SOD TORAH
י' כסלו התשפא (06:31), פרשת
חפש את הדברים הכי מעניינים בתורה: שם המשפחה שלך, השם שלך, מקום העבודה, בת הזוג שלך
 
צור קשר: sodtorah@gmail.com
מילון ארמית פורומים לוח שנה תוכנה להגהות תפילין תרומות

אנא עזרו בתרומה לתחזוקת האתר תקבלו את התוכנה לדילוגים + תיקון לשם שלכם לפי הדילוגים למעבר לתשלום
תוכלו לשמור טבלת חיפוש ע"י הכפתור ("שמור טבלה") ולשלוח אלינו עם הסבר, ונוסיף אותה לאתר באם היא מקובלת!

חיפוש דילוגים בתורה
חיפוש ביטוי:   איפוס
שיטת חיפוש:  אזור לחיפוש:
אפשרויות הצגת הסתברויות בטבלה הצג תוויותהצג פסוקיםשלח טבלה לחבר הצג דו"ח הסתברות
הגדרות טבלה
רוחב טבלה לפי דילוג + - LCM GCF סידור אוטומטי
התחל טבלה מ- עד « » סידור אורך טבלה
חיתוך רוחב טבלה עד
רוחב הטבלה: + - אורך טבלה: + - מיקום הדילוג: [ | ]
חיתוך רוחב טבלה
ביטוי: | דילוג:
הפסוק שחותך את האות המסומנת בביטוי:
לאיראופניריקםוחגהקצירבכורימעשיךאשרתזרעבשדהוחגהאס
ףבצאתהשנהבאספךאתמעשיךמןהשדהשלשפעמיםבשנהיראהכלזכו
רךאלפניהאדןיהוהלאתזבחעלחמץדםזבחיולאיליןחלבחגיעדב
קרראשיתבכוריאדמתךתביאביתיהוהאלהיךלאתבשלגדיבחלבאמ
והנהאנכישלחמלאךלפניךלשמרךבדרךולהביאךאלהמקוםאשרהכ
נתיהשמרמפניוושמעבקלואלתמרבוכילאישאלפשעכםכישמיבקר
בוכיאםשמועתשמעבקלוועשיתכלאשראדברואיבתיאתאיביךוצר
תיאתצרריךכיילךמלאכילפניךוהביאךאלהאמריוהחתיוהפרזי
והכנעניהחויוהיבוסיוהכחדתיולאתשתחוהלאלהיהםולאתעבד
םולאתעשהכמעשיהםכיהרסתהרסםושברתשברמצבתיהםועבדתםאת
יהוהאלהיכםוברךאתלחמךואתמימיךוהסרתימחלהמקרבךלאתהי
המשכלהועקרהבארצךאתמספרימיךאמלאאתאימתיאשלחלפניךוה
מתיאתכלהעםאשרתבאבהםונתתיאתכלאיביךאליךערףושלחתיאת
הצרעהלפניךוגרשהאתהחויאתהכנעניואתהחתימלפניךלאאגרש
נומפניךבשנהאחתפןתהיההארץשממהורבהעליךחיתהשדהמעטמע
טאגרשנומפניךעדאשרתפרהונחלתאתהארץושתיאתגבלךמיםסוף
ועדיםפלשתיםוממדברעדהנהרכיאתןבידכםאתישביהארץוגרשת
מומפניךלאתכרתלהםולאלהיהםבריתלאישבובארצךפןיחטיאוא
תךליכיתעבדאתאלהיהםכייהיהלךלמוקשואלמשהאמרעלהאליהו
האתהואהרןנדבואביהואושבעיםמזקניישראלוהשתחויתםמרחק
ונגשמשהלבדואליהוהוהםלאיגשווהעםלאיעלועמוויבאמשהוי
ספרלעםאתכלדברייהוהואתכלהמשפטיםויעןכלהעםקולאחדויא
מרוכלהדבריםאשרדבריהוהנעשהויכתבמשהאתכלדברייהוהויש
כםבבקרויבןמזבחתחתההרושתיםעשרהמצבהלשניםעשרשבטיישר
אלוישלחאתנעריבניישראלויעלועלתויזבחוזבחיםשלמיםליה
והפריםויקחמשהחציהדםוישםבאגנתוחציהדםזרקעלהמזבחויק
חספרהבריתויקראבאזניהעםויאמרוכלאשרדבריהוהנעשהונשמ
עויקחמשהאתהדםויזרקעלהעםויאמרהנהדםהבריתאשרכרתיהוה
עמכםעלכלהדבריםהאלהויעלמשהואהרןנדבואביהואושבעיםמז
 ירושלים יום השלג י' טבת
זיכוי הרבים:

השנה [התשע"ד] יצא צום עשרה בטבת ביום שישי באופן יוצא דופן. בנוסף סופת שלג נדירה פגעה באותו היום בעיקר בירושלים והסופה גרמה לנזקים כבדים ובין היתר לחסימת דרכי הגישה לירושלים אין יוצא ואין בא כעין מצור. [דיווח בתקשורת]. וידוע שהמצור על ירושלים בחורבן הבית הראשון החל בעשרה בטבת כאשר בא נבוכנדצר על העיר עד חורבן הבית.

בקונטרס "סוד החשמל" מובאים כמה רמזים על היום עשרה בטבת ועל הקשר לסופת השלג שהתרחשה בו בירושלים וגרמה למצור וכו', ומובא שם בשם החת"ם סופר: "שבכל יום ויום כשמגיע אותו יום של עשרה בטבת יושבין בית של מעלה וגוזרין החורבן של כל שנה ושנה", ומביא שם את הפסוק (ישעיה א יח) לכו נא ונוכחה יאמר יהוה אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו אם יאדימו כתולע כצמר יהיו: שרומז על תיקון וניקיון החטאים שנמשלו לצבע אדום כלומר כשנים או יאדימו כתולע וכו' וכן הפסוק שאומר דוד (תהלים נא ט) "תכבסני ומשלג אלבין".

ועיין שם בקונטרס שמביא את המעשה על הלל הזקן שמופיע בגמרא (יומא לה:) שלא היה לו לשלם להכנס לבית מדרש ועלה לגג וכוסה בשלג מן השמים בימי טבת עד שחילצו אותו וכו'. והדף הזה (יומא לה:) הוא הדף יומי של אותו יום שישי בעשרה בטבת שהיה השנה.

ועוד רמז גדול ועיקרי שמקשר בין הכול, הוא התרגום יונתן בן עוזיאל על הפסוק (דברי הימים א יא כב): בניה בן יהוידע בן איש חיל רב פעלים מן קבצאל הוא הכה את שני אריאל מואב והוא ירד והכה את הארי בתוך הבור ביום השלג: 

והתרגום של התנא יונתן בן עוזיאל במקום מתרגם  ביום השלג: ביום זוטא דסתוא בעשרה יומין בירחא דטבת כלומר ביום הסתיו בעשרה ימים בחודש טבת, רואים בפירוש שיום השלג רומז לעשרה בטבת. וכן בגמרא (ברכות יח:) מפורש מה הכוונה הכה את הארי בתוך הבור ביום השלג דהיינו שטבל לקריו ביום השלג במים קרים ושיבר את היצר הרע בכך. דבר הרומז לניקיון מהחטאים כפי שאמרנו לעיל תכבסני ומשלג אלבין וכו'

והנה כאן חפצנו לקיים את הדברים הגדולים האלה גם בדילוגים, וחיפשנו את הדילוגים:

יום השלגירושלםמצורי' טבת

ירושלם כתיב חסר כפי שכתוב הרבה בנביאים. וכן הפסוקים בטבלה מתעסקים בזריקת הדם וטהרה בטבילה והזאה של העם לאחר מתן תורה:

 ה  וישלח את נערי בני ישראל ויעלו עלת ויזבחו זבחים שלמים ליהוה פרים: ו  ויקח משה חצי הדם וישם באגנת וחצי הדם זרק על המזבח: ז  ויקח ספר הברית ויקרא באזני העם ויאמרו כל אשר דבר יהוה נעשה ונשמע: ח  ויקח משה את הדם ויזרק על העם ויאמר הנה דם הברית אשר כרת יהוה עמכם על כל הדברים האלה:

רש"י ויקח משה חצי הדם. מי חלקו, מלאך [ז] בא וחלקו: באגנות. שתי אגנות, אחד לחצי דם עולה, ואחד לחצי דם שלמים, להזות אותם על העם. ומכאן למדו רבותינו, שנכנסו אבותינו לברית במילה וטבילה והזאת דמים, שאין הזאה בלא טבילה: רש"י ויזרוק. ענין [ט] הזאה, ותרגומו וזרק על [י] מדבחא לכפרא על עמא: 

תגובה חדשה

שם השולח
דוא"ל
תגובה