SOD TORAH
טז' כסלו התשפא (09:05), פרשת
חפש את הדברים הכי מעניינים בתורה: שם המשפחה שלך, השם שלך, מקום העבודה, בת הזוג שלך
 
צור קשר: sodtorah@gmail.com
מילון ארמית פורומים לוח שנה תוכנה להגהות תפילין תרומות

אנא עזרו בתרומה לתחזוקת האתר תקבלו את התוכנה לדילוגים + תיקון לשם שלכם לפי הדילוגים למעבר לתשלום
תוכלו לשמור טבלת חיפוש ע"י הכפתור ("שמור טבלה") ולשלוח אלינו עם הסבר, ונוסיף אותה לאתר באם היא מקובלת!

חיפוש דילוגים בתורה
חיפוש ביטוי:   איפוס
שיטת חיפוש:  אזור לחיפוש:
אפשרויות הצגת הסתברויות בטבלה הצג תוויותהצג פסוקיםשלח טבלה לחבר הצג דו"ח הסתברות
הגדרות טבלה
רוחב טבלה לפי דילוג + - LCM GCF סידור אוטומטי
התחל טבלה מ- עד « » סידור אורך טבלה
חיתוך רוחב טבלה עד
רוחב הטבלה: + - אורך טבלה: + - מיקום הדילוג: [ | ]
חיתוך רוחב טבלה
ביטוי: | דילוג:
הפסוק שחותך את האות המסומנת בביטוי:
אמראניויאמרהגשהליואכלהמצידבנילמעןת
ברכךנפשיויגשלוויאכלויבאלוייןוישתוי
אמראליויצחקאביוגשהנאושקהליבניויגשו
ישקלווירחאתריחבגדיוויברכהוויאמרראה
ריחבניכריחשדהאשרברכויהוהויתןלךהאלה
יםמטלהשמיםומשמניהארץורבדגןותירשיעב
דוךעמיםוישתחולךלאמיםהוהגבירלאחיךוי
שתחוולךבניאמךארריךארורומברכיךברוךו
יהיכאשרכלהיצחקלברךאתיעקבויהיאךיצאי
צאיעקבמאתפנייצחקאביוועשואחיובאמציד
וויעשגםהואמטעמיםויבאלאביוויאמרלאבי
ויקםאביויאכלמצידבנובעברתברכנינפשךו
יאמרלויצחקאביומיאתהויאמראניבנךבכרך
עשוויחרדיצחקחרדהגדלהעדמאדויאמרמיאפ
ואהואהצדצידויבאליואכלמכלבטרםתבואוא
ברכהוגםברוךיהיהכשמעעשואתדבריאביווי
צעקצעקהגדלהומרהעדמאדויאמרלאביוברכנ
יגםאניאביויאמרבאאחיךבמרמהויקחברכתך
 שיר השירים
זיכוי הרבים:

הדילוג "שיר השירים" חוזר רק פעם אחת בתורה בדילוג מינימלי מפתיע של 34 אותיות בלבד. וגם את הדילוג "דודיך" (דילוג 25 שני מינימלי), והדילוג "שלמה" בדילוג 136, במקביל לדילוג "שיר השירים".

 רצוננו להראות שיש הקבלה בין הברכה של יצחק ליעקב שעליה מסופר כאן למטה בטבלה בפרשת תולדות בתורה, לבין שיר השירים פסוקים א-ד (כי יש סוף פרשה (פ) בפסוק ד. עד לשם כנסת ישראל מדברת על הקב"ה, משם והילך מדברת על עצמה: "אל תראוני שאני שחרחורת וכו' ").

"א שיר השירים, אשר לשלמה. ב ישקני מנשיקות פיהו, כי-טובים דדיך מיין. ג לריח שמניך טובים, שמן תורק שמך; על-כן, עלמות אהבוך. ד משכני, אחריך נרוצה; הֱביאני המלך חדריו, נגילה ונשמחה בך--נזכירה דדיך מיין, מישרים אהבוך."

ידוע שכל שיר השירים נאמר על הקב"ה ואין הכוונה לשלמה המלך, וכן הקב"ה מקביל ליעקב, ורחל מקבילה לכנסת ישראל. כל הפירוש מבוסס על רש"י ופשט הכתובים:

שיר השירים א-ד: שיר ידידות להקב"ה ברכת יצחק ליעקב
א שיר השירים, אשר לשלמה (למלך שהשלום לו, להקב"ה) דילוג מינימלי ויחיד בתורה: "שיר השירים", מקביל לדילוג "שלמה", לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה אלא השלום: "ה' יברך את עמו בשלום"
ב ישקני מנשיקות פיהו (כנסת ישראל מבקשת שהקב"ה ינשק אותה) ויאמר אליו יצחק אביו גשה נא ושקה לי בני: (ושרתה על יצחק שכינה באותו זמן, ושכינה זאת כנסת ישראל)
כי-טובים דדיך מיין. (דודיך, אלו הנשיקות שלך, טובות יותר מהיין) ... ויבא לו יין וישת: ויאמר אליו יצחק אביו גשה נא ושקה לי בני: (כביכול מעדיף את הנשיקות מהיין והאוכל). "דודיך", דילוג שני מינימלי בתורה.
ב ישקני מנשיקות פיהו  ויגש [יעקב] וישק לו (הבקשה לנשיקה התקיימה)
ג לריח שמניך טובים, שמן תורק שמך  וירח את ריח בגדיו ויברכהו ויאמר ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו ה'
ג לריח שמניך טובים, שמן תורק שמך. (כלומר הקב"ה מבורך בשם טוב כמו שמן תורק ריחני) ויתן לך האֱלהים מטל השמים ומשמני הארץ ורב דגן ותירש, וגם יעקב מתברך באותה בחינה ממש
על-כן, עלמות אהבוך (70 אומות אוהבות את הקב"ה כי הוא מבורך, אבל הוא אוהב את כנסת ישראל) ויאמר לו [יצחק ליעקב] לא תקח אשה מבנות כנען (בנות כנען אהבו את יעקב בגלל שהוא היה מבורך מאבותיו, אבל הוא מאס בהם והלך לקחת את רחל ולאה, וידוע שרחל זאת כנסת ישראל)

לריח שמניך טובים, שמן תורק שמך וכו'... ד משכני, אחריך נרוצה; הֱביאני המלך חדריו, נגילה ונשמחה בך.

הקב"ה שהוא המלך הביא את כנסת ישראל לחדריו וכו'. "לריח שמניך וכו' שמן תורק", זה כתר כהונה (הגר"א), היינו שמן המשחה. "הביאני המלך", זה כתר מלכות. וזה כמו "כשמן הטוב על הראש וכו' כטל חרמון היורד על הררי ציון וכו'", שהם בחינת כתר כהונה ומלכות וזאת הברכה ליעקב, והיא הבכורה, והם כנגד "ויתן לך האלהים מטל השמים ומשמני הארץ". כפי שמצינו בטבלה שבת אחים גם יחד.

יעבדוך עמים וישתחוו לך לאמים הֱוה גביר לאחיך וישתחוו לך בני אמך ארריך ארור ומברכיך ברוך. רואים שיעקב קיבל את המלוכה וכן כתר כהונה זאת הברכה.

 נזכירה דדיך מיין, מישרים אהבוך.  שוב "אהבוך" כמו למעלה.

 זה רק חלק מהטבלה השלמה, כדי לראות את כל הטבלה לחצו כאן

תגובה חדשה

שם השולח
דוא"ל
תגובה