SOD TORAH
י' תמוז התשפ (06:47), פרשת
חפש את הדברים הכי מעניינים בתורה: שם המשפחה שלך, השם שלך, מקום העבודה, בת הזוג שלך
 
צור קשר: sodtorah@gmail.com
מילון ארמית פורומים לוח שנה תוכנה להגהות תפילין תרומות

אנא עזרו לנו בתרומה להחזרה בתשובה ותקבלו את התוכנה לדילוגים + תיקון לשם שלכם לפי הדילוגים למעבר לתשלום
דרושים עובדים לזיכוי הרבים אנא פנו לאימייל sodtorah@gmail.com

חיפוש דילוגים בתורה
חיפוש ביטוי:   איפוס
שיטת חיפוש:  אזור לחיפוש:
אפשרויות הצגת הסתברויות בטבלה הצג תוויותהצג פסוקיםשלח טבלה לחבר הצג דו"ח הסתברות
הגדרות טבלה
רוחב טבלה לפי דילוג + - LCM GCF סידור אוטומטי
התחל טבלה מ- עד « » סידור אורך טבלה
חיתוך רוחב טבלה עד
רוחב הטבלה: + - אורך טבלה: + - מיקום הדילוג: [ | ]
חיתוך רוחב טבלה
ביטוי: | דילוג:
הפסוק שחותך את האות המסומנת בביטוי:
לאהלמועדלשרתבקדשואתאילהמלאים
תקחובשלתאתבשרובמקםקדשואכלאהר
ןובניואתבשרהאילואתהלחםאשרבסל
פתחאהלמועדואכלואתםאשרכפרבהםל
מלאאתידםלקדשאתםוזרלאיאכלכיקד
שהםואםיותרמבשרהמלאיםומןהלחםע
דהבקרושרפתאתהנותרבאשלאיאכלכי
קדשהואועשיתלאהרןולבניוככהככל
אשרצויתיאתכהשבעתימיםתמלאידםו
פרחטאתתעשהליוםעלהכפריםוחטאתע
להמזבחבכפרךעליוומשחתאתולקדשו
שבעתימיםתכפרעלהמזבחוקדשתאתוו
היההמזבחקדשקדשיםכלהנגעבמזבחי
קדשוזהאשרתעשהעלהמזבחכבשיםבני
שנהשניםליוםתמידאתהכבשהאחדתעש
הבבקרואתהכבשהשניתעשהביןהערבי
םועשרןסלתבלולבשמןכתיתרבעההין
ונסךרביעתההיןייןלכבשהאחדואתה
כבשהשניתעשהביןהערביםכמנחתהבק
רוכנסכהתעשהלהלריחניחחאשהליהו
העלתתמידלדרתיכםפתחאהלמועדלפנ
ייהוהאשראועדלכםשמהלדבראליךשם
ונעדתישמהלבניישראלונקדשבכבדי
וקדשתיאתאהלמועדואתהמזבחואתאה
רןואתבניואקדשלכהןליושכנתיבתו
ךבניישראלוהייתילהםלאלהיםוידע
וכיאנייהוהאלהיהםאשרהוצאתיאתם
מארץמצריםלשכניבתוכםאנייהוהאל
 בקרובי אקדש - מדהים!
זיכוי הרבים:

אנחנו רוצים להראות איך הדילוגים קושרים בין שני הפסוקים להלן באופן מדהים:

מה שאמר משה לאהרון לאחר מות נדב ואביהוא בחנוכת המשכן שהקריבו אש זרה בקודש הקודשים לפני ה' (ויקרא י, ג) [פירוש בהערה 1]: ג (ויקרא י, ג) ויאמר משה אל אהרן הוא [זה שמתו נדב ואביהוא] אשר דבר יהוה לאמר בקרבי אקדש ועל פני כל העם אכבד וידם אהרן:

וכן מה שאמר הקב"ה למשה על המשכן ששמה הקב"ה ישרה את שכינתו ויקדש את המשכן בכבודו [פירוש בהערה 2]: מג (שמות כט, מג) ונעדתי שמה [במשכן] לבני ישראל ונקדש בכבדי: 

