SOD TORAH
י' כסלו התשפא (06:24), פרשת
חפש את הדברים הכי מעניינים בתורה: שם המשפחה שלך, השם שלך, מקום העבודה, בת הזוג שלך
 
צור קשר: sodtorah@gmail.com
מילון ארמית פורומים לוח שנה תוכנה להגהות תפילין תרומות

אנא עזרו בתרומה לתחזוקת האתר תקבלו את התוכנה לדילוגים + תיקון לשם שלכם לפי הדילוגים למעבר לתשלום
תוכלו לשמור טבלת חיפוש ע"י הכפתור ("שמור טבלה") ולשלוח אלינו עם הסבר, ונוסיף אותה לאתר באם היא מקובלת!

חיפוש דילוגים בתורה
חיפוש ביטוי:   איפוס
שיטת חיפוש:  אזור לחיפוש:
אפשרויות הצגת הסתברויות בטבלה הצג תוויותהצג פסוקיםשלח טבלה לחבר הצג דו"ח הסתברות
הגדרות טבלה
רוחב טבלה לפי דילוג + - LCM GCF סידור אוטומטי
התחל טבלה מ- עד « » סידור אורך טבלה
חיתוך רוחב טבלה עד
רוחב הטבלה: + - אורך טבלה: + - מיקום הדילוג: [ | ]
חיתוך רוחב טבלה
ביטוי: | דילוג:
הפסוק שחותך את האות המסומנת בביטוי:
ואתכלבשרועלראשוועלכרעיווקרבוופרשווהוציאאתכלהפראלמחוץלמחנהאל
מקוםטהוראלשפךהדשןושרףאתועלעציםבאשעלשפךהדשןישרףואםכלעדתישראל
ישגוונעלםדברמעיניהקהלועשואחתמכלמצותיהוהאשרלאתעשינהואשמוונוד
עההחטאתאשרחטאועליהוהקריבוהקהלפרבןבקרלחטאתוהביאואתולפניאהלמו
עדוסמכוזקניהעדהאתידיהםעלראשהפרלפנייהוהושחטאתהפרלפנייהוהוהבי
אהכהןהמשיחמדםהפראלאהלמועדוטבלהכהןאצבעומןהדםוהזהשבעפעמיםלפני
יהוהאתפניהפרכתומןהדםיתןעלקרנתהמזבחאשרלפנייהוהאשרבאהלמועדואת
כלהדםישפךאליסודמזבחהעלהאשרפתחאהלמועדואתכלחלבויריםממנווהקטיר
המזבחהועשהלפרכאשרעשהלפרהחטאתכןיעשהלווכפרעלהםהכהןונסלחלהםוהו
ציאאתהפראלמחוץלמחנהושרףאתוכאשרשרףאתהפרהראשוןחטאתהקהלהואאשרנ
שיאיחטאועשהאחתמכלמצותיהוהאלהיואשרלאתעשינהבשגגהואשםאוהודעאלי
וחטאתואשרחטאבהוהביאאתקרבנושעירעזיםזכרתמיםוסמךידועלראשהשעירו
שחטאתובמקוםאשרישחטאתהעלהלפנייהוהחטאתהואולקחהכהןמדםהחטאתבאצב
עוונתןעלקרנתמזבחהעלהואתדמוישפךאליסודמזבחהעלהואתכלחלבויקטירה
מזבחהכחלבזבחהשלמיםוכפרעליוהכהןמחטאתוונסלחלוואםנפשאחתתחטאבשג
גהמעםהארץבעשתהאחתממצותיהוהאשרלאתעשינהואשםאוהודעאליוחטאתואשר
חטאוהביאקרבנושעירתעזיםתמימהנקבהעלחטאתואשרחטאוסמךאתידועלראשה
חטאתושחטאתהחטאתבמקוםהעלהולקחהכהןמדמהבאצבעוונתןעלקרנתמזבחהעל
הואתכלדמהישפךאליסודהמזבחואתכלחלבהיסירכאשרהוסרחלבמעלזבחהשלמי
םוהקטירהכהןהמזבחהלריחניחחליהוהוכפרעליוהכהןונסלחלוואםכבשיביא
קרבנולחטאתנקבהתמימהיביאנהוסמךאתידועלראשהחטאתושחטאתהלחטאתבמק
וםאשרישחטאתהעלהולקחהכהןמדםהחטאתבאצבעוונתןעלקרנתמזבחהעלהואתכ
לדמהישפךאליסודהמזבחואתכלחלבהיסירכאשריוסרחלבהכשבמזבחהשלמיםוה
קטירהכהןאתםהמזבחהעלאשייהוהוכפרעליוהכהןעלחטאתואשרחטאונסלחלוו
 משפחת טופאן - פיצוץ הגז
זיכוי הרבים:

כולנו כואבים ואבלים על ההרוגים בפיצוץ הגז בירושלים הם משפחת טופאן זכרונם לברכה: האב אברהם, האם גילה והילד יוסף-חיים ז"ל שיהיה זיכוי הרבים הזה לעילוי נשמתם. ניתן להיזכר במקרה בכתבה כאן.

והנה אנחנו כבר יודעים שמשפטי ה' אמת ואל לנו לשאול ולהרהר אחריהם כי הצור תמים פעלו, אך על מנת לחזק ידי העם, חיפשנו את הדילוג המינימאלי בתורה של "טופאן", והנה מצאנו בפרשת ויקרא באמצע העניין שמדבר על כפרת עם ישראל:

(ויקרא ד יג) ואם כל עדת ישראל ישגו ונעלם דבר מעיני הקהל ועשו אחת מכל מצות יהוה אשר לא תעשינה ואשמו: 

שרומז על שגיאה שעשו כל העם, אם תרצה על ידי מנהיגי הקהל דהיינו עדת ישראל שדרשו שאלו סנהדרין, ואם תרצה ממש כל עדת ישראל.

וחיפשנו את הדילוג "אברהם"ולאחר מכן "כפרה" (שניהם מינימליים בטבלה) שזה חלק ונמצאו מקבילים בטבלה קטנה זו עם גורם משותף 59. לשים לב שהדילוג "כפרה" נכנס לתוך הדילוג "אברהם" ומקביל לו כי הדילוג "אברהם" הוא 295 והדילוג "כפרה" הוא 59. ואם נחלק 295/59 יוצא מספר שלם 5 שזה הגורם משותף. ומכיוון שגורם 5 מאפשר בדיוק מרווח של 4 אותיות נכנס בדיוק "כפרה" בין "אברהם" .

יהי רצון שהפרעון הזה יעורר לעם ישראל מכל האסונות שפקדו אותנו השבוע ונקבל עלינו להתחזק באהבת חינם ובעבודת השם.

תגובה חדשה

שם השולח
דוא"ל
תגובה