SOD TORAH
י' כסלו התשפא (00:36), פרשת
חפש את הדברים הכי מעניינים בתורה: שם המשפחה שלך, השם שלך, מקום העבודה, בת הזוג שלך
 
צור קשר: sodtorah@gmail.com
מילון ארמית פורומים לוח שנה תוכנה להגהות תפילין תרומות

אנא עזרו בתרומה לתחזוקת האתר תקבלו את התוכנה לדילוגים + תיקון לשם שלכם לפי הדילוגים למעבר לתשלום
תוכלו לשמור טבלת חיפוש ע"י הכפתור ("שמור טבלה") ולשלוח אלינו עם הסבר, ונוסיף אותה לאתר באם היא מקובלת!

חיפוש דילוגים בתורה
חיפוש ביטוי:   איפוס
שיטת חיפוש:  אזור לחיפוש:
אפשרויות הצגת הסתברויות בטבלה הצג תוויותהצג פסוקיםשלח טבלה לחבר הצג דו"ח הסתברות
הגדרות טבלה
רוחב טבלה לפי דילוג + - LCM GCF סידור אוטומטי
התחל טבלה מ- עד « » סידור אורך טבלה
חיתוך רוחב טבלה עד
רוחב הטבלה: + - אורך טבלה: + - מיקום הדילוג: [ | ]
חיתוך רוחב טבלה
ביטוי: | דילוג:
הפסוק שחותך את האות המסומנת בביטוי:
מלחםאביהתאכלוכלזרלאיאכלבוואישכייאכלקדשבשגגהויסףחמשיתועליוונתןלכהןאתהקדשולאיחללואתקדשיבניישראלאתאשרירימוליהוהוהשיאואותםעוןאשמהבאכלםאתקדשיהםכיאנייהוהמקדשםוידבריהוהאלמשהלאמרדבראלאהרןואלבני
וואלכלבניישראלואמרתאלהםאישאישמביתישראלומןהגרבישראלאשריקריבקרבנולכלנדריהםולכלנדבותםאשריקריבוליהוהלעלהלרצנכםתמיםזכרבבקרבכשביםובעזיםכלאשרבומוםלאתקריבוכילאלרצוןיהיהלכםואישכייקריבזבחשלמיםליה
והלפלאנדראולנדבהבבקראובצאןתמיםיהיהלרצוןכלמוםלאיהיהבועורתאושבוראוחרוץאויבלתאוגרבאוילפתלאתקריבואלהליהוהואשהלאתתנומהםעלהמזבחליהוהושורושהשרועוקלוטנדבהתעשהאתוולנדרלאירצהומעוךוכתותונתוקוכרותל
אתקריבוליהוהובארצכםלאתעשוומידבןנכרלאתקריבואתלחםאלהיכםמכלאלהכימשחתםבהםמוםבםלאירצולכםוידבריהוהאלמשהלאמרשוראוכשבאועזכייולדוהיהשבעתימיםתחתאמוומיוםהשמיניוהלאהירצהלקרבןאשהליהוהושוראושהאתוואתב
