SOD TORAH
כה' אב התשעט (05:02), פרשת
חפש את הדברים הכי מעניינים בתורה: שם המשפחה שלך, השם שלך, מקום העבודה, בת הזוג שלך
 
צור קשר: sodtorah@gmail.com
מילון ארמית פורומים לוח שנה תוכנה להגהות תפילין תרומות

אנא עזרו לנו בתרומה להחזרה בתשובה ותקבלו את התוכנה לדילוגים או תיקון לשם שלכם לפי הדילוגים למעבר לתשלום

חיפוש דילוגים בתורה
חיפוש ביטוי:   איפוס
שיטת חיפוש:  אזור לחיפוש:
אפשרויות הצגת הסתברויות בטבלה הצג תוויותהצג פסוקיםשלח טבלה לחבר הצג דו"ח הסתברות
הגדרות טבלה
רוחב טבלה לפי דילוג + - LCM GCF סידור אוטומטי
התחל טבלה מ- עד « » סידור אורך טבלה
חיתוך רוחב טבלה עד
רוחב הטבלה: + - אורך טבלה: + - מיקום הדילוג: [ | ]
חיתוך רוחב טבלה
ביטוי: | דילוג:
הפסוק שחותך את האות המסומנת בביטוי:
וי' ד יא:כט
וי' ד כט:ה י
וי' ה י:ו ב
וי' ו ב:כא
וי' ו כא:ז יט
וי' ז יט:ח ב
וי' ח ב:כא
וי' ח כא:לו
וי' ח לו:ט יט
וי' ט יט:י יג
וי' י יג:יא י
וי' יא י:לד
וי' יא לד:יב ז
וי' יב ז:יג יז
וי' יג יז:לד
וי' יג לד:נד
וי' יג נד:יד יב
וי' יד יב:כח
וי' יד כח:מח
וי' יד מח:טו יד
וי' טו יד:לג
וי' טו לג:טז טז
וי' טז טז:לג
וי' טז לג:יז טו
וי' יז טו:יח כד
וי' יח כד:יט יז
וי' יט יז:כ ב
וי' כ ב:יט
וי' כ יט:כא י
וי' כא י:כב ז
וי' כב ז:כח
וי' כב כח:כג טז
וי' כג טז:לה
וי' כג לה:כד ט
וי' כד ט:כה ח
וי' כה ח:כח
וי' כה כח:מט
וי' כה מט:כו טו
וי' כו טו:לד
וי' כו לד:כז ו
וי' כז ו:כו
וי' כז כו-במ' א יח
במ' א יח:לח
במ' א לח:ב ה
במ' ב ה:כט
במ' ב כט:ג טז
במ' ג טז:לח
במ' ג לח:ד ז
במ' ד ז:כו
במ' ד כו:מה
במ' ד מה:ה טו
במ' ה טו:ו ב
במ' ו ב:כ
במ' ו כ:ז יג
במ' ז יג:לז
במ' ז לז:סא
במ' ז סא:פד
במ' ז פד:ח יג
במ' ח יג:ט ה
במ' ט ה:כב
במ' ט כב:י כב
במ' י כב:יא ח
במ' יא ח:כד
במ' יא כד:יב ז
במ' יב ז:יג יט
במ' יג יט:יד ג
במ' יד ג:כב
במ' יד כב:מ
במ' יד מ:טו יח
במ' טו יח:לח
במ' טו לח:טז טו
במ' טז טו:לד
במ' טז לד:יז יח
במ' יז יח:יח ז
במ' יח ז:כג
במ' יח כג:יט ט
במ' יט ט:כ ה
במ' כ ה:כג
במ' כ כג:כא יג
במ' כא יג:לג
במ' כא לג:כב טז
במ' כב טז:לג
במ' כב לג:כג י
במ' כג י:כד ב
במ' כד ב:כד
במ' כד כד:כו ב
במ' כו ב:כה
במ' כו כה:מז
במ' כו מז:כז ב
במ' כז ב:כב
במ' כז כב:כח כ
במ' כח כ:כט יא
במ' כט יא:לב
במ' כט לב:ל יג
במ' ל יג:לא טז
