SOD TORAH
יט' כסלו התשפא (03:25), פרשת
חפש את הדברים הכי מעניינים בתורה: שם המשפחה שלך, השם שלך, מקום העבודה, בת הזוג שלך
 
צור קשר: sodtorah@gmail.com
מילון ארמית פורומים לוח שנה תוכנה להגהות תפילין תרומות

אנא עזרו בתרומה לתחזוקת האתר תקבלו את התוכנה לדילוגים + תיקון לשם שלכם לפי הדילוגים למעבר לתשלום
תוכלו לשמור טבלת חיפוש ע"י הכפתור ("שמור טבלה") ולשלוח אלינו עם הסבר, ונוסיף אותה לאתר באם היא מקובלת!

חיפוש דילוגים בתורה
חיפוש ביטוי:   איפוס
שיטת חיפוש:  אזור לחיפוש:
אפשרויות הצגת הסתברויות בטבלה הצג תוויותהצג פסוקיםשלח טבלה לחבר הצג דו"ח הסתברות
הגדרות טבלה
רוחב טבלה לפי דילוג + - LCM GCF סידור אוטומטי
התחל טבלה מ- עד « » סידור אורך טבלה
חיתוך רוחב טבלה עד
רוחב הטבלה: + - אורך טבלה: + - מיקום הדילוג: [ | ]
חיתוך רוחב טבלה
ביטוי: | דילוג:
הפסוק שחותך את האות המסומנת בביטוי:
דב' לב יד:טו
דב' לב טו:טו
דב' לב טו:יז
דב' לב יז:יז
דב' לב יז:יט
דב' לב יט:כ
דב' לב כ:כא
דב' לב כא:כא
דב' לב כא:כב
דב' לב כב:כג
דב' לב כג:כד
דב' לב כד:כה
דב' לב כה:כו
דב' לב כו:כז
דב' לב כז:כח
דב' לב כח:כט
דב' לב כט:ל
דב' לב ל:לא
דב' לב לא:לב
דב' לב לב:לג
דב' לב לג:לה
דב' לב לה:לה
דב' לב לה:לו
דב' לב לו:לח
דב' לב לח:לח
דב' לב לח:לט
דב' לב לט:לט
דב' לב לט:מא
דב' לב מא:מא
דב' לב מא:מב
דב' לב מב:מג
דב' לב מג:מד
דב' לב מד:מד
דב' לב מד:מו
דב' לב מו:מו
דב' לב מו:מו
דב' לב מו:מז
דב' לב מז:מז
דב' לב מז:מט
דב' לב מט:מט
דב' לב מט:מט
דב' לב מט:נ
דב' לב נ:נא
דב' לב נא:נא
דב' לב נא:נב
דב' לב נב:לג א
דב' לג א:ב
דב' לג ב:ב
דב' לג ב:ג
דב' לג ג:ד
דב' לג ד:ה
דב' לג ה:ו
דב' לג ו:ז
דב' לג ז:ח
דב' לג ח:ח
דב' לג ח:ט
דב' לג ט:י
דב' לג י:י
דב' לג י:יא
דב' לג יא:יב
דב' לג יב:יב
דב' לג יב:יג
דב' לג יג:יד
דב' לג יד:טז
דב' לג טז:טז
דב' לג טז:יז
דב' לג יז:יח
דב' לג יח:יט
דב' לג יט:יט
דב' לג יט:כ
דב' לג כ:כא
דב' לג כא:כב
דב' לג כב:כג
דב' לג כג:כד
דב' לג כד:כה
דב' לג כה:כו
דב' לג כו:כז
דב' לג כז:כח
דב' לג כח:כח
דב' לג כח:כט
דב' לג כט:כט
דב' לג כט:לד א
דב' לד א:ב
דב' לד ב:ב
דב' לד ב:ג
דב' לד ג:ד
דב' לד ד:ד
דב' לד ד:ה
דב' לד ה:ו
דב' לד ו:ז
דב' לד ז:ח
דב' לד ח:ח
דב' לד ח:ט
דב' לד ט:ט
דב' לד ט:י
דב' לד י:יא
דב' לד יא:יב
דב' לד יב:יב
םחלבכליותחטהודםענבתשתהחמרוישמןישרוןויב
עטשמנתעביתכשיתויטשאלוהעשהווינבלצורישעת
ויקנאהובזריםבתועבתיכעיסהויזבחולשדיםלאא
