SOD TORAH
יג' אדר התשעט (22:10), פרשת
חפש את הדברים הכי מעניינים בתורה: שם המשפחה שלך, השם שלך, מקום העבודה, בת הזוג שלך
 
צור קשר: sodtorah@gmail.com
מילון ארמית פורומים לוח שנה תוכנה להגהות תפילין תרומות

אנא עזרו לנו בתרומה להחזרה בתשובה ותקבלו את התוכנה לדילוגים + תיקון לשם שלכם לפי הדילוגים למעבר לתשלום

חיפוש דילוגים בתורה
חיפוש ביטוי:   איפוס
שיטת חיפוש:  אזור לחיפוש:
אפשרויות הצגת הסתברויות בטבלה הצג תוויותהצג פסוקיםשלח טבלה לחבר הצג דו"ח הסתברות
הגדרות טבלה
רוחב טבלה לפי דילוג + - LCM GCF סידור אוטומטי
התחל טבלה מ- עד « » סידור אורך טבלה
חיתוך רוחב טבלה עד
רוחב הטבלה: + - אורך טבלה: + - מיקום הדילוג: [ | ]
חיתוך רוחב טבלה
ביטוי: | דילוג:
הפסוק שחותך את האות המסומנת בביטוי:
ווהנגעבמיהנדהיטמאעדהערבוכלאשריגעבוהט
מאיטמאוהנפשהנגעתתטמאעדהערבויבאובנייש
ראלכלהעדהמדברצןבחדשהראשוןוישבהעםבקדש
ותמתשםמריםותקברשםולאהיהמיםלעדהויקהלו
עלמשהועלאהרןוירבהעםעםמשהויאמרולאמרול
וגוענובגועאחינולפנייהוהולמההבאתםאתקה
ליהוהאלהמדברהזהלמותשםאנחנוובעירנוולמ
ההעליתנוממצריםלהביאאתנואלהמקוםהרעהזה
לאמקוםזרעותאנהוגפןורמוןומיםאיןלשתותו
יבאמשהואהרןמפניהקהלאלפתחאהלמועדויפלו
עלפניהםויראכבודיהוהאליהםוידבריהוהאלמ
שהלאמרקחאתהמטהוהקהלאתהעדהאתהואהרןאחי
ךודברתםאלהסלעלעיניהםונתןמימיווהוצאתל
הםמיםמןהסלעוהשקיתאתהעדהואתבעירםויקחמ
שהאתהמטהמלפנייהוהכאשרצוהוויקהלומשהוא
הרןאתהקהלאלפניהסלעויאמרלהםשמעונאהמרי
םהמןהסלעהזהנוציאלכםמיםוירםמשהאתידווי
ךאתהסלעבמטהופעמיםויצאומיםרביםותשתהעד
הובעירםויאמריהוהאלמשהואלאהרןיעןלאהאמ
נתםבילהקדישנילעיניבניישראללכןלאתביאו
אתהקהלהזהאלהארץאשרנתתילהםהמהמימריבהא
שררבובניישראלאתיהוהויקדשבםוישלחמשהמל
אכיםמקדשאלמלךאדוםכהאמראחיךישראלאתהיד
עתאתכלהתלאהאשרמצאתנווירדואבתינומצרימ
הונשבבמצריםימיםרביםוירעולנומצריםולאב
תינוונצעקאליהוהוישמעקלנווישלחמלאךויצ
אנוממצריםוהנהאנחנובקדשעירקצהגבולךנעב
רהנאבארצךלאנעברבשדהובכרםולאנשתהמיבאר
דרךהמלךנלךלאנטהימיןושמאולעדאשרנעברגב
לךויאמראליואדוםלאתעברביפןבחרבאצאלקרא
תךויאמרואליובניישראלבמסלהנעלהואםמימי
 מתקפת מגדלי התאומים
זיכוי הרבים:

 ממצא של ד"ר אליהו ריפס. קובץ המחקר על הטבלה הזאת: http://www.torah-code.org/papers/rips.pdf

הסתברות למציאה: e 1.05 × 10−7

בטבלה רואים את הביטויים: "מתקפת" , "מגדלי" , "התאומים" , "מטוס".

תגובות

נכתב בשם פלוני אלמוני בתאריך 26/01/2015, 22:50

טבלאות צפנים אחרונות

צום מים
מאת צום מים שלושים יום
85 צפיות
נושא: אקטואליה

רבי אהרון לייב שטיינמן זצל
מאת המערכת
153 צפיות
נושא: אקטואליה

אורך ימים אשביעהו
מאת המערכת
67 צפיות
נושא: אקטואליה

סופת הארווי
מאת המערכת
102 צפיות
נושא: אקטואליה

שני ברדצבסקי זל
מאת המערכת
92 צפיות
נושא: אקטואליה

דאעש ספרד
מאת המערכת
95 צפיות
נושא: אקטואליה

פיגוע ביבנה
מאת המערכת
110 צפיות
נושא: אקטואליה

אמיר פרישר גוטמן
מאת המערכת
205 צפיות
נושא: אקטואליה

פיגוע בשער שכם
מאת המערכת
24 צפיות
נושא: אקטואליה

פיגוע במנצסטר דאעש
מאת המערכת
32 צפיות
נושא: אקטואליה