במ' לא טז:לו
במ' לא לו:לב ג
במ' לב ג:כב
במ' לב כב:לג א
במ' לג א:לג
במ' לג לג:לד ב
במ' לד ב:כה
במ' לד כה:לה יז
במ' לה יז:לו ב
במ' לו ב-דב' א ה
דב' א ה:כב
דב' א כב:מ
דב' א מ:ב יב
דב' ב יב:לא
דב' ב לא:ג יב
דב' ג יב:כח
דב' ג כח:ד יג
דב' ד יג:כט
דב' ד כט:מה
דב' ד מה:ה טו
דב' ה טו:ל
דב' ה ל:ו כ
דב' ו כ:ז יא
דב' ז יא:ח א
דב' ח א:יט
דב' ח יט:ט יב
דב' ט יב:כח
דב' ט כח:י טז
דב' י טז:יא יא
דב' יא יא:כח
דב' יא כח:יב יא
דב' יב יא:כז
דב' יב כז:יג ט
דב' יג ט:יד ח
דב' יד ח:טו ב
דב' טו ב:יח
דב' טו יח:טז יג
דב' טז יג:יז ח
דב' יז ח:יח ג
דב' יח ג:יט א
דב' יט א:יז
דב' יט יז:כ טו
דב' כ טו:כא יג
דב' כא יג:כב ו
דב' כב ו:כד
דב' כב כד:כג טז
דב' כג טז:כד ח
דב' כד ח:כה ו
דב' כה ו:כו ה
דב' כו ה:כז א
דב' כז א:כא
דב' כז כא:כח טו
דב' כח טו:לה
דב' כח לה:נד
דב' כח נד:סט
דב' כח סט:כט יז
דב' כט יז:ל ד
דב' ל ד:כ
דב' ל כ:לא יד
דב' לא יד:כח
דב' לא כח:לב כ
דב' לב כ:מד
דב' לב מד:לג יא
דב' לג יא:לד ד
ואתכלבשרועלראשוועלכרעיווקרבוופרשווהוציאאתכלהפראלמחוץלמחנהאלמ
אש
החטאתושחטאתהחטאתבמקוםהעלהולקחהכהןמדמהבאצבעוונתןעלקרנתמזבחה
טוכפרעליוהכהןמחטאתואשרחטאונסלחלוואםלאתשיגידולשתיתריםאולשניבנ
אמרזאתתורתהעלההואהעלהעלמוקדהעלהמזבחכלהלילהעדהבקרואשהמזבחתוקד
רש
אשרתבשלבוישברואםבכלינחשתבשלהומרקושטףבמיםכלזכרבכהניםיאכלאתה
אלאיאכלבאשישרףוהבשרכלטהוריאכלבשרוהנפשאשרתאכלבשרמזבחהשלמיםאשר
רקחאתאהרןואתבניואתוואתהבגדיםואתשמןהמשחהואתפרהחטאתואתשניהאילי
כרעים
רחץבמיםויקטרמשהאתכלהאילהמזבחהעלההואלריחניחחאשההואליהוהכ
רתיהוהולאתמותוכיכןצויתיויעשאהרןובניואתכלהדבריםאשרצוהיהוהבידמ
שורומןהאילהאליהוהמכסהוהכליתויתרתהכבדוישימואתהחלביםעלהחזותויק
לוהמצותאצלהמזבחכיקדשקדשיםהואואכלתםאתהבמקוםקדושכיחקךוחקבניךהו
פיר
וקשקשתבימיםובנחליםמכלשרץהמיםומכלנפשהחיהאשרבמיםשקץהםלכםושק
אואתותשברומכלהאכלאשריאכלאשריבואעליומיםיטמאוכלמשקהאשרישתהבכלכ
אותרלחטאתאלפתחאהלמועדאלהכהןוהקריבולפנייהוהוכפרעליהוטהרהממקרד
החיונהפךללבןובאאלהכהןוראהוהכהןוהנהנהפךהנגעללבןוטהרהכהןאתהנגע
ם
השביעיוהנהלאפשההנתקבעורומראהואיננועמקמןהעורוטהראתוהכהןוכבסב
ובערבאובכלכליעורוצוההכהןוכבסואתאשרבוהנגעוהסגירושבעתימיםשניתו
ראתהאישהמטהרואתםלפנייהוהפתחאהלמועדולקחהכהןאתהכבשהאחדוהקריבאת
