SOD TORAH
י' תמוז התשפ (05:27), פרשת
חפש את הדברים הכי מעניינים בתורה: שם המשפחה שלך, השם שלך, מקום העבודה, בת הזוג שלך
 
צור קשר: sodtorah@gmail.com
מילון ארמית פורומים לוח שנה תוכנה להגהות תפילין תרומות

אנא עזרו לנו בתרומה להחזרה בתשובה ותקבלו את התוכנה לדילוגים + תיקון לשם שלכם לפי הדילוגים למעבר לתשלום
דרושים עובדים לזיכוי הרבים אנא פנו לאימייל sodtorah@gmail.com

חיפוש דילוגים בתורה
חיפוש ביטוי:   איפוס
שיטת חיפוש:  אזור לחיפוש:
אפשרויות הצגת הסתברויות בטבלה הצג תוויותהצג פסוקיםשלח טבלה לחבר הצג דו"ח הסתברות
הגדרות טבלה
רוחב טבלה לפי דילוג + - LCM GCF סידור אוטומטי
התחל טבלה מ- עד « » סידור אורך טבלה
חיתוך רוחב טבלה עד
רוחב הטבלה: + - אורך טבלה: + - מיקום הדילוג: [ | ]
חיתוך רוחב טבלה
ביטוי: | דילוג:
הפסוק שחותך את האות המסומנת בביטוי:
מועליהקטרתויקריבולפנייהוהאשזרהאשרלאצוה
אתםותצאאשמלפנייהוהותאכלאותםוימתולפנייה
והויאמרמשהאלאהרןהואאשרדבריהוהלאמרבקרבי
אקדשועלפניכלהעםאכבדוידםאהרןויקראמשהאלמ
ישאלואלאלצפןבניעזיאלדדאהרןויאמראלהםקרב
ושאואתאחיכםמאתפניהקדשאלמחוץלמחנהויקרבו
וישאםבכתנתםאלמחוץלמחנהכאשרדברמשהויאמרמ
שהאלאהרןולאלעזרולאיתמרבניוראשיכםאלתפרע
וובגדיכםלאתפרמוולאתמתוועלכלהעדהיקצףואח
יכםכלביתישראליבכואתהשרפהאשרשרףיהוהומפת
חאהלמועדלאתצאופןתמתוכישמןמשחתיהוהעליכם
ויעשוכדברמשהוידבריהוהאלאהרןלאמרייןושכר
אלתשתאתהובניךאתךבבאכםאלאהלמועדולאתמתוח
קתעולםלדרתיכםולהבדילביןהקדשוביןהחלובין
הטמאוביןהטהורולהורתאתבניישראלאתכלהחקים
אשרדבריהוהאליהםבידמשהוידברמשהאלאהרןואל
אלעזרואלאיתמרבניוהנותריםקחואתהמנחההנות
רתמאשייהוהואכלוהמצותאצלהמזבחכיקדשקדשים
הואואכלתםאתהבמקוםקדושכיחקךוחקבניךהואמא
שייהוהכיכןצויתיואתחזההתנופהואתשוקהתרומ
התאכלובמקוםטהוראתהובניךובנתיךאתךכיחקךו
חקבניךנתנומזבחישלמיבניישראלשוקהתרומהוח
זההתנופהעלאשיהחלביםיביאולהניףתנופהלפני
יהוהוהיהלךולבניךאתךלחקעולםכאשרצוהיהוהו
אתשעירהחטאתדרשדרשמשהוהנהשרףויקצףעלאלעז
רועלאיתמרבניאהרןהנותרםלאמרמדועלאאכלתםא
תהחטאתבמקוםהקדשכיקדשקדשיםהואואתהנתןלכם
לשאתאתעוןהעדהלכפרעליהםלפנייהוההןלאהובא
אתדמהאלהקדשפנימהאכולתאכלואתהבקדשכאשרצו
יתיוידבראהרןאלמשההןהיוםהקריבואתחטאתםוא
תעלתםלפנייהוהותקראנהאתיכאלהואכלתיחטאתה
יוםהייטבבעינייהוהוישמעמשהוייטבבעיניווי
דבריהוהאלמשהואלאהרןלאמראלהםדברואלבנייש
ראללאמרזאתהחיהאשרתאכלומכלהבהמהאשרעלהאר
ץכלמפרסתפרסהושסעתשסעפרסתמעלתגרהבבהמהאת
התאכלואךאתזהלאתאכלוממעליהגרהוממפרסיהפר
סהאתהגמלכימעלהגרההואופרסהאיננומפריסטמא
הואלכםואתהשפןכימעלהגרההואופרסהלאיפריסט
 נר ה' נשמת אדם
זיכוי הרבים:

(משלי כז) נר יהוה נשמת אדם חפש כל חדרי בטן: 

חיפשנו כדרכנו את הדילוג המינימלי "נשמת אדם" ולאחר מכן "נר י-ה-ו-ה" ונימצא בקירבת מקום. כבר די נדיר לקבל את הדילוגים האלה בקירבת מקום כי שניהם ארוכים. שמים לב לפסוקים החותכים את שני הדילוגים בתחתית הטבלה: יח  הן לא הובא את דמה אל הקדש פנימה אכול תאכלו אתה בקדש כאשר צויתי: יט  וידבר אהרן אל משה הן היום הקריבו את חטאתם ואת עלתם לפני יהוה ותקראנה אתי כאלה ואכלתי חטאת היום הייטב בעיני יהוה: כ  וישמע משה וייטב בעיניו: כל זה היה לאחר מות נדב ואביהוא, משה קצף על אלעזר ואיתמר מדוע לא אכלו את הקודשים, ואהרון ענה לו וכו'.

וכאשר היה אהרון מדליק את הנרות של המנורה או מיטיב אותם, נאמר עליו: ז  והקטיר עליו אהרן קטרת סמים בבקר בבקר בהיטיבו את הנרת יקטירנה: ח  ובהעלת אהרן את הנרת בין הערבים יקטירנה קטרת תמיד לפני יהוה לדרתיכם:

ועוד שעל הקטורת סמים עצמה נאמר שהיא מכפרת על החיים והיא עצרה המגפה לאחר שמרד העם (במדבר יז). רואים שהקטורת עצמה מכפרת על החיים שלא ימותו, דהיינו הטבת הנרות, הדלקת נשמתם. רואים שהקטרת הקטורת על מזבח הזהב הייתה סמוך להטבת והדלקת הנרות והם הוקשו זה לזה בפסוק: בהיטיבו את הנרות יקטירנה וגו'. וזה רומז שמה שיש בהקטרת הקטורת ישנו גם בהדלקת הנרות והיינו ששניהם פועלים לכפרה והדלקת הנר של הקב"ה דהיינו נשמת האדם ו-נר ה' כמו שאמר ר' תנחום במס' שבת (ל:) שמוטב לכבות נר של בשר ודם [נר רגיל] מאשר נר של הקב"ה [נשמה של אדם] כלומר מותר לכבות נר בשבת בשביל חולה שיש לו סכנת חיים משום פיקוח נפש.

אם כן, נופל לשון של הטבה על הנרות של המנורה ועל נרות בכלל, ואולי זה מה שרמוז כאן בפסוקים, כי לעיל מסופר איך בניו של אהרון נדב ואביהוא מתו כי הקריבו אש זרה ואיך מתו שנשמתם כביכול כבתה ויש אומרים שהטבת הנרות זאת הדלקתם [הרמב"ם והזוהר], כאן אומר אהרון הייטב בעיני ה', רוצה לומר בתמיהה: אם היו בני הנותרים [אלעזר ואיתמר] שוגגים ואוכלים קדשים טמאים או באוננות אין זה טוב וישר בעיני ה' כי שוב הייתי עלול לכבות את נר ה' דהיינו נשמת אדם כמו שנכבתה נשמתם של בניו נדב ואביהוא שהקריבו אש זרה, כך היה עלול לכבות את נשמתם של אלעזר ואיתמר. אלא מה ייטב בעיני ה', הטבת הנרות דהיינו הדלקה ושמירת נשמתם של בניו הנותרים לאחר שנפרע חובו מחטא העגל. ועל כן: וישמע משה וייטב בעיניו וגו'. כלומר שבאמת הטבת הנרות היינו בניו הנותרים, היה מקובל בעיניו.

תגובה חדשה

שם השולח
דוא"ל
תגובה