;
SOD TORAH
כט' אלול התשפ (06:22), פרשת
חפש את הדברים הכי מעניינים בתורה: שם המשפחה שלך, השם שלך, מקום העבודה, בת הזוג שלך
 
צור קשר: sodtorah@gmail.com
מילון ארמית פורומים לוח שנה תוכנה להגהות תפילין תרומות

אנא עזרו לנו בתרומה להחזרה בתשובה ותקבלו את התוכנה לדילוגים + תיקון לשם שלכם לפי הדילוגים למעבר לתשלום
דרושים עובדים לזיכוי הרבים אנא פנו לאימייל sodtorah@gmail.com

חיפוש דילוגים בתורה
חיפוש ביטוי:   איפוס
שיטת חיפוש:  אזור לחיפוש:
אפשרויות הצגת הסתברויות בטבלה הצג תוויותהצג פסוקיםשלח טבלה לחבר הצג דו"ח הסתברות
הגדרות טבלה
רוחב טבלה לפי דילוג + - LCM GCF סידור אוטומטי
התחל טבלה מ- עד « » סידור אורך טבלה
חיתוך רוחב טבלה עד
רוחב הטבלה: + - אורך טבלה: + - מיקום הדילוג: [ | ]
חיתוך רוחב טבלה
ביטוי: | דילוג:
הפסוק שחותך את האות המסומנת בביטוי:
תרחתרחהולידאתאברםאתנחורואתהרןוהרןהולידאת
לוטוימתהרןעלפניתרחאביובארץמולדתובאורכשדי
םויקחאברםונחורלהםנשיםשםאשתאברםשריושםאשתנ
חורמלכהבתהרןאבימלכהואבייסכהותהישריעקרהאי
ןלהולדויקחתרחאתאברםבנוואתלוטבןהרןבןבנווא
תשריכלתואשתאברםבנוויצאואתםמאורכשדיםללכתא
רצהכנעןויבאועדחרןוישבושםויהיוימיתרחחמששנ
יםומאתיםשנהוימתתרחבחרןויאמריהוהאלאברםלךל
ךמארצךוממולדתךומביתאביךאלהארץאשראראךואעש
ךלגויגדולואברכךואגדלהשמךוהיהברכהואברכהמב
רכיךומקללךאארונברכובךכלמשפחתהאדמהוילךאבר
םכאשרדבראליויהוהוילךאתולוטואברםבןחמששנים
ושבעיםשנהבצאתומחרןויקחאברםאתשריאשתוואתלו
טבןאחיוואתכלרכושםאשררכשוואתהנפשאשרעשובחר
ןויצאוללכתארצהכנעןויבאוארצהכנעןויעבראברם
בארץעדמקוםשכםעדאלוןמורהוהכנעניאזבארץוירא
יהוהאלאברםויאמרלזרעךאתןאתהארץהזאתויבןשםמ
זבחליהוההנראהאליוויעתקמשםההרהמקדםלביתאלו
יטאהלהביתאלמיםוהעימקדםויבןשםמזבחליהוהויק
ראבשםיהוהויסעאברםהלוךונסועהנגבהויהירעבבא
רץוירדאברםמצרימהלגורשםכיכבדהרעבבארץויהיכ
אשרהקריבלבואמצרימהויאמראלשריאשתוהנהנאידע
תיכיאשהיפתמראהאתוהיהכייראואתךהמצריםואמרו
אשתוזאתוהרגואתיואתךיחיואמרינאאחתיאתלמעןי
יטבליבעבורךוחיתהנפשיבגללךויהיכבואאברםמצר
ימהויראוהמצריםאתהאשהכייפההואמאדויראואתהש
ריפרעהויהללואתהאלפרעהותקחהאשהביתפרעהולאב
 הרב עבדיה יוסף זצל
זיכוי הרבים:

בתשע"ד בג' ביום מר חשוון פרשת לך לך, הסתלק מרן, מאור ישראל, הרב עובדיה יוסף חיים זצוק"ל.