נוךאזןהמטהרהימניתועלבהןידוהימניתועלבהןרגלוהימניתעלמקוםדםהאשם
סאתבגדיוואםבאיבאהכהןוראהוהנהלאפשההנגעבביתאחריהטחאתהביתוטהרהכ
בעת
ימיםלטהרתווכבסבגדיוורחץבשרובמיםחייםוטהרוביוםהשמינייקחלושת
משכניאשרבתוכםזאתתורתהזבואשרתצאממנושכבתזרעלטמאהבהוהדוהבנדתהוה
רעלהקדשמטמאתבניישראלומפשעיהםלכלחטאתםוכןיעשהלאהלמועדהשכןאתםבת
ןתחתאביוולבשאתבגדיהבדבגדיהקדשוכפראתמקדשהקדשואתאהלמועדואתהמזב
ניישראלדםכלבשרלאתאכלוכינפשכלבשרדמוהואכלאכליויכרתוכלנפשאשרתאכ
ך
לטמאהבהואשהלאתעמדלפניבהמהלרבעהתבלהואאלתטמאובכלאלהכיבכלאלהנט
בצדקתשפטעמיתךלאתלךרכילבעמיךלאתעמדעלדםרעךאנייהוהלאתשנאאתאחיךב
תםאתכלחקתיואתכלמשפטיועשיתםאתםאנייהוהוידבריהוהאלמשהלאמרואלבני
רישכבאתאשהדוהוגלהאתערותהאתמקרההערהוהואגלתהאתמקורדמיהונכרתושנ
ת
אישכהןכיתחללזנותאתאביההיאמחללתבאשתשרףוהכהןהגדולמאחיואשריוצק
מאלולכלטמאתונפשאשרתגעבווטמאהעדהערבולאיאכלמןהקדשיםכיאםרחץבשרו
בר
יהוהאלמשהלאמרשוראוכשבאועזכייולדוהיהשבעתימיםתחתאמוומיוםהשמי
יכםוספרתםלכםממחרתהשבתמיוםהביאכםאתעמרהתנופהשבעשבתותתמימתתהיינ
משהלאמרדבראלבניישראללאמרבחמשהעשריוםלחדשהשביעיהזהחגהסכותשבעתי
תביוםהשבתיערכנולפנייהוהתמידמאתבניישראלבריתעולםוהיתהלאהרןולבנ
רךולתושבךהגריםעמךולבהמתךולחיהאשרבארצךתהיהכלתבואתהלאכלוספרתלך
ב
אתשניממכרווהשיבאתהעדףלאישאשרמכרלוושבלאחזתוואםלאמצאהידודיהשי
בובפרךוכיתשיגידגרותושבעמךומךאחיךעמוונמכרלגרתושבעמךאולעקרמשפח
תכםמארץמצריםמהיתלהםעבדיםואשברמטתעלכםואולךאתכםקוממיותואםלאתשמ
יכם
הישביםבהואתכםאזרהבגויםוהריקתיאחריכםחרבוהיתהארצכםשממהועריכ
ןחמששניםועדבןעשריםשנהוהיהערכךהזכרעשריםשקליםולנקבהעשרתשקליםוא
ואקדשליהוהבשנתהיובלישובהשדהלאשרקנהומאתולאשרלואחזתהארץוכלערכך
להקריאיהעדהנשיאימטותאבותםראשיאלפיישראלהםויקחמשהואהרןאתהאנשים
שהשניםושלשיםאלףומאתיםלבניבנימןתולדתםלמשפחתםלביתאבתםבמספרשמתמ
ניישראלמנגדסביבלאהלמועדיחנווהחניםקדמהמזרחהדגלמחנהיהודהלצבאתם
צבאו
ופקדיהםשניםוששיםאלףושבעמאותוהחניםעליומטהאשרונשיאלבניאשרפ
םהקדשתיליכלבכורבישראלמאדםעדבהמהלייהיואנייהוהוידבריהוהאלמשהבמ
יחיוועמדיוואדניווכלכליווכלעבדתוועמדיהחצרסביבואדניהםויתדתםומי
פרכתהמסךוכסובהאתארןהעדתונתנועליוכסויעורתחשופרשובגדכלילתכלתמל
חמשיםשנהתפקדאותםכלהבאלצבאצבאלעבדעבדהבאהלמועדזאתעבדתמשפחתהגרש
