SOD TORAH
י' תמוז התשפ (06:44), פרשת
חפש את הדברים הכי מעניינים בתורה: שם המשפחה שלך, השם שלך, מקום העבודה, בת הזוג שלך
 
צור קשר: sodtorah@gmail.com
מילון ארמית פורומים לוח שנה תוכנה להגהות תפילין תרומות

אנא עזרו לנו בתרומה להחזרה בתשובה ותקבלו את התוכנה לדילוגים + תיקון לשם שלכם לפי הדילוגים למעבר לתשלום
דרושים עובדים לזיכוי הרבים אנא פנו לאימייל sodtorah@gmail.com

חיפוש דילוגים בתורה
חיפוש ביטוי:   איפוס
שיטת חיפוש:  אזור לחיפוש:
אפשרויות הצגת הסתברויות בטבלה הצג תוויותהצג פסוקיםשלח טבלה לחבר הצג דו"ח הסתברות
הגדרות טבלה
רוחב טבלה לפי דילוג + - LCM GCF סידור אוטומטי
התחל טבלה מ- עד « » סידור אורך טבלה
חיתוך רוחב טבלה עד
רוחב הטבלה: + - אורך טבלה: + - מיקום הדילוג: [ | ]
חיתוך רוחב טבלה
ביטוי: | דילוג:
הפסוק שחותך את האות המסומנת בביטוי:
בדבועבדתעבדכשכירכתושביהיהעמךעדשנתהיבליעבדעמךויצאמעמךהואובנ
יועמוושבאלמשפחתוואלאחזתאבתיוישובכיעבדיהםאשרהוצאתיאתםמארץמצ
ריםלאימכרוממכרתעבדלאתרדהבובפרךויראתמאלהיךועבדךואמתךאשריהיו
לךמאתהגויםאשרסביבתיכםמהםתקנועבדואמהוגםמבניהתושביםהגריםעמכם
מהםתקנווממשפחתםאשרעמכםאשרהולידובארצכםוהיולכםלאחזהוהתנחלתםא
תםלבניכםאחריכםלרשתאחזהלעלםבהםתעבדוובאחיכםבניישראלאישבאחיול
אתרדהבובפרךוכיתשיגידגרותושבעמךומךאחיךעמוונמכרלגרתושבעמךאול
עקרמשפחתגראחרינמכרגאלהתהיהלואחדמאחיויגאלנואודדואובןדדויגאל
נואומשארבשרוממשפחתויגאלנואוהשיגהידוונגאלוחשבעםקנהומשנתהמכר
ולועדשנתהיבלוהיהכסףממכרובמספרשניםכימישכיריהיהעמואםעודרבותב
שניםלפיהןישיבגאלתומכסףמקנתוואםמעטנשארבשניםעדשנתהיבלוחשבלוכ
פישניוישיבאתגאלתוכשכירשנהבשנהיהיהעמולאירדנובפרךלעיניךואםלא
יגאלבאלהויצאבשנתהיבלהואובניועמוכיליבניישראלעבדיםעבדיהםאשרה
וצאתיאותםמארץמצריםאנייהוהאלהיכםלאתעשולכםאלילםופסלומצבהלאתק
ימולכםואבןמשכיתלאתתנובארצכםלהשתחותעליהכיאנייהוהאלהיכםאתשבת
תיתשמרוומקדשיתיראואנייהוהאםבחקתיתלכוואתמצותיתשמרוועשיתםאתם
ונתתיגשמיכםבעתםונתנההארץיבולהועץהשדהיתןפריווהשיגלכםדישאתבצ
ירובצירישיגאתזרעואכלתםלחמכםלשבעוישבתםלבטחבארצכםונתתישלוםבא
רץושכבתםואיןמחרידוהשבתיחיהרעהמןהארץוחרבלאתעברבארצכםורדפתםא
תאיביכםונפלולפניכםלחרבורדפומכםחמשהמאהומאהמכםרבבהירדפוונפלו
איביכםלפניכםלחרבופניתיאליכםוהפריתיאתכםוהרביתיאתכםוהקימתיאת
בריתיאתכםואכלתםישןנושןוישןמפניחדשתוציאוונתתימשכניבתוככםולא
תגעלנפשיאתכםוהתהלכתיבתוככםוהייתילכםלאלהיםואתםתהיולילעםאניי
הוהאלהיכםאשרהוצאתיאתכםמארץמצריםמהיתלהםעבדיםואשברמטתעלכםואו
לךאתכםקוממיותואםלאתשמעוליולאתעשואתכלהמצותהאלהואםבחקתיתמאסו
ואםאתמשפטיתגעלנפשכםלבלתיעשותאתכלמצותילהפרכםאתבריתיאףאניאעש
 מבוקשך מי משיח?
זיכוי הרבים:

ממצא מדהים של האתר http://torahcodes.net/new/pages/messiah.html  שנמצא על ידי פרופ' אליה ריפס וד"ר לייב שוורצמן בנושא המשיח.

תחילה חיפשו "מי משיח" לאחר מכן שמו לב שההמשך של הדילוג הוא "מבוקשך" (לקרוא מלמטה למעלה). כלומר הם באמת ביקשו לדעת מה הזהות של המשיח. לאחר מכן, חיפשו דילוג שקשור "בן ישי",

פתחו אותו באופן אנכי והתחילו לקרוא וזאת התוצאה: כי אין מנע מבא בן ישי (כל זה בדילוג 7 !!!)

כמו שחז"ל אמרו אם אין בני ישראל עושים תשובה הקב"ה מעמיד עליהם מלך שגזרותיו קשות כהמן ועושין תשובה ונגאלין וכן יש גאולה בעיתה וגאולה דאחישנה, כלומר גאולה בעיתה זה הגאולה הסופית וההחלטית שתתקיים.

וכן התשובה לשאלה מי משיח (בדילוג הפוך) "אשיב לך", ומהי התשובה

רואים אותה בפסוק: גאלהתהיהלואחדמאחיויגאלנואודדואובןדדויגאלנואומשארבשרוממשפחתויגאלנו

מדובר כאן על עבד עברי שנמכר לגוי (גר תושב) ועובד אצלו ומשרת אותו או שמשרת עבודה זרה אצל גוים (רש"י בפסוק), 

ונשים לב מה כתוב בפסוק:

אחרי נמכר גאלה תהיה לו אחד מאחיו יגאלנו: או דדו או בן דדו יגאלנו או משאר בשרו ממשפחתו יגאלנו או השיגה ידו ונגאל: 

דהיינו רמוז כאן על הגאולה בפירוש, ואפשר לומר גאולת עם ישראל כי מדובר כאן על עבד עברי שנמצא ב"שעבוד מלכויות" תחת הגוי, ומצווה הקב"ה אם ראית עבד כזה מיד אחד מאחיו יגאלנו או דודו או בן דודו יגאלנו או משאר בשרו (אחד ממשפחתו הקרובה) וכו'.

והנה דבר מדהים שמפרש בעל הטורים במקום:

בעל הטורים בן דדו. חסר וי''ו אותיות בן דוד: 

מכיוון שכתוב בפסוק בן דודו בלי האות וי"ו אומר בעל הטורים שזה רומז לגאולה של בן דוד, וגם הדילוג "דוד" אחד מהמינימליים בתורה מופיע כאן, וזאת התשובה שחיפשנו, מי משיח דהיינו בן דוד או משאר בשרו אחד מהצאצאים שלו כמו שמקובל על חז"ל.

תגובה חדשה

שם השולח
דוא"ל
תגובה