עבדיהיוסף = אברהם,  חיים = אבינו, מאור ישראל  = עבדיה יוסף, וכן "ישראל" בגימטריה "עבדיה יוסף בן יעקב נ"י". (כך כתב הרב בעצמו בספרו "מאור ישראל" בהקדמה עיי"ש).

איבדנו אבא יקר השבוע הזה ורק צריך להבין כמה כדי לעקל את גודל החסרון שלא יוכל להמנות, והנה ההשוואה לאברהם אבינו מתוך הרמזים להלן היא בדיוק ההקבלה לדור הזה, שהוא היה כמו אבא של כולנו, הציל נפשות רבות, הורה לכל הדור את הדרך אשר ילכו בה, האדיר את התורה, היה דיין במקרים הכי מסובכים וכולם נהרו אליו בשאלות גדולים וקטנים, עשירים ועניים, מפורסמים ואנשים ומי שלא השיגה ידו לשאול אותו אישית לא היה מחוסר מענה כי הכול פתוח ומזוקק לפנינו בחזון עובדיה ובספריה שכתב לזכות הרבים, וגם כעת לא השאיר אותנו לבד והעמיד לנו בנים תלמידי חכמים אשר יורו לנו את הדרך. ועליו נאמר צדיקים במיתתם קרויים חיים, וכן נוסף לו השם חיים.

ניסינו להבין את הקשר בין פרשת לך לך למאורע הקשה לכולנו, ומצאנו כמה צפנים בפרשת השבוע לך לך שרומזים לגדלותו של מרן פאר הדור. כי כאשר מתרחש אירוע משמעותי הוא חייב להיות מוצפן בתורה בדרך כלל בפרשת שבוע שקרה אותו המאורע, וכאשר נכנסנו לפרשת שבוע חיפשנו עובדי"ה כתיב מלא עם וא"ו ולא נמצא ולאחר מכן עבדי"ה כתיב חסר מינימלי, ונמצא דילוג יחידי בפרשה ממש בסמוך לפסוק ויאמר ה' אל אברם לך לך מארצך וכו' ואז מיד חיפשנו את הדילוג חיי"ם דילוג מינימלי וכן הדילוג יוס"ף וכולם נמצאו בקרבת מקום חותכים אחד את השני בפסוק לך לך מארצך וכו' וידוע הדבר שצדיקים אין בהם בחינה של מוות כי צדיקים במיתתם קרוים חיים (ברכות יח.) ואולי זאת הכוונה לך לך מארצך וממולדתך וכו' שזאת רק בחינה של הסתלקות ומעבר של אותו צדיק. היה מתאים לקשור את העניין, ולכן בודקים גימטריה, ונמצא שדווקא עבדי"ה יוס"ף [בכתיב חסר וא"ו כפי שמצאנו בדילוגים] בגימטריה עולה עם הכולל אברה"ם וא"ת הרי שמו אברם בפסוקים, בהמשך הפרשה משתנה שמו לאברהם כדכתיב והיה שמך אברהם  וכו' וכן מתאים יותר למרן כי אברהם זה השם של הגדלות שמסמל את הרעיון של אב המון גוים נתתיך, ודאי דומה למרן שהיה כמו אבא של כל הדור בהנהגה. וכן השם הנוסף חיי"ם עולה עם הכולל אבינו.

