SOD TORAH
י' תמוז התשפ (05:17), פרשת
חפש את הדברים הכי מעניינים בתורה: שם המשפחה שלך, השם שלך, מקום העבודה, בת הזוג שלך
 
צור קשר: sodtorah@gmail.com
מילון ארמית פורומים לוח שנה תוכנה להגהות תפילין תרומות

אנא עזרו לנו בתרומה להחזרה בתשובה ותקבלו את התוכנה לדילוגים + תיקון לשם שלכם לפי הדילוגים למעבר לתשלום
דרושים עובדים לזיכוי הרבים אנא פנו לאימייל sodtorah@gmail.com

חיפוש דילוגים בתורה
חיפוש ביטוי:   איפוס
שיטת חיפוש:  אזור לחיפוש:
אפשרויות הצגת הסתברויות בטבלה הצג תוויותהצג פסוקיםשלח טבלה לחבר הצג דו"ח הסתברות
הגדרות טבלה
רוחב טבלה לפי דילוג + - LCM GCF סידור אוטומטי
התחל טבלה מ- עד « » סידור אורך טבלה
חיתוך רוחב טבלה עד
רוחב הטבלה: + - אורך טבלה: + - מיקום הדילוג: [ | ]
חיתוך רוחב טבלה
ביטוי: | דילוג:
הפסוק שחותך את האות המסומנת בביטוי:
ווהנגעבמיהנדהיטמאעדהערבוכלאשריגעבוהט
מאיטמאוהנפשהנגעתתטמאעדהערבויבאובנייש
ראלכלהעדהמדברצןבחדשהראשוןוישבהעםבקדש
ותמתשםמריםותקברשםולאהיהמיםלעדהויקהלו
עלמשהועלאהרןוירבהעםעםמשהויאמרולאמרול
וגוענובגועאחינולפנייהוהולמההבאתםאתקה
ליהוהאלהמדברהזהלמותשםאנחנוובעירנוולמ
ההעליתנוממצריםלהביאאתנואלהמקוםהרעהזה
לאמקוםזרעותאנהוגפןורמוןומיםאיןלשתותו
יבאמשהואהרןמפניהקהלאלפתחאהלמועדויפלו
עלפניהםויראכבודיהוהאליהםוידבריהוהאלמ
שהלאמרקחאתהמטהוהקהלאתהעדהאתהואהרןאחי
ךודברתםאלהסלעלעיניהםונתןמימיווהוצאתל
הםמיםמןהסלעוהשקיתאתהעדהואתבעירםויקחמ
שהאתהמטהמלפנייהוהכאשרצוהוויקהלומשהוא
הרןאתהקהלאלפניהסלעויאמרלהםשמעונאהמרי
םהמןהסלעהזהנוציאלכםמיםוירםמשהאתידווי
ךאתהסלעבמטהופעמיםויצאומיםרביםותשתהעד
הובעירםויאמריהוהאלמשהואלאהרןיעןלאהאמ
נתםבילהקדישנילעיניבניישראללכןלאתביאו
אתהקהלהזהאלהארץאשרנתתילהםהמהמימריבהא
שררבובניישראלאתיהוהויקדשבםוישלחמשהמל
אכיםמקדשאלמלךאדוםכהאמראחיךישראלאתהיד
עתאתכלהתלאהאשרמצאתנווירדואבתינומצרימ
הונשבבמצריםימיםרביםוירעולנומצריםולאב
תינוונצעקאליהוהוישמעקלנווישלחמלאךויצ
אנוממצריםוהנהאנחנובקדשעירקצהגבולךנעב
רהנאבארצךלאנעברבשדהובכרםולאנשתהמיבאר
דרךהמלךנלךלאנטהימיןושמאולעדאשרנעברגב
לךויאמראליואדוםלאתעברביפןבחרבאצאלקרא
תךויאמרואליובניישראלבמסלהנעלהואםמימי
 מתקפת מגדלי התאומים
זיכוי הרבים:

 ממצא של ד"ר אליהו ריפס. קובץ המחקר על הטבלה הזאת: http://www.torah-code.org/papers/rips.pdf

הסתברות למציאה: e 1.05 × 10−7

בטבלה רואים את הביטויים: "מתקפת" , "מגדלי" , "התאומים" , "מטוס".

תגובות

נכתב בשם פלוני אלמוני בתאריך 26/01/2015, 22:50
נכתב בשם פלוני אלמוני בתאריך 26/01/2015, 22:50
נכתב בשם פלוני אלמוני בתאריך 26/01/2015, 22:50
נכתב בשם פלוני אלמוני בתאריך 26/01/2015, 22:50
נכתב בשם פלוני אלמוני בתאריך 26/01/2015, 22:50