SOD TORAH
י' תמוז התשפ (05:34), פרשת
חפש את הדברים הכי מעניינים בתורה: שם המשפחה שלך, השם שלך, מקום העבודה, בת הזוג שלך
 
צור קשר: sodtorah@gmail.com
מילון ארמית פורומים לוח שנה תוכנה להגהות תפילין תרומות

אנא עזרו לנו בתרומה להחזרה בתשובה ותקבלו את התוכנה לדילוגים + תיקון לשם שלכם לפי הדילוגים למעבר לתשלום
דרושים עובדים לזיכוי הרבים אנא פנו לאימייל sodtorah@gmail.com

חיפוש דילוגים בתורה
חיפוש ביטוי:   איפוס
שיטת חיפוש:  אזור לחיפוש:
אפשרויות הצגת הסתברויות בטבלה הצג תוויותהצג פסוקיםשלח טבלה לחבר הצג דו"ח הסתברות
הגדרות טבלה
רוחב טבלה לפי דילוג + - LCM GCF סידור אוטומטי
התחל טבלה מ- עד « » סידור אורך טבלה
חיתוך רוחב טבלה עד
רוחב הטבלה: + - אורך טבלה: + - מיקום הדילוג: [ | ]
חיתוך רוחב טבלה
ביטוי: | דילוג:
הפסוק שחותך את האות המסומנת בביטוי:
ראחדבןבקראילאחדכבשאחדבןשנתולעלהשע
ירעזיםאחדלחטאתולזבחהשלמיםבקרשניםא
ילםחמשהעתדיםחמשהכבשיםבנישנהחמשהזה
קרבןאחיעזרבןעמישדיביוםעשתיעשריוםנ
שיאלבניאשרפגעיאלבןעכרןקרבנוקערתכס
ףאחתשלשיםומאהמשקלהמזרקאחדכסףשבעים
שקלבשקלהקדששניהםמלאיםסלתבלולהבשמן
למנחהכףאחתעשרהזהבמלאהקטרתפראחדבןב
קראילאחדכבשאחדבןשנתולעלהשעירעזיםא
חדלחטאתולזבחהשלמיםבקרשניםאילםחמשה
עתדיםחמשהכבשיםבנישנהחמשהזהקרבןפגע
יאלבןעכרןביוםשניםעשריוםנשיאלבנינפ
תליאחירעבןעינןקרבנוקערתכסףאחתשלשי
םומאהמשקלהמזרקאחדכסףשבעיםשקלבשקלה
קדששניהםמלאיםסלתבלולהבשמןלמנחהכףא
חתעשרהזהבמלאהקטרתפראחדבןבקראילאחד
כבשאחדבןשנתולעלהשעירעזיםאחדלחטאתו
לזבחהשלמיםבקרשניםאילםחמשהעתדיםחמש
הכבשיםבנישנהחמשהזהקרבןאחירעבןעינן
זאתחנכתהמזבחביוםהמשחאתומאתנשיאייש
ראלקערתכסףשתיםעשרהמזרקיכסףשניםעשר
כפותזהבשתיםעשרהשלשיםומאההקערההאחת
כסףושבעיםהמזרקהאחדכלכסףהכליםאלפים
וארבעמאותבשקלהקדשכפותזהבשתיםעשרהמ
לאתקטרתעשרהעשרההכףבשקלהקדשכלזהבהכ
פותעשריםומאהכלהבקרלעלהשניםעשרפרים
אילםשניםעשרכבשיםבנישנהשניםעשרומנח
תםושעיריעזיםשניםעשרלחטאתוכלבקרזבח
השלמיםעשריםוארבעהפריםאילםששיםעתדי
םששיםכבשיםבנישנהששיםזאתחנכתהמזבחא
חריהמשחאתוובבאמשהאלאהלמועדלדבראתו
וישמעאתהקולמדבראליומעלהכפרתאשרעלא
רןהעדתמביןשניהכרביםוידבראליווידבר
יהוהאלמשהלאמרדבראלאהרןואמרתאליובה
עלתךאתהנרתאלמולפניהמנורהיאירושבעת
הנרותויעשכןאהרןאלמולפניהמנורההעלה
נרתיהכאשרצוהיהוהאתמשהוזהמעשההמנרה
מקשהזהבעדירכהעדפרחהמקשההואכמראהאש
רהראהיהוהאתמשהכןעשהאתהמנרהוידבריה
והאלמשהלאמרקחאתהלויםמתוךבניישראלו
טהרתאתםוכהתעשהלהםלטהרםהזהעליהםמיח
טאתוהעבירותערעלכלבשרםוכבסובגדיהםו
הטהרוולקחופרבןבקרומנחתוסלתבלולהבש
מןופרשניבןבקרתקחלחטאתוהקרבתאתהלוי
םלפניאהלמועדוהקהלתאתכלעדתבניישראל
והקרבתאתהלויםלפנייהוהוסמכובניישרא
לאתידיהםעלהלויםוהניףאהרןאתהלויםתנ
ופהלפנייהוהמאתבניישראלוהיולעבדאתע
בדתיהוהוהלויםיסמכואתידיהםעלראשהפר
יםועשהאתהאחדחטאתואתהאחדעלהליהוהלכ
 אבנר בן נר
זיכוי הרבים:

אבנר בן נר היה שר הצבא של שאול שהמליך את איש בושת, בן שאול, לאחר מות שאול ובניו במלחמה עם פלשתים, על פני דוד:

שמואל ב פרק-ב פסוק-ח

  ח  ואבנר בן נר שר צבא אשר לשאול לקח את איש בשת בן שאול ויעברהו מחנים: ט  וימלכהו אל הגלעד ואל האשורי ואל יזרעאל ועל אפרים ועל בנימן ועל ישראל כלה: (פ) י  בן ארבעים שנה איש בשת בן שאול במלכו על ישראל ושתים שנים מלך אך בית יהודה היו אחרי דוד:

אבנר בן נרבן שאול איש בשת

אם כן שלושת הדילוגים האלה קשורים, ונמצאים ממש באותו פסוק, ומצאנו אותם בטבלה קטנה בגודל 1700 אותיות נירצה לבדוק את ההסתברות לכך:

 מבחן ההסתברות למציאת הטבלה

כדי להעריך את ההסתברות לקבל את הטבלה הזאת באופן אקראי את כל הדילוגים צפינו מראש ולכן נבצע מבחן הסתברות כדי לראות מה הסיכוי לקבל את כל הדילוגים האלה באזור צפוף כל כך כמו בתורה, נשתמש במבחן "טקסטים אקראיים" כאשר אנחנו מחפשים את אותם דילוגים בטקסטים אקראיים שהמחשב יוצר.

לחץ על כפתור הצג דו"ח הסתברות לצפייה בדו"ח המלא, להלן התוצאות הסופיות:

נמצאו בסך הכול 0 טבלאות שמתחרות בטבלה של התורה מתוך 3,516,204 טבלאות שנבדקו

ההסתברות הסופית למציאת הטבלה בתורה: 0
כלומר סיכוי של בערך 1 ל-3,516,204 טבלאות שהטבלה בתורה היא מקרית
סף הסתברות מינימלי שנוכל להגיד שהטבלה מוצפנת הוא טבלה אחת דומה ל-100 ספרים כלומר 1 ל-100. 
כלומר היינו מוצאים טבלה כזאת באורך כזה 1 ל-19,196 ספרים באורך של התורה

לכן המסקנה היא: לא ניתן לקבל את התוצאה בשום פנים ואופן בצורה אקראית, הטבלה מוצפנת בצורה ברורה.

הערה: ההסתברות גם אומרת שאם היינו מחפשים ב-19,196 ספרים אקראיים באורך של התורה, אז היינו מוצאים 0 טבלאות דומות לזאת שנמצאה בתורה, הכוונה בדומות זה שהטבלאות בערך באותו אורך ומכילות את אותם דילוגים.

תגובה חדשה

שם השולח
דוא"ל
תגובה