וכל החישוב הזה הוא הכרחי לפי הדילוגים כי-עבדיהיוסף בגימטריה זה אברהם וכן חיים שזה השם שהוסיפו למרן עולה בגימטריה אבינו

בנוסף הפסוק שחותך ממש את הדילוג "עבדיה": "ויצאו אתם מאור כשדים ללכת ארצה כנען ויבאו עד חרן וישבו שם", בגימטריה "עבדיה יוסף", וידוע שמר"ן ניקרא "מאור ישראל", שהאיר עיניהם של ישראל בהלכה. ומי שיעבור על חייו של מרן זצ"ל ישתומם עד כמה הם מזכירים את חייו של אברהם אבינו, גם מרן זצ"ל יצא מעיראק שהיא אור כשדים, ועלה לארץ. והחזיר רבים בתשובה והציל נפשות רבות, כמו אברהם שכתוב עליו "ואת הנפש אשר עשו בחרן". ולכן הגימטריה רומזת שהוא יצא ממקום של אור ואש של תורה של בני בבל, להדליק במקום ריקני מתורה בארץ ישראל.

בנוסף "עובדיה יוסף" כתיב מלא בגימטריה זה "אברהם" עם האותיות. דהיינו גימטריה של אברה"ם 248 ועוד 5 אותיות של אברה"ם עולה 253 כמספר עובדי"ה יוס"ף.

קווים לדמיון בין מרן לאברהם אבינו [פרשת לך לך]

מכתב מאת הרה"ג ר' מסעוד אבוחצירא שליט"א בענין הקשר בין מרן פאר הדור והדרו פורסם במקור בקונטרס סוד החשמל

רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, לפרשת 'לך לך' שבה נפטר מרן זצוק"ל.

גזרה קשה נפלה על עם ישראל השבוע עם הסתלק מורנו ורבנו ועטרת ראשנו נזר ישראל ותפארתו רבנו עובדיה יוסף

זצוקללה"ה וזיע"א.

נביא כמה רמזים מפרשת השבוע למרן זצוק"ל. נאמר בפרשה על אברהם אבינו, "לך לך מארצך וממולדתך ומבית

אביך אל הארץ אשר אראך", הנה אברהם אבינו ע"ה יצא מאור כשדים לארץ ישראל, וגם מורנו ורבנו רבי עובדיה

יוסף זיע"א יצא מאור כשדים שם נולד, ובגיל ארבע עלה לארץ ישראל.

אברהם אבינו ע"ה לאחר שעלה ובא לארץ ישראל ירד למצרים מפני הרעב. גם מורנו ורבנו הרב עובדיה יוסף זיע"א

לאחר שעלה לארץ ישראל ירד למצרים מפני הרעב הרוחני שהיה שם, והיה רבה של מצרים במשך ארבע שנים וקירב

הרבה יהודים לאביהם שבשמים.

נאמר בפרשה על אברהם אבינו "ואת הנפש אשר עשו בחרן" ופירש רש"י שהכניסן תחת כנפי השכינה אברם מגייר

את האנשים ושרי מגיירת הנשים, ומעלה עליהם הכתוב כאלו עשאום. וגם מורנו ורבנו עובדיה יוסף זיע"א הכניס רבבות

יהודים תחת כנפי השכינה, טיפל בכל נושא הגיור וממש טרח בזה מאוד, טיפל בכל הענין של יהודי אתיופיה שבזכות

פסיקתו העלו אותם לארץ ישראל, התיר עגונות של מלחמת יום הכיפורים, פתח תלמודי תורה לבנים ובתי ספר לבנות,

וכו', כתת את רגליו במשך שנים רבות לכל מיני מדינות בעולם על מנת להביא את דבר ה' ולקרב את היהודים לאביהם

שבשמים, וכו'.

הפסוק המסיים את עליית שני שהם כנגד יום שני שבו נפטר הרב, נאמר: "אל מקום המזבח אשר עשה שם

בראשנה ויקרא שם אברם בשם ה'", והיינו שהצדיק עלה לגנזי מרומים למזבח של מעלה להיות כפרה על עם

ישראל. וכן מובא בשם הרה"ג ר' ניסים דיין שליט"א שהכתוב שנאמר על יוסף [בראשית מה, ה] "כי למחיה שלחני

אלהים". ר"ת ספריו של מרן, לווית חן, מאור ישראל, חזון עובדיה, יביע אומר [או יחוה דעת], הליכות עולם.

