SOD TORAH
יג' אדר התשעט (22:20), פרשת
חפש את הדברים הכי מעניינים בתורה: שם המשפחה שלך, השם שלך, מקום העבודה, בת הזוג שלך
 
צור קשר: sodtorah@gmail.com
מילון ארמית פורומים לוח שנה תוכנה להגהות תפילין תרומות

אנא עזרו לנו בתרומה להחזרה בתשובה ותקבלו את התוכנה לדילוגים + תיקון לשם שלכם לפי הדילוגים למעבר לתשלום

חיפוש דילוגים בתורה
חיפוש ביטוי:   איפוס
שיטת חיפוש:  אזור לחיפוש:
אפשרויות הצגת הסתברויות בטבלה הצג תוויותהצג פסוקיםשלח טבלה לחבר הצג דו"ח הסתברות
הגדרות טבלה
רוחב טבלה לפי דילוג + - LCM GCF סידור אוטומטי
התחל טבלה מ- עד « » סידור אורך טבלה
חיתוך רוחב טבלה עד
רוחב הטבלה: + - אורך טבלה: + - מיקום הדילוג: [ | ]
חיתוך רוחב טבלה
ביטוי: | דילוג:
הפסוק שחותך את האות המסומנת בביטוי:
ישראלכיעיניכםהראתאתכלמעשהיהוההגדלאשרעשהושמ
רתםאתכלהמצוהאשראנכימצוךהיוםלמעןתחזקוובאתםו
ירשתםאתהארץאשראתםעבריםשמהלרשתהולמעןתאריכוי
מיםעלהאדמהאשרנשבעיהוהלאבתיכםלתתלהםולזרעםאר
ץזבתחלבודבשכיהארץאשראתהבאשמהלרשתהלאכארץמצר
יםהואאשריצאתםמשםאשרתזרעאתזרעךוהשקיתברגלךכג
ןהירקוהארץאשראתםעבריםשמהלרשתהארץהריםובקעתל
מטרהשמיםתשתהמיםארץאשריהוהאלהיךדרשאתהתמידעי
נייהוהאלהיךבהמרשיתהשנהועדאחריתשנהוהיהאםשמע
תשמעואלמצותיאשראנכימצוהאתכםהיוםלאהבהאתיהוה
אלהיכםולעבדובכללבבכםובכלנפשכםונתתימטרארצכם
בעתויורהומלקושואספתדגנךותירשךויצהרךונתתיעש
בבשדךלבהמתךואכלתושבעתהשמרולכםפןיפתהלבבכםוס
רתםועבדתםאלהיםאחריםוהשתחויתםלהםוחרהאףיהוהב
כםועצראתהשמיםולאיהיהמטרוהאדמהלאתתןאתיבולהו
אבדתםמהרהמעלהארץהטבהאשריהוהנתןלכםושמתםאתדב
ריאלהעללבבכםועלנפשכםוקשרתםאתםלאותעלידכםוהי
ולטוטפתביןעיניכםולמדתםאתםאתבניכםלדברבםבשבת
ךבביתךובלכתךבדרךובשכבךובקומךוכתבתםעלמזוזות
ביתךובשעריךלמעןירבוימיכםוימיבניכםעלהאדמהאש
רנשבעיהוהלאבתיכםלתתלהםכימיהשמיםעלהארץכיאםש
מרתשמרוןאתכלהמצוההזאתאשראנכימצוהאתכםלעשתהל
אהבהאתיהוהאלהיכםללכתבכלדרכיוולדבקהבווהוריש
יהוהאתכלהגויםהאלהמלפניכםוירשתםגויםגדליםועצ
מיםמכםכלהמקוםאשרתדרךכףרגלכםבולכםיהיהמןהמדב
רוהלבנוןמןהנהרנהרפרתועדהיםהאחרוןיהיהגבלכםל
איתיצבאישבפניכםפחדכםומוראכםיתןיהוהאלהיכםעל
פניכלהארץאשרתדרכובהכאשרדברלכםראהאנכינתןלפנ
יכםהיוםברכהוקללהאתהברכהאשרתשמעואלמצותיהוהא
להיכםאשראנכימצוהאתכםהיוםוהקללהאםלאתשמעואלמ
צותיהוהאלהיכםוסרתםמןהדרךאשראנכימצוהאתכםהיו
םללכתאחריאלהיםאחריםאשרלאידעתםוהיהכייביאךיה
והאלהיךאלהארץאשראתהבאשמהלרשתהונתתהאתהברכהע
להרגרזיםואתהקללהעלהרעיבלהלאהמהבעברהירדןאחר
ידרךמבואהשמשבארץהכנעניהישבבערבהמולהגלגלאצל
אלונימרהכיאתםעבריםאתהירדןלבאלרשתאתהארץאשרי
הוהאלהיכםנתןלכםוירשתםאתהוישבתםבהושמרתםלעשו
תאתכלהחקיםואתהמשפטיםאשראנכינתןלפניכםהיוםאל
ההחקיםוהמשפטיםאשרתשמרוןלעשותבארץאשרנתןיהוה
אלהיאבתיךלךלרשתהכלהימיםאשראתםחייםעלהאדמהאב
דתאבדוןאתכלהמקמותאשרעבדושםהגויםאשראתםירשים
אתםאתאלהיהםעלההריםהרמיםועלהגבעותותחתכלעץרע
נןונתצתםאתמזבחתםושברתםאתמצבתםואשריהםתשרפון
באשופסיליאלהיהםתגדעוןואבדתםאתשמםמןהמקוםההו
אלאתעשוןכןליהוהאלהיכםכיאםאלהמקוםאשריבחריהו
האלהיכםמכלשבטיכםלשוםאתשמושםלשכנותדרשוובאתש
מהוהבאתםשמהעלתיכםוזבחיכםואתמעשרתיכםואתתרומ
תידכםונדריכםונדבתיכםובכרתבקרכםוצאנכםואכלתם
שםלפנייהוהאלהיכםושמחתםבכלמשלחידכםאתםובתיכם
אשרברכךיהוהאלהיךלאתעשוןככלאשראנחנועשיםפההי
וםאישכלהישרבעיניוכילאבאתםעדעתהאלהמנוחהואלה
 שחרור מחבלים רוצחים
זיכוי הרבים:

בדיוק במעבר בין הפרשות שבוע, בין פרשת "עקב" לפרשת "ראה". מצאנו את ההתחברות הכי קרובה של "שחרור" ו-"מחבלים" בתורה. וזה בדיוק התאריך שבו אישרה הממשלה שחרור מחבלים בעבור "תהליך השלום". ראו כאן: http://www.inn.co.il/News/News.aspx/259914

הדילוגים שחרורמחבליםלרצוח במקביל,וגם לרצוח שחותך את הדילוג מחבלים" באות ח

וידוע שאותם מחבלים בסוף גרמו לרצח ברוך מזרחי הי"ד עיין כאן. ולמפרע הטבלה התבררה כנכונה לצערנו הרב.

תגובה חדשה

שם השולח
דוא"ל
תגובה
שאלת אבטחה:
איך קוראים לאבא של יצחק אבינו?

רמז: אבר...

טבלאות צפנים אחרונות

צום מים
מאת צום מים שלושים יום
85 צפיות
נושא: אקטואליה

רבי אהרון לייב שטיינמן זצל
מאת המערכת
153 צפיות
נושא: אקטואליה

אורך ימים אשביעהו
מאת המערכת
67 צפיות
נושא: אקטואליה

סופת הארווי
מאת המערכת
102 צפיות
נושא: אקטואליה

שני ברדצבסקי זל
מאת המערכת
92 צפיות
נושא: אקטואליה

דאעש ספרד
מאת המערכת
95 צפיות
נושא: אקטואליה

פיגוע ביבנה
מאת המערכת
110 צפיות
נושא: אקטואליה

אמיר פרישר גוטמן
מאת המערכת
205 צפיות
נושא: אקטואליה

פיגוע בשער שכם
מאת המערכת
24 צפיות
נושא: אקטואליה

פיגוע במנצסטר דאעש
מאת המערכת
32 צפיות
נושא: אקטואליה