;
SOD TORAH
כט' אלול התשפ (07:15), פרשת
חפש את הדברים הכי מעניינים בתורה: שם המשפחה שלך, השם שלך, מקום העבודה, בת הזוג שלך
 
צור קשר: sodtorah@gmail.com
מילון ארמית פורומים לוח שנה תוכנה להגהות תפילין תרומות

אנא עזרו לנו בתרומה להחזרה בתשובה ותקבלו את התוכנה לדילוגים + תיקון לשם שלכם לפי הדילוגים למעבר לתשלום
דרושים עובדים לזיכוי הרבים אנא פנו לאימייל sodtorah@gmail.com

חיפוש דילוגים בתורה
חיפוש ביטוי:   איפוס
שיטת חיפוש:  אזור לחיפוש:
אפשרויות הצגת הסתברויות בטבלה הצג תוויותהצג פסוקיםשלח טבלה לחבר הצג דו"ח הסתברות
הגדרות טבלה
רוחב טבלה לפי דילוג + - LCM GCF סידור אוטומטי
התחל טבלה מ- עד « » סידור אורך טבלה
חיתוך רוחב טבלה עד
רוחב הטבלה: + - אורך טבלה: + - מיקום הדילוג: [ | ]
חיתוך רוחב טבלה
ביטוי: | דילוג:
הפסוק שחותך את האות המסומנת בביטוי:
במ' לא יז:יח
במ' לא יח:יח
במ' לא יח:יט
במ' לא יט:יט
במ' לא יט:כ
במ' לא כ:כא
במ' לא כא:כא
במ' לא כא:כב
במ' לא כב:כב
במ' לא כב:כג
במ' לא כג:כג
במ' לא כג:כד
במ' לא כד:כו
במ' לא כו:כו
במ' לא כו:כז
במ' לא כז:כח
במ' לא כח:כח
במ' לא כח:כח
במ' לא כח:כט
במ' לא כט:ל
במ' לא ל:ל
במ' לא ל:ל
במ' לא ל:לא
במ' לא לא:לב
במ' לא לב:לב
במ' לא לב:לג
במ' לא לג:לה
במ' לא לה:לה
במ' לא לה:לו
במ' לא לו:לו
במ' לא לו:לז
במ' לא לז:לח
במ' לא לח:לט
במ' לא לט:מ
במ' לא מ:מא
במ' לא מא:מא
במ' לא מא:מב
במ' לא מב:מג
במ' לא מג:מג
במ' לא מג:מה
במ' לא מה:מז
במ' לא מז:מז
במ' לא מז:מז
במ' לא מז:מח
במ' לא מח:מח
במ' לא מח:מט
במ' לא מט:מט
במ' לא מט:נ
במ' לא נ:נ
במ' לא נ:נא
במ' לא נא:נב
במ' לא נב:נב
במ' לא נב:נג
במ' לא נג:נד
במ' לא נד:נד
במ' לא נד:לב א
במ' לב א:א
במ' לב א:א
במ' לב א:ב
במ' לב ב:ב
במ' לב ב:ג
במ' לב ג:ד
במ' לב ד:ה
במ' לב ה:ה
במ' לב ה:ו
במ' לב ו:ו
במ' לב ו:ז
במ' לב ז:ח
במ' לב ח:ט
במ' לב ט:ט
במ' לב ט:ט
במ' לב ט:י
במ' לב י:יא
במ' לב יא:יא
במ' לב יא:יב
במ' לב יב:יג
במ' לב יג:יג
במ' לב יג:יד
במ' לב יד:יד
במ' לב יד:טו
במ' לב טו:טו
במ' לב טו:טז
במ' לב טז:יז
במ' לב יז:יז
במ' לב יז:יח
במ' לב יח:יט
במ' לב יט:יט
במ' לב יט:כ
במ' לב כ:כ
במ' לב כ:כא
במ' לב כא:כב
במ' לב כב:כב
במ' לב כב:כב
במ' לב כב:כג
במ' לב כג:כד
במ' לב כד:כה
לזכרבטףוכלאשהידעתאישלמשכבזכרהרגו
וכלהטףבנשיםאשרלאידעומשכבזכרהחיול
כםואתםחנומחוץלמחנהשבעתימיםכלהרגנ
פשוכלנגעבחללתתחטאוביוםהשלישיוביו
םהשביעיאתםושביכםוכלבגדוכלכליעורו
כלמעשהעזיםוכלכליעץתתחטאוויאמראלע
זרהכהןאלאנשיהצבאהבאיםלמלחמהזאתחק
תהתורהאשרצוהיהוהאתמשהאךאתהזהבואת
הכסףאתהנחשתאתהברזלאתהבדילואתהעפר
תכלדבראשריבאבאשתעבירובאשוטהראךבמ
ינדהיתחטאוכלאשרלאיבאבאשתעבירובמי
םוכבסתםבגדיכםביוםהשביעיוטהרתםואח
רתבאואלהמחנהויאמריהוהאלמשהלאמרשא
אתראשמלקוחהשביבאדםובבהמהאתהואלעז
רהכהןוראשיאבותהעדהוחציתאתהמלקוחב
יןתפשיהמלחמההיצאיםלצבאוביןכלהעדה
והרמתמכסליהוהמאתאנשיהמלחמההיצאים
לצבאאחדנפשמחמשהמאותמןהאדםומןהבקר
ומןהחמריםומןהצאןממחציתםתקחוונתתה
