SOD TORAH
י' כסלו התשפא (01:40), פרשת
חפש את הדברים הכי מעניינים בתורה: שם המשפחה שלך, השם שלך, מקום העבודה, בת הזוג שלך
 
צור קשר: sodtorah@gmail.com
מילון ארמית פורומים לוח שנה תוכנה להגהות תפילין תרומות

אנא עזרו בתרומה לתחזוקת האתר תקבלו את התוכנה לדילוגים + תיקון לשם שלכם לפי הדילוגים למעבר לתשלום
תוכלו לשמור טבלת חיפוש ע"י הכפתור ("שמור טבלה") ולשלוח אלינו עם הסבר, ונוסיף אותה לאתר באם היא מקובלת!

חיפוש דילוגים בתורה
חיפוש ביטוי:   איפוס
שיטת חיפוש:  אזור לחיפוש:
אפשרויות הצגת הסתברויות בטבלה הצג תוויותהצג פסוקיםשלח טבלה לחבר הצג דו"ח הסתברות
הגדרות טבלה
רוחב טבלה לפי דילוג + - LCM GCF סידור אוטומטי
התחל טבלה מ- עד « » סידור אורך טבלה
חיתוך רוחב טבלה עד
רוחב הטבלה: + - אורך טבלה: + - מיקום הדילוג: [ | ]
חיתוך רוחב טבלה
ביטוי: | דילוג:
הפסוק שחותך את האות המסומנת בביטוי:
שןנושןוישןמפניחדשתוציאוונתתימשכניבתוככםולאתגעלנפשיאתכםוהתהלכתיבתוככםוהייתילכםלאלהיםואתםתהיולילעםאנייהוהאלהיכםאשרהוצאתיאתכםמארץמצריםמהיתלהםעבדיםואשברמטתעלכםואולךאתכםקוממיותואםלאתשמעוליולאתעשואתכלהמצותהאלהואםבחקתיתמאסוואםאתמשפטיתגעלנפשכםלבלתיעשותאתכלמצותילהפרכםאתבריתיאףאניאעשהזאתלכםו
הפקדתיעליכםבהלהאתהשחפתואתהקדחתמכלותעיניםומדיבתנפשוזרעתםלריקזרעכםואכלהואיביכםונתתיפניבכםונגפתםלפניאיביכםורדובכםשנאיכםונסתםואיןרדףאתכםואםעדאלהלאתשמעוליויספתיליסרהאתכםשבעעלחטאתיכםושברתיאתגאוןעזכםונתתיאתשמיכםכברזלואתארצכםכנחשהותםלריקכחכםולאתתןארצכםאתיבולהועץהארץלאיתןפריוואםתלכועמיקריול
אתאבולשמעליויספתיעליכםמכהשבעכחטאתיכםוהשלחתיבכםאתחיתהשדהושכלהאתכםוהכריתהאתבהמתכםוהמעיטהאתכםונשמודרכיכםואםבאלהלאתוסרוליוהלכתםעמיקריוהלכתיאףאניעמכםבקריוהכיתיאתכםגםאנישבעעלחטאתיכםוהבאתיעליכםחרבנקמתנקםבריתונאספתםאלעריכםושלחתידברבתוככםונתתםבידאויבבשברילכםמטהלחםואפועשרנשיםלחמכםבתנוראחדוהש
יבולחמכםבמשקלואכלתםולאתשבעוואםבזאתלאתשמעוליוהלכתםעמיבקריוהלכתיעמכםבחמתקריויסרתיאתכםאףאנישבעעלחטאתיכםואכלתםבשרבניכםובשרבנתיכםתאכלווהשמדתיאתבמתיכםוהכרתיאתחמניכםונתתיאתפגריכםעלפגריגלוליכםוגעלהנפשיאתכםונתתיאתעריכםחרבהוהשמותיאתמקדשיכםולאאריחבריחניחחכםוהשמתיאניאתהארץושממועליהאיביכםהישבים