להאלהיםלאידעוםחדשיםמקרבבאולאשערוםאבתיכ
םצורילדךתשיותשכחאלמחללךויראיהוהוינאץמכ
עסבניוובנתיוויאמראסתירהפנימהםאראהמהאחר
יתםכידורתהפכתהמהבניםלאאמןבםהםקנאוניבלא
אלכעסוניבהבליהםואניאקניאםבלאעםבגוינבלא
כעיסםכיאשקדחהבאפיותיקדעדשאולתחתיתותאכל
ארץויבלהותלהטמוסדיהריםאספהעלימורעותחצי
אכלהבםמזירעבולחמירשףוקטבמריריושןבהמתאש
לחבםעםחמתזחליעפרמחוץתשכלחרבומחדריםאימה
גםבחורגםבתולהיונקעםאיששיבהאמרתיאפאיהםא
שביתהמאנושזכרםלוליכעסאויבאגורפןינכרוצר
ימופןיאמרוידנורמהולאיהוהפעלכלזאתכיגויא
בדעצותהמהואיןבהםתבונהלוחכמוישכילוזאתיב
ינולאחריתםאיכהירדףאחדאלףושניםיניסורבבה
אםלאכיצורםמכרםויהוההסגירםכילאכצורנוצור
םואיבינופליליםכימגפןסדםגפנםומשדמתעמרהע
נבמוענבירושאשכלתמררתלמוחמתתנינםיינםורא
שפתניםאכזרהלאהואכמסעמדיחתוםבאוצרתילינק
םושלםלעתתמוטרגלםכיקרוביוםאידםוחשעתדתלמ
וכיידיןיהוהעמוועלעבדיויתנחםכייראהכיאזל
תידואפסעצורועזובואמראיאלהימוצורחסיובוא
שרחלבזבחימויאכלוישתוייןנסיכםיקומוויעזר
כםיהיעליכםסתרהראועתהכיאניאניהואואיןאלה
יםעמדיאניאמיתואחיהמחצתיואניארפאואיןמיד
ימצילכיאשאאלשמיםידיואמרתיחיאנכילעלםאםש
נותיברקחרביותאחזבמשפטידיאשיבנקםלצריולמ
שנאיאשלםאשכירחצימדםוחרביתאכלבשרמדםחללו
שביהמראשפרעותאויבהרנינוגויםעמוכידםעבדי
ויקוםונקםישיבלצריווכפראדמתועמוויבאמשהו
ידבראתכלדבריהשירההזאתבאזניהעםהואוהושעב
ןנוןויכלמשהלדבראתכלהדבריםהאלהאלכלישראל
ויאמראלהםשימולבבכםלכלהדבריםאשראנכימעיד
בכםהיוםאשרתצוםאתבניכםלשמרלעשותאתכלדברי
התורההזאתכילאדבררקהואמכםכיהואחייכםובדב
רהזהתאריכוימיםעלהאדמהאשראתםעבריםאתהירד
ןשמהלרשתהוידבריהוהאלמשהבעצםהיוםהזהלאמר
עלהאלהרהעבריםהזההרנבואשרבארץמואבאשרעלפ
ניירחווראהאתארץכנעןאשראנינתןלבניישראלל
אחזהומתבהראשראתהעלהשמהוהאסףאלעמיךכאשרמ
תאהרןאחיךבהרההרויאסףאלעמיועלאשרמעלתםבי
בתוךבניישראלבמימריבתקדשמדברצןעלאשרלאקד
שתםאותיבתוךבניישראלכימנגדתראהאתהארץושמ
הלאתבואאלהארץאשראנינתןלבניישראלוזאתהבר
כהאשרברךמשהאישהאלהיםאתבניישראללפנימותו
ויאמריהוהמסיניבאוזרחמשעירלמוהופיעמהרפא
רןואתהמרבבתקדשמימינואשדתלמואףחבבעמיםכל
קדשיובידךוהםתכולרגלךישאמדברתיךתורהצוהל
נומשהמורשהקהלתיעקבויהיבישרוןמלךבהתאסףר
אשיעםיחדשבטיישראליחיראובןואלימתויהימתי
ומספרוזאתליהודהויאמרשמעיהוהקוליהודהואל
עמותביאנוידיורבלוועזרמצריותהיהוללויאמר
תמיךואוריךלאישחסידךאשרנסיתובמסהתריבהוע
למימריבההאמרלאביוולאמולאראיתיוואתאחיול
אהכירואתבנולאידעכישמרואמרתךובריתךינצרו
יורומשפטיךליעקבותורתךלישראלישימוקטורהב
