SOD TORAH
י' כסלו התשפא (06:51), פרשת
חפש את הדברים הכי מעניינים בתורה: שם המשפחה שלך, השם שלך, מקום העבודה, בת הזוג שלך
 
צור קשר: sodtorah@gmail.com
מילון ארמית פורומים לוח שנה תוכנה להגהות תפילין תרומות

אנא עזרו בתרומה לתחזוקת האתר תקבלו את התוכנה לדילוגים + תיקון לשם שלכם לפי הדילוגים למעבר לתשלום
תוכלו לשמור טבלת חיפוש ע"י הכפתור ("שמור טבלה") ולשלוח אלינו עם הסבר, ונוסיף אותה לאתר באם היא מקובלת!

חיפוש דילוגים בתורה
חיפוש ביטוי:   איפוס
שיטת חיפוש:  אזור לחיפוש:
אפשרויות הצגת הסתברויות בטבלה הצג תוויותהצג פסוקיםשלח טבלה לחבר הצג דו"ח הסתברות
הגדרות טבלה
רוחב טבלה לפי דילוג + - LCM GCF סידור אוטומטי
התחל טבלה מ- עד « » סידור אורך טבלה
חיתוך רוחב טבלה עד
רוחב הטבלה: + - אורך טבלה: + - מיקום הדילוג: [ | ]
חיתוך רוחב טבלה
ביטוי: | דילוג:
הפסוק שחותך את האות המסומנת בביטוי:
לארצכםוקדשתםאתשנתהחמשיםשנהוקראתםדרורבארץלכלישביהיובלהואתהי
הלכםושבתםאישאלאחזתוואישאלמשפחתותשבויובלהואשנתהחמשיםשנהתהיה
לכםלאתזרעוולאתקצרואתספיחיהולאתבצרואתנזריהכייובלהואקדשתהיהל
כםמןהשדהתאכלואתתבואתהבשנתהיובלהזאתתשבואישאלאחזתווכיתמכרוממ
כרלעמיתךאוקנהמידעמיתךאלתונואישאתאחיובמספרשניםאחרהיובלתקנהמ
אתעמיתךבמספרשניתבואתימכרלךלפירבהשניםתרבהמקנתוולפימעטהשניםת
מעיטמקנתוכימספרתבואתהואמכרלךולאתונואישאתעמיתוויראתמאלהיךכי
אנייהוהאלהיכםועשיתםאתחקתיואתמשפטיתשמרוועשיתםאתםוישבתםעלהאר
ץלבטחונתנההארץפריהואכלתםלשבעוישבתםלבטחעליהוכיתאמרומהנאכלבש
נההשביעתהןלאנזרעולאנאסףאתתבואתנווצויתיאתברכתילכםבשנההששיתו
עשתאתהתבואהלשלשהשניםוזרעתםאתהשנההשמינתואכלתםמןהתבואהישןעדה
שנההתשיעתעדבואתבואתהתאכלוישןוהארץלאתמכרלצמתתכיליהארץכיגרים
ותושביםאתםעמדיובכלארץאחזתכםגאלהתתנולארץכיימוךאחיךומכרמאחזת
וובאגאלוהקרבאליווגאלאתממכראחיוואישכילאיהיהלוגאלוהשיגהידוומ
צאכדיגאלתווחשבאתשניממכרווהשיבאתהעדףלאישאשרמכרלוושבלאחזתווא
םלאמצאהידודיהשיבלווהיהממכרובידהקנהאתועדשנתהיובלויצאביבלושב
לאחזתוואישכיימכרביתמושבעירחומהוהיתהגאלתועדתםשנתממכרוימיםתה
יהגאלתוואםלאיגאלעדמלאתלושנהתמימהוקםהביתאשרבעיראשרלאחמהלצמי
תתלקנהאתולדרתיולאיצאביבלובתיהחצריםאשראיןלהםחמהסביבעלשדההאר
ץיחשבגאלהתהיהלווביבליצאועריהלויםבתיעריאחזתםגאלתעולםתהיהללו
יםואשריגאלמןהלויםויצאממכרביתועיראחזתוביבלכיבתיעריהלויםהואא
חזתםבתוךבניישראלושדהמגרשעריהםלאימכרכיאחזתעולםהואלהםוכיימוך
אחיךומטהידועמךוהחזקתבוגרותושבוחיעמךאלתקחמאתונשךותרביתויראת
מאלהיךוחיאחיךעמךאתכספךלאתתןלובנשךובמרביתלאתתןאכלךאנייהוהאל
היכםאשרהוצאתיאתכםמארץמצריםלתתלכםאתארץכנעןלהיותלכםלאלהיםוכי
ימוךאחיךעמךונמכרלךלאתעבדבועבדתעבדכשכירכתושביהיהעמךעדשנתהיב
ליעבדעמךויצאמעמךהואובניועמוושבאלמשפחתוואלאחזתאבתיוישובכיעב
דיהםאשרהוצאתיאתםמארץמצריםלאימכרוממכרתעבדלאתרדהבובפרךויראתמ
אלהיךועבדךואמתךאשריהיולךמאתהגויםאשרסביבתיכםמהםתקנועבדואמהו
גםמבניהתושביםהגריםעמכםמהםתקנווממשפחתםאשרעמכםאשרהולידובארצכ
םוהיולכםלאחזהוהתנחלתםאתםלבניכםאחריכםלרשתאחזהלעלםבהםתעבדווב
אחיכםבניישראלאישבאחיולאתרדהבובפרךוכיתשיגידגרותושבעמךומךאחי
ךעמוונמכרלגרתושבעמךאולעקרמשפחתגראחרינמכרגאלהתהיהלואחדמאחיו
יגאלנואודדואובןדדויגאלנואומשארבשרוממשפחתויגאלנואוהשיגהידוו
נגאלוחשבעםקנהומשנתהמכרולועדשנתהיבלוהיהכסףממכרובמספרשניםכימ
ישכיריהיהעמואםעודרבותבשניםלפיהןישיבגאלתומכסףמקנתוואםמעטנשא
רבשניםעדשנתהיבלוחשבלוכפישניוישיבאתגאלתוכשכירשנהבשנהיהיהעמו
לאירדנובפרךלעיניךואםלאיגאלבאלהויצאבשנתהיבלהואובניועמוכיליב
ניישראלעבדיםעבדיהםאשרהוצאתיאותםמארץמצריםאנייהוהאלהיכםלאתעש
ולכםאלילםופסלומצבהלאתקימולכםואבןמשכיתלאתתנובארצכםלהשתחותעל
יהכיאנייהוהאלהיכםאתשבתתיתשמרוומקדשיתיראואנייהוהאםבחקתיתלכו
ואתמצותיתשמרוועשיתםאתםונתתיגשמיכםבעתםונתנההארץיבולהועץהשדה
יתןפריווהשיגלכםדישאתבצירובצירישיגאתזרעואכלתםלחמכםלשבעוישבת
םלבטחבארצכםונתתישלוםבארץושכבתםואיןמחרידוהשבתיחיהרעהמןהארץו
חרבלאתעברבארצכםורדפתםאתאיביכםונפלולפניכםלחרבורדפומכםחמשהמא
הומאהמכםרבבהירדפוונפלואיביכםלפניכםלחרבופניתיאליכםוהפריתיאת
 מתי משיח? למה משיח?
זיכוי הרבים:

 

תגובה חדשה

שם השולח
דוא"ל
תגובה