SOD TORAH
יב' כסלו התשעט (03:11), פרשת
חפש את הדברים הכי מעניינים בתורה: שם המשפחה שלך, השם שלך, מקום העבודה, בת הזוג שלך
 
צור קשר: sodtorah@gmail.com
מילון ארמית פורומים לוח שנה תוכנה להגהות תפילין תרומות לאברכים

אנא עזרו לנו בתרומה להחזרה בתשובה ותקבלו את התוכנה לדילוגים + תיקון לשם שלכם לפי הדילוגים למעבר לתשלום

חיפוש דילוגים בתורה
חיפוש ביטוי:   איפוס
שיטת חיפוש:  אזור לחיפוש:
אפשרויות הצגת הסתברויות בטבלה הצג תוויותהצג פסוקיםשלח טבלה לחבר הצג דו"ח הסתברות
הגדרות טבלה
רוחב טבלה לפי דילוג + - LCM GCF סידור אוטומטי
התחל טבלה מ- עד « » סידור אורך טבלה
חיתוך רוחב טבלה עד
רוחב הטבלה: + - אורך טבלה: + - מיקום הדילוג: [ | ]
חיתוך רוחב טבלה
ביטוי: | דילוג:
הפסוק שחותך את האות המסומנת בביטוי:
לארצכםוקדשתםאתשנתהחמשיםשנהוקראתםדרורבארץלכלישביהיובלהואתהי
הלכםושבתםאישאלאחזתוואישאלמשפחתותשבויובלהואשנתהחמשיםשנהתהיה
לכםלאתזרעוולאתקצרואתספיחיהולאתבצרואתנזריהכייובלהואקדשתהיהל
כםמןהשדהתאכלואתתבואתהבשנתהיובלהזאתתשבואישאלאחזתווכיתמכרוממ
כרלעמיתךאוקנהמידעמיתךאלתונואישאתאחיובמספרשניםאחרהיובלתקנהמ
אתעמיתךבמספרשניתבואתימכרלךלפירבהשניםתרבהמקנתוולפימעטהשניםת
מעיטמקנתוכימספרתבואתהואמכרלךולאתונואישאתעמיתוויראתמאלהיךכי
אנייהוהאלהיכםועשיתםאתחקתיואתמשפטיתשמרוועשיתםאתםוישבתםעלהאר
ץלבטחונתנההארץפריהואכלתםלשבעוישבתםלבטחעליהוכיתאמרומהנאכלבש
נההשביעתהןלאנזרעולאנאסףאתתבואתנווצויתיאתברכתילכםבשנההששיתו
עשתאתהתבואהלשלשהשניםוזרעתםאתהשנההשמינתואכלתםמןהתבואהישןעדה
שנההתשיעתעדבואתבואתהתאכלוישןוהארץלאתמכרלצמתתכיליהארץכיגרים
ותושביםאתםעמדיובכלארץאחזתכםגאלהתתנולארץכיימוךאחיךומכרמאחזת
וובאגאלוהקרבאליווגאלאתממכראחיוואישכילאיהיהלוגאלוהשיגהידוומ
צאכדיגאלתווחשבאתשניממכרווהשיבאתהעדףלאישאשרמכרלוושבלאחזתווא
םלאמצאהידודיהשיבלווהיהממכרובידהקנהאתועדשנתהיובלויצאביבלושב
לאחזתוואישכיימכרביתמושבעירחומהוהיתהגאלתועדתםשנתממכרוימיםתה
יהגאלתוואםלאיגאלעדמלאתלושנהתמימהוקםהביתאשרבעיראשרלאחמהלצמי
תתלקנהאתולדרתיולאיצאביבלובתיהחצריםאשראיןלהםחמהסביבעלשדההאר
ץיחשבגאלהתהיהלווביבליצאועריהלויםבתיעריאחזתםגאלתעולםתהיהללו
יםואשריגאלמןהלויםויצאממכרביתועיראחזתוביבלכיבתיעריהלויםהואא
חזתםבתוךבניישראלושדהמגרשעריהםלאימכרכיאחזתעולםהואלהםוכיימוך
אחיךומטהידועמךוהחזקתבוגרותושבוחיעמךאלתקחמאתונשךותרביתויראת