נולאתשחטוביוםאחדוכיתזבחוזבחתודהליהוהלרצנכםתזבחוביוםההואיאכללאתותירוממנועדבקראנייהוהושמרתםמצותיועשיתםאתםאנייהוהולאתחללואתשםקדשיונקדשתיבתוךבניישראלאנייהוהמקדשכםהמוציאאתכםמארץמצריםלהיותלכם
לאלהיםאנייהוהוידבריהוהאלמשהלאמרדבראלבניישראלואמרתאלהםמועדייהוהאשרתקראואתםמקראיקדשאלההםמועדיששתימיםתעשהמלאכהוביוםהשביעישבתשבתוןמקראקדשכלמלאכהלאתעשושבתהואליהוהבכלמושבתיכםאלהמועדייהוהמקראי
קדשאשרתקראואתםבמועדםבחדשהראשוןבארבעהעשרלחדשביןהערביםפסחליהוהובחמשהעשריוםלחדשהזהחגהמצותליהוהשבעתימיםמצותתאכלוביוםהראשוןמקראקדשיהיהלכםכלמלאכתעבדהלאתעשווהקרבתםאשהליהוהשבעתימיםביוםהשביעימקר
אקדשכלמלאכתעבדהלאתעשווידבריהוהאלמשהלאמרדבראלבניישראלואמרתאלהםכיתבאואלהארץאשראנינתןלכםוקצרתםאתקצירהוהבאתםאתעמרראשיתקצירכםאלהכהןוהניףאתהעמרלפנייהוהלרצנכםממחרתהשבתיניפנוהכהןועשיתםביוםהניפכ
םאתהעמרכבשתמיםבןשנתולעלהליהוהומנחתושניעשרניםסלתבלולהבשמןאשהליהוהריחניחחונסכהייןרביעתההיןולחםוקליוכרמללאתאכלועדעצםהיוםהזהעדהביאכםאתקרבןאלהיכםחקתעולםלדרתיכםבכלמשבתיכםוספרתםלכםממחרתהשבתמיו
םהביאכםאתעמרהתנופהשבעשבתותתמימתתהיינהעדממחרתהשבתהשביעתתספרוחמשיםיוםוהקרבתםמנחהחדשהליהוהממושבתיכםתביאולחםתנופהשתיםשניעשרניםסלתתהיינהחמץתאפינהבכוריםליהוהוהקרבתםעלהלחםשבעתכבשיםתמימםבנישנהו
פרבןבקראחדואילםשניםיהיועלהליהוהומנחתםונסכיהםאשהריחניחחליהוהועשיתםשעירעזיםאחדלחטאתושניכבשיםבנישנהלזבחשלמיםוהניףהכהןאתםעללחםהבכריםתנופהלפנייהוהעלשניכבשיםקדשיהיוליהוהלכהןוקראתםבעצםהיוםהזהמ
קראקדשיהיהלכםכלמלאכתעבדהלאתעשוחקתעולםבכלמושבתיכםלדרתיכםובקצרכםאתקצירארצכםלאתכלהפאתשדךבקצרךולקטקצירךלאתלקטלעניולגרתעזבאתםאנייהוהאלהיכםוידבריהוהאלמשהלאמרדבראלבניישראללאמרבחדשהשביעיבאחדלחד
שיהיהלכםשבתוןזכרוןתרועהמקראקדשכלמלאכתעבדהלאתעשווהקרבתםאשהליהוהוידבריהוהאלמשהלאמראךבעשורלחדשהשביעיהזהיוםהכפריםהואמקראקדשיהיהלכםועניתםאתנפשתיכםוהקרבתםאשהליהוהוכלמלאכהלאתעשובעצםהיוםהזהכייו
 ואת שבתותי
זיכוי הרבים:

