תיראו ואת שבתתי תשמרו אני ה' אלקיכם:

"אמו ואביו", דילוג מינימלי בתורה.

"ואת שבתותי", דילוג מינימלי ויחיד בכל התורה כולה.

"תיראו", כמעט מקביל ל-"אמו ואביו", מינימלי בטבלה.

"תשמרו". מינימלי בטבלה.

"אלהי-כם", דילוג חמישי מינימלי בתורה.

 מבחן ההסתברות למציאת הטבלה

כדי להעריך את ההסתברות לקבל את הטבלה הזאת באופן אקראי את כל הדילוגים צפינו מראש ולכן נבצע מבחן הסתברות כדי לראות מה הסיכוי לקבל את כל הדילוגים האלה באזור צפוף כל כך כמו בתורה, נשתמש במבחן "טקסטים אקראיים" כאשר אנחנו מחפשים את אותם דילוגים בטקסטים אקראיים שהמחשב יוצר.

לחץ על כפתור הצג דו"ח הסתברות לצפייה בדו"ח המלא, להלן התוצאות הסופיות:  (עקב חוסר במשאבים וזמן הפסקנו את המבחן באמצע ולכן לא מצאנו שום טבלה מתחרה מתוך 134,847 טבלאות שנבדקו כלומר ההסתברות למציאה בקירוב היא 0)

נמצאו בסך הכול 0 טבלאות שמתחרות בטבלה של התורה מתוך 134,847 טבלאות שנבדקו

ההסתברות הסופית למציאת הטבלה בתורה: 0
כלומר סיכוי של בערך 0 ל-134,847 טבלאות שהטבלה בתורה היא מקרית


כלומר היינו מוצאים טבלה כזאת באורך כזה 0 ל-3,813 ספרים באורך של התורה
לכן המסקנה היא: לא ניתן לקבל את התוצאה בשום פנים ואופן בצורה אקראית, הטבלה מוצפנת בצורה ברורה.

הערה: ההסתברות גם אומרת שאם היינו מחפשים ב-3,813 ספרים אקראיים באורך של התורה, אז היינו מוצאים 0 טבלאות דומות לזאת שנמצאה בתורה, הכוונה בדומות זה שהטבלאות בערך באותו אורך ומכילות את אותם דילוגים.

תגובות

 מה זה האתר הזה???? לא מובן בכלל חייב להשתפר בדחיפות!!!!

נכתב בשם מאור בתאריך 22/01/2016, 08:51

 מה זה האתר הזה???? לא מובן בכלל חייב להשתפר בדחיפות!!!!

נכתב בשם מאור בתאריך 22/01/2016, 08:51

 מה זה האתר הזה???? לא מובן בכלל חייב להשתפר בדחיפות!!!!

נכתב בשם מאור בתאריך 22/01/2016, 08:51

 מה זה האתר הזה???? לא מובן בכלל חייב להשתפר בדחיפות!!!!

נכתב בשם מאור בתאריך 22/01/2016, 08:51

 מה זה האתר הזה???? לא מובן בכלל חייב להשתפר בדחיפות!!!!

נכתב בשם מאור בתאריך 22/01/2016, 08:51