בפסוקי שני בפרשה, שהם כנגד יום שני שבו נפטר הרב, נאמר: "וילך למסעיו מנגב ועד בית אל עד המקום אשר

היה שם אהלה בתחלה בין בית אל ובין העי". והנה "הע"י" ר"ת הרב עובדיה יוסף. כי הפסוק מרמז על תהליך

הנשמה בעולם הזה עד פטירתה, "וילך למסעיו מנגב" היינו שהנשמה יורדת לעולם הזה שמשול לנגב שמנוגב מכל טובה,

ועל כל אחד לטרוח בלימוד התורה והמצוות כדי להגיע ל"בית אל עד המקום אשר היה שם אהלה בתחלה", היינו

עד אשר מגיעה הנשמה אל מקום מחצבתה מתחת כסא הכבוד. וכן ע"י בגימטריא יסוד. וכן "העי" בגימטריא פ"ה רמז

לשכינה הקדושה שנקראת 'מלכות פה'. והוסיף הרה"ג ר' ציון דוד סיבוני שליט"א שרבנו עובדיה יוסף ס"ת פ"ה.

ובגימטריא מצות מילה שאברהם נצטווה בפרשת לך לך. וכן רבנו עובדיה יוסף בגימטריא אברהם עם האותיות. וכן

ביום פטירתו ג' חשון אומרים את פרק יט בתהילים ששם מופיע הפסוק עם שמות ספריו של מרן: "יום ליום יביע אמר

ולילה ללילה יחוה דעת: אין אמר ואין דברים בלי נשמע קולם: בכל הארץ יצא קום [מרמז על הפצת תורתו],

ובקצה תבל מליהם לשמש שם אהל בהם: והוא כחתן יצא מחפתו [מרמז על פטירת צדיקים], ישיש כגבור לרוץ

ארח: מקצה השמים מוצאו ותקופתו על קצותם ואין נסתר מחמתו: תורת ה' תמימה משיבת נפש עדות ה'

נאמנה מחכימת פתי: פקודי ה' ישרים משמחי לב מצות ה' ברה מאירת עינים: יראת ה' טהורה עומדת לעד

משפטי ה' אמת צדקו יחדו: הנחמדים מזהב ומפז רב ומתוקים מדבש ונפת צופים: גם עבדך [רמז על שמו

עובדיה], נזהר בהם בשמרם עקב רב" ובהמשך התהילים ליום ג' חשון בפרק כ"א נאמר: ה' בעזך ישמח מלך [עזך

בגימטריא עובדיה] ובישועתך מה יגל מאד: תאות לבו נתתה לו וארשת שפתיו בל מנעת סלה: כי תקדמנו

ברכות טוב תשית לראשו עטרת פז [להחזיר עטרה ליושנה]: חיים שאל ממך נתתה לו ארך ימים עולם ועד".

___________________

1) מה זה כולל בגימטריה יוצא לנו מהפסוק: “אפרים ומנשה, כראובן ושמעון יהיו לי” נחשב את הגימטריה: אפרים ומנשה = 732 , ראובן ושמעון = 731, ומכאן דרשו שאם יעקב אבינו אמר ש"אפרים ומנשה" זה כ -"ראובן ושמעון", למרות אי הדיוק של 1, אין זה מעכב. נקרא לתוספת הזאת של 1 כולל מעתה ולמדנו שאי דיוק של 1 לא משמעותי. ואם תאמר, היכן מצינו כזה דבר, הרי לך קירוב של פונקציה אקספוננציאלית בתחום מסוים לפונקציה לינארית, הרי יש הפסד גמור של מידע ודיוק ואף על פי כן בונים עם זה עולמות שלמים של טכנולוגיה.

תגובה חדשה

שם השולח
דוא"ל
תגובה