SOD TORAH
יב' כסלו התשעט (03:25), פרשת
חפש את הדברים הכי מעניינים בתורה: שם המשפחה שלך, השם שלך, מקום העבודה, בת הזוג שלך
 
צור קשר: sodtorah@gmail.com
מילון ארמית פורומים לוח שנה תוכנה להגהות תפילין תרומות לאברכים

אנא עזרו לנו בתרומה להחזרה בתשובה ותקבלו את התוכנה לדילוגים + תיקון לשם שלכם לפי הדילוגים למעבר לתשלום

חיפוש דילוגים בתורה
חיפוש ביטוי:   איפוס
שיטת חיפוש:  אזור לחיפוש:
אפשרויות הצגת הסתברויות בטבלה הצג תוויותהצג פסוקיםשלח טבלה לחבר הצג דו"ח הסתברות
הגדרות טבלה
רוחב טבלה לפי דילוג + - LCM GCF סידור אוטומטי
התחל טבלה מ- עד « » סידור אורך טבלה
חיתוך רוחב טבלה עד
רוחב הטבלה: + - אורך טבלה: + - מיקום הדילוג: [ | ]
חיתוך רוחב טבלה
ביטוי: | דילוג:
הפסוק שחותך את האות המסומנת בביטוי:
ואתכלבשרועלראשוועלכרעיווקרבוופרשווהוציאאתכלהפראלמחוץלמחנהאל
מקוםטהוראלשפךהדשןושרףאתועלעציםבאשעלשפךהדשןישרףואםכלעדתישראל
ישגוונעלםדברמעיניהקהלועשואחתמכלמצותיהוהאשרלאתעשינהואשמוונוד
עההחטאתאשרחטאועליהוהקריבוהקהלפרבןבקרלחטאתוהביאואתולפניאהלמו
עדוסמכוזקניהעדהאתידיהםעלראשהפרלפנייהוהושחטאתהפרלפנייהוהוהבי
אהכהןהמשיחמדםהפראלאהלמועדוטבלהכהןאצבעומןהדםוהזהשבעפעמיםלפני
יהוהאתפניהפרכתומןהדםיתןעלקרנתהמזבחאשרלפנייהוהאשרבאהלמועדואת
כלהדםישפךאליסודמזבחהעלהאשרפתחאהלמועדואתכלחלבויריםממנווהקטיר
המזבחהועשהלפרכאשרעשהלפרהחטאתכןיעשהלווכפרעלהםהכהןונסלחלהםוהו
ציאאתהפראלמחוץלמחנהושרףאתוכאשרשרףאתהפרהראשוןחטאתהקהלהואאשרנ
שיאיחטאועשהאחתמכלמצותיהוהאלהיואשרלאתעשינהבשגגהואשםאוהודעאלי
וחטאתואשרחטאבהוהביאאתקרבנושעירעזיםזכרתמיםוסמךידועלראשהשעירו
שחטאתובמקוםאשרישחטאתהעלהלפנייהוהחטאתהואולקחהכהןמדםהחטאתבאצב
עוונתןעלקרנתמזבחהעלהואתדמוישפךאליסודמזבחהעלהואתכלחלבויקטירה
מזבחהכחלבזבחהשלמיםוכפרעליוהכהןמחטאתוונסלחלוואםנפשאחתתחטאבשג
גהמעםהארץבעשתהאחתממצותיהוהאשרלאתעשינהואשםאוהודעאליוחטאתואשר
חטאוהביאקרבנושעירתעזיםתמימהנקבהעלחטאתואשרחטאוסמךאתידועלראשה
חטאתושחטאתהחטאתבמקוםהעלהולקחהכהןמדמהבאצבעוונתןעלקרנתמזבחהעל
הואתכלדמהישפךאליסודהמזבחואתכלחלבהיסירכאשרהוסרחלבמעלזבחהשלמי
םוהקטירהכהןהמזבחהלריחניחחליהוהוכפרעליוהכהןונסלחלוואםכבשיביא
קרבנולחטאתנקבהתמימהיביאנהוסמךאתידועלראשהחטאתושחטאתהלחטאתבמק
וםאשרישחטאתהעלהולקחהכהןמדםהחטאתבאצבעוונתןעלקרנתמזבחהעלהואתכ
לדמהישפךאליסודהמזבחואתכלחלבהיסירכאשריוסרחלבהכשבמזבחהשלמיםוה
קטירהכהןאתםהמזבחהעלאשייהוהוכפרעליוהכהןעלחטאתואשרחטאונסלחלוו
 משפחת טופאן - פיצוץ הגז
זיכוי הרבים:

כולנו כואבים ואבלים על ההרוגים בפיצוץ הגז בירושלים הם משפחת טופאן זכרונם לברכה: האב אברהם, האם גילה והילד יוסף-חיים ז"ל שיהיה זיכוי הרבים הזה לעילוי נשמתם. ניתן להיזכר במקרה בכתבה כאן.

והנה אנחנו כבר יודעים שמשפטי ה' אמת ואל לנו לשאול ולהרהר אחריהם כי הצור תמים פעלו, אך על מנת לחזק ידי העם, חיפשנו את הדילוג המינימאלי בתורה של "טופאן", והנה מצאנו בפרשת ויקרא באמצע העניין שמדבר על כפרת עם ישראל:

(ויקרא ד יג) וְאִם כָּל עֲדַת יִשְׂרָאֵל יִשְׁגּוּ וְנֶעְלַם דָּבָר מֵעֵינֵי הַקָּהָל וְעָשׂוּ אַחַת מִכָּל מִצְוֹת יְהוָה אֲשֶׁר לֹא תֵעָשֶׂינָה וְאָשֵׁמוּ: 

שרומז על שגיאה שעשו כל העם, אם תרצה על ידי מנהיגי הקהל דהיינו עדת ישראל שדרשו שאלו סנהדרין, ואם תרצה ממש כל עדת ישראל.

וחיפשנו את הדילוג "אברהם"ולאחר מכן "כפרה" (שניהם מינימליים בטבלה) שזה חלק ונמצאו מקבילים בטבלה קטנה זו עם גורם משותף 59. לשים לב שהדילוג "כפרה" נכנס לתוך הדילוג "אברהם" ומקביל לו כי הדילוג "אברהם" הוא 295 והדילוג "כפרה" הוא 59. ואם נחלק 295/59 יוצא מספר שלם 5 שזה הגורם משותף. ומכיוון שגורם 5 מאפשר בדיוק מרווח של 4 אותיות נכנס בדיוק "כפרה" בין "אברהם" .

יהי רצון שהפרעון הזה יעורר לעם ישראל מכל האסונות שפקדו אותנו השבוע ונקבל עלינו להתחזק באהבת חינם ובעבודת השם.

תגובה חדשה

שם השולח
דוא"ל
תגובה
שאלת אבטחה:
איך קוראים לבן של יצחק אבינו?

רמז: יעק...

טבלאות צפנים אחרונות

צום מים
מאת צום מים שלושים יום
77 צפיות
נושא: אקטואליה

רבי אהרון לייב שטיינמן זצל
מאת המערכת
135 צפיות
נושא: אקטואליה

אורך ימים אשביעהו
מאת המערכת
64 צפיות
נושא: אקטואליה

סופת הארווי
מאת המערכת
100 צפיות
נושא: אקטואליה

שני ברדצבסקי זל
מאת המערכת
85 צפיות
נושא: אקטואליה

דאעש ספרד
מאת המערכת
89 צפיות
נושא: אקטואליה

פיגוע ביבנה
מאת המערכת
104 צפיות
נושא: אקטואליה

אמיר פרישר גוטמן
מאת המערכת
192 צפיות
נושא: אקטואליה

פיגוע בשער שכם
מאת המערכת
21 צפיות
נושא: אקטואליה

פיגוע במנצסטר דאעש
מאת המערכת
29 צפיות
נושא: אקטואליה