לאלעזרהכהןתרומתיהוהוממחצתבניישרא
לתקחאחדאחזמןהחמשיםמןהאדםמןהבקרמן
החמריםומןהצאןמכלהבהמהונתתהאתםללו
יםשמרימשמרתמשכןיהוהויעשמשהואלעזר
הכהןכאשרצוהיהוהאתמשהויהיהמלקוחית
רהבזאשרבזזועםהצבאצאןששמאותאלףושב
עיםאלףוחמשתאלפיםובקרשניםושבעיםאל
ףוחמריםאחדוששיםאלףונפשאדםמןהנשים
אשרלאידעומשכבזכרכלנפששניםושלשיםא
לףותהיהמחצהחלקהיצאיםבצבאמספרהצאן
שלשמאותאלףושלשיםאלףושבעתאלפיםוחמ
שמאותויהיהמכסליהוהמןהצאןששמאותחמ
שושבעיםוהבקרששהושלשיםאלףומכסםליה
והשניםושבעיםוחמריםשלשיםאלףוחמשמא
ותומכסםליהוהאחדוששיםונפשאדםששהעש
ראלףומכסםליהוהשניםושלשיםנפשויתןמ
שהאתמכסתרומתיהוהלאלעזרהכהןכאשרצו
היהוהאתמשהוממחציתבניישראלאשרחצהמ
שהמןהאנשיםהצבאיםותהימחצתהעדהמןהצ
אןשלשמאותאלףושלשיםאלףשבעתאלפיםוח
משמאותובקרששהושלשיםאלףוחמריםשלשי
םאלףוחמשמאותונפשאדםששהעשראלףויקח
משהממחצתבניישראלאתהאחזאחדמןהחמשי
םמןהאדםומןהבהמהויתןאתםללויםשמרימ
שמרתמשכןיהוהכאשרצוהיהוהאתמשהויקר
בואלמשההפקדיםאשרלאלפיהצבאשריהאלפ
יםושריהמאותויאמרואלמשהעבדיךנשאוא
תראשאנשיהמלחמהאשרבידנוולאנפקדממנ
ואישונקרבאתקרבןיהוהאישאשרמצאכליז
הבאצעדהוצמידטבעתעגילוכומזלכפרעלנ
פשתינולפנייהוהויקחמשהואלעזרהכהןא
תהזהבמאתםכלכלימעשהויהיכלזהבהתרומ
האשרהרימוליהוהששהעשראלףשבעמאותוח
משיםשקלמאתשריהאלפיםומאתשריהמאותא
נשיהצבאבזזואישלוויקחמשהואלעזרהכה
ןאתהזהבמאתשריהאלפיםוהמאותויבאואת
ואלאהלמועדזכרוןלבניישראללפנייהוה
ומקנהרבהיהלבניראובןולבניגדעצוםמא
דויראואתארץיעזרואתארץגלעדוהנההמק
וםמקוםמקנהויבאובניגדובניראובןויא
מרואלמשהואלאלעזרהכהןואלנשיאיהעדה
לאמרעטרותודיבןויעזרונמרהוחשבוןוא
לעלהושבםונבוובעןהארץאשרהכהיהוהלפ
ניעדתישראלארץמקנההואולעבדיךמקנהו
יאמרואםמצאנוחןבעיניךיתןאתהארץהזא
תלעבדיךלאחזהאלתעברנואתהירדןויאמר
משהלבניגדולבניראובןהאחיכםיבאולמל
חמהואתםתשבופהולמהתנואוןאתלבבנייש
ראלמעבראלהארץאשרנתןלהםיהוהכהעשוא
בתיכםבשלחיאתםמקדשברנעלראותאתהארץ
ויעלועדנחלאשכולויראואתהארץויניאו
אתלבבניישראללבלתיבאאלהארץאשרנתןל
הםיהוהויחראףיהוהביוםההואוישבעלאמ
ראםיראוהאנשיםהעליםממצריםמבןעשרים
שנהומעלהאתהאדמהאשרנשבעתילאברהםלי
צחקוליעקבכילאמלאואחריבלתיכלבבןיפ
נההקנזיויהושעבןנוןכימלאואחרייהוה
ויחראףיהוהבישראלוינעםבמדברארבעים
שנהעדתםכלהדורהעשההרעבעינייהוהוהנ
הקמתםתחתאבתיכםתרבותאנשיםחטאיםלספ
ותעודעלחרוןאףיהוהאלישראלכיתשובןמ
אחריוויסףעודלהניחובמדברושחתםלכלה
עםהזהויגשואליוויאמרוגדרתצאןנבנהל
מקננופהועריםלטפנוואנחנונחלץחשיםל
פניבניישראלעדאשראםהביאנםאלמקומםו
ישבטפנובעריהמבצרמפניישביהארץלאנש
ובאלבתינועדהתנחלבניישראלאישנחלתו
כילאננחלאתםמעברלירדןוהלאהכיבאהנח
לתנואלינומעברהירדןמזרחהויאמראליה
םמשהאםתעשוןאתהדברהזהאםתחלצולפניי
הוהלמלחמהועברלכםכלחלוץאתהירדןלפנ
ייהוהעדהורישואתאיביומפניוונכבשהה
ארץלפנייהוהואחרתשבווהייתםנקיםמיה
והומישראלוהיתההארץהזאתלכםלאחזהלפ
נייהוהואםלאתעשוןכןהנהחטאתםליהוהו
דעוחטאתכםאשרתמצאאתכםבנולכםעריםלט
פכםוגדרתלצנאכםוהיצאמפיכםתעשוויאמ
 אני לדודי ודודי לי
זיכוי הרבים:

 טבלה מאוד פשוטה מהסוג האהוב עלינו, את המילים לקחנו מהפסוק:  ג  אני לדודי ודודי לי הרעה בשושנים:

שימו לב, אנחנו מבצעים כעת "ניסוי מדעי" לכל דבר, המילים נבחרו מראש. אנחנו נחפש את המילים בסדר הבא בתורה:

1. "אני לדודי" - דילוג מינימלי ויחיד בטווח הנתון בתורה

2. "דודי לי" (אנחנו משמיטים את האות וא"ו החיבור בדרך כלל בחיפוש פסוקים משניות וכו')

3. הרועה (הוספנו וא"ו לנוחיותנו כדי שיהיה קצת יותר קשה למצוא את המילה)

4. "בשושנים" או "בששנים" (כלומר עם וא"ו או בלי וא"ו, כמקובל בתורה שיש הרבה מילים שנכתבות לפעמים בכתיב חסר [בלי וא"ו] ולפעמים בכתיב מלא [עם וא"ו])

חיפשנו לפי הסדר הזה ומצאנו את כל הדילוגים המבוקשים באותה טבלה קטנה באורך 3084 אותיות (זאת שלמטה).

עכשיו השאלה המתבקשת היא, האם זה במקרה האם התהליך שעשינו למעלה היה קורה בכל ספר אחר באורך של התורה לכן כדי לענות על השאלה הזאת, נבצע את מבחן ההסתברות טקסטים אקראיים.

הסתברות שנחשיב לכזאת שהטבלה כבר מוצפנת היא שנמצא טבלה אחת דומה לזאת שמצאנו בתורה אחת לכל 500 ספרים שנחפש בהם. כלומר 1 טבלאות דומות ל-500 ספרים.

 מבחן ההסתברות למציאת הטבלה

כדי להעריך את ההסתברות לקבל את הטבלה הזאת באופן אקראי את כל הדילוגים צפינו מראש ולכן נבצע מבחן הסתברות כדי לראות מה הסיכוי לקבל את כל הדילוגים האלה באזור צפוף כל כך כמו בתורה, נשתמש במבחן "טקסטים אקראיים" כאשר אנחנו מחפשים את אותם דילוגים בטקסטים אקראיים שהמחשב יוצר.

לחץ על כפתור הצג דו"ח הסתברות לצפייה בדו"ח המלא, להלן התוצאות הסופיות:

נמצאו בסך הכול 4 טבלאות שמתחרות בטבלה של התורה מתוך 1,438,437 טבלאות שנבדקו

ההסתברות הסופית למציאת הטבלה בתורה: 2.7807961002115E-06
כלומר סיכוי של בערך 1 ל-359,609 טבלאות שהטבלה בתורה היא מקרית
כלומר היינו מוצאים טבלה כזאת באורך כזה 1 ל-3,638 ספרים באורך של התורה
לכן המסקנה היא: התוצאה מעידה שהטבלה מוצפנת

 

הערה: ההסתברות גם אומרת שאם היינו מחפשים ב-14,554 ספרים אקראיים באורך של התורה, אז היינו מוצאים 4 טבלאות דומות לזאת שנמצאה בתורה, הכוונה בדומות זה שהטבלאות בערך באותו אורך ומכילות את אותם דילוגים.

תגובה חדשה

שם השולח
דוא"ל
תגובה