SOD TORAH
יח' אב התשפ (06:42), פרשת
חפש את הדברים הכי מעניינים בתורה: שם המשפחה שלך, השם שלך, מקום העבודה, בת הזוג שלך
 
צור קשר: sodtorah@gmail.com
מילון ארמית פורומים לוח שנה תוכנה להגהות תפילין תרומות

אנא עזרו לנו בתרומה להחזרה בתשובה ותקבלו את התוכנה לדילוגים + תיקון לשם שלכם לפי הדילוגים למעבר לתשלום
דרושים עובדים לזיכוי הרבים אנא פנו לאימייל sodtorah@gmail.com

חיפוש דילוגים בתורה
חיפוש ביטוי:   איפוס
שיטת חיפוש:  אזור לחיפוש:
אפשרויות הצגת הסתברויות בטבלה הצג תוויותהצג פסוקיםשלח טבלה לחבר הצג דו"ח הסתברות
הגדרות טבלה
רוחב טבלה לפי דילוג + - LCM GCF סידור אוטומטי
התחל טבלה מ- עד « » סידור אורך טבלה
חיתוך רוחב טבלה עד
רוחב הטבלה: + - אורך טבלה: + - מיקום הדילוג: [ | ]
חיתוך רוחב טבלה
ביטוי: | דילוג:
הפסוק שחותך את האות המסומנת בביטוי:
אלההבגדיםאשריעשוחשןואפודומעילוכתנתתשבץמצנפתואבנטועשובגדיקדשלאהרןאחיךולבניולכהנוליוה
םיקחואתהזהבואתהתכלתואתהארגמןואתתולעתהשניואתהששועשואתהאפדזהבתכלתוארגמןתולעתשניוששמשז
רמעשהחשבשתיכתפתחברתיהיהלואלשניקצותיווחברוחשבאפדתואשרעליוכמעשהוממנויהיהזהבתכלתוארגמן
ותולעתשניוששמשזרולקחתאתשתיאבנישהםופתחתעליהםשמותבניישראלששהמשמתםעלהאבןהאחתואתשמותהשש
ההנותריםעלהאבןהשניתכתולדתםמעשהחרשאבןפתוחיחתםתפתחאתשתיהאבניםעלשמתבניישראלמסבתמשבצותז
הבתעשהאתםושמתאתשתיהאבניםעלכתפתהאפדאבניזכרןלבניישראלונשאאהרןאתשמותםלפנייהוהעלשתיכתפי
ולזכרןועשיתמשבצתזהבושתישרשרתזהבטהורמגבלתתעשהאתםמעשהעבתונתתהאתשרשרתהעבתתעלהמשבצתועשי
תחשןמשפטמעשהחשבכמעשהאפדתעשנוזהבתכלתוארגמןותולעתשניוששמשזרתעשהאתורבועיהיהכפולזרתארכו
וזרתרחבוומלאתבומלאתאבןארבעהטוריםאבןטוראדםפטדהוברקתהטורהאחדוהטורהשנינפךספירויהלםוהטו
רהשלישילשםשבוואחלמהוהטורהרביעיתרשישושהםוישפהמשבציםזהביהיובמלואתםוהאבניםתהייןעלשמתבנ
יישראלשתיםעשרהעלשמתםפתוחיחותםאישעלשמותהייןלשניעשרשבטועשיתעלהחשןשרשתגבלתמעשהעבתזהבטה
ורועשיתעלהחשןשתיטבעותזהבונתתאתשתיהטבעותעלשניקצותהחשןונתתהאתשתיעבתתהזהבעלשתיהטבעתאלק
צותהחשןואתשתיקצותשתיהעבתתתתןעלשתיהמשבצותונתתהעלכתפותהאפדאלמולפניוועשיתשתיטבעותזהבוש
מתאתםעלשניקצותהחשןעלשפתואשראלעברהאפודביתהועשיתשתיטבעותזהבונתתהאתםעלשתיכתפותהאפודמלמ
טהממולפניולעמתמחברתוממעללחשבהאפודוירכסואתהחשןמטבעתואלטבעתהאפודבפתילתכלתלהיותעלחשבהא
פודולאיזחהחשןמעלהאפודונשאאהרןאתשמותבניישראלבחשןהמשפטעללבובבאואלהקדשלזכרןלפנייהוהתמי
דונתתאלחשןהמשפטאתהאוריםואתהתמיםוהיועללבאהרןבבאולפנייהוהונשאאהרןאתמשפטבניישראלעללבול
פנייהוהתמידועשיתאתמעילהאפודכלילתכלתוהיהפיראשובתוכושפהיהיהלפיוסביבמעשהארגכפיתחראיהיה
לולאיקרעועשיתעלשוליורמניתכלתוארגמןותולעתשניעלשוליוסביבופעמניזהבבתוכםסביבפעמןזהבורמו
ןפעמןזהבורמוןעלשוליהמעילסביבוהיהעלאהרןלשרתונשמעקולובבאואלהקדשלפנייהוהובצאתוולאימותו
עשיתציץזהבטהורופתחתעליופתוחיחתםקדשליהוהושמתאתועלפתילתכלתוהיהעלהמצנפתאלמולפניהמצנפתי
היהוהיהעלמצחאהרןונשאאהרןאתעוןהקדשיםאשריקדישובניישראללכלמתנתקדשיהםוהיהעלמצחותמידלרצו
 שמירת שבת תל אביב
זיכוי הרבים:

חיפשנו דילוג מינימלי בתורה "שמירת שבת" ובצורה מדהימה מצאנו את הדילוגים הבאים בסמוך באותה טבלה: שמירת שבתתל אביבפתיחתחנוית

כידוע שעיריית תל אביב אישרה לאחרונה חוק עירוני לפתיחת חנויות בשבת. שזה צעד ראשון מסוגו כידוע לנו לאפשר חילול שבת לפי החוק. וזה דבר באמת מדהים שעד היום נשמרת השבת לפחות באזורים המסחריים הגדולים ואל לנו לגעת ח"ו בשבת.

רואים שהדילוגים כולם די ארוכים ומצאנו אותם באופן צפוי מראש לכן נחשב בהמשך הסתברות לטבלה.

עוד רואים רמז בפסוקים עצמם, מהפסוק: ופתחתעליופתוחיחתם כי האות פ של המילה "ופתחת" שייכת לדילוג המינימלי בטבלה שמצאנו עבור "פתיחת" והאות ח של המילה "חתם" שייכת לדילוג המינימלי בטבלה של המילה "חנוית". דבר שרומז באופן ברור לפתיחת החנויות בשבת בהקשר לפסוקים במקום.

ועוד אפשר לפרש, שמה שאמר "פתוחי חתם", כי אמרו חז"ל שהחותם של הקב"ה זה "אמת", ואפשר לראות את זה מהפסוק: "ויברך אֱלהים את יום השביעי ויקדש אתו כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אֱלהים לעשות" רואים סופי תיבות של הפסוק "אמת" והיינו שזאת החתימה של הפסוק כי השבת היא החותם של הקב"ה בעולם שמעיד על האמת אע"פ ההעלם, וזה הכוונה כאן לבוא כביכול ולפתוח את החותם של הקב"ה, שהוא השבת, ע"י החלול שבת הראשון מסוגו במדינה כאמור. וכן "חותמי" בגימטריה "חנות" שרומז לפתיחת החנוית כאמור.

ההסתברות הסופית למציאת הטבלה בתורה: 5.14E-7
כלומר סיכוי של בערך 1 ל-1,945,381 טבלאות שהטבלה בתורה היא מקרית
סף הסתברות מינימלי שנוכל להגיד שהטבלה מוצפנת הוא טבלה אחת דומה ל-100 ספרים כלומר 1 ל-100. 
כלומר היינו מוצאים טבלה כזאת באורך כזה 1 ל-10,167 ספרים באורך של התורה

לכן המסקנה היא: לא ניתן לקבל את התוצאה בשום פנים ואופן בצורה אקראית, הטבלה מוצפנת בצורה ברורה.

הערה: לאחר הרצה של המבחן הסתברות במשך זמן ממושך לא מצאנו תוצאות דומות לאלו שבתורה ולכן הפסקנו מחוסר באמצעים.

תגובה חדשה

שם השולח
דוא"ל
תגובה