דוגמא פשוטה לאמיתות התורה ולמוסרה, שכל אחד יכול להבין ולוודאות בשכלו.

חיפשנו את הדילוג המינימלי "ואת שבתותי", ונימצא בפרשת אמור, היכן שהקב"ה מצוה על כל המועדים: אלה מועדי ה' מקראי קודש. בדילוג מינימלי ויחידי בתורה (185). הדילוג לקוח מהפסוק: "איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותי תשמורו אני ה' ". והפשט של שבתותי, הכוונה לכל שבת ושבת היינו שבת בראשית, ועוד פשט אחר1), שהכוונה לכל מצוות שיש בהם שביתה מלעשות או שלמות מסוימת של שבוע כגון: יום השבת, ימים טובים, ספירת העומר, שמיטה, יובל וכדומה. וכבר ידוע ששבת רומזת לאמ"ת כד"א אשר ברא אלקים לעשות, ואמת היא השלמות כד"א וה' אלקים אמת. והיא החותם בעולם שהקב"ה בראו. ולשון תחגו חג לה', רומז לחוג עיגול שהיא צורה שלמה שמסמלת אמת ושלמות. ולכן שלשת הרגלים מיוסדים על המספר שבע.

ורואים בטבלה את העניין הזה בדיוק, כל אות ואות מהדילוג חותכת מצווה מסוימת שיש לה שלמות של שבע או שביתה ממעשה כאמור:

אות ו') לאתקריבו (ויקרא כב) בבקר או בצאן תמים יהיה לרצון כל מום לא יהיה בו: עורת או שבור או חרוץ או יבלת או גרב או ילפת לא תקריבו אלה ליהוה ואשה לא תתנו מהם על המזבח ליהוה:

רומז לששת ימי המעשה כנגד שישה שאסור להקריב למזבח בצאן והם המומים: עורת, שבור, חרוץ, יבלת, גרב, ילפת. כי אותה בהמה שיש בה מום ראוי לעבוד ולחרוש בה אבל אינה ראויה למזבח והיינו ששת ימים תעשה מלאכה, ורק את הצאן התמים מותר להביא והוא רומז לשבת שהיא מנוחה שבת שבתון כמו הקדש שאסור לעבוד בו והעובד מעל בה'.

אות א') שוראוכשבאועזכייולדוהיהשבעתימיםתחתאמוומיוםהשמיניוהלאהירצה

רואים שקרבן אסור להביא למזבח כל שבעת הימים הראשונים שזאת כביכול שביתה מהביא, ומיום השמיני והלאה אפשר להביא אותו. (ועיין בעל הטורים במקום).

אות ת') ושמרתםמצותי

רומז לפשט של "ואת שבתותי תשמורו" כפי שאמרנו שהכוונה באמת לכל המצוות שצריך לשומרם רק מפני ששבת שקולה כנגד כולם אמר הקב"ה בזה הלשון: "שבתותי".2)

אות ש') ששתימיםתעשהמלאכהוביוםהשביעישבתשבתון

שבת בראשית במונח הרגיל של בריאת העולם.

אות ב') חגהמצותליהוהשבעתימים

רומז חג המצות שהוא שבעת ימים, וכן חג הסכות בכלל. וכמו שדרשו חז"ל: וספרתם לכם ממחורת השבת וכו' השבת הזאת היא יום טוב ראשון של פסח שממנו מתחילים ספירת העומר. ובכלל שבת בלשון חז"ל הכוונה שבוע ימים (רמב"ן).

אותיות ת', ו', ת', י') שבעשבתותתמימתתהיינהעדממחרתהשבתהשביעתתספרוחמשיםיוםוהקרבתםמנחהחדשהליהוהממושבתיכם

כל הפסוקים שם מדברים על ספירת העומר שכולה שבע שבתות תמימות, וכן חג השבועות שבא מכוח השבע שבתות. וכן שצריך להקריב מנחה חדשה (ביכורים) ממושבתיכם ועליו שבעה כבשים, כתיב חסר רומז לשבת.

וכן הפסוק באות ת': וקצרתםאתקצירה (ויקרא כג, יא) והניף את העמר לפני יהוה לרצנכם ממחרת השבת יניפנו הכהן:

כלומר ממחורת השבת ואמרו חז"ל כלומר ממחורת יום טוב הראשון של פסח, ועכשיו נראה עוד סיבה לבאר מדוע כתב רחמנא ממחורת השבת ולא פשוט שיכתוב בט"ז לחודש הראשון כמו בשאר החגים שכתוב התאריך, כדי שיהיה גם במצות קצירת והנפת העומר בחינה של שבת, והיינו שהיא נעשית מיד ממחורת השבת וממנה מתחילים לספור שבע שבתות כדלקמן. 

_____________

1) כעין זה פירש ספורנו ואת שבתותי תשמורו. שלא על שבת בראשית בלבד הזהיר אבל על כל מיני השבת שהם שבת בראשית ושבת הארץ ושמיטת כספים המעידים על חדוש העולם. ובאמרו אחר כך:

2) כך פירש אור החיים (ויקרא, יט, ג) ד"ה ואת שבתותי תשמרו וגו'

תגובה חדשה

שם השולח
דוא"ל
תגובה