מאלהיךוחיאחיךעמךאתכספךלאתתןלובנשךובמרביתלאתתןאכלךאנייהוהאל
היכםאשרהוצאתיאתכםמארץמצריםלתתלכםאתארץכנעןלהיותלכםלאלהיםוכי
ימוךאחיךעמךונמכרלךלאתעבדבועבדתעבדכשכירכתושביהיהעמךעדשנתהיב
ליעבדעמךויצאמעמךהואובניועמוושבאלמשפחתוואלאחזתאבתיוישובכיעב
דיהםאשרהוצאתיאתםמארץמצריםלאימכרוממכרתעבדלאתרדהבובפרךויראתמ
אלהיךועבדךואמתךאשריהיולךמאתהגויםאשרסביבתיכםמהםתקנועבדואמהו
גםמבניהתושביםהגריםעמכםמהםתקנווממשפחתםאשרעמכםאשרהולידובארצכ
םוהיולכםלאחזהוהתנחלתםאתםלבניכםאחריכםלרשתאחזהלעלםבהםתעבדווב
אחיכםבניישראלאישבאחיולאתרדהבובפרךוכיתשיגידגרותושבעמךומךאחי
ךעמוונמכרלגרתושבעמךאולעקרמשפחתגראחרינמכרגאלהתהיהלואחדמאחיו
יגאלנואודדואובןדדויגאלנואומשארבשרוממשפחתויגאלנואוהשיגהידוו
נגאלוחשבעםקנהומשנתהמכרולועדשנתהיבלוהיהכסףממכרובמספרשניםכימ
ישכיריהיהעמואםעודרבותבשניםלפיהןישיבגאלתומכסףמקנתוואםמעטנשא
רבשניםעדשנתהיבלוחשבלוכפישניוישיבאתגאלתוכשכירשנהבשנהיהיהעמו
לאירדנובפרךלעיניךואםלאיגאלבאלהויצאבשנתהיבלהואובניועמוכיליב
ניישראלעבדיםעבדיהםאשרהוצאתיאותםמארץמצריםאנייהוהאלהיכםלאתעש
ולכםאלילםופסלומצבהלאתקימולכםואבןמשכיתלאתתנובארצכםלהשתחותעל
יהכיאנייהוהאלהיכםאתשבתתיתשמרוומקדשיתיראואנייהוהאםבחקתיתלכו
ואתמצותיתשמרוועשיתםאתםונתתיגשמיכםבעתםונתנההארץיבולהועץהשדה
יתןפריווהשיגלכםדישאתבצירובצירישיגאתזרעואכלתםלחמכםלשבעוישבת
םלבטחבארצכםונתתישלוםבארץושכבתםואיןמחרידוהשבתיחיהרעהמןהארץו
חרבלאתעברבארצכםורדפתםאתאיביכםונפלולפניכםלחרבורדפומכםחמשהמא
הומאהמכםרבבהירדפוונפלואיביכםלפניכםלחרבופניתיאליכםוהפריתיאת
 מתי משיח? למה משיח?
זיכוי הרבים:

 

תגובה חדשה

שם השולח
דוא"ל
תגובה
שאלת אבטחה:
איך קוראים לבן של יצחק אבינו?

רמז: יעק...

טבלאות צפנים אחרונות

חושך חמה לוקה
מאת המערכת
91 צפיות
נושא: משיח וגאולה

דונלד טראמפ
מאת המערכת
204 צפיות
נושא: משיח וגאולה

קוריאה דרך כוכב
מאת המערכת
98 צפיות
נושא: משיח וגאולה

קוריאה י' השבטים
מאת המערכת
90 צפיות
נושא: משיח וגאולה

קוריאה בסוף העולם
מאת המערכת
96 צפיות
נושא: משיח וגאולה

תשעו היא תשעז
מאת המערכת
18 צפיות
נושא: משיח וגאולה

דרך כוכב מיעקב
מאת המערכת
24 צפיות
נושא: משיח וגאולה

למה אובמה אוכל 7 שקדים
מאת המערכת
25 צפיות
נושא: משיח וגאולה

שישה צדיקים ביום אחד
מאת המערכת
26 צפיות
נושא: משיח וגאולה

קץ דשמאל
מאת המערכת
18 צפיות
נושא: משיח וגאולה