אפךוכלילעלמזבחךברךיהוהחילוופעלידיותרצה
מחץמתניםקמיוומשנאיומןיקומוןלבנימןאמריד
ידיהוהישכןלבטחעליוחפףעליוכלהיוםוביןכתפ
יושכןוליוסףאמרמברכתיהוהארצוממגדשמיםמטל
ומתהוםרבצתתחתוממגדתבואתשמשוממגדגרשירחי
םומראשהרריקדםוממגדגבעותעולםוממגדארץומל
אהורצוןשכניסנהתבואתהלראשיוסףולקדקדנזיר
אחיובכורשורוהדרלווקרניראםקרניובהםעמיםי
נגחיחדואפסיארץוהםרבבותאפריםוהםאלפימנשה
ולזבולןאמרשמחזבולןבצאתךויששכרבאהליךעמי
םהריקראושםיזבחוזבחיצדקכישפעימיםיינקווש
פניטמוניחולולגדאמרברוךמרחיבגדכלביאשכןו
טרףזרועאףקדקדויראראשיתלוכישםחלקתמחקקספ
וןויתאראשיעםצדקתיהוהעשהומשפטיועםישראלו
לדןאמרדןגוראריהיזנקמןהבשןולנפתליאמרנפת
לישבערצוןומלאברכתיהוהיםודרוםירשהולאשרא
מרברוךמבניםאשריהירצויאחיווטבלבשמןרגלוב
רזלונחשתמנעלךוכימיךדבאךאיןכאלישרוןרכבש
מיםבעזרךובגאותושחקיםמענהאלהיקדםומתחתזר
עתעולםויגרשמפניךאויבויאמרהשמדוישכןישרא
לבטחבדדעיןיעקבאלארץדגןותירושאףשמיויערפ
וטלאשריךישראלמיכמוךעםנושעביהוהמגןעזרךו
אשרחרבגאותךויכחשואיביךלךואתהעלבמותימות
דרךויעלמשהמערבתמואבאלהרנבוראשהפסגהאשרע
לפניירחוויראהויהוהאתכלהארץאתהגלעדעדדןו
אתכלנפתליואתארץאפריםומנשהואתכלארץיהודה
עדהיםהאחרוןואתהנגבואתהככרבקעתירחועירהת
מריםעדצערויאמריהוהאליוזאתהארץאשרנשבעתי
לאברהםליצחקוליעקבלאמרלזרעךאתננההראיתיך
בעיניךושמהלאתעברוימתשםמשהעבדיהוהבארץמו
אבעלפייהוהויקבראתובגיבארץמואבמולביתפעו
רולאידעאישאתקברתועדהיוםהזהומשהבןמאהועש
ריםשנהבמתולאכהתהעינוולאנסלחהויבכובנייש
ראלאתמשהבערבתמואבשלשיםיוםויתמוימיבכיאב
למשהויהושעבןנוןמלארוחחכמהכיסמךמשהאתידי
ועליווישמעואליובניישראלויעשוכאשרצוהיהו
האתמשהולאקםנביאעודבישראלכמשהאשרידעויהו
הפניםאלפניםלכלהאתתוהמופתיםאשרשלחויהוהל
עשותבארץמצריםלפרעהולכלעבדיוולכלארצוולכ
להידהחזקהולכלהמוראהגדולאשרעשהמשהלעיניכ
לישראל
 הוכחה פשוטה לתורה ולאלוקים
זיכוי הרבים:

אבל הפשטות של הטבלה הבאה כמו הרבה טבלאות אחרות שוב מדגישה לאדם שזה לא יתכן שזה ככה במקרה.

המילה " ישרון " חוזרת שלוש פעמים בתורה בלבד, שלושתם בפרשות למטה האזינו - וזאת הברכה , שמברך משה את ישראל וכו' . הפסוקים מסומנים למטה: וישמן ישרון ויבעט וכו' , ויהי בישרון מלך וכו', אין כאל ישרון וגו'.

הדילוג המינימלי - הכי קטן בתורה כמו תמיד - של המילה "ישורון" חותך את הטבלה במרכז בדיוק בפסוק איןכאלישרון. וראינו את זה כבר בכמה טבלאות אחרות.

וגם הדילוג השני המינימלי של "ישרון" נמצא בטבלה מתחת ל-וישמן ישרון.

תגובה חדשה

שם השולח
דוא"ל
תגובה