SOD TORAH
טז' כסלו התשפא (09:57), פרשת
חפש את הדברים הכי מעניינים בתורה: שם המשפחה שלך, השם שלך, מקום העבודה, בת הזוג שלך
 
צור קשר: sodtorah@gmail.com
מילון ארמית פורומים לוח שנה תוכנה להגהות תפילין תרומות

אנא עזרו בתרומה לתחזוקת האתר תקבלו את התוכנה לדילוגים + תיקון לשם שלכם לפי הדילוגים למעבר לתשלום
תוכלו לשמור טבלת חיפוש ע"י הכפתור ("שמור טבלה") ולשלוח אלינו עם הסבר, ונוסיף אותה לאתר באם היא מקובלת!

חיפוש דילוגים בתורה
חיפוש ביטוי:   איפוס
שיטת חיפוש:  אזור לחיפוש:
אפשרויות הצגת הסתברויות בטבלה הצג תוויותהצג פסוקיםשלח טבלה לחבר הצג דו"ח הסתברות
הגדרות טבלה
רוחב טבלה לפי דילוג + - LCM GCF סידור אוטומטי
התחל טבלה מ- עד « » סידור אורך טבלה
חיתוך רוחב טבלה עד
רוחב הטבלה: + - אורך טבלה: + - מיקום הדילוג: [ | ]
חיתוך רוחב טבלה
ביטוי: | דילוג:
הפסוק שחותך את האות המסומנת בביטוי:
אמרצואתבניישראלואמרתאלהםאתקרבנילחמילאשיריחניחחיתשמרולהקריבליבמועדוואמרתלהםזההאש
האשרתקריבוליהוהכבשיםבנישנהתמימםשניםליוםעלהתמידאתהכבשאחדתעשהבבקרואתהכבשהשניתעשהב
יןהערביםועשיריתהאיפהסלתלמנחהבלולהבשמןכתיתרביעתההיןעלתתמידהעשיהבהרסינילריחניחחאש
הליהוהונסכורביעתההיןלכבשהאחדבקדשהסךנסךשכרליהוהואתהכבשהשניתעשהביןהערביםכמנחתהבקר
וכנסכותעשהאשהריחניחחליהוהוביוםהשבתשניכבשיםבנישנהתמימםושניעשרניםסלתמנחהבלולהבשמן
ונסכועלתשבתבשבתועלעלתהתמידונסכהובראשיחדשיכםתקריבועלהליהוהפריםבניבקרשניםואילאחדכ
בשיםבנישנהשבעהתמימםושלשהעשרניםסלתמנחהבלולהבשמןלפרהאחדושניעשרניםסלתמנחהבלולהבשמן
לאילהאחדועשרןעשרוןסלתמנחהבלולהבשמןלכבשהאחדעלהריחניחחאשהליהוהונסכיהםחציההיןיהיהל
פרושלישתההיןלאילורביעתההיןלכבשייןזאתעלתחדשבחדשולחדשיהשנהושעירעזיםאחדלחטאתליהוהע
לעלתהתמידיעשהונסכוובחדשהראשוןבארבעהעשריוםלחדשפסחליהוהובחמשהעשריוםלחדשהזהחגשבעתי
מיםמצותיאכלביוםהראשוןמקראקדשכלמלאכתעבדהלאתעשווהקרבתםאשהעלהליהוהפריםבניבקרשניםוא
ילאחדושבעהכבשיםבנישנהתמימםיהיולכםומנחתםסלתבלולהבשמןשלשהעשרניםלפרושניעשרניםלאילת
עשועשרוןעשרוןתעשהלכבשהאחדלשבעתהכבשיםושעירחטאתאחדלכפרעליכםמלבדעלתהבקראשרלעלתהתמי
דתעשואתאלהכאלהתעשוליוםשבעתימיםלחםאשהריחניחחליהוהעלעולתהתמידיעשהונסכווביוםהשביעי
מקראקדשיהיהלכםכלמלאכתעבדהלאתעשווביוםהבכוריםבהקריבכםמנחהחדשהליהוהבשבעתיכםמקראקדש
יהיהלכםכלמלאכתעבדהלאתעשווהקרבתםעולהלריחניחחליהוהפריםבניבקרשניםאילאחדשבעהכבשיםבנ
ישנהומנחתםסלתבלולהבשמןשלשהעשרניםלפרהאחדשניעשרניםלאילהאחדעשרוןעשרוןלכבשהאחדלשבעת
הכבשיםשעירעזיםאחדלכפרעליכםמלבדעלתהתמידומנחתותעשותמימםיהיולכםונסכיהםובחדשהשביעיב
אחדלחדשמקראקדשיהיהלכםכלמלאכתעבדהלאתעשויוםתרועהיהיהלכםועשיתםעלהלריחניחחליהוהפרבן
בקראחדאילאחדכבשיםבנישנהשבעהתמימםומנחתםסלתבלולהבשמןשלשהעשרניםלפרשניעשרניםלאילועש
 ינון שמו, משיח
זיכוי הרבים:

חיפשנו את הביטוי: "ינון שמו", מהמזמור ע"ב בתהילים שמדבר על שלמה המלך ועל משיח:

א  לשלמה אֱלהים משפטיך למלך תן וצדקתך לבן מלך: ב  ידין עמך בצדק וענייך במשפט: ג  ישאו הרים שלום לעם וגבעות בצדקה: ד  ישפט עניי עם יושיע לבני אביון וידכא עושק: ה  ייראוך עם שמש ולפני ירח דור דורים: ... יז  יהי שמו לעולם לפני שמש ינון שמו ויתברכו בו כל גוים יאשרוהו:

אנא עיין בטבלה הקודמת בהקשר לרעיון של "שם משיח" כדי להבין את הנאמר. ובקצרה רואים את הסופי תיבות "משיח" בפסוק "ייראוך עם שמש ולפני ירח דור דורים", וס"ת האלו של "משיח" היחידים בכל בתנ"ך. בנוסף נשים לב שהמילים שמש וירח: "ייראוך עם שמש ולפני ירח דור דורים", רומזות לשם "משיח" ואותיות שמש ירח הם "משיח שר" כמו "אז ישיר משה" שאמרו שזה יהיה בביאת המשיח. וכן מובא בסנהדרין (צח:) בשם דבי רבי ינאי: ינון זה אחד מהשמות של משיח. וכן "שר משיח" בגימטריה עם האותיות "ישיר משה". מלשון שררה וגדולה.

ובנוסף מצאנו בטבלה את הדילוג המינימלי "משיח" חותך ממש את הדילוג המינימלי "ינון שמו", ויותר מזה, אפשר לראות בטבלה: "הכבשיםושעירחטאתאחדלכפרעליכם", רואים שבתוך הדילוג של "משיח", ישנם שני דילוגים נוספים של "שיםוש", ודילוג נוסף "ירח" (מינימליים). שרומזים בפירוש לפסוק לעיל: "ייראוך עם שמש ולפני ירח דור דורים".

ועוד ניראה מהפסוק עצמו: "ושעיר חטאת אחד לכפר עליכם", וידוע ששעיר חטאת רומז לראש חודש, כאמור לעיל בשעיר דר"ח "ושעיר עזים אחד לחטאת לה' על עלת התמיד יעשה ונסכו", משום שלמדנו בבניין אב משעיר דר"ח על כל שעירי המועדים שהם מכפרים על טומאת מקדש וקדשיו (רש"י). והדילוג "ינון שמו", חתך דווקא כאן בשעיר של פסח, משום שהמשיח אמור לחבר את השמש ואת הירח (עיין בטבלה הקודמת) ובפסח השמש והירח מלאים ונמצאים בשיא הייחוד, כי הירח בט"ו לחודש מלא, ובניסן השמש זורחת בדיוק בין מזרח למערב. ולכן אמר כאן "שעיר חטאת", לרמוז על שמיעט הקב"ה את הירח, שעי"ר חטא"ת נוטריקון שמעטתי את ירח, ובימות המשיח "והיה אור החמה כאור הלבנה".

ועוד דרשו את הפסוק הזה בברכות (כט:) : דא''ר חייא בר אבא א''ר יוחנן מצוה להתפלל עם דמדומי חמה וא''ר זירא מאי קראה (תהלים עב, ה) "ייראוך עם שמש ולפני ירח דור דורים", וכן בברכות (ט:) : תניא נמי הכי ותיקין היו גומרין אותה עם הנץ החמה כדי שיסמוך גאולה לתפלה ונמצא מתפלל ביום א''ר זירא מאי קראה (תהלים עב, ה) "ייראוך עם שמש ולפני ירח דור דורים". כלומר עם שמש, הכוונה בנץ החמה, ולפני ירח, הכוונה לעת ערב בשקיעה. שזה זמן התפילות של שחרית ומנחה לרוב העולם, וידוע שתפילות כנגד תמידים תקנום (ברכות כו:)א) , והנה חיפשנו גם את הדילוג "יהי שמו " הלקוח מהפסוק: "יהי שמו לעולם לפני שמש ינון שמו", ונימצא מינימלי חותך את הפסוק בטבלה: "ג  ואמרת להם זה האשה אשר תקריבו ליהוה כבשים בני שנה תמימם שנים ליום עלה תמיד: ד  את הכבש אחד תעשה בבקר ואת הכבש השני תעשה בין הערבים", שהקב"ה מצוה להקריב את קרבנות התמידים אחד בבוקר [עם שמש] ואחד בין הערבים [לפני ירח].

____________

א) ברכות (כו:) : ותניא כוותיה דר' יהושע בן לוי מפני מה אמרו תפלת השחר עד חצות שהרי תמיד של שחר קרב והולך עד חצות ורבי יהודה אומר עד ארבע שעות שהרי תמיד של שחר קרב והולך עד ארבע שעות ומפני מה אמרו תפלת המנחה עד הערב שהרי תמיד של בין הערבים קרב והולך עד הערב רבי יהודה אומר עד פלג המנחה שהרי תמיד של בין הערבים קרב והולך עד פלג המנחה.

תגובות

 או שאני חולם או שזה אכן הוא?? מה הסבירות שאני טועה???&n

נכתב בשם אדם אליוא בתאריך 01/02/2015, 09:52

 או שאני חולם או שזה אכן הוא?? מה הסבירות שאני טועה???&n

נכתב בשם אדם אליוא בתאריך 01/02/2015, 09:52

 או שאני חולם או שזה אכן הוא?? מה הסבירות שאני טועה???&n

נכתב בשם אדם אליוא בתאריך 01/02/2015, 09:52