הואהרןעלפייהוהופקודימשפחתבנימררילמשפחתםלביתאבתםמבןשלשיםשנהומ
א
נתפשהועברעליורוחקנאהוקנאאתאשתווהואנטמאהאועברעליורוחקנאהוקנא
שטהאשהתחתאישהונטמאהאואישאשרתעברעליורוחקנאהוקנאאתאשתווהעמידאת
נזיר
פתחאהלמועדאתראשנזרוולקחאתשערראשנזרוונתןעלהאשאשרתחתזבחהשל
שיאאחדליוםיקריבואתקרבנםלחנכתהמזבחויהיהמקריבביוםהראשוןאתקרבנו
השלמיםבקרשניםאילםחמשהעתדיםחמשהכבשיםבנישנהחמשהזהקרבןאליצורבןש
עירעזיםאחדלחטאתולזבחהשלמיםבקרשניםאילםחמשהעתדיםחמשהכבשיםבנישנ
אחדכבשאחדבןשנתולעלהשעירעזיםאחדלחטאתולזבחהשלמיםבקרשניםאילםחמש
םעלהלויםוהניףאהרןאתהלויםתנופהלפנייהוהמאתבניישראלוהיולעבדאתעב
אתהפסחבמועדובארבעהעשריוםבחדשהזהביןהערביםתעשואתובמעדוככלחקתיו
שראלאתמשמרתיהוהולאיסעווישאשריהיההענןימיםמספרעלהמשכןעלפייהוהי
ני
גרשוןובנימררינשאיהמשכןונסעדגלמחנהראובןלצבאתםועלצבאואליצורב
בניישראלויאמרומייאכלנובשרזכרנואתהדגהאשרנאכלבמצריםחנםאתהקשאים
ממצריםויאמרמשהששמאותאלףרגליהעםאשראנכיבקרבוואתהאמרתבשראתןלהםו
להאדםאשרעלפניהאדמהויאמריהוהפתאםאלמשהואלאהרןואלמריםצאושלשתכםא
ותהאנשיםאשרשלחמשהלתוראתהארץויקראמשהלהושעבןנוןיהושעוישלחאתםמש
שר
ראינובתוכהאנשימדותושםראינואתהנפיליםבניענקמןהנפליםונהיבעיני
גדלנאכחאדניכאשרדברתלאמריהוהארךאפיםורבחסדנשאעוןופשעונקהלאינקה
וילונועליואתכלהעדהלהוציאדבהעלהארץוימתוהאנשיםמוצאידבתהארץרעהב
הקריב
אשהריחניחחליהוהוכייגוראתכםגראואשרבתוככםלדרתיכםועשהאשהרי
העדהויניחואתובמשמרכילאפרשמהיעשהלוויאמריהוהאלמשהמותיומתהאישרג
והואהרןמההואכיתלונועליווישלחמשהלקראלדתןולאבירםבניאליאבויאמרו
הובלעהאתםואתכלאשרלהםוירדוחייםשאלהוידעתםכינאצוהאנשיםהאלהאתיהו
יםוביןהחייםותעצרהמגפהויהיוהמתיםבמגפהארבעהעשראלףושבעמאותמלבדה
רת
אהלמועדלכלעבדתהאהלוזרלאיקרבאליכםושמרתםאתמשמרתהקדשואתמשמרתה
הרןבארצםלאתנחלוחלקלאיהיהלךבתוכםאניחלקךונחלתךבתוךבניישראלולבנ
ה
ואתדמהעלפרשהישרףולקחהכהןעץארזואזובושניתולעתוהשליךאלתוךשרפתה
מאיטמאוהנפשהנגעתתטמאעדהערבויבאובניישראלכלהעדהמדברצןבחדשהראשו
שרנעברגבלךויאמראליואדוםלאתעברביפןבחרבאצאלקראתךויאמרואליובניי
נואתהנחשויתפללמשהבעדהעםויאמריהוהאלמשהעשהלךשרףושיםאתועלנסוהיה
קרית
סיחןאכלהערמואבבעליבמותארנןאוילךמואבאבדתעםכמושנתןבניופליט
אתעיןהארץעתהלכהקבהליאתואוליאוכללהלחםבווגרשתיוויאמראלהיםאלבלע
רב