בהואתכםאזרהבגויםוהריקתיאחריכםחרבוהיתהארצכםשממהועריכםיהיוחרבהאזתרצההארץאתשבתתיהכלימיהשמהואתםבארץאיביכםאזתשבתהארץוהרצתאתשבתתיהכלימיהשמהתשבתאתאשרלאשבתהבשבתתיכםבשבתכםעליהוהנשאריםבכםוהבאתימרךבלבבםבארצתאיביהםורדףאתםקולעלהנדףונסומנסתחרבונפלוואיןרדףוכשלואישבאחיוכמפניחרבורדףאיןולאתהיהלכםתקו
מהלפניאיביכםואבדתםבגויםואכלהאתכםארץאיביכםוהנשאריםבכםימקובעונםבארצתאיביכםואףבעונתאבתםאתםימקווהתודואתעונםואתעוןאבתםבמעלםאשרמעלוביואףאשרהלכועמיבקריאףאניאלךעמםבקריוהבאתיאתםבארץאיביהםאואזיכנעלבבםהערלואזירצואתעונםוזכרתיאתבריתייעקובואףאתבריתייצחקואףאתבריתיאברהםאזכרוהארץאזכרוהארץתעזבמהםותר
ץאתשבתתיהבהשמהמהםוהםירצואתעונםיעןוביעןבמשפטימאסוואתחקתיגעלהנפשםואףגםזאתבהיותםבארץאיביהםלאמאסתיםולאגעלתיםלכלתםלהפרבריתיאתםכיאנייהוהאלהיהםוזכרתילהםבריתראשניםאשרהוצאתיאתםמארץמצריםלעיניהגויםלהיותלהםלאלהיםאנייהוהאלההחקיםוהמשפטיםוהתורתאשרנתןיהוהבינווביןבניישראלבהרסיניבידמשהוידבריהוהאלמשה
לאמרדבראלבניישראלואמרתאלהםאישכייפלאנדרבערכךנפשתליהוהוהיהערכךהזכרמבןעשריםשנהועדבןששיםשנהוהיהערכךחמשיםשקלכסףבשקלהקדשואםנקבההואוהיהערכךשלשיםשקלואםמבןחמששניםועדבןעשריםשנהוהיהערכךהזכרעשריםשקליםולנקבהעשרתשקליםואםמבןחדשועדבןחמששניםוהיהערכךהזכרחמשהשקליםכסףולנקבהערכךשלשתשקליםכסףואםמבןששיםשנ
הומעלהאםזכרוהיהערכךחמשהעשרשקלולנקבהעשרהשקליםואםמךהואמערכךוהעמידולפניהכהןוהעריךאתוהכהןעלפיאשרתשיגידהנדריעריכנוהכהןואםבהמהאשריקריבוממנהקרבןליהוהכלאשריתןממנוליהוהיהיהקדשלאיחליפנוולאימיראתוטובברעאורעבטובואםהמרימירבהמהבבהמהוהיההואותמורתויהיהקדשואםכלבהמהטמאהאשרלאיקריבוממנהקרבןליהוהוהעמיד
אתהבהמהלפניהכהןוהעריךהכהןאתהביןטובוביןרעכערכךהכהןכןיהיהואםגאליגאלנהויסףחמישתועלערכךואישכייקדשאתביתוקדשליהוהוהעריכוהכהןביןטובוביןרעכאשריעריךאתוהכהןכןיקוםואםהמקדישיגאלאתביתוויסףחמישיתכסףערכךעליווהיהלוואםמשדהאחזתויקדישאישליהוהוהיהערכךלפיזרעוזרעחמרשעריםבחמשיםשקלכסףאםמשנתהיבליקדיששדהוכע
 אי קרים רוסיה
זיכוי הרבים:

שווה לקרוא ולהבין עד הסוף. רואים את ההתפתחות בחצי האי קרים שהיה בשליטת אוקראינה ועתה רוסיה השתלטה עליו בכוח ע"י "משאל עם" שיקרי, וכבר שומעים את האיומים של רוסיה שאם האירופיים וארה"ב ימשיכו בסנקציות שהוטלו עליהם אז הם יתמכו באיראן וישנו את עמדתם כלפיהם לכאורה. רואים בבירור שהכול מתקשר לעתיד ישראל.

חיפשנו "אי קרים" בסמוך ל- "רוסיה" ונימצא בפרשת בחוקתי ספר ויקרא הנוכחי, ונוכחנו לראות את הדילוגים בטבלה כאן, בפורים (י"ד אדר השנה) נעשה המישאל עם שקבע את שליטת רוסיה שם סופית. ומכיוון שאנחנו מבינים שזה סוף סוף קשור לאיראן חיפשנו "איראן" יצא דילוג של 6 אותיות בלבד שחותך את הדילוג "אי קרים" באות א'.

ראוי לציין שחלק מהדברים הנאמרים לקמן לקוחים מגליון "סוד החשמל תשע"ד פרשת שמיני" שמרחיב בנושא האי קרים רבות.

ידוע שעיקר מגילת אסתר ועניין פורים זה להראות שאין מיקרה בעולם והכול מאת השם רק שנעשה בהסתר פנים וזה פירוש מגילת אסתר שמגלה את ההסתר שהיה אז בפורים. וזה עניין עמלק שרוצה להטיל בזה ספק שאולי זה בכל זאת רק יד המיקרה ולא יד השם, לכן יצא להלחם בישראל מיד ביציאת מצרים כמו שדרשו חז"ל. ולכן הכתוב אומר: " זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים, אשר קרך בדרך כו' ", דהיינו שקרך ונפגש איתך בדרך וגרם לעולם לומר שהכול במיקרה ולכן קוראים את פרשת עמלק בשבת סמוך לפורים.

וגם כאן בפורים עצמו נעשה המישאל עם הזה באי קרים שרומז ללשון של מקרה דהיינו אותיות מקרי פירוש בארמית ובעברית מקרה לשון ארעי, ויותר מזה, אי קרים אותיות אי מקרי שאומר בארמית "אם מקרה", כלומר אם תגידו שהכול במקרה [ועוד שהמקום שניכבש אי קרים ממנו הוא או-קרי-נה, שגם רומז לקרי, וכן רומז לג'ון קרי שמביא אסון על ישראל עם שחרור המחבלים כו', וכן קוריאה וחייבים לומר שהכול קשור כי ג'ון קרי הוא זה שאחראי "להסכם" עם איראן לגבי הגרעין והוא מתגאה בהישג הזה וכן בעניין המחבלים שהוא רוצה לעשות מו"מ עם הפלסטינים, והכול הוא מסובב במקרה כנגד ישראל כי לכאורה כוונתו לשלום, אך התוצאה שחרור מחבלים ואיראן על סף התחמשות גרעינית]. ולכן כל זה יצא כאן בספר "ויקרא" שהוא לשון מקריות גם כן (עיין רש"י שם), ויותר מזה כאן בפרשת בחוקתי מה כתוב בטבלה עצמה:

כג  ואם באלה לא תוסרו לי והלכתם עמי קרי: כד  והלכתי אף אני עמכם בקרי והכיתי אתכם גם אני שבע על חטאתיכם: "

בכל הטבלה חוזרת המילה קרי רבות שמפרש רש"י ואם תלכו עמי קרי. רבותינו אמרו עראי, במקרה, שאינו אלא לפרקים, כן תלכו עראי במצות.

כלומר כל הדילוגים שקשורים לעיל למקריות ולפורים יצאו בטבלה למטה באזור שכתוב בו "אם תלכו עמי בקרי", כלומר אם תגידו שהכול במקריות, חיפשנו גם את הדילוג "במקרה" בטבלה, ומצאנו כאן בטבלה דילוג מינימלי של 9 אותיות, שממש צמוד וחותך לדילוג "איראן" ולכן אנחנו מבינים שאיראן היא השבט מוסר של הקב"ה ואסור לומר חלילה שזה במקרה כי כמו שאמרו חז"ל אם לא יעשו תשובה מעמיד עליהם מלך שגזרותיו קשות כהמן האגגי, וממש כהמן שרצה להשמיד להרוג ולאבד כך איראן פרס המודרנית היום, וכמו שאבותינו לא האמינו שהכול במקרה אלא מיד השם כך עלינו לקבל ולהבין שהכול מאת ה'.

וכן אפשר שרומז כך, אם תלכו עמי קרי, שתאמרו שהכול במקרה ואיראן שוב רק במקרה רוצה להשמיד את שונאיהם של ישראל [מומלץ לפתוח את הטבלה בתצורה כזאת], והלכתי עמכם בחמת קרי היינו ג'ון קרי ואי קרים וכהנה וכהנה שכבר אין מקום לומר שזה מקרה, או אז יכנע לבבם הערל בע"ה.

וכן אפשר לפרש את הכול על לשון של קור וחום, כמו שאמרו חז"ל שבא עמלק וצינן את כל העולם מאמונתו יתברך מכיוון שהכניס את הספק וזה היינו הך כמו לשון של מקריות.

תגובה חדשה

שם השולח
דוא"ל
תגובה