ופירש רש"י [הערה 1] שמה שכתוב כאן בפסוק העליון: " הוא אשר דבר ה' בקרובי אקדש וכו' ", הכוונה שהקב"ה דיבר אל משה בהר סיני ואמר לו את הפסוק התחתון: "ונעדתי שמה [במשכן] לבני ישראל ונקדש בכבדי". ודרשו חז"ל על הפסוק הזה אל תקרא "ונקדש בכבודי" אלא תיקרא ונקדש במכובדי (זבחים קטו:), כלומר שעל ידי המכובדים שבעם ישראל, המשכן יתקדש והכוונה לנדב ואביהוא שמתו על מנת להראות שהמקום קדוש ואין להקל אפילו לקרובים ולמכובדים ביותר.

ורואים כאן שכתוב בפסוק העליון: "בקרבי אקדש", בכתיב חסר דהיינו בלי אות וא"ו [בקרובי אלא בקרבי]. וחיפשנו מראש את הדילוג המינימלי בתורה של "בקרבי" עם כוונה תחילה על הפסוק הזה והעניין הזה של מיתת בני אהרון. ובאופן מדהים הדילוג המינימלי של המילה בקרבי בתורה שכתוב בחנוכת המשכן נופל בדיוק על הפסוק התחתון מה שאמר הקב"ה למשה בהר סיני שחז"ל ורש"י מקשרים אחד לשני: "ונעדתישמהלבניישראלונקדשבכבדי", כמו שחז"ל אמרו אל תקרא בכבודי אלא במכובדי, וזה מה שאמר הקב"ה למשה "בקרובי אקדש", אלו המכובדים, נדב ואביהוא. מאחורה לקדימה  בקרבי ולהסתכל בטבלה למטה, דילוג מינימלי בתורה של 5 אותיות!

ואם זה לא מספיק, חננו המקום, בעוד רמז נפלא ומבהיל, חיפשנו את המילה "אקדש", המינימלית בטבלה הזאת והפסוק המסומן בצהוב בטבלה למטה שחותך את הדילוג, הוא: "ועשית לאהרן ולבניו ככה ככל אשר צויתי אתכה שבעת ימים תמלא ידם: ", זה הציווי שאמר הקב"ה למשה לעשות לאהרון ובניו את שמונת ימי המילואים לפני חנוכת המשכן, כאשר ביום השמיני לתחילת מילואים  מתו בניו של אהרון כפי שמסופר ממש מעל לפסוק הוא אשר דיבר ה' לאמר בקרובי אקדש וכו'.

___________

1) רש"י הוא אשר דבר וגו'. היכן דבר [הקב"ה למשה], [בהר סיני:] ונועדתי שמה [במשכן] לבני ישראל ונקדש בכבודי (שמות כט, מג), אל תקרי [תקרא] בכבודי אלא במכובדי (זבחים קטו:). [וכאן בחנוכת המשכן:] אמר משה לאהרן, אהרן אחי, יודע הייתי שיתקדש הבית במיודעיו [בקרוביו] של מקום, והייתי סבור או בי או בך, עכשיו רואה אני שהם [נדב ואביהוא] גדולים ממני וממך (ת"כ פרשתא א, כג. ויקרא רבה יב, ב.):

2) ונועדתי שמה. [במשכן] אתועד עמם בדבור, כמלך הקובע מקום מועד לדבר עם עבדיו שם: ונקדש.המשכן: בכבודי. שתשרה שכינתי בו. ומדרש אגדה, אל תקרי [תקרא] בכבודי אלא במכובדי, במכובדים שלי, כאן רמז לו מיתת בני אהרן ביום הקמתו, וזהו שאמר משה [בחנוכת המשכן], הוא אשר דבר ה' לאמר בקרובי אקדש(ויקרא י, ג), והיכן דבר, [כאן בהר סיני:] ונקדש בכבודי:

תגובה חדשה

שם השולח
דוא"ל
תגובה