SOD TORAH
י' תמוז התשפ (05:04), פרשת
חפש את הדברים הכי מעניינים בתורה: שם המשפחה שלך, השם שלך, מקום העבודה, בת הזוג שלך
 
צור קשר: sodtorah@gmail.com
מילון ארמית פורומים לוח שנה תוכנה להגהות תפילין תרומות

אנא עזרו לנו בתרומה להחזרה בתשובה ותקבלו את התוכנה לדילוגים + תיקון לשם שלכם לפי הדילוגים למעבר לתשלום
דרושים עובדים לזיכוי הרבים אנא פנו לאימייל sodtorah@gmail.com

חיפוש דילוגים בתורה
חיפוש ביטוי:   איפוס
שיטת חיפוש:  אזור לחיפוש:
אפשרויות הצגת הסתברויות בטבלה הצג תוויותהצג פסוקיםשלח טבלה לחבר הצג דו"ח הסתברות
הגדרות טבלה
רוחב טבלה לפי דילוג + - LCM GCF סידור אוטומטי
התחל טבלה מ- עד « » סידור אורך טבלה
חיתוך רוחב טבלה עד
רוחב הטבלה: + - אורך טבלה: + - מיקום הדילוג: [ | ]
חיתוך רוחב טבלה
ביטוי: | דילוג:
הפסוק שחותך את האות המסומנת בביטוי:
ליהלבנהמנחההואוהקטירהכהןאתאזכרתהמגרשהומשמנהעלכללבנתהאשהליהוהואםזבחשלמיםקר
בנואםמןהבקרהואמקריבאםזכראםנקבהתמיםיקריבנולפנייהוהוסמךידועלראשקרבנוושחטופת
חאהלמועדוזרקובניאהרןהכהניםאתהדםעלהמזבחסביבוהקריבמזבחהשלמיםאשהליהוהאתהחלבה
מכסהאתהקרבואתכלהחלבאשרעלהקרבואתשתיהכליתואתהחלבאשרעלהןאשרעלהכסליםואתהיתרתע
להכבדעלהכליותיסירנהוהקטירואתובניאהרןהמזבחהעלהעלהאשרעלהעציםאשרעלהאשאשהריחנ
יחחליהוהואםמןהצאןקרבנולזבחשלמיםליהוהזכראונקבהתמיםיקריבנואםכשבהואמקריבאתקר
בנווהקריבאתולפנייהוהוסמךאתידועלראשקרבנוושחטאתולפניאהלמועדוזרקובניאהרןאתדמ
ועלהמזבחסביבוהקריבמזבחהשלמיםאשהליהוהחלבוהאליהתמימהלעמתהעצהיסירנהואתהחלבהמ
כסהאתהקרבואתכלהחלבאשרעלהקרבואתשתיהכליתואתהחלבאשרעלהןאשרעלהכסליםואתהיתרתעל
הכבדעלהכליתיסירנהוהקטירוהכהןהמזבחהלחםאשהליהוהואםעזקרבנווהקריבולפנייהוהוסמ
ךאתידועלראשוושחטאתולפניאהלמועדוזרקובניאהרןאתדמועלהמזבחסביבוהקריבממנוקרבנו
אשהליהוהאתהחלבהמכסהאתהקרבואתכלהחלבאשרעלהקרבואתשתיהכליתואתהחלבאשרעלהןאשרעל
הכסליםואתהיתרתעלהכבדעלהכליתיסירנהוהקטירםהכהןהמזבחהלחםאשהלריחניחחכלחלבליהו
החקתעולםלדרתיכםבכלמושבתיכםכלחלבוכלדםלאתאכלווידבריהוהאלמשהלאמרדבראלבניישרא
ללאמרנפשכיתחטאבשגגהמכלמצותיהוהאשרלאתעשינהועשהמאחתמהנהאםהכהןהמשיחיחטאלאשמת
העםוהקריבעלחטאתואשרחטאפרבןבקרתמיםליהוהלחטאתוהביאאתהפראלפתחאהלמועדלפנייהוה
וסמךאתידועלראשהפרושחטאתהפרלפנייהוהולקחהכהןהמשיחמדםהפרוהביאאתואלאהלמועדוטב
להכהןאתאצבעובדםוהזהמןהדםשבעפעמיםלפנייהוהאתפניפרכתהקדשונתןהכהןמןהדםעלקרנות
מזבחקטרתהסמיםלפנייהוהאשרבאהלמועדואתכלדםהפרישפךאליסודמזבחהעלהאשרפתחאהלמועד
ואתכלחלבפרהחטאתיריםממנואתהחלבהמכסהעלהקרבואתכלהחלבאשרעלהקרבואתשתיהכליתואתה
חלבאשרעליהןאשרעלהכסליםואתהיתרתעלהכבדעלהכליותיסירנהכאשריורםמשורזבחהשלמיםוה
קטירםהכהןעלמזבחהעלהואתעורהפרואתכלבשרועלראשוועלכרעיווקרבוופרשווהוציאאתכלהפ
ראלמחוץלמחנהאלמקוםטהוראלשפךהדשןושרףאתועלעציםבאשעלשפךהדשןישרףואםכלעדתישראל
 כל הזבחים שלא לשמן
זיכוי הרבים:

 מסכת זבחים (דף ב.) מתחילה במשנה כך: מתני' כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן כשרים אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה וכו'

דהיינו קורבנות שהקריבו אותם למשל עולה ששחטו לשם שלמים, כלומר השוחט בבית המקדש חשב שהקרבן הזה הוא שלמים ובאמת הבעלים הביא את הקורבן למטרת עולה.  במצב כזה אומרת המשנה שהקרבן השחוט יהיה כשר דהיינו שצריך להמשיך ולעשות את כל שאר העבודות כמו לקבל את הדם לתוך כלי ולהוליך ולזרוק את הדם ולא לפסול אותו שוב. לשם הזבח עולה. וזאת רק דוגמא הנקראת שינוי קודש ובנוסף יש שינוי בעלים וכו'.

וחיפשנו את הדילוג המינימלי "הזבחים" ולאחר מכן "שלא לשמן", ושני הדילוגים ארוכים ונדירים נמצאו בטבלה קטנה (1380 אותיות). והם חותכים את הפסוק: "(ויקרא ג, א) ואם זבח שלמים קרבנו אם מן הבקר הוא מקריב אם זכר אם נקבה תמים יקריבנו לפני ה' ". ואמרו בגמרא (זבחים ד.): מנין שצריך זביחה לישמה משום שאמרה התורה: (ויקרא ג, א) "ואם זבח שלמים קרבנו", שתהא זביחה לשם שלמים. ורואים אם כן, שחז"ל למדו מהפסוק שחותך את הדילוגים (ויקרא ג, א) שאם שוחטים שלא לשמן אז הזבחים כשרים אבל לא עלו לשם חובה.

ועוד שמנו לב ש-המזבחה בגימטריה עם האותיות 73. וכן "הזבחים" עם הכולל בגימטריה 73. ונשים לב שהרוחב של הטבלה שלנו, זאת אמרת הדילוג המינימלי של "הזבחים" הוא 73!

וכן המילה שחותכת את הדילוג בשורה התחתונה: לחם בגימטריה 78, והדילוג שלנו "הזבחים", עם האותיות (6 אותיות), 72 + 6 = 78. והמשמעות של "לחם" זה זבח כמו שפירש"י, כלומר קרבן של זבח. וכן הוא אומר על הכהנים "וקדשתו כי את לחם אלקיך הוא מקריב".

וכן הפסוק: "זאת התורה לעלה למנחה ולחטאת ולאשם ולמלואים ולזבח השלמים" (פרשת צו פרק ז פס' לז), רואים שמכל הקורבנות רק קרבן השלמים קיבל את השם זבח. ועמדו על זה בגמרא (ד.) ודילמא היינו שמייהו, כלומר אולי "זבח השלמים", זה השם של הקרבן ממש. ודחו בסוף ואמרו שהזבח האמור כאן הוא כדי ללמוד על כל שאר הקרבנות. ואם כן השלמים הם העיקר ולכן הדילוגים חותכים כאן דווקא.

______________________________

 מבחן ההסתברות למציאת הטבלה

כדי להעריך את ההסתברות לקבל את הטבלה הזאת באופן אקראי את כל הדילוגים צפינו מראש ולכן נבצע מבחן הסתברות כדי לראות מה הסיכוי לקבל את כל הדילוגים האלה באזור צפוף כל כך כמו בתורה, נשתמש במבחן "טקסטים אקראיים" כאשר אנחנו מחפשים את אותם דילוגים בטקסטים אקראיים שהמחשב יוצר.

לחץ על כפתור הצג דו"ח הסתברות לצפייה בדו"ח המלא, להלן התוצאות הסופיות:

נמצאו בסך הכול 2 טבלאות שמתחרות בטבלה של התורה מתוך 870,174 טבלאות שנבדקו

ההסתברות הסופית למציאת הטבלה בתורה: 2.29E-6
כלומר סיכוי של בערך 1 ל-435,087 טבלאות שהטבלה בתורה היא מקרית
סף הסתברות מינימלי שנוכל להגיד שהטבלה מוצפנת הוא טבלה אחת דומה ל-100 ספרים כלומר 1 ל-100. 
כלומר היינו מוצאים טבלה כזאת באורך כזה 1 ל-1,970 ספרים באורך של התורה
לכן המסקנה היא: התוצאה מעידה שהטבלה מוצפנת 

 

תגובה חדשה

שם השולח
דוא"ל
תגובה