בידיכיעתההרגתיךותאמרהאתוןאלבלעםהלואאנכיאתנךאשררכבתעלימעודך
שובאלבלקוכהתדברוישבאליווהנהנצבעלעלתוהואוכלשרימואבוישאמשלוויא
חראולייישרבעיניהאלהיםוקבתולימשםויקחבלקאתבלעםראשהפעורהנשקףעלפ
בוקםשבטמישראלומחץפאתימואבוקרקרכלבנישתוהיהאדוםירשהוהיהירשהשעי
יניתזמריבןסלואנשיאביתאבלשמעניושםהאשההמכההמדיניתכזביבתצורראשא
ת
בנייהודהערואונןוימתערואונןבארץכנעןויהיובנייהודהלמשפחתםלשלהמ
שה
וארבעיםאלףוששמאותאלהבנידןלמשפחתםלשוחםמשפחתהשוחמיאלהמשפחתדן
ערבתמואבעלירדןירחוובאלהלאהיהאישמפקודימשהואהרןהכהןאשרפקדואתבנ
יןלהםרעהויאמריהוהאלמשהקחלךאתיהושעבןנוןאישאשררוחבווסמכתאתידךע
ביעתההיןלכבשייןזאתעלתחדשבחדשולחדשיהשנהושעירעזיםאחדלחטאתליהוה
תהתמידומנחתהונסכיהםכמשפטםלריחניחחאשהליהוהובעשורלחדשהשביעיהזה
פריםתשעהאילםשניםכבשיםבנישנהארבעהעשרתמימםומנחתםונסכיהםלפריםלא
הביוםשמעווהחרישלהוקמונדריהואסרהאשראסרהעלנפשהיקמוואםביוםשמעאי
םבמושבתםואתכלטירתםשרפובאשויקחואתכלהשללואתכלהמלקוחבאדםובבהמהו
םמןהאדםמןהבקרמןהחמריםומןהצאןמכלהבהמהונתתהאתםללויםשמרימשמרתמש
עמאותוחמשיםשקלמאתשריהאלפיםומאתשריהמאותאנשיהצבאבזזואישלוויקחמ
ני
בניישראלעדאשראםהביאנםאלמקומםוישבטפנובעריהמבצרמפניישביהארץל
יגבההואתביתנמרהואתביתהרןערימבצרוגדרתצאןובניראובןבנואתחשבוןוא
מןפרץויסעומרמןפרץויחנובלבנהויסעומלבנהויחנוברסהויסעומרסהויחנו
והורשתםאתהארץוישבתםבהכילכםנתתיאתהארץלרשתאתהוהתנחלתםאתהארץבגו
תםמעברלירדןירחוקדמהמזרחהוידבריהוהאלמשהלאמראלהשמותהאנשיםאשרינ
אתהירדןארצהכנעןוהקריתםלכםעריםערימקלטתהיינהלכםונסשמהרצחמכהנפש
צח
אשרהוארשעלמותכימותיומתולאתקחוכפרלנוסאלעירמקלטולשובלשבתבארץ
יהןאלההמצותוהמשפטיםאשרצוהיהוהבידמשהאלבניישראלבערבתמואבעלירדן
אתגורומפניאישכיהמשפטלאלהיםהואוהדבראשריקשהמכםתקרבוןאליושמעתיו
ף
וישבעלאמראםיראהאישבאנשיםהאלההדורהרעהזהאתהארץהטובהאשרנשבעתיל
אלהיךעמךלאחסרתדברונעברמאתאחינובניעשוהישביםבשעירמדרךהערבהמאיל
גזווחלומפניךואשלחמלאכיםממדברקדמותאלסיחוןמלךחשבוןדברישלוםלאמר
חרםאותםכאשרעשינולסיחןמלךחשבוןהחרםכלעירמתםהנשיםוהטףוכלהבהמהוש
ברשמהלאתיראוםכייהוהאלהיכםהואהנלחםלכםואתחנןאליהוהבעתההואלאמרא
יםאשרראועיניךופןיסורומלבבךכלימיחייךוהודעתםלבניךולבניבניךיוםא
לההואאלקנאכיתולידבניםובניבניםונושנתםבארץוהשחתםועשיתםפסלתמונת
עלועלהארץמתחתאיןעודושמרתאתחקיוואתמצותיואשראנכימצוךהיוםאשרייט
יאנכייהוהאלהיךאלקנאפקדעוןאבותעלבניםועלשלשיםועלרבעיםלשנאיועשה
ישמעיהוהאתקולדבריכםבדברכםאליויאמריהוהאלישמעתיאתקולדבריהעםהזה
רץמצריםמביתעבדיםאתיהוהאלהיךתיראואתותעבדובשמותשבעלאתלכוןאחריא
כיעםקדושאתהליהוהאלהיךבךבחריהוהאלהיךלהיותלולעםסגלהמכלהעמיםאשר
בקרבךאלגדולונוראונשליהוהאלהיךאתהגויםהאלמפניךמעטמעטלאתוכלכלתם
וצאנךירביןוכסףוזהבירבהלךוכלאשרלךירבהורםלבבךושכחתאתיהוהאלהיךה
יםעדבאכםעדהמקוםהזהממריםהייתםעםיהוהובחרבהקצפתםאתיהוהויתאנףיהו
תכםמקדשברנעלאמרעלוורשואתהארץאשרנתתילכםותמרואתפייהוהאלהיכםולא
יםארבעיםיוםוארבעיםלילהוישמעיהוהאליגםבפעםההואלאאבהיהוההשחיתךו
םבניאליאבבןראובןאשרפצתההארץאתפיהותבלעםואתבתיהםואתאהליהםואתכל
עשתה
לאהבהאתיהוהאלהיכםללכתבכלדרכיוולדבקהבווהורישיהוהאתכלהגוים
כנותדרשוובאתשמהוהבאתםשמהעלתיכםוזבחיכםואתמעשרתיכםואתתרומתידכם
בשרבכלאותנפשךתאכלבשרכיירחקממךהמקוםאשריבחריהוהאלהיךלשוםשמושםו
כוואתותיראוואתמצותיותשמרוובקלותשמעוואתותעבדוובותדבקוןוהנביאה
םליהוהאלהיכםלאתתגדדוולאתשימוקרחהביןעיניכםלמתכיעםקדושאתהליהוה
כךיהוהאלהיךונתתהבכסףוצרתהכסףבידךוהלכתאלהמקוםאשריבחריהוהאלהיך
ידךלאחיךלעניךולאבינךבארצךכיימכרלךאחיךהעבריאוהעבריהועבדךשששני
רבכבואהשמשמועדצאתךממצריםובשלתואכלתבמקוםאשריבחריהוהאלהיךבוופנ
שעריךאשריהוהאלהיךנתןלךאישאואשהאשריעשהאתהרעבעינייהוהאלהיךלעבר
ודולאירבהלונשיםולאיסורלבבווכסףוזהבלאירבהלומאדוהיהכשבתועלכסאמ
תמעםיהוהאלהיךבחרבביוםהקהללאמרלאאסףלשמעאתקוליהוהאלהיואתהאשהגד
ודשלשעריםעלהשלשהאלהולאישפךדםנקיבקרבארצךאשריהוהאלהיךנתןלךנחלה
אלקחהילךוישבלביתופןימותבמלחמהואישאחריקחנהויספוהשטריםלדבראלהע
ם
אתהעגלהבנחלונגשוהכהניםבנילויכיבםבחריהוהאלהיךלשרתוולברךבשםיה
תליתאתועלעץלאתליןנבלתועלהעץכיקבורתקברנוביוםההואכיקללתאלהיםתל
תווענשואתומאהכסףונתנולאביהנערהכיהוציאשםרעעלבתולתישראלולותהיה
יהוהאלהיךלאתדרששלמםוטבתםכלימיךלעולםלאתתעבאדמיכיאחיךהואלאתתעב
מביתוויצאהמביתווהלכהוהיתהלאישאחרושנאההאישהאחרוןוכתבלהספרכרית
יךבכלמעשהידיךכיתחבטזיתךלאתפאראחריךלגרליתוםולאלמנהיהיהכיתבצרכ
זנב
בךכלהנחשליםאחריךואתהעיףויגעולאיראאלהיםוהיהבהניחיהוהאלהיךל
תי
לאאכלתיבאניממנוולאבערתיממנובטמאולאנתתיממנולמתשמעתיבקוליהוה
תמצותוואתחקיואשראנכימצוךהיוםויצומשהאתהעםביוםההואלאמראלהיעמדו
תןלךיקימךיהוהלולעםקדושכאשרנשבעלךכיתשמראתמצותיהוהאלהיךוהלכתבד
איןמחרידיככהיהוהבשחיןמצריםובעפליםובגרבובחרסאשרלאתוכללהרפאיככ
טובלבבמרבכלועבדתאתאיביךאשרישלחנויהוהבךברעבובצמאובעירםובחסרכל
םלהיטיבאתכםולהרבותאתכםכןישישיהוהעליכםלהאבידאתכםולהשמידאתכםונ
אישישראלטפכםנשיכםוגרךאשרבקרבמחניךמחטבעציךעדשאבמימיךלעברךבברי
ויעבדואלהיםאחריםוישתחוולהםאלהיםאשרלאידעוםולאחלקלהםויחראףיהוה
נואלעברהיםויקחהלנווישמענואתהונעשנהכיקרובאליךהדברמאדבפיךובלבב
ירפךולאיעזבךלאתיראולאתחתויכתבמשהאתהתורההזאתויתנהאלהכהניםבניל
תה
השירההזאתלפניולעדכילאתשכחמפיזרעוכיידעתיאתיצרואשרהואעשההיום
מצאהו
בארץמדברובתהויללישמןיסבבנהויבוננהויצרנהוכאישוןעינוכנשרי
ואכמסעמדיחתוםבאוצרתילינקםושלםלעתתמוטרגלםכיקרוביוםאידםוחשעתדת
שראללפנימותוויאמריהוהמסיניבאוזרחמשעירלמוהופיעמהרפארןואתהמרבב
לישבערצוןומלאברכתיהוהיםודרוםירשהולאשראמרברוךמבניםאשריהירצויא
 משפחת טופאן - פיצוץ הגז
זיכוי הרבים:

כולנו כואבים ואבלים על ההרוגים בפיצוץ הגז בירושלים הם משפחת טופאן זכרונם לברכה: האב אברהם, האם גילה והילד יוסף-חיים ז"ל שיהיה זיכוי הרבים הזה לעילוי נשמתם. ניתן להיזכר במקרה בכתבה כאן.

והנה אנחנו כבר יודעים שמשפטי ה' אמת ואל לנו לשאול ולהרהר אחריהם כי הצור תמים פעלו, אך על מנת לחזק ידי העם, חיפשנו את הדילוג המינימאלי בתורה של "טופאן", והנה מצאנו בפרשת ויקרא באמצע העניין שמדבר על כפרת עם ישראל:

(ויקרא ד יג) ואם כל עדת ישראל ישגו ונעלם דבר מעיני הקהל ועשו אחת מכל מצות יהוה אשר לא תעשינה ואשמו: 

שרומז על שגיאה שעשו כל העם, אם תרצה על ידי מנהיגי הקהל דהיינו עדת ישראל שדרשו שאלו סנהדרין, ואם תרצה ממש כל עדת ישראל.

וחיפשנו את הדילוג "אברהם"ולאחר מכן "כפרה" (שניהם מינימליים בטבלה) שזה חלק ונמצאו מקבילים בטבלה קטנה זו עם גורם משותף 59. לשים לב שהדילוג "כפרה" נכנס לתוך הדילוג "אברהם" ומקביל לו כי הדילוג "אברהם" הוא 295 והדילוג "כפרה" הוא 59. ואם נחלק 295/59 יוצא מספר שלם 5 שזה הגורם משותף. ומכיוון שגורם 5 מאפשר בדיוק מרווח של 4 אותיות נכנס בדיוק "כפרה" בין "אברהם" .

יהי רצון שהפרעון הזה יעורר לעם ישראל מכל האסונות שפקדו אותנו השבוע ונקבל עלינו להתחזק באהבת חינם ובעבודת השם.

תגובה חדשה

שם השולח
